Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

5-7.FEJEZET

Az ószövetségi és az
újszövetségi főpap áldozata

ex30full.jpg


bread.jpg

5 Mert minden főpap emberek közül
választatván, emberekért rendelte−
tik az Isten előtt való dolgokban, hogy
ajándékokat és áldozatokat mutasson
be a bűnökért, rész 2,17. 8,3.
2. Aki képes együttérezni a tudat−
lanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy
maga is körül van véve gyarlósággal.
rész 7,28.
3. És ezért köteles, miképpen a né−
pért, azonképpen önmagáért is áldoza−
tot bemutatni a bűnökért. 3Móz. 9,7. 16,6.
4. És senki sem veheti magának e
tisztséget, csak az, akit Isten hív el,
miként Áront is. 2Móz. 28,1. Ján. 3,27.
5. Hasonlóképpen Krisztus sem maga
dicsőítette meg magát azzal, hogy fő−
pap lett, hanem az, aki így szólott hozzá:
Én Fiam vagy Te, ma szültelek téged.
Zsolt. 2,7. Ján. 8,54. Csel. 13,33.
6. Miképpen másutt is mondja: Te
örökkévaló pap vagy, Melkisédek rend−
je szerint. Zsolt. 110,4.

Tökéletességre jutván
örök üdvösség szerzője lett

s2gmqb-440x483.jpg


7. Aki az Ő testének napjaiban kö−
nyörgésekkel és esedezésekkel, erős
kiáltás és könnyhullatás közben já−
rult ahhoz, aki képes megszabadíta−
ni Őt a halálból, és meghallgattatott
az Ő istenfélelméért.
Zsolt. 22,1. Mát. 26,53.
8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból,
amiket szenvedett, az engedelmessé−
get;
Zsolt. 40,8. 9. Fil. 2,8.
9. És tökéletességre jutván, örök
üdvösség szerzője lett mindazokra
nézve, akik néki engedelmeskednek,

10. Isten rendelte Őt főpapul, Melkisé−
dek rendje szerint. Zsolt. 110,4.
11. Akiről nekünk sok és nehezen
megmagyarázható mondanivalónk van,
mivel restek lettetek a hallásra.
12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak
kellene lennetek, ismét arra van szüksé−
getek, hogy az Isten beszédeinek kezdő
elemeire tanítson valaki titeket; és olya−
nok lettetek, akiknek tejre van szüksé−
getek és nem kemény eledelre.
13. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan
az igazság beszédében, mivelhogy kis−
korú: 1Kor. 3,1−−3. 14,20. Ef. 4,13. 14. 1Pét. 2,2.
14. Az érettkorúaknak pedig kemény
eledel való, akiknek érzékeit a gyakor−
lat kifejlesztette a jó és a rossz meg−
különböztetésére. Jak. 3,2.

Óvás a hittől való elszakadástól

heart.jpg

6 Annakokáért elhagyván a Krisztus−
ról való kezdetleges beszédet, töre−
kedjünk tökéletességre, nem rakosgat−
ván le újra alapját a holt cselekedetek−
ből való megtérésnek és az Istenben
való hitnek, rész 5,12.
2. A keresztségekről, kezek rátevé−
séről, holtak feltámadásáról és az örök
ítéletről szóló tanításnak.
Csel. 8,17. 17,31. 19,4. Róm. 2,16.
3. Ezt megtesszük, ha az Isten meg−
engedi.
4. Mert lehetetlen dolog, hogy akik
egyszer megvilágosíttattak, megízlel−
vén a mennyei ajándékot, és részesei
lettek a Szent Szellemnek, Ef. 2,8.
5. És megízlelték az Istennek jó
Igéjét (Rhema) és a jövendő világnak
erőit,
Zsolt. 34,8. 119,103.
Csel. 1,8. 2,4. 1Kor. 12,7−−9. 1Ján. 5,4.
6. És elestek, ismét megújuljanak a
megtérésre; hiszen újra megfeszítik
önmaguknak az Istennek ama Fiát, és
meggyalázzák Őt. rész 10,29. Ján. 15,22.
7. Mert a föld, amely beissza a gyak−
ran reá hulló esőt és hasznos termést
hoz azoknak, akik művelik, áldást nyer
Istentől; Zsolt. 65,10.
8. Amely pedig tövist és bogáncsot te−
rem, megvetett és közel van az átokhoz,
annak vége pedig megégetés. Ésa. 5,6.

Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről

jesusinvitation.jpg

9. De tifelőletek szerelmeseim, ezek−
nél jobb dolgokról vagyunk meggyő−
ződve, akik az üdvösség birtokában
vagytok,
ha így szólunk is.
10. Mert nem igazságtalan az Isten,
hogy elfelejtkezzék a ti cselekedetei−
tekről és a szeretetről, melyet tanúsí−
tottatok az Ő neve iránt, mint akik
szolgáltatok és szolgáltok a szentek−
nek.
Mát. 10,42. 25,40. Róm. 15,25. Kol. 3,24.
11. Kívánjuk pedig, hogy közületek
mindenki ugyanazt a buzgóságot tanú−
sítsa mindvégig, hogy a reménység tel−
jes bizonyosságára eljussatok. Kol. 2,2.
12. Hogy ne legyetek restek, hanem
követői azoknak, akik hit és békessé−
ges tűrés által öröklik az ígéreteket.
13. Mert amikor ígéretet tett Ábra−
hámnak az Isten, mivelhogy nagyobbra
nem esküdhetett, Önmagára esküdött.
1Móz. 22,16.
14. Mondván: Bizony megáldván
megáldalak téged, és megsokasítván
megsokasítalak téged.
1Móz. 12,3. 17,4. 5.
15. És ekképpen, békességtűrő lévén,
megnyerte az ígéretet.
16. Mert az emberek nagyobbra es−
küsznek, és náluk minden ellenvetés−
nek véget vet, hogy szavuk megerősíté−
séül esküt tesznek;
17. Ezért az Isten, mivel még teljeseb−
ben meg akarta mutatni az ígéret örö−
köseinek az Ő végzése változhatatlan
voltát, esküvel erősítette azt meg,
rész 11,9. Róm. 11,29.
18. Hogy két változhatatlan tény által,
melyekre nézve lehetetlen, hogy az
Isten hazudjon, erős vigasztalásunk
legyen nékünk, akik odamenekültünk,
hogy megragadjuk az előttünk levő
reménységet, rész 12,1. Csel. 9,31.
19. Mely lelkünk biztos és szilárd
horgonya, ami behatol a kárpiton túl,

rész 9,7. Zsolt. 130,7.
20. Ahová előfutárként bement éret−
tünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett
Melkisédek rendje szerint.
rész 4,14. 9,24.

Krisztus Melkisédek
rendje szerint való Főpap

pray.jpg

7 Mert ez a Melkisédek Sálem kirá−
lya, a felséges Isten papja, aki a ki−
rályok leveréséből visszatérő Ábrahám
elé ment, és őt megáldotta, 1Móz. 14,18−−20.
2. Akinek tizedet is adott Ábrahám
mindenből, akinek neve először azt
jelenti: igazság királya, azután pedig
Sálem királya, azaz békesség királya is.
Zsolt. 110,4.
3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség
nélkül való; sem napjainak kezdete,
sem életének vége nincs, de hasonlóvá
tétetvén az Isten Fiához, pap marad
mindörökké.
4. Gondoljátok csak el, mily nagynak
kell lennie, ha Ábrahám, a pátriárka
tizedet is adott neki a zsákmányból.
5. És bár azoknak, akik a Lévi fiai
közül nyerik el a papságot, parancso−
latuk van, hogy törvény szerint tizedet
szedjenek a néptől, azaz a saját atya−
fiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyé−
kából származtak. 4Móz. 18,21.
6. De az, akinek nemzetsége nem
azok közül való, tizedet vett Ábra−
hámtól, és az ígéretek birtokosát
megáldotta,
1Móz. 12,3. Róm. 4,13.
7. Pedig minden ellenmondás nélkül va−
ló, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
8. És itt halandó emberek szednek
tizedet, ott ellenben az, akiről bizonysá−
got tesznek, hogy él: rész 5,6. 6,20. Jel. 1,18.
9. És úgyszólván, Ábrahámon keresz−
tül a tizedszedő Lévi is tizedet adott,
10. Mert ő még atyja ágyékában volt,
amikor az Melkisédek elébe ment.
11. Ha tehát a tökéletesség elérhető
volna a lévitai papság által, mert a nép
ez alatt kapta a törvényt, mi szükség
volna akkor arra, hogy más pap támad−
jon a Melkisédek rendje szerint, akit
nem az Áron rendje szerint neveznek?
Gal. 2,21.
12. Mert a papság megváltozásával
szükségképpen megváltozik a tör−
vény is.
vers 18.
13. Mert akiről ezek mondatnak, az
más nemzetségből származott, amely−
ből senki sem szolgált az oltár körül;
14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi
Urunk Júdából támadott, amely nem−
zetségre nézve semmit sem szólt
Mózes a papságról. Ésa. 11,1. Mát. 1,3. Jel. 5,5.
15. És ez még inkább nyilvánvalóvá
válik, ha Melkisédekhez hasonlóan
támad más pap,
16. Aki nem testi parancsolatnak tör−
vénye szerint, hanem enyészhetetlen
életnek ereje szerint lett.
17. Mert a bizonyságtétel ez: Te pap
vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
18. Mert az előbbi parancsolat eltöröl−
tetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan,
Róm 8,3. Gal. 3,21. 4,9.
19. Minthogy a törvény semmiben
sem szerzett tökéletességet; de beáll
a jobb reménység, amely által közele−
dünk az Istenhez.
Csel. 13,39. Róm. 3,20. 5,2. 7,7. Gal. 2,16.
20. És amennyiben ez nem esküvés
nélkül történt, mert azok esküvés
nélkül lettek papokká, rész 6,18.
21. De Ő esküvéssel, az által, aki azt
mondá néki: Megesküdött az Úr, és
nem bánja meg, Te pap vagy mindörök−
ké, Melkisédek rendje szerint: Zsolt. 110,4.
22. Ennek megfelelően egy jobb szövet−
ségnek lett kezesévé Jézus. rész 8,6.
23. És azok jóllehet, többen lettek
papokká, mert a halál miatt meg nem
maradhattak:
24. De néki, minthogy örökké meg−
marad, változhatatlan a papsága.
Ésa. 9,6. Ján. 12,34. Róm. 9,5.
25. Ezért Ő mindenképpen üdvözít−
heti is azokat, akik Őáltala járulnak
Istenhez, mert mindenha él, hogy
közbenjárjon érettük.

Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 1Ján. 2,1.

40150528zvxfff_ph.jpg

26. Mert ilyen főpap illet minket,
szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnö−
söktől elválasztott, és aki az egeknél
magasságosabb lett,
Ef. 1,20. 4,10.
27. Akinek nincs szüksége, mint a
főpapoknak, hogy napról napra előbb a
saját bűneiért vigyen áldozatot, azután
a népéiért, mert ezt egyszer megcsele−
kedte, amikor Önmagát feláldozta.
rész 5,3. 9,7. 3Móz. 9,7. 16,6−−11.
28. Mert a törvény gyarló embereket
rendel főpapokká, de a törvény után
való esküvés szava az örök tökéletes
Fiút.
rész 2,10. 5,1. 2. Jel. 5,5.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 104. Zsidókhoz írt levél 5-7. 2009.03.19.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »