Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÉTER APOSTOL MÁSODIK LEVELE

Akik drága hitet nyertünk
Jézus Krisztus igazságában

s1030230.jpg

1 Simon Péter, Jézus Krisztus szol−
gája és apostola, azoknak, akik
velünk egyenlő drága hitet nyertek
a mi Istenünk, és Üdvözítőnk: Jézus
Krisztus megigazítása által,

2. Kegyelem és békesség adassék
néktek bőségesen az Istennek és
Jézusnak, a mi Urunknak megisme−
rése által.
Csel. 11,17. 1Kor. 1,5−−7. Ef. 4,5.

Az isteni természet részeseivé lenni

3. Mivelhogy az Ő isteni ereje
mindennel megajándékozott minket,
ami az életre és istenfélelemre való;
az Ő megismerése által, aki minket
a saját dicsőségével és hatalmával
elhívott,
Ján. 17,3. 2Tim. 1,9.
4. Amely által a megígért igen nagy
és becses áldásokkal ajándékozott
meg bennünket; hogy azok által
isteni természet részeseivé legyetek,
kikerülvén a romlottságot, amely a
kívánságban van e világon.

2Kor. 3,18. 7,1. Ef. 4,24. Zsid. 12,10. 1Ján. 3,2.

Elhívásunkat gyümölcsözővé tenni

5. Éppen ezért, minden igyekezettel
azon legyetek, hogy a hitetekben
mutassátok meg az igaz emberséget,
az igaz emberségben pedig az isme−
retet, Hós. 4,6. 2Kor. 6,4. 6. 1Pét. 3,7.
6. Az ismeretben pedig a mértékle−
tességet, a mértékletességben pedig a
kitartást, a kitartásban pedig az isten−
félelmet,
7. Az istenfélelemben pedig atya−
fiakhoz való hajlandóságot, az atyafiak−
hoz való hajlandóságban pedig szere−
tetet. Gal. 6,10. 1Thess. 3,12. 5,15. 1Ján. 4,21.
8. Mert ha ezek megvannak és
gyarapodnak bennetek, nem lesztek
sem restek, sem gyümölcstelenek
a mi Urunk Jézus Krisztus megis−
merésében.
rész 3,18. Fil. 1,9. Kol. 1,10.
9. Mert akiben ezek nincsenek meg,
az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi
bűneiből való megtisztulásáról.
Ef. 5,26. Zsid. 9,14. 1Ján. 1,7.
10. Annakokáért, atyámfiai, igyekez−
zetek inkább a ti elhivatástokat és kivá−
lasztatástokat erőssé tenni; mert ha
ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg
soha. 1Ján. 3,19.
11. Mert ekképpen gazdagon adatik
majd néktek a mi Urunknak és Üd−
vözítőnknek, a Jézus Krisztusnak örök
országába való bemenetel. 2Tim. 4,8.

A prófétai szóra figyelmezni

12. Annakokáért nem mulasztom el,
hogy mindenkor emlékeztesselek tite−
ket ezekre, habár tudjátok ezeket, és
erősek vagytok a jelenvaló igazság−
ban.
Fil. 3,1. 1Pét. 5,12. 1Ján. 2,21. Júd. 5.
13. De helyesnek tartom, hogy amíg
ebben a sátorban vagyok, emlékeztetés
által ébresztgesselek titeket; rész 3,1.
14. Mint aki tudom, hogy hamar le−
teszem sátoromat, amiképpen a mi
Urunk Jézus Krisztus meg is jelentette
nékem. Ján. 13,36. 21,18. 2Kor. 5,1. 2Tim. 4,6.
15. De igyekezni fogok azon, hogy ti
az én halálom után is mindenkor meg−
emlékezhessetek ezekről.
16. Mert nem mesterkélt meséket
követve ismertettük meg veletek a mi
Urunk Jézus Krisztus erejét és eljövete−
lét, hanem mint akik szemtanúi voltunk
az Ő nagyságának. Csel. 1,21. 1Ján. 1,1.
17. Mert amikor az Atya Istentől azt a
tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy
hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata
jutott: Ez az én szerelmes Fiam, aki−
ben én gyönyörködöm:
Zsolt. 2,7. Ésa. 42,1.
Mát. 3,17. 17,5. Márk 1,11. 9,7. Luk. 1,35. 9,35.
18. Ezt az égből jövő szózatot mi hal−
lottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
Józs. 5,15. Mát. 17,1.
19. De még ennél is biztosabbnak
tartjuk a prófétai szót, amelyre jól
teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét
helyen világító szövétnekre, míg
nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel
szívetekben.
Zsolt. 119,105. Péld. 4,18. Mal. 4,2.
Ján. 1,4. 5. 2Kor. 4,4. 6. Jel. 2,28. 22,16.
20. Tudván először azt, hogy az Írás−
ban egy prófétai szó sem támad saját
magyarázatból.
21. Mert sohasem ember akaratá−
ból származott a prófétai szó, hanem
a Szent Szellemtől indíttatva szólot−
tak az Istennek szent emberei.

2Sám. 23,2. Jer. 23,26.
Luk. 1,70. Csel. 1,16. 3,18. 2Tim. 3,16. 1Pét. 1,11.

Óvás hamis tanítóktól

2 De voltak a nép között is hamis pró−
féták, amiképpen lesznek köztetek
is hamis tanítók, akik veszedelmes
eretnekségeket fognak becsempészni,
és az Urat, aki megváltotta őket, meg−
tagadván, önmagukra hirtelen való
pusztulást hoznak. Mát. 24,11. Zsid. 10,29.
2. És sokan fogják követni azoknak
romlottságát, akik miatt az igazság útja
káromoltatni fog.
3. És a telhetetlenség miatt költött
beszédekkel kihasználnak benneteket;
akiknek ítélete régóta készen áll már,
és pusztulásukat nem kerülik el.

Meg tudja szabadítani az Úr az övéit

23231.jpg

4. Mert ha nem kedvezett az Isten
a bűnbe esett angyaloknak, hanem az
alvilág mélyébe taszította őket, hogy a
sötétség láncain őrizzék őket az ítéletre;
Jób 4,18. 1Ján. 3,8. Júd. 6. Jel. 20,2. 3.
5. És ha a régi világnak sem kedve−
zett, de Noét, az igazság hirdetőjét,
nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel
borítván el az istentelenek világát;
1Móz. 7,23. Zsid. 11,7. 1Pét. 3,20.
6. És ha Szodoma és Gomora városát
elhamvasztotta, pusztulásra ítélte, intő
példaként azoknak, akik istentelenül
élnek; 1Móz. 19,24.
7. És ha megszabadította az igaz
Lótot, aki gyötrődött az istentelenek
kicsapongó viselkedése miatt;
8. Mert amaz igaz, azok között lakván,
a gonosz cselekedeteket látva és hallva,
napról napra gyötörte az ő igaz lelkét:
9. Akkor meg tudja szabadítani az
Úr az istenfélőket a kísértésekből,
a gonoszokat pedig büntetésre fenntar−
tani az ítélet napjára.
Zsolt. 34,17.
10. Főképpen pedig azokat, akik a
testet követvén, tisztátalan kívánságban
járnak és a hatalmasságot megvetik.
Vakmerők, maguknak kedveskedők,
akik a méltóságokat káromolni nem ret−
tegnek;
11. Holott az angyalok, akik erőre
és hatalomra nézve nagyobbak, nem
mondanak ellenük az Úr előtt káromló
ítéletet. Júd. 8. 9.

A test szerint járók tévelygései

12. De ezek, mint oktalan állatok,
amelyek természet szerint arra vannak,
hogy megfogják és elpusztítsák őket,
tudatlanságukban azokat káromolják,
amiket nem ismernek, és azoknak
pusztulásával fognak el is pusztulni.
13. Megkapják gonoszságuk bérét,
akik gyönyörűségnek tartják a nappali
dobzódást: undokságok és fertelmek,
akik kéjelegnek az ő csalárdságukban,
mikor együtt lakmároznak veletek.
Róm. 13,13. 1Kor. 11,20.
14. Akiknek szemei paráznasággal tel−
vék, bűnnel telhetetlenek; megtévesztik
az erőtlen lelkeket, szívük gyakorlott a
telhetetlenségben, átok gyermekei;
15. Akik elhagyták az egyenes utat,
eltévelyedtek, és Bálámnak, Bosor fiá−
nak útját követték, aki a hamisság bérét
kedvelte. 4Móz. 22,7−−21. 32. Jel. 2,14.
16. De megfeddetett az ő törvény−
telenségéért: egy igavonó néma állat
emberi hangon szólván, megakadályoz−
ta a próféta esztelenségét.
17. Ezek víztelen kútfők, széltől há−
nyatott fellegek, akiknek a sötétség
homálya van fenntartva örökre.
18. Mert hiábavalóság kevély szavait
szólván, testi kívánsággal, bujálkodás−
sal elhitetik azokat, akik alighogy el−
szakadtak a tévelygésben élőktől,
Csel. 2,40.
19. Szabadságot ígérvén nekik, holott
ők maguk a romlottság szolgái; mert
mindenki annak szolgája ugyanis,
amitől legyőzetett.
Ján. 8,34. Róm. 6,16. Gal. 5,13.
20. Mert ha az Úrnak, a megtartó
Jézus Krisztusnak megismerése által
a világ fertelmeitől megmenekültek,
de ezekbe ismét belekeveredve legyő−
zetnek, ez utóbbi állapotuk rosszabb
lesz az elsőnél.
Zsolt. 6,4. Mát. 12,45. Zsid. 10,26. 27.
21. Mert jobb lett volna rájuk nézve,
ha meg sem ismerték volna az igazság
útját, mint hogy azt megismerve, elpár−
toljanak a nékik adott szent parancsolat−
tól. Luk. 12,47. Ján. 15,22.
22. De betelt rajtuk az igaz példa−
beszéd szava: Az eb visszatért a saját
okádására, és a megfürdetett disznó a
sárnak fertőjébe. Péld. 26,11.

Emlékezzetek
a szent próféták beszédeire

river_in_fall.jpg

3 Ez immár második levélírásom
néktek, szeretteim, amellyel a ti
tiszta gondolkozástokat emlékeztetés
által serkentgetem; rész 1,13.
2. Hogy emlékezzetek a szent pró−
féták ezelőtt mondott beszédeire, és
az Úrnak és Üdvözítőnek általunk, az
apostolok által közölt parancsolatjára:
Júd. 17.

Az utolsó időkről

3. Tudván először azt, hogy az utolsó
időben csúfolkodók támadnak, akik
mindenből gúnyt űznek, akik saját
kívánságaik szerint járnak, 1Tim. 4,1.
4. És ezt mondják: Hol van az Ő el−
jövetelének ígérete? Mert amióta az
atyák elhunytak, minden úgy maradt,
ahogy a teremtés kezdete óta van.
Ésa. 5,19. Jer. 17,15. Ezék. 12,22. Mát. 24,48.
5. Mert készakarva nem vesznek tu−
domást arról, hogy egek régtől fogva
voltak, és föld, mely vízből és víz által
állott elő az Isten szavára;
1Móz. 1,6. Zsolt. 33,6. Zsid. 11,3.
6. Amelyek által az akkori világ vízzel
elboríttatván elveszett.
1Móz. 1,2. Ésa. 24,1. Jer. 4,23−−27.
7. A mostani egek pedig és a föld,
ugyanazon szó által megkíméltettek,
tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és
az istentelen emberek pusztulásának
napjára. Mát. 25,41. 2Thess. 1,8. Zsid. 1,11.
8. Ez az egy azonban ne legyen elrejt−
ve előttetek, szeretteim, hogy egy nap
az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és
ezer esztendő mint egy nap. Zsolt. 90,4.

Az Úr napjának eljövetele

revelation1.jpg

9. Nem késik el az ígérettel az Úr,
ahogy némelyek késedelemnek tart−
ják; hanem hosszan tűr érettünk,
nem akarván, hogy némelyek elvesz−
szenek, hanem hogy mindenki meg−
térésre jusson.
Ésa. 30,18. Ezék. 18,23. 33,11.
Dán. 10,14. Hab. 2,3. Róm. 2,4. Zsid. 10,37.
10. Az Úr napja pedig úgy jön majd el,
mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropog−
va elmúlnak, az elemek pedig megégve
felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dol−
gok is megégnek. Mát. 24,35. 43. Jel. 20,11.
11. Mivelhogy azért mindezek felbom−
lanak, milyeneknek kell lennetek néktek
szent életben és istenfélelemben,

12. Akik várjátok és sóvárogjátok az
Isten napjának eljövetelét, mely miatt
az egek tűzbe borulva felbomlanak,
és az elemek égve megolvadnak.
Zsolt. 50,3. Ésa. 34,4. Mik. 1,4.
13. De új eget és új földet várunk
az Ő ígérete szerint, amelyekben
igazság lakozik.
Ésa. 65,17. 66,22. Jel. 21,1.
14. Annakokáért szeretteim, ezeket
várván, igyekezzetek, hogy szeplő
nélkül és hiba nélkül valóknak találjon
titeket békességben. Ef. 5,27. 1Thess. 3,13.
15. És a mi Urunk hosszútűrését
üdvösségnek tartsátok; amiképpen a
mi szeretett atyánkfia, Pál is írt néktek a
néki adott bölcsesség szerint,

Neh. 9,17. Róm. 2,4. 1Pét. 3,20.
16. Szinte minden levelében, amikor
ezekről szól. Ezekben van néhány ne−
hezen érthető dolog, amiket a tudatla−
nok és állhatatlanok kiforgatnak, mint
más Írásokat is, a maguk vesztére.
1Kor. 15,24. 1Thess. 4,15.
17. Ti azért szeretteim, előre tudván
ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek
tévelygései el ne sodorjanak, és a saját
erősségetekből ki ne essetek;
Róm. 8,19. Ef. 4,14.
18. Hanem növekedjetek a kegye−
lemben és a mi Urunknak és
megtartó Jézus Krisztusunknak
ismeretében. Néki legyen dicsőség,
mind most, mind örökkön örökké.
Ámen.
Ján. 17,3. Kol. 1,10.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 114. Péter II.levele 2009.03.29.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »