Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

7-12. FEJEZET

Házasságról,
hajadonságról és özvegységről

s1030135.jpg

7 Amik felől pedig írtatok nékem,
jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
2. De a paráznaság miatt minden
férfiúnak tulajdon felesége legyen, és
minden asszonynak tulajdon férje.
3. A feleségének adja meg a férj a
köteles jóakaratot; hasonlóképpen a
feleség is a férjének. 2Móz. 21,10. 1Pét. 3,7.
4. A feleség nem ura a maga testének,
hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem
ura a maga testének, hanem a felesége.
5. Ne fosszátok meg egymást, hanem−
ha közös akaratból bizonyos ideig,
hogy ráérjetek a böjtölésre és az imád−
kozásra, azután ismét együvé térjetek,
hogy a sátán meg ne kísértsen titeket,
mivelhogy magatokat meg nem tartóz−
tathatjátok. 2Kor. 11,3. 1Thess. 3,5.
6. Ezt pedig kedvezésképpen mon−
dom, nem parancsolat szerint.
Jóel 2,16. 2Kor. 8,8. 11,17.
7. Mert szeretném, ha minden ember
úgy volna, mint én magam is; de kinek−
kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van
Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
rész 12,4. 11. Mát. 19,12. Csel. 26,9.
8. Mondom pedig a nem házasoknak
és az özvegyasszonyoknak, hogy jó
nékik, ha úgy maradnak, mint én is.
9. De ha magukat meg nem tartóztat−
hatják, házasodjanak meg: mert jobb
házasságban élni, mint égni. 1Tim. 5,14.
10. Azoknak pedig, akik házasságban
vannak, hagyom, nem én, hanem az Úr,
hogy az asszony férjétől el ne váljék.
Mát. 5,32. 19,6. Luk. 16,18. Gal. 3,13.
11. Hogyha pedig elválik is, maradjon
házasság nélkül, vagy béküljön meg
férjével; és a férj se bocsássa el a fele−
ségét. Márk 10,11.
12. Egyebeknek pedig én mondom,
nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitet−
len felesége van, és ez vele akar lakni,
el ne bocsássa azt.
13. És amely asszonynak hitetlen férje
van, és ez vele akar lakni, el ne bocsás−
sa azt.
14. Mert meg van szentelve a hitetlen
férj az ő feleségében, és meg van
szentelve a hitetlen asszony az ő férjé−
ben, mert különben a ti gyermekeitek
tisztátalanok volnának, most pedig
szentek. Róm. 7,9.
15. Ha pedig a hitetlen elválik, ám
váljék el; nem vettetett szolgaság alá a
keresztény férfiú, vagy asszony az ilyen
dolgokban. De békességre hívott min−
ket az Isten. Ef. 2,14. 17.
16. Mert mit tudod te asszony, hogy
megmentheted−e a férjedet; vagy mit
tudod te férfiú, hogy megmentheted−e
a feleségedet? 1Pét. 3,1. 4.

Amint elhívott az Úr, úgy járjunk

s1030166.jpg

17. Csak amint kinek−kinek adta az
Isten, amint kit−kit elhívott az Úr,
úgy járjon. És minden gyülekezetben
ekképpen rendelkezem. rész 12,11.
18. Körülmetélten hívatott el valaki?
Ne fedezze el azt; körülmetéletlenül
hívatott el valaki? Ne metélkedjék
körül. Gal. 3,28. Csel. 15,1−−35.
19. A körülmetélkedés semmi, a
körülmetéletlenség is semmi; hanem
Isten parancsolatainak megtartása.
Ján. 15,14. Gal. 6,15. Kol. 3,11. 1Ján. 2,3. 3,24.
20. Ki−ki amely hivatásban hivatott el,
abban maradjon. Ef. 4,1. 2Thess. 3,11.
21. Szolgai állapotban hívattattál el?
Ne gondolj vele; sőt, ha szabad lehetsz
is, inkább élj azzal. Ésa. 58,6. Gal. 3,28.
22. Mert az Úrban elhívott szolga az
Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki
szabadságban hívatott el, Krisztusnak
szolgája. Ján. 8,36. Gal. 5,13. Ef. 6,6. 1Pét. 2,16.
23. Áron vétettetek meg, ne legyetek
embereknek szolgái.
Róm. 5,9. Ef. 1,7. Kol. 1,14. 20. 1Tim. 2,6.
Zsid. 9,14. 10,19. 1Pét. 1,18. 19. Jel. 1,5. 12,11.
24. Ki−ki amiben elhívatott, atyámfiai,
abban maradjon meg az Isten előtt.
Róm. 11,29.
25. A hajadonok felől nincs ugyan
parancsolatom az Úrtól, de tanácsot
adok úgy, mint aki irgalmasságot
nyertem az Úrtól, hogy hitelt érdemlő
legyek. rész 4,2. 2Kor. 8,8. 10. 1Tim. 1,16.
26. Úgy vélem tehát, az a jó a jelen−
való szükség miatt, hogy jó az ember−
nek úgy maradni, ahogy van.
27. Feleséghez vagy kötve? Ne keress
elválást. Feleség nélkül vagy? Ne ke−
ress feleséget.
28. De ha veszel is feleséget, nem vét−
kezel; és ha férjhez megy is a hajadon,
nem vétkezik; de az ilyeneknek háború−
ságuk lesz e testben. Én pedig kedvez−
nék néktek. Gal. 5,16.
29. Ezt pedig azért mondom, atyám−
fiai, mert az idő rövidre van szabva
ezentúl, azért akiknek van is feleségük,
úgy legyenek, mintha nem volna.

Elmúlik e világ ábrázatja

rev_8_8..jpg

30. És akik sírnak, mintha nem sírná−
nak; és akik vigadnak, mintha nem
vigadnának; akik vesznek, mintha
semmijük sem volna.
31. És akik élnek e világgal, mintha
nem élnének: mert elmúlik e világnak
ábrázatja. rész 9,18. Jak. 4,14. 1Ján. 2,17.
32. Azt akarnám pedig, hogy ti gond
nélkül legyetek. Aki házasság nélkül
van, arra visel gondot, ami az Úré,
mimódon kedveskedhessék az Úrnak;
Mát. 6,33. 1Tim. 5,5.
33. Aki pedig feleséget vett, a világiak−
ra visel gondot, mimódon kedvesked−
hessék a feleségének.
34. Különbözik egymástól az asszony
és a hajadon. Aki nem ment férjhez,
az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent
legyen mind testében, mind szellemé−
ben; aki pedig férjhez ment, a világiakra
visel gondot, mimódon kedveskedhes−
sék a férjének. Luk. 10,40.
35. Ezt pedig a ti hasznotokra mon−
dom; nem hogy tőrt vessek néktek,
hanem hogy illendőképpen és állhata−
tosan ragaszkodjatok az Úrhoz háborít−
hatatlanul.
36. De ha valaki szégyennek tartja az
ő hajadon leányára, ha virágzó idejét
múlja, és szükségét látja, amit akar, azt
cselekedje, nem vétkezik; menjenek
férjhez. Préd. 4,9. 10. 12.
37. Aki pedig szilárdan áll a szívében,
és a szükség nem kényszeríti, hatalma
pedig van a tulajdon akarata fölött, és
azt végezte el szívében, hogy megtartja
hajadon leányát, jól teszi.
38. Azért, aki férjhez adja, az is jól
teszi, de aki nem adja férjhez, még
jobban teszi. Zsid. 13,4.
39. Az asszonyt törvény köti, míg férje
él, de ha férje meghal, szabadon férjhez
mehet, akihez akar, csakhogy az Úr−
ban. 5Móz. 24,1. Róm. 7,2. 2Kor. 6,14. 16.
40. De boldogabb, ha úgy marad, az
én véleményem szerint; pedig hiszem,
hogy bennem is Istennek Szelleme van.

Botránkozás nélküli élet
a keresztény szabadságban

revelation_3_20.jpg

8 A bálványáldozatok felől pedig
tudjuk, hogy mindnyájunknak van
ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodot−
tá tesz, a szeretet pedig épít.

Csel. 15,20. 29. Róm. 14,1−−3.
2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud
valamit, még semmit sem ismer úgy,
amint ismernie kell. Gal. 6,3. 1Tim. 6,4.
3. Hanem ha valaki az Istent szereti,
ismeri azt az Isten. Náh. 1,7.
Mát. 7,23. Róm. 14,13−−23. Gal. 4,9. 2Tim. 2,19.
4. Tehát a bálványáldozati hús evése
felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a
világon, és hogy Isten sincs senki más,
hanem csak egy. Ésa. 44,8. Csel. 14,15.
5. Mert ha vannak is úgynevezett iste−
nek akár az égben, akár a földön, mint
ahogy van sok isten és sok úr; Ján. 10,34.
6. Mindazáltal nekünk egy Iste−
nünk van, az Atya, akitől van a min−
denség, mi is Őbenne; és egy Urunk,
a Jézus Krisztus, aki által van a min−
denség, mi is Őáltala.
Ján. 1,3. 13,13. Csel. 2,36. 17,28.
Róm. 11,36. Ef. 4,6. Fil. 2,11. Kol. 1,16. Zsid. 1,2.
7. De nem mindenkiben van meg ez
az ismeret; sőt némelyek a bálvány−
áldozathoz szokott lelkiismeretük miatt
mind a mai napig úgy eszik a húst, mint
bálványáldozatot, és az ő lelkiismere−
tük, mivelhogy erőtlen, megfertőztetik.
8. Pedig az eledel nem tesz minket
kedvessé Isten előtt; mert ha eszünk is,
azzal nem nyerünk; ha nem eszünk,
azzal sem veszítünk. Róm. 14,17. Jel. 2,14.
9. De meglássátok, hogy ez a ti sza−
badságtok valamiképpen botránkozá−
sukra ne legyen az erőtleneknek.
10. Mert ha valaki meglát téged,
akinek ismereted van, hogy a bálvány−
templomnál vendégeskedsz, annak lelki−
ismerete, mivelhogy erőtlen, nem arra
indíttatik−é, hogy megegye a bálvány−
áldozatot? Mát. 18,6. Róm. 13,5.
11. És a te ismereted veszedelembe
taszítja a te erőtlen atyádfiát, akiért
Krisztus meghalt. rész 10,19−−33.
12. Így aztán, mikor az atyafiak ellen
vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismere−
tüket megsértitek, a Krisztus ellen vét−
keztek. Mát. 25,40. Csel. 9,4.
13. Annakokáért, ha eledel botránkoz−
tatja meg az én atyámfiát, inkább soha
sem eszem húst, hogy az én atyámfiát
meg ne botránkoztassam.
Róm. 14,15−−21.

Pál apostolságának pecsétje

9 Nem vagyok−é apostol? Nem
vagyok−é szabad? Nem láttam−é
Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az
én munkám vagytok−é ti az Úrban?
Csel. 9,3. 18,9. Gal. 1,19. 1Tim. 2,7. 2Tim. 1,11.
2. Ha egyebeknek nem vagyok apos−
tola, de bizony néktek az vagyok,
mert az én apostolságomnak pecsétje
ti vagytok az Úrban. 2Kor. 3,2.
3. Ez az én védelmem azok ellenében,
akik vádolnak engem. 1Thess. 2,6. 9.

Nyomtató ökörnek ne kösd fel a száját

4. Nincsen−é arra jogunk, hogy
együnk és igyunk? 2Thess. 3,9.
5. Nincsen−é arra jogunk, hogy
keresztény feleségünket magunkkal
vigyük, mint a többi apostolok is és
az Úrnak atyjafiai és Kéfás?
Mát. 8,14. 13,55. Márk 6,3. Luk. 6,15. Gal. 1,19.
6. Avagy csak nekem és Barnabásnak
nincs−é jogunk, hogy ne dolgozzunk?
Csel. 18,3. 20,34. 35. 2Thess. 3,8.
7. Kicsoda katonáskodik valaha a
maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt,
és nem eszik annak gyümölcséből?
Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem
eszik a nyájnak tejéből? 5Móz. 20,6.
Ján. 21,15. 17. 2Kor. 10,4. 2Tim. 4,7. 1Pét. 5,2.
8. Vajon emberi módon mondom−é
ezeket? vagy nem ezeket mondja−é a
törvény is? Róm. 3,31.
9. Mert a Mózes törvényében meg
van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökör−
nek száját. Vajon az ökrökre van gondja
az Istennek!? 5Móz. 25,4. 1Tim. 5,18.
10. Avagy nem érettünk mondja−é
általában? Mert miérettünk íratott meg,
hogy aki szánt, reménység alatt kell
szántania, és aki csépel, abban a re−
ménységben teszi, hogy részesül a ter−
mésben. Zsolt. 118,25. Róm. 15,4. 2Tim. 2,6.
11. Ha mi néktek a szellemieket vetet−
tük, nagy dolog−é, ha a testi javaitokat
aratjuk? Róm. 15,27. Gal. 6,6.
12. Ha egyebek élnek nálatok e jog−
gal, miért nem inkább mi? De mi nem
éltünk e jogunkkal; hanem mindent
eltűrünk, nehogy valami akadályt gör−
dítsünk a Krisztus Evangéliuma elé.

Jutalom az Evangélium hirdetéséért

image001.jpg

13. Nem tudjátok−é, hogy akik a szent
dolgokban munkálkodnak, a szent hely−
ből élnek, és akik az oltár körül for−
golódnak, az oltárral együtt veszik el
részüket? 4Móz. 18,8. 31. 5Móz. 18,2. 3.
14. Ekképpen rendelte az Úr is,
hogy akik az Evangéliumot hirdetik,
az Evangéliumból éljenek.
Mát. 10,9. 10. Luk. 10,7. Gal. 6,6. 1Tim. 5,17.
15. De én ezek közül eggyel sem él−
tem. Nem azért írtam azonban ezeket,
hogy velem is így történjék, mert jobb
nékem meghalnom, hogysem valaki
hiábavalóvá tegye az én dicsekedése−
met. Csel. 18,3. 20,33. 2Kor. 11,10. Fil. 1,20−−23.
16. Mert ha az Evangéliumot hirde−
tem, nem dicsekedhetem, mert szük−
ség kényszerít engem. Jaj ugyanis
nékem, ha az Evangéliumot nem hir−
detem. Csel. 9,15. Róm. 1,17. 4,2. 15,17.
17. Mert ha önként teszem ezt, jutal−
mat kapok; ha pedig nem önszántam−
ból, akkor sáfársággal bíztak meg.
Gal. 2,7. Ef. 3,2−−8. Fil. 1,17. Kol. 1,25. 1Thess. 2,4.
18. Micsoda tehát az én jutalmam?
Az, hogy amikor prédikálom az Evan−
géliumot, ingyenessé teszem a Krisztus
Evangéliumát, hogy ne éljek vissza a
hatalmammal az Evangélium hirdeté−
sénél. Mát. 10,7. 8. 2Kor. 11,7.
19. Mert én, noha mindenkivel szem−
ben szabad vagyok, magamat minden−
kinek szolgájává tettem, hogy a több−
séget megnyerjem. Gal. 5,13. 1Pét. 3,1.
20. És a zsidóknak zsidóvá lettem,
hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény
alatt valóknak törvény alatt valóvá
lettem, hogy a törvény alatt lévőket
megnyerjem; Csel. 16,3. 21,23−−26.
21. A törvény nélkül valóknak törvény
nélkülivé, noha nem vagyok Isten tör−
vénye nélkül, hanem Krisztus törvénye
alá tartozó, hogy a törvény nélkül való−
kat megnyerjem. Róm. 2,12. 8,4.
13,8−−10. Gal. 2,3. 3,2. 6,2. Zsid. 8,10.
22. Az erőtleneknek erőtlenné lettem,
hogy az erőtleneket megnyerjem.
Mindeneknek mindenekké lettem,
hogy minden módon megmentsek
némelyeket. Róm. 15,1. 2Kor. 11,20.
23. Ezt pedig az Evangéliumért te−
szem, hogy részestárs legyek abban.

Intés a romolhatatlan
koszorúért való küzdelemre

24. Nem tudjátok−é, hogy akik ver−
senypályán futnak, mindnyájan futnak
ugyan, de egy veszi el a díjat? Úgy
fussatok, hogy elnyerjétek. Zsid. 12,1.
25. Mindaz pedig, aki pályafutásban
tusakodik, mindenben önmegtartózta−
tó; azok ugyan, hogy romlandó koszo−
rút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
1Tim. 6,12. 2Tim. 2,5. Jak. 1,12. Jel. 2,10. 3,11.
26. Én azért úgy futok, mint aki nem
bizonytalanra fut; úgy öklözök, mint aki
nem levegőt csapdos; 2Kor. 5,1. Ef. 6,12.
27. Hanem alávetem a testemet és
szolgává teszem; hogy míg másoknak
prédikálok, magam valami módon
méltatlanná ne legyek. Róm. 8,13. Kol. 3,5.

A pusztai vándorlás intő példája

moses_water_rock_strike.jpg

10 Nem akarom pedig, hogy ne
tudjátok atyámfiai, hogy a mi
atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak,
és mindnyájan átmentek a tengeren;
2Móz. 13,21. 14,22. Ésa. 63,11. Róm. 4,11.
2. És mindnyájan Mózesre keresztel−
kedtek meg a felhőben és a tengerben;
3. És mindnyájan egy szellemi
eledelt ettek; 2Móz. 16,15. Ján. 6,32−−58.
4. És mindnyájan egy szellemi italt
ittak, mert ittak a szellemi kősziklá−
ból, amely követte őket, e kőszikla
pedig a Krisztus volt. 2Móz. 17,6.
Zsolt. 105,41. Ján. 4,10. 7,37. Jel. 22,17.
5. Többségükben azonban nem lelte
kedvét az Isten, mert elhullottak a
pusztában. 4Móz. 14,29. 32. Zsid. 3,10. 19.

the-death-of-moses.jpg

6. Ezek pedig példáink lettek, hogy
mi ne kívánjunk gonosz dolgokat,
amiképpen azok kívántak. Zsid. 4,2.
7. Se bálványimádók ne legyetek,
mint azok közül némelyek, amint meg
van írva: Leült a nép enni és inni, és
felkeltek játszani. 2Móz. 32,6.
8. Se pedig ne paráználkodjunk, mint
azok közül paráználkodtak némelyek,
és elestek egy napon huszonhárom−
ezren. 4Móz. 25,1−−9.
9. Se a Krisztust ne kísértsük, amint
közülük kísértették némelyek, és el−
vesztek a kígyók miatt. 4Móz. 21,5. Zsid. 4,6.
10. Se pedig ne zúgolódjatok, mikép−
pen közülük zúgolódtak némelyek, és
elvesztek a pusztító által.
4Móz. 14,2. 8. 29. 36. Zsid. 3,11. 17. 19. 4,2. 6.
11. Mindezek pedig példaképpen
estek rajtuk; megírattak pedig a mi
tanulságunkra, akikhez az időknek
vége elérkezett. Róm. 15,4. Zsid. 10,25.
12. Azért aki azt hiszi, hogy áll,
vigyázzon, hogy el ne essék.
13. Nem egyéb, mint emberi kísértés
esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem
hagyja, hogy azon felül legyetek meg−
kisértve, mint amit elszenvedhettek;
sőt a kísértéssel egyetemben a kime−
nekedést is megadja majd, hogy képe−
sek legyetek elviselni. Jer. 29,11. 2Pét. 2,9.
14. Azért szerelmeseim, kerüljétek
a bálványimádást.

Az úrvacsora:
a Krisztus Jézussal való közösség

i_am_the_bread_of_life..jpg

s1030282.jpg

15. Úgy szólok hozzátok, mint böl−
csekhez, ítéljétek meg ti, amit mondok.
16. A hálaadásnak pohara, amelyet
megáldunk, nem a Krisztus vérével
való közösségünk−é? A kenyér, amelyet
megszegünk, nem a Krisztus testével
való közösségünk−é? Mát. 26,27. 1Ján. 1,3.
17. Mert egy a kenyér, egy test va−
gyunk sokan; mert mindnyájan az egy
kenyérből részesedünk. Róm. 12,5.
Gal. 3,28. Ef. 1,22. 23. 2,15. 16. 4,25. Kol. 3,15.
18. Tekintsétek meg a test szerint
való Izraelt! Akik az áldozatokat eszik,
avagy nincsenek−é közösségben az
oltárral? 3Móz. 3,3. 7,15. Róm. 4,1. 12. 9,3. 5.
19. Mit mondok tehát? Hogy a bál−
vány valami, vagy hogy a bálványál−
dozat valami?
20. Sőt, hogy amit a pogányok áldoz−
nak, ördögöknek áldozzák és nem
Istennek; nem akarom pedig, hogy ti
az ördögökkel legyetek közösségben.
5Móz. 32,17. Zsolt. 106,37. Gal. 4,8.
21. Nem ihatjátok az Úr poharát és
az ördögök poharát; nem lehettek az Úr
asztalának és az ördögök asztalának
részesei. Mát. 6,24. 2Kor. 6,15.
22. Vagy haragra ingereljük az Urat?
Avagy erősebbek vagyunk−é nála?
Zsid. 10,31.
23. Minden szabad nékem, de nem
minden használ; minden szabad né−
kem, de nem minden épít.
rész 6,12. Róm. 14,14. 15. 20.
24. Senki ne keresse, ami az övé,
hanem ki−ki azt, ami a másé.
rész 13,5. Róm. 15,1. Fil. 2,4.
25. Mindent, amit a mészárszékben
árulnak, megehettek, semmit sem tuda−
kozódván a lelkiismeret miatt.
1Tim. 4,4. Tit. 1,15.
26. Mert az Úré a föld és annak tel−
jessége. 2Móz. 19,5. Zsolt. 24,1. 50,12.
27. Ha pedig valaki meghív titeket a
hitetlenek közül és el akartok menni,
mindent, amit elétek hoznak, megegye−
tek, semmit sem tudakozódván a lelki−
ismeret miatt. Luk. 10,7.
28. De ha valaki ezt mondja néktek:
Ez bálványáldozati hús, ne egyétek
meg amiatt, aki megjelentette, és a
lelkiismeretért; mert az Úré a föld és an−
nak teljessége. rész 8,10−−13.
29. De nem a ti lelkiismereteteket
értem, hanem a másikét. Mert miért
kárhoztassa az én szabadságomat a
másik lelkiismerete? 2Kor. 8,21.
30. Ha pedig én hálaadással veszek
részt, miért káromoltatom azért, ami−
ért én hálákat adok? Mát. 5,16. 1Tim. 4,4.
31. Azért akár esztek, akár isztok,
akármit cselekedtek, mindent az Isten
dicsőségére tegyetek. Ján. 15,8. Kol. 3,17.
32. Meg ne botránkoztassátok se a
zsidókat, se a görögöket, se az Isten
gyülekezetét. Róm. 14,13.
33. Miképpen én is mindenkinek
mindenben kedvében járok, nem ke−
resvén a magam hasznát, hanem a
sokaságét, hogy üdvözüljenek.

Legyetek Krisztus követői

6127.jpg

11 Legyetek az én követőim, mint
én is a Krisztusé. Ef. 5,1. 2Thess. 3,9.
2. Dicsérlek pedig titeket atyámfiai,
hogy énrólam mindenben megemlé−
keztek, és amiképpen meghagytam
néktek, rendeléseimet megtartjátok.
3. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy
minden férfiúnak feje a Krisztus; az
asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisz−
tusnak feje pedig az Isten. Gal. 3,28. 4,4.
Ef. 5,22−−24. Fil. 2,7. Kol. 3,18. 1Tim. 2,11. 12.
4. Minden férfiú, aki befedett fővel
imádkozik vagy prófétál, megcsúfolja
az ő fejét.
5. Minden asszony pedig, aki befedet−
len fővel imádkozik vagy prófétál, meg−
csúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz,
mintha megnyíratott volna. Csel. 21,9.
6. Mert ha az asszony nem fedi be
fejét, nyiratkozzék is meg, ha pedig
éktelen dolog asszonynak megnyirat−
kozni, vagy megborotváltatni, fedje be
az ő fejét.
7. Mert a férfiúnak nem kell befednie
az ő fejét, mivel ő az Istennek képe
és dicsősége; de az asszony a férfiú
dicsősége. 1Móz. 1,26. 27. Zsolt. 8,6. Jak. 3,9.
8. Mert nem a férfiú van az asszony−
ból, hanem az asszony a férfiúból.
1Móz. 2,18. 1Tim. 2,13.
9. Mert nem is a férfiú teremtetett az
asszonyért, hanem az asszony a férfiú−
ért.
10. Ezért kell az asszonynak hatalmi
jelt viselnie a fején az angyalok miatt.
11. Mindazáltal sem férfiú nincs
asszony nélkül, sem asszony férfiú
nélkül az Úrban.
12. Mert amiképpen az asszony a
férfiúból van, azonképpen a férfiú is az
asszony által, az egész pedig az Istentől.
Péld. 16,4. Róm. 11,36. Gal. 3,28.
13. Magatokban ítéljétek meg: Illendő
dolog−é asszonynak fedetlen fővel imád−
kozni az Istenhez?
14. Avagy maga a természet is nem
arra tanít−é titeket, hogy ha a férfiú nagy
hajat visel, csúfsága az néki?
15. Az asszonynak pedig, ha nagy haja
van, ékesség az néki; mert a haj fátyol
gyanánt adatott néki.
16. Ha pedig valakinek tetszik ver−
sengeni, nekünk ez nem szokásunk,
sem az Isten gyülekezeteinek. 1Tim. 6,4.

Pál rendelése az úrvacsoráról

909-last-supper-large.jpg

17. Ezt pedig tudtotokra adván, nem
dicsérlek, hogy nem javatokra, hanem
károtokra gyűltök egybe.
18. Mert először is, mikor egybe−
gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy
szakadások vannak köztetek; és valami
részben hiszem is.
19. Mert szükséges, hogy szakadások
is legyenek köztetek, hogy a kipróbál−
tak nyilvánvalókká legyenek köztetek.
Mát. 18,7. Csel. 5,17. 15,5. Gal. 5,20. Tit. 3,10.
20. Mikor tehát egybegyűltök egy−
azon helyre, nem az úrvacsorát eszitek:
21. Mert ki−ki az ő saját vacsoráját
veszi elő az evésnél; és némely éhen
marad, némely pedig dőzsöl. Júd. 12.
22. Hát nincsenek−é házaitok az evés−
re és ivásra? Avagy az Isten gyülekeze−
tét vetitek−é meg, és azokat szégyeníti−
tek−é meg, akiknek nincsen? Mit mond−
jak néktek? Dicsérjelek−é titeket ezért?
Nem dicsérlek. Zsolt. 89,7. Gal. 2,10.

Az Úrnak halálát hirdessétek

crucifix.jpg

23. Mert én az Úrtól vettem, amit nék−
tek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus
azon az éjszakán, melyen elárultaték,
vette a kenyeret, Mát. 26,26. Márk 14,22−−24.
Luk. 22,19. Gal. 1,11. 12. Kol. 3,24.
24. És hálákat adván, megtörte és ezt
mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én
testem, mely tiérettetek megtöretik;
ezt cselekedjétek az én emlékeze−
temre. Mát. 26,26. Márk 14,22. Luk. 22,19.
25. Hasonlatosképpen a pohárt is
vette, minekutána vacsorált volna, ezt
mondván: E pohár amaz új szövetség
az én vérem által; ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlé−
kezetemre. Róm. 5,9. Ef. 1,7.
Kol. 1,14. Zsid. 8,6−−13. 10,16−−20. Jel. 1,5.
26. Mert valamennyiszer eszitek e
kenyeret és isszátok e pohárt, az
Úrnak halálát hirdessétek , amíg
eljövend. Csel. 1,11. 1Thess. 1,10. 4,16.
Zsid. 9,28. 2Pét. 3,10. 1Ján. 2,28. Jel. 1,7. 22,20.

Becsülni az Úrnak Testét

27. Azért aki méltatlanul eszi e kenye−
ret, vagy issza az Úrnak poharát, vét−
kezik az Úr teste és vére ellen.
Ján. 6,51. 13,18−−27. Róm. 13,8. Jel. 12,11.
28. Vizsgálja meg azért az ember
önmagát, és úgy egyék abból a kenyér−
ből, és úgy igyék abból a pohárból,
2Kor. 13,5. Gal. 6,4. 1Ján. 3,20. 21.
29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik,
ítéletet eszik és iszik magának, mivel−
hogy nem becsüli meg az Úrnak Testét.
30. Ezért van tiköztetek sok erőtlen
és beteg, és alusznak sokan. Ján. 5,14.
31. Pedig ha mi megítélnénk magun−
kat, nem ítéltetnénk meg. 1Ján. 1,9. Jel. 2,5.
32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanít−
tatunk, hogy a világgal együtt el ne kár−
hoztassunk. Péld. 3,11. 12. Zsid. 12,5.
33. Azért atyámfiai, mikor egybegyűl−
tök az evésre, egymást megvárjátok.
34. Ha pedig valaki éhes, otthon
egyék, nehogy ítéletre gyűljetek egybe.
A többire nézve, majd ha hozzátok
megyek, rendelkezem. rész 4,19. Tit. 1,5.


Jézust Úrnak mondani
csak a Szent Szellem által lehet

holy-spirit-fire-in-red.jpg

12 A szellemi ajándékokra nézve
pedig nem akarom, atyámfiai,
hogy tudatlanok legyetek. Ef. 4,11.
2. Tudjátok, hogy pogányok voltatok,
vitetvén, amint vitettetek, a néma bálvá−
nyokhoz. Gal. 4,8. Ef. 2,11. 12.
3. Azért tudtotokra adom néktek,
hogy senki, aki Istennek Szelleme
által szól, nem mondja Jézust átko−
zottnak; és senki sem mondhatja
Úrnak Jézust, hanem csak a Szent
Szellem által. 2Kor. 3,5. Gal. 3,13. 1Ján. 4,2.
4. A kegyelmi ajándékokban pedig
különbség van, de ugyanaz a Szellem.
Róm. 12,6. Ef. 4,4. Zsid. 2,4. 1Pét. 4,10.
5. A szolgálatokban is különbség
van, de ugyanaz az Úr. Ef. 4,11. Fil. 2,11.
6. És különbség van a cselekedetek−
ben is, de ugyanaz az Isten, aki cselek−
szi mindezt mindenkiben. Ef. 1,23.
7. A Szellem mindenkinek ad kije−
lentést, mégpedig épülésre.

A Szent Szellem ajándékai

8. Némelyiknek ugyanis bölcses−
ségnek szava adatik a Szellem által;
másiknak pedig ismeret szava
ugyanazon Szellem szerint; 2Kor. 8,7.
9. Egynek hit ugyanazon Szellem
által; másnak pedig gyógyítások aján−
dékai azon egy Szellem által;
Mát. 17,19. Márk 16,18. Ef. 2,8. Zsid. 10,33.
10. Némelyiknek csodatévő erők−
nek munkái; némelyiknek meg pró−
fétálás; némelyiknek pedig szelle−
mek megkülönböztetése; másiknak
nyelvek nemei; másnak pedig nyel−
vek magyarázata; Csel. 2,1−−4. 22.
Róm. 12,6. Gal. 3,5. 1Ján. 4,1. Jel. 2,2.
11. De mindezeket egy és ugyanaz
a Szellem cselekszi, mindenkinek
osztogatván külön, amint akarja.
Ján. 3,8. Róm. 12,6. 2Kor. 10,13. Ef. 4,7. Zsid. 2,4.
12. Mert amiképpen a test egy és sok
tagja van, az egy testnek tagjai pedig,
noha sokan vannak, mind egy test,
azonképpen a Krisztus is. Róm. 12,4. 5.
13. Mert hiszen egy Szellem által mi
mindnyájan egy Testté kereszteltet−
tünk meg, akár zsidók, akár görögök,
akár szolgák, akár szabadok; és
mindnyájan egy Szellemmel itattat−
tunk meg. Gal. 3,28. Ef. 2,14. 16. Kol. 3,11.
14. Mert a test sem egy tag, hanem sok.
15. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy
nem kéz vagyok, nem vagyok a testből
való; avagy nem a testből való−é azért?
16. És ha a fül ezt mondaná: mivel−
hogy nem vagyok szem, nem vagyok a
testből való; nem a testből való−é azért?
17. Ha az egész test szem, hol a hal−
lás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?
18. Most pedig az Isten elhelyezte
a tagokat a testben, egyenként min−
degyiket, amint akarta. Ef. 1,5. 9.
19. Ha pedig az egész egy tag volna,
hol volna a test?
20. Így azonban sok tag van ugyan,
de egy test.
21. Nem mondhatja pedig a szem a
kéznek: Nincs rád szükségem; vagy
viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek
nékem.
22. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test
legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok
igen szükségesek:
23. És amelyeket a test kevésbé tisz−
telt tagjainak tartunk, azoknak nagyobb
tisztességet tulajdonítunk; és amelyek
éktelenek bennünk, azok nagyobb
ékességben részesülnek;
24. Amelyek pedig ékesek bennünk,
azoknak nincs erre szükségük. Isten
azonban úgy szerkeszté egybe a testet,
hogy az alábbvalónak nagyobb tisztes−
séget adott,
25. Hogy ne legyen hasonlás a test−
ben, hanem kölcsönösen gondoskod−
janak egymásról a tagok.
26. És akár szenved egy tag, vele
együtt szenvednek a tagok mind; akár
tisztességgel illettetik egy tag, vele
együtt örülnek a tagok mind.
27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok,
és tagjai rész szerint. Ef. 1,23. Kol. 1,24.
28. És pedig némelyeket rendelt az
Isten a Gyülekezetben először apos−
tolokul, másodszor prófétákul, har−
madszor tanítókul; azután csodatévő
erőket, aztán gyógyításoknak aján−
dékait, segítőket, vezetőket, nyelvek
nemeit. Csel. 11,27. 13,1. Róm. 12,6. 8.
Ef. 2,20. 4,11. Zsid. 13,17. 1Pét. 5,1−−3.
29. Avagy mindnyájan apostolok−é?
Vagy mindnyájan próféták−é? Avagy
mindnyájan tanítók−é? Vagy mindnyá−
jatoknál működnek−e a csodatévő erők?
30. Avagy mindnyájuknak vannak−é
gyógyításra való ajándékai? Vagy mind−
nyájan szólnak−é nyelveken? Vagy
mindnyájan magyaráznak−é?
31. Törekedjetek pedig a nagyobb
kegyelmi ajándékokra. És mindezek
felett megmutatom néktek a legkivá−
lóbb utat. rész 14,1. 3. 4.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 98. Pál Korinthusbeliekhez írt I. levele 7-12. 2009.03.13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »