Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

9-12.FEJEZET

A tizenkét apostol kiküldése

12apostles.jpg

9 Minekutána pedig összehívta Jézus
az Ő tizenkét tanítványát, adott
nékik erőt és hatalmat minden ördö−
gök ellen, és betegségek gyógyítá−
sára.
Mát. 10,1. Márk 6,7. Ján. 14,12. Csel. 3,6.
2. És elküldé őket, hogy prédikálják
az Isten országát, és betegeket gyó−
gyítsanak.
Mát. 10,7. 28,18. Márk 16,15.
3. És monda nékik: Semmit az útra
ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se
kenyeret, se pénzt; se két−két ruhátok
ne legyen. Zsolt. 37,3. 2Tim. 2,4.
4. És valamely házba bementek, ott
maradjatok, és onnét induljatok tovább.
5. És valakik be nem fogadnak titeket,
kimenvén abból a városból, még a port
is verjétek le lábaitokról, bizonyságul
ellenük. Mát. 10,14. Csel. 13,51.

A tanítványok az Evangéliumot
hirdetik és gyógyítják a betegeket

6. Kimenvén annakokáért, bejárták
a falukat, hirdetvén az Evangéliumot,
és gyógyítván mindenütt.

7. Meghallá pedig Heródes, a negye−
des fejedelem mindazokat, amik Őálta−
la történtek: és zavarban volt, mivel né−
melyek azt mondák, hogy János támadt
fel a halálból; Mát. 14,1. Márk 6,14.
8. Némelyek pedig, hogy Illés jelent
meg; mások meg, hogy a régi próféták
közül támadt fel valamelyik.
9. És monda vala Heródes: Jánosnak
én vettem fejét: kicsoda hát ez, aki felől
én ilyen dolgokat hallok? És igyekezik
vala Őt látni.

A tanítványok visszatérése

lectionco7.jpg

10. Visszatérvén pedig az apostolok,
elbeszélének néki mindent, amit csele−
kedtek. És azokat maga mellé vévén,
elvonult magánosan a Betsaida nevű
városnak puszta helyére. Márk 6,30. 32.
11. A sokaság pedig ezt megtudván,
követé Őt: és Ő örömmel fogadván
őket, szóla nékik az Isten országáról,
és akiknek gyógyulásra volt szüksé−
gük, azokat meggyógyítá.

Zsolt. 107,20. Jer. 33,6. Mát. 8,16. 17. 9,35.

A kenyérszaporítás csodája

bread-fish-mosaic800x600.jpg

12. A nap pedig hanyatlani kezdett;
és a tizenkettő Őhozzá járulván, monda
néki: Bocsásd el a sokaságot, hogy el−
menvén a körülvaló falvakba és majo−
rokba megszálljanak, és eledelt találja−
nak, mert itt puszta helyen vagyunk.
Mát. 14,15. Márk 6,35. Ján. 6,1. 5.
13. Ő pedig monda nékik: Adjatok
nékik ti enni. Azok pedig mondának:
Nincs nékünk több öt kenyerünknél
és két halunknál; hanem ha elmegyünk
és mi veszünk eledelt az egész soka−
ságnak. 2Kir. 4,42. 43.
14. Mert ott mintegy ötezren voltak a
férfiak. Monda pedig az Ő tanítványai−
nak: Ültessétek le őket csoportokba
ötvenével.
15. És akképpen cselekedének, és
leülteték valamennyit.

jesus-prays-for-fish-and-br.jpg
16. Minekutána pedig vette az öt
kenyeret és a két halat, a mennybe
emelvén szemeit, megáldá azokat, és
megszegte; és adta a tanítványoknak,
hogy a sokaság elé tegyék.
Zsolt. 145,15. 16.
17. Ettek azért és megelégedtek
mindnyájan; és felszedték ami darabok
maradtak tőlük, tizenkét kosárral.

Péter vallástétele
Jézus először jelenti szenvedéseit

18. És lőn, mikor Ő magában imád−
kozék, vele voltak a tanítványok; és
megkérdé őket, mondván: Kinek mond
engem a sokaság? Mát. 16,13. Márk 8,27.
19. Ők pedig felelvén, mondának:
Keresztelő Jánosnak; némelyek pedig
Illésnek; némelyek pedig, hogy a régi
próféták közül támadt fel valamelyik.
Mát. 14,2.
20. És monda nékik: Hát ti kinek mon−
dotok engem? Felelvén pedig Péter,
monda: Az Isten ama Krisztusának.
Mát. 16,16. Ján. 6,69.
Róm. 10,9. 1Ján. 4,14. 15. 5,5.
21. Ő pedig reájuk parancsolván,
meghagyá, hogy ezt senkinek ne
mondják; Mát. 16,20.

Jézus először jelenti szenvedéseit

22. Ezt mondván: Szükség az ember
Fiának sokat szenvedni és megvet−
tetni a vénektől, a főpapoktól és írás−
tudóktól, és megöletni, és harmad−
napon feltámadni.
rész 18,31. 24,7.
Mát. 16,21. 17,22. 20,18. Márk 8,31. 9,31.
23. Mondja vala pedig mindeneknek:
Ha valaki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, és vegye fel az ő keresztjét
minden nap, és kövessen engem.
rész 14,27. Mát. 16,24. Márk 8,34.
24. Mert aki meg akarja menteni az
ő életét, elveszti azt; aki pedig elvesz−
ti az ő életét énérettem, az megmen−
ti azt.
rész 17,33.
Mát. 10,38. 39. 16,25. Márk 8,35. Ján. 12,25.
25. Mert mit használ az embernek,
ha mind e világot megnyeri is, őmagát
pedig elveszti vagy magában kárt vall?
Mát. 16,26. Márk 8,36. Csel. 1,18. 25.
26. Mert valaki szégyell engem és
az én beszédemet, az embernek Fia
is szégyellni fogja azt, amikor eljön
az Ő dicsőségével, és az Atyáéval és
a szent angyalokéval.

rész 12,19. Mát. 10,33. 16,27.
Márk 8,38. 9,1. Róm. 1,16. 2Tim. 2,12.
27. Mondom pedig néktek bizonnyal,
hogy vannak az itt állók közül néme−
lyek, kik a halált meg nem kóstolják,
mígnem meglátják az Istennek orszá−
gát. rész 17,20. 21. Mát. 16,28.
Márk 9,1. Csel. 7,55. 56. Róm. 3,21. Jel. 20,4.

A Krisztus megdicsőülése

transfiguration2.jpg

28. És lőn e beszédek után mintegy
nyolcadnappal, hogy maga mellé vette
Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a
hegyre imádkozni.
Mát. 17,1. Márk 9,2. 1Thess. 5,17.
29. És imádkozása közben az Ő orcá−
jának ábrázata elváltozék, és az Ő ruhá−
ja fehér és fénylő lett. 2Móz. 34,29. 35.
30. És ímé, két férfiú beszél vala
Ővele, akik Mózes és Illés voltak;
2Kir. 2,11. Zsid. 11,23−−29.
31. Akik dicsőségben megjelenvén,
beszélik vala az Ő halálát, melyet Jeru−
zsálemben fog beteljesíteni.
Róm. 3,21. Fil. 3,21. Kol. 3,4. 1Ján. 3,2.
32. Pétert pedig és a vele lévőket el−
nyomta az álom; de mikor felébredtek,
látták az Ő dicsőségét, és ama két férfi−
út, kik vele állanak vala. Dán. 8,18. 10,9.
33. És lőn, mikor azok eltávoztak
Őtőle, monda Péter Jézusnak: Mester,
jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért
három hajlékot, egyet néked, Mózes−
nek is egyet, és egyet Illésnek; nem
tudván mit mond.
34. És mikor ő ezeket mondá, felhő
támadt és azokat beárnyékozá; ők
pedig megfélemlének, mikor azok be−
mentek a felhőbe.

Szózat a felhőből

35. És szózat lőn a felhőből mondván:
Ez az én szerelmes Fiam, Őt hallgas−
sátok.
Ésa. 42,1.
Mát. 3,17. Ján. 3,16. 12,28. 2Pét. 1,16. 17.
36. És mikor a szózat lőn, találtaték
Jézus csak maga. Ők pedig hallgatának,
és semmit abból, amit láttak, senkinek
el nem mondták azokban a napokban.
37. És lőn másnap, mikor ők a hegy−
ről leszállottak, sok nép ment elébe.
Mát. 17,14. Márk 9,14.

A megszállott fiú meggyógyítása

38. És ímé, egy a sokaság közül fel−
kiáltott, mondván: Mester, kérlek té−
ged, tekints az én fiamra; mert nékem
egyetlenegyem:
39. És ímé, a szellem megragadja őt,
és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyi−
ra, hogy tajtékot túr, és nehezen megy
el tőle, szaggatván őt.
40. És kértem a te tanítványaidat,
hogy űzzék ki azt, de nem tudták.
41. Felelvén pedig Jézus, monda: Oh,
hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig
leszek köztetek, és meddig hordozlak
titeket? Hozd ide a te fiadat!
42. Amíg pedig az odaméne, azon−
közben az ördög földhöz veré azt, és
megrángatá. De Jézus megdorgálta a
tisztátalan szellemet, és meggyógyítá
a gyermeket, és adta azt az ő atyjának.
rész 6,17−−19.
43. Elálmélkodának pedig mind−
nyájan az Istennek hatalmas erején.

Mikor pedig mindnyájan csodálkozá−
nak mindazokon, amiket Jézus cseleke−
dék, monda az Ő tanítványainak:
Mát. 9,8. 12,23. Csel. 13,12.

Jézus másodszor jelenti szenvedéseit

44. Vegyétek füleitekbe ezeket a
beszédeket: Mert az embernek Fia
az emberek kezébe fog adatni.
Mát. 17,22. 23. Márk 9,31.
45. De ők nem értették e mondást, és
el volt rejtve előlük, hogy ne értsék azt;
és féltek Őt megkérdezni e mondás
felől. rész 2,50. 18,34. Márk 9,32.

A tanítványok rangvitája

46. Támadt pedig bennük az a gondo−
lat, hogy ki nagyobb közöttük.
Mát. 18,1. Márk 9,34.
47. Jézus pedig látván az ő szívük gon−
dolatát, egy kisgyermeket megfogván,
maga mellé állította azt,
48. És monda nékik: Valaki e kis−
gyermeket befogadja az én nevemben,
engem fogad be; és valaki engem be−
fogad, azt fogadja be, aki engem elkül−
dött; mert aki legkisebb mindnyájan
tiközöttetek, az lesz nagy.
Mát. 18,5. 25,40. Márk 9,37. Ján. 12,44. 13,20.
49. Felelvén pedig János, monda:
Mester, láttunk valakit, aki a te neved−
ben ördögöket űz; és eltiltottuk őt,
mivelhogy téged nem követ mivelünk.
4Móz. 11,28. Márk 9,38.
50. És monda néki Jézus: Ne tiltsátok
el: mert aki nincs ellenünk, velünk van.
Mát. 12,30. 1Kor. 12,3.

A tanítványok heveskedése

51. Lőn pedig, mikor az idő elközel−
gete, hogy Ő felvitessék, eltökélte ma−
gát, hogy Jeruzsálembe megy,
52. És követeket küldött az Ő orcája
előtt; és azok elmenvén, bementek egy
samaritánus faluba, hogy néki szállást
készítsenek.
53. De nem fogadták be Őt, mivel−
hogy Ő Jeruzsálembe megy vala.
54. Mikor pedig ezt látták az Ő tanít−
ványai, Jakab és János, mondának:
Uram, akarod−é, hogy mondjuk, hogy
tűz szálljon alá az égből, és eméssze
meg ezeket, mint Illés is cselekedett?
55. De Jézus megfordulván, meg−
dorgálá őket, mondván: Nem tudjátok
minémű szellem van tibennetek:
Mát. 18,11. Márk 3,17. Róm. 10,2. 2Tim. 1,7.

Az embernek Fia azért jött,
hogy megmentse az emberek életét

56. Mert az embernek Fia nem
azért jött, hogy elveszítse az emberek
életét, hanem hogy megmentse.
El−
mentek azért más faluba.
Mát. 18,11. Ján. 3,17. 12,47.

Jézus követése

57. Lőn pedig, mikor mentek, valaki
monda néki az úton: Uram, követlek
téged valahová mégy! Mát. 8,19.
58. És monda néki Jézus: A rókáknak
barlangjuk van, és az égi madaraknak
fészkük; de az ember Fiának nincs fejét
hová lehajtania.
59. Monda pedig másnak: Kövess en−
gem. Az pedig monda: Uram, engedd
meg nékem, hogy előbb elmenjek és
eltemessem az én atyámat.
Mát. 8,21. 22. Ef. 2,1−−4.
60. Monda pedig néki Jézus: Hadd
temessék el a halottak az ő halottaikat:
te pedig elmenvén, hirdesd az Isten
országát.
61. Monda pedig más is: Követlek
téged Uram; de előbb engedd meg
nékem, hogy búcsút vegyek azoktól,
akik az én házamban vannak. 1Kir. 19,20.

amish_plow.jpg

62. És monda néki Jézus: Valaki
az eke szarvára veti kezét, és hátra
tekint, nem alkalmas az Isten orszá−
gára.
Fil. 3,14. Zsid. 6,4.

A hetven tanítvány
kiküldése és visszajövetele

70tanitvany.jpg

10 Ezek után pedig rendelt az Úr
másokat is, hetvenet, és elküldte
azokat kettőnként az Ő orcája előtt
minden városba és helyre, ahová Ő
menendő vala. Mát. 10,1. 7. Márk 6,7.
2. Monda azért nékik: Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés; kérjétek
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön
munkásokat az Ő aratásába.

Jer. 3,15. Mát. 9,37. Ján. 4,35.
Róm. 12,6. 1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1.
3. Menjetek el: Ímé, én elbocsátlak
titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Mát. 10,16.
4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát,
se sarut; és az úton senkit ne köszönt−
setek. rész 9,3. 2Kir. 4,29.
5. Valamely házba bementek, először
ezt mondjátok: Békesség e háznak!
6. És ha lesz ott valaki békességnek
fia, a ti békességtek azon marad; ha
nem, tireátok tér vissza.
7. Ugyanazon házban maradjatok
pedig, azt evén és iván, amit ők adnak:
mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne
járjatok házról házra.
Mát. 10,10. 1Kor. 9,4. 10,27. Ef. 5,15.
8. És valamely városba bementek,
és befogadnak titeket, azt egyétek,
amit előtökbe adnak:
9. És gyógyítsátok a betegeket, akik
ott lesznek, és mondjátok nékik: El−
közelített hozzátok az Isten országa.

Ésa. 2,2. Mát. 3,2. 10,7. Róm. 10,8. Tit. 2,11.
10. Valamely városba pedig bemen−
tek, és titeket be nem fogadnak, annak
utcáira kimenvén, ezt mondjátok:
11. Még a port is, amely reánk ragadt
a ti várostokból, itt köztetek letöröljük;
mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy
az Isten országa elközelített hozzátok.
Mát. 10,14. Márk 6,11. Csel. 13,51.
12. Mondom pedig néktek, hogy a
szodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz
ama napon, hogynem azé a városé.
Zsid. 6,4−−8. 10,26.
13. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bet−
saida! Mert ha Tíruszban és Szidónban
lettek volna azok a csodák, melyek te−
benned lettek, régen zsákban és hamu−
ban ülve megtértek volna.
Ezék. 3,6. Jón. 3,5. Mát. 11,21.
14. Hanem Tírusznak és Szidónnak
tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor,
hogynem néktek. Ezék. 26,20. 32,18.
15. És te Kapernaum, mely mind az
égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz
lealáztatni. Ésa. 14,13. Jer. 51,53.
16. Aki titeket hallgat, engem hallgat,
és aki titeket megvet, engem vet meg;
és aki engem vet meg, azt veti meg, aki
engem elküldött. Ján. 5,23. 13,20. 1Thess. 4,8.
17. Visszatért pedig a hetven tanít−
vány örömmel, mondván: Uram, még
az ördögök is engednek nékünk a
Te neved által!
Fil. 2,8−−11.
18. Ő pedig monda nékik: Látám a
sátánt, mint a villámlást lehullani az
égből. Ján. 12,31. Zsid. 2,14. 1Ján. 3,8.
19. Ímé, adok néktek hatalmat,
hogy kígyókon és skorpiókon tapod−
jatok, és az ellenségnek minden ere−
jén; és semmi nem árthat néktek.

Zsolt. 91,13. Ésa. 45,23. Mát. 10,1. Márk 3,15.
16,17. 18. Ján. 1,12. Csel. 28,5. Fil. 2,10. Jel. 12,11.
20. De azon ne örüljetek, hogy a
szellemek néktek engednek; hanem
inkább azon örüljetek, hogy a ti nevei−
tek fel vannak írva a mennyben.

2Móz. 32,32. Zsolt. 69,28. Dán. 12,1.
Fil. 4,3. Zsid. 12,23. Jel. 20,12.

Jézus hálaimája

21. Azon órában örvendezett Jézus a
Szent Szellemben, és monda: Hálákat
adok néked, Atyám, mennynek és
földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a
bölcsek és értelmesek elől, és a kis−
dedeknek megjelentetted. Igen Atyám,
mert így volt kedves teelőtted.

Mát. 11,25. 1Kor. 1,19. 2Kor. 2,6. 7.
22. Mindent nékem adott az én
Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a
Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya,
hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú
akarja megjelenteni.

Mát. 28,18. Ján. 1,18. 3,35. 5,27. 17,2.
1Kor. 2,12. 3,22. Ef. 1,21. Fil. 2,9. 1Ján. 5,20.
23. És a tanítványokhoz fordulván,
monda nekik: Boldog szemek, amelyek
látják azokat, amelyeket ti láttok.
Mát. 13,16. 1Pét. 1,10.
24. Mert mondom néktek, hogy sok
próféta és király kívánta látni, amiket ti
láttok, de nem látták; és hallani, amiket
hallotok, de nem hallották.

Szeresd az Urat, a te Istenedet

25. És ímé, egy törvénytudó felkelt, kí−
sértvén Őt, és mondván: Mester, mit
cselekedjem, hogy az örök életet vehes−
sem? Mát. 22,35. Márk 12,28.
26. Ő pedig monda annak: A törvény−
ben mi van megírva? Mint olvasod?
3Móz. 19,18.
27. Az pedig felelvén, monda: Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szíved−
ből és teljes lelkedből és minden
erődből és teljes elmédből; és a te
felebarátodat, mint magadat.

5Móz. 6,5. Mát. 22,37–39. Márk 12,30.
28. Monda pedig annak: Jól feleltél;
ezt cselekedd, és élsz. Ezék. 20,11.
29. Az pedig igazolni akarván magát,
monda Jézusnak: De ki az én felebará−
tom?

Példázat az irgalmas samaritánusról

the-good-samaritan.jpg30. Jézus pedig felelvén, monda: Egy
ember ment alá Jeruzsálemből Jerikó−
ba, és rablók kezébe esett, akik azt
kifosztván és megsebesítvén, elmen−
tek, és otthagyták félholtan.
Mát. 22,35. Márk 12,28.
31. Történet szerint pedig megy vala
alá azon az úton egy pap, aki azt látván,
elkerülé. Zsolt. 38,11.
32. Hasonlóképpen egy lévita is, mi−
kor arra a helyre ment, és azt látta, elke−
rülé. rész 15,20.
33. Egy samaritánus pedig az úton
menvén, odaért, ahol az volt: és mikor
azt látta, könyörületességre indult.
34. És hozzájárulván, bekötözte an−
nak sebeit, olajat és bort töltvén azokba;
és azt felhelyezvén az ő tulajdon bar−
mára, vitte a vendégfogadó házhoz, és
gondját viselte néki. rész 15,20. Ján. 4,9.
35. Másnap pedig elmenőben két
pénzt kivévén, adta a gazdának, és mon−
da néki: Viselj gondot reá, és valamit
ezen fölül ráköltesz, én mikor vissza−
térek, megadom néked.
36. E három közül azért kit gondolsz,
hogy felebarátja volt annak, aki a rablók
kezébe esett?
37. Az pedig monda: Az, aki könyörült
rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el,
és te is akképpen cselekedjél.

Mária és Márta

mary-and-martha.jpg

38. Lőn pedig, mikor az úton mentek,
hogy Ő bement egy faluba; egy Márta
nevű asszony pedig befogadta Őt házá−
ba.
39. És ennek volt egy Mária nevű test−
vére, aki is Jézus lábainál leülvén, hall−
gatja vala az Ő beszédét.
40. Márta pedig foglalatos volt a szün−
telen való szolgálatban; előállván azért,
monda: Uram, nincs−é arra gondod,
hogy az én testvérem magamra hagyott
engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért
néki, hogy segítsen nékem.
41. Felelvén pedig, monda néki Jézus:
Márta, Márta, szorgalmas vagy és sok−
ra igyekezel:
42. De egy a szükséges dolog: és
Mária a jobb részt választotta, mely el
nem vétetik őtőle.

Jézus imádkozni tanít

dsc03712.jpg

dsc03705.jpg

11 És lőn, mikor Ő imádkozék egy
helyen, minekutána elvégezte,
monda néki egy az Ő tanítványai közül:
Uram, taníts minket imádkozni, mikép−
pen János is tanította az ő tanítványait.
2. Monda pedig nékik: Mikor imád−
koztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki
vagy a mennyekben, szenteltessék meg
a te neved. Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod, miképpen
a mennyben, azonképpen e földön is.

Ésa. 11,9. 63,16. Dán. 7,14. Mát. 6,9.
3. A mi mindennapi kenyerünket add
meg nékünk naponként.

4. És bocsásd meg nékünk a mi bűne−
inket; mert mi is megbocsátunk min−de−
neknek, akik nékünk adósok. És ne
vígy minket kísértésbe; hanem szaba−
díts meg minket a gonosztól.

1Kor. 10,13. Ef. 4,32. Jak. 1,13. Jel. 3,10.
5. És monda nékik: Ki az közületek,
akinek barátja van, és ahhoz megy éjfél−
kor, és ezt mondja néki: Barátom, adj
nékem kölcsön három kenyeret,
6. Mert az én barátom énhozzám jött
az útról, és nincs mit adjak ennie;
7. Az pedig onnét belülről felelvén, ezt
mondaná: Ne bánts engem: immár az
ajtó be van zárva, és az én gyermekeim
velem vannak az ágyban; nem kelhetek
fel, és nem adhatok néked?
8. Mondom néktek, ha azért nem fog
is felkelni és adni néki, mert az barátja,
de annak tolakodása miatt felkél és ád
néki, amennyi kell.
9. Én is mondom néktek: Kérjetek
és megadatik néktek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik
néktek.

Mát. 7,7. Ján. 15,7. Jak. 1,6. 1Ján. 3,22. 5,14.
10. Mert aki kér, mind kap; és aki
keres, talál; és a zörgetőnek megnyit−
tatik.
Mát. 21,22. Márk 11,24.
11. Melyik atya pedig az közületek,
akitől a fia kenyeret kér, és ő talán kö−
vet ád néki? vagy ha halat, vajon a hal
helyett kígyót ád−é néki? Mát. 7,9.
12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót
ád−é néki? Ján. 16,23. 24.
13. Ha azért ti gonosz létetekre
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándéko−
kat adni, mennyivel inkább ád a ti
mennyei Atyátok Szent Szellemet
azoknak, akik tőle kérik
.Ésa. 44,3. Jak. 1,5.

dsc03703.jpg

Jézus néma ördögöt űz ki

14. És ördögöt űz vala ki, mely néma
volt. És lőn, amikor kiment az ördög,
megszólalt a néma; és csodálkozott a
sokaság. Mát. 9,32. 12,22. Márk 3,22.
15. Némelyek pedig azok közül mon−
dának: A Belzebúb által, az ördögök
fejedelme által űzi ki az ördögöket.
16. Mások meg, kísértvén Őt, meny−
nyei jelt kívántak tőle. Mát. 16,1.
17. Ő pedig tudván azoknak gondo−
latát, monda nékik: Minden ország,
amely magával meghasonlik, elpusztul;
és ház a házzal ha meghasonlik, le−
omlik. Mát. 12,25. Márk 3,24. Ján. 2,25. Jel. 2,23.
18. És a sátán is ha magával meg−
hasonlik, mimódon állhat meg az ő
országa? Mert azt mondjátok, hogy én a
Belzebúb által űzöm ki az ördögöket.
19. És ha én a Belzebúb által űzöm ki
az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki?
Annakokáért ők maguk lesznek a ti bí−
ráitok. Ján. 3,2. Csel. 2,22. 10,38.
20. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki
az ördögöket, kétség nélkül elérkezett
hozzátok az Isten országa. 2Móz. 8,19.

A minden fegyverétől
megfosztott ellenség példázata

21. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő
palotáját, amije van, békességben van;
22. De mikor a nálánál erősebb reá
jövén legyőzi őt, minden fegyverét
elveszi, melyhez bízott, és amit tőle
zsákmányol, elosztja.
Ésa. 9,6. 53,12.
Mát. 12,29. 28,18. 19. Márk 3,27. Kol. 2,15.
23. Aki velem nincs, ellenem van; és
aki velem nem takar, tékozol. Mát. 12,30.
24. Mikor a tisztátalan szellem ki−
megy az emberből, víz nélkül való
helyeken jár, nyugalmat keresvén; és
mikor nem talál, ezt mondja: Vissza−
térek az én házamba, ahonnét kijöttem.
25. És odamenvén, kisöpörve és fel−
ékesítve találja azt. Mát. 12,43.
26. Akkor elmegy, és maga mellé vesz
más hét szellemet, magánál gonoszab−
bakat, és bemenvén ott lakoznak; és
annak az embernek utolsó állapota
gonoszabb lesz az elsőnél.
Ján. 5,14. Zsid. 6,4−−6. 10,26. 2Pét. 2,20. 21.
27. Lőn pedig mikor ezeket mondá,
fölemelvén szavát egy asszony a soka−
ság közül, monda néki: Boldog méh,
amely téged hordozott, és az emlők,
melyeket szoptál. rész 1,48.

Boldogok, akik hallgatják
és megtartják Istennek Igéjét

28. Ő pedig monda: Sőt inkább bol−
dogok, akik hallgatják az Istennek
beszédét, és megtartják azt.

rész 8,21. Péld. 8,32. Jak. 1,25.

A Jónás jele

29. Mikor pedig a sokaság hozzágyü−
lekezék, kezdé mondani: E nemzetség
gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik
néki, hanem ha Jónás prófétának ama
jele; Jón. 1,17. 2,1. 10. Mát. 12,38.
30. Mert miképpen Jónás jelül volt
a ninivebelieknek, azonképpen lesz az
embernek Fia is e nemzetségnek.
31. A Délnek királynéasszonya felkel
majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival,
és kárhoztatja őket: mert ő eljött a föld−
nek széléről, hogy hallhassa a Salamon
bölcsességét; és ímé, nagyobb van itt
Salamonnál. 1Kir. 10,1. Ésa. 9,6.
Róm. 9,5. Fil. 2,10.Tit. 2,13.
32. Ninive férfiai az ítéletkor együtt
támadnak majd fel e nemzetséggel,
és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők meg−
tértek a Jónás prédikálására; és ímé,
nagyobb van itt Jónásnál. Jón. 3,5.
33. Senki pedig, ha gyertyát gyújt,
nem teszi rejtekbe, sem a véka alá,
hanem a gyertyatartóba, hogy akik
bemennek, lássák a világosságot.
rész 8,16. Mát. 5,15. Márk 4,21.
34. A testnek lámpása a szem: ha
azért a te szemed őszinte, a te egész tes−
ted is világos lesz; ha pedig a te szemed
gonosz, a te tested is sötét.
Mát. 6,22. 2Kor. 4,18. Zsid. 11,3.
35. Meglásd azért, hogy a világosság,
mely tebenned van, sötétség ne legyen.
Ján. 1,9. 10. 2Kor. 6,14. Ef. 5,8.
36. Annakokáért ha a te egész tested
világos, és semmi részében sincs homá−
lyosság, olyan világos lesz egészen,
mint mikor a lámpás megvilágosít
téged az ő világosságával.

Zsolt. 18,28. 119,105. Péld. 20,27.

Feddő beszéd
a farizeusok és írástudók ellen

37. Beszéd közben pedig kéré Őt egy
farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemen−
vén azért, leüle enni.
38. A farizeus pedig mikor ezt látta,
elcsodálkozék, hogy ebéd előtt előbb
nem mosdott meg. Márk 7,3.
39. Monda pedig az Úr néki: Ti fari−
zeusok, jóllehet a pohárnak és tálnak
külső részét megtisztítjátok; de a ben−
sőtök rakva ragadománnyal és gonosz−
sággal. Mát. 23,25. Tit. 1,15.
40. Bolondok, aki azt teremtette, ami
kívül van, nem ugyanaz teremtette−é
azt is, ami belül van? Ésa. 58,7. Dán. 4,27.
41. Csak adjátok alamizsnául ami
benne van; és minden tiszta lesz nék−
tek.
42. De jaj néktek, farizeusok! Mert
megadjátok a tizedet a mentából, rutá−
ból és minden paréjból, de hátrahagy−
játok az igaz ítéletet és az Isten szere−
tetét: pedig ezeket kellene cselekedni,
és amazokat sem elhagyni. Péld. 21,3.
43. Jaj néktek, farizeusok! Mert sze−
retitek az előlülést a gyülekezetekben,
és a piacokon való köszöntéseket.
44. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok! Mert olyanok vagytok,
mint a sírok, amelyek nem látszanak,
és az emberek, akik azokon járnak,
nem tudják. Zsolt. 5,9. Csel. 23,3.
45. Felelvén pedig egy a törvénytudók
közül, monda néki: Mester, mikor eze−
ket mondod, minket is bántasz.
46. Ő pedig monda: Jaj néktek is,
törvénytudók! Mert elhordozhatatlan
terhekkel terhelitek meg az embereket,
de ti magatok egy ujjatokkal sem illeti−
tek azokat a terheket.
Mát. 23,4. Csel. 15,10.
47. Jaj néktek! mert ti építitek a prófé−
ták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték
őket. Mát. 23,29.
48. Tehát bizonyságot tesztek és jóvá
hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert
azok megölték őket, ti pedig építitek
sírjaikat. Csel. 7,51. 52. 1Thess. 2,15.
49. Ezért mondta az Isten bölcses−
sége is: Küldök őhozzájuk prófétákat és
apostolokat; és azok közül némelyeket
megölnek, és némelyeket elüldöznek;
Péld. 1,20. 1Kor. 1,24.
50. Hogy számon kéressék e nemzet−
ségtől minden próféták vére, mely e
világ alapjának felvettetésétől fogva ki−
ontatott, Mát. 23,34. 35.
51. Az Ábel vérétől fogva mind a
Zakariás véréig, ki elveszett az oltár
és a templom között: bizony, mondom
néktek, számon kéretik e nemzetség−
től. 1Móz. 4,8. 2Krón. 24,20. 21.
52. Jaj néktek, törvénytudók! Mert
elvettétek a tudás kulcsát: ti magatok
nem mentetek be, és akik be akartak
menni, azokat meggátoltátok.

Jer. 23,1. 2. Hós. 4,6. Mát. 23,13.
53. Mikor pedig ezeket mondá nékik,
az írástudók és farizeusok kezdének
felette igen ellene állani és Őt sok dolog
felől kikérdezgetni:
54. Ólálkodván Őutána, és igyekez−
vén valamit az Ő szájából kikapni, hogy
vádolhassák Őt. Márk 12,13.

Bátorítás vallástételre

jesus-teaches.jpg

12 Ezenközben mikor sokezerből
álló sokaság gyűlt egybe, annyi−
ra, hogy egymást letapossák, kezdé az
Ő tanítványainak mondani: Mindenek−
előtt oltalmazzátok meg magatokat a
farizeusok kovászától, mely a képmu−
tatás; Mát. 16,6. Márk 8,15. 1Kor. 5,7. 8.
2. Mert nincs oly rejtett dolog, mely
napfényre ne jönne; és oly titok,
mely ki ne tudódnék. rész 8,17.
Préd. 12,14. Mát. 10,26. Márk 4,22.
3. Annakokáért, amit a sötétben mond−
tatok, a világosságban fog meghallat−
szani; és amit fülbe súgtatok a rejtek−
házakban, azt a házak tetején fogják
hirdetni.
4. Mondom pedig néktek, én bará−
taimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet
ölik meg, és azután többet nem árthat−
nak. Ésa. 8,12. 13. 51,7. 12.
Jer. 1,8. Mát. 10,28. Ján. 15,12.
5. De megmondom néktek, kitől fél−
jetek: Féljetek attól, aki minekutána
megöl, van arra is hatalma, hogy a
gyehennára vessen. Bizony, mondom
néktek, ettől féljetek. Jel. 1,18.
6. Nemde öt verebet meg lehet venni
két filléren? És egy sincs azok közül
Istennél elfelejtve. Mát. 10,29. Csel. 15,18.
7. De néktek a fejetek hajszálai is
mind számon vannak. Ne féljetek azért,
sok verébnél drágábbak vagytok.
8. Mondom pedig néktek: Valaki val−
lást tesz énrólam az emberek előtt,
az embernek Fia is vallást tesz arról
az Isten angyalai előtt;

Zsolt. 119,46. Mát. 10,32. 33. Róm. 10, 9. 10.
9. Aki pedig megtagad engem az
emberek előtt, megtagadtatik az Isten
angyalai előtt.
Márk 8,38. 2Tim. 2,12. 1Ján. 2,23.
10. És ha valaki valamit mond az
embernek Fia ellen, megbocsáttatik
annak; de annak, aki a Szent Szellem
ellen szól káromlást, meg nem bocsát−
tatik. Mát. 12,31. Márk 3,25. 1Ján. 5,16.

A Szent Szellem megtanít titeket

11. Mikor pedig a zsinagógákba visz−
nek benneteket, és a fejedelmek és
hatalmasságok elé, ne aggodalmas−
kodjatok, mimódon vagy mit szóljatok
védelmetekre, vagy mit mondjatok;
12. Mert a Szent Szellem azon órá−
ban megtanít titeket, mit kell monda−
notok.
2Móz. 4,12. 1Pét. 5,7. 1Ján. 2,20. 27.

Óvás telhetetlenségtől és aggódástól

image14.gif

13. Monda pedig néki egy a sokaság
közül: Mester, mondd meg az én test−
véremnek, hogy ossza meg velem az
örökséget.
14. Ő pedig monda néki: Ember, ki
tett engem köztetek bíróvá vagy osztó−
vá? Zsolt. 96,10. Ján. 18,36.
15. Monda azért nékik: Meglássátok,
hogy eltávoztassátok a telhetetlensé−
get; mert nem a vagyonnal való bővöl−
ködésben van az embernek az ő élete.
Péld. 28,16. 1Tim. 6,7. Zsid. 13,5.
16. És monda nékik egy példázatot,
szólván: Egy gazdag embernek bősége−
sen termett a földje.
17. Azért magában okoskodék, mond−
ván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová
takarnom az én termésemet.
18. És monda: Ezt cselekszem: Az
én csűreimet lerontom, és nagyobba−
kat építek; és azokba takarom minden
gabonámat és az én javaimat.
19. És ezt mondom az én lelkemnek:
Én lelkem, sok javaid vannak sok esz−
tendőre eltéve; tedd magadat kénye−
lembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
Zsolt. 49,6. 11. 12. Péld. 27,1.
Préd. 11,9. 1Kor. 15,32. Jak. 5,5.
20. Monda pedig néki az Isten:
Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet
tetőled; amiket pedig készítettél, kiéi
lesznek? Zsolt. 39,6. Jer. 17,11.
21. Így van dolga annak, aki kincset
takar magának, és nem az Istenben
gazdag. Mát. 6,20. 1Tim. 6,18. 19. Jak. 2,5.

Ne aggodalmaskodjatok

22. Monda pedig az Ő tanítványainak:
Annakokáért mondom néktek, ne
aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől,
mit egyetek; se a ti testetek felől, mi−
be öltözködjetek.

Zsolt. 55,22. Mát. 6,25. Fil. 4,6.
23. Az élet több, hogynem az eledel,
és a test, hogynem az öltözet.

24. Tekintsétek a hollókat, hogy nem
vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs
tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltart−
ja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti
a madaraknál? Jób 38,41. Zsolt. 147,9.
25. Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodásával megnövelheti
termetét egy arasszal? Mát. 6,27.

A ti Atyátok pedig tudja,
hogy néktek szükségetek van ezekre

26. Annakokáért, ha ami legkisebb
dolog, azt sem tehetitek, mit aggodal−
maskodtok a többi felől?
27. Tekintsétek meg a liliomokat, mi−
módon növekednek: nem fáradoznak
és nem fonnak: de mondom néktek:
Salamon minden ő dicsőségében sem
öltözött úgy, mint ezek közül egy.
28. Ha pedig a füvet, mely ma a me−
zőn van, és holnap kemencébe vettetik,
így ruházza az Isten; mennyivel inkább
titeket, ti kicsinyhitűek! Zsolt. 55,22.
29. Ti se kérdezzétek, mit egyetek
vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
30. Mert mindezeket a világi pogá−
nyok kérdezik; a ti Atyátok pedig
tudja, hogy néktek szükségetek van
ezekre.
Mát. 6,31. Fil. 4,19. Jak. 1,5−−7.
31. Csak keressétek az Isten orszá−
gát, és ezek mind megadatnak nék−
tek.
Mát. 6,33. Róm. 8,31. 1Tim. 4,8.
32. Ne félj, te kicsiny nyáj; mert
tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek
adja az országot.
Mát. 11,25.
33. Adjátok el amitek van, és adjatok
alamizsnát; szerezzetek magatoknak
oly erszényeket, melyek meg nem avul−
nak, elfogyhatatlan kincset a menny−
országban, ahol a tolvaj hozzá nem fér,
sem a moly meg nem emészti.
Mát. 6,20. 19,21. Csel. 2,45. 1Tim. 6,19.
34. Mert ahol van a ti kincsetek,
ott van a ti szívetek is
. Mát. 6,21.

Intés éberségre

35. Legyenek a ti derekaitok fel−
övezve, és szövétnekeitek meggyújt−
va;
Mát. 24,42. 25,1. Ef. 6,14. 1Pét. 1,13.
36. Ti meg hasonlók az olyan embe−
rekhez, akik az ő urukat várják, mikor
jön meg a menyegzőről, hogy mihelyt
megjön és zörget, azonnal megnyissák
néki. Mát. 24,44.
37. Boldogok azok a szolgák, kiket
az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál:
bizony mondom néktek, hogy felövez−
vén magát, leülteti azokat, és előjövén,
szolgál nékik. Mát. 24,46.
38. És ha megjő a második őrváltás−
kor, és ha a harmadik őrváltáskor jön
meg, és úgy találja őket, boldogok azok
a szolgák!
39. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy
ha tudná a ház gazdája, mely órában jön
el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné,
hogy az ő házába törjön.

second_coming_700.jpg

40. Ti is azért legyetek készek: mert
amely órában nem gondolnátok, ab−
ban jön el az embernek Fia.

Márk 13,33. 1Thess. 5,2. Jel. 16,15.

Az okos és a gonosz szolga

41. Monda pedig néki Péter: Uram,
nékünk mondod−é ezt a példázatot,
vagy mindenkinek is?
42. Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a
hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé
tett az ő háza népén, hogy adja ki nékik
élelmüket a maga idejében?
Mát. 25,21. 1Kor. 4,2.
43. Boldog az a szolga, akit az ő ura,
mikor hazajön, ilyen munkában talál!
44. Bizony mondom néktek, hogy
minden jószága felett gondviselővé
teszi őt. 1Pét. 5,4.
45. Ha pedig az a szolga így szólna az
ő szívében: Halogatja még az én uram a
hazajövetelt; és kezdené verni a szolgá−
kat és szolgálóleányokat, és enni és inni
és részegeskedni:
46. Megjön annak a szolgának az ura,
amely napon nem várja és amely órá−
ban nem gondolja, és kettévágatja őt,
és a hitetlenek sorsára juttatja.
47. És amely szolga tudta az ő urának
akaratát, és nem végezte el, sem annak
akarata szerint nem cselekedett, sokkal
büntettetik meg; 4Móz. 15,30. 5Móz. 25,2.
Ján. 9,41. Csel. 17,30. Jak. 4,17.
48. Aki pedig nem tudta, és büntetés−
re méltó dolgokat cselekedett, keveseb−
bel büntettetik. És valakinek sokat
adtak, sokat követelnek tőle; és aki−
re sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

Róm. 11,29. 1Tim. 1,13.
49. Azért jöttem, hogy e világra tüzet
bocsássak: és mit akarok, ha az immár
meggerjedett? Mát. 10,34.
50. De keresztséggel kell nékem meg−
kereszteltetnem; és mely igen szoron−
gattatom, míglen az elvégeztetik.
Mát. 20,22. Márk 10,38.

Meghasonlás az Evangélium miatt

51. Gondoljátok−é, hogy azért jöttem,
hogy békességet adjak e földön? Nem,
mondom néktek; sőt inkább megha−
sonlást. Mik. 7,6. Mát. 10,34. Ján. 9,16.
52. Mert mostantól fogva öten lesz−
nek egy házban, akik meghasonlanak,
három kettő ellen, és kettő három ellen.
53. Meghasonlik az atya a fiú ellen,
és a fiú az atya ellen; és az anya a leány
ellen, és a leány az anya ellen; az anyós
a menye ellen, és a meny az anyósa
ellen. Mát. 10,21.

Az idők jelei

54. Monda pedig a sokaságnak is:
Mikor látjátok, hogy napnyugatról
felhő támad, azonnal ezt mondjátok:
Záporeső jön; és úgy lesz. Mát. 16,2.
55. És mikor halljátok fújni a déli
szelet, ezt mondjátok: Hőség lesz; és
úgy lesz. Jób 37,17.
56. Képmutatók, az égnek és a föld−
nek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni;
erről az időről pedig mi dolog, hogy
nem tudtok ítéletet tenni?
1Kor. 1,19−−27. Gal. 4,4.
57. És mi dolog, hogy ti magatoktól
is meg nem ítélitek, mi az igaz?

Megbékélés útközben

58. Mikor pedig a te ellenségeddel a
fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton
megmenekedni tőle, hogy téged ne
vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon
téged a poroszlónak és a poroszló a
tömlöcbe ne vessen téged.
Márk 11,26. Zsid. 3, 7−−15.
59. Mondom néked, hogy nem jössz
ki onnét, mígnem megfizetsz mind az
utolsó fillérig. 2Thess. 1,9.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 184
Heti: 22
Havi: 3 866
Össz.: 872 001

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 109. Lukács Evangéliuma 9-12. 2009.03.24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »