Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

1-4.FEJEZET

http://www.youtube.com/watch?v=5cG8cf69rwM

Isten tökéletes kijelentése Fia által

transfiguration2.jpg

1 Minekutána az Isten sok rendben
és sokféleképpen szólott hajdan az
atyáknak a próféták által, ez utolsó idők−
ben szólott nékünk Fia által,
4Móz. 12,6. 8.
2. Akit tett mindennek örökösévé,
aki által a világot is teremtette,

Zsolt. 2,8. 33,6. Ján. 1,3. 17. Gal. 4,4. Kol.1,16.
3. Aki az Ő dicsőségének vissza−
tükröződése, és az Ő valóságának
képmása, aki szavának erejével tart−
ja fenn a mindenséget, aki minket
bűneinktől megtisztítván, leült a Fel−
ségnek jobbjára a Magasságban,

Zsolt. 110,1.
Ján. 1,14. 2Kor. 4,4. Kol. 1,17. Jel. 1,18. 4,11.
4. Annyival kiválóbb lévén az angya−
loknál, amennyivel különb nevet örö−
költ azoknál. Fil. 2,9.
5. Mert kinek mondotta valaha az an−
gyalok közül: Én Fiam vagy Te, én ma
szültelek téged?
és ismét: Én leszek
néki Atyja és Ő lesz nékem Fiam?

Zsolt. 2,7. 89,26. Csel. 13,33.
6. Viszont mikor behozza az Ő első−
szülöttét a világba, így szól: És imádják
Őt az Istennek minden angyalai.
rész 12,23. Róm. 8,29. Kol. 1,15. 18. Jak. 1,18.
7. És bár az angyalokról így szól: Ki
az Ő angyalait szelekké teszi, és az Ő
szolgáit tűz lángjává, Zsolt. 104,4.
8. Ámde a Fiúról így: A Te királyi−
széked, oh Isten, örökkön örökké
megáll. Igazságnak pálcája a Te or−
szágodnak pálcája.
Zsolt. 45,6.
9. Szeretted az igazságot és gyűlöl−
ted a hamisságot; annakokáért fel−
kent téged az Isten, a te Istened,
örömnek olajával a te társaid fölé.

Zsolt. 45,7. Ésa. 61,1.
10. És: Te alapítottad kezdetben
Uram a földet, és a Te kezeidnek művei
az egek; Zsolt. 102,25.
11. Azok elvesznek, de Te megma−
radsz, és mindazok, mint a ruha elavul−
nak. Ésa. 34,4.
12. És palástként összehajtod azokat
és elváltoznak, Te pedig ugyanaz vagy
és a Te esztendeid el nem fogynak.
13. Melyik angyalnak mondotta pedig
valaha: Ülj az én jobb kezem felől,
míg ellenségeidet lábaidnak zsámo−
lyává teszem?
Zsolt. 110,1.
14. Avagy nem szolgáló szellemek−é
mindazok, elküldve szolgálatra azo−
kért, akik öröklik az üdvösséget?

Zsolt. 34,7. 91,11. 103,20. 21.

Figyelnünk kell a hallottakra

jesus_preachs.jpg

2 Annakokáért annál is inkább szük−
séges nékünk a hallottakra figyel−
nünk, nehogy valaha elsodortassunk at−
tól.
2. Mert ha az angyalok által hirdetett
Ige megállt, és minden bűn és engedet−
lenség elvette igazságos büntetését,
3. Mimódon menekülünk meg mi, ha
nem törődünk ily nagy üdvösséggel?
amelyet, miután kezdetben az Úr hirde−
tett, azok, akik hallották, megerősítet−
tek számunkra, Ésa. 45,17. Gal. 3,19.

Isten bizonyságtétele Fiáról

4. Velük együtt tett bizonyságot
arról az Isten, jelekkel meg csodák−
kal, sokféle erőmegnyilvánulással,
és a Szent Szellem ajándékainak
szétosztásával az Ő akarata szerint.

Márk 16,20. Csel. 4,33. 5,12. 10,38. 19,11.

Micsoda az ember,
hogy megemlékezel róla

5. Mert nem angyaloknak vetette alá a
jövendő világot, amelyről szólunk.
6. Sőt bizonyságot tett valahol valaki,
mondván: Micsoda az ember, hogy
megemlékezel róla, avagy az embernek
fia, hogy gondod van reá? Zsolt. 8,4.
7. Kisebbé tetted őt rövid időre az
angyaloknál, dicsőséggel és tisztesség−
gel megkoronáztad őt és úrrá tetted
kezeid munkáin, 1Móz. 1,26. Zsolt. 8,6. 103,4.
8. Mindent lábai alá vetettél. Mert
azzal, hogy néki mindent alávetett, sem−
mit sem hagyott alávetetlenül: de most
még nem látjuk, hogy néki minden alá−
vettetett. Mát. 28,18. Ef. 1,20−−22.

A halál elszenvedéséért dicsőséggel és
tisztességgel koronáztatott meg

pray.jpg

9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki
egy kevés időre kisebbé tétetett az
angyaloknál, a halál elszenvedéséért
dicsőséggel és tisztességgel koronáz−
tatott meg, mivel az Isten kegyelmé−
ből mindenkiért megízlelte a halált.

Csel. 2,24. Fil. 2,9−−11. Kol. 1,15. 18. 1Ján. 1,9. 2,2.
10. Mert illő volt, hogy akiért van a
mindenség, és aki által van a minden−
ség, sok fiakat vezérelvén dicsőségre,
üdvösségük fejedelme szenvedések
által váljon tökéletessé. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
11. Mert a megszentelő és a meg−
szenteltek egytől valók mindnyájan,
ezért nem szégyenli őket atyjafiainak
hívni,
Mát. 28,10. Ján. 20,17. Róm. 8,29.
12. Mondván: Hirdetem a Te nevedet
az én atyámfiainak, a gyülekezetben
énekkel dicsőítelek téged. Zsolt. 22,22. 25.
35,18. 89,5. 107,32. 111,1. 149,1.
13. És ismét: Én Őbenne bízom; és is−
mét: Ímhol vagyok én és a gyermekek,
akiket nékem adott az Isten. Zsolt. 18,2.
Ésa. 8,18. Ján. 10,29. 17,6. 9. 11. Róm. 8,16. 17.

Krisztus a halál által
megsemmisítette az ördögöt

resurrection-fra-angelico-792835.jpg

14. Mivel tehát a gyermekek testből
és vérből valók, Ő is hasonlatoskép−
pen részese lett azoknak, hogy a
halál által megsemmisítse azt, aki−
nek hatalma volt a halálon, tudniillik
az ördögöt,
Ján. 1,14. 1Kor. 15,54. 55.
15. És megszabadítsa azokat, akik a
haláltól való félelem miatt teljes életük−
ben rabok voltak.
Róm. 8,15. 2Kor. 5,21. Kol. 1,13. 1Ján. 5,13.
16. Mert nyilván nem angyalokat
karolt fel, hanem az Ábrahám magvát
karolta fel.
17. Annakokáért mindenestől fogva
hasonlatosnak kellett lennie az atya−
fiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap
lehessen az Isten előtt való dolgok−
ban, hogy engesztelést szerezzen a
nép bűneiért.
Fil. 2,7. 8.
18. Mivel Ő maga is megkísértetett
a szenvedésekkel, segíthet azokon,
akik megkísértetnek.
rész 2,17. 4,15. 5,2. 7,25. 1Kor. 10,13.

Krisztus feljebbvaló Mózesnél

jesus-lion-lamb.jpg

3 Annakokáért szent atyafiak, meny−
nyei elhívásnak részesei, figyel−
mezzetek a hitvallásunk apostolára és
főpapjára, Krisztus Jézusra,
rész 3,14. 4,14. 13,15. Róm. 11,29.
2. Aki hű ahhoz, aki Őt rendelte, mint
ahogy Mózes is az ő egész házában.
4Móz. 12,7. Ján. 17,4.
3. Mert Őt nagyobb dicsőségre mél−
tatták mint Mózest, amennyiben a ház
építőjének nagyobb a tisztessége, mint
a háznak. 2Kor. 5,1. 6,16.
4. Mert minden háznak van építője, aki
pedig mindent elkészített, az Isten az.
5. Mózes is hű volt ugyan az ő egész
házában, mint szolga, bizonyságául
annak, amit hirdetnie kellett. Róm. 8,29.

Részestársai lettünk Krisztusnak

holyspirit.jpg

6. Krisztus ellenben mint Fiú a
maga háza felett, akinek háza mi va−
gyunk, ha a bizodalmat és a remény−
ségben való dicsekedést mindvégig
szilárdan megtartjuk.
1Kor. 3,16. 6,19.
7. Annakokáért amint a Szent Szellem
mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok,
Ésa. 8,18. Ján. 10,29. 17,6. 9.
8. Meg ne keményítsétek a ti szívete−
ket, mint az elkeseredéskor, a kísértés
ama napján a pusztában,
9. Ahol a ti atyáitok azzal kísértettek
engem, hogy próbára tettek, bár látták
az én cselekedeteimet negyven eszten−
deig.
10. Azért megharagudtam arra a nem−
zetségre és mondám: Mindig tévelyeg−
nek szívükben; nem ismerték meg az
én útjaimat.
11. Úgyhogy megesküdtem haragom−
ban, hogy nem fognak bemenni az én
nyugodalmamba.
12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy vala−
ha ne legyen bármelyikőtöknek hitet−
len gonosz szíve, hogy az élő Istentől
elszakadjon; Róm. 14,23.
13. Hanem intsétek egymást minden
napon, míg tart a ma, hogy közületek
senkit meg ne keményítsen a bűnnek
csalárdsága:
14. Mert részestársai lettünk Krisz−
tusnak,
ha ugyan az elkezdett bizodal−
mat mindvégig erősen megtartjuk.
15. E mondás szerint: Ma, ha az Ő
szavát halljátok, meg ne keményítsétek
a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
Zsolt. 95,7. 8.
16. Mert kik keseredtek el, mikor ezt
hallották? Nemde mindazok, akik kijöt−
tek Egyiptomból Mózes által? 4Móz. 14,24.
17. Kikre haragudott pedig negyven
esztendőn át? Nemde azokra, akik
vétkeztek, akiknek testei elhullottak
a pusztában? 1Kor. 10,5.
18. Kiknek esküdött pedig meg, hogy
nem mennek be az Ő nyugodalmába,
ha nem az engedetleneknek? 4Móz. 14,22.
19. Látjuk is, hogy nem mehettek be
a hitetlenségük miatt. rész 11,6.

Isten népének nyugodalma

10virgins.jpg

4 Óvakodjunk tehát, hogy mivel
megvan az Ő nyugodalmába való
bemenetel ígérete, nehogy valaki közü−
letek későn jöttnek számítson.
Csel. 13,32. Róm. 10,17. 2Kor. 6,1.
2. Mert nékünk is hirdettetett az
Evangélium, miképpen azoknak, de
nékik nem használt a hallott Ige,
mivel nem párosították hittel azok,
akik hallották. rész 12,15. Márk 16,16.
3. Mert mi, hívők, bemegyünk a nyu−
godalomba, miképpen megmondotta:
Amint megesküdtem az én haragom−
ban, nem fognak bemenni az én nyugo−
dalmamba; jóllehet munkáit a világ
megalapításától kezdve bevégezte.
4. Mert így szólt valahol a hetedik
napról: És megnyugovék az Isten a
hetedik napon minden Őcselekedetétől.
1Móz. 2,2. 2Móz. 20,11. 31,17. Zsolt. 95,11.
5. Majd máshol ismét: Nem mennek
be az én nyugodalmamba. rész 3,11.
6. Mivel tehát még hátra van, hogy
némelyek bemenjenek abba, és akik−
nek először hirdettetett az Evangélium,
azok nem mentek be engedetlenség
miatt: rész 3,19.
7. Ismét meghatároz egy napot: Ma,
szólván Dávid által annyi idő múltán,
amint előbb már mondottam: Ma, ha
az Ő szavát halljátok, meg ne keményít−
sétek a ti szíveiteket. Zsolt. 95,7. Csel. 1,4.
8. Mert ha Józsué bevitte volna őket
a nyugodalomba, nem szólt volna azok
után egy másik napról. Józs. 22,4.
9. Annakokáért megvan a szombatja
az Isten népének.
10. Mert aki bement az Ő nyugodal−
mába, az maga is megnyugodott a
cselekedeteitől, amiképpen Isten is a
magáéitól. 1Móz. 2,2.
11. Igyekezzünk tehát bemenni abba
a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlen−
ségnek ugyanazon példájába ne essék.
12. Mert az Istennek Igéje élő és
ható, és élesebb minden kétélű fegy−
vernél, és elhat a szellemnek és a
léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a szívnek
gondolatait és szándékait.
Zsolt. 33,4. 9.
89,35. 147,15. Ésa. 49,2. 55,10. 11.
Jer. 1,12. 23,29. Ján. 1,1−−3. 15,3. 7. 17,17.
1Kor. 14,4−−5. Ef. 5,26. 6,17. Jel. 2,12. 19,15. 21.
13. És nincs oly teremtmény, amely
rejtve volna előtte, sőt mindenek mezte−
lenek és leplezetlenek annak szemei
előtt, akinek számadással tartozunk.
Zsolt. 33,13−−15. 90,8. Kol. 1,15.

Jézus Krisztus a mi főpapunk

high_priest_jesus_heaven_ark-of-the-covenant-2.jpg

14. Lévén annakokáért nagy főpa−
punk, aki áthatolt az egeken: Jézus,
az Istennek Fia, ragaszkodjunk hit−
vallásunkhoz.
rész 2,17. 7,26. 10,23.
Márk 16,19. Ef. 1,20−−22.
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki
ne tudna megindulni gyarlóságainkon,
hanem aki megkísértetett mindenek−
ben, hozzánk hasonlóan, mégis bűnte−
len maradt.
Ésa. 53,3. Luk. 22,28. 2Kor. 5,2. 1Ján. 3,5.
16. Járuljunk azért bizodalommal
a kegyelem királyiszékéhez, hogy ir−
galmasságot nyerjünk és kegyelmet
találjunk; a szükség idején segítséget
kapjunk.
Ján. 16,23. 24. Csel. 4,31. Ef. 1,18.

ÁMEN.


Isten dicsérete
Izraellel való jótéteményeiért

mezuza_cut.jpg

105 Adjatok hálát az Úrnak, hívjá−
tok segítségül az Ő nevét, hir−
dessétek a népek között az Ő cselekede−
teit! 1Krón. 16,8–10. Ésa. 12,4.
2. Énekeljetek néki, zsoltárokat zeng−
jetek néki, beszéljétek el minden Ő cso−
datételét.
Zsolt. 119,27.
3. Dicsekedjetek az Ő szent nevével;
örvendezzen azoknak a szívük, akik
keresik az Urat.

4. Kívánjátok az Urat és az Ő erejét;
keressétek az Ő orcáját szüntelen.

Ésa. 55,6. Hós. 10,12.
5. Emlékezzetek meg az Ő csodáiról,
amelyeket cselekedett; jeleiről és az Ő
szájának ítéleteiről. Zsolt. 78,3–6. 13–27.
6. Oh Ábrahámnak, az Ő szolgájának
magva; oh Jákóbnak, az Ő választottának
fiai!
7. Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész föld−
re kihat az Ő ítélete. Ésa. 26,9.
8. Megemlékezik az Ő szövetségéről
mindörökké; az Igéről, amelyet meg−
szabott ezer nemzetségig;
Luk. 1,72.
9. Amelyet kötött Ábrahámmal, és az
Ő Izsáknak tett esküvéséről.
1Móz. 17,2.
22,16. 26,3. 28,13. 35,11. Gal. 3,17. Zsid. 6,17.
10. És rendelte azt Jákóbnak törvényül,
Izraelnek örök szövetségül,
11. Mondván: Néked adom Kánaán föld−
jét, sors szerint való örökségetekül.
1Móz. 13,15. 15,18.
12. Mikor még csekély számmal voltak,
igen kevesen és mintegy jövevények ab−
ban, 1Móz. 34,30. 5Móz. 7,7. Zsid. 11,9.
13. És egyik nemzettől a másikhoz buj−
dosának, egyik országból a másik néphez:
14. Nem engedé, hogy valaki nyomor−
gassa őket, sőt királyokat is megfenyí−
tett miattuk, mondván:
Zsolt. 89,22.
15. Meg ne illessétek az én felkentjei−
met, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

1Krón. 16,22. Zsolt. 89,20. 23. Ésa. 41,10. 54,17.
16. Mikor éhséget idéze elő a földön;
és a kenyérnek minden botját eltöré,
1Móz. 41,54. 3Móz. 26,26. Ésa. 3,1. Ezék. 4,16.
17. Elküldött előttük egy férfiút, Józse−
fet, aki rabszolgául adatott el; 1Móz. 37,28.
18. A lábait béklyóba szorították, ő maga
vasban járt, 1Móz. 40,15.
19. Mindazideig, amíg Igéje beteljese−
dett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.

20. Elküldött a király és feloldotta őt, a
népeken uralkodó, és szabadon engedte őt;
21. Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodó−
vá minden jószágán;
22. Hogy főembereit tetszése szerint
kötöztetheté, és véneit is bölcsességre
taníthatá.
23. És beméne Izrael Egyiptomba, s
Jákób a Khám földjén zsellérkedék.
1Móz. 46,6. Csel. 7,15.
24. És igen megszaporítá az Ő népét,
és erősebbé tevé elnyomóinál.
2Móz. 1,7.
25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy
gyűlöljék az Ő népét, és álnokul cseleked−
jenek az Ő szolgáival.
26. Elküldte Mózest, az Ő szolgáját, és
Áront, akit választott. 4Móz. 16,5.
27. Elvégezék azok között az Ő jeleit,
és a csodákat a Khám földjén.
28. Sötétséget bocsátott és elsötétítette
azt, és azok nem engedetlenkedtek az Ő
rendeleteinek. Zsolt. 99,7.
29. Vizeiket vérré változtatá, és megölé
az ő halaikat.
30. Földjük békáktól hemzsegett, még
a királyuk termeiben is.
31. Szólt, és támadának legyek és szú−
nyogok minden ő határukon.
32. Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és
lángoló tüzet a földjükre.
33. És elvevé szőlőjüket és fügefájukat,
és széttördelé határuknak élő fáit.
34. Szólt és támada sáska, és megszám−
lálhatatlan cserebogár.
35. És megemészte minden növényt
az ő földjükön, és az ő szántóföldjüknek
gyümölcsét megemészté.
36. És megöle minden elsőszülöttet föld−
jükön, minden erejüknek zsengéjét.
2Móz. 12,29. Zsolt. 135,8. 136,10.

exodus.jpg

37. És kihozá őket ezüsttel és arany−
nyal, és nemzetségeikben nem volt egy
beteg sem.
2Móz. 15,26.
38. Örült Egyiptom, mikor kijövének,
mert a tőlük való félelem megszállta őket.
2Móz. 12,31–33.
39. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze
őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.

2Móz. 13,21. Neh. 9,12. Ésa. 4,5.

manna.jpg

40. Könyörgésükre fürjeket hoza, és
mennyei kenyérrel elégítette meg őket.

2Móz. 16,12.

moses_water_rock_strike.jpg

41. Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula
ki, folyóként futott a sivatagon.
2Móz. 17,6.
4Móz. 20,11. Zsolt. 78,15. 1Kor. 10,4.
42. Mert megemlékezett az Ő szent
ígéretéről, és Ábrahámról, az Ő szolgájá−
ról.
1Móz. 15,14. Zsolt. 105,8.
43. Kihozá azért az Ő népét örömmel,
és az Ő választottait vigassággal.

44. És nékik adá a pogányok földjét,
és öröklék a népek fáradságos szerze−
ményét.
5Móz. 6,10. Józs. 13,7. Zsolt. 78,55.
45. Azért, hogy megtartsák az Ő rende−
leteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsér−
jétek az Urat!
5Móz. 4,1. 6,21.

105.Zsoltár

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 103. Zsidókhoz írt levél 1-4. 2009.03.18.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »