Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

11-13.FEJEZET

A hit és példaképei

427205.jpg

11 A hit pedig a reménylett dol−
goknak valósága, és a nem lá−
tott dolgokról való meggyőződés.

2Kor. 5,7.
2. Mert hittel szereztek jó bizonyságot
a régebbiek. vers 6.

naprendszer.jpg

3. Hit által értjük meg, hogy a világ
Isten Igéje (Rhema) által teremtetett,
hogy ami látható, a láthatatlanból
állott elő.
Ján. 1,1. Róm. 4,17. 2Kor. 4,18.

cain-abel-offering.jpg

4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldo−
zatot Istennek, mint Káin, ami által
bizonyságot nyert afelől, hogy igaz,
bizonyságot tevén az ő ajándékairól
Isten, és azáltal még holta után is
beszél.
rész 12,24. 1Móz. 4,4.
5. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne
lásson halált, és nem találták meg, mert
az Isten felvitte őt. Mert felvitele előtt
bizonyságot nyert afelől, hogy kedves
volt Istennek. 1Móz. 5,24.
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Isten−
nek tetszeni; mert aki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy Ő létezik és meg−
jutalmazza azokat, akik Őt szorgal−
masan keresik.
Róm. 10,17. 2Kor. 4,13.

082.jpg

7. Hit által kapott kijelentést Noé
Istentől a még nem látott dolgok felől,
és Istent félve készítette el a bárkát
házanépe megmentésére. Hite által kár−
hoztatta e világot, és a hitből való meg−
igazulás örökösévé lett.
Gal. 3,7. Fil. 3,9.
8. Hit által engedelmeskedett Ábra−
hám, mikor elhívatott, hogy menjen ki
arra a helyre, amelyet örökölni fog,
és kiment, nem tudván, hová megy.
1Móz. 12,8. 2Kor. 4,18. 5,7.
9. Hit által lakott az ígéret földjén,
mint idegenben, sátrakban lakván
Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéret−
nek örököstársaival. Jel. 21,2.
10. Mert várta azt az alapokkal bíró vá−
rost, melynek építője és alkotója az
Isten.

sarah_and_isaac.jpg

11. Hit által nyert erőt Sára is az ő
méhében való foganásra, és életkora
ellenére szült, minthogy hűnek tar−
totta azt, aki az ígéretet tette.

1Móz. 17,17. 19. 21,2. Luk. 1,36.
12. Ezért egytől, mégpedig mintegy
kihalttól annyian származtak, mint az
égnek csillagai sokaságra nézve, és
mint a tenger partja mellett a föveny,
mely megszámlálhatatlan. Róm. 4,19.
13. Hitben haltak meg mindezek,
nem nyerve meg az ígéreteket, hanem
csak távolról látva és üdvözölve azokat
és vallást tevén arról, hogy idegenek és
vándorok a földön. 1Móz. 47,9. Ján. 8,56.
14. Mert akik így szólnak, nyíltan ki−
jelentik, hogy hazát keresnek. rész 13,14.
15. És ha arra a hazára gondoltak
volna, amelyből kijöttek, lett volna alkal−
muk a visszatérésre.
16. De jobb után vágyódtak, tudniillik
mennyei után; ezért nem szégyenli őket
az Isten, hogy Istenüknek neveztessék,
mert készített nékik várost.
2Móz. 3,6. 15. Fil. 3,20.

abraham-and-isaac-on-mount-moriah.jpg

17. Hit által ajánlotta fel Ábrahám
Izsákot, amikor próbára tétetett, és az
egyszülött fiát vitte áldozatul, ő, aki az
ígéreteket kapta,
1Móz. 22,1. Jak. 2,21.
18. Akinek meg volt mondva: Izsák−
ban neveztetik néked a te magod;
1Móz. 21,12. Gal. 3,16.
19. Úgy gondolkozván, hogy Isten
a halálból is képes feltámasztani fiát,
ezért vissza is kapta őt, mint előképet.
Róm. 4,25. 8,11.

zwanzigstesbild.jpg

20. Hit által áldotta meg a jövendők−
re nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.

1Móz. 27,26−−40.
21. Hit által áldotta meg a haldokló
Jákób József mindkét fiát, és botja végé−
re hajolva imádkozott. 1Móz. 47,31. 48,5.
22. Hit által emlékezett meg élete
végén József az Izrael fiainak kivonulá−
sáról, és az ő tetemeiről rendelkezett.
1Móz. 50,24.
23. Hit által rejtegették Mózest az ő
szülei születése után három hónapig,
mivel látták, hogy kellemes a gyermek,
és nem féltek a király parancsától.
2Móz. 1,22. 2,2.
24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn
felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiá−
nak mondják,
25. Inkább választván az Isten né−
pével való együttnyomorgást, mint a
bűnnek ideig−óráig való gyönyörűsé−
gét;
Zsolt. 84,10.
26. Egyiptom kincseinél nagyobb
gazdagságnak tartván a Krisztus
gyalázatát, mert a megjutalmazásra
tekintett.
Ésa. 40,10. Fil. 3,14.
27. Hit által hagyta el Egyiptomot,
nem félvén a király haragjától, hanem
kitartott, mintha látta volna a látha−
tatlant. rész 10,29. 12,27.
28. Hit által rendelte el a pászkát és a
vérrel való meghintést, hogy a pusztító
ne illesse az ő elsőszülötteiket.
2Móz. 12,21. 4Móz. 9,4. Józs. 5,10.

exodus7.jpg

29. Hit által keltek át a Vörös tenge−
ren, mintha szárazföld lett volna, amit
megpróbálván az egyiptomiak, elnyelet−
tek.
rész 3,17. 2Móz. 14,22−−29. Júd. 5.

jericho_walls_falling_down.jpg

30. Hit által omlottak le Jerikónak
kőfalai, miután hét napig körüljárták.

Józs. 2,14. 6,20. Mát. 5,7.

rahab.jpg

31. Hit által nem veszett el Ráháb, a
parázna nő az engedetlenekkel együtt,
mivel befogadta a kémeket békesség−
gel.
Józs. 2,9. Jak. 2,25.


gideon_attack.jpg

barak_debora.jpg

Gedeon és csapata                                      Bárák és Debóra


samson.gif jefte_and_daughter.jpg

Sámson                                               Jefte és lánya

david-and-goliath.png   samuel_speaks_to_eli.jpg

Dávid és Góliát                                Sámuel és Éli

32. És mit mondjak még? Hiszen
kifogynék az időből, ha szólnék Gede−
onról
, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről,
Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;

Bír. 1,20. 4,6. 6,11. 11,11. 1Sám. 16,1.
33. Akik hit által országokat győztek
le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket
elnyerték, az oroszlánok száját betöm−
ték. 1Sám. 17,34.
34. Megoltották a tűznek erejét, meg−
menekedtek a kard élétől, felerősödtek
az erőtlenek, erősek lettek a háború−
ban, megszalasztották az idegenek
táborait. 1Kir. 19,3. 2Kir. 6,16. 20,7. Dán. 3,25.
35. Asszonyok feltámadás útján visz−
szanyerték halottaikat; mások kínpadra
vonattak, visszautasítván a szabadulást,
hogy becsesebb feltámadásban része−
süljenek. 2Kir. 4,35. Csel. 22,25.
36. Mások pedig a gúny és megkorbá−
csoltatás próbáját állották ki, sőt még
bilincseket és börtönt is; Jer. 20,2. 37,15.
37. Megköveztettek, kínpróbát szen−
vedtek, szétfűrészeltettek, kardra há−
nyattak, juhoknak és kecskéknek bőré−
ben bujdostak, nélkülözve, nyomorgat−
tatva, gyötörtetve, 1Kir. 21,13. Csel. 7,58.
38. Akikre nem volt méltó e világ,
bujdosva pusztákon és hegyeken, meg
barlangokban és a földnek hasadékai−
ban.
39. És mindezek, noha hit által jó
bizonyságot nyertek, nem kapták meg
az ígéretet.
40. Mivel Isten felőlünk valami jobb−
ról gondoskodott, hogy ne nélkülünk
jussanak tökéletességre. Róm. 11,26.

Jézus a hitünk fejedelme

jesus_pain.jpg

12 Annakokáért mi is, akiket a bi−
zonyságoknak ily nagy fellege
vesz körül, félretéve minden terhet és
a megkörnyékező bűnt, kitartással fus−
suk meg az előttünk levő küzdőtért.
Csel. 20,32. 2Tim. 4,7.
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és
bevégezőjére Jézusra, aki az előtte
lévő örömért keresztet szenvedett,
nem tekintvén a gyalázatot, és az
Isten királyiszékének jobbjára ült.

2Kor. 3,18. Ef. 1,20. Kol. 3,10. 1Pét. 3,22.
3. Gondoljátok meg azért, hogy Ő
ily ellene való támadást szenvedett el
a bűnösöktől, hogy el ne lankadjatok
és el ne csüggedjetek lelketekben.
Ján. 15,20. Gal. 6,9. 2Thess. 3,3.
4. Mert még véretek kiontásáig nem
állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen.

Az Úr intése a fiaknak van

jesus_preachs.jpg

5. És elfeledkeztetek−é az intésről,
amely néktek mint fiaknak szól: Fiam,
ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se
meg ne lankadj, ha Ő dorgál téged;
2Tim. 2,21.
6. Mert akit szeret az Úr, megdor−
gálja, megostoroz pedig mindenkit,
akit fiává fogad. Jak. 3,18. 4,6.
7. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor
veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival;
mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít
az apa?
8. Ha pedig fenyítés nélkül valók
vagytok, amelyben mindenki részesül,
akkor fattyak vagytok és nem fiak.
9. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek
minket és mi becsültük őket; avagy
nem sokkal inkább alávetjük magunkat
a szellemek Atyjának, és élünk! Ján. 4,24.
10. Mert azok kevés ideig, tetszésük
szerint fenyítettek; Ő pedig javunkra,
hogy szentségében részesüljünk.
11. Bármely fenyítés ugyan pillanatnyi−
lag nem látszik örvendetesnek, hanem
keservesnek, ámde utóbb az igazság
békességes gyümölcsével fizet azok−
nak, akik általa megedződtek. Jak. 3,18.
12. Annakokáért a lecsüggesztett ke−
zeket és az ellankadt térdeket egyene−
sítsétek föl, Ésa. 35,3.
13. És lábaitokkal egyenesen járjatok,
hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább
meggyógyuljon. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24.
14. Kövessétek mindenki irányában
a békességet és a szentséget, amely
nélkül senki sem látja meg az Urat.
Mát. 5,9. Róm. 12,18.
15. Ügyeljetek arra, hogy az Isten
kegyelmétől senki el ne hajoljon,
hogy a keserűség bármely gyökere
felnövekedve zavart ne okozzon, és
sokakat meg ne fertőzzön.
Jak. 3,14.
16. Ne legyen senki parázna vagy is−
tentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért
eladta elsőszülöttségi jogát. 1Móz. 25,33.
17. Mert tudjátok, hogy később, ami−
kor örökölni akarta az áldást, elutasítot−
ták; mert nem találta meg a megtérés
útját, noha könnyhullatással kereste
azt. 2Tim. 1,7.
18. Mert nem kézzel tapintható hegy−
hez járultatok, sem lángoló tűzhöz, sem
sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvész−
hez, 2Móz. 19,11.
19. Sem trombita harsogásához és
szózatoknak hangjához. Akik ezt hal−
lották, kérték, hogy tovább ne szóljon
hozzájuk; 2Móz. 20,19.
20. Mert nem viselhették el, ami
parancsolva volt: Még ha oktalan állat
ér is a hegyhez, megköveztessék vagy
nyíllal lövettessék le; 2Móz. 19,13.
21. És oly félelmetes volt a látvány,
hogy Mózes is mondá: Megijedtem és
remegek:

image001.jpg

22. Hanem járultatok Sion hegyé−
hez, és az élő Istennek városához,
a mennyei Jeruzsálemhez, és az an−
gyalok ezreihez,
Gal. 4,26. Jel. 3,12. 21,2.
23. Az elsőszülöttek seregéhez és
egyházához, akik be vannak írva a
mennyekben, és mindenek bírájá−
hoz: Istenhez, és a tökéletessé téte−
tett megigazultak szellemeihez,

Róm. 8,29. Kol. 1,11. 18.
24. És az új szövetség közbenjáró−
jához, Jézushoz, és a meghintés véré−
hez, mely jobbat beszél, mint az Ábel
vére.
1Pét. 1,2. 1Ján. 5,8.
25. Vigyázzatok, meg ne vessétek Őt,
aki szól; mert ha azok meg nem mene−
kültek, akik a földön szólót megvetet−
ték, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk
attól, aki a mennyekből való.
26. Akinek szava akkor megrendítette
a földet, most pedig ígéretet tesz, mond−
ván: Még egyszer megrázom nemcsak
a földet, hanem az eget is.
27. Ez a ‘‘még egyszer’’ jelzi a meg−
rendíthető, vagyis teremtett dolgok
átváltozását, hogy a rendíthetetlenek
megmaradjanak. Róm. 4,17. 2Kor. 4,18.
28. Mivel tehát rendíthetetlen or−
szágot nyertünk, legyünk hálásak,
és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző
módon, tisztelettel és félelemmel.

29. Mert a mi Istenünk megemésztő
tűz. 5Móz. 4,24. 9,3. Ésa. 66,15.

Nem hagylak el,
sem el nem távozom tőled

jesus_greg_olsen_3.jpg

13 Az atyafiúi szeretet maradjon
meg. Róm. 12,10.
2. A vendégszeretetről el ne felejtkez−
zetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon
kívül, angyalokat vendégeltek meg.
3. Emlékezzetek meg a foglyokról,
mintha magatok is foglyok volnátok,
az üldözést szenvedőkről, mint akik
magatok is testben vagytok. Mát. 25,36.
4. Tiszteletre méltó minden tekintet−
ben a házasság, a házaságy pedig le−
gyen szeplőtelen; a paráznákat ugyanis
és a házasságtörőket megítéli az Isten.
5. Fösvénység nélkül való legyen a
magatok viselete; elégedjetek meg
azzal, amitek van, mert Ő mondotta:
Nem hagylak el, sem el nem távo−
zom tőled;
Józs. 1,5. Zsolt. 37,25.
6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr
az én segítségem, nem félek; ember
mit árthat nékem?
Zsolt. 27,1.
7. Emlékezzetek meg elöljáróitokról,
akik szólották néktek Isten Igéjét, és
figyelmezvén az ő életük végére, köves−
sétek hitüket.
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és
mindörökké ugyanaz.
2Kor. 1,19.
9. Különböző és idegen tanítások
nehogy félrevezessenek titeket. Mert
az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg
a szív, nem pedig ennivalókkal, mert
azoknak semmi hasznát sem veszik,
akik azok körül járnak.
10. Van oltárunk, amelyről nincs
joguk enni azoknak, akik a sátornak
szolgálnak. 1Kor. 9,13. Gal. 4,30.
11. Mert amely állatok vérét a főpap
beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak
testét megégetik a táboron kívül.
12. Annakokáért Jézus is, hogy
megszentelje az Ő tulajdon vére által
a népet, a kapun kívül szenvedett.

13. Menjünk ki tehát hozzá a tábo−
ron kívül, az Ő gyalázatát hordozván.
14. Mert nincs itt maradandó váro−
sunk, hanem a jövendőt keressük.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk
dicséretnek áldozatát mindenkor
Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást
tevő ajkaknak gyümölcsét.

rész 3,1. Zsolt. 50,14. Hós. 14,2.
16. A jótékonyságról pedig és az ada−
kozásról el ne felejtkezzetek, mert az
ilyen áldozatokban gyönyörködik az
Isten. Fil. 4,18.
17. Engedelmeskedjetek elöljáróitok−
nak és fogadjatok szót nekik, mert ők
vigyáznak lelkeitekre, mint számadók,
hogy ezt örömmel tegyék és ne sóhaj−
tozva, mert ez néktek nem használ.
Ésa. 62,6. Ezék. 3,17. Fil. 2,29.

Buzdítás imádságra

18. Imádkozzatok érettünk. Mert meg
vagyunk győződve, hogy jó lelkiismere−
tünk van, mivel igyekszünk mindenben
tisztességesen forgolódni.
19. Annál inkább kérlek titeket, hogy
ezt tegyétek, mert így hamarább vissza−
adatom néktek.

A békesség Istene
munkálja az Ő akaratát bennetek

20. A békesség Istene pedig, aki
kihozta a halálból a juhoknak nagy
pásztorát, örök szövetség vére által,
a mi Urunkat Jézust,
Ésa. 40,11. Zak. 9,11.
Ján. 10,11. Róm. 4,24. 5,1. 15,33. 1Pét. 2,25. 5,4.
21. Tegyen készségesekké titeket
minden jóra, hogy cselekedjétek az
Ő akaratát, azt munkálván bennetek,
ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus
által, akinek dicsőség örökkön örökké.
Ámen.
Zsolt. 37,4. Gal. 1,5. Fil. 2,13.

Üdvözlet

22. Kérlek pedig titeket atyámfiai,
szívleljétek meg ez intő beszédet, hi−
szen csak röviden írtam néktek.
23. Legyen tudtotokra, hogy a mi
atyánkfia Timótheus kiszabadult, akivel
ha csakhamar megjön, meglátogatlak
titeket. 1Thess. 3,2. 1Tim. 6,12.
24. Köszöntsétek minden elöljáróto−
kat és a szenteket mind. Köszöntenek
titeket az Itáliából valók.
25. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!
2Kor. 13,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 106. Zsidókhoz írt levél 11-13. 2009.03.21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »