Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ
ÍRT MÁSODIK LEVELE

1-6.FEJEZET

Köszöntés

jesus2.jpg

1 Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten
akaratából, és Timótheus, az atyafi,
az Isten gyülekezetének, mely Korin−
thusban van, mindama szentekkel
egybe, akik egész Akhájában vannak:
2. Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól. Róm. 1,7. Gal. 4,6. Kol. 1,2.

Hálaadás a vigasztalás Istenének

3. Áldott az Isten és a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmas−
ságnak Atyja és minden vigasztalás−
nak Istene;
Róm. 15,6. Ef. 1,3. 17.
4. Aki megvigasztal minket minden
nyomorúságunkban, hogy mi is
megvigasztalhassuk azokat, akik bár−
milyen nyomorúságba estek, azzal a
vigasztalással, amellyel Isten vigasz−
tal minket.
Ésa. 66,13. Róm. 15,5. 1Pét. 1,3.
5. Mert amint bőséggel kijutott né−
künk a Krisztus szenvedéseiből, úgy
bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus
által. Csel. 9,4. Fil. 3,10. Kol. 1,24. 2Thess. 2,16.
6. De akár nyomorgattatunk, a ti vi−
gasztalástokért és üdvösségtekért van,
akár megvigasztaltatunk, a ti vigaszta−
lástokért van, mely ugyanazoknak a
szenvedéseknek az elviseléséhez ad
erőt, amelyeket mi is szenvedünk;
7. És a mi reménységünk erős felőle−
tek. Tudván, hogy amiképpen társaink
vagytok a szenvedésben, azonképpen
a vigasztalásban is. Róm. 8,17. 18. Jak. 1,2−−4.
8. Mert nem akarjuk, hogy ne tudja−
tok atyámfiai a mi nyomorúságunk
felől, amely Ázsiában esett rajtunk,
hogy felette igen, erőnk felett megter−
heltettünk, úgyhogy életünk felől is két−
ségben voltunk: Csel. 19,23. 1Kor. 15,32. 16,9.
9. Sőt magunkat a halálos ítéletre
is elszántuk, mert nem magunkban
bizakodunk, hanem Istenben, aki fel−
támasztja a holtakat:
Dán. 3,17. Zsid. 11,19.
10. Aki ilyen nagy halálból meg−
szabadított és megszabadít minket:
akiben reménykedünk, hogy ezután
is meg fog szabadítani;
2Pét. 2,9.
11. Velünk együtt munkálkodván ti is
az érettünk való könyörgésben, hogy a
nékünk adott kegyelmi ajándék sokak
által háláltassék meg. Csel. 12,5. Róm. 15,30.
Ef. 6,18. 19. Fil. 1,19. Filem. 22. Jak. 5,16−−18.
12. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelki−
ismeretünk bizonysága, hogy isteni
őszinteséggel és tisztasággal, nem testi
bölcsességgel, hanem Isten kegyelmé−
vel forgolódtunk a világon, kiváltkép−
pen pedig köztetek.
rész 11,3. 1Kor. 5,8. 1Ján. 3,19−−22.

13. Mert nem egyebet írunk néktek,
hanem amit olvastok, vagy el is ismer−
tek, sőt reménylem, hogy el is fogtok
ismerni mindvégig;
14. Mint ahogy némi részben el is
ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek
vagyunk, amiképpen ti is nékünk az Úr
Jézus napján. Fil. 2,16. 4,1. 1Thess. 2,19. 5,9.


Istennek ígéretei
Krisztusban lettek Igenné és Ámenné

s1030794.jpg

15. És ezzel a bizodalommal akartam
előbb hozzátok menni, hogy másod−
ízben nyerjetek kegyelmet;
Róm. 1,11. 15,19. 1Kor. 4,19. Fil. 1,25. 26.
16. Majd köztetek általmenni Mace−
dóniába, és Macedóniából ismét hozzá−
tok térni vissza, és tőletek elkísértetni
Júdeába. Csel. 15,3. 1Kor. 16,5−−7.
17. Hát ezt akarva, vajon könnyelmű−
en cselekedtem−é? Vagy amit akarok,
test szerint akarom−é, hogy nálam az
igen igen, és a nem nem legyen?Jak. 5,12.
18. Hű tanúm az Isten, hogy a mi
beszédünk hozzátok nem volt igen és
nem. 1Ján. 5,20. Jel. 3,7. 14.
19. Mert az Isten Fia Jézus Krisztus,
akit köztetek mi hirdettünk, én és Sil−
vánus és Timótheus, nem lett igen és
nem, hanem az igen valósult meg
Őbenne.
Márk 1,1. Luk. 1,35. Csel. 9,20. 18,5.
20. Mert Istennek valamennyi ígé−
rete Őbenne lett igenné és Őbenne
lett Ámenné az Isten dicsőségére mi−
általunk.
Róm. 15,8. 9. Gal. 3,21. Zsid. 1,3. 6,18.
21. Aki pedig minket veletek együtt
Krisztusban megerősít és felken
minket, az Isten az;
1Ján. 2,20. 27.
22. Aki el is pecsételt minket, és a
Szellemet, mint foglalót adta a mi
szíveinkbe.
Róm. 8,16. Ef. 1,14. 4,30. 2Tim. 2,9.
23. Én pedig az Istent hívom bizonysá−
gul az én lelkemre, hogy titeket kímélve
nem mentem el eddig Korinthusba.
24. Mert nem uralkodni akarunk a
ti hiteteken, hanem munkatársai va−
gyunk a ti örömötöknek; mert hitben
állotok.
Róm. 11,20. 1Kor. 15,1. 1Pét. 5,8. 9.

A megtért bűnöst vissza kell fogadni

throne-of-god.jpg

2 Azt tettem pedig fel magamban,
hogy nem megyek közétek ismét
szomorúsággal. Csel. 11,29. 15,12. 1Kor. 2,2.
2. Mert ha én megszomorítlak titeket,
ugyan ki az, aki megvidámít engem,
hacsak az nem, akit én megszomorí−
tok? rész 1,5. 7,8. Róm. 12,15.
3. És azért is írtam néktek ezt, hogy
mikor odamegyek, szomorúság ne
érjen azok részéről, akiknek örülnöm
kellene; meg lévén győződve mindeni−
tek felől, hogy az én örömöm mindnyá−
jatoké. rész 12,21. Gal. 5,10.
4. Mert sok szorongattatás és szívbeli
háborgás között írtam néktek sok
könnyhullatással, nem hogy megszo−
morítsalak titeket, hanem hogy meg−
ismerjétek azt a szeretetet, amely
bennem különösen nagy irántatok.

5. Ha pedig valaki megszomorított,
nem engem szomorított meg, hanem
részben, hogy el ne túlozzam, titeket
mindnyájatokat. 1Kor. 5,1.
6. Elég az ilyennek az a büntetés,
amely a többség részéről érte: 1Tim. 5,20.
7. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg:
ti inkább bocsássatok meg neki és
vigasztaljátok, hogy valamiképpen a
felettébb való bánat meg ne eméssze
az ilyet. Gal. 6,1. Ef. 4,32. Kol. 3,13. Zsid. 12,12.
8. Azért kérlek titeket, hogy tanúsít−
satok iránta szeretetet. 1Ján. 3,18.
9. Mert azért írtam is, hogy bizonyo−
san megtudjam felőletek, hogy minden−
ben engedelmesek vagytok−é? Fil. 2,12.
10. Akinek pedig megbocsátotok vala−
mit, én is; mert ha én is megbocsátot−
tam valamit, ha valakinek megbocsátot−
tam, tiérettetek cselekedtem Krisztus
színe előtt; Ján. 20,23. 1Kor. 5,4.
11. Hogy meg ne csaljon minket a
sátán; mert jól ismerjük az ő szándé−
kait.
Ef. 6,10. Zsid. 13,5. 1Pét. 5,8. Jel. 2,24. 12,9−−11.
12. Mikor pedig Troászba mentem
a Krisztus Evangéliuma ügyében, és
kapu nyittatott nékem az Úrban,
Csel. 16,8. 20,6. 32. 1Kor. 16,9. Kol. 4,3. Jel. 3,7. 8.
13. Nem volt szellememnek nyugo−
dalma, mivelhogy nem találtam Titust,
az én atyámfiát, ezért elbúcsúzván tő−
lük, elmentem Macedóniába.
14. Hála pedig az Istennek, aki
mindenkor diadalra vezet minket a
Krisztusban, és az Ő ismeretének
illatát minden helyen megjelenti
általunk.
Kol. 1,27.
15. Mert Krisztus jó illatja vagyunk
Istennek, mind az üdvözülők, mind
az elkárhozók között;
1Pét. 2,7. 8.
16. Ezeknek halál illatja halálra;
amazoknak pedig élet illatja életre.
És ezekre kicsoda alkalmatos? Róm. 1,16.
17. Mert mi nem olyanok vagyunk,
mint sokan, akik meghamisítják Isten
Igéjét; hanem tisztán, sőt szinte Isten−
ből szólunk az Isten előtt a Krisztus−
ban.
Róm. 15,18. 1Kor. 5,8. 1Pét. 4,11. Jel. 12,9.

Az új szövetség szolgálata:
a szellem és élet szolgálata

dovesrings.gif

3 Elkezdjük−é ismét ajánlgatni ma−
gunkat? Vagy talán szükségünk
van, mint némelyeknek, ajánló levelek−
re hozzátok, avagy tőletek? Csel. 18,27.
2. A mi levelünk ti vagytok, beírva
a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas
minden ember; 1Kor. 9,2. Fil. 1,7. 1Thess. 1,8.
3. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisz−
tusnak a mi szolgálatunk által szer−
zett levele vagytok, nem tintával,
hanem az élő Isten Szellemével írva;
nem kőtáblákra, hanem a szívnek
hústábláira.
Zsolt. 40,8. Jer. 31,33. Ezék. 11,19.
36,26. Ján. 14,6. 1Kor. 3,5. Zsid. 8,10. 9,14. 10,16.
4. Ilyen bizodalmunk pedig Isten
iránt a Krisztus által van.
Ef. 3,12.
5. Nem mintha magunktól volnánk
alkalmatosak valamit gondolni, úgy
mint magunkból; ellenkezőleg: a mi
alkalmas voltunk az Istentől van:

6. Aki alkalmassá tett minket arra,
hogy új szövetség szolgái legyünk,
nem betűé, hanem Szellemé; mert
a betű megöl, a Szellem pedig meg−
elevenít.
Ján. 6,63. Róm. 2,27. 3,20. 7,6. 8,29.
Gal. 3,10. Ef. 3,7. Kol. 1,25. 1Tim. 1,11. Zsid. 8,6. 8.
7. Ha pedig a halálnak betűkkel
kövekbe vésett szolgálata dicsőséges
volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhet−
tek Mózes orcájára arcának elmúló
dicsősége miatt: Róm. 4,15. 7,10. 10,4.
8. Hogyne volna méginkább dicsősé−
ges a Szellemnek szolgálata?
Gal. 3,5.
9. Mert ha a kárhoztatás szolgálata
dicsőséges, mennyivel inkább dicső−
séges a megigazulás szolgálata?

Róm. 4,11. 10,3. 1Kor. 1,30. Gal. 3,10. Fil. 3,9.
10. Sőt az, ami ott dicsőséges volt,
nem is mondható dicsőségesnek ehhez
a túláradó dicsőséghez képest.
11. Mert ha dicsőséges a mulandó,
sokkal inkább dicsőséges az, ami meg−
marad. Zsid. 7,19. 8,6. 9,23. 11,40.
12. Mivel tehát ilyen reménységünk
van, nagy bátorsággal szólunk; 1Ján. 3,3.
13. És nem, miként Mózes, aki leplet
borított az orcájára, hogy ne lássák
Izrael fiai az elmulandónak végét.
Róm. 10,4. Gal. 3,23−−25. Ef. 2,14. Kol. 2,14−−17.
14. De megtompultak az ő elméik.
Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig
felfedetlenül ott van az ó szövetség olva−
sásánál, mivelhogy a Krisztusban tűnik
el; Ján. 12,40. Csel. 26,18. Róm. 11,7. 10. Ef. 1,17.
15. Sőt mindmáig, amikor csak olvas−
sák Mózest, lepel borul az ő szívükre.
16. Mikor pedig megtérnek az Úrhoz,
lehull a lepel. Ésa. 25,7. Róm. 11,25. 1Kor. 2,10.
17. Az Úr pedig a Szellem; és ahol
az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

Ján. 4,24. 1Kor. 15,45. Gal. 5,1. 13. 2Tim. 1,7.
18. Mi pedig az Úrnak dicsőségét
mindnyájan fedetlen arccal szemlél−
vén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk
dicsőségről dicsőségre, az Úrnak
Szellemétől.
Róm. 8,29. Kol. 3,10. Jak. 1,23.

Megismerni Isten dicsőségét

high-priest-jesus.jpg

4 Annakokáért, mivelhogy ilyen szol−
gálatban vagyunk, amint a kegyel−
met nyertük, nem csüggedünk el;
Gal. 6,9. Ef. 3,7. 8. Zsid. 12,3. 1Pét. 2,10.
2. Hanem lemondtunk a szégyen
takargatásáról, mint akik nem járunk
ravaszságban, és nem is hamisítjuk
meg Isten Igéjét, de a nyilvánvaló igaz−
sággal ajánljuk magunkat minden em−
ber lelkiismeretének az Isten előtt.
3. Ha mégis leplezett a mi Evangéliu−
munk, azoknak leplezett, akik elvesz−
nek: Róm. 2,16. 1Kor. 1,18. 1Tim. 1,15.
4. Akikben e világ istene megva−
kította a hitetlenek elméit, hogy ne
lássák a Krisztus dicsőséges Evangé−
liumának világosságát, aki az Isten
képe.
Ésa. 6,10. Zak. 13,7. Luk. 10,18.
Ján. 1,18. Csel. 26,18. Ef. 6,12. Kol. 1,15. Zsid. 1,3.
5. Mert nem magunkat prédikáljuk,
hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat
pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
6. Mert az Isten, aki szólt: Sötétségből
világosság ragyogjon, Ő gyújtott vilá−
gosságot a mi szívünkben, hogy meg−
ismerjük Isten dicsőségét, mely ra−
gyog a Jézus Krisztus arcán.
Ján. 1,9.
8,12. 12,46. Ef. 5,8. Kol. 1,15. 1Pét. 2,9. 2Pét. 1,19.
7. Ez a kincsünk pedig cserépedé−
nyekben van, hogy amaz erőnek nagy
volta Istené legyen, és nem magunktól
való. 1Kor. 2,5. Gal. 4,13. 14. Kol. 1,27.
8. Mindenütt nyomorgattatunk, de
meg nem nyomoríttatunk;
kétségek kö−
zött vagyunk, de nem esünk kétségbe;
9. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk;
tiportatunk, de el nem veszünk;
10. Mindenkor testünkben hordozzuk
az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak
élete is látható legyen a mi testünk−
ben.
Róm. 8,17. Gal. 6,17. Fil. 3,10. Kol. 1,24.
11. Mert mi, akik élünk, mindenkor
halálra adatunk a Jézusért, hogy a
Jézus élete is látható legyen a mi
halandó testünkben.
Róm. 8,11.
12. Azért a halál mibennünk munkál−
kodik, az élet pedig tibennetek.
13. Mivel pedig a hitnek bennünk
is ugyanaz a szelleme van, amint
meg van írva: Hittem és azért szól−
tam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

Zsolt. 116,10. Márk 11,23. Róm. 10,10. Zsid. 11,1.
14. Tudván, hogy aki feltámasztotta
az Úr Jézust, Jézus által minket is
feltámaszt, és veletek együtt előállít.

Csel. 3,15. Róm. 8,11. Ef. 2,6. 1Thess. 4,16. 17.
15. Mert minden tiérettetek van,
hogy a kegyelem sokasodva sokak
által a hálaadást bőségessé tegye az
Isten dicsőségére.
Róm. 5,17. Kol. 3,17.
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha
a mi külső emberünk megromol is,
a belső mindazáltal napról napra
megújul.
Róm. 7,22. Tit. 3,5. 1Pét. 1,23. 3,4.
17. Mert a mi pillanatnyi könnyű
megpróbáltatásunk igen nagy örök
dicsőséget szerez nékünk;
Csel. 20,32.
Róm. 8,32. Jak. 1,3. 4. 1Pét. 1,7. 1Ján. 3,2.
18. Mivelhogy nem a láthatókra te−
kintünk, hanem a láthatatlanokra; mert
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok
pedig örökkévalók. Róm. 4,17−−20. Zsid. 11,1.

Vágyódás a mennyei hazába

jesus_second_coming.jpg

5 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi
sátorházunk elbomol, épületünk
van Istentől, nem kézzel csinált, hanem
örökkévaló házunk a mennyben. Fil. 3,21.
1Thess. 5,23. Zsid. 4,12. 11,10. 2Pét. 1,13.
2. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajt−
ván felöltözni erre a mi mennyei hajlé−
kunkat; Róm. 8,23. Ef. 1,13. 14.
3. Ha ugyan felöltözötten is mezítele−
neknek nem találtatunk! Jel. 3,18. 16,15.
4. Mert akik e sátorban vagyunk is,
sóhajtozunk megterheltetvén; mert
nem levetkőztetni kívánunk, hanem
felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje
azt az élet. Róm. 8,11. 1Kor. 15,53. 54.
5. Aki pedig minket erre elkészített,
az Isten az, aki a Szellemet foglalóul
adta minékünk.
rész 1,22.
Ésa. 29,23. Róm. 8,16. 23. Ef. 1,13. 14.
6. Azért mivelhogy mindenkor bí−
zunk, és tudjuk, hogy amíg e testben
lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól,
Ján. 14,2. 3.
7. Mert hitben járunk, nem látás−
ban;
Róm. 4,17. 1Kor. 13,12. Gal. 3,2. Zsid. 11,1.
8. Bizodalmunk pedig van, azért
inkább szeretnénk kiköltözni e testből,
és elköltözni az Úrhoz. Fil. 1,23. 1Thess. 4,17.
9. Azért igyekezünk is, hogy akár itt
lakunk, akár elköltözünk, néki kedve−
sek legyünk. 1Kor. 9,26. 27. Zsid. 4,11. 11,6.
10. Mert nékünk mindnyájunknak
meg kell jelennünk a Krisztus ítélő−
széke előtt, hogy ki−ki megjutalmaz−
tassék aszerint, amiket e testben cse−
lekedett, akár jót, akár gonoszt.

Róm. 14,10. 1Kor. 3,11−−15. Gal. 6,7. 8. Jel. 22,12.

Isten Krisztusban
megbékéltette magával a világot

live_with_jesus_forever.jpg


11. Ismervén tehát az Úrnak félelmét,
embereket térítünk, Isten előtt pedig
nyilvánvalók vagyunk; reménylem
azonban, hogy a ti lelkiismeretetek
előtt is nyilvánvalók vagyunk.
12. Mert nem ajánljuk ismét magun−
kat néktek, hanem alkalmat adunk nék−
tek a velünk való dicsekedésre, hogy
legyen mit felelnetek a színből és nem
szívből dicsekedőknek. Gal. 2,5. 6. 6,12−−14.
13. Ha azért bolondok vagyunk,
Istenért; ha józanok vagyunk, érettetek
van az. Csel. 26,25. Róm. 12,3. 2Tim. 2,10.
14. Mert a Krisztusnak szerelme
szorongat minket,
Róm. 5,5. Zsid. 6,10.
15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy
meghalt mindenkiért, tehát mindazok
meghaltak; és azért halt meg mindenki−
ért, hogy akik élnek, ezután ne maguk−
nak éljenek, hanem annak, aki érettük
meghalt és feltámasztatott. Mát. 12,50.
Ján. 6,63. Róm. 6,11. Gal. 2,20. 1Pét. 4,2.
16. Azért mi ezentúl senkit sem isme−
rünk test szerint; sőt ha ismertük is
Krisztust test szerint, de már többé
nem ismerjük. Gal. 2,6. Jak. 2,1−−4.
17. Azért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az; a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden.
Ján. 3,3. Róm. 2,29.
Gal. 6,15. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
18. Mindez pedig az Istentől van,
aki minket megbékéltetett magával
a Jézus Krisztus által, és aki nékünk
adta a békéltetés szolgálatát;

Róm. 5,10. Ef. 2,16. Kol. 1,20. 1Ján. 2,2. 4,10.
19. Minthogy az Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette magával
a világot, nem tulajdonítván nékik
az ő bűneiket, és reánk bízta a békél−
tetésnek Igéjét.
Ésa. 43,25. Róm. 3,24. 25.

A békéltetés szolgálata

20. Krisztusért járván tehát követ−
ségben, mintha Isten kérne miálta−
lunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel.
Róm. 4,6−−8. Ef. 6,20.
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten
igazságává tétessünk Őbenne.

Ésa. 53,9−−12.
Gal. 3,13. Ef. 1,6. 7. Fil. 3,9. Kol. 1,14. 1Pét. 2,24.

Az élő Istenhez méltó szolgálat

102-uavflgt.jpg

6 Mint akik együttmunkálkodunk
Ővele, intünk is titeket, hogy hiába
ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
1Kor. 3,9. Gal. 2,21. Zsid. 12,15. 1Ján. 2,1. 2.
2. Mert Ő mondja: A kegyelem ide−
jén meghallgattalak, és az üdvösség
napján megsegítettelek. Ímé, itt a
kegyelem ideje; ímé, itt az üdvösség
napja!
Ésa. 49,8. Róm. 5,18. 10,13. Zsid. 2,18.
3. Senkit semmiben meg ne botrán−
koztassunk, hogy a szolgálatunk ne
szidalmaztassék. Róm. 14,13. 1Kor. 9,12.
4. Hanem ajánljuk magunkat minden−
ben, mint Isten szolgái; sok kitartásban,
nyomorúságban, szükségben, szoron−
gattatásban. Róm. 14,18. 1Kor. 4,1. 1Tim. 4,6.
5. Verésekben, tömlöcben, háború−
ságban, küszködésben, virrasztásban,
böjtölésben. rész 11,23.
6. Tisztaságban, ismeretben, hosszú−
tűrésben, kedvességben, Szent Szel−
lemben, tettetés nélkül való szeretet−
ben,
Kol. 1,9. 11. 1Ján. 2,5.
7. Az igazság Igéjével, Isten erejé−
ben; a megigazultság jobb és bal felől
való fegyvereivel;
Róm. 13,12. 1Kor. 1,24.
2,4. 5. Ef. 1,13. 6,17. 2Tim. 2,4. Zsid. 2,4.
8. Tisztelet és gyalázat által, rossz
és jó hír által; mint hitetők és mégis
igazak; Csel. 4,21. 5,40. 41.
9. Mint ismeretlenek és mégis jól
ismertek; mint halálra szántak és ím
élők; mint megostorozottak és meg
nem ölettek; Róm. 8,36. 1Kor. 4,9. Gal. 1,22−−24.
10. Mint bánkódók, noha mindig ör−
vendezők;
mint szegények, de sokakat
gazdagítók;
mint akiknek semmijük
nincs, mégis mindennel bírók. rész 8,9.
11. A mi szánk megnyílt tinéktek,
korinthusiak, a mi szívünk kitárult.
12. Nem mibennünk vagytok szoros−
ságban, hanem szorosságban vagytok
a ti szívetekben. Fil. 1,8. 1Ján. 3,17.
13. Viszonzásul, mint gyermekeim−
nek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.

Ti az élő Istennek temploma vagytok

14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás
igában; mert mi köze van a megigazult−
ságnak a törvénytelenséghez? vagy mi
közössége a világosságnak a sötétség−
gel? 1Kor. 1,9. 3,9. Ef. 5,7. 11. 1Ján. 1,5−−7.
15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliál−
lal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
16. Vagy mi egyezése Isten templo−
mának a bálványokkal? Mert ti az élő
Istennek temploma vagytok, amint
az Isten mondotta: Lakozom bennük
és közöttük járok; és leszek nékik
Istenük, és ők én népem lesznek.

2Móz. 29,45. 3Móz. 26,12. 1Kor. 3,16. 1Pét. 2,5.
17. Annakokáért menjetek ki közü−
lük, és szakadjatok el, azt mondja az
Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én
magamhoz fogadlak titeket,
Ésa. 52,11.
Ezék. 37,26. Róm. 15,7. 1Kor. 6,19. Jel. 18,4.
18. És én Atyátok leszek néktek,
és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek,
azt mondja a mindenható Úr.
Jer. 1,9.
31,33. 32,38. Róm. 8,14−−17. Gal. 4,6. 7. Jel. 21,7.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 184
Heti: 112
Havi: 3 956
Össz.: 872 091

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 101. Pál Korinthusbeliekhez írt II.levele 1-6. 2009.03.16.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »