Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

13-16.FEJEZET

Jézus megtérésre intő
beszéde a galileaiak megöletéséről

370px-eccehomo1.jpg

13 Jöttek pedig ugyanazon időben
némelyek, kik néki hírt mondá−
nak a galileabeliek felől, kiknek vérét
Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.
Csel. 5,37.
2. És felelvén Jézus, monda nékik:
Gondoljátok−é, hogy ezek a galileabe−
liek bűnösebbek voltak valamennyi
galileabelinél, mivelhogy ezeket szen−
vedték? Csel. 28,4.
3. Nem, mondom néktek: sőt inkább,
ha meg nem tértek, mindnyájan hason−
lóképpen elvesztek.
4. Vagy az a tizennyolc, akire rásza−
kadt a torony Siloámban, és megölte
őket, gondoljátok−é, hogy bűnösebb
volt minden más Jeruzsálemben lakó
embernél? Róm. 3,23.
5. Nem, mondom néktek: sőt inkább,
ha meg nem tértek, hasonlóképpen
mindnyájan elvesztek. Ezék. 18,30.
6. És ezt a példázatot mondá: Volt egy
embernek egy fügefája szőlőjébe ültet−
ve; és elment, hogy azon gyümölcsöt
keressen, és nem talált. Ésa. 5,2.
7. És monda a vincellérnek: Ímé,
három esztendeje járok gyümölcsöt
keresni e fügefán, és nem találok: vágd
ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
Róm. 2,4. 5. 2Pét. 3,9.
8. Az pedig felelvén, monda néki:
Uram, hagyj békét néki még ez eszten−
dőben, míg köröskörül megkapálom és
megtrágyázom:
2Móz. 32,11. Jóel 2,17. Ján. 15,2. 3. 8. 16.
9. És ha gyümölcsöt terem, jó; ha
pedig nem, azután vágd ki azt.

Jézus szombatnapon gyógyít

jesushealswoman.jpg

10. Tanít vala pedig szombatnapon
egy zsinagógában.
11. És ímé, volt ott egy asszony,
akiben betegségnek szelleme volt
tizennyolc esztendőtől fogva; és meg
volt görbedve, és nem tudott teljesen
felegyenesedni.
12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá,
és monda néki: Asszony, feloldattál a
te betegségedből!
Csel. 10,38.
13. És reáveté kezeit; és azonnal
felegyenesedett, és dicsőítette az
Istent.
Márk 16,18. Csel. 5,12. 9,17. 19,6.
14. Felelvén pedig a zsinagógafő,
haragudva, hogy szombatnapon gyógyí−
tott Jézus, mondta a sokaságnak: Hat
nap van, amelyen munkálkodni kell;
azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok
magatokat, és ne szombatnapon.
rész 14,3. Ján. 5,15. 16. Róm. 10,2.
15. Felele azért néki az Úr, és monda:
Képmutató, szombatnapon nem oldja−é
el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát
a jászoltól, és nem viszi−é itatni?
16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit
a sátán megkötözött ímé, tizennyolc
esztendeje, nem kellett−é feloldani e
kötélből szombatnapon?

rész 19,10. Mát. 18,11. Ján. 10,10. 1Ján. 3,8.
17. És mikor ezeket mondta, megszé−
gyenülének mindnyájan, kik magukat
néki ellenébe vetették; és az egész
nép örült mindazokon a dicsőséges
dolgokon, amelyek Őáltala lettek.

Róm. 14,17. 15,13.

Példázatok és
beszédek Isten országáról

0154_heaven_christian_clipart.jpg

18. Monda pedig Jézus: Mihez hason−
ló az Isten országa? és mihez hasonlít−
sam azt? Mát. 13,31. Márk 4,30.
19. Hasonló a mustármaghoz, melyet
az ember vévén, elvet az ő kertjében;
és felnevelkedett, és lett nagy fává, és
az égi madarak fészket raktak annak
ágain.
20. És ismét monda: Mihez hasonlít−
sam az Isten országát?
21. Hasonló a kovászhoz, melyet az
asszony vévén, három mérce lisztbe
elegyített, mígnem az egész megkelt.
Mát. 13,33.
22. És városokon és falvakon ment
által, tanítva, és Jeruzsálembe menve.
Mát. 9,35. Márk 6,6.
23. Monda pedig néki valaki: Uram,
avagy kevesen vannak−é akik üdvözül−
nek? Ő pedig monda nékik:
24. Igyekezzetek bemenni a szoros
kapun: mert sokan, mondom nék−
tek, igyekeznek bemenni és nem
mehetnek majd.

Ján. 7,34. 8,21. 13,33. Róm. 9,31.
25. Mikor már a gazda felkél és bezár−
ja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az
ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram!
Nyisd meg nékünk; és Ő felelvén, ezt
mondja néktek: Nem tudom honnét
valók vagytok ti;
Ésa. 55,6. Mát. 7,23. 25,10. Zsid. 3,19.
26. Akkor kezditek mondani: Teelőt−
ted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon
tanítottál; Tit. 1,16.
27. De ezt mondja: Mondom néktek,
nem tudom honnét valók vagytok;
távozzatok el éntőlem mindnyájan,
akik igazságtalanságot cselekszetek!
Zsolt. 6,8. Ján. 8,44.
28. Ott lesz sírás és fogak csikorgatá−
sa, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot
és Jákóbot, és a prófétákat mind az
Isten országában, magatokat pedig ki−
rekesztve. Mát. 8,12. 13,42.
29. És jönnek napkeletről és nap−
nyugatról, és északról és délről, és az
Isten országában letelepednek.
1Móz. 28,14. Ésa. 49,6−−12. 60,3.
Mik. 4,1. Csel. 2,39. Jel. 5,9. 7,9.
30. És ímé, vannak utolsók, akik el−
sők lesznek, és vannak elsők, akik
utolsók lesznek.
Mát. 19,30. 20,16.

Jézus üzenete Heródesnek
Fájó sóhajtása Jeruzsálem felett

yeshuamount.jpg

31. Ugyanazon napon jöttek Őhozzá
némelyek a farizeusok közül, mondván
néki: Eredj ki és menj el innét: mert
Heródes meg akar téged ölni.
32. És monda nékik: Elmenvén mond−
játok meg annak a rókának: Ímé, ördö−
göket űzök ki és gyógyítok ma és hol−
nap, és harmadnapon végezem be.

Hós. 6,2. Ef. 2,5. 6. Zsid. 2,10. 5,9.
33. Hanem nékem ma és holnap és
azután úton kell lennem; mert nem
lehetséges, hogy a próféta Jeruzsále−
men kívül vesszen el.
34. Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki meg−
ölöd a prófétákat, és megkövezed azo−
kat, akik tehozzád küldettek, hányszor
akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mi−
képpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő
szárnyai alá, és ti nem akarátok!
5Móz. 32,11. Zsolt. 17,8. 91,4. Mát. 23,37.
35. Ímé, pusztán hagyatik néktek a
ti házatok; és bizony mondom néktek,
hogy nem láttok engem, mígnem eljön
az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, aki
jön az Úrnak nevében!
Zsolt. 69,25. 118,26.
Ésa. 1,7. Dán. 9,27. Mik. 3,12.
Mát. 21,9. Márk 11,10. Ján. 8,21. 12,13.

Jézus ismét gyógyít szombatnapon

14 És lőn, mikor a főfarizeusok
közül egynek házához ment
szombatnapon kenyeret enni, azok
leselkednek vala Őutána.
2. És ímé, egy vízkóros ember volt
Őelőtte.
3. És felelvén Jézus, szóla a törvény−
tudóknak és a farizeusoknak, mondván:
Szabad−é szombatnapon gyógyítani?
Mát. 12,10.
4. Azok pedig hallgatának. És Ő meg−
fogván azt, meggyógyítá és elbocsátá.

5. És felelvén nékik, monda: Ki az
közületek, akinek szamara vagy ökre a
kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal
szombatnapon? rész 13,15.
6. És nem felelhetnek vala Őellene
semmit ezekre.

Ne keresd a főhelyeket,
várd meg, míg felemeltetel

the_rapture.jpg

7. És egy példázatot mondott a hiva−
talosaknak, mikor észrevette, mimódon
válogatják a főhelyeket; mondván né−
kik:
8. Mikor valaki lakodalomba hív, ne
ülj a főhelyre; mert netalán náladnál
nagyobb tiszteletben álló embert is
hívott meg az, Péld. 25,6. 7.
9. És eljövén az, aki mind téged,
mind azt meghívta, ezt mondja majd
néked: Engedd ennek a helyet!
És akkor szégyennel az utolsó helyre
fogsz ülni. Jak. 4,6.
10. Hanem mikor meghívnak, menj
el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor
eljön az, aki téged meghívott, ezt
mondja néked: Barátom, ülj feljebb!
Akkor néked dicsőséged lesz azok
előtt, akik veled együtt ülnek.
Péld. 15,33. 18,12.

Aki magát megalázza

dsc03485.jpg

s1030287.jpg

11. Mert mindenki, aki magát fel−
magasztalja, megaláztatik; és aki
magát megalázza, felmagasztaltatik.

Zsolt. 18,27. Péld. 29,23.
Mát. 23,12. Jak. 4,6. 1Pét. 5,5.
12. Monda pedig annak is, aki Őt
meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát
készítesz, ne hívd barátaidat, se test−
véreidet, se rokonaidat, se gazdag
szomszédaidat; nehogy viszont ők is
meghívjanak téged, és visszafizessék
néked. rész 6,33. 34. 38. Mát. 6,33.
13. Hanem mikor lakomát készítesz,
hívd a szegényeket, nyomorékokat,
sántákat, vakokat:
Neh. 8,10. 12. Jób 31,14−−20. Péld. 3,9. 28.
14. És boldog leszel; mivelhogy nem
fizethetik vissza néked; mert majd
visszafizettetik néked az igazak feltá−
madásakor. Dán. 12,2.
Mát. 25,26. Ján. 5,29. Csel. 24,15. 1Kor. 15,52.

Példázat a nagy vacsoráról

luke_14__16-24.jpg

15. Hallván pedig ezeket egy azok
közül, akik Ővele együtt ülnek vala,
monda néki: Boldog az, aki eszik
kenyeret az Isten országában.

Ésa. 55,2. Jel. 19,9.
16. Ő pedig monda annak: Egy ember
készített nagy vacsorát, és sokakat
meghívott; Péld. 9,2−−5. Mát. 22,2.
17. És elküldte szolgáját a vacsora
idején, hogy megmondja a hivatalosak−
nak: Jertek el, mert immár minden
kész! Csel. 13,46.
18. És mindnyájan egyenlőképpen
kezdték magukat mentegetni. Az első
monda néki: Szántóföldet vettem, és
ki kell mennem, hogy azt meglássam;
kérlek téged, ments ki engem!
19. És másik monda: Öt iga ökröt
vettem, és elmegyek, hogy azokat
megpróbáljam; kérlek téged, ments ki
engem! rész 8,11. Mát. 6,24. 13,22.
Ján. 5,40. 1Tim. 6,9. 10. 2Tim. 4,10.
20. A másik pedig monda: Feleséget
vettem, és azért nem mehetek.
21. Mikor azért az a szolga hazament,
megmondá ezeket az ő urának. Akkor
megharagudván a gazda, monda az
ő szolgájának: Eredj hamar a város
utcáira és szorosaira, és a szegényeket,
nyomorékokat, sántákat és vakokat
hozd be ide. Mát. 28,18. 19. Csel. 13,46.
22. És monda a szolga: Uram, meg−
lett amint parancsolád, és mégis van
hely. Ján. 14,2.
23. Akkor monda az úr a szolgának:
Eredj el az utakra és a sövényekhez,
és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy
megteljék az én házam.
Péld. 1,20. Márk 16,15. 2Kor. 5,20.
24. Mert mondom néktek, hogy senki
azok közül a hivatalos férfiak közül meg
nem kóstolja az én vacsorámat.
Csel. 13,46. Zsid. 3,19.

Ki lehet tanítvány

70tanitvany.jpg

25. Megy vala pedig Ővele nagy
sokaság; és megfordulván, monda
azoknak:
26. Ha valaki énhozzám jön, és
meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját,
feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és
nőtestvéreit, sőt még a maga életét is,
nem lehet az én tanítványom.
5Móz. 13,6. Mát. 10,37. Róm. 9,13.
27. És valaki nem hordozza az ő
keresztjét, és énutánam jön, nem lehet
az én tanítványom. Mát. 16,24. Márk 8,34.
28. Mert ha közületek valaki tornyot
akar építeni, nemde először leülvén
felszámítja a költséget, ha van−é mivel
elvégezze?
29. Nehogy minekutána alapot vetett,
és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje
őt mindenki, aki látja, Péld. 24,27. 1Pét. 2,5.
30. Ezt mondván: Ez az ember el−
kezdte az építést, és nem bírta véghez−
vinni!
31. Vagy valamely király, mikor hábo−
rúba megy, hogy egy másik királlyal
megütközzék, nemde leülvén először
tanácskozik, hogy tízezerrel szembe−
szállhat−é azzal, aki őellene húszezerrel
jött? 5Móz. 32,30.
32. Mert különben még mikor amaz
távol van, követséget küldvén, meg−
kérdezi a békefeltételeket.
rész 12,58. Jób 22,21. 2Kor. 6,2.
33. Ezenképpen azért valaki közüle−
tek búcsút nem vesz minden javaitól,
nem lehet az én tanítványom.
rész 9,62. Mát. 19,27. 29. Róm. 11,29.
34. Jó a só: de ha a só megízetlenül,
mivel sózzák meg?
Mát. 5,13. Márk 9,50. Kol. 4,6.
35. Sem a földre, sem a trágyára nem
alkalmas: kivetik azt. Akinek van füle
a hallásra, hallja.

A farizeusok vádaskodása

jesus_feet.jpg

15 Közelgetnek vala pedig Őhozzá
a vámszedők és a bűnösök
mind, hogy hallgassák Őt.
Ezék. 18,23. Mát. 9,10. 1Tim. 1,15.
2. És zúgolódtak a farizeusok és
az írástudók, mondván: Ő bűnösöket
fogad magához, és velük együtt eszik.
rész 5,32. Csel. 11,3. Gal. 2,12.

Jézus példázata az elveszett juhról

jesus_lost_sheep.jpg

3. Ő pedig ezt a példázatot beszélte
nékik, mondván:
4. Melyik ember az közületek, akinek
ha száz juha van, és egyet azok közül
elveszt, nem hagyja ott a kilencven−
kilencet a pusztában, és nem megy az
elveszett után, mígnem megtalálja azt?
Mát. 18,12. 1Pét. 2,25.
5. És ha megtalálta, felveti az ő vállára,
örülvén. Ésa. 40,11. Ezék. 34,11.
6. És hazamenvén, egybehívja bará−
tait és szomszédait, mondván nékik:
Örvendezzetek énvelem, mert meg−
találtam az én juhomat, amely elve−
szett.
Ésa. 53,6. Ezék. 34,16. Ján. 10,11. 1Pét. 2,25.
7. Mondom néktek, hogy ily módon
nagyobb öröm lesz a mennyben egy
megtérő bűnösön, hogynem kilencven−
kilenc igaz emberen, akinek nincs szük−
sége megtérésre.

Példázat az elveszett drahmáról

lost_drachma.jpg

8. Avagy ha valamely asszonynak tíz
drahmája van, és egy drahmát elveszt,
nem gyújt−é gyertyát, és nem sepri−é
ki a házat, és nem keresi−é gondosan,
mígnem megtalálja?
9. És ha megtalálta, egybehívja az ő
asszonybarátait és szomszédait, mond−
ván: Örüljetek énvelem, mert megtalál−
tam a drahmát, melyet elvesztettem!

g5.jpg

10. Ezenképpen, mondom néktek,
örvendezés van az Isten angyalainak
színe előtt egy bűnös ember megté−
résén.

bel_cant_angels_singing.jpg

Példázat a tékozló fiúról

prodigalson800.jpg

11. Monda pedig: Egy embernek volt
két fia;
12. És monda az ifjabbik az ő atyjá−
nak: Atyám, add ki a vagyonból rám
eső részt! És az megosztotta köztük a
vagyont.
13. Nem sok nap múlva aztán a kiseb−
bik fiú összeszedvén mindenét, messze
vidékre költözött; és ott eltékozolta va−
gyonát, mivelhogy dobzódva élt.
14. Minekutána pedig mindent elköl−
tött, támadt nagy éhség azon a vidéken,
és ő kezdett szükséget látni.
15. Akkor elmenvén, hozzászegődött
annak a vidéknek egyik polgárához;
és az elküldte őt az ő mezeire disznókat
legeltetni.
16. És kívánta volna megtölteni az ő
gyomrát azzal a moslékkal, amit a
disznók ettek; és senki sem adott néki.
17. Mikor aztán magába szállt, mon−
da: Az én atyámnak mily sok bérese
bővölködik kenyérben, én pedig éhen
halok meg! JerSir. 3,40.
18. Fölkelvén elmegyek az én atyám−
hoz, és ezt mondom néki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened.
19. És nem vagyok immár méltó,
hogy a te fiadnak hivattassam; tégy
engem olyanná, mint a te béreseid
közül egy!
20. És felkelvén, elment az ő atyjához.
Mikor pedig még távol volt, meglátá
őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve,
és odafutván, a nyakába esék, és meg−
csókolgatá őt.
Csel. 2,39. Ef. 2,13. 17.
21. És monda néki a fia: Atyám, vét−
keztem az ég ellen és teellened; és nem
vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak
hivattassam! Zsolt. 51,4.
22. Az atyja pedig monda az ő szolgái−
nak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és
adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a
kezére, és sarut a lábaira!
Zsolt. 103,4. Ésa. 61,3. Gal. 3,27. Ef. 4,24.
23. És előhozván a hízott tulkot,
vágjátok le, és együnk és vigadjunk.
24. Mert ez az én fiam meghalt, és
feltámadott; elveszett, és megtalálta−
tott.
Kezdének azért vigadni. Ef. 2,1.
25. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn
volt: és mikor hazajövén, közelgetett a
házhoz, hallotta a zenét és táncot.
26. És előszólítván egyet a szolgák
közül, megtudakozá, mi dolog az?
27. Az pedig monda néki: A te öcséd
jött meg; és atyád levágatta a hízott
tulkot, mivelhogy egészségben nyerte
őt vissza. Ésa. 35,10.
28. Erre ő megharaguvék, és nem
akart bemenni. Az ő atyja annakokáért
kimenvén, kérlelte őt.
29. Ő pedig felelvén, monda atyjának:
Ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok
néked, és soha parancsolatodat át nem
hágtam: és nékem soha nem adtál egy
kecskefiat, hogy az én barátaimmal
vigadjak.
30. Mikor pedig ez a te fiad megjött,
aki paráznákkal emésztette föl a te va−
gyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
31. Az pedig monda néki: Fiam, te
mindenkor énvelem vagy, és minde−
nem a tiéd!
rész 12,32. Róm. 8,32. 1Kor. 3,21.
32. Vigadnod és örülnöd kellene
hát, hogy ez a te testvéred meghalt,
és feltámadott; és elveszett, és meg−
találtatott.
Kol. 1,13. Róm. 15,9−−12.

Példázat a hamis sáfárról

zpage614.jpg

16 Monda pedig az Ő tanítványai−
nak is: Vala egy gazdag ember,
kinek volt egy sáfára; és az bevádolta−
ték nála, hogy javait eltékozolja. Zsolt. 24,1.
2. Hívá azért azt, és monda néki: Mit
hallok felőled? Adj számot a te sáfársá−
godról; mert nem lehetsz tovább sáfár.
3. Monda pedig magában a sáfár: Mit
tegyek, mivelhogy az én uram elveszi
tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok;
koldulni szégyenlek! Róm. 14,10.
4. Tudom mit tegyek, hogy mikor a
sáfárságtól megfosztatom, befogadja−
nak engem házaikba.
5. És magához hivatván az ő urának
minden egyes adósát, monda az első−
nek: Mennyivel tartozol az én uramnak?
6. Az pedig monda: Száz bátus olajjal.
És monda néki: Vedd a te írásodat, és
leülvén, hamar írj ötvenet.
7. Azután monda másnak: Te pedig
mennyivel tartozol? Az pedig monda:
Száz kórus búzával. És monda annak:
Vedd a te írásodat, és írj nyolcvanat.
8. És dicséré az úr a hamis sáfárt,
hogy eszesen cselekedett, mert e világ−
nak fiai eszesebbek a világosságnak
fiainál a maguk nemében. 1Thess. 5,5.
9. Én is mondom néktek: szerezzetek
magatoknak barátokat a hamis mam−
monból, hogy mikor az elfogy, befogad−
janak benneteket az örök hajlékokba.
Dán. 4,27. 1Tim. 6,17.
10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű
az; és aki a kevesen hamis, a sokon
is hamis az
. rész 19,17. Mát. 25,21.
11. Ha azért a hamis mammonon
hűek nem voltatok, ki bízná reátok az
igazi kincset? Ef. 3,8. Jel. 3,18.
12. És ha a másén hűek nem voltatok,
ki adja oda néktek, ami a tiétek?
13. Egy szolga sem szolgálhat két
úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és
a másikat szereti; vagy az egyikhez
ragaszkodik, és a másikat megveti.
Nem szolgálhattok az Istennek és a
mammonnak
. Mát. 6,24.
14. Hallották pedig mindezeket a fari−
zeusok is, akik pénzszeretők voltak;
és csúfolták Őt. Mát. 23,14.
15. És monda nékik: Ti vagytok, akik
az emberek előtt magatokat megiga−
zítjátok; de az Isten ismeri a ti szíve−
teket: mert ami az emberek közt ma−
gasztos, az Isten előtt utálatos.

1Sám. 16,7. 2Krón. 6,30. Zsolt. 7,9. Péld. 15,11.
Jer. 11,20. 17,10. Zsid. 4,12. Jak. 4,4. Jel. 2,23.
16. A törvény és a próféták Ke−
resztelő Jánosig voltak: attól fogva
az Istennek országa hirdettetik, és
mindenki erőfeszítéssel próbál be−
jutni abba.
Mát. 11,12.
17. Könnyebb pedig a mennynek és a
földnek elmúlni, hogynem a törvényből
egy pontocskának elesni.
Zsolt. 102,26. Ésa. 40,8. 51,6. 1Pét. 1,25.
18. Valaki elbocsátja feleségét, és
mást vesz el, paráználkodik; és valaki
férjétől elbocsátott asszonyt vesz fele−
ségül, paráználkodik.

A gazdagról és Lázárról

lazarus12.jpg

19. Volt pedig egy gazdag ember,
és öltözik vala bíborba és patyolatba,
mindennap dúsan vigadozván:
20. És volt egy Lázár nevű koldus, aki
az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel
tele.
21. És kívánt megelégedni a morzsa−
lékokkal, melyek hullanak vala a gaz−
dagnak asztaláról; de az ebek is eljövén,
nyalják vala az ő sebeit.
Zsolt. 34,7. 91,10−−12. 103,20. Zsid. 1,14. Jak. 2,5.
22. Lőn pedig, hogy meghalt a kol−
dus, és viteték az angyaloktól az Ábra−
hám kebelébe; meghalt pedig a gazdag
is, és eltemetteték. Zsolt. 103,20.
23. És a pokolban felemelé az ő sze−
meit, kínokban lévén, és látá Ábrahá−
mot távol, és Lázárt annak kebelében.
24. És ő kiáltván, monda: Atyám,
Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd
el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának
hegyét vízbe, és hűsítse meg az én
nyelvemet; mert gyötrettetem e láng−
ban. Ésa. 66,24. Zsid. 10,27.
25. Monda pedig Ábrahám: Fiam,
emlékezzél meg róla, hogy te javaidat
elvetted a te életedben, hasonlóképpen
Lázár is az ő bajait: most pedig ez
vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
26. És mindenekfelett, miköztünk
és tiközöttetek nagy szakadék van,
úgyhogy akik akarnának innét ti−
hozzátok általmenni, nem mehetnek,
sem azok onnét hozzánk át nem
jöhetnek.
2Thess. 1,9.
27. Monda pedig amaz: Kérlek azért
téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én
atyámnak házához;
28. Mert van öt testvérem; hogy bi−
zonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide,
e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
29. Monda néki Ábrahám: Van Móze−
sük és prófétáik; hallgassák azokat.
Ésa. 8,20. 34,16.
Ján. 5,39. 45. Csel. 15,21. 17,11. 2Tim. 3,15.
30. Amaz pedig monda: Nem úgy,
atyám Ábrahám; hanem ha a halottak
közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!
31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre
és a prófétákra nem hallgatnak, az sem
győzi meg őket, ha valaki a halottak
közül feltámad. Ján. 12,10.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 110. Lukács Evangéliuma 13-16. 2009.03.25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »