Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

13-16.FEJEZET

A szeretet dicsérete

valentine-day-flowers.jpg

13 Ha embereknek vagy angyalok−
nak nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincs énbennem, olyanná lettem,
mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
2. És ha jövendőt tudok is mondani,
és minden titkot és minden tudományt
ismerek is; és ha egész hitem van is,
úgyannyira, hogy hegyeket mozdítha−
tok ki helyükről, szeretet pedig nincs
énbennem, semmi vagyok. Márk 11,23.
3. És ha vagyonomat mind felétetem
is, és ha testemet tűzre adom is, szere−
tet pedig nincs énbennem, semmi hasz−
nom abból. Ján. 13,34. 35. Róm. 13,8. 1Ján. 3,14.
4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a
szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
2Kor. 6,6. Kol. 2,18. Jak. 3,14. 1Pét. 4,8.
5. Nem cselekszik éktelenül, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem tartja számon a gonoszt,
Gal. 6,1. 2. Fil. 2,4. 4,8. Jak. 1,19. 20. 1Ján. 3,16.
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal; Róm. 1,32. 2Ján. 4.
7. Mindent elfedez, mindent hiszen,
mindent remél, mindent eltűr. Péld. 10,12.
Róm. 12,14. Gal. 6,2. 1Ján. 4,19. Jel. 1,5.
8. A szeretet soha el nem fogy: de
legyenek bár jövendőmondások, eltö−
röltetnek; vagy akár nyelvek, megszűn−
nek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
9. Mert rész szerint van bennünk az
ismeret, rész szerint a prófétálás:
10. De mikor eljön a teljesség, a rész
szerint valók eltöröltetnek. 1Ján. 3,2. 4,18.
11. Mikor gyermek voltam, úgy szól−
tam, mint gyermek, úgy gondolkod−
tam, mint gyermek, úgy értettem, mint
gyermek: minekutána pedig férfiúvá
lettem, elhagytam a gyermekhez illő
dolgokat.
12. Mert most tükör által homályosan
látunk, akkor pedig színről színre; most
rész szerint van bennem az ismeret,
akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy
Isten ismer engem. 2Kor. 3,18. 5,7. 1Ján. 3,2.
13. Most azért megmarad a hit, re−
mény, szeretet, e három; ezek között
pedig legnagyobb a szeretet. 1Ján. 4,18.

A nyelveken szólásról

prayerblog.jpg

14 Kövessétek a szeretetet, kíván−
játok a szellemi ajándékokat,
leginkább pedig, hogy prófétáljatok.
Róm. 13,8−−10. Gal. 5,14. Kol. 3,14. Jak. 2,8.
2. Mert aki nyelveken szól, nem
embereknek szól, hanem az Isten−
nek; mert senki sem érti, hiszen a
Szellem által szól titkokat. Csel. 2,4.
3. Aki pedig prófétál, embereknek
beszél épülésre, intésre és vigaszta−
lásra. 2Kor. 12,19. Ef. 4,12. 1Tim. 4,13. 2Tim. 4,2.
4. Aki nyelveken szól, önmagát építi;
de aki prófétál, a gyülekezetet építi.
Csel. 2,4. 8,17. 9,17. 10,46. 19,6. Júd. 20.
5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan
szólnátok nyelveken, de méginkább,
hogy prófétálnátok; mert nagyobb a
próféta, mint a nyelveken szóló, kivéve,
ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet
épüljön. Márk 16,17. Csel. 10,44.
6. Atyámfiai, ha hozzátok megyek, és
nyelveken szólok, mit használok nék−
tek, ha nem szólok hozzátok kijelentés−
ben is, vagy ismeretben, vagy prófétá−
lásban vagy tanításban? 2Tim. 2,15.
7. Hiszen ha az élettelen hangszerek,
akár fuvola, akár citera, nem adnak
megkülönböztethető hangokat, mimó−
don ismerjük meg, amit fuvoláznak
vagy citeráznak?
8. Mert ha a trombita bizonytalan han−
got ad, kicsoda készül a harcra?
9. Azonképpen ti is, ha érthető nyel−
ven nem beszéltek, mimódon értik
meg, amit szóltok? Csak a levegőbe
fogtok beszélni.
10. Példa mutatja, oly sokféle nyelv
van a világon, és azok közül egy sem
érthetetlen.
11. Hogyha azért nem tudom a
szónak értelmét, a beszélőnek idegen
leszek, és a beszélő is idegen előttem.
12. Azonképpen ti is, minthogy
szellemi ajándékokat kívántok, a
gyülekezet építésére igyekezzetek,
hogy gyarapodjatok. Csel. 20,35. 2Kor. 1,11.
13. Azért aki nyelveken szól, imádkoz−
zék, hogy megmagyarázza. rész 12,10.
14. Mert ha nyelveken imádkozom,
a szellemem imádkozik, de az értel−
mem gyümölcstelen. Ján. 4,14. 23. 24. 7,37.
15. Hogy van hát? Imádkozom a
szellemmel, de imádkozom az értelem−
mel is; énekelek a szellemmel, de éne−
kelek az értelemmel is. Ef. 5,19. Kol. 3,16.
16. Mert ha szellemmel mondasz
áldást, az ott lévő avatatlan miképpen
fog a te hálaadásodra áment mondani,
mikor nem tudja, mit beszélsz?
17. Mert jóllehet, te szépen mondasz
áldást, de más nem épül abból. Zsid. 13,15.
18. Hálát adok az én Istenemnek,
hogy mindnyájatoknál többet szólok
nyelveken; Róm. 8,26. Ef. 6,18. 1Tim. 2,1.
19. De a gyülekezetben inkább aka−
rok öt szót szólani értelemmel, hogy
másokat is tanítsak, mintsem tízezer
szót nyelveken.

s1030661.jpg


20. Atyámfiai, ne legyetek gyermekek
a megértésben; hanem a gonoszságban
legyetek gyermekek, a megértésben
pedig érettek legyetek. Mát. 11,25. 18,3.
Csel. 20,32. Róm. 16,19. Ef. 4,15. Zsid. 5,12.
21. A törvényben meg van írva: Ide−
gen nyelveken és idegen ajkakkal
szólok e néphez, és így sem hallgat−
nak rám, azt mondja az Úr. Ésa. 28,11.
22. A nyelveken szólás tehát jelül van,
nem a hívőknek, hanem a hitetlenek−
nek; a prófétálás pedig nem a hitetle−
neknek, hanem a hívőknek. Márk 16,17.
23. Azért ha az egész gyülekezet egybe−
gyűl és mindnyájan nyelveken szólnak,
bemenvén az idegenek vagy hitetlenek,
nem azt mondják−é, hogy őrjöngtök?
24. De ha mindnyájan prófétálnak és
bemegy egy hitetlen vagy avatatlan,
az mindenektől megfeddetik, minde−
nektől megítéltetik, Csel. 2,13. 26,24.
25. És ilyen módon az ő szívének titkai
nyilvánvalókká lesznek; és így arcra bo−
rulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy
bizonnyal az Isten lakik tibennetek.
26. Hogy van hát atyámfiai? Mikor
egybegyűltök, s kinek−kinek van zsoltá−
ra, tanítása, kijelentése, nyelve, magya−
rázata: mindenek épülésre legyenek.
Róm. 14,19. 2Kor. 12,19. 13,10. Ef. 4,12. Kol. 3,16.
27. Ha valaki nyelveken szól, kettő
vagy legfeljebb három legyen, még−
pedig egymás után; és egy magyarázza
meg:

s1030673.jpg

28. Ha pedig nincs magyarázó, hall−
gasson a gyülekezetben; hanem magá−
nak szóljon és az Istennek. rész 12,10.
29. A próféták pedig ketten vagy hár−
man szóljanak; és a többiek ítéljék meg.
30. De ha egy másik ott ülő vesz kije−
lentést, az első hallgasson. 1Thess. 5,19.
31. Mert egyenként mindnyájan pró−
fétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és
mindenki vigasztalást vegyen; Róm. 12,7.
32. És a próféták szelleme alárendeli
magát a prófétáknak; 1Ján. 4,1.
33. Mert az Isten nem a zűrzavarnak,
hanem a békességnek Istene; amiként
az a szentek minden gyülekezetében
van. 2Kor. 13,11. Zsid. 12,23. Jak. 3,17. 18. Jel. 5,8.
34. A ti asszonyaitok hallgassanak
a gyülekezetekben, mert nincs meg−
engedve nékik, hogy közbeszóljanak;
hanem engedelmesek legyenek, amint
a törvény is mondja. Jóel 2,28.
Róm. 16,1. 2. Gal. 3,28. Kol. 3,18.
35. Hogyha pedig tanulni akarnak
valamit, kérdezzék meg otthon az ő
férjüket; mert éktelen dolog asszony−
nak közbeszólni a gyülekezetben.
36. Avagy tőletek származott−é az
Isten Igéje, avagy csak hozzátok jutott
el? Ésa. 2,3. Csel. 15,35. 16,9. 10. 1Thess. 1,8.
37. Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta,
vagy szellemi ajándék részese, vegye
eszébe, hogy amiket néktek írok, az
Úr rendelései azok. 2Pét. 1,21. 1Ján. 4,6.
38. Ha pedig valaki értetlen, legyen
értetlen.
39. Azért atyámfiai törekedjetek a
prófétálásra, és a nyelveken szólást
se tiltsátok. Márk 16,17. Csel. 2,4. 1Thess. 5,20.
40. Mindenek ékesen és jó renddel
legyenek. Kol. 2,5. Tit. 1,5.

A halottak feltámadásáról

resurrection.jpg

15 Eszetekbe juttatom továbbá,
atyámfiai, az Evangéliumot, me−
lyet hirdettem néktek, melyet be is
fogadtatok, melyben állotok is, Róm. 5,2.
2. Amely által üdvözültök is, ha meg−
őrzitek, aminémű beszéddel hirdettem
néktek, hacsak nem hiába lettetek
hívőkké. Róm. 1,16. Gal. 3,4.
3. Mert azt adtam előtökbe főkép−
pen, amit én is úgy vettem, hogy a
Krisztus meghalt a mi bűneinkért
az Írások szerint; Ésa. 53,5. 8. Márk 9,12.
Ján. 1,29. Csel. 3,18. Zsid. 5,1. 3. 1Pét. 2,24.
4. És hogy eltemettetett; és hogy
feltámadott a harmadik napon az
Írások szerint; Zsolt. 2,7. 16,10. Ésa. 53,10.
Hós. 6,2. Csel. 2,25. 31. 13,33−−35.
5. És hogy megjelent Kéfásnak; azu−
tán a tizenkettőnek;
Márk 16,14. Luk. 24,34. Ján. 20,19.
6. Azután megjelent több mint ötszáz
atyafinak egyszerre, kik közül a legtöb−
ben mind máig élnek, némelyek azon−
ban el is aludtak; Csel. 7,60. 13,36.
7. Azután megjelent Jakabnak, azután
mind az apostoloknak, Csel. 1,3. Gal. 1,19.
8. Legutolszor pedig mindenek kö−
zött, mint egy idétlennek, nékem is
megjelent. Csel. 9,4. 22,14. 26,16.
9. Mert én vagyok a legkisebb az
apostolok között, aki nem vagyok
méltó, hogy apostolnak neveztessem,
mert háborgattam az Isten Gyüleke−
zetét. Csel. 8,3. Gal. 1,13. 23.
10. De Isten kegyelme által vagyok,
ami vagyok; és az Ő hozzám való ke−
gyelme nem lett hiábavaló; sőt többet
munkálkodtam, mint azok mindnyá−
jan, de nem én, hanem az Istennek
velem való kegyelme. Gal. 2,8. Ef. 3,7.
11. Akár én azért, akár azok, így prédi−
kálunk, és így lettetek ti hívőkké.
12. Ha azért Krisztusról hirdettetik,
hogy a halottak közül feltámadott, mi−
módon mondják némelyek köztetek,
hogy nincs halottak feltámadása?
13. Mert ha nincs halottak feltámadá−
sa, akkor Krisztus sem támadott fel.
14. Ha pedig Krisztus fel nem táma−
dott, akkor hiábavaló a mi prédikálá−
sunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15. Sőt, az Isten hamis bizonyság−
tevőinek is találtatunk, mivelhogy az
Isten felől bizonyságot tettünk, hogy
feltámasztotta a Krisztust; akit nem
támasztott fel, ha csakugyan nem
támadnak fel a halottak. Csel. 2,24. 3,15.
16. Mert ha a halottak fel nem támad−
nak, a Krisztus sem támadott fel.
17. Ha pedig a Krisztus fel nem táma−
dott, hiábavaló a ti hitetek; még bűnei−
tekben vagytok. Róm. 4,25. 8,11. Zsid. 10,4−−12.
18. Akik a Krisztusban elaludtak, azok
is elvesztek tehát. 1Thess. 4,13. 14. Jel. 14,13.
19. Ha csak ebben az életben remény−
kedünk a Krisztusban, minden ember−
nél nyomorultabbak vagyunk. 2Tim. 3,12.
20. Ámde Krisztus feltámadott a
halottak közül, zsengéjük lett azok−
nak, akik elaludtak.
Csel. 26,23. Kol. 1,18. Zsid. 1,6. 1Pét. 1,3. Jel. 1,5.
21. Miután ugyanis ember által van a
halál, szintén ember által van a halottak
feltámadása is. Ján. 11,25. Róm. 5,12. 6,23.
22. Mert amiképpen Ádámban mind−
nyájan meghalnak, azonképpen a Krisz−
tusban mindnyájan megeleveníttetnek.
Róm. 5,14. 21. 8,29. Gal. 2,20. Kol. 1,27. 1Ján. 4,4.
23. Mindenki pedig a maga rendje
szerint. Első zsenge a Krisztus; azután
akik a Krisztuséi az Ő eljövetelekor.
Csel. 26,23. 1Thess. 4,15. Zsid. 9,28. 12,23.
24. Aztán a vég, mikor átadja az orszá−
got az Istennek és Atyának; amikor
eltöröl minden birodalmat és minden
hatalmat és erőt. Zsolt. 110,1. 2Kor. 4,14.
25. Mert addig kell néki uralkodnia,
mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
Mát. 28,18−−20. Luk. 10,19. Ef. 5,27. Zsid. 1,13.
26. Mint utolsó ellenség töröltetik el
a halál. 2Tim. 1,10. Zsid. 2,14. Jel. 21,4.
27. Mert mindent az Ő lábai alá
vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy
minden alá van vetve, nyilvánvaló,
hogy rajta kívül, aki neki mindent alá−
vetett. Zsolt. 8,6. Zsid. 1,13. 2,8. 1Pét. 3,22.
28. Mikor pedig minden alája vette−
tett, akkor maga a Fiú is alávettetik
Istennek, aki neki mindent alávetett,
hogy az Isten legyen minden minden−
ben. Ján. 14,28. Fil. 3,21. Kol. 3,11.

dsc03601.jpg


dsc03603.jpg

29. Különben mit cselekszenek azok,
akik a halottakért keresztelkednek
meg, ha a halottak egyáltalán nem
támadnak fel? Miért is keresztelkednek
meg a halottakért? rész 3,23. 11,3. Mát. 13,41.
30. Mi is miért veszélyeztetjük ma−
gunkat minden pillanatban? 2Kor. 11,26.
31. Naponként halál révén állok. A
veletek való dicsekedésre mondom,
mely van nékem a Krisztus Jézusban
a mi Urunkban. 2Kor. 4,10. Róm. 8,36.
32. Ha csak emberi módon viaskod−
tam Efézusban a fenevadakkal, mi a
hasznom abból, ha a halottak fel nem
támadnak? Együnk és igyunk, holnap
úgyis meghalunk! Luk. 12,19. 2Kor. 1,8.
33. Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt
megrontják a rossz társaságok. Gal. 5,9.
34. Serkenjetek fel igazán, és ne
vétkezzetek; mert némelyek nem is−
merik Istent; megszégyenítésetekre
mondom. Róm. 13,11. Ef. 5,14. 1Thess. 4,5.
35. De mondhatná valaki: Mimódon
támadnak fel a halottak? és milyen
testtel jönnek elő? Ezék. 37,3. Fil. 3,21.
36. Balgatag! amit elvetsz, nem elevene−
dik meg, hacsak meg nem hal. Ján. 12,24.
37. És abban, amit elvetsz, nem azt
a testet veted el, amely majd kikél,
hanem a puszta magot, talán búzáét,
vagy más egyébét. Zsolt. 104,14.
38. Az Isten pedig testet ád annak,
amint akarta, éspedig mindenféle
magnak az ő saját testét. Márk 4,26−−29.
39. Nem minden test ugyanaz a test,
hanem más az emberek teste, más az
állatoké, más a halaké, más a madaraké.
40. És vannak mennyei testek, és van−
nak földi testek; de más a mennyeiek
dicsősége, és más a földieké.
41. Más a napnak dicsősége, és más
a holdnak dicsősége, és más a csilla−
gok dicsősége; mert csillag a csillagtól
különbözik dicsőségre nézve. Zsolt. 8,3.
42. Éppen így a halottak feltámadása
is. Elvettetik romlandóságban, feltá−
masztatik romolhatatlanságban; Róm. 2,7.
43. Elvettetik gyalázatosságban, feltá−
masztatik dicsőségben; elvettetik erőt−
lenségben, feltámasztatik erőben.
44. Elvettetik érzéki test, feltámaszta−
tik szellemi test. Van érzéki test, és van
szellemi test is. Róm. 6,12. Fil. 3,21.
45. Így is van megírva: Lőn az első
ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó
Ádám megelevenítő Szellemmé.
1Móz. 2,7. Ján. 5,21. 6,63. Róm. 5,14. Kol. 3,4.
46. De nem a szellemi az első, hanem
az érzéki, azután a szellemi.
47. Az első ember földből való, földi;
a második ember, az Úr, a mennyből
való. 1Móz. 3,19. Ján. 3,13. 31. 1Tim. 3,16.
48. Amilyen ama földi, olyanok a földi−
ek is; és amilyen ama mennyei, olya−
nok a mennyeiek is. Fil. 3,20.
49. És amiképpen hordtuk a földinek
ábrázatát, hordani fogjuk a mennyei−
nek ábrázatát is. Róm. 8,18. 29. 1Ján. 3,2.
50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy
test és vér nem örökölheti Isten orszá−
gát, sem a romlandóság nem örökli a
romolhatatlanságot. Mát. 16,17. Ján. 3,3.
51. Ímé, titkot mondok néktek. Mind−
nyájan ugyan nem aluszunk el, de
mindnyájan elváltozunk. 1Thess. 4,15. 17.
52. Nagy hirtelen, egy szempillan−
tásban, az utolsó trombitaszóra; mert
trombita fog szólni, és a halottak fel−
támadnak romolhatatlanságban, mi
pedig elváltozunk. Fil. 3,21.
1Thess. 3,13. 4,16. 5,9. Zsid. 9,28. Jel. 8,2. 10,5−−7.
53. Mert szükség, hogy ez a rom−
landó test romolhatatlanságot öltsön
magára, és e halandó test halhatat−
lanságot öltsön magára. 2Kor. 4,11. 5,4.
54. Mikor pedig ez a romlandó test
romolhatatlanságba öltözik, és e halan−
dó halhatatlanságba öltözik, akkor be−
teljesül amaz Ige, mely meg van írva:
Elnyeletett a halál a győzelemben.
Ésa. 25,8. Róm. 6,12. 8,11. Jel. 20,14. 21,4.
55. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol!
Hol a te diadalmad? Hós. 13,14. Jel. 20,14.
56. A halál fullánkja pedig a bűn; a
bűn ereje pedig a törvény. Gal. 3,10−−13.
57. De hála az Istennek, aki a
győzelmet adja nékünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Róm. 7,25. 1Ján. 5,4. 5.
58. Azért szerelmes atyámfiai erősen
álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkod−
ván az Úrnak dolgában mindenkor,
tudván, hogy a ti munkátok nem
hiábavaló az Úrban. Róm. 13,11. Jel. 22,12.

Rendelés az adakozásról

497033.jpg

16 Ami a szentek számára való
gyűjtést illeti, amiképpen Galá−
cia gyülekezeteinek rendeltem, ti is
azonképpen cselekedjetek. Csel. 11,29.
24,17.
Róm. 12,13. 15,26. 2Kor. 8,4. 9,1. Gal. 2,10.
2. A hétnek első napján mindenitek
tegye félre magánál, amit sikerül össze−
gyűjtenie, hogy ne akkor történjék a
gyűjtés, amikor odamegyek. Péld. 3,27.
Márk 12,41−−44. 2Kor. 8,3. 9,3. Jel. 1,10.
3. Mikor pedig megérkezem, akiket
javasoltok leveleitek által, azokat kül−
döm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe
a ti ajándékotokat. 2Kor. 8,4. 6. 19.
4. Ha pedig méltó lesz, hogy én is
elmenjek, velem együtt jönnek.
5. Elmegyek pedig hozzátok, amikor
Macedóniába átmegyek, mert Macedó−
nián általmegyek, Csel. 19,21. 2Kor. 1,16.
6. Lehet, hogy nálatok maradok, és a
telet is ott töltöm, hogy azután ti kísér−
jetek el, ahová megyek.
7. Mert nem csak átutazás közben
akarlak titeket látni, de remélem, hogy
valami ideig nálatok maradok, ha az
Úr engedi. Csel. 15,3. 17,15. 21,5.
8. Efézusban pedig pünkösdig mara−
dok.

db_43-pentecost1.jpg

9. Mert nagy kapu nyílott meg előt−
tem és hasznos, az ellenség is sok.
Csel. 14,27. 19,9. 2Kor. 2,12. Kol. 4,3. Jel. 3,8. 20.

Timótheust ajánlja

10. Hogyha pedig megérkezik Timó−
theus, meglássátok, hogy bátorságos
maradása legyen nálatok; mert az Úr−
nak dolgát cselekszi, mint én is.
Róm. 16,21. Fil. 2,20. 1Thess. 3,2.
11. Senki azért őt meg ne vesse: ha−
nem bocsássátok el őt békességgel,
hogy hozzám jöhessen; mert várom őt
az atyafiakkal együtt. 1Tim. 4,12.
12. Ami pedig Apollós atyafit illeti,
igen kértem őt, hogy menjen el hozzá−
tok az atyafiakkal együtt, de semmikép−
pen sem akart most menni; de majd
elmegy, mihelyt jó alkalmatossága
lészen. Préd. 3,1. Csel. 18,24. Tit. 3,13.

Intések

13. Vigyázzatok, álljatok meg a hit−
ben, legyetek férfiak, legyetek erő−
sek! Ef. 6,10. Fil. 4,13. Kol. 1,11. 2Tim. 2,1.
14. Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe! Róm. 13,8−−10. 1Ján. 4,7. 8. 20.
15. Intelek pedig titeket, atyámfiai,
hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háza−
népe Akhája zsengéje, és ők a szentek−
nek való szolgálatra adták magukat.

Róm. 16,5. 2Kor. 8,4. Zsid. 6,10. 1Pét. 4,10.
16. Hogy ti is engedelmeskedjetek az
ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük
szolgál és fárad. Zsid. 6,10. 13,17.
17. Örvendezek pedig a Stefanás,
Fortunátus és Akhaikus eljövetelének;
mert a ti hiányotokat ők pótolták.
18. Mert felüdítették az én szelleme−
met és a tiéteket is. Megbecsüljétek
azért az ilyeneket. Róm. 15,30−−32. 2Tim. 1,16.

Üdvözlések és befejezés

19. Köszöntenek titeket Ázsia gyüle−
kezetei; sokszor köszöntenek titeket az
Úrban Akvila és Priscilla, a házuknál
levő gyülekezettel egybe.
Csel. 16,6. 19,10. Róm. 16,5. 11. Filem. 2. Jel. 1,4.
20. Köszöntenek titeket az atyafiak
mindnyájan. Köszöntsétek egymást
szent csókkal. 1Thess. 5,26. 1Pét. 5,14.
21. A köszöntést a saját kezemmel
írtam, a Páléval. Róm. 16,22. Kol. 4,18.
22. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus
Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.
Gal. 1,9. Ef. 6,24. Fil. 4,5. 1Ján. 4,19. 5,1.
23. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!

24. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

jesus111.jpg
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 99. Pál Korinthusbeliekhez írt I. levele 13-16. 2009.03.14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »