Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

1-4.FEJEZET

Ajánlás

saint-luke-resized.jpg

1 Mivelhogy sokan kezdették rend
szerint megírni azoknak a dolgok−
nak az elbeszélését, amelyek minálunk
beteljesedtek, 1Tim. 3,16. Zsid. 2,3. 1Ján. 1,1.
2. Amint nékünk előnkbe adták, akik
kezdettől fogva szemtanúi és szolgái
voltak az Igének: 1Pét. 5,1. 2Pét. 1,16.
3. Tetszék nékem is, ki eleitől fogva
mindeneknek szorgalmasan végére
jártam, hogy azokról rend szerint írjak
néked, jó Theofilus, Csel 1,1. 11,4.
4. Hogy megtudhasd azoknak a dol−
goknak bizonyosságát, amelyekre tanít−
tattál. Ján. 20,31.

Angyal adja hírül János születését

tissot_zechariah.jpg

5. Heródesnek, a Júdea királyának
idejében volt egy Zakariás nevű pap az
Abia rendjéből; az ő felesége pedig az
Áron leányai közül való volt, és annak
neve Erzsébet. 1Krón. 24,10. 19. Neh. 12,4.
6. És mind a ketten igazak voltak az
Isten előtt, kik az Úrnak minden paran−
csolataiban és rendeléseiben feddhetet−
lenül jártak. 2Kir. 20,3.
7. És nem volt nékik gyermekük,
mert Erzsébet meddő volt, és mind a
ketten immár idős emberek voltak.
8. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének
sorában papi szolgálatot végzett az
Isten előtt, 2Móz. 30,7. 8. 2Krón. 8,11.
9. A papi tiszt szokása szerint reá
jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak
templomába, jó illatot gerjesszen.
10. És a népnek egész sokasága imád−
kozék kívül a jó illatozás idején;
11. Néki pedig megjelenék az Úrnak
angyala, állván a füstölőoltár jobbja
felől.


12. És láttára megrettent Zakariás, és
félelem szállta meg őt.
Dán. 10,8. Csel. 10,4. Jel. 1,17.
13. Monda pedig az angyal néki: Ne
félj, Zakariás; mert meghallgattatott
a te könyörgésed, és a te feleséged,
Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az
ő nevét Jánosnak. 1Móz. 25,21. 1Sám. 1,19.
14. És lészen tenéked örömödre és
vigasságodra, és sokan fognak örven−
dezni az ő születésén;
15. Mert nagy lészen az Úr előtt,
és bort és részegítő italt nem iszik; és
betelik Szent Szellemmel még az ő
anyjának méhétől fogva.
4Móz. 6,3. Bír. 13,4. Jer. 1,5. Gal. 1,15.
16. És az Izrael fiai közül sokakat
megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.

17. És ez Őelőtte fog járni az Illés
szellemével és erejével, hogy az atyák
szívét a fiakhoz térítse, és az enge−
detleneket az igazak bölcsességére,
hogy készítsen az Úrnak tökéletes
népet.
Ésa. 40,3. Mal. 3,1. 4,5.
18. És monda Zakariás az angyalnak:
Miről tudhatom én ezt meg? Mert én
vén vagyok, és az én feleségem is igen
idős. 1Móz. 17,17.
19. És felelvén az angyal, monda néki:
Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt
állok; és küldettem, hogy szóljak veled,
és ez örvendetes dolgokat jelentsem né−
ked. Dán. 8,16. 9,21. Zsid. 1,14.
20. És ímé, megnémulsz és nem szól−
hatsz mind ama napig, amelyen ezek
meglesznek: mivelhogy nem hittél az
én beszédemnek, amelyek beteljesed−
nek az ő idejükben. Ezék. 3,26. 24,27.
21. A nép pedig várja vala Zakariást, és
csodálkozék, hogy a templomban késik.
22. És kijövén, nem szólhata nékik;
eszükbe vették azért, hogy látást látott a
templomban; mert ő csak integetett né−
kik és néma maradt.
23. És lőn, hogy mikor leteltek az ő
szolgálatának napjai, elment haza.
24. E napok után pedig fogada méhé−
ben Erzsébet, az ő felesége, és elrejtő−
zék öt hónapig, mondván:
25. Így cselekedett velem az Úr a
napokban, amelyekben reámtekinte,
hogy elvegye az én gyalázatomat az
emberek között. 1Móz. 30,23.

Krisztus születését hírül adja Gábriel

carl_bloch_the_annunciation_350.jpg

26. A hatodik hónapban pedig elkül−
deték Gábriel angyal Istentől Galileá−
nak városába, amelynek neve Názáret,
27. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából
való József nevű férfiúnak volt eljegyez−
ve. A szűznek neve pedig Mária.
Ésa. 7,14. Mát. 1,18.
28. És bemenvén az angyal hozzá,
monda néki: Örülj, kegyelembe foga−
dott! Az Úr veled van, áldott vagy te
az asszonyok között.
29. Az pedig látván, megdöbbent az
ő beszédén, és elgondolkodék, hogy
micsoda köszöntés ez?!
30. És monda néki az angyal: Ne félj
Mária, mert kegyelmet találtál az Isten−
nél.
31. És ímé, fogansz a te méhedben,
és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét
Jézusnak.
Ésa. 7,14. Gal. 4,4.
32. Nagy lészen Ő, és a Magasságos
Fiának hivattatik; és néki adja az Úr
Isten a Dávidnak, az Ő atyjának kirá−
lyiszékét;
Zsolt. 132,11. Ésa. 9,6. 7. 16,5. Jer. 23,5.
33. És uralkodik a Jákób házán
mindörökké; és az Ő királyságának
vége nem lészen!
Dán. 2,44. 7,14. Mik. 4,7.
34. Monda pedig Mária az angyalnak:
Mimódon lesz ez, holott én férfit nem
ismerek?
35. És felelvén az angyal, monda néki:
A Szent Szellem száll tereád, és a
Magasságosnak ereje árnyékoz be té−
ged; azért aki születik is szentnek hi−
vatik, Isten Fiának.
Ján. 20,31. Róm. 1,4.
36. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is
fogant fiat az ő vénségében; és ez már
a hatodik hónapja néki, akit meddőnek
hívtak:
37. Mert az Isten Igéjének semmi
sem lehetetlen.
Jer. 32,17. Róm. 4,21.
38. Monda pedig Mária: Ímhol, az
Úrnak szolgálója; legyen nékem a
te beszéded szerint.
És elment tőle
az angyal.

Mária látogatása Erzsébetnél

visit.jpg

39. Fölkelvén pedig Mária azokban
a napokban, nagy sietséggel ment a
hegységbe, Júdának városába;
40. És bement Zakariásnak házába,
és köszönté Erzsébetet.
41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet
Mária köszöntését, a magzat repesett
az ő méhében; és betelék Erzsébet
Szent Szellemmel; Csel. 6,3.
42. És fennszóval kiáltott, mondván:
Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse.
43. És honnét van ez nékem, hogy az
én Uramnak anyja jön énhozzám?
44. Mert ímé, mihelyt a te köszönté−
sednek szava füleimbe hatolt, a magzat
örvendezéssel kezdett repesni az én
méhemben.
45. És boldog az, aki hitt; mert be−
teljesednek azok, amiket az Úr néki
mondott. 4Móz. 23,19. Ésa. 55,10. Ezék. 12,28.

Mária éneke

46. Akkor monda Mária: Magasztalja
az én lelkem az Urat, 1Sám. 1,11.
47. És örvendez az én szellemem az
én üdvözítő Istenemben.
48. Mert reá tekintett az Ő szolgáló−
leányának alázatos állapotjára;
mert
ímé, mostantól fogva boldognak mon−
danak engem minden nemzetségek.
49. Mert nagy dolgokat cseleke−
dett velem a Hatalmas; és szent az
Ő neve!
Zsolt. 138,6. Mal. 3,12.
50. És az Ő irgalmassága nemzet−
ségről nemzetségre vagyon azokon,
akik Őt félik.
Zsolt. 98,1. 103,1. 17.
51. Hatalmas dolgot cselekedett kar−
jának ereje által, elszéleszté a szívük
gondolatában felfuvalkodottakat.

52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról,
és alázatosakat magasztalt fel.
53. Éhezőket töltött be javakkal,
és gazdagokat küldött el üresen.
54. Felvette Izraelnek, az Ő szolgá−
jának ügyét, hogy megemlékezzék az
Ő irgalmasságáról,
Zsolt. 34,10. 98,3.
Ésa. 41,8−−10. 54,5. Jer. 31,3. 20.
55. Amiképpen szólott volt a mi atyá−
inknak, Ábrahám iránt és az ő magva
iránt mindörökké!

1Móz. 17,7. 19. Róm. 11,28. Gal. 3,16.
56. Maradt pedig Mária Erzsébettel
mintegy három hónapig; azután haza
tért.

János születése és körülmetélése

57. Erzsébetnek pedig betelék az ő
szülésének ideje, és szült fiat.
58. És meghallották az ő szomszédai
és rokonai, hogy az Úr nagy kegyel−
mességet cselekedett ővele; és együtt
örültek vele.
59. És lőn nyolcadnapon, eljövének,
hogy körülmetéljék a gyermeket; és az
ő atyja nevéről Zakariásnak akarták őt
nevezni. 1Móz. 17,12.
60. És felelvén az ő anyja, monda:
Nem; hanem Jánosnak neveztessék.
61. És mondának néki: Senki sincs
a te rokonságodban, aki ezen a néven
neveztetnék.
62. És intének az ő atyjának, hogy
minek akarja nevezni?
63. Az pedig táblát kérvén, ezt írá,
mondván: János a neve. És elcsodál−
koztak mindnyájan.
64. És feloldódék az ő szája és nyelve
azonnal, és szóla, áldván az Istent.
Ésa. 32,3. 4.
65. És félelem szállott minden ő szom−
szédaikra; és Júdeának egész hegyes
tartományában elhirdettetének mind e
dolgok.
66. És szívükre vették mindenek, akik
hallák, mondván: Vajon mi lesz e gyer−
mekből? És az Úrnak keze volt ővele.
rész 2,19. Csel. 11,21.

Zakariás éneke

67. És Zakariás, az ő atyja, beteljese−
dék Szent Szellemmel, és prófétála
mondván: Jóel 2,28.
68. Áldott az Úr, Izrael Istene,
hogy meglátogatta és megváltotta az
Ő népét,

69. És felemelte az üdvösségnek
szarvát nékünk az Ő gyermekének,
Dávidnak házában,
2Sám. 22,3.
Zsolt. 132,11. 17. Jer. 23,6. Ezék. 29,21.
70. Amint szólott az Ő szent prófétái−
nak szája által, akik eleitől fogva voltak,
Ján. 1,34. 20,31. Csel. 3,21. 8,37. Róm. 1,2. 4.
71. Hogy a mi ellenségeinktől meg−
szabadít, és mindazoknak kezéből,
akik minket gyűlölnek;
Hab. 3,13.
72. Hogy irgalmasságot cselekedjék
a mi atyáinkkal, és megemlékezzék
az Ő szent szövetségéről,

3Móz. 26,42. Zsolt. 105,8. 9.
73. Az esküvésről, amellyel meges−
küdt Ábrahámnak, a mi atyánknak,
hogy Ő megadja nékünk, Zsid. 6,13.

Szentségben és megigazultságban
félelem nélkül szolgáljunk néki

74. Hogy megszabadulván a mi
ellenségeink kezéből, félelem nélkül
szolgáljunk néki.
Róm. 6,18. Zsid. 9,14.
75. Szentségben és megigazultság−
ban Őelőtte a mi életünknek minden
napjaiban.
Jer. 32,39. Ef. 4,24. 2Thess. 2,13.
76. Te pedig kisgyermek, a magas−
ságos Isten prófétájának hivattatol;
mert az Úr előtt jársz, hogy az Ő útjait
megkészítsed; Ésa. 40,3. Mal. 3,1. Márk 1,2.
77. És az üdvösség ismeretére meg−
tanítsad az Ő népét, mely a bűnök−
nek eltörlésében van.

Csel. 10,43. 13,38. 2Kor. 5,17.
Ef. 1,7. Kol. 1,14. Zsid. 9,22. 10,18. Jel. 1,5.
78. A mi Istenünk nagy irgalmassá−
gáért, amellyel meglátogatott minket
a naptámadat a magasságból,

4Móz. 24,17. Ésa. 11,1. Zak. 3,8. 6,12. Mal. 4,2.
79. Hogy megjelenjék azoknak, akik
a sötétségben és a halálnak árnyéká−
ban ülnek; hogy igazgassa a mi lába−
inkat a békességnek útjára!

Zsolt. 23,4. 32,8. 73,24. Ésa. 9,2. 58,11. Ján. 16,13.
80. A kisgyermek pedig növeke−
dett és erősödött szellemben; és a
pusztában volt mind ama napig, ame−
lyen megmutatta magát az Izraelnek.

A Krisztus születése

nativity_1.jpg

2 És lőn azokban a napokban, Augus−
tus császártól parancsolat adaték ki,
hogy mind az egész föld összeirattas−
sék.
2. Ez az összeírás először akkor tör−
tént, mikor Szíriában Cirénius volt a
helytartó.
3. Mennek vala azért mindenek, hogy
beirattassanak, ki−ki a maga városába.
4. Felment pedig József is Galileából,
Názáret városából Júdeába, a Dávid vá−
rosába, mely Betlehemnek neveztetik,
mivelhogy a Dávid házából és háza−
népe közül való volt; 1Sám. 16,1. 4. Mik. 5,2.
5. Hogy beirattassék Máriával, aki
néki jegyeztetett feleségül, és várandós
volt. Mát. 1,16. Ján. 7,42.
6. És lőn, hogy mikor ott voltak, be−
telének az ő szülésének napjai.
7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és be−
pólyálá, és helyezé Őt a jászolba, mivel−
hogy nem volt nékik helyük a vendég−
fogadó háznál. Ésa. 53,2. 2Kor. 4,4. Gal. 4,4.
8. Azon a vidéken pedig pásztorok vol−
tak, akik kint a mezőn tanyáztak és vi−
gyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett.
9. És ímé, az Úrnak angyala hozzájuk
jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé
őket: és nagy félelemmel megfélem−
lének.
10. És monda az angyal nékik: Ne fél−
jetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy
örömet, mely minden népnek öröme
lészen: Zsolt. 72,17. Ésa. 2,2. 42,6. 49,6. 60,3.
Mik. 4,1. 2. Mát. 28,19. Csel. 13,47. Róm. 15,8.
11. Mert ma született néktek az
Üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.
Kol. 1,25.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok
egy kisgyermeket bepólyálva feküdni
a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az an−
gyallal mennyei seregek sokasága, akik
az Istent dicsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos meny−
nyekben az Istennek, és e földön
békesség, és jó akarat az emberek−
hez!
Ésa. 57,19. Kol. 1,20. 2Thess. 2,16. 1Ján. 4,9.
15. És lőn, hogy mikor elmentek az
angyalok őtőlük a mennybe, mondának
a pásztorok egymásnak: Menjünk el
mind Betlehemig és lássuk meg e
dolgot, amelyet az Úr megjelentett
nékünk. Zsolt. 103,20. Dán. 7,10. Zsid. 1,14.
16. Elmentek azért sietséggel, és
megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis−
gyermeket, aki a jászolban fekszik vala.
17. És ezt látván, elhirdeték, ami
nékik a gyermek felől mondatott.
18. És mindenek, akik hallották, el−
csodálkoztak azokon, amiket a pászto−
rok nékik mondottak.
19. Mária pedig mindez Igéket
megtartja, és szívében forgatja vala.

20. A pásztorok pedig visszatérének,
dicsőítvén és dicsérvén az Istent mind−
azok felől, amiket hallottak és láttak,
amint nékik megmondatott.

Jézust körülmetélik,
bemutatják az Úrnak

21. És mikor betelt a nyolc nap,
hogy a kisgyermeket körülmetéljék,
nevezék az Ő nevét Jézusnak, amint Őt
az angyal nevezte, mielőtt fogantatott
volna anyja méhében. Mát. 1,21.
22. Mikor pedig beteltek Mária tisz−
tulásának napjai a Mózes törvénye
szerint, felvitték Őt Jeruzsálembe,
hogy bemutassák az Úrnak. 3Móz. 12,2.
23. Amint megiratott az Úr törvényé−
ben, hogy: Minden elsőszülött fiú az
Úrnak szenteltessék, 2Móz. 13,2.
24. És hogy áldozatot adjanak, asze−
rint amint megmondatott az Úr törvé−
nyében: Egy pár gerlicét, vagy két
galambfiat. 3Móz. 12,8.
25. És ímé, volt Jeruzsálemben egy
ember, akinek neve Simeon, és ez az
ember igaz és istenfélő volt, aki várta az
Izrael vigasztalását, és a Szent Szellem
volt őrajta. Ésa. 40,1.
26. És kijelentetett néki a Szent Szel−
lem által, hogy addig halált nem lát,
amíg meg nem látja az Úrnak Krisztu−
sát. Zsolt. 89,48. Zsid. 11,5.
27. És ő a Szellem indításából a temp−
lomba méne, és mikor a gyermek
Jézust bevitték szülei, hogy érette a tör−
vény szokása szerint cselekedjenek,
28. Akkor ő karjaiba vette Őt, és áldá
az Istent, és monda:

Simeon és Anna bizonyságtétele

29. Mostan bocsátod el, Uram, a
Te szolgádat, a Te beszéded szerint,
békességben: Fil. 1,23. Jel. 14,13.
30. Mert látták az én szemeim a
Te üdvösségedet,

Zsolt. 98,2. 3. Ésa. 52,10. Csel. 4,12.
31. Amelyet készítettél minden
népeknek szemeláttára;

32. Világosságul a pogányok meg−
világosítására, és a Te népednek, az
Izraelnek dicsőségére.

Ésa. 9,2. 51,4. Ján. 1,9. Csel. 13,47.
33. József pedig és az Ő anyja csodál−
kozának azokon, amiket Őfelőle mon−
dottak.
34. És megáldá őket Simeon, és mon−
da Máriának, az Ő anyjának: Ímé, ez
vettetett sokaknak elestére és fel−
támadására az Izraelben; és jegyül,
akinek sokan ellene mondanak;

Ésa. 8,14. 15. Hós. 14,9.
Csel. 28,22. Róm. 9,32. 1Kor. 1,23.
2Kor. 2,16. 1Pét. 2,7. 8. 12. 4,14.
35. Sőt a Te lelkedet is általhatja
az éles tőr; hogy sok szív gondolatai
nyilvánvalókká legyenek.

1Krón. 28,9. 2Krón. 32,31. Zsolt 40,10. 139,23.
Jer. 17,9. 10. Ján. 19,25. 1Kor. 11,19. Zsid. 4,12.
36. És volt egy prófétaasszony, Anna,
a Fánuel leánya, az Áser nemzetségé−
ből. Ez sok időt élt, miután az ő szüzes−
ségétől fogva hét esztendeig élt férjével,
2Móz. 15,20.
37. És mintegy nyolcvannégy eszten−
dős özvegy volt. Nem távozék el a
templomból, hanem böjtölésekkel és
könyörgésekkel szolgál vala éjjel és
nappal. Csel. 26,7. 1Tim. 5,5.
38. Ez is ugyanazon órában odaállván,
hálát adott az Úrnak, és szólt Őfelőle
mindeneknek, akik Jeruzsálemben a
megváltást várták.
rész 24,21. JerSir. 3,25. 26. Márk 15,43.
39. És mikor mindent elvégeztek az
Úr törvénye szerint, visszatértek Gali−
leába, az ő városukba, Názáretbe.
40. A kisgyermek pedig növekedék
és erősödék szellemben, teljesedve
bölcsességgel; és az Istennek kegyel−
me volt Őrajta.
vers 52. rész 1,80.

Jézus a templomban tanít
Názáreti ifjúsága

41. Az Ő szülei pedig évenként feljár−
tak Jeruzsálembe, a húsvét ünnepére.
2Móz. 12,17. 23,14. 15. 5Móz. 16,1.
42. És mikor tizenkét esztendős lett,
fölmentek Jeruzsálembe az ünnep
szokása szerint;
43. És mikor elteltek a napok, mikor
ők visszatértek, a gyermek Jézus
visszamaradt Jeruzsálemben; és nem
vették észre sem József, sem az Ő anyja;
2Móz. 12,15.
44. Hanem azt gondolván, hogy az úti
társaságban van, egynapi járóföldet
mentek, és keresték Őt a rokonok és
az ismerősök között;
45. És mikor nem találták, visszamen−
tek Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
46. És lőn, hogy harmadnapra meg−
találták a templomban, a tanítók között
ülve, amint őket hallgatta, és kérdezget−
te őket. Ésa. 11,1−−4.
47. És mindnyájan, akik Őt hallgat−
ták, elálmélkodának az Ő értelmén
és feleletein.

Mát. 7,28. 13,54. 22,33. Márk 1,22. Ján. 7,15.
48. És meglátván Őt, elcsodálkozá−
nak, és monda néki az Ő anyja: Fiam,
miért cselekedted ezt velünk? Ímé,
atyád és én nagy bánattal kerestünk
téged.
49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog,
hogy engem kerestetek? Avagy nem
tudjátok−é, hogy nékem azokban kell
foglalatosnak lennem, amelyek az én
Atyámnak dolgai?
Ján. 2,16. 4,34. 6,38.
50. De ők nem értették e beszédet,
amit Ő nékik szóla.
51. És aláment velük, és ment Názá−
retbe; és engedelmes volt nékik. És
az Ő anyja szívében tartá mindezeket
a dolgokat. Dán. 7,28.
52. Jézus pedig gyarapodék böl−
csességben és testének állapotjában,
és az Isten és emberek előtt való
kedvességben.
1Sám. 2,26.

Keresztelő János megtérést prédikál

john_the_baptist_1.jpg

3 Tibérius császár uralkodásának
tizenötödik esztendejében pedig,
mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a
helytartó, és Galileának negyedes feje−
delme Heródes, Iturea és Trakhónitis
tartományának pedig negyedes fejedel−
me az ő testvére Fülöp, Abiléné negye−
des fejedelme meg Lisániás,
2. Annás és Kajafás főpapsága alatt,
lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zaka−
riás fiához, a pusztában, rész 1,13.
Ján. 11,49. 18,13. Csel. 4,6.
3. És méne a Jordán mellett lévő
minden tartományba prédikálván a
megtérés keresztségét a bűnöknek
eltörlésére;
rész 1,77.
Mal. 4,6. Mát. 3,1. Márk 1,4. Csel. 13,24. 19,4.
4. Amint meg van írva Ésaiás próféta
beszédeinek könyvében, ki ezt mondja:
Kiáltónak szava a pusztában: Készít−
sétek meg az Úrnak útját, egyen−
gessétek az Ő ösvényeit.

Ésa. 40,3. 5. Mát. 3,3. Márk 1,3. Ján. 1,23.
5. Minden völgy betöltetik, minden
hegy és halom megalacsonyíttatik;
és az egyenetlenek egyenesekké, és
a göröngyös utak simákká lesznek;

6. És meglátja minden test az Isten−
nek üdvösségét.

rész 2,10. Zsolt. 98,2. Ésa. 52,10. Róm. 10,9. 10.
7. Monda azért a sokaságnak, amely
kiment hozzá, hogy általa megkeresz−
teltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett
meg titeket, hogy a bekövetkező harag
elől meneküljetek? Mát. 3,7.
8. Teremjetek azért megtéréshez mél−
tó gyümölcsöket, és ne mondogassátok
magatokban: Ábrahám a mi atyánk!
Mert mondom néktek, hogy az Isten
ezekből a kövekből is támaszthat fiakat
Ábrahámnak. Csel. 26,20.
9. Immár pedig a fejsze is rávettetett a
fák gyökerére: minden fa azért, amely
jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik
és a tűzre vettetik. Mát. 3,10.
10. És megkérdé őt a sokaság, mond−
ván: Mit cselekedjünk tehát? Csel. 2,37.
11. Ő pedig felelvén, monda nékik:
Akinek két köntöse van, egyiket adja
annak, akinek nincs; és akinek van
eledele, hasonlóképpen cselekedjék.
2Kor. 8,14. Jak. 2,15. 16. 1Ján. 3,17.
12. És eljöttek a vámszedők is, hogy
megkeresztelkedjenek, és mondának
néki: Mester, mit cselekedjünk?
13. Ő pedig monda nékik: Semmi
többet ne követeljetek, mint ami előtök−
be rendeltetett. Mik. 6,8.
14. És megkérdék őt a vitézek is,
mondván: Hát mi mit cselekedjünk?
És monda nékik: Senkit se háborítsa−
tok, se ne patvarkodjatok; és elégedje−
tek meg zsoldotokkal.
15. Mikor pedig a nép várt és szívük−
ben mind azon gondolkoztak János
felől, hogy vajon nem ő−e a Krisztus;
16. Felele János mindeneknek, mond−
ván: Én ugyan vízzel keresztellek tite−
ket; de eljön, aki nálamnál hatalma−
sabb,
akinek nem vagyok méltó, hogy
sarujának kötőjét megoldjam: Ő majd
Szent Szellemmel és tűzzel keresztel
titeket:
Mát. 3,11. Ján. 1,33.
Csel. 1,8. 2,1−−4. 1Kor. 12,13. 14,2.
17. Kinek szórólapátja kezében van,
és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az
Ő csűrébe takarja, a polyvát pedig meg−
égeti olthatatlan tűzzel. Mik. 4,12.
18. És még sok egyebekre is intvén
őket, hirdeté az Evangéliumot a nép−
nek.
19. Mikor pedig Heródes, a negyedes
fejedelem, megfeddetett őtőle Heródiás−
ért, az ő testvérének, Fülöpnek felesé−
géért és mindama gonoszságokért,
amiket Heródes cselekedett,
20. Ez még azzal tetézte mindezeket,
hogy Jánost tömlöcbe vetteté.

Jézus megkeresztelkedése

dsc04534.jpg

21. Lőn pedig, hogy mikor az egész
nép megkeresztelkedett, és Jézus is
megkereszteltetett, és imádkozott,
megnyilatkozék az ég, Mát. 3,16. Ján. 1,32.
22. És leszállt Őreá a Szent Szellem
testi ábrázatban mint egy galamb, és
szózat lőn a mennyből, ezt mondván:
Te vagy amaz én szerelmes Fiam,
Tebenned gyönyörködöm!

Mát. 3,17. Márk 1,11. Ján. 1,32. 33. 2Pét. 1,17.

Jézus nemzetségi táblázata

23. Maga Jézus pedig mintegy har−
mincesztendős volt, mikor tanítani
kezdett, aki, amint állítják vala, a József
fia volt, ez pedig a Hélié,
Mát. 13,55. Ján. 6,42.
24. Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié,
ez Jannáé, ez Józsefé, Mát. 1,1−−17.
25. Ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Nau−
mé, ez Eslié, ez Naggaié,
26. Ez Maáté, ez Mattatiásé, ez Sé−
meié, ez Józsefé, ez Júdáé,
27. Ez Joannáé, ez Résáé, ez Zorobá−
belé, ez Salátielé, ez Nérié,
28. Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé,
ez Elmodámé, ez Éré,
29. Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé,
ez Mattáté, ez Lévié,
30. Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé,
ez Jónáné, ez Eliákimé,
31. Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattá−
táé, ez Nátáné, ez Dávidé,
32. Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé,
ez Sálmoné, ez Naássoné,
33. Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esro−
né, ez Fáresé, ez Júdáé.
1Móz. 38,18. 29. 30. Ruth 4,18−−22.
34. Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahá−
mé, ez Táréé, ez Náhoré, 1Móz. 11,24.
35. Ez Sáruhé, ez Ragávé, ez Fáleké,
ez Eberé, ez Saláé,
36. Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez
Sémé, ez Noéé, ez Lámeké,
1Móz. 5,32. 10,22. 11,10−−13.
37. Ez Matuséláé, ez Énóké, ez Járe−
dé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
38. Ez Énósé, ez Sété, ez Ádámé,
ez pedig Istené.
1Móz. 1,26. 2,7. 5,1. 2. Ésa. 64,8.

Jézus megkísértetik

temptation-of-jesus.jpg

4 Jézus pedig Szent Szellemmel
telve, visszatért a Jordántól, és vi−
teték a Szellemtől a pusztába,

Ésa. 11,2. 61,1. Mát. 4,1. Márk 1,12. Ján. 1,33.
2. Negyven napig, kísértetvén az
ördög által. És nem evett semmit azok−
ban a napokban; de mikor azok elmúl−
tak, végre megéhezék. Zsid. 2,18. 4,15.
3. És monda néki az ördög: Ha Isten
Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változ−
zék kenyérré.

Jézus az Igével válaszol: Meg van írva

4. Jézus pedig felele néki, mondván:
Meg van írva, hogy nemcsak kenyér−
rel él az ember, hanem az Istennek
minden Igéjével.
5Móz. 8,3. Péld. 30,8.
Mát. 4,4. Ef. 6,17. 1Pét. 2,2.
5. Majd felvivén Őt az ördög egy nagy
magas hegyre, megmutatta néki e föld
minden országait egy szempillantás−
ban, 2Kor. 4,4. 1Ján. 5,19.
6. És monda néki az ördög: Néked
adom mindezt a hatalmat és ezeknek
dicsőségét; mert nékem adatott, és
annak adom, akinek akarom; Ján. 12,31.
7. Azért ha te engem imádsz, mindez
a tiéd lesz.
8. Felelvén pedig Jézus, monda néki:
Távozz tőlem, sátán; mert meg van
írva: Az Urat, a te Istenedet imádd,
és csak néki szolgálj.
5Móz. 6,13. 10,20.
9. Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a
templom ormára állítván, monda néki:
Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad in−
nét;
Jak. 4,7. 1Pét. 5,8.
10. Mert meg van írva: Az Ő angyalai−
nak parancsolt felőled, hogy őrizzenek
téged; Zsolt. 91,11.
11. És: Kezükben hordoznak téged,
hogy valamiképp meg ne üssed lábadat
a kőbe. Zsolt. 91,12.
12. Felelvén pedig Jézus, monda néki:
Megmondatott: Ne kísértsd az Urat,
a te Istenedet.
5Móz. 6,16.
13. És elvégezvén minden kísértést
az ördög, eltávozék tőle egy időre.
Ján. 14,30. Zsid. 4,15. Jak. 4,7.

Jézus tanítani kezd

14. Jézus pedig megtért a Szellem−
nek erejével
Galileába: és híre ment
néki az egész környéken.
Mát. 4,12. Márk 1,14. Ján. 4,43. Csel. 10,38.
15. És Ő taníta azoknak zsinagógái−
ban, dicsőíttetvén mindenektől.
Zsolt. 22,22. Ésa. 52,13. Mát. 4,23.

Jézus felolvas Ésaiás könyvéből

16. És ment Názáretbe, ahol felne−
veltetett: és bement szokása szerint
szombatnapon a zsinagógába, és felálla
olvasni. Mát. 13,53. Márk 6,1.
17. És adták néki az Ésaiás próféta
könyvét; és a könyvet feltárván, arra a
helyre nyita, ahol ez volt írva: Ésa. 61,1. 2.

Az Úrnak Szelleme van énrajtam

18. Az Úrnak Szelleme van énraj−
tam, mivelhogy felkent engem, hogy
a szegényeknek az Evangéliumot hir−
dessem, elküldött, hogy a töredel−
mes szívűeket meggyógyítsam, hogy
a foglyoknak szabadulást hirdessek
és a vakok szemeinek megnyílását,
hogy szabadon bocsássam a lesújtot−
takat,
Ésa. 49,8. 9. 61,1. 2. Dán. 9,24. 25.
19. Hogy hirdessem az Úr kiengesz−
telődésének idejét.
2Kor. 5,17–19. 6,2.
20. És behajtván a könyvet, átadta a
szolgának, és leült. És a zsinagógában
mindenki szemei Őreá voltak függesztve.
21. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani:
Ma teljesedett be ez az Írás a ti hal−
lástokra.
Mát. 1,22. 23. Csel. 13,29.
22. És mindnyájan bizonyságot tettek
felőle, és elálmélkodtak kedves beszé−
dein, amelyek szájából származtak,
és mondának: Avagy nem a József fia−é
ez? rész 2,47. Zsolt. 45,2.
Mát. 13,54. Márk 6,2. Ján. 1,14. 17. 6,42.
23. És monda nékik: Bizonyára azt
a példabeszédet mondjátok nékem:
Orvos, gyógyítsd meg magadat! Ami−
ket hallottunk, hogy Kapernaumban
történtek, itt a te hazádban is cselekedd
meg azokat. Mát. 4,13. Márk 11,23.
24. Monda pedig: Bizony mondom
néktek: Egy próféta sem kedves az ő
hazájában. Mát. 13,57. Ján. 4,44.
25. És igazán mondom néktek, hogy
Illés idejében sok özvegyasszony volt
Izraelben, mikor az ég három eszten−
deig és hat hónapig be volt zárva,
úgyhogy az egész tartományban nagy
éhség volt; 1Kir. 17,9. 18,1. Ján. 5,17.
26. Mégis azok közül senkihez nem
küldetett Illés, hanem csak Szidónnak
Sareptájába, az özvegyasszonyhoz.
1Kir. 17,9.
27. És az Elizeus próféta idejében sok
bélpoklos volt Izraelben; de azok közül
egy sem tisztult meg, csak a Szíriából
való Naámán. 2Kir. 5,14.
28. És betelének mindnyájan harag−
gal a zsinagógában, mikor ezeket hal−
lották. rész 6,11.
29. És felkelvén, kiűzék Őt a városon
kívül és annak a hegynek szélére vitték
Őt, amelyen az ő városuk épült, hogy
onnan letaszítsák.
30. Ő azonban közöttük átmenve, el−
távozék. Ján. 8,59. 10,39.

Jézus Kapernaumban prédikál
és tisztátalan szellemet űz ki

31. És leméne Kapernaumba, Galilea
városába; és tanítja vala azokat szom−
batnapokon. Márk 1,21.
32. És csodálkozának az Ő taní−
tásán, mert hatalommal beszélt.

Mát. 7,29. 13,54. Ján. 6,63. Tit. 2,15.
33. És a zsinagógában volt egy tisz−
tátalan ördögi szellemtől megszállt
ember, aki fennhangon kiálta,
rész 1,35. Dán. 9,24. Márk 1,23. 24.
34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád
názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts
minket? Ismerlek téged, ki vagy: Az
Istennek ama Szentje!
rész 4,41. Zsolt. 6,10. Ésa. 49,7.
35. És megdorgálá őt Jézus, mond−
ván: Némulj meg és menj ki ez ember−
ből! És az ördög azt a középre vetvén,
kiméne belőle, és nem ártott néki sem−
mit. Zsolt. 16,10. Ésa. 49,7. Dán. 9,24.
36. És támadt félelem mindenekben,
és egymással szólnak és beszélnek
vala, mondván: Mi dolog ez, hogy
nagy méltósággal és hatalommal pa−
rancsol a tisztátalan szellemeknek és
kimennek? Márk 1,27.
37. És elterjedt a hír Őfelőle a kör−
nyék minden helyén.

Jézus meggyógyítja
Péter anyósát és sok beteget

s1030607.jpg

s1030610.jpg

38. Azután a zsinagógából eltávozván,
a Simon házába ment. A Simon anyósa
pedig nagy hideglelésben feküdt, és
könyörögtek neki érette.
Mát. 8,14. Márk 1,29.
39. És Jézus mellé állván, megdorgálá
a hideglelést, és az elhagyá őt; és ő
azonnal felkelvén, szolgála nékik.
40. A nap lementével pedig, min−
denek, akiknek különféle betegeik
voltak, Őhozzá vitték azokat; Ő pedig
mindegyikőjükre reávetvén kezeit,
meggyógyítá őket.
Zsolt. 103,3.
41. Sokakból pedig ördögök is men−
tek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy
ama Krisztus, az Isten Fia! De Ő meg−
dorgálván, nem engedé őket szólani,
mivelhogy tudták, hogy Ő a Krisztus.
Mát. 3,11. Márk 1,34.
42. A nap fölkeltekor pedig kimenvén,
puszta helyre ment; de a sokaság felke−
resé Őt, és hozzá mentek, és tartóztat−
ták Őt, hogy ne menjen el tőlük.
rész 9,10. Márk 1,35.
43. Ő pedig monda nékik: Egyéb
városoknak is hirdetnem kell nékem
az Istennek országát; mert azért kül−
dettem.
Ésa. 61,1. Csel. 10,38. Róm. 15,8.
44. És prédikál vala Galilea zsinagó−
gáiban. Márk 1,39.

s1030599.jpg

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 147
Tegnapi: 255
Heti: 1 410
Havi: 4 146
Össz.: 860 157

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 107. Lukács Evangéliuma 1-4. 2009.03.22.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »