Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

17-20.FEJEZET

http://www.youtube.com/watch?v=uBxUC-tQHvQ

Botránkozások, megbocsátás és hit

mustardseed.jpg

17 Monda pedig a tanítványoknak:
Lehetetlen dolog, hogy botrán−
kozások ne essenek; de jaj annak, aki
által esnek. Mát. 18,7. 1Kor. 11,19. 2Thess. 1,6.
2. Jobb annak, ha egy malomkövet
vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vet−
tetik, hogynem mint egyet e kicsinyek
közül megbotránkoztasson.
3. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig
a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld
meg őt; és ha megtér, bocsáss meg
néki. Mát. 18,15. 1Kor. 13,4. Kol. 3,12. Jak. 5,19.
4. És ha egy napon hétszer vétkezik
ellened, és egy napon hétszer tehozzád
tér, mondván: Megbántam; megbo−
csáss néki.
5. És mondának az apostolok az Úr−
nak: Növeld a mi hitünket!
Róm. 10,17. 2Kor. 4,13. 2Thess. 1,3. 2Pét. 1,1.
6. Monda pedig az Úr: Ha annyi
hitetek volna, mint a mustármag,
ezt mondanátok ím ez eperfának:
Szakadj ki gyökerestől, és plántál−
tassál a tengerbe; és engedne nék−
tek.
Mát. 17,20. 21,21.
Márk. 9,23. 11,23. Róm. 10,8. 17.

A szolga jutalma

7. Kicsoda pedig közületek az, aki ha
egy szolgája van, és az szánt vagy legel−
tet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a
mezőről megjön: Jer elő, ülj asztalhoz?
Mát. 13,21.
8. Sőt, nem ezt mondja−e néki: Készíts
vacsorámra valót, és felövezvén maga−
dat, szolgálj nékem, míg én eszem és
iszom; és azután egyél és igyál te?
9. Avagy megköszöni−é annak a szol−
gának, hogy megtette, amit néki paran−
csolt? Nem gondolom.
10. Ezenképpen ti is, ha mindazokat
megcselekedtétek, amik néktek paran−
csoltattak, mondjátok, hogy: Haszonta−
lan szolgák vagyunk; mert amit köte−
lesek voltunk cselekedni, azt csele−
kedtük.
Róm. 3,12. 11,35. 1Kor. 9,16. Filem. 6.

A tíz leprás meggyógyítása

lepers.jpg

11. És lőn, mikor útban volt Jeru−
zsálem felé, hogy Ő Samariának és
Galileának közepette ment által.
12. És mikor egy faluba bement, jött
elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol meg−
álltak: 3Móz. 14,2.
13. És felemelték szavukat, mondván:
Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
Zsolt. 145,8. 9. Zak. 12,10. Mát. 9,13. 12,7.
14. És mikor őket látta, monda nékik:
Elmenvén mutassátok meg magatokat
a papoknak. És lőn, hogy míg oda−
menének, megtisztulának.
3Móz. 13,2. 14,2. Mát. 8,4.
15. Egy pedig őközülük, mikor látta,
hogy meggyógyult, visszatért, dicsőít−
vén az Istent nagy szóval;

16. És arccal leborult az Ő lábainál
hálákat adván néki: és az samariabeli
volt. 2Kir. 17,24. Ján. 8,48.
17. Felelvén pedig Jézus, monda:
Avagy nem tízen tisztulának−é meg?
A kilence pedig hol van?
18. Nem találtattak, akik visszatértek
volna dicsőséget adni az Istennek, csak
ez az idegen? Mát. 9,22. Márk 5,34.
19. És monda néki: Kelj föl, és menj
el: a te hited megtartott téged.

Isten országa és az
Emberfiának eljövetele

20. Megkérdeztetvén pedig a farizeu−
soktól, mikor jön el az Isten országa,
felele nékik és monda: Az Isten orszá−
ga nem szemmel láthatólag jön el.

Róm. 14,7. 8. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16.
21. Sem azt nem mondják: Ímé itt,
vagy: Ímé amott van; mert ímé, az
Isten országa tibennetek van.
Kol. 1,27.
22. Monda pedig a tanítványoknak:
Eljön az idő, mikor kívántok látni egyet
az ember Fiának napjai közül, és nem
láttok. Márk 8,25. Ján. 17,12.
23. És mondják majd néktek: Ímé itt,
vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el,
és ne kövessétek: Mát. 24,23. Márk 13,21.
24. Mert miként a felvillanó villámlás
az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz
az embernek Fia is az Ő napján.
1Thess. 3,13. Júd. 14.
25. De előbb sokat kell néki szenved−
nie és megvettetnie e nemzetségtől.
26. És miként a Noé napjaiban lett,
úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.
1Móz. 7,5−−7.
27. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez−
mentek mind ama napig, amelyen Noé
a bárkába bement, és eljött az özönvíz,
és mindeneket elvesztett.
28. Hasonlóképpen mint a Lót napjai−
ban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak,
ültettek, építettek;
29. De amely napon kiment Lót Szo−
domából, tűz és kénkő esett az égből,
és mindenkit elvesztett:
30. Ezenképpen lesz azon a napon,
melyen az embernek Fia megjelenik.
31. Azon a napon, aki a háztetőn lesz,
és az ő holmija a házban, ne szálljon le,
hogy elvigye; és aki a mezőn, azonkép−
pen ne forduljon hátra. Márk 13,15.
32. Emlékezzetek Lót feleségére!
1Móz. 19,26.
33. Valaki igyekezik az ő életét meg−
menteni, elveszti azt, és valaki elvesz−
ti azt, megeleveníti azt.

Mát. 16,25. Márk 8,35. Ján. 12,25.
34. Mondom néktek, azon az éjszakán
ketten lesznek egy ágyban; az egyik
felvétetik, és a másik otthagyatik.
1Thess. 5,2. 3.
35. Két asszony őröl együtt; az egyik
felvétetik, és a másik otthagyatik.
36. Ketten lesznek a mezőn; az egyik
felvétetik, és a másik otthagyatik.
37. És felelvén, mondának néki: Hol,
Uram? Ő pedig monda nékik: ahol a
dög, oda gyűlnek a saskeselyűk.

A hamis bíróról és az özvegyasszonyról

18 Mondott pedig nékik példázatot
is arról, hogy mindig imádkozni
kell, és meg nem restülni;
Róm. 12,12. Ef. 6,18. Kol. 4,2. 1Thess. 5,17.
2. Mondván: Volt egy bíró egy város−
ban, aki Istent nem félt és embert nem
becsült.
3. Volt pedig abban a városban
egy özvegyasszony, és elment ahhoz,
mondván: Állj bosszút értem az én
ellenségemen.
4. Az pedig nem akarta egy ideig;
de azután mondta őmagában: Jóllehet
Istent nem félek és embert nem becsü−
lök;
5. Mindazáltal mivelhogy nékem
terhemre van ez az özvegyasszony,
megszabadítom őt, hogy szüntelen
reám járván, ne gyötörjön engem.
6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit
mond e hamis bíró! 2Thess. 1,6. Jel. 6,10.
7. Hát az Isten nem áll−é bosszút az Ő
választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éj−
jel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
Róm. 12,19. 2Thess. 1,6.
8. Mondom néktek, hogy bosszút áll
értük hamar. Mindazáltal az ember−
nek Fia mikor eljön, avagy talál−é
hitet e földön?
Zsid. 11,6. 2Pét. 3,8. 9.

A farizeus és a vámszedő imája

177665.jpg

9. Némelyeknek pedig, akik elbiza−
kodtak magukban, hogy ők igazak,
és a többieket semmibe sem vették,
ezt a példázatot is mondá: Péld. 30,12. 13.
10. Két ember ment fel a templomba
imádkozni; az egyik farizeus, a másik
vámszedő.
11. A farizeus megállván, ily módon
imádkozott magában: Isten! Hálákat
adok néked, hogy nem vagyok olyan,
mint egyéb emberek, ragadozók,
hamisak, paráznák, vagy mint ím,
e vámszedő is.
12. Böjtölök kétszer egy héten; tizedet
adok mindenből, amit szerzek.
13. A vámszedő pedig távol állván,
még szemeit sem akarta az égre emel−
ni, hanem veri vala mellét, mondván:
Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
Zsolt. 40,12.
14. Mondom néktek, ez megigazulva
ment alá az ő házához, inkább hogy−
nem amaz: mert valaki felmagasztalja
magát, megaláztatik; és aki megaláz−
za magát, felmagasztaltatik.

Jak. 4,6. 1Pét. 5,5. 6.

Jézus megáldja a gyermekeket

jesus111.jpg

15. Vittek pedig hozzá kisgyermeke−
ket is, hogy illesse azokat; mikor pedig
a tanítványok ezt látták, megdorgálták
azokat. Mát. 19,13. Márk 10,13.
16. De Jézus magához híván őket,
monda: Engedjétek, hogy a kisgyerme−
kek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok
el őket; mert ilyeneké az Istennek
országa. Péld. 8,17. 1Kor. 14,20.
17. Bizony mondom néktek: Aki nem
úgy fogadja az Isten országát, mint
gyermek, semmiképpen nem megy
be abba.
Mát. 18,3. 19,13. Márk 10,15.

A gazdag ifjú

eye_of_a_needles.jpg

18. És megkérdé Őt egy főember,
mondván: Jó Mester, mit cselekedjem,
hogy az örök életet elnyerhessem?
Mát. 19,16. Márk 10,17.
19. Monda pedig néki Jézus: Miért
mondasz engem jónak? Nincs senki
jó, csak egy, az Isten.

20. A parancsolatokat tudod: Ne pa−
ráználkodj; ne ölj; ne lopj; hamis tanú−
bizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és
anyádat. 2Móz. 20,12−−16.
Róm. 13,9. Ef. 6,2. Kol. 3,20.
21. Az pedig monda: Mindezeket
ifjúságomtól fogva megtartottam.
22. Jézus ezeket hallván, monda néki:
Még egy fogyatkozás van benned:
Add el mindenedet, amid van, és oszd
el a szegényeknek, és kincsed lesz a
mennyországban; és jer, kövess en−
gem.
Mát. 6,19. 19,21. 1Tim. 6,19.
23. Az pedig ezeket hallván, igen meg−
szomorodék; mert igen gazdag volt.
Péld. 11,28.
24. És mikor látta Jézus, hogy az igen
megszomorodék, monda: Mily nehe−
zen mennek be az Isten országába,
akiknek gazdagságuk van!
Mát. 19,23. Márk 10,23. 1Tim. 6,9. Jak. 2,5.
25. Mert könnyebb a tevének a tű
fokán átmenni, hogynem a gazdagnak
az Isten országába bejutni.
26. Akik pedig ezt hallották, mondá−
nak: Ki üdvözülhet tehát?
27. Ő pedig monda: Ami emberek−
nek lehetetlen, lehetséges az Isten−
nek.
Jer. 32,17. Zak. 8,6.


A tanítványok jutalma

28. És monda Péter: Ímé, mi mindent
elhagytunk, és követtünk téged!
Mát. 4,19. 19,27.
29. Ő pedig monda nékik: Bizony
mondom néktek, hogy senki sincs,
aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy
testvéreit, vagy feleségét, vagy gyer−
mekeit az Isten országáért,
5Móz. 33,9.
30. Aki sokszorta többet ne kapna
ebben az időben, a jövendő világon
pedig örök életet.
Jób 42,10. 17. Jel. 2,17.

Jézus harmadszor
jelenti halálát és feltámadását

31. És maga mellé vévén a tizenkettőt,
monda nékik: Ímé, felmegyünk Jeru−
zsálembe, és beteljesedik minden az
embernek Fián, amit a próféták meg−
írtak. Zsolt. 22,1−−31.
Ésa. 53,2−−12. Mát. 20,17. Márk 10,32.
32. Mert a pogányok kezébe adatik,
és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik,
és megköpdöstetik; Ján. 18,28.
33. És megkorbácsolván, megölik őt;
és harmadnapon feltámad. Csel. 3,13.
34. Ők pedig ezekből semmit nem
értettek; és a beszéd el volt rejtve
előlük, és nem fogták fel a mondot−
takat. Ján. 20,9.

A jerikói vak meggyógyítása

healing.jpeg

35. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz kö−
zeledett, egy vak ült az út mellett
koldulván. Mát. 20,29. Márk 10,46.
36. És mikor hallotta a mellette elme−
nő sokaságot, tudakozódék, mi dolog
az?
37. Megmondták pedig néki, hogy a
Názáretbeli Jézus megy el arra.
38. És kiálta, mondván: Jézus, Dávid−
nak Fia, könyörülj rajtam!
39. Akik pedig elől mentek, dorgálták
őt, hogy hallgasson; de ő annál inkább
kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
40. És Jézus megállván, parancsolá,
hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel
ért, megkérdé őt, Zsid. 2,17. 5,2.
41. Mondván: Mit akarsz, hogy csele−
kedjem veled? Az pedig monda: Uram,
hogy az én szemem világa megjöjjön.
42. És Jézus monda néki: Láss, a te
hited megtartott téged.

rész 7,50. 8,48. 17,19.
Zsolt. 103,1. Mát. 9,22. Márk 5,34. 10,52.
43. És azonnal megjött annak szeme
világa, és követte Őt, dicsőítvén az Is−
tent, az egész sokaság pedig ezt látván,
dicsőséget adott az Istennek. rész 5,26.
Zsolt. 33,9. Ésa. 35,5. Csel. 4,21. 21,20.

Zákeus üdvössége

jesus_in_the_home_of_zaccheus.jpg

19 És Jézus bemenvén, általméne
Jerikón. 1Kir. 16,34.
2. És ímé, volt ott egy ember, akit
nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővám−
szedő volt, és gazdag.
3. És igyekezett Jézust látni, ki Ő;
de a sokaságtól nem láthatta, mivel−
hogy termete szerint kis ember volt.
4. És előrefutván felhága egy eper−
füge fára, hogy Őt lássa; mert arra volt
elmenendő.
5. És mikor arra a helyre jutott, fel−
tekintvén Jézus, látá őt, és monda néki:
Zákeus, hamar szállj alá; mert ma
nékem a te házadnál kell maradnom.
6. És sietve leszállt, és örömmel
fogadta Őt.
7. És mikor ezt látták, mindnyájan
zúgolódtak, mondván hogy: Bűnös em−
berhez ment be szállásra.
rész 5,30. 15,2. Mát. 9,11. 11,19.
8. Zákeus pedig előállván, monda az
Úrnak: Uram, ímé minden vagyonom−
nak felét a szegényeknek adom, és ha
valakitől valamit patvarkodással elvet−
tem, négyannyit adok helyébe.
9. Monda pedig néki Jézus: Ma lett
üdvössége ennek a háznak!
Mivel−
hogy ő is Ábrahám fia.
rész 13,16. Róm. 4,11. 12,16. Gal. 3,7.
10. Mert azért jött az embernek Fia,
hogy megkeresse és megtartsa, ami
elveszett.
rész 5,32.
Ezék. 34,16. Mát. 9,13. 10,6. 15,24. 18,11.
Márk 2,17. Ján. 3,17. Róm. 5,8. 1Tim. 1,15.

Példázat a jó sáfárságról

jesu12b.jpg

11. És mikor azok ezeket hallották,
folytatá és monda egy példázatot, mivel−
hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok
azt gondolták, hogy azonnal megjelenik
az Isten országa. Csel. 1,6.
12. Monda azért: Egy nemes ember
elment messze tartományba, hogy or−
szágot vegyen magának, aztán vissza−
térjen. Mát. 25,14.
13. Előszólítván azért tíz szolgáját,
adott nékik tíz gírát, és monda nékik:
Kereskedjetek, míg megjövök.
14. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt,
és követséget küldtek utána, mondván:
Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék miraj−
tunk.
15. És lőn, mikor megjött az ország
vétele után, parancsolá, hogy az ő szol−
gáit, akiknek a pénzt adta, hívják hozzá,
hogy megtudja, ki mint kereskedett.
16. Eljött pedig az első, mondván:
Uram, a te gírád tíz gírát nyert.
17. Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó
szolgám; mivelhogy kevesen voltál hű,
legyen hatalmad tíz városon.
18. És jött a második, mondván:
Uram, a te gírád öt gírát nyert.
19. Monda pedig ennek is: Néked is
legyen birodalmad öt városon.
20. És jött egy másik, mondván:
Uram, ímhol a te gírád, melyet egy
keszkenőben eltéve tartottam;
21. Mert féltem tőled, mivelhogy
kemény ember vagy; elveszed, amit
nem te tettél el, és aratod, amit nem
te vetettél. 2Sám. 1,16. Mát. 12,37. Tit. 3,11.
22. Monda pedig annak: A te szádból
ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tud−
tad, hogy én kemény ember vagyok,
ki elveszem, amit nem én tettem el,
és aratom, amit nem én vetettem;
23. Miért nem adtad azért az én
pénzemet a pénzváltók asztalára, és
én megjövén, kamatostól kaptam volna
azt vissza? Kol. 1,25. Tit. 1,7. 1Pét. 4,10.
24. És az ott állóknak monda: Vegyé−
tek el ettől a gírát, és adjátok annak,
akinek tíz gírája van.
25. És mondának néki: Uram, tíz gírá−
ja van!
26. És ő monda: Mert mondom nék−
tek, hogy mindenkinek, akinek van,
adatik;
akinek pedig nincs, még amije
van is, elvétetik tőle. rész 8,18.
Mát. 13,12. 25,29. Márk 4,25.
27. Sőt ennek felette amaz én ellen−
ségeimet is, kik nem akarták, hogy
én őrajtuk uralkodjam, hozzátok ide,
és öljétek meg előttem! Márk 10,32.
28. És ezeket mondván, megy vala
elől, felmenvén Jeruzsálembe.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

triumphal_entry.jpg

29. És lőn, mikor közelgetett Bétfá−
géhoz és Betániához, a hegyhez, mely
Olajfák hegyének hívatik, elküldött ket−
tőt az Ő tanítványai közül,
30. Mondván: Menjetek el az átellen−
ben levő faluba; amelybe bemenvén,
találtok egy megkötött vemhet, melyen
soha egy ember sem ült: eloldván azt,
hozzátok ide. Mát. 21,1. Márk 11,1. Ján. 12,12.
31. És ha valaki kérdez titeket: Miért
oldjátok el? Ezt mondjátok annak: Mert
az Úrnak szüksége van reá. Csel. 10,36.
32. És elmenvén a küldöttek, úgy ta−
lálták, amint nékik mondotta. rész 22,13.
33. És mikor a vemhet eloldották,
mondának nékik annak gazdái: Miért
oldjátok el a vemhet?
34. Ők pedig mondának: Az Úrnak
szüksége van reá.
35. Elvitték azért azt Jézushoz: és az ő
felsőruháikat a vemhére vetvén, Jézust
reáhelyezék. 2Kir. 9,13. Ján. 12,14.
36. És mikor Ő ment, az ő felsőruhái−
kat az útra terítették.
37. Mikor pedig immár közelgete
az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanít−
ványok egész sokasága örvendezve
kezdé dicsérni az Istent fennszóval
mindazokért a csodákért, amelyeket
láttak
; Zsolt. 45,17.
38. Mondván: Áldott a Király, aki
jön az Úrnak nevében! Békesség a
mennyben, és dicsőség a magasság−
ban!
Zsolt. 118,26. Ef. 2,14. 1Tim. 1,17.
39. És némelyek a farizeusok közül
a sokaságból mondának néki: Mester,
dorgáld meg a te tanítványaidat!
40. És Ő felelvén, monda nékik: Mon−
dom néktek, hogyha ezek elhallgatnak,
a kövek fognak kiáltani. Hab. 2,11.

Jézus sír Jeruzsálem felett

41. És mikor közeledett, látván a
várost, síra azon. Hós. 11,8. Ján. 11,35.
42. Mondván: Vajha megismerted vol−
na te is, csak e te mostani napodon is,
amik néked a te békességedre valók!
De most elrejtettek a te szemeid elől.
rész 21,20.
43. Mert jönnek reád napok, mikor
a te ellenségeid tekörülötted palánkot
építenek, és körülvesznek téged, és
mindenfelől szorongatnak téged.
Ésa. 29,3. 4. Jer. 6,3. 6.
44. És a földre tipornak téged, és a
te fiaidat tebenned; és nem hagynak
benned követ kövön; mivelhogy nem
ismerted meg a te meglátogatásodnak
idejét. rész 1,68. 1Kir. 9,7. 8. Ésa. 29,3. 4. Dán. 9,24.
Mik. 3,12. Mát. 24,2. Márk 13,2. 1Pét. 2,12.

Jézus megtisztítja a templomot

authority-power-jesus.jpg

45. És bemenvén a templomba, kezdé
kiűzni azokat, akik adnak és vesznek
vala abban, Mát. 21,12. Márk 11,15. Ján. 2,13.
46. Mondván nékik: Meg van írva:
Az én házam imádságnak háza; ti pe−
dig azt latroknak barlangjává tettétek.
Zsolt. 93,5. Ésa. 56,7. Jer. 7,11.
47. És tanít vala minden nap a temp−
lomban. A főpapok pedig és az írás−
tudók és a nép előkelői igyekeztek Őt
elveszteni: Márk 11,18. Ján. 7,19. 8,37.
48. És nem találták el, mit cseleked−
jenek; mert az egész nép rajta csün−
gött, Őt hallgatván.
Józs. 1,8. Péld. 4,20−−22.

Jézus hatalmának eredete

20 És lőn azok közül a napok közül
egyen, mikor Ő a népet tanítá
a templomban, és az Evangéliumot hir−
dette, előálltak a főpapok és az írás−
tudók a vénekkel egybe,
Mát. 21,23. Márk 11,27.
2. És mondának néki, így szólván:
Mondd meg nékünk, micsoda hata−
lommal cselekszed ezeket? vagy ki
az, aki néked ezt a hatalmat adta?

rész 4,18. Mát. 28,18. Csel. 4,7. 7,27. 10,38.
3. Felelvén pedig, monda nékik: Én
is kérdek egy dolgot tőletek; mondjátok
meg azért nékem:
4. A János keresztsége mennyből
volt−é, vagy emberektől? Márk 11,30.
5. Azok pedig tanakodtak maguk
közt, mondván: Ha azt mondjuk: Menny−
ből; azt fogja mondani: Miért nem hitte−
tek tehát néki?
6. Ha pedig azt mondjuk: Emberektől;
az egész nép megkövez minket: mert
meg van győződve, hogy János próféta
volt. Mát. 14,5. 21,26.
7. Felelének azért, hogy ők nem
tudják, honnét volt.
Róm. 1,18−−21. 2Kor. 4,3. 2Thess. 2,9. 10.
8. És Jézus monda nékik: Én sem
mondom meg néktek, micsoda hata−
lommal cselekszem ezeket.

Példázat a gonosz szőlőművesekről

2008_10_05_vineyard.jpg

9. És kezdé a népnek e példázatot
mondani: Egy ember szőlőt plántált,
és kiadta azt munkásoknak, és hosszú
időre elutazott. Zsolt. 80,8. Én. 8,11. 12.
Ésa. 5,1−−7. Mát. 21,33. Márk 12,1.
10. És annak idején elküldte szolgáját
a munkásokhoz, hogy adjanak néki a
szőlő gyümölcséből; a munkások pedig
azt megvervén, üresen bocsátották el.
Csel. 7,52. 1Thess. 2,15. Zsid. 11,36.
11. És még másik szolgát is küldött;
de azok azt is megvervén és meg−
gyalázván, üresen bocsátották el.
2Krón. 36,15.
12. És még harmadikat is küldött; de
azok azt is megsebesítvén kivetették.
13. Monda azért a szőlőnek ura: Mit
cselekedjem? Elküldöm az én szerel−
mes fiamat: talán őt, ha látják, meg−
becsülik. 1Móz. 3,15. Ésa. 7,14. Dán. 9,24.
Ján. 1,14. 3,16. Róm. 8,3. Gal. 4,4. Ef. 1,10.
14. De mikor azt látták a munkások,
tanakodtak egymás közt, mondván:
Ez az örökös; jertek, öljük meg őt,
hogy a miénk legyen az örökség!
Zsolt. 2,6. Ésa. 9,6. Fil. 2,9−−11. Zsid. 1,2.
15. És kivetvén őt a szőlőből, meg−
ölték. Mit cselekszik azért a szőlőnek
ura azokkal? Csel. 3,15. 1Kor. 2,8.
16. Elmegy és elveszti azokat a mun−
kásokat, és a szőlőt másoknak adja.
És mikor ezt hallották, mondának:
Távol legyen az!
17. Ő pedig reájuk tekintvén, monda:
Mi az tehát, ami meg van írva: Amely
követ az építők megvetettek, az lett
a szeglet fejévé?
Zsolt. 118,22. Mát. 21,42. 1Pét. 2,7.
18. Valaki erre a kőre esik, szétzúza−
tik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsol−
ja azt. Ésa. 8,15. Dán. 2,34. 35.
19. És igyekeznek vala a főpapok és
az írástudók kezeiket Őreá vetni azon
órában; de féltek a néptől; mert meg−
értették, hogy ellenük mondta e pél−
dázatot. Mát. 10,26.

Az adófizetésről

jesus_tax.jpg

20. Annakokáért vigyázván Őreá,
leselkedőket küldtek ki, akik igazaknak
tetteték magukat, hogy Őt megfogják
beszédében; hogy átadják a felsőbbség−
nek és a helytartó hatalmának.
Mát. 22,15. Márk 12,13.
21. Kik megkérdezték Őt, mondván:
Mester, tudjuk, hogy te helyesen be−
szélsz és tanítasz, és személyt nem
válogatsz, hanem az Istennek útját
igazán tanítod:
22. Szabad−é nékünk adót fizetnünk a
császárnak, vagy nem?
23. Ő pedig észrevévén álnokságukat,
monda nékik: Mit kísértetek engem?
Mát. 22,18.
24. Mutassatok nékem egy pénzt;
kinek a képe és felirata van rajta?
És felelvén, mondának: A császáré.
25. Ő pedig monda nékik: Adjátok
meg azért ami a császáré, a császárnak,
és ami az Istené, az Istennek.
Róm. 13,7. 1Pét. 2,13−−17.
26. És nem tudták Őt megfogni be−
szédében a nép előtt; és csodálkozván
az Ő feleletén, elhallgatának.

A halottak feltámadásáról

27. Hozzá menvén pedig a sadduce−
usok közül némelyek, akik tagadják,
hogy van feltámadás, megkérdék Őt,
Mát. 22,23. Márk 12,18. Csel. 23,6.
28. Mondván: Mester, Mózes megírta
nékünk, hogy ha valakinek testvére
meghal, kinek felesége volt, és mag−
zatok nélkül hal meg: annak testvére
elvegye annak feleségét, és támasszon
magot az ő testvérének. 5Móz. 25,5. 6.
29. Hét testvér volt azért: és az első
feleséget vévén, meghalt magzatok
nélkül;
30. A másik vette el azért annak
feleségét, és az is magzatok nélkül
halt meg;
31. Akkor a harmadik vette el azt;
és hasonlóképpen mind a heten is; és
nem hagytak magot, és meghaltak.
32. Mindezek után pedig meghalt az
asszony is.
33. A feltámadáskor azért kinek a
felesége lesz közülük? Mert mind a
hétnek felesége volt.
34. És felelvén, monda nékik Jézus:
E világnak fiai házasodnak és férjhez
adatnak:
35. De akik méltókká tétetnek,
hogy ama világot elvegyék, és a halál−
ból való feltámadást, sem nem háza−
sodnak, sem férjhez nem adatnak:

Fil. 3,11. 2Thess. 1,5. Jel. 3,4.
36. Mert meg sem halhatnak többé:
mert hasonlók az angyalokhoz; és
az Istennek fiai, mivelhogy a feltá−
madásnak fiai.
Ján. 1,12. Róm. 8,14. 23.
1Kor. 15,42. 49. 52. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 1Ján. 3,2.
37. Hogy pedig a halottak feltámad−
nak, Mózes is megjelentette a csipke−
bokornál, mikor az Urat Ábrahám
Istenének és Izsák Istenének és Jákób
Istenének mondja. 2Móz. 3,6. Csel. 7,32.
38. Az Isten pedig nem a holtaknak,
hanem az élőknek Istene: mert min−
denek élnek Őnéki.

Róm. 4,17. 6,10. 11. Kol. 3,3. 4.
39. Felelvén pedig némelyek az írás−
tudók közül, mondának: Mester, jól
mondád!
40. És többé semmit sem mertek tőle
kérdezni.

Krisztus Dávidnak fia és Ura

41. Monda pedig nékik: Mimódon
mondják, hogy a Krisztus Dávidnak
fia? Mát. 22,41. Márk 12,35.
42. Holott maga Dávid mondja a
Zsoltárok könyvében: Monda az Úr
az én Uramnak, ülj az én jobb kezem
felől, Zsolt. 110,1. Csel. 2,34. 1Kor. 14,25.
43. Míglen vetem a te ellenségeidet
a te lábaid alá zsámolyul.
44. Dávid azért Urának mondja Őt,
mimódon fia tehát néki?

Óvás az írástudóktól

45. És az egész nép hallására monda
az Ő tanítványainak: Mát. 23,1. Márk 12,38.
46. Oltalmazzátok meg magatokat az
írástudóktól, kik hosszú köntösökben
akarnak járni, és szeretik a piacokon
való köszöntéseket, és a gyülekezetek−
ben az elölülést, és a lakomákon a fő−
helyeket; Mát. 23,5. 14.
47. Kik az özvegyeknek házát fel−
emésztik, és színből hosszan imádkoz−
nak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek.
Jak. 4,17.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 64
Tegnapi: 177
Heti: 861
Havi: 5 263
Össz.: 861 274

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 111. Lukács Evangéliuma 17-20. 2009.03.26.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »