Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

1-6.FEJEZET

s1030230.jpg

Köszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akara−
tából elhívott apostola, és Sosthe−
nes, az atyafi. Csel. 18,17. Gal. 1,1. 2,7. 8.
2. Az Isten gyülekezetének, amely
Korinthusban van, a Krisztus Jézusban
megszentelteknek, elhívott szentek−
nek, mindazokkal egybe, akik a mi
Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül
hívják bármely helyen, a magukén és
a miénken: Ján. 17,19. Róm. 3,22. 2Tim. 1,9.

Hálaadás az Evangélium
Korinthusban kiáradt áldásaiért

s1030566.jpg

3. Kegyelem néktek és békesség Is−
tentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól.
Róm. 1,7.
4. Hálát adok az én Istenemnek
mindenkor felőletek az Isten ama
kegyelméért, mely néktek a Krisztus
Jézusban adatott,
Róm. 1,8. Ef. 1,15. 16.
5. Mivelhogy mindenben meggaz−
dagodtatok Őbenne, minden beszéd−
ben és minden ismeretben,

rész 12,8. 2Kor. 8,7. Ef. 3,10. 19. 2Pét. 1,4. 8.
6. Amint megerősíttetett bennetek
a Krisztus felől való bizonyságtétel.

Csel. 20,28. Róm. 1,16. 2Kor. 1,21. Jel. 1,2.
7. Úgy, hogy semmi kegyelmi aján−
dék nélkül nem szűkölködtök, vár−
ván a mi Urunk Jézus Krisztusnak
megjelenését,

Kol. 3,4. 1Thess. 4,16. 2Thess. 1,7.
8. Aki meg is erősít titeket mindvé−
gig feddhetetlenségben, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak napján.
2Kor. 1,21.
Fil. 1,6. Kol. 1,22. 1Thess. 3,13. 2Thess. 3,3.
9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az
Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztus−
sal való közösségre,
Ésa. 49,7.
Ján. 15,4. Róm. 8,16. 17. Zsid. 10,23. 1Ján. 4,13.

s1030571.jpg

Óvás pártoskodástól

s1030363.jpg

10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a
mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne
legyenek köztetek szakadások, hanem
legyetek teljesen egyek, ugyanazon ér−
telemben és ugyanazon véleményben.
Róm. 16,17. 1Tim. 6,3. Jak. 3,16.
11. Mert megtudtam felőletek atyám−
fiai a Kloé embereitől, hogy versengé−
sek vannak köztetek. rész 3,3. Péld. 18,6.
12. Azt értem pedig ezalatt, hogy
mindenitek ezt mondja: Én Pálé va−
gyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé,
én meg Krisztusé. Csel. 18,24.
13. Vajon részekre osztatott−é a Krisz−
tus? Vajon Pál feszíttetett−é meg érette−
tek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek−
é meg? Csel. 19,5. 2Kor. 11,4.
14. Hálákat adok az Istennek, hogy
senkit sem kereszteltem meg közüle−
tek, kivéve Krispust és Gájust,
Ján. 4,2. Csel. 18,8. Róm. 16,23.

s1030586.jpg


15. Hogy valaki azt ne mondja, hogy
a magam nevére kereszteltem.
16. Megkereszteltem azonban Stefa−
na házanépét is, ezenkívül nem tudom,
hogy valakit mást kereszteltem volna.
17. Mert nem azért küldött engem
a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem
hogy az Evangéliumot hirdessem; de
ne bölcselkedő beszéddel, hogy a
Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
rész 2,1. Csel. 26,17.

s1030587.jpg

A keresztről való beszéd
Istennek ereje azoknak, akik hisznek


jesus_crucified.jpg

18. Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik el−
vesznek; de nekünk, akik üdvözü−
lünk, Istennek ereje.

rész 2,14. Csel. 17,18. Róm. 1,16. 2Kor. 2,15.
19. Mert meg van írva: Elvesztem a
bölcseknek bölcsességét és az értelme−
seknek értelmét elvetem.
rész 3,10. Préd. 7,23. Ésa. 29,14.
20. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e
világnak vitázója? Nemde nem bolond−
sággá tette−é Isten e világnak bölcsessé−
gét? Ésa. 33,18. 44,25.
21. Mert minekutána az Isten bölcses−
ségében nem ismerte meg a világ a böl−
csesség által az Istent, tetszék az Isten−
nek, hogy az igehirdetés bolondsága
által üdvözítse azokat, akik hisznek.

Mát. 11,25. Luk. 10,21. Róm. 1,20. 28.
22. Mert egyfelől a zsidók jelt kíván−
nak, másfelől a görögök bölcsességet
keresnek. Mát. 12,38. Luk. 11,16.
23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk,
mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan
botránkozást, a görögöknek pedig bo−
londságot; Ésa. 8,14. Mát. 11,16.
Róm. 9,32. 14,13. 2Kor. 4,5. Gal. 5,11. 1Pét. 2,8.
24. Ámde maguknak a hivatalosak−
nak, úgy zsidóknak, mint görögök−
nek Krisztust, Istennek erejét és
Istennek bölcsességét.
Róm. 1,4. Kol. 2,3.
25. Mert az Isten bolondsága böl−
csebb az embereknél, és az Isten erőt−
lensége erősebb az embereknél.
2Kor. 4,7. 12,9.
26. Mert tekintsétek csak a ti hivatás−
tokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívat−
nak közületek bölcsnek test szerint,
nem sokan hatalmasnak, nem sokan
nemesnek; Ján. 7,48. Ef. 4,1. 2Tim. 1,9.
27. Hanem a világ bolondjait válasz−
totta ki magának az Isten, hogy meg−
szégyenítse a bölcseket; és a világ erőt−
leneit választotta ki magának az Isten,
hogy megszégyenítse az erőseket;
28. És a világ nemteleneit és megve−
tettjeit választotta ki magának az Isten,
és a semmiket, hogy a valamiket meg−
semmisítse: rész 2,6. Zsolt. 8,2. Róm. 4,17.
29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy
test sem. Róm. 3,27. Ef. 2,9.
30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus
Jézusban, aki bölcsességül lett né−
künk Istentől, és megigazulásul,
szentségül és váltságul:
Ján. 17,19.
Róm. 4,25. 2Kor. 5,21. Fil. 3,9. Kol. 2,10.
31. Hogy, amint meg van írva: Aki
dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Jer. 9,23. 24. Csel. 20,32. 2Kor. 10,17. Gal. 3,13. 14.

Pál a megfeszített Krisztust hirdeti

s1030384.jpg

2 Én is, mikor hozzátok mentem,
atyámfiai, nem azért mentem, hogy
nagy ékesszólással, avagy bölcsesség−
gel hirdessem néktek az Isten bizony−
ságtételét. rész 1,17. 2Kor. 1,12. 11,6.
2. Mert nem végeztem, hogy egyéb−
ről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisz−
tusról, mégpedig mint megfeszítettről.
Ján. 17,3. Gal. 6,14. Fil. 3,8.
3. És én erőtlenség, félelem és nagy
rettegés közt jelentem meg köztetek.
Csel. 18,1. 9. 2Kor. 10,1. Gal. 4,13.
4. És az én beszédem és az én prédi−
kálásom nem emberi bölcsességnek
hitető beszédeiben, hanem Szellem−
nek és erőnek megmutatásában állott:

5. Hogy a ti hitetek ne emberek böl−
csességén, hanem Isten erején nyu−
godjék.
Róm. 15,19. 2Kor. 4,7. 6,7. 1Thess. 1,5.
6. Bölcsességet pedig a tökéletesek
között szólunk; ámde nem e világnak,
sem e világ veszendő fejedelmeinek
bölcsességét; Zsolt. 37,37. Ef. 4,13. Jak. 3,15.

dsc03498.jpg

Istennek titkon való bölcsességét
a Szent Szellem jelenti ki

7. Hanem Istennek titkon való
bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett
bölcsességet, melyet az idők kezde−
tén elrendelt Isten a mi dicsősé−
günkre;
Róm. 16,24. 25. Ef. 3,9. 10. 2Tim. 1,3.
8. Melyet e világ fejedelmei közül
senki sem ismert, mert ha megismer−
ték volna, nem feszítették volna meg
a dicsőség Urát: Luk. 23,34. Csel. 13,27.
9. Hanem, amint meg van írva:
Amiket szem nem látott, fül nem
hallott, és embernek szíve meg se
gondolt, amiket Isten készített az Őt
szeretőknek.
Ésa. 64,4. 65,17. Mát. 25,34.
10. Nekünk azonban az Isten kije−
lentette az Ő Szelleme által: mert a
Szellem mindeneket vizsgál, még az
Istennek mélységeit is.

Mát. 16,17. Ján. 14,26. Zsid. 9,26. 1Ján. 2,27.
11. Mert kicsoda tudja az emberek kö−
zül az ember dolgait, hanemha az em−
bernek szelleme, amely őbenne van?
Azonképpen az Isten dolgait sem
ismeri senki, hanemha az Istennek
Szelleme. rész 3,16. 6,19. Róm. 8,9. 2Kor. 6,16.
12. Mi pedig nem e világnak szelle−
mét vettük, hanem az Istenből való
Szellemet; hogy megismerjük azokat,
amiket Isten ajándékozott nékünk.

Ján. 16,13. 14. Róm. 8,15. 2Pét. 1,2–4.
13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly
beszédekkel, melyekre emberi bölcses−
ség tanít, hanem amelyekre a Szent
Szellem tanít; szellemiekhez szelle−
mieket szabván. 2Pét. 1,16. 1Ján. 2,20. 27.
14. Érzéki ember pedig nem foghatja
meg az Isten Szellemének dolgait: mert
bolondságok néki; meg sem értheti, mi−
velhogy szellemileg lehet azokat meg−
ítélni. Mát. 16,23. Róm. 8,5−−7. Júd. 19.
15. A szellemi ember azonban min−
dent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik
meg. Péld. 28,5. Gal. 6,1. Zsid. 5,14.
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét,
hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig
Krisztus értelme van.
Ésa. 40,14.
Ján. 15,15. Róm. 11,34. 1Ján. 2,20. 23.

Az irigykedés és versengés
a szellemi kiskorúság jegyei

3 Én sem szólhattam néktek, atyám−
fiai, mint szellemieknek, hanem
mint testieknek, mint a Krisztusban
kisdedeknek. Róm. 7,14. Ef. 4,13. 14.
2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és
nem kemény eledellel, mert még nem
viselhettétek volna el, sőt még most
sem viselhetitek el: Zsid. 5,13. 1Pét. 2,2.
3. Mert még testiek vagytok; mert
amikor irigykedés, versengés és vissza−
vonás van köztetek, vajon nem testiek
vagytok−é és nem ember szerint jártok−é?
rész 1,10. Gal. 5,15. 19−−21. Jak. 3,6.
4. Mert mikor az egyik ezt mondja: Én
Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé;
nem testiek vagytok−é?
rész 1,12. 9,27. 2Kor. 3,3. 6. 5,18.
5. Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apol−
lós? Csak szolgák, kik által hívőkké
lettetek, és pedig amint kinek−kinek az
Úr adta. rész 1,10. Róm. 12,3.
6. Én plántáltam, Apollós öntözött;
de az Isten adja vala a növekedést.
rész 4,15. Jak. 1,21. Csel. 18,4. 19,1.
7. Azért sem aki plántál, nem valami,
sem, aki öntöz; hanem a növekedést
adó Isten.
Ésa. 55,10. Gal. 6,3.
8. A plántáló pedig és az öntöző
egyek; de mindenik a maga jutalmát
veszi a maga munkája szerint. Ruth 2,12.
Zsolt. 62,12. Róm. 2,6. 2Kor. 6,1. Gal. 6,7. 8.
Zsid. 6,10. 1Pét. 5,4. 2Ján. 8. Jel. 2,23. 22,12.
9. Mert Isten munkatársai va−
gyunk: Isten szántóföldje, Isten épü−
lete vagytok.
Csel. 15,4. Ef. 2,20. Kol. 2,7.
10. Az Istennek nékem adott kegyel−
me szerint, mint bölcs építőmester,
fundamentumot vetettem, de más épít
reá. Ki−ki azonban meglássa, mimódon
épít reá. Róm. 15,20. 1Pét. 4,11.
11. Mert más fundamentumot senki
nem vethet azon kívül, amely vettetett,
mely a Jézus Krisztus. Ésa. 28,16.
Mát. 16,18. Gal. 1,7−−9. Ef. 2,20.
12. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt,
drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít
erre a fundamentumra;
13. Kinek−kinek munkája nyilván lé−
szen: mert ama nap megmutatja, mivel−
hogy tűzben jelenik meg; és hogy
kinek−kinek munkája minémű legyen,
azt a tűz próbálja meg.
Mal. 3,17. 2Thess. 1,8. Zsid. 6,10. 1Pét. 1,7.
14. Ha valakinek a munkája, amelyet
ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
2Krón. 15,7. Jel. 2,17. 22,12.
15. Ha valakinek a munkája megég,
kárt vall. Ő maga azonban megmenekül,
de úgy, mint aki tűzön ment keresztül.

Isten temploma vagytok

16. Nem tudjátok−é, hogy ti Isten
temploma vagytok, és az Isten
Szelleme lakozik bennetek?
rész 6,19.
Róm. 8,9. 2Kor. 6,16. Ef. 2,21. Zsid. 9,24. 1Pét. 2,5.
17. Ha valaki az Isten templomát
megrontja, megrontja azt az Isten. Mert
az Istennek temploma szent, ezek
vagytok ti.
Zsid. 3,1. 9,26.
18. Senki se csalja meg magát. Ha
valaki azt hiszi, hogy bölcs tiköztetek e
világon, bolond legyen, hogy bölccsé
válhasson. Péld. 3,5. 7. Gal. 6,3. Jak. 1,22.
19. Mert e világ bölcsessége bolond−
ság az Isten előtt. Mert meg van írva:
Megfogja a bölcseket az ő csalárd−
ságukban. Jób 5,13.
20. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek
gondolatait, hogy hiábavalók. Zsolt. 94,11.
21. Azért senki se dicsekedjék
emberekkel. Ugyanis minden a tié−
tek.
Róm. 4,13. 2Kor. 4,5.
22. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás,
akár világ, akár élet, akár halál, akár
jelenvalók, akár következendők, min−
den a tiétek.
Róm. 8,32. 37. Gal. 2,9.
23. Ti pedig Krisztusé, Krisztus
pedig Istené.
Róm. 14,8. Gal. 3,7. 29. Zsid. 1,3.

Hűség, kevélység és alázat

4 Úgy tekintsen minket az ember,
mint Krisztus szolgáit és Isten tit−
kainak sáfárait. 2Kor. 6,4. Kol. 1,25. Tit. 1,7.
2. Ami pedig egyébiránt a sáfárok−
ban megkívántatik, az, hogy mindenik
hűnek találtassék. Luk. 12,42. Zsid. 11,6.
3. Rám nézve pedig igen csekély
dolog, hogy tőletek ítéltessem meg,
vagy emberi ítéletnaptól; sőt magam
sem ítélem meg magamat. Róm. 14,4.
4. Mert semmit sem tudok magamra
mondani, de nem ebben vagyok meg−
igazulva; aki ugyanis engem megítél,
az Úr az. 2Kor. 5,10. Jak. 4,12. 1Ján. 3,20. 21.

Idő előtt semmit se ítéljetek

5. Azért idő előtt semmit se ítélje−
tek, míg el nem jön az Úr, aki egy−
részt világra hozza a sötétségnek tit−
kait, másrészt megjelenti a szívek−
nek tanácsait; és akkor mindenki−
nek az Istentől lészen a dicsérete.

Mát. 7,1. Róm. 2,29. Zsid. 4,13. Jak. 4,11. Jel. 20,12.
6. Ezeket pedig, atyámfiai, példában
szabtam magamra és Apollósra tiérette−
tek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy
annakfelette ami írva van, nem kell
bölcselkedni; hogy senki se fuvalkod−
jék fel az egyikért a másik ellen. Péld. 3,7.
Róm. 12,3. 2Kor. 10,12. Jak. 4,6. 1Pét. 5,5.
7. Mert kicsoda különböztet meg
téged? Mid van ugyanis, amit nem
kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad,
mit dicsekszel, mintha nem kaptad
volna?
rész 12,27. Luk. 19,13. Ján. 3,27.
Róm. 12,6. 1Tim. 1,12−−15. Jak. 1,17. 1Pét. 4,10.
8. Immár beteltetek, immár meggaz−
dagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra
jutottatok; vajha csakugyan uralkodásra
jutottatok volna, hogy mi is veletek egy−
be uralkodhatnánk. Gal. 6,3. Jel. 3,17.
9. Mert úgy vélem, hogy az Isten min−
ket, az apostolokat, utolsókul állított,
mintegy halálra szántakul: mert látvá−
nyossága lettünk a világnak, úgy angya−
loknak, mint embereknek. Zsolt. 44,22.
Róm. 8,29. 36. 2Kor. 4,11. Ef. 6,12. Zsid. 10,33.
10. Mi bolondok a Krisztusért, ti
pedig bölcsek a Krisztusban;
mi
erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicső−
ségesek,
mi pedig megvetettek.
Csel. 17,18. 26,24. 2Kor. 13,9. 1Pét. 5,10.
11. Mindezideig éhezünk is, szomjú−
hozunk is, mezítelenkedünk is, bántal−
maztatunk is, bujdosunk is, Ésa. 49,10.
Csel. 23,2. 2Kor. 11,27. Fil. 4,12. Jel. 7,16.
12. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel
munkálkodván; ha szidalommal illette−
tünk, jót kívánunk; ha háborúságot
szenvedünk, békességgel tűrjük;
Zsolt. 109,28. Mát. 5,44. Ján. 15,20. 18,3.
Csel. 20,34. Róm. 12,14. 1Tim. 4,10. 1Pét. 2,23.
13. Ha gyaláztatunk, könyörgünk:
szinte a világ szemetjévé lettünk, minde−
neknek söpredékévé egész mostanig.
14. Nem azért írom ezeket, hogy meg−
szégyenítselek titeket, hanem mint sze−
relmes gyermekeimet intelek.
Csel. 20,31. 2Kor. 6,13. Kol. 1,28. 1Thess. 2,13.
15. Mert ha tízezer tanítómesteretek
lenne is Krisztusban, de nem sok atyá−
tok; mert tőlem vagytok a Krisztus
Jézusban az Evangélium által.

Róm. 15,20. Gal. 4,19. 1Tim. 1,2. Jak. 1,18.
16. Kérlek azért titeket, legyetek az én
követőim. Fil. 3,17. Zsid. 13,7.
17. Ez okból küldtem hozzátok Timó−
theust, ki nékem szeretett és hű fiam
az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek
az én útjaimat a Krisztusban, amint min−
denütt, minden gyülekezetben tanítok.
Ján. 1,29. Csel. 19,22. 1Tim. 1,2. 18.
18. De mintha el se mennék tihozzá−
tok, úgy felfuvalkodtak némelyek.
19. Pedig elmegyek hamarosan hoz−
zátok, ha az Úr akarja; és megismerem
a felfuvalkodottaknak nem a beszédét,
hanem az erejét. Csel. 19,21. 2Kor. 1,15.
20. Mert nem beszédben áll az
Istennek országa, hanem erőben.

Luk. 17,20. Róm. 1,16. 15,19. 1Thess. 1,5.
21. Mit akartok? Vesszővel menjek−é
hozzátok, avagy szeretettel és szelíd−
ségnek szellemével? Jak. 3,17.

A gonoszok kivetése a gyülekezetből

5 Általában hallatszik köztetek paráz−
naság, méghozzá olyan parázna−
ság, amilyen a pogányok között sem
említtetik, hogy valaki atyjának felesé−
gével éljen. 3Móz. 18,6−−30. 2Kor. 7,12.
2. És ti fel vagytok fuvalkodva, és
nem keseredtetek meg inkább, hogy
kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot
cselekedte.
3. Mert én távol lévén ugyan testben,
de jelen lévén szellemben, már elvé−
geztem, mintha jelen volnék, hogy azt,
aki ekként ezt cselekedte,
2Kor. 10,1. Kol. 2,5. 1Thess. 2,17.
4. Ti és az én szellemem, a mi
Urunk Jézus Krisztusnak nevében
egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus
Krisztus hatalmával,

Mát. 18,18. Ján. 20,23. 2Kor. 2,10. 13,3.
5. Átadjuk az ilyent a sátánnak a
testnek veszedelmére, hogy a szel−
lem üdvözüljön az Úr Jézusnak ama
napján.
Csel. 26,18. 2Kor. 1,14. 1Tim. 1,20.
6. Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy
nem tudjátok−é, hogy egy kicsiny ko−
vász az egész tésztát megkeleszti.
Mát. 16,6. Gal. 5,9. Jak. 4,16.
7. Tisztítsátok el azért a régi kovászt,
hogy legyetek új tésztává, hiszen ko−
vász nélkül valók vagytok; mert a mi
húsvéti bárányunk, a Krisztus, meg−
áldoztatott érettünk.
Ésa. 53,7.
Ján. 1,29. 16,14. Csel. 8,32−−35. 1Pét. 1,19. Jel. 5,6.
8. Azért ne régi kovásszal ünnepel−
jünk, sem rosszaságnak és gonosz−
ságnak kovászával, hanem tisztaságnak
és igazságnak kovásztalanságában.
Ján. 1,47. 2Kor. 1,12. Ef. 6,24. 1Ján. 3,18.
9. Azt írtam néktek ama levelemben,
hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
Mát. 18,17. Ján. 4,24. Jel. 2,21. 21,8.
10. De nem általában e világ paráznái−
val, vagy csalóival, vagy ragadozóival,
vagy bálványimádóival; mert hiszen
így ki kellene e világból mennetek.
11. Most azért azt írom néktek,
hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki
atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy
bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy
részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel
még együtt se egyetek. Péld. 1,10−−15.
Mát. 18,17. Róm. 16,17. Gal. 2,12. 2Ján. 10.
12. Mert mi közöm ahhoz, hogy a
kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy
nem a belüllévők fölött tesztek−é ítéletet
ti is? Márk 4,11. Kol. 4,5. 1Tim. 3,7.
13. A kívülvalókat pedig majd az Isten
ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt
magatok közül. Préd. 12,14. 1Ján. 5,19.

A világ szerinti törvénykezés

6 Merészel valaki közületek, ha
peres dolga van a másikkal, az igaz−
talanok előtt törvénykezni, és nem a
szentek előtt? Mát. 19,28. Csel. 18,14. 15.
2. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek
a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti
ítélkeztek majd a világ felett, arra talán
méltatlanok vagytok, hogy jelentékte−
len ügyekben ítélkezzetek? Jel. 2,26.
3. Nem tudjátok−é, hogy angyalokat
fogunk ítélni, nemhogy a mindennapi
élet dolgait? Luk. 21,34. 2Pét. 2,4. Júd. 6.
4. Azért ha a mindennapi élet dolgai
felől van törvénykezéstek, akiket a leg−
kevesebbre becsültök a gyülekezetben,
azokat ültessétek le.
5. Megszégyenítéstekre mondom: Hát
nincs köztetek egy bölcs ember sem,
aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?
6. Hanem atyafi atyafival pereskedik,
ráadásul hitetlenek előtt? Péld. 19,11.
7. Egyáltalán már az is gyarlóság kö−
zöttetek, hogy pereskedtek egymással.
Miért nem szenveditek inkább a bántal−
mazást? Miért nem tűritek inkább a
kárt? Mát. 5,39. Róm. 12,17. 1Thess. 5,15.
8. Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt,
mégpedig atyátokfiainak. 1Thess. 4,6.

Szabadság és szabadosság

9. Avagy nem tudjátok−é, hogy igaz−
ságtalanok nem örökölhetik Istennek
országát? Ne tévelyegjetek: se paráz−
nák, se bálványimádók, se házasság−
törők, se kéjencek, se férfiszeplősítők,
10. Se lopók, se telhetetlenek, se
részegesek, se szidalmazók, se raga−
dozók nem örökölhetik Isten országát.
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek,
de Isten megmosott, megszentelt,
megigazított benneteket az Úr Jézus−
nak nevében, a mi Istenünk Szelle−
me által.
Ef. 5,26. Zsid.10,22. 1Pét. 1,19.
12. Minden szabad nékem, de nem
minden használ; minden szabad né−
kem, de én nem adatom senkinek
hatalma alá. rész 10,23. Zsid. 10,19. Jel. 1,5.
13. Az eledelek a hasnak, és a has
az eledeleknek rendeltetett. Az Isten
pedig mind ezt, mind amazokat eltörli.
A test azonban nem a paráznaságnak
rendeltetett, hanem az Úrnak, és az
Úr a testnek. Ef. 5,23. 1Thess. 4,3.
14. Az Isten pedig az Urat is feltá−
masztotta, minket is feltámaszt az Ő
ereje által.
Róm. 6,5. Ef. 1,19.
15. Nem tudjátok−é, hogy a ti testei−
tek a Krisztusnak tagjai?
Elszakítva
hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjai−
vá tegyem? Távol legyen. Ef. 4,12. 15. 16.
16. Avagy nem tudjátok−é, hogy aki
paráznával egyesül, egy test vele? Mert
ketten lesznek, úgymond, egy testté.
1Móz. 2,24. Mát. 19,5. Márk 10,8. Ef. 5,31.
17. Aki pedig az Úrral egyesül,
egy szellem Ővele.
Ján. 17,21. Ef. 4,4. 5,30.
18. Kerüljétek a paráznaságot. Min−
den bűn, melyet az ember cselekszik,
a testen kívül van, de aki paráználkodik,
a maga teste ellen vétkezik. 1Pét. 1,16.
19. Avagy nem tudjátok−é, hogy a
ti testetek a bennetek lakozó Szent
Szellem temploma, amelyet Istentől
nyertetek; és nem a magatokéi
vagytok?
rész 3,16. Ján. 2,21. 14,17. 2Kor. 6,16.
20. Mert drága áron vétettetek meg;
dicsőítsétek azért az Istent a ti teste−
tekben.
Gal. 3,13. Zsid. 9,12. 1Pét. 1,18. Jel. 5,9.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 48
Tegnapi: 177
Heti: 845
Havi: 5 247
Össz.: 861 258

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 97. Pál Korinthusbeliekhez írt levele 1-6. 2009.03.12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »