Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÉTER APOSTOL ELSŐ LEVELE

peter.jpg


s1030597.jpg

Köszöntés

1 Péter, Jézus Krisztusnak apostola,
a Pontusban, Galáciában, Kappadó−
ciában, Ázsiában és Bithiniában elszé−
ledt jövevényeknek, Csel. 2,9. Ján. 7,35.

Isten rendelése

2. Akik ki vannak választva az Atya
Isten eleve rendelése szerint, a Szel−
lem megszentelésében, engedelmes−
ségre és Jézus Krisztus vérével való
meghintésre: kegyelem és békesség
adassék néktek bőségesen.
Róm. 1,5. 8,29.
Ef. 1,4. 2Thess. 2,13. Zsid. 9,14. 10,22. 12,24.

Kipróbált hitünk becsesebb
a tűz által kipróbált aranynál

3. Áldott az Isten és a mi Urunk
Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő
nagy irgalmassága szerint újonnan
szült minket élő reménységre Jézus
Krisztusnak a halálból való feltáma−
dása által,
Ján. 3,3. 5. 1Kor. 15,20. Gal. 6,16.
Ef. 1,3. 1Thess. 4,14. Tit. 3,5. 7. Jak. 1,18.
4. Romolhatatlan, szeplőtelen és
hervadhatatlan örökségre, amely a
mennyekben van fenntartva szá−
munkra,
Kol. 1,5. 2Tim. 4,8.
5. Akiket Isten ereje őriz hit által
az üdvösségre, amely készen van,
hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá
legyen.
Ján. 10,28.
6. Amelyben örvendeztek, noha most
kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok
különféle megpróbáltatások között,
Ésa. 51,7. Mát. 5,12.
7. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami
sokkal becsesebb a veszendő, de tűz
által kipróbált aranynál, dicséretre,
tisztességre és dicsőségre méltónak
találtassék a Jézus Krisztus megjele−
nésekor;
Zsolt. 66,10. Tit. 2,13. Jak. 1,3.
8. Akit, noha nem láttatok, szeret−
tek; akiben, noha most nem látjátok,
de hisztek Őbenne, kibeszélhetetlen
és dicsőült örömmel örvendeztek:

Ján. 20,29. 1Ján. 4,20.
9. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek
üdvösségét. Róm. 12,2. Zsid. 11,6.

A Szellem a mostani időről szól

10. Amely üdvösség felől tudakozód−
tak és nyomozódtak a próféták, akik az
irántatok való kegyelem felől jövendöl−
tek: 1Móz. 49,10. Dán. 2,44. Agg. 2,7. Zak. 6,12.
11. Akik azt nyomozták, hogy mely
vagy milyen időre jelentette azt ki a
Krisztusnak bennük levő Szelleme, aki
előre bizonyságot tett a Krisztusra váró
szenvedésekről és az azt követő dicső−
ségről. Zsolt. 22,6. Ésa. 53,3. Dán. 9,20.
Róm. 8,9. 1Kor. 10,4. Gal. 4,6. Fil. 2,7. 9. 2Pét. 1,21.
12. Azt a kijelentést kapták, hogy nem
maguknak, hanem nektek szolgálnak
azokkal, amiket most az Evangélium
hirdetői prédikálnak nektek, az
egekből küldött Szent Szellem által;
amikbe angyalok vágyakoznak bete−
kinteni.
Dán. 12,5. 9. Csel. 2,4. 11. 39. Ef. 3,10.

Szentek legyetek teljes életetekben

13. Annakokáért övezzétek fel elmé−
tek derekait, és mint józanok, töké−
letesen reménykedjetek abban a ke−
gyelemben, amelyet a Jézus Krisztus
hoz néktek, mikor megjelen.

Luk. 17,30. 1Kor. 1,7. 2Thess. 1,7. 1Pét. 5,4.
14. Mint engedelmes gyermekek ne
szabjátok magatokat a korábbi kíván−
ságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok
idején voltak bennetek;
15. Hanem, mint ahogy szent az, aki
elhívott titeket, ti is szentek legyetek
teljes életetekben. 2Kor. 7,1.
16. Mert meg van írva: Szentek legye−
tek, mert én szent vagyok.

3Móz. 11,44. Ésa. 62,12. Ef. 5,27. 1Thess. 4,3.
17. És ha Atyának hívjátok Őt, aki
személyválogatás nélkül ítél meg min−
denkit tettei szerint, félelemmel tölt−
sétek a ti jövevénységtek idejét:
Csel. 10,34. Kol. 3,25. Zsid. 11,13. 12,28.

Hibátlan és szeplőtlen Bárány drága vérén váltattunk meg

18. Tudván, hogy nem veszendő
holmin, ezüstön vagy aranyon vál−
tattatok meg
a ti atyáitoktól örökölt
hiábavaló életetekből; rész 4,3.
19. Hanem drága véren, mint hibát−
lan és szeplőtlen Bárányén, a Krisz−
tusén:
vers 2. 2Móz. 12,5. Ésa. 53,7.
Ján. 1,29. Csel. 20,28. Zsid. 9,14. Jel. 1,5. 5,9.
20. Aki eleve el volt ugyan rendelve,
a világ megalapítása előtt, megjelent
pedig az idők végén tiérettetek,

Róm. 3,25. Gal. 4,4. Ef. 1,10. 2Tim. 1,9. Jel. 13,8.
21. Akik általa hisztek Istenben, aki
feltámasztotta Őt a halálból és dicső−
séget adott néki; hogy a ti hitetek és
reménységetek Istenben legyen.
Fil. 2,9.
22. Lelketeket az igazság iránt való
engedelmességben képmutatás nélkül
való atyafiúi szeretetre tisztítván meg
a Szellem által, egymást tiszta szívből,
buzgón szeressétek; Ján. 13,34. Róm. 12,10.

Újonnan születni
romolhatatlan magból

23. Mint akik újonnan születtetek
nem romlandó magból, de romolha−
tatlanból, Istennek Igéje által, amely
él és megmarad örökké.
rész 1,3.
Ján. 1,12. 13. 3,3. Zsid. 4,12. Jak. 1,18. 1Ján. 3,9.
24. Mert minden test olyan, mint a
fű, és az embernek minden dicsősége
olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű,
és virága elhull: Ésa. 40,6. Jak. 1,10.
25. De az Úr Igéje (Rhema) megmarad
örökké.
Ez pedig az az Ige, amelyet
örömüzenetként hirdettek néktek.
Zsolt. 119,89. Ésa. 40,8. Luk. 16,17. Róm. 10,8.

Növekedni az Ige tiszta tején

biblespine.jpg

2 Levetvén azért minden gonosz−
ságot, minden álnokságot, kép−
mutatást, irigykedést, és minden rágal−
mazást,
2. Mint most született csecsemők,
az Ige tiszta, hamisítatlan teje után
vágyakozzatok, hogy azon növeked−
jetek; rész 1,23. Róm. 12,2. 1Kor. 3,2. 3Ján. 2.
3. Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos
az Úr. Zsolt. 34,8. Tit. 3,4. Zsid. 6,5.
4. Járuljatok Őhozzá, mint élő kő−
höz, aki az emberektől ugyan meg−
vetett, de Istennél választott és be−
cses,

5. Ti magatok is, mint élő kövek
épüljetek fel szellemi házzá, szent
papsággá, hogy szellemi áldozatok−
kal áldozzatok, amelyek kedvesek Is−
tennek a Jézus Krisztus által.
Hós. 14,2.
Róm. 12,1. Ef. 2,21. Fil. 4,18. Zsid. 13,15.
6. Azért van meg az Írásban: Ímé,
szegletkövet teszek Sionban, amely
kiválasztott, becses; és aki hisz abban,
meg nem szégyenül. Ésa. 28,16.
Ján. 3,16. Róm. 9,32. 33. 10,11.
7. Nektek akik hisztek, drága kincs;
az engedetleneknek pedig: A kő, ame−
lyet az építők megvetettek, szegletkővé
lett; Zsolt. 118,22. Mát. 21,42. Luk. 2,34.
8. És: Megütközés köve és botrán−
kozás sziklája lett; akik mivel engedet−
lenek, megütköznek az Igében, amire
rendeltettek is.
Ésa. 8,14. Róm. 9,32. 1Kor. 1,23. Gal. 5,11.
9. Ti pedig választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, Isten
tulajdon népe vagytok, hogy hirdes−
sétek annak hatalmas dolgait, aki a
sötétségből az Ő csodálatos világos−
ságára hívott el titeket;
Ésa. 9,2. 42,16.
Csel. 26,18. 2Kor. 4,6. Kol. 1,12. 13. Jel. 5,10.
10. Akik hajdan nem voltatok nép,
most pedig Isten népe vagytok; akik
egykor kegyelem nélkül voltatok, most
pedig kegyelmet nyertetek. Róm. 9,25.
11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jö−
vevényeket és idegeneket, tartóztassá−
tok meg magatokat a testi kívánságok−
tól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;
12. Magatokat a pogányok közt jól
viselvén, hogy amiben rágalmaznak
titeket mint gonosztevőket, a jó csele−
kedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék
Istent a meglátogatás napján. Mát. 5,16.
13. Az Úrért vessétek magatokat alá
minden emberi rendelésnek: akár király−
nak, mint feljebbvalónak; Mát. 22,21.
14. Akár helytartóknak, mint akiket
Ő küld a gonosztévők megbüntetésére,
a jól cselekvőknek pedig dicsérésére.
15. Mert az az Isten akarata, hogy jót
cselekedvén, elnémítsátok a balgatag
emberek tudatlanságát;
16. Mint szabadok, és nem mint akik−
nél a szabadság a gonoszság palástja,
hanem mint Istennek szolgái.
17. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiú−
ságot szeressétek; az Istent féljétek;
a királyt tiszteljétek.

Krisztus nyomdokait kövessük

18. A szolgák teljes félelemmel ren−
deljék alá magukat az uraknak; nem
csak a jóknak és kíméleteseknek,
hanem a szívteleneknek is.
19. Mert az kedves dolog, ha valaki
Istenre néző lelkiismerettel tűr kese−
rűségeket, igazságtalanul szenvedvén.

20. Mert micsoda dicsőség van ab−
ban, ha vétkeitekért tűritek el az arcul−
verést? De ha jót cselekedtek és mégis
szenvedve tűrtök, ez kedves dolog
Isten előtt.
21. Mert erre hivattatok el; hiszen
Krisztus is szenvedett érettetek, néktek
példát hagyván, hogy az Ő nyomdokait
kövessétek. Ésa. 51,7.

Megtérni lelkünk pásztorához

22. Aki bűnt nem cselekedett, sem
a szájában álnokság nem találtatott:

Ésa. 53,9. Mal. 2,6. Ján. 8,46. 2Kor. 5,21.
23. Aki szidalmaztatván, viszont
nem szidalmazott, szenvedvén nem
fenyegetőzött; hanem hagyta az igaz−
ságosan ítélőre:
Ésa. 53,7. Zsid. 12,3.
24. Aki a mi bűneinket maga vitte
fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk:
Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ésa. 53,4. 5. Mát. 8,17. Gal. 3,13. Kol. 1,13. 14.
25. Mert olyanok voltatok, mint té−
velygő juhok; de most megtértetek
lelketek pásztorához és felvigyázójá−
hoz.
Zsolt. 119,176. Ésa. 53,6.
Ezék. 34,6. 23. 37,24. Ján. 10,10. 11. Zsid. 13,20.

Az asszonyok férjükkel együtt
örököstársak az élet kegyelmében

s1030093.jpg

3 Hasonlóképpen az asszonyok ren−
deljék magukat alá az ő férjüknek,
hogy ha némelyek nem engedelmes−
kednének is az Igének, feleségük maga−
viselete szavak nélkül is megnyerje őket,
2. Ha látják a ti félelemben való fedd−
hetetlen életeteket. 1Kor. 7,16. Gal. 3,28.
3. Akiknek ékessége ne legyen külső,
hajuknak fonogatásából és aranynak
felrakásából vagy öltözékek felvevésé−
ből való; Ésa. 3,16−−24.
4. Hanem a szívnek elrejtett embe−
re, a szelíd és csendes szellem ro−
molhatatlanságával, ami igen becses
az Isten előtt.
Róm. 2,29. 1Thess. 5,23.
5. Mert így ékesítették magukat haj−
dan ama szent asszonyok is, akik Isten−
ben reménykedtek, és alárendelték
magukat az ő férjüknek.
6. Miként Sára engedelmeskedett Áb−
rahámnak, urának nevezvén őt, akinek
gyermekei lettetek, ha jót cselekszetek,
és semmi félelemtől nem rettegtek.
7. A férfiak hasonlóképpen, megértően
éljenek együtt feleségükkel, az asszo−
nyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel,
megadván nékik a tiszteletet, mint
akik örököstársak az élet kegyelmé−
ben; hogy a ti imádságaitok meg ne
hiúsuljanak.
Mát. 5,23. 18,19. Gal. 3,28.
8. Végezetre mindnyájan legyetek
egyértelműek, együttérzők, atyafiszere−
tők, irgalmasak, előzékenyek:
9. Nem fizetvén gonosszal a gono−
szért, avagy szidalommal a szidalomért;
sőt ellenkezőleg, áldást mondjatok,
tudva, hogy arra hivattatok el, hogy
áldást örököljetek,

Mát. 25,34. Róm. 12,19.
10. Mert aki akarja az életet szeretni,
és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a
gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak
álnokságot: Zsolt. 34,12. 13.
11. Forduljon el a gonosztól, és csele−
kedje a jót; keresse a békességet, és
kövesse azt. Jak. 1,13. 19. 3,6. 4,11.
12. Mert az Úr szemei az igazakon
vannak, és az Ő fülei azoknak kö−
nyörgésein; az Úr orcája pedig a go−
noszt cselekvőkön.
Ján. 9,31. Jak. 5,16.
13. És kicsoda az, aki bántalmaz tite−
ket, ha a jót követitek?
Zsolt. 34,15. Péld. 16,7. Róm. 8,28. 3Ján. 11.
14. De még ha szenvedtek is az
igazságért, boldogok vagytok; a fe−
nyegetésüktől pedig meg ne ijedjetek,
se zavarba ne essetek;
Ésa. 8,12. Jer. 1,8.
Mát. 5,44. Ján. 14,1. Fil. 1,28.
15. Az Úr Istent pedig szenteljétek
meg a ti szívetekben. Mindig készek
legyetek megfelelni mindenkinek, aki
számot kér tőletek a bennetek levő re−
ménységről. Zsolt. 119,46. Kol. 4,6. 2Tim. 2,25.
16. Ezt szelídséggel és félelemmel
tegyétek, megőrizve a jó lelkiismeretet,
hogy amiben rágalmaznak titeket, mint
gonosztevőket, szégyenüljenek meg
azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban
való jó életeteket. 1Tim. 1,5. Zsid. 13,18.
17. Mert jobb, ha jót cselekedve szen−
vedtek, ha ez az Isten akarata, hogy−
nem gonoszt cselekedve. 2Tim. 3,12.
18. Mert Krisztus is szenvedett egy−
szer a bűnökért, mint igaz a nem igaza−
kért, hogy minket Istenhez vezéreljen;
megölettetvén ugyan test szerint, de
megeleveníttetvén Szellem szerint;

Csel. 2,24. Róm. 8,11. Kol. 1,21. Zsid. 2,14.
19. Amelyben elment és a tömlöcben
lévő szellemeknek is prédikált,
rész 4,6. Ésa. 42,7. 61,1.
20. Akik engedetlenek voltak egykor,
amikor megvárta az Isten hosszútűrése
a Noé napjaiban, amíg elkészült a bár−
ka, amelyben kevés, azaz nyolc lélek
tartatott meg víz által; Zsid. 11,7. 2Pét. 2,5.

Megtart a keresztség
Jézus Krisztus feltámadása által

21.Most pedig titeket is megtart
ennek képmása, a keresztség, ami
nem a test szennyének lemosása,
hanem jó lelkiismeretért való folya−
modás Istenhez, a Jézus Krisztus fel−
támadása által;
Ef. 5,26. Tit. 3,5. Zsid. 10,22.
22. Aki Istennek jobbján van, fel−
menvén a mennybe; akinek alávet−
tettek az angyalok, hatalmasságok
és erők.
Zsolt. 8,6. 110,1. Róm. 8,34. 38.
1Kor. 15,27. Ef. 1,20. 21. Zsid. 1,6. 13. 2,8.

Isten akarata szerint
éljétek a testben hátralévő időt

earthloveunity.jpg

4 Minthogy azért Krisztus testben
szenvedett értünk, fegyverkezzetek
fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki
testét fegyelemben tartja, megszűnik a
bűntől; Gal. 5,24.
2. Hogy többé ne embereknek kíván−
ságai, hanem Isten akarata szerint éljé−
tek a testben hátralevő időt.
3. Mert elég nékünk, hogy életünk
elfolyt idejében a pogányok akaratát
cselekedtük: járván feslettségekben,
kívánságokban, részegségekben, dob−
zódásokban, iszákosságban és undok
bálványimádásokban.
4. Ami miatt idegenkedve nézik, hogy
ti már nem futtok velük együtt a kicsa−
pongásnak ugyanabban az áradatában,
és szitkozódnak.
5. Akik számot adnak majd annak,
aki készen áll megítélni élőket és holta−
kat. Csel. 10,42. Róm. 14,10. 2Tim. 4,1. Jak. 5,9.

Az Evangélium
a holtaknak is hirdettetett

6. Mert azért hirdettetett az Evangé−
lium a holtaknak is, hogy testben embe−
rek szerint ítéltessenek meg, de élje−
nek Isten szerint szellemben.
rész 3,19.
7. A vége pedig mindennek közel van.
Annakokáért legyetek mértékletesek
és józanok, hogy imádkozhassatok.
Mát. 24,33. Róm. 13,12. Fil. 4,5.
Zsid. 10,25. Jak. 5,8. 2Pét. 3,10. 1Ján. 2,18.

A szeretet sok vétket elfedez

8. Mindenek előtt pedig legyetek haj−
landók az egymás iránti szeretetre;
mert a szeretet sok vétket elfedez.
Péld. 10,12. 1Kor. 13,7. Jak. 5,20.
9. Legyetek egymáshoz vendégszere−
tők, zúgolódás nélkül. 2Kor. 2,9. Zsid. 13,2.

Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai

10. Szolgáljatok egymásnak azzal a
kegyelmi ajándékkal, amit ki−ki
kapott, mint Isten sokféle kegyelmé−
nek hű sáfárai.
Róm. 12,6−−8. 1Kor. 4,1. 2. 7.
11. Ha valaki szól, mintegy Isten
Igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy
azzal az erővel szolgáljon, amelyet
Isten ád: hogy mindenben dicsőít−
tessék az Isten a Jézus Krisztus által,
akinek dicsőség és hatalom örökkön
örökké. Ámen.
Jer. 23,22. 1Kor. 10,31.
Ef. 4,29. 5,20. 1Tim. 6,16. Jel. 1,6.

Krisztus nevéért való gyalázat

12. Szeretteim, ne rémüljetek meg
attól a tűztől, amely megpróbáltatásul
támadt köztetek, mintha valami rémü−
letes dolog történnék veletek;
Ésa. 51,7. Ján. 10,10.
13. Sőt, amennyiben részetek van a
Krisztus szenvedéseiben, örüljetek,
hogy az Ő dicsőségének megjelenése−
kor is vigadozva örvendezhessetek.
Róm. 8,17. 2Tim. 2,12. Jak. 1,2. Jel. 1,9.
14. Boldogok vagytok, ha Krisztus
nevéért gyaláznak titeket; mert meg−
nyugszik rajtatok a dicsőségnek és
az Istennek Szelleme, akit amazok
káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek
Őt.
Mát. 5,11. 2Kor. 12,9.
15. Mert senki se szenvedjen közületek
mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosz−
tevő vagy mint más dolgába avatkozó:
16. Ha pedig mint keresztény szen−
ved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért
az Istent. Csel. 5,41.
17. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék
az ítélet az Istennek házán: ha pedig elő−
ször rajtunk kezdődik, mi lesz a vége
azoknak, akik nem engedelmeskednek
az Isten Evangéliumának? Ésa. 10,12.
Jer. 25,29. Ezék. 9,6. Mal. 3,5. Luk. 10,12. 23,31.
18. És ha az igaz is alig menekül meg,
hová lesz az istentelen és bűnös?
19. Annakokáért akik az Isten akara−
tát követve szenvednek is, ajánlják néki
lelküket, mint hű Teremtőnek, jót cse−
lekedvén. rész 3,17. Luk. 23,46. Jak. 1,12. 5,13.

Az egyház szolgálóinak felelőssége

giovanni-christus-am-olberg.jpg

5 A köztetek lévő presbitereket ké−
rem én, a presbitertárs, és a Krisz−
tus szenvedésének tanúja, és a megjele−
nendő dicsőségnek részese; Luk. 24,48.
Csel. 1,8. 10,38. 39. Róm. 8,17. Filem. 9. Jel. 1,9.
2. Legeltessétek az Istennek köztetek
lévő nyáját, gondot viselvén arra nem
kényszerből, hanem önként; sem nem
rút nyerészkedésből, hanem odaadással;
Ján. 21,15. Csel. 20,28.
3. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok
a gyülekezeteken, hanem mint példaké−
pei a nyájnak. Zsolt. 74,2. Csel. 20,35.
4. És mikor megjelenik a főpásztor,
elnyeritek a dicsőségnek enyészhe−
tetlen koronáját.
Zsid. 13,20. Jak. 1,12. Jel. 3,10.
5. Hasonlatosképpen ti ifjabbak, enge−
delmeskedjetek a véneknek; mindnyá−
jan pedig egymásnak engedelmesked−
vén, az alázatosságot öltsétek fel, mert
az Isten a kevélyeknek ellene áll, az
alázatosaknak pedig kegyelmet ád.

Zsolt. 138,6. Ésa. 57,15. 60,2.
Róm. 12,10. Ef. 5,21. Fil. 2,3. Jak. 4,6.
6. Alázzátok meg tehát magatokat
Istennek hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket a maga idejé−
ben.
Zsolt. 75,6. 7.
7. Minden gondotokat Őreá vessé−
tek, mert néki gondja van reátok.

Zsolt. 37,5. 55,22. Én. 8,12.
Mát. 6,25. Luk. 12,11. Fil. 4,6. Zsid. 13,5.
8. Józanok legyetek, vigyázzatok;
mert a ti ellenségetek, az ördög, mint
ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit
nyeljen el: Hab. 3,13. Ján. 10,10.
9. Akinek álljatok ellen, erősek lé−
vén a hitben,
tudva, hogy a világban
lévő atyafiságotokon ugyanazok a szen−
vedések telnek be. Ef. 6,12. Jak. 4,7.

Isten tesz tökéletessé Krisztusban

10. A minden kegyelemnek Istene
pedig, aki az Ő örök dicsőségére
hívott el minket a Krisztus Jézusban,
titeket, akik rövid ideig szenvedtetek,
Ő maga fog tökéletesekké, erősekké,
szilárdakká és állhatatosakká tenni,

1Kor. 1,9. 1Thess. 2,12.

11. Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön örökké. Ámen.
12. Silvánus által, aki nektek, amint
gondolom, hű atyátokfia, röviden ír−
tam, intve és bizonyságot téve, hogy ez
az Istennek igaz kegyelme, amelyben
állotok.
2Kor. 1,19. Zsid. 13,22.
13. Köszönt titeket a Babilonban lévő,
veletek együtt kiválasztott gyülekezet
és Márk, az én fiam. Csel. 12,12. 25. 15,37.
Kol. 4,10. Filem. 24. Jel. 17,5. 18,4.
14. Köszöntsétek egymást szeretet
csókjával. Békesség mindnyájatoknak,
akik Krisztusban vagytok.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 184
Heti: 29
Havi: 3 873
Össz.: 872 008

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 113. Péter I.levele 2009.03.28.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »