Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ
ÍRT MÁSODIK LEVELE

7-13.FEJEZET


Intés megszentelődésre

prayer.jpg

7 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink
vannak, szeretteim, tisztítsuk meg
magunkat minden testi és szellemi tisz−
tátalanságtól, Isten félelmében jussatok
tökéletességre a szentségben. Ef. 5,26.
1Thess. 3,13. Zsid. 4,12. 2Pét. 1,4. 1Ján. 1,7. 9. 3,3.
2. Fogadjatok be minket; senkit meg
nem bántottunk, senkit meg nem
rontottunk, senkit meg nem csaltunk.
3. Nem vádképpen mondom; hisz
előbb mondottam, hogy szívünkben
vagytok, hogy együtt haljunk, együtt
éljünk. rész 3,2. 1Kor. 4,14. 15. Fil. 1,8.
4. Nagy az én bizodalmam hozzátok,
nagy az én dicsekvésem felőletek; telve
vagyok vigasztalódással, felettébb való
az én örömem minden mi nyomorúsá−
gunk mellett. 1Kor. 1,4. Fil. 1,20. 2,17.
5. Mert mikor Macedóniába jöttünk,
sem volt semmi nyugodalma a mi
testünknek, mert mindenféle zaklatás−
ban volt részünk; kívül harc volt, belül
félelem. Csel. 9,29. Gal. 2,12. 2Tim. 1,7.
6. De az Isten, a megalázottak vi−
gasztalója, minket is megvigasztalt

Titus megjöttével.
Ján. 14,16. Róm. 15,5. Fil. 2,1. 2Thess. 2,16.
7. Sőt nem megjöttével csupán, ha−
nem azzal a vigasztalással is, amellyel
ti vigasztaltátok meg, hírül hozta ugya−
nis nékünk a ti kivánkozástokat, a ti
kesergésteket, a ti hozzám való ragasz−
kodástokat; úgyhogy én mégjobban
örvendeztem. Róm. 1,12. Jak. 5,17. 2Ján. 4.

Isten szerint való megszomorodás

8. Hát, ha megszomorítottalak is tite−
ket azzal a levéllel, nem bánom, noha
bántam; mert látom, hogy az a levél,
ha ideig−óráig is, de megszomorított
titeket. rész 2,4. Ján. 16,6.
9. Most örülök, nem azért, hogy meg−
szomorodtatok, hanem hogy megtérés−
re szomorodtatok meg. Annak örülök,
hogy Isten szerint szomorodtatok meg,
hogy mi semmi kárt nem okoztunk
nektek. Csel. 5,31. Róm. 2,4.
10. Mert az Isten szerint való szo−
morúság üdvösségre való megingat−
hatatlan megtérést szerez;
a világ
szerint való szomorúság pedig halált
szerez. Csel. 11,18. 28,18. Róm. 13,11. 2Tim. 2,25.
11. Mert ímé, ez a ti Isten szerint való
megszomorodástok milyen nagy igye−
kezetet keltett bennetek, sőt védeke−
zést, sőt bosszankodást, sőt félelmet,
sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt
bosszúállást. Mindenképpen bebizonyí−
tottátok, hogy tiszták vagytok e dolog−
ban. Róm. 2,4. 1Pét. 2,2. Jel. 3,19.
12. Ha tehát írtam is néktek, nem a
sértő miatt, sem a sértett miatt; hanem
hogy nyilvánvaló legyen nálatok a mi
irántatok való buzgóságunk Isten előtt.
13. Annakokáért megvigasztalódtunk
a ti vigasztalástokon; de sokkal inkább
örültünk a Titus örömén, hogy az ő
szellemét ti mindnyájan megnyugtattá−
tok: Róm. 15,32. 1Kor. 12,26. 13,6. 2Tim. 1,16.
14. Mert ha dicsekedtem valamit néki
felőletek, nem maradtam szégyenben;
mert amint tinéktek mindent igazán
szólottam, azonképpen a mi Titus előtt
való dicsekvésünk is igazsággá lett.
15. És ő még jobb szívvel van iránta−
tok, visszaemlékezvén mindnyájatok−
nak engedelmességére, hogy félelem−
mel és rettegéssel fogadtátok őt. Fil. 2,12.
16. Örülök, hogy mindenben bízha−
tok bennetek. Csel. 16,29. 2Thess. 3,4.

Krisztus szegénnyé lett érettetek, hogy
ti gazdaggá legyetek és bővölködjetek

jesus-prays-for-fish-and-br.jpg

8 Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai,
Istennek azt a kegyelmét, amelyet
Macedónia gyülekezeteivel közölt.
2. Hogy a nyomorúság sok próbái
közt is bőséges az ő örömük, és igen
nagy szegénységüket jószívűségük
gazdagsággá sokasította.
Márk 12,44.
3. Mert, bizonyság vagyok rá, hogy
erejük szerint, sőt erejük felett is ada−
koztak, Csel. 11,29. 24,17. 1Kor. 16,2.
4. Sok könyörgéssel kérvén tőlünk
azt a kegyelmet, hogy a szentek irán−
ti szolgálatban adakozással közössé−
get vállalhassanak.
Csel. 24,17. Róm. 15,26.
5. És nem amiként reméltük, hanem
önmagukat adták először az Úrnak,
és nekünk is az Isten akaratából.

6. Hogy kérnünk kellett Titust, hogy
amiképpen elkezdte, azonképpen vé−
gezze is be ennek az adománynak az
összegyűjtését. Fil. 4,18. Zsid. 13,16. 1Pét. 4,10.
7. Azért, miképpen mindenben bő−
völködtök, hitben, beszédben, isme−
retben és minden buzgóságban és a
hozzánk való szeretetben, úgy ebben
az adakozásban is legyetek bőkezűek.

Zsolt. 112,9. Péld. 31,20. Márk 10,21. 1Kor. 1,5.
8. Nem parancsképpen mondom, ha−
nem hogy a mások buzgósága által a ti
szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.
9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus
Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag
lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy
ti az Ő szegénysége által gazdaggá
lehessetek.
5Móz. 8,18. 2Krón. 7,14.
Mát. 8,20. Luk. 9,58. Fil. 2,6−−11.
10. Tanácsot is adok e dologban; mert
hasznos az néktek, akik nemcsak a
cselekvést, hanem előzőleg az akarást
is elkezdtétek tavaly óta. 1Tim. 6,18.
11. Most pedig a cselekvést is vigyé−
tek végbe, hogy amiképpen készségtek
volt az akarásra, úgy legyen a véghez−
vitelre is abból, amitek van. Péld. 19,17.
12. Mert ha a készség megvan, asze−
rint kedves az, amije az adakozónak van,
és nem aszerint, amije nincs. Luk. 21,3.
13. Hogy ne legyen másoknak köny−
nyebbségük, néktek pedig nyomorú−
ságtok, hanem egyenlőség szerint;
14. A mostani időben a ti bőségtek
pótolja amazoknak hiányát; hogy ama−
zoknak bősége is pótolhassa a ti hiányo−
tokat, hogy így egyenlőség legyen;
15. Amint meg van írva: Aki sokat
gyűjtött, nem volt többje; és aki keve−
set, nem volt kevesebbje. 2Móz. 16,18.
16. Hála pedig az Istennek, aki ugyan−
azt a buzgóságot adta irántatok Titus
szívébe. Jób 36,11. Zsolt. 35,27. Jer. 33,9.
17. Mert kérésünket ugyan elfogadta,
de mivel ennél még nagyobb volt benne
a buzgalom, önként ment el hozzátok.
18. Elküldöttük azonban vele együtt
amaz atyafit is, akit dicsérnek az Evan−
gélium hirdetéséért az összes gyüleke−
zetben; Zsolt. 118,25.
19. Ezen felül pedig a gyülekezetek
útitársunknak is megválasztották őt
ebben az adománygyűjtésben, amelyet
mi szolgálunk magának az Úrnak
dicsőségére és a mi készségünk
megmutatására;

20. Óvakodván, hogy senki ne becs−
mérelje a mi bőséges adományainkat,
amellyel szolgálunk felétek; 1Kor. 16,3.
21. Mert gondunk van a tisztességre
nemcsak az Úr előtt, hanem az embe−
rek előtt is. Péld. 3,4. Fil. 4,8. 1Pét. 2,12.
22. Sőt, elküldöttük velük a mi atyánk−
fiát is, akinek buzgó voltát sok dolog−
ban sokszor kipróbáltuk, most pedig
még sokkal buzgóbb, irántatok való
nagy bizodalmánál fogva. Róm. 12,8.
23. Akár Titusról van szó, ő az én
társam és köztetek segítségem; akár a
mi atyánkfiai felől, ők a gyülekezetek
követei és Krisztus dicsősége:
rész 7,13. Ján. 13,16. Fil. 2,25.
24. Adjátok azért szereteteteknek és
felőletek való dicsekvésünknek bizony−
ságát irántuk a gyülekezetek előtt is.

Az adakozás rendje és áldása

charity.jpg

9 A szentek iránt való szolgálatról
felesleges is írnom néktek.
Csel. 11,29. Róm. 15,26. 1Kor. 16,1. Gal. 2,10.
2. Hiszen ismerem a ti készségteket,
amellyel dicsekszem felőletek a mace−
dónoknak, hogy Akhája felkészült a
múlt esztendő óta; és a ti buzgóságtok
sokakat magával ragadt. Róm. 15,26.
3. Mindamellett elküldtem az atyafia−
kat, nehogy a mi felőletek való dicseke−
désünk e tekintetben hiábavaló legyen;
hanem amint mondtam, készen legye−
tek. 1Kor. 16,1. Tit. 3,1.
4. Hogy aztán, ha a macedónok velem
együtt odajutnak és titeket készületle−
nül találnak, valamiképpen szégyent ne
valljunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben
a dologban. 1Móz. 33,11. 1Sám. 25,27. 30,26.
5. Szükségesnek véltem azért utasíta−
ni az atyafiakat, hogy előttem menjenek
el hozzátok, és készítsék elő a ti előre
megígért adományotokat, hogy az úgy
legyen készen, mint bőséges áldás, és
nem mint kényszeradomány. 2Kir. 5,15.
6. Azt mondom pedig: Aki szűken
vet, szűken is arat; és aki bőven vet,
bőven is arat.
5Móz. 8,18. 28,8. 11−−13.
Péld. 8,18. 19,17. 22,9. Luk. 6,38. Gal. 6,7. 9.
7. Ki−ki amint eltökélte szívében, nem
szomorúságból, vagy kényszerűségből;
mert a jókedvű adakozót szereti az
Isten.
2Móz. 35,5. 5Móz. 15,10. Péld. 11,18. 24.
Préd. 11,1. Mal. 3,10−−12. Luk. 19,16−−26. 1Kor. 4,18.
8. Az Isten pedig hatalmas arra,
hogy rátok árassza minden kegyel−
mét; hogy mindenben, mindenkor
teljes elégségtek lévén, minden jó−
téteményre bőségben legyetek,

Zsolt. 118,25. Róm. 5,17. 8,32. Fil. 4,19. 1Tim. 6,17.
9. Amint meg van írva: Szórt, adott a
szegényeknek; az Ő igazsága örökké
megmarad.
Zsolt. 112,9. Péld. 11,24. Ésa. 45,3.
10. Aki pedig magot ád a magvető−
nek és kenyeret eleségül, ád és meg−
sokasítja a ti vetésteket, és megnöveli
a ti igazságtoknak gyümölcsét,

2Móz. 23,6. 11. Péld. 14,21. Ésa. 55,10. 60,5.
Hós. 10,12. Agg. 2,8. 19. Mal. 3,10. Mát. 6,1.
11. Hogy mindenben meggazdagod−
jatok a teljes jószívűségre, amely álta−
lunk hálaadást szerez az Istennek.

1Krón. 29,12. 2Krón. 31,10. Péld. 3,9. 1Tim. 6,17.
12. Mert e tisztnek szolgálata nem−
csak a szenteknek szükségét elégíti ki,
hanem sok hálaadással bőséges az
Isten előtt;
Fil. 4,19. Jak. 2,14−−16. 1Ján. 3,17.
13. E szolgálatnak próbája által dicsőí−
tik az Istent azért az engedelmességért,
mellyel ti vallást tesztek a Krisztus
Evangéliumáról, és a ti hozzájuk és
mindenkihez való adakozó jószívűség−
tekért. Zsolt. 35,27. Jób 36,11. Jer. 33,9.
14. Mikor érettetek könyörögve ők is
vágyakoznak utánatok az Istennek raj−
tatok való bőséges kegyelme miatt.

15. Az Istennek pedig legyen hála
az Ő kimondhatatlan ajándékáért.

Pál védekezése

acts_18-19-20.jpg

10 Én pedig, Pál, kérlek titeket a
Krisztus szelídségére és enge−
delmességére, aki szemtől szemben
ugyan alázatos vagyok közöttetek, de
távollétemben szigorú irántatok;
2. De kérlek benneteket, hogy amikor
jelen leszek, ne kelljen szigorúnak len−
nem ama bizodalomnál fogva, amellyel
úgy gondolom, szigorú lehetek néme−
lyekkel szemben, akik úgy gondolkod−
nak felőlünk, mintha mi test szerint
járnánk. Róm. 8,5. 1Kor. 4,21. Gal. 5,19−−25.
3. Mert noha testben élünk, de nem
test szerint vitézkedünk.
Ján. 4,24.
4. Mert a mi hadviselésünk fegyve−
rei nem testiek, hanem Isten által
hatalmasak erősségek lerontására;

1Kor. 12,7−−10. Ef. 6,13−−18. 1Thess. 5,8. 1Ján. 4,4.
5. Lerontván okoskodásokat és
minden magaslatot, amely Isten
ismerete ellen emeltetett, és foglyul
ejtvén minden gondolatot, hogy en−
gedelmeskedjék a Krisztusnak;

Róm. 12,1−−3. 1Kor. 1,19. 3,19. Zsid. 4,12.
6. És készen állván megbüntetni min−
den engedetlenséget, mihelyst teljessé
lesz a ti engedelmességtek.

1Kor. 9,27. Fil. 4,6−−8. 1Ján. 4,17.
7. A szem előtt valókra néztek? Ha va−
laki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztu−
sé, viszont azt is gondolja meg magá−
ban, hogy amint ő maga a Krisztusé,
azonképpen mi is a Krisztusé vagyunk.
Ján. 7,24. 1Kor. 14,37. 1Ján. 4,6. 5,19.
8. Mert ha még egy kissé felettébb
dicsekednék is a mi hatalmunkkal,
amelyet az Úr a ti épüléstekre és nem
megrontásotokra adott, nem vallanék
szégyent; Fil. 2,9−−11. Kol. 1,13. 14. 2,14. 15.
9. Hogy ne úgy lássatok, mintha
ijesztgetnélek titeket a leveleim által.
10. Mert, úgy mondják, a levelei
ugyan súlyosak és kemények; de a
jelenléte erőtlen, és beszéde silány.
11. Gondolja meg az, aki így beszél,
hogy amilyenek vagyunk távollétünk−
ben, a levelek által való beszédben,
éppen olyanok leszünk, ha megjele−
nünk, cselekedetben is. 1Kor. 1,17.
12. Mert mi nem merjük magunkat
azokhoz számítani, vagy hasonlítani,
akik magukat ajánlják; de azok magu−
kat magukhoz mérvén és magukhoz
hasonlítván magukat, nem okosan cse−
lekszenek. Péld. 25,27. Luk. 18,11. Róm. 12,3.
13. De mi nem dicsekszünk mértékte−
lenül, hanem ama mérőzsinór mértéke
szerint, amelyet Isten adott nékünk
mértékül, hogy hozzátok is elérjünk.
14. Mert nem feszítjük túl magunkat,
mintha nem értünk volna el hozzátok;
hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisz−
tus Evangéliumával. 1Kor. 3,6. 9,1. 1Ján. 5,11.
15. Akik nem dicsekszünk mértékte−
lenül mások munkájával, de reméljük,
hogy hitetek növekedtével nagyokká
leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk
szerint bőségesen. Róm. 15,20. Zsid. 2,4.
16. Hogy rajtatok túl is hirdessük az
Evangéliumot, nem dicsekedvén más
mértéke szerint a késszel. Csel. 20,32.

Az a kipróbált, akit az Úr ajánl

17. Aki pedig dicsekszik, az Úrban
dicsekedjék.
Ésa. 65,16. Jer. 9,23. Róm. 5,11.
18. Mert nem az a kipróbált, aki
magát ajánlja, hanem akit az Úr
ajánl.
Péld. 27,2. Róm. 2,29. 1Kor. 4,5. Gal. 4,17.

Szeplőtlen szűzként
eljegyezve egy férfiúnak

__jesus__.jpg

11 Vajha elszenvednétek tőlem
egy kevés balgatagságot! Sőt,
szenvedjetek el engem is. Csel. 26,29.
2. Mert féltelek titeket Isten fél−
tésével; hisz eljegyeztelek titeket
egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen
szüzet állítsalak a Krisztus elé.

Róm. 7,4. 1Kor. 4,15. Gal. 4,17. Ef. 5,21. Kol. 1,28.
3. Félek azonban, hogy amiként a
kígyó a maga álnokságával becsapta
Évát, akként a ti gondolataitok is meg−
rontatnak és eltávolodnak attól az
egyszerűségtől és tisztaságtól, amely
Krisztusban van. Zsid. 13,9. 2Pét. 3,17. Júd. 4.
4. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust
prédikál, akit mi nem prédikáltunk,
vagy más szellemet vesztek, amit nem
vettetek, vagy más evangéliumot, amit
be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.
Róm. 11,6. 16,17−−19. Gal. 1,7. 8. 3,2. Fil. 3,9.
5. Mert én azt gondolom, hogy sem−
miben sem vagyok alábbvaló a fő−fő
apostoloknál. 1Kor. 15,10. Gal. 2,6−−9.
6. Ha pedig avatatlan vagyok is a
beszédben, de nem az ismeretben; sőt
mindenben, mindenképpen nyilván−
valókká lettünk előttetek. 1Kor. 1,17. 2,1−−3.
7. Avagy vétkeztem−é, mikor maga−
mat megaláztam, hogy ti felmagasztal−
tassatok, hogy ingyen hirdettem nék−
tek az Isten Evangéliumát? Csel. 18,3.
8. Más gyülekezeteket fosztottam
meg, zsoldot vévén, hogy néktek
szolgáljak; és mikor nálatok voltam és
szűkölködtem, nem voltam terhére sen−
kinek. Csel. 20,33. Fil. 4,14−−16. 1Thess. 2,9.
9. Mert az én szükségemet kipótolták
a Macedóniából jött atyafiak; és rajta
voltam és rajta is leszek, hogy semmi−
ben se legyek terhetekre. Fil. 4,10.
10. Krisztus igazsága bennem, hogy
én ettől a dicsekvéstől nem esem el
Akhája vidékén. Róm. 9,1.
11. Miért? Hogy nem szeretlek tite−
ket? Tudja az Isten. rész 7,3.
12. De amit cselekszem, cselekedni
is fogom, hogy elvágjam az alkalmat
az alkalomkeresők elől; hogy amivel
dicsekszenek, olyanoknak találtassa−
nak abban, mint mi is. 1Kor. 9,12. 15.

Óvás álnok munkásoktól

13. Mert az ilyenek hamis apostolok,
álnok munkások, akik a Krisztus apos−
tolaivá változtatják át magukat. Fil. 3,2.
14. Nem is csoda; hisz maga a
sátán is átváltoztatja magát világos−
ság angyalává.
Gal. 1,8. 1Ján. 1,4. Jel. 12,9.
15. Nem nagy dolog azért, ha az ő
szolgái is átváltoztatják magukat az
igazság szolgáivá; akiknek végük az ő
cselekedeteik szerint lészen. Fil. 3,19.

Pál dicsekvése megpróbáltatásaival

16. Ismét mondom: ne tartson engem
senki esztelennek; de ha mégis, fogad−
jatok be mint esztelent is, hogy egy
kicsit én is dicsekedhessem.
17. Amit mondok, nem az Úr szerint
mondom, hanem mintegy esztelenül a
dicsekvésnek ezzel a merészségével,
18. Mivelhogy sokan dicsekszenek
test szerint, dicsekszem én is. 1Pét. 1,24.
19. Magatok bölcsek lévén, örömest
eltűritek az eszteleneket! 1Kor. 4,10.
20. Mert eltűritek, ha valaki leigáz tite−
ket, ha valaki felfal, ha valaki megfog,
ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul
ver titeket. Gal. 2,4. 4,3. 9. 5,1.
21. Szégyenkezve mondom, mivel−
hogy mi erőtlenek voltunk; de amiben
merész valaki, esztelenül szólok, me−
rész vagyok én is. rész 10,10. Fil. 3,4.
22. Héberek ők? Én is. Izraeliták−é?
Én is. Ábrahám magva−é? Én is. Csel. 22,3.
23. Krisztus szolgái−é? Balgatagul
szólok, én még inkább; több fáradság,
több verés, több börtön, gyakorta való
halálos veszedelem által.
Csel. 9,16. 1Kor. 15,10. 30. Kol. 1,29. Zsid. 10,34.
24. A zsidóktól ötször kaptam negy−
venet egy híján. Mát. 10,17. Márk 13,9.
25. Háromszor megkorbácsoltak, egy−
szer megköveztek, háromszor hajó−
törést szenvedtem, éjt−napot a mélység−
ben töltöttem; Csel. 14,19. 16,22. Zsid. 11,37.
26. Gyakorta való utazásban, veszede−
lemben folyóvizeken, veszedelemben
rablók közt, veszedelemben népem kö−
zött, veszedelemben pogányok között,
veszedelemben városban, veszedelem−
ben pusztában, veszedelemben tenge−
ren, veszedelemben hamis atyafiak
közt; Csel. 9,23. 13,50. 14,5. 17,5. 19,23. 28,19.
27. Fáradságban és nyomorúságban,
gyakorta való virrasztásban, éhségben
és szomjúságban, gyakorta való böjtö−
lésben, hidegben és mezítelenségben.
Csel. 20,31. Róm. 16,4. 1Kor. 4,11. Kol. 2,1.
28. Mindezeken kívül van az én
naponkénti zaklattatásom, az összes
gyülekezetek gondja. Csel. 20,18. Róm. 1,14.
29. Ki gyenge, hogy én is gyenge ne
volnék? Ki botránkozik meg, hogy én
is ne égnék?
30. Ha dicsekednem kell, az én gyen−
geségeimmel dicsekszem.
Róm. 8,26. 15,1. Zsid. 4,15.
31. Az Isten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, aki mindörökké
áldott, tudja, hogy nem hazudom.
Róm. 9,5. 1Thess. 2,5. 1Ján. 3,20.
32. Damaszkuszban Aretás király hely−
tartója őriztette a damaszkusziak váro−
sát, akarván engem megfogni;
33. És az ablakon át, kosárban bocsá−
tottak le a kőfalon, és megmenekültem
kezei közül. Csel. 9,20−−25.

Pál látomásai és kijelentései

jesus_-life.jpg

12 A dicsekvés azonban nem hasz−
nál nékem; rátérek azért a láto−
másokra és az Úrnak kijelentéseire.
2. Ismerek egy embert a Krisztusban,
aki tizennégy évvel ezelőtt, hogy test−
ben−é, nem tudom; hogy testen kívül−é,
nem tudom; az Isten tudja, elragadtatott
a harmadik égig. Csel. 22,17. Róm. 16,7.
3. És tudom, hogy az az ember, hogy
testben−é, hogy testen kívül−é, nem
tudom; az Isten tudja, Gal. 1,22. 1Thess. 4,17.
4. Elragadtatott a paradicsomba, és
hallott kimondhatatlan beszédeket,
amelyeket nem szabad embernek
kibeszélnie. Luk. 23,43. Jel. 2,7.
5. Az ilyennel dicsekszem; magam−
mal pedig nem dicsekszem, ha csak az
én gyengeségeimmel nem. Róm. 8,26.
6. Mert ha dicsekedni akarok, nem
leszek esztelen; mert igazságot mondok;
de megtürtőztetem magamat, hogy va−
laki többnek ne tartson, mint aminek
lát, vagy amit hall tőlem. Róm. 9,1.
7. És hogy a kijelentések nagysága
miatt el ne bizakodjam, tövis adatott né−
kem a testembe, a sátán angyala, hogy
gyötörjön engem, hogy felettébb el ne
bizakodjam. 4Móz. 33,55. Józs. 23,13. Bír. 2,3.
Jób 2,7. Ezék. 28,24. Luk. 13,16. Gal. 1,12.
8. Ezért háromszor könyörögtem az
Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem;
Mát. 18,19. 28,18−−20. Márk 16,17. Fil. 2,7−−11.
9. És ezt mondá nékem: Elég néked
az én kegyelmem; mert az én erőm
erőtlenség által végeztetik el. Nagy
örömest dicsekszem azért az én erőt−
lenségeimmel, hogy a Krisztus ereje
lakozzék énbennem.
Csel. 1,8.
1Kor. 10,13. Zsid. 2,18. 1Pét. 4,14. 2Pét. 2,9.
10. Annakokáért gyönyörködöm az
erőtlenségekben, bántalmazásokban,
nyomorúságokban, üldözésekben és
szorongattatásokban Krisztusért; mert
amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok
erős.
Ésa. 40,29. Csel. 5,41. Róm. 5,3. Fil. 4,11−−13.
11. Dicsekedvén, balgataggá lettem; ti
kényszerítettetek rá. Mert néktek kel−
lett volna engem ajánlanotok; mert
semmiben sem vagyok alábbvaló a fő−fő
apostoloknál, noha semmi vagyok.
Márk 10,43. 44. 1Kor. 3,7. 15,8. Ef. 3,8. Gal. 2,6.

Pál apostolságának jelei

12. Apostolságomnak jelei megbizo−
nyosodtak köztetek teljes állhatatosság−
ban, jelekben, csodákban és erőkben is.
Csel. 4,30. Róm. 15,18. 19. 1Kor. 9,2. Zsid. 2,4.
13. Mert micsoda az, amiben meg−
károsodtatok a többi gyülekezetek mel−
lett, hanem ha az, hogy én magam nem
voltam néktek terhetekre? Bocsássátok
meg nékem ezt az igazságtalanságot!
rész 11,8. 9. 1Kor. 1,7. 9,12.
14. Ímé, harmadízben is kész vagyok
hozzátok menni, és nem leszek terhe−
tekre; mert nem azt keresem ami a
tiétek, hanem titeket magatokat. Mert
nem a gyermekek tartoznak kincseket
gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a
gyermekeknek. Csel. 20,33. 1Kor. 4,14.
15. Én pedig nagy örömest hozok
áldozatot, és magamat is feláldozom a
ti lelketekért; még ha ti, akiket én igen
szeretek, kevésbé szerettek is engem.
rész 6,12. Fil. 2,17. 1Thess. 2,8.
16. De ám legyen, hogy én nem vol−
tam terhetekre; hanem furfangos lévén,
csellel fogtalak meg titeket.
17. Avagy akiket hozzátok küldtem,
azok közül valamelyik által kifosztotta−
lak−é titeket? 2Kir. 5,16. 20−−27.
18. Megkértem Titust, és vele együtt
elküldtem amaz atyafit; talán kifosztott
titeket Titus? Nem egyazon Szellem
szerint jártunk−é? Nem azokon a nyo−
mokon−é? Róm. 4,12. Fil. 2,19−−22. 1Pét. 2,21.

Isten előtt szólni a Krisztusban

19. Azt hiszitek megint, hogy előtte−
tek mentegetjük magunkat. Az Isten
előtt Krisztusban szólunk; mindezt
pedig, szeretteim, a ti épüléstekért.

Róm. 9,1. 11,14. 12,19. 1Kor. 10,33. 14,26.
20. Mert félek, hogy ha odamegyek,
nem talállak majd olyanoknak, amilye−
neknek szeretnélek, és engem is olyan−
nak találtok, amilyennek nem szeretné−
tek; hogy valamiképpen versengések,
irigységek, indulatoskodások, vissza−
vonások, rágalmazások, fondorkodá−
sok, felfuvalkodások, pártoskodások
lesznek köztetek; 1Kor. 4,21. Jak. 3,14−−16.
21. Hogy mikor újra odamegyek,
megaláz engem az én Istenem tiközte−
tek, és sokakat meggyászolok azok kö−
zül, akik korábban vétkeztek és meg
nem tértek a tisztátalanságból, parázna−
ságból és bujaságból, amit elkövettek.
Csel. 20,28−−31. 1Kor. 5,1. Gal. 4,19. Fil. 3,18.

Krisztus hatalmas tibennetek

body_of_christ.jpg

13 Ezúttal harmadszor megyek
hozzátok. Két vagy három tanú
vallomása alapján megáll minden do−
log. 5Móz. 17,6. 19,15. Mát. 18,16. 1Ján. 5,7. 8.
2. Előre megmondtam és előre mon−
dom, mint másodszori ottlétemkor, és
most is távollétemben írom azoknak,
akik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek
mind, hogy ha ismét odamegyek, nem
leszek kíméletes; 1Kor. 4,19−−21.
3. Mert hát a bennem szóló Krisz−
tus bizonyságát keresitek, aki irányo−
tokban nem erőtlen, hanem hatal−
mas tibennetek.
Mát. 10,20. 1Kor. 9,2.
4. Mert noha megfeszíttetett erőt−
lenségben, mindazáltal él Istennek
erejéből. És noha mi erőtlenek va−
gyunk Őbenne, de vele együtt élünk
majd Isten erejéből tinálatok.

Róm. 6,4. Fil. 2,7. 8. 2Tim. 1,7. 1Pét. 3,18.
5. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy
hitben vagytok−é? Magatokat próbál−
játok meg. Avagy nem ismeritek−é
magatokat, hogy a Jézus Krisztus
bennetek van?
Kivéve, ha méltatlanok
vagytok. Róm. 8,10. Gal. 4,19. Ef. 2,20. 3,17.
6. De reménylem, hogy megismeri−
tek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.
7. Az Istent pedig kérem, hogy semmi
gonoszt ne cselekedjetek; nemhogy mi
méltóknak láttassunk, hanem hogy ti
a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy
méltatlanok legyünk. Fil. 1,9−−11. 4,8.
8. Mert semmit sem cselekedhetünk
az igazság ellen, hanem csak az igaz−
ságért. Péld. 21,30. Márk 9,39.
9. Mert örvendünk, ha mi erőtlenek, ti
meg erősek vagytok; ezt pedig kérjük
is, hogy ti tökéletessé váljatok.
10. Azért írom ezeket távollétemben,
hogy jelenlétemben ne kelljen kemé−
nyen viselkednem ama hatalom sze−
rint, amelyet az Úr adott nékem épí−
tésre,
és nem rontásra.
rész 10,8. 1Kor. 4,21. Tit. 1,3.
11. Végezetre, atyámfiai, legyetek
jó egészségben, épüljetek, vigaszta−
lódjatok, egy értelemben legyetek,
békességben éljetek; és a szeretet−
nek és békességnek Istene lészen
veletek.
Róm. 8,39. 2Thess. 3,16. Jel. 22,21.
12. Köszöntsétek egymást szent csók−
kal. Köszöntenek titeket a szentek
mindnyájan. Róm. 15,33. 1Kor. 1,10. 1Pét. 3,8.
13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyel−
me, az Istennek szeretete és a Szent
Szellem közössége mindnyájatokkal.
Ámen.
Ján. 14,16. Róm. 16,20. 1Kor. 14,16. Ef. 2,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 139
Tegnapi: 255
Heti: 1 402
Havi: 4 138
Össz.: 860 149

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 102. Pál Korinthusbeliekhez írt levél 7- 13. 2009.03.17.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »