Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

21-24.FEJEZET

A szegény özvegy két fillére

widows_offering.jpg

21 És mikor feltekintett, látta, hogy
a gazdagok hányják az ő ajándé−
kaikat a perselybe. Márk 12,41.
2. Látott pedig egy szegény özvegy−
asszonyt is, hogy abba két fillért vetett.
3. És monda: Igazán mondom néktek,
hogy e szegény özvegy mindenkinél
többet vetett: Péld. 3,9. 2Kor. 8,12. 9,6. 7.
4. Mert mindezek az ő fölöslegükből
vetettek Istennek az ajándékokhoz:
ez pedig az ő szegénységéből minden
vagyonát, amije volt, oda veté.

Jézus beszéde Jeruzsálem
pusztulásáról és az Ő eljöveteléről

signs_of_the_times.jpg

5. És mikor némelyek mondának a
templom felől, hogy szép kövekkel és
ajándékokkal van felékesítve, monda:
1Kir. 9,7. Jer. 5,10. Mik. 3,12.
Mát. 24,1−−21. Márk 13,1−−19.
6. Ezekből, amiket láttok, jönnek
napok, amelyekben kő kövön nem
marad, amely le nem romboltatnék.
7. Megkérdék pedig Őt, mondván:
Mester, mikor lesznek azért ezek? és
mi lesz a jel, mikor mindezek meglesz−
nek? Márk 13,5.
8. Ő pedig monda: Meglássátok,
hogy el ne hitessenek benneteket: mert
sokan jönnek el az én nevemben, kik
ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő
elközelgett; ne menjetek azért utánuk.
Mát. 24,4. Ef. 5,6. 2Thess. 2,3.
9. És mikor hallotok háborúkról és
zendülésekről, meg ne félemedjetek;
mert ezeknek meg kell lenni előbb,
de nem jön mindjárt a vég.
10. Akkor monda nékik: Nemzet
nemzet ellen támad, és ország ország
ellen; Mát. 24,7.
11. És mindenfelé nagy földindulások
lesznek, és éhségek és döghalálok;
és rettegtetések és nagy jelek lesznek
az égből.
12. De mindezeknek előtte kezeiket
reátok vetik, és üldöznek titeket, adván
a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe és
királyok és helytartók elé visznek az
én nevemért.
Csel. 5,18. 12,4. 16,24. 25,23. Jel. 2,10.
13. De ez alkalom lesz néktek, hogy
tanúbizonyságot tegyetek.
14. Tökéljétek el azért a ti szívetek−
ben, hogy nem gondolkodtok előre,
hogy mit feleljetek védelmetekre:
Mát. 10,19. Fil. 1,28. 2Thess. 1,5.

Én adok néktek szájat és bölcsességet

15. Mert én adok néktek szájat és
bölcsességet, melynek ellene nem
szólhatnak, sem ellene nem állhat−
nak mindazok, akik magukat ellene−
tekbe vetik.
2Móz. 4,12. Csel. 6,10.
16. Elárulnak pedig titeket szülők és
testvérek is, rokonok és barátok is;
és megölnek némelyeket közületek.
17. És gyűlöletesek lesztek mindenki
előtt az én nevemért. 2Tim. 3,12.
18. De fejeteknek egy hajszála sem
vész el.
19. Állhatatosságotokkal nyeritek meg
lelketeket.
20. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet
hadseregektől körülvéve, akkor tud−
játok meg, hogy elközelgett az ő elpusz−
tulása. Mát. 24,15. Márk 13,14.
21. Akkor akik Júdeában lesznek,
fussanak a hegyekre; és akik annak
közepette, menjenek ki abból; és akik
a mezőben, ne menjenek be abba.
22. Mert azok a bosszúállásnak nap−
jai, hogy beteljesedjenek mindazok,
amik megírattak. Dán. 9,26. Zak. 11,1.
23. Jaj pedig a terhes és szoptató
asszonyoknak azokban a napokban;
mert nagy szükség lesz e földön, és
harag e népen.
24. És elhullanak fegyvernek éle által,
és fogva vitetnek minden pogányok
közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a
pogányoktól, míglen betelik a pogá−
nyok ideje. Dán. 7,13. 9,27. Róm. 11,25. 26.
25. És lesznek jelek a napban, hold−
ban és csillagokban; és a földön pogá−
nyok szorongása a kétség miatt, mikor
a tenger és a hab zúgni fog, Mát. 24,29.
26. Mikor az emberek elhalnak a
félelem miatt és azoknak várása miatt,
amik e föld kerekségére következnek:
mert az egek erősségei megrendülnek.
2Pét. 3,10. 12.

jesus_return.jpg

27. És akkor meglátják az embernek
Fiát eljönni a felhőben, hatalommal
és nagy dicsőséggel.

Csel. 1,11. 1Thess. 3,13. Jel. 1,7. 14,14.
28. Mikor pedig ezek kezdenek meg−
lenni, nézzetek fel és emeljétek fel a
ti fejeteket; mert elközelgett a ti meg−
váltásotok. Róm. 8,19. 23.
29. Monda pedig nékik egy példáza−
tot: Tekintsétek meg a fügefát és min−
den fákat: Mát. 24,32. Márk 13,28.
30. Mikor immár hajtanak, és ezt
látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy
már közel van a nyár.
31. Ezenképpen ti is, mikor látjátok,
hogy ezek meglesznek, tudjátok meg,
hogy közel van az Isten országa.
rész 17,20. 21.
32. Bizony mondom néktek, hogy e
nemzetség el nem múlik, mígnem
mindezek meglesznek.
33. Az ég és a föld elmúlnak, de az
én beszédeim semmiképpen el nem
múlnak.
Ésa. 40,8.
34. De vigyázzatok magatokra, hogy
valamikor meg ne nehezedjék a ti szí−
vetek dobzódásnak, részegségnek és
ez élet gondjainak miatta, és váratlanul
reátok ne jöjjön az a nap:
Róm. 13,13. 1Thess. 5,6. 1Pét. 4,7.
35. Mert mint egy tőr, úgy lep meg
mindeneket, akik az egész föld színén
lakoznak. 1Thess. 5,2. 9. 2Pét. 3,10. Jel. 3,3.
36. Vigyázzatok azért, minden időben
imádkozván, hogy méltókká tétessetek
arra, hogy kimenekedjetek mindazok−
ból, amik bekövetkeznek, és megáll−
hassatok az embernek Fia előtt!
Zsolt. 1,5. Ef. 6,13. 18. Kol. 4,2.
1Thess. 5,9. 17. 1Ján. 2,18. Jel. 7,9.

Jézus naponta tanít a templomban

37. Tanít vala pedig naponta a temp−
lomban; éjszakára pedig kimenvén,
a hegyen volt, mely Olajfák hegyének
neveztetik. Ján. 8,1. 2.
38. És kora reggel hozzá megy vala
az egész nép, hogy Őt hallgassa a
templomban. Agg. 2,7. Mal. 3,1.


Júdás elárulja Jézust

judastakesmoney-s.jpg

22 Elközelgetett pedig a kovász−
talan kenyerek ünnepe, mely
húsvétnak neveztetik.
Zsolt. 2,2. Ján. 11,47. 55. Csel. 4,27.
2. És a főpapok és az írástudók keres−
nek vala módot, hogyan öljék meg Őt;
mert féltek a néptől.
Mát. 26,3. Márk 14,1. 2.
3. Beméne pedig a sátán Júdásba,
aki Iskariótesnek neveztetik, és a tizen−
kettőnek számából volt;
Mát. 26,14−−16. Márk 14,10. 11. 1Ján. 3,8.
4. És elmenvén, megbeszélte a főpa−
pokkal és a vezérekkel, mimódon adja
Őt nékik kezükbe.
5. És azok örültek, és megszerződé−
nek, hogy pénzt adnak néki;
Zak. 11,12. 1Tim. 6,10.
6. Ő pedig megigéré, és keres vala
jó alkalmat, hogy Őt nékik kezükbe
adja zenebona nélkül.

A húsvéti bárány és az úrvacsora

memorial.jpg

7. Eljött pedig a kovásztalan kenyerek
napja, melyen meg kellett öletni a hús−
véti báránynak;
8. És elküldé Pétert és Jánost, mond−
ván: Elmenvén, készítsétek el nékünk
a húsvéti bárányt, hogy megegyük.
Mát. 26,17. Márk 14,12.
9. Ők pedig mondának néki: Hol aka−
rod, hogy elkészítsük?
10. És Ő monda nékik: Ímé, mikor
bementek a városba, szembejön vele−
tek egy ember, ki egy korsó vizet visz;
kövessétek őt abba a házba, amelybe
bemegy.
11. És mondjátok a ház gazdájának:
Ezt mondja néked a Mester: Hol van
az a szállás, ahol megeszem az én tanít−
ványaimmal a húsvéti bárányt?
12. És ő mutat néktek egy nagy
vacsoráló helyet berendezve, ott készít−
sétek el.
13. Elmenvén pedig, úgy találták,
amint mondta nékik; és elkészítették
a húsvéti bárányt.
14. És mikor eljött az idő, asztalhoz
üle, és a tizenkét apostol Ővele egye−
tembe. Mát. 26,20. Márk 14,17. Ján. 13,21.
15. És monda nékik: Kívánva kíván−
tam a húsvéti bárányt megenni veletek,
mielőtt én szenvednék:
16. Mert mondom néktek, hogy töb−
bé nem eszem abból, míglen beteljese−
dik az Isten országában.
rész 14,15. Csel. 10,41. Jel. 19,9.
17. És a pohárt vévén, minekutána
hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és
osszátok el magatok között:
18. Mert mondom néktek, hogy nem
iszom a szőlőtőkének gyümölcséből,
míglen eljön az Isten országa.
Mát. 26,29. Márk 14,25.

Új szövetség az én véremben

bread.jpg

19. És minekutána a kenyeret vette,
hálákat adván megszegte, és adta né−
kik, mondván: Ez az én testem, mely
tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre.
Ésa. 53,4. 5.
Mát. 26,26. Márk 14,22. 1Kor. 11,24. 1Pét. 2,24.
20. Hasonlóképpen a pohárt is, minek−
utána vacsorált, ezt mondván: E pohár
amaz új szövetség az én véremben,
mely tiérettetek kiontatik.
Zak. 9,11.
Mát. 26,28. Márk 14,24. 1Kor. 10,16.
21. De ímé annak a keze, aki engem
elárul, velem van az asztalon.
Zsolt. 41,9. Mát. 26,21. Ján. 13,21. 26.
22. És az embernek Fia jóllehet el−
megy, mint elvégeztetett: de jaj annak
az embernek, aki által elárultatik!
Dán. 9,26. Márk 14,21. Csel. 2,23. 4,28.
23. És ők kezdték egymás között
kérdezni, vajon ki lehet az közöttük,
aki ezt meg fogja tenni?

Ki a legnagyobb

24. Támadt pedig köztük versengés
is, hogy ki tekinthető köztük nagyobb−
nak.
25. Ő pedig mondta nékik: A pogá−
nyokon uralkodnak az ő királyaik, és
akiknek hatalma van rajtuk, jótevőik−
nek hívatnak. Mát. 20,25. Márk 10,42.
26. De ti nem úgy: hanem aki leg−
nagyobb köztetek, olyan legyen, mint
aki legkisebb; és aki fő, mint aki szol−
gál.
Jak. 4,6. 1Pét. 5,3.
27. Mert melyik nagyobb, az−é, aki
asztalnál ül, vagy aki szolgál? nemde
aki asztalnál ül? De én köztetek olyan
vagyok, mint aki szolgál. Fil. 2,7.
28. Ti vagytok pedig azok, akik meg−
maradtatok énvelem az én kísértéseim−
ben; 2Tim. 2,12. Zsid. 4,15.
29. Én azért adok néktek, mikép−
pen az én Atyám adott nékem, orszá−
got,
rész 12,32. 2Kor. 1,7. Jel. 3,21.

jesusinvitation.jpg

30. Hogy egyetek és igyatok az én
asztalomon az én országomban, és ül−
jetek királyiszékeken, ítélvén az Izrael−
nek tizenkét nemzetségét.
Zsolt. 49,14.
Mát. 8,11. 19,28. 1Kor. 6,2. Jel. 19,9.
31. Monda pedig az Úr: Simon! Si−
mon! Ímé, a sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon, mint a búzát;
Jak. 4,7. 1Pét. 5,8.
32. De én imádkoztam érted,
hogy el ne fogyatkozzék a te hited:
te azért idővel megtérvén, a te atyád−
fiait erősítsed.
Zsolt. 51,13.
Ján. 17,9. 11. 15. 21,25. 2Kor. 1,4.
33. Ő pedig monda néki: Uram,
teveled kész vagyok mind tömlöcre,
mind halálra menni!
34. És Ő monda: Mondom néked
Péter: Ma nem szól addig a kakas,
míg te háromszor meg nem tagadod,
hogy ismersz engem.
35. És monda nékik: Mikor elküldte−
lek benneteket erszény, táska és saru
nélkül, volt−é valamiben fogyatkozás−
tok? Ők pedig mondának: Semmiben
sem. rész 9,3. 10,4. Mát. 10,5. 9. 10.
36. Mondta azért nékik: De most,
akinek erszénye van elővegye, hasonló−
képpen a táskát; és akinek nincs, adja el
felsőruháját, és vegyen szablyát.
37. Mert mondom néktek, hogy még
ennek az Írásnak be kell teljesülni raj−
tam: És a gonoszok közé számláltatott.
Mert amik reám vonatkoznak is, elvé−
geztetnek. Ésa. 53,12. Márk 15,28.
38. Azok pedig mondának: Uram,
ímé van itt két szablya. Ő pedig monda:
Elég.

Jézus szenvedése
és imája az Olajfák hegyén

agony.jpg

39. És kimenvén, ment az Ő szokása
szerint az Olajfák hegyére; követték
pedig Őt az Ő tanítványai is.
40. És mikor ott a helyen volt, monda
nékik: Imádkozzatok, hogy kísértésbe
ne essetek. Mát. 26,30. Márk 14,26.
41. És Ő eltávozék tőlük mintegy
kőhajításnyira; és térdre esvén, imád−
kozék, Márk 14,35.
42. Mondván: Atyám, ha akarod,
távoztasd el tőlem e pohárt; mindazál−
tal ne az én akaratom, hanem a tiéd
legyen!
Zsolt. 40,7−−9. Ésa. 50,5.
43. És angyal jelenék meg néki a
mennyből, erősítvén Őt. Mát. 4,11.
44. És haláltusában lévén, buzgósá−
gosabban imádkozék; és az Ő verítéke
olyan volt, mint a nagy vércseppek,
melyek a földre hullanak. Zsid. 5,7.
45. És minekutána fölkelt az imád−
kozástól, az Ő tanítványaihoz menvén,
alva találta őket a szomorúság miatt,
Ján. 12,27.
46. És mondta nékik: Mit alusztok?
Keljetek fel és imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek.

Jézus elfogatása

scan0023.jpg

47. És mikor még beszélt, ímé soka−
ság jött, melynek az méne előtte, aki
Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő
közül: és közelgete Jézushoz, hogy Őt
megcsókolja. 2Sám. 2,20.
Mát. 26,47. Márk 14,43. Ján. 18,3.
48. Jézus pedig monda néki: Júdás,
csókkal árulod el az embernek Fiát?
Péld. 27,6.
49. Látván pedig azok, akik körülötte
voltak, ami következik, mondának néki:
Uram, vágjuk−é őket fegyverrel?
50. És közülük valaki megvágta a
főpap szolgáját, és levágta annak jobb
fülét. Márk 14,47. Ján. 18,10. 11.
51. Felelvén pedig Jézus, monda:
Elég eddig. És illetvén annak fülét,
meggyógyítá azt.
52. Mondta pedig Jézus azoknak,
akik Őhozzá mentek, a főpapoknak,
a templom tisztjeinek és a véneknek:
Mint valami latorra, úgy jöttetek
szablyákkal és botokkal?
53. Mikor mindennap veletek voltam
a templomban, a ti kezeiteket nem
vetettétek énreám; de ez a ti órátok,
és a sötétségnek hatalma. 1Móz. 3,15.
Ján. 12,27. Csel. 2,23. 4,27.

Péter megtagadja Jézust

peter_disowns_jesus.jpg

54. Megfogván azért Őt, elvezeték,
és elvitték a főpap házába. Péter pedig
követi vala távol. Csel. 8,32.
55. És mikor tüzet gerjesztettek az
udvar közepén, és ők együtt leültek,
Péter is leült ővelük.
Mát. 26,69. Márk 14,66. Ján. 18,17. 25.
56. És meglátván őt egy szolgáló−
leány, amint a tűznél ült, szemeit reá−
vetvén, monda: Ez is Ővele volt!
57. Ő pedig megtagadá Őt, mondván:
Asszony, nem ismerem Őt!
58. És egy kevéssel azután más látván
őt, monda: Te is azok közül való vagy!
Péter pedig monda: Ember, nem va−
gyok! Ján. 18,15.
59. És úgy egy óra múlva másvalaki
erősíté, mondván: Bizony ez is vele volt:
mert Galileából való is.
60. Monda pedig Péter: Ember, nem
tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor
ő még beszélt, megszólalt a kakas.
Mát. 26,75.

Az Úr szava beteljesedett

biblic22.jpg

61. És hátrafordulván az Úr, tekintett
Péterre. És megemlékezék Péter az
Úr szaváról, amint néki mondta: Mielőtt
a kakas szól, háromszor megtagadsz
engem. Ján. 13,38.
62. És kimenvén Péter, keservesen
sírt. Ésa. 66,2. Ezék. 7,16. 2Kor. 7,10.

Jézus a nagytanács előtt

63. És azok a férfiak, akik fogva tar−
tották Jézust, csúfolják vala, vervén Őt.
Mát. 26,67. Márk 14,65.
64. És szemeit betakarván, arcul csap−
dosák Őt, és kérdezék Őt, mondván:
Prófétáld meg ki az, aki téged ver?
Zsolt. 69,1−−21. Ésa. 50,6. 52,14. Zak. 13,6.
65. És sok egyéb dolgot mondának
néki, szidalmazván Őt.
66. És amint nappal lett, egybegyűlt a
nép véneinek tanácsa, főpapok és írás−
tudók: és az ő gyülekezetükbe vitték
Őt, Zsolt. 2,1. Csel. 4,26.
67. Mondván: Ha te vagy a Krisztus,
mondd meg nékünk. Monda pedig
nékik: Ha mondom néktek, nem hi−
szitek: Mát. 26,63.
68. De ha kérdezlek is, nem feleltek
nékem, sem el nem bocsátotok.

Az embernek Fia
az Isten hatalmának jobbja felől

69. Mostantól fogva ül az embernek
Fia az Isten hatalmának jobbja felől.

Zsolt. 110,1. Dán. 7,13. 14.
Csel. 1,11. 3,21. 1Thess. 4,16. Zsid. 1,3. 8,1. Jel. 1,7.
70. Mondának pedig mindnyájan: Te
vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda
nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!
Mát. 27,11.
71. Azok pedig mondának: Mi szük−
ségünk van még bizonyságra? Hiszen
mi magunk hallottuk az Ő szájából.
Márk 14,63.

Jézus Pilátus és Heródes előtt

800px-munkacsy_-_christ_before_pilate.jpg

23 És fölkelvén az ő egész sokasá−
guk, Pilátushoz vitték Őt.
Mát. 27,2. 11−−31. Márk 15,1. Ján. 18,28.
2. És kezdték Őt vádolni, mondván:
Úgy találtuk, hogy Ő a népet félreveze−
ti, és tiltja a császár adójának fizetését,
mivelhogy Ő magát ama király Krisz−
tusnak mondja. Dán. 3,12.
Csel. 24,5. Mát. 17,27. Márk 12,17. Ján. 19,12.
3. Pilátus pedig megkérdé Őt, mond−
ván: Te vagy−é a zsidók királya? És Ő
felelvén néki, mondta: Te mondod!
1Tim. 6,13.
4. Monda pedig Pilátus a főpapoknak
és a sokaságnak: Semmi bűnt nem talá−
lok ez emberben. 2Kor. 5,21. 1Pét. 2,22.
5. De azok erősködtek, mondván: A
népet felzendíti, tanítván az egész Júde−
ában, elkezdve Galileától mind idáig.
6. Pilátus pedig Galileát hallván, meg−
kérdé, vajon galileai ember−é Ő?
7. És mikor megtudta, hogy Ő a Heró−
des hatósága alá tartozik, Heródeshez
küldé Őt, mivelhogy az is Jeruzsálem−
ben volt azokban a napokban.
8. Heródes pedig Jézust látván igen
megörült: mert sok időtől fogva kívánta
Őt látni, mivelhogy sokat hallott Őfelő−
le, és remélte, hogy majd valami csodát
lát, amit Ő tesz. Mát. 14,1.
9. Kérdezé pedig Őt sok beszéddel;
de Ő semmit nem felelt néki.
10. Ott állanak vala pedig a főpapok
és az írástudók, teljes igyekezettel
vádolván Őt.
11. Heródes pedig az ő katonáival
egybe semminek állítván és kicsúfolván
Őt, minekutána felöltöztette fényes ru−
hába, visszaküldé Pilátushoz. Ésa. 53,3.
12. És az napon lettek barátok egy−
mással Pilátus és Heródes; mert azelőtt
ellenségeskedésben voltak egymással.
Csel. 4,27. Jak. 4,4.

Jézus elítéltetése

185608.jpg

13. Pilátus pedig a főpapokat, főembe−
reket és a népet egybegyűjtvén,
Mát. 27,23. Ján. 18,38.
14. Monda nékik: Idehoztátok nékem
ez embert, mint aki a népet félrevezeti:
és ímé, én tielőttetek kivallatván, sem−
mi olyan bűnt nem találtam ez ember−
ben, amivel Őt vádoljátok: Dán. 6,4.
15. De még Heródes sem; mert tite−
ket hozzá igazítálak; és ímé semmi
halálra való dolgot nem cselekedett Ő.
16. Megfenyítvén azért Őt, elbocsá−
tom. Ján. 19,1.
17. Kell vala pedig elbocsátania nékik
ünnepenként egy foglyot.
Mát. 27,15. Márk 15,6. Ján. 18,39.
18. De felkiáltott az egész sokaság,
mondván: Vidd el Őt, és bocsásd el
nékünk Barabást! Csel. 3,14.
19. Ki a városban lett valami láza−
dásért és gyilkosságért vettetett a
tömlöcbe.

munkacsy_ecce_homo.jpg

20. Pilátus azért ismét felszólala, el
akarván bocsátani Jézust;
21. De azok ellene kiáltának, mond−
ván: Feszítsd meg! Feszítsd meg Őt!
Márk 15,14. Ján. 19,6.
22. Ő pedig harmadszor is monda
nékik: Mert mi gonoszt tett Ő? Semmi
halálra való bűnt nem találtam Őbenne;
megfenyítvén azért Őt, elbocsátom!
23. Azok pedig nagy fennszóval sür−
geték, kérvén, hogy megfeszíttessék;
és az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz
vala. Márk 15,15.
24. És Pilátus megítélé, hogy meg−
legyen, amit kérnek vala.
25. És elbocsátá nékik azt, aki lázadá−
sért és gyilkosságért vettetett a tömlöc−
be, akit kértek; Jézust pedig kiszolgál−
tatá az ő akaratuknak.
Péld. 17,15. Ésa. 53,8. Mát. 27,26.

Jézus útja a Golgotához

harold_copping_simon_of_cyrene_carries_jesus_cross_400.jpg

26. Mikor azért elvitték Őt, megra−
gadván Simont, egy cirénébelit, ki a
mezőről jött, arra tették a keresztfát,
hogy vigye Jézus után. Ján. 19,17.
27. Követte pedig Őt a népnek és
az asszonyoknak nagy sokasága, akik
gyászolták és siratták Őt.
28. Jézus pedig hozzájuk fordulván,
monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok
énrajtam, hanem ti magatokon sírjatok,
és a ti magzataitokon.
29. Mert ímé jönnek napok, melyeken
ezt mondják: Boldogok a meddők, és
amely méhek nem szültek, és az emlők,
amelyek nem szoptattak!
rész 19,43. 44. 21,23. 24.
30. Akkor kezdik mondani a hegyek−
nek: Essetek mireánk; és a halmoknak:
Borítsatok el minket!
Ésa. 2,19. Hós. 10,8. Jel. 6,16. 9,6.
31. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik,
mi történik a szárazzal?
Péld. 11,31. Jer. 25,29. Ezék. 20,47. 1Pét. 4,17.
32. Vittek pedig két másikat is, két
gonosztevőt Ővele, hogy megölesse−
nek. Ésa. 53,12. Mát. 27,38.

Jézus megfeszíttetése és halála

golgota.jpg

33. Mikor pedig elmentek a helyre,
mely Koponya helyének mondatik, ott
megfeszítették Őt és a gonosztevőket,
egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz
felől. Mát. 27,33. Márk 15,22. Ján. 19,17.
34. Jézus pedig monda: Atyám! Bo−
csásd meg nékik; mert nem tudják mit
cselekszenek. Elosztván pedig az Ő
ruháit, vetének reájuk sorsot. Zsolt. 22,18.
Mát. 5,44. Csel. 3,17. 7,60. 1Kor. 2,8. 4,12.
35. És a nép megálla nézni. Csúfolák
pedig Őt a főemberek is azokkal egybe,
mondván: Másokat megmentett, ment−
se meg magát, ha Ő a Krisztus, az Isten−
nek ama választottja. Zsolt. 22,17. Zak. 12,10.
36. Csúfolták pedig Őt a vitézek is,
odajárulván és ecettel kínálván Őt.
Zsolt. 69,21.
37. És ezt mondván néki: Ha te vagy
a zsidóknak ama Királya, szabadítsd
meg magadat!
38. Vala pedig egy felirat is fölébe írva
görög, római és zsidó betűkkel: Ez a
zsidóknak ama Királya.
Mát. 27,44. Márk 15,26. Ján. 19,19.
39. A felfüggesztett gonosztevők kö−
zül pedig az egyik szidalmazta Őt,
mondván: Ha te vagy a Krisztus, sza−
badítsd meg magadat, minket is!
40. Felelvén pedig a másik, meg−
dorgálá őt, mondván: Az Istent sem
féled−e te? Hiszen te ugyanazon ítélet
alatt vagy! Ef. 5,11.
41. És mi ugyan méltán; mert a mi
cselekedetünknek méltó büntetését
vesszük: Ő pedig semmi méltatlan
dolgot nem cselekedett.
42. És monda Jézusnak: Uram, emlé−
kezzél meg rólam, mikor eljössz a te
országodban! Zsolt. 4,3.
43. És monda néki Jézus: Bizony
mondom néked ma: Velem leszel a
Paradicsomban. Jel. 2,7.

A templom kárpitja kettéhasad

veil_.jpg

44. Volt pedig mintegy hat óra, és
sötétség lett az egész földön mind
kilenc óráig. Ésa. 50,3. Ámós 8,9.
Mát. 27,45. Márk 15,33.
45. És meghomályosodék a nap, és
a templom kárpitja középen kettéha−
sada. 2Krón. 3,14.
Mát. 27,51. Ef. 2,14. Zsid. 6,19.
46. És kiáltván Jézus nagy szóval,
monda: Atyám, a te kezeidbe teszem
le az én szellememet.
És ezeket mond−
ván, meghalt. Zsolt. 31,5. Fil. 2,8. 1Pét. 2,23.
47. Látván pedig a százados, ami
történt, dicsőíté az Istent, mondván:
Bizony, ez ember igaz volt.
Mát. 27,54. Márk 15,39.
48. És az egész sokaság, mely e do−
lognak látására ment oda, látván azokat,
amik történtek, mellét verve megtért.
Ján. 8,38.
49. Az Ő ismerősei pedig mind, és az
asszonyok, akik Galileából követték Őt,
távol álltak, nézvén ezeket.
Zsolt. 38,11. Ján. 19,25.

Jézus temetése

burialofjesus.jpg

50. És ímé egy ember, akinek József
volt a neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú,
Mát. 27,57. Márk 15,42. Ján. 19,38.
51. Aki nem volt részes azoknak taná−
csában és cselekedetében, Arimatiából,
a zsidók városából való, aki maga is
várta az Istennek országát;
rész 2,25. 38. Mal. 3,1. 1Tim. 5,22.
52. Ez odamenvén Pilátushoz, elkérte
a Jézus testét.
53. És levévén azt, begöngyölé azt
gyolcsba, és helyezé azt egy sziklába
vágott sírboltba, melyben még senki
sem feküdt. Ésa. 53,9.
54. És az a nap péntek volt, és
szombat virradt rá.
55. Az Őt követő asszonyok is pedig,
kik vele Galileából jöttek, megnézték
a sírt, és hogy miképpen helyeztetett
el az Ő teste. Márk 15,47.
56. Visszatérvén pedig, készítettek
fűszerszámokat és keneteket.
57. És szombaton nyugovának a pa−
rancsolat szerint. 1Móz. 2,3.

Krisztus feltámadása

felt__mad__s8b.jpg

24 A hétnek első napján pedig kora
reggel a sírhoz mentek, vivén
az elkészített fűszerszámokat, és né−
mely más asszonyok is velük.
Mát. 28,1. Márk 16,1. Ján. 20,1.
2. És a követ a sírról elhengerítve
találták.
3. És mikor bementek, nem találták
az Úr Jézus testét.

2648105300015114614s600x600q85.jpg

4. És lőn, hogy mikor ők efelett meg−
döbbentek, ímé két férfiú állt melléjük
fényes öltözetben: Csel. 1,10.
5. És mikor ők megrémülvén a föld−
re hajták orcájukat, azok mondták
nékik: Mit keresitek a holtak között
az élőt?
Márk 16,5. 6.
6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlé−
kezzetek rá, mint beszélt néktek, még
mikor Galileában volt, Mát. 16,21.
7. Mondván: Szükség az ember
Fiának átadatni a bűnös emberek
kezébe, és megfeszíttetni, és har−
madnapon feltámadni.
vers 46. rész 9,22.
Márk 8,31. Csel. 13,32. 17,3.
Róm. 6,9. 1Kor. 15,3. 4. 2Kor. 4,14.
8. Megemlékezének azért az Ő szavai−
ról. Ján. 2,22.
9. És visszatérvén a sírtól, elmondták
mindezeket a tizenegynek, és mind a
többieknek. Mát. 28,8.
10. Mária Magdaléna, és Johanna,
és a Jakab anyja Mária, és egyéb asz−
szonyok voltak ővelük, akik ezeket
mondták az apostoloknak. rész 8,3.
11. De az ő szavuk csak üres beszéd−
nek látszék azok előtt; és nem hittek
nékik.
12. Péter azonban felkelvén elfutott a
sírhoz, és behajolván látta, hogy csak
a lepedők vannak ott; és elméne, magá−
ban csodálkozván e dolgon. Ján. 20,3.

Jézus megjelenik az
Emmausba menő tanítványoknak

emmaus_road.jpg

13. És ímé, azok közül ketten mentek
ugyanazon a napon egy faluba, mely
Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyira volt,
melynek neve Emmaus volt.
Márk 16,12. Csel. 10,40. 41. 1Kor. 15,4−−6.
14. És beszélgettek maguk közt mind−
azokról, amik történtek.
5Móz. 6,7. Zsolt. 71,15. 145,11. Mal. 3,16.
15. És lőn, hogy amint beszélgettek
és egymástól kérdezősködtek, maga
Jézus hozzájuk menvén, velük együtt
megy vala az úton.
16. De az ő szemeik visszatartózta−
tának, hogy Őt meg ne ismerjék.
Ján. 20,14. 21,4.
17. Monda pedig nékik: Micsoda
szavak ezek, amelyeket egymással
váltotok jártotokban? És miért vagytok
szomorú ábrázattal?
18. Felelvén pedig az egyik, kinek
neve Kleofás, monda néki: Csak te
vagy−é jövevény Jeruzsálemben, és nem
tudod minémű dolgok lettek abban e
napokban? Ján. 19,25.
19. És monda nékik: Micsoda dolgok?
Azok pedig mondának néki: Amelyek
estek a názáretbeli Jézuson, aki próféta
volt, cselekedetben és beszédben
hatalmas Isten előtt és az egész nép
előtt:
Ján. 3,2. Csel. 2,22. 7,22.
20. És mimódon adták Őt a főpapok
és a mi főembereink halálos ítéletre,
és megfeszítették Őt. Csel. 13,27.
21. Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az,
aki meg fogja váltani az Izraelt. De
mindezek mellett ma van harmadnapja,
hogy ezek lettek. Csel. 1,6.
22. Hanem valami közülünk való
asszonyok is megdöbbentettek minket,
akik jó reggel a sírnál voltak;
23. És mikor nem találták az Ő testét,
hazajöttek, mondván, hogy angyalok
jelenését is látták, akik azt mondják,
hogy Ő él.
24. És azok közül némelyek, akik
velünk voltak, elmentek a sírhoz,
és úgy találták, amint az asszonyok
is mondták; Őt pedig nem látták.
25. És Ő mondta nékik: Oh, balga−
tagok és rest szívűek mindazoknak
elhívésére, amiket a próféták szóltak!
26. Avagy nem ezeket kellett−é szen−
vedni a Krisztusnak, és úgy menni
be az Ő dicsőségébe?

Csel. 2,24. 17,3. Fil. 2,6−−11. Zsid. 2,14.
27. És elkezdvén Mózestől és minden
prófétáktól fogva, elmagyarázta nékik
minden Írásokban, amik Őfelőle
megírattak.
Zsolt. 16,9. 22,1−−31. 132,11.
Ésa. 7,14. 9,6. 40,10. 50,6. 53,2−11. Jer. 23,5. 33,14.
Ezék. 34,23. 37,25. Dán. 9,24. Mik. 7,20. Mal. 3,1.
28. Elközelítének pedig a faluhoz,
amelybe mennek vala; és Ő úgy tett,
mintha továbbmenne. 1Móz. 32,26.
29. De kényszeríték Őt, mondván:
Maradj velünk, mert immár beeste−
ledik, és a nap lehanyatlott! Bement
azért, hogy velük maradjon.
30. És lőn, mikor leült velük, a kenye−
ret vévén, megáldotta, és megszegvén,
nékik adta.

Jézus megnyitja
a tanítványok szemeit

31. És megnyilatkozának az ő sze−
meik, és megismerték Őt;
de Ő el−
tűnt előlük. Zsolt. 119,18. Péld. 20,12.
Ésa. 32,3. 4. Csel. 16,14. Ef. 1,18. Jel. 3,18.
32. És mondának egymásnak: Avagy
nem gerjedezett−é a mi szívünk miben−
nünk, mikor nékünk szólt az úton, és
mikor magyarázta nékünk az Írásokat?
33. És felkelvén azon órában, vissza−
tértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve
találták a tizenegyet és azokat, akik
velük voltak.
34. Kik ezt mondják vala: Feltámadott
az Úr bizonnyal, és megjelent Simon−
nak! 1Kor. 15,5.
35. És ezek is elbeszélték, mi történt
az úton, és miképpen ismerték meg ők
a kenyér megszegéséről.

Jézus megjelenik az apostoloknak

jesus_teaching_a_new_commandment.jpg

36. És mikor ezeket beszélték, meg−
állt maga Jézus közöttük, és mondta
nékik: Békesség néktek!
Márk 16,14. Ján. 20,19. 1Kor. 15,5.
37. Megrémülvén pedig és félvén, azt
hitték, hogy valami szellemet látnak.
38. És monda nékik: Miért háborodta−
tok meg, és miért támadnak szívetek−
ben okoskodások?
39. Lássátok meg az én kezeimet és
lábaimat, hogy én magam vagyok: tapo−
gassatok meg engem, és lássatok; mert
a szellemnek nincs húsa és csontja,
amint látjátok, hogy nekem van!
40. És ezeket mondván, megmutatta
nékik kezeit és lábait.
41. Mikor pedig még nem hittek az
öröm miatt, és csodálkoztak, monda
nékik: Van−é itt valami ennivalótok?
42. Ők pedig adtak néki egy darab
sült halat, és valami lépesmézet,
43. Melyeket elvett, és előttük evett.
44. És mondta nékik: Ezek azok a
beszédek, amelyeket szóltam néktek,
mikor még veletek voltam, hogy
szükség beteljesedni mindazoknak,
amik megírattak a Mózes törvényében,
a prófétáknál és a zsoltárokban énfelő−
lem. Csel. 10,41. 2Kor. 4,6.
45. Akkor megnyilatkoztatá az ő el−
méjüket, hogy értsék az Írásokat.

46. És monda nékik: Így van meg−
írva, és így kellett szenvedni a Krisz−
tusnak, és feltámadni a halálból
harmadnapon:
Csel. 2,24. 13,33. Róm. 10,7.
47. És prédikáltatni az Ő nevében a
megtérést és a bűnök eltörlését min−
den pogányok között, Jeruzsálemtől
kezdve.
Zsolt. 22,27. Ésa. 49,6. Jer. 31,34.
Dán. 9,24. Hós. 2,23. Mik. 4,2. Mal. 1,11. Gal. 3,11.
48. Ti vagytok pedig ezeknek bizony−
ságai. Ján. 15,27. Csel. 1,22.
49. És ímé, én elküldöm tireátok az
én Atyámnak ígéretét; ti pedig ma−
radjatok Jeruzsálem városában, míg−
nem felruháztattok mennyei erővel
.
Ésa. 44,3. Jóel 2,28.
Ján. 15,26. Csel. 1,4. 5. 8. 2,1−−4.

Jézus mennybemenetele

the_ascension_jekel.jpg

50. Kivitte pedig őket Betániáig; és
felemelvén az Ő kezeit, megáldá
őket.
Márk 16,19. Csel. 1,4−−14.
51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük
elszakadván, felviteték a mennybe.
2Kir. 2,11. Ef. 1,20. 4,8.
52. Ők pedig imádván Őt, vissza−
tértek nagy örömmel Jeruzsálembe;
53. És mindenkor a templomban vol−
tak, dicsérvén és áldván az Istent.
Ámen. Csel. 2,1−−4.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 112. Lukács Evangéliuma 21-24. 2009.03.27.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »