Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

8-10.FEJEZET

Jézus Krisztus az új szövetség
Főpapja és Közbenjárója

jesus_high_priest001.jpg

8 A lényege pedig azoknak, amiket
mondunk az, hogy olyan főpapunk
van, aki a mennyei Felség királyiszéké−
nek jobbjára ült, Kol. 3,1.
2. Mint a szentélynek és amaz igazi
sátornak szolgája, amelyet az Úr és
nem ember épített. rész 9,11. 24.
3. Mert minden főpap ajándékok és
áldozatok bemutatására rendeltetik,
ezért szükséges, hogy neki is legyen va−
lamije, amit áldozatul odavisz. Ef. 5,2.
4. Ha tehát a földön volna, még csak
pap sem volna, lévén itt olyan papok,
akik a törvény szerint áldoznak aján−
dékokkal,
5. Akik a mennyei dolgok képmásá−
nak és árnyékának szolgálnak, amint Is−
ten mondotta Mózesnek, mikor be
akarta végezni a sátort: Meglásd, úgy−
mond, hogy mindent azon minta szerint
készíts, amelyet a hegyen mutattak né−
ked. 2Móz. 25,40. Kol. 2,17.
6. Most azonban annyival kiválóbb
szolgálatot nyert, amennyivel jobb
szövetségnek közbenjárója, amely
jobb ígéretek alapján köttetett.
rész 7,22. Agg. 2,9. 2Kor. 3,6.
7. Mert ha az az első kifogástalan lett
volna, nem kerestetett volna hely a
másodiknak.
8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé,
napok jönnek, ezt mondja az Úr, és
az Izrael házával és Júdának házával
új szövetséget kötök. Jer. 31,31−−33.
9. Nem azon szövetség szerint, amelyet
az ő atyáikkal kötöttem ama napon, ami−
kor kézen fogtam őket, hogy kivezessem
őket Egyiptomból, mert ők nem marad−
tak meg az én szövetségemben, azért én
sem gondoltam velük, azt mondja az Úr.
10. Mert ez az a szövetség, melyet
kötök az Izrael házával, ama napok
múltán, ezt mondja az Úr: Adom az
én törvényemet az ő elméjükbe, és az
ő szívükbe írom azokat, és leszek né−
kik Istenük és ők lesznek nékem né−
pem. Ésa. 54,13. Jer. 24,7. 31,33. Zak. 8,8.
11. És nem tanítja ki−ki az ő felebarát−
ját és ki−ki az ő atyjafiát, mondván:
Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan
megismernek engem, kicsinytől a na−
gyig. Ján. 6,45. 14,26. 1Ján. 2,20. 27.
12. Mert megkegyelmezek álnoksá−
gaiknak, és az ő bűneikről és gonosz−
ságaikról többé meg nem emléke−
zem. Jer. 31,34. Róm. 11,27.
13. Mikor újról beszél, elavulttá tette
azzal az elsőt; ami pedig megavul és meg−
vénhedik, közel van az enyészethez.

Az ószövetségi sátor és szenthelye

tabernacle__.jpg

9 Annakokáért voltak ugyan az első
szövetségnek is istentiszteleti rend−
tartásai, és egy világi szentélye.
rész 8,2. 2Móz. 25,8.
2. Mert sátor építtetett, melynek első
részében volt a gyertyatartó, meg az
asztal és a kenyerek felrakása; ezt
nevezték szentélynek. 2Móz. 26,1.
3. A második kárpiton túl pedig az a sá−
tor, melyet szentek szentjének neveztek,
4. Ebben volt az arany füstölőoltár és
a szövetség ládája, beborítva minden
felől arannyal, ebben a mannás arany−
korsó és Áron kihajtott vesszeje, meg
a szövetség táblái,
2Móz. 16,33. 25,16. 4Móz. 17,10. 2Krón. 5,10.
5. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai,
amelyek beárnyékolták az engesztelés
fedelét, amikről most nem szükséges
külön szólni. 2Móz. 25,17. 20.
6. Ezek pedig ekképpen lévén elren−
dezve; az első sátorba ugyan minden−
kor bejárnak a papok az istentisztelet
elvégzésére,
7. A másodikba azonban évente csak
egyszer, egyedül a főpap, sohasem vér
nélkül, melyet magáért és a nép bűnei−
ért áldoz. rész 5,3. 2Móz. 30,10. 3Móz. 16,34.
8. Azt jelentette ki ezzel a Szent Szel−
lem, hogy amíg az első sátor fennállt,
még nem nyílt meg a szentély útja.
rész 10,19. Ján. 14,6.
9. Amely példázat arra az időre, ami−
kor olyan ajándékokat és áldozatokat
mutattak be, amelyek nem képesek
lelkiismeretében tökéletessé tenni a
szolgálattevőt, Gal. 3,21.
10. Csak ételekkel meg italokkal és
különböző tisztogatásokkal, melyek
testi rendszabályok, a helyreállítás ide−
jéig kötelezők. Róm. 14,17. Ef. 2,15. Kol. 2,16.

Krisztus tökéletes főpapi áldozata

death-of-jesus-0109.gif

11. Krisztus pedig megjelenvén,
mint a jövendő javak főpapja, a na−
gyobb és tökéletesebb, nem kézzel
csinált, azaz nem e világból való sáto−
ron keresztül, rész 8,2. 10,1.
12. És nem bakok és tulkok vére
által, hanem az Ő tulajdon vére által
ment be egyszer s mindenkorra a
szentélybe, örök váltságot szerezve.
Ésa. 53,12. 1Pét. 1,19. Jel. 1,5.
13. Mert ha a bakoknak és bikák−
nak a vére, meg a tehén hamva, a
tisztátalanokra hintetvén, megszentel
a testnek tisztaságára, 3Móz. 16,14.
14. Mennyivel inkább Krisztusnak
a vére, aki örökkévaló Szellem által
Önmagát áldozta fel ártatlanul az
Istennek: megtisztítja a ti lelkiisme−
reteteket a holt cselekedetektől, hogy
szolgáljatok az élő Istennek. 1Pét. 1,19.
15. És ezért Ő az új szövetség köz−
benjárója, hogy miután meghalt az első
szövetségbeli bűnök váltságáért, az el−
hívottak elnyerjék az örökkévaló örök−
ségnek ígéretét. Márk 16,16. Csel. 13,39.
16. Mert ahol végrendelet van, előbb
a végrendelkező halálának be kell kö−
vetkeznie.
17. Mert a végrendeletet a halál pe−
csételi meg, addig nem érvényes, amíg
a rendelkező él.
18. Innen van, hogy az első szövetség
sem szenteltetett meg vér nélkül.
19. Mert miután Mózes a törvény
szerint minden parancsolatot elmon−
dott az egész népnek, vette a borjúknak
és bakoknak vérét vízzel, vörös gyapjú−
val és izsóppal együtt, és meghintette
magát a könyvet, és az egész népet,
20. És ezt mondta: Ez azon szövetség
vére, amelyet Isten számotokra ren−
delt. 2Móz. 24,5−−8. Mát. 26,28.
21. Majd a sátort is és az istentisz−
teletre való összes edényeket hasonló−
képpen meghintette vérrel. 2Móz. 29,12.
22. És csaknem minden vérrel tisz−
títtatik meg a törvény szerint, és vér−
ontás nélkül nincs bűnök eltörlése.
3Móz. 17,11. Csel. 26,18. Róm. 5,9. Ef. 1,7.
23. Annakokáért szükséges volt, hogy
a mennyei dolgok képmásait ezekkel
tisztítsák meg, magukat a mennyei
dolgokat azonban ezeknél különb
áldozatokkal. rész 6,20. 7,25. 8,5.

Krisztus a mennyei szentélybe
ment be saját vérével érettünk

24. Mert nem kézzel csinált szen−
télybe ment be Krisztus, amely a
valódinak csak képmása, hanem
magába a mennybe, hogy most Isten
színe előtt megjelenjék érettünk.
Róm. 8,34. 1Ján. 2,1.

Krisztus örökre eltörölte a bűnt

road_to_the_cross_jekel.jpg

25. Nem is, hogy sokszor adja magát
áldozatul, mint ahogy a főpap évenként
bemegy a szentélybe idegen vérrel;
26. Mert különben sokszor kellett vol−
na szenvednie a világ teremtetése óta;
így pedig csak egyszer jelent meg az
időknek végén, hogy áldozatával eltö−
rölje a bűnt. rész 7,27. 10,10.
Gal. 4,4. 5. Ef. 1,10. 1Pét. 3,18.
27. És amint elvégzett dolog, hogy az
emberek egyszer meghaljanak, azután
az ítélet: 1Móz. 3,19.
28. Azonképpen Krisztus is egyszer
megáldoztatván sokak bűneinek el−
hordozására, másodszor bűn nélkül
fog megjelenni, üdvösségükre azok−
nak akik várják Őt. Mát. 25,34. Ján. 14,3.
Róm. 6,10. Tit. 2,13. 1Pét. 2,24. 1Ján. 3,5.

Krisztus bűnért való áldozatának ereje

jesus-christ_1.jpg

10 Mivel a törvényben csak árnyé−
ka van az eljövendő javaknak,
nem a valóság igazi képe, ezért azokkal
az áldozatokkal, amelyeket esztendőn−
ként rendszeresen bemutatnak, soha−
sem tudják tökéletességre juttatni az
odajárulókat; Gal. 3,24. Kol. 2,17.
2. Különben megszűnt volna az áldo−
zás; hiszen, ha egyszer megtisztultak
volna az áldozók, többé semminemű
bűntudattal nem bírtak volna.
3. De azok az áldozatok évről évre a
bűnre emlékeztetnek.
4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és ba−
kok vére eltörölje a bűnöket. Mik. 6,6.
5. Azért a világba bejövetelekor így
szól: Áldozatot és ajándékot nem
akartál, de testet alkottál nékem,
Zsolt. 40,6. 50,8. Ésa. 1,11. Jer. 6,20. Ámós 5,21.
6. Égő és bűnért való áldozatokat nem
kedveltél. Zsolt. 40,7. Ésa. 1,11.
7. Akkor mondám: Ímé, itt vagyok, a
könyv fejezetében írva vagyon rólam,
hogy cselekedjem oh Isten, a Te aka−
ratodat. Zsolt. 40,8. 9.
8. Fentebb mondván, hogy áldozatot
és ajándékot, és égő, meg bűnért való
áldozatokat nem akartál, sem nem
kedveltél, amelyeket a törvény szerint
visznek,
9. Ekkor ezt mondotta: Ímé, itt va−
gyok, hogy cselekedjem a Te akara−
todat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe
állítsa a másodikat; rész 8,7. 13.

Egyetlenegy áldozata örökre
tökéletessé teszi a megszentelteket

jesus_crucified.jpg

10. Amely akarattal szenteltettünk
meg egyszer s mindenkorra, a Jézus
Krisztus testének megáldozása által.
Ján. 17,19. 1Kor. 1,30.
11. És minden pap naponként szol−
gálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazo−
kat az áldozatokat, amelyek sohasem
képesek eltörölni a bűnöket.
12. Ő azonban, egy áldozattal áldoz−
ván a bűnökért, mindörökre leült az
Istennek jobbjára, Kol. 3,1.
13. Várván immár, míg lábainak zsá−
molyául vettetnek az Ő ellenségei.
Zsolt. 110,1.
14. Mert egyetlenegy áldozatával
örökre tökéletesekké tette a meg−
szentelteket. Ef. 5,27. Kol. 1,28. 1Pét. 5,10.
15. Bizonyságot tesz pedig erről ne−
künk a Szent Szellem is, mert miután
előre mondotta: 2Pét. 1,21.
16. Ez az a szövetség, melyet kötök
velük ama napok után, mondja az
Úr: Adom az én törvényemet az ő
szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be
azokat, Jer. 31,31−−33.
17. Azután így szól: És az ő bűneik−
ről és álnokságaikról többé meg nem
emlékezem. Ésa. 54,9. Mik. 7,18. 19. Gal. 3,15.
18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon,
ott nincs többé bűnért való áldozat.

Krisztus új utat szentelt
nékünk a szentélybe az Ő vére által

stairway_to_heaven.jpg

19. Mivelhogy azért atyámfiai bizo−
dalmunk van a szentélybe való be−
menetelre a Jézus vére által, Ján. 14,6.
20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt
nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit,
azaz az Ő teste által, rész 9,8. Ján. 10,9.
21. És mivel nagy főpapunk van az
Isten háza felett, 1Tim. 3,15.
22. Járuljunk hozzá igaz szívvel,
hitnek teljességével, mint akiknek
szívük megtisztult a rossz lelkiisme−
rettől a vérrel való meghintés által,
és testük meg van mosva tiszta víz−
zel; Ef. 3,12. Jak. 1,6. 1Ján. 3,21.
23. Ragaszkodjunk a reménység hit−
vallásához tántoríthatatlanul, mert hű
az, aki az ígéretet tette.
1Kor. 1,9. 10,13. 1Thess. 5,24. 2Thess. 3,3.
24. És ügyeljünk arra, hogy egymást
kölcsönösen szeretetre és jó cselekede−
tekre buzdítsuk.
25. El ne maradjunk az egybegyüle−
kezésekről, amiképpen szokásuk né−
melyeknek, hanem bátorítsuk egymást
annál is inkább, mivel látjátok, hogy
ama nap közeleg. Csel. 2,42. 2Pét. 3,9.
26. Mert ha szándékosan vétkezünk,
az igazság megismerésére való eljutás
után, akkor többé nincs bűnökért való
áldozat, 2Pét. 2,20. 1Ján. 5,16.
27. Hanem az ítéletnek valami rette−
netes várása és a tűznek lángja, amely
megemészti az ellenszegülőket.
28. Aki megveti a Mózes törvényét,
két vagy három tanúbizonyságra irga−
lom nélkül meghal;
29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyo−
sabb büntetést érdemel az, aki az Isten
Fiát megtapodja, és a szövetség vérét,
mellyel megszenteltetett, tisztátalannak
tartja, és a kegyelem Szellemét bántal−
mazza? Mát. 12,31. 1Kor. 11,29.
30. Mert ismerjük Őt, aki így szólt:
Enyém a bosszúállás, én megfizetek,
ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr meg−
ítéli az Ő népét. Róm. 12,19. 2Thess. 1,6.
31. Rettenetes dolog az élő Istennek
kezébe esni. Luk. 12,5.
32. Emlékezzetek pedig vissza a ré−
gebbi napokra, amelyekben, miután
megvilágosíttattatok, sok szenvedéssel
teljes küzdelemben kitartottatok, Gal. 3,4.
33. Mivel egyfelől gyalázásokkal és
nyomorgattatásokkal látványossággá
lettetek, másfelől közösséget vállaltatok
azokkal, akik így jártak. Fil. 1,7.
34. Mert a foglyokkal is együtt szen−
vedtetek, és vagyonotok elrablását is
örömmel fogadtátok, mivel tudtátok,
hogy néktek jobb és maradandó va−
gyonotok van a mennyekben. Mát. 5,12.
35. Ne dobjátok el hát bizodalmato−
kat, melynek nagy jutalma van.
36. Mert állhatatosságra van szüksé−
getek, hogy az Isten akaratát cseleked−
vén, elnyerjétek az ígéretet. 1Pét. 1,6.
37. Mert még vajmi kevés idő, és aki
eljövendő, eljön és nem késik.
Ésa. 26,20. Hab. 2,3. Róm. 4,17−−22. 1Ján. 5,4.
38. Az igaz pedig hitből él. És aki
meghátrál, abban nem gyönyörködik
a lelkem. Zsolt. 147,11. Ésa. 56,4. 62,4.
Hab. 2,4. Mát. 3,17. 17,5. Márk 1,11. Luk. 3,22.
39. De mi nem a meghátrálás em−
berei vagyunk, hogy elvesszünk,
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
rész 13,16. Róm. 10,17. 2Kor. 4,13. 2Pét. 1,17.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 75
Tegnapi: 184
Heti: 75
Havi: 3 919
Össz.: 872 054

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 105. Zsidókhoz írt levél 8-10. 2009.03.20.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »