Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOL ELSŐ LEVELE

Az örök élet megjelent nékünk

jesus_light.jpg

1 Ami kezdettől fogva volt, amit hal−
lottunk, amit szemeinkkel láttunk,
amit szemléltünk, és kezeinkkel illet−
tünk, az életnek Igéjéről. Mik. 5,2.
Luk. 24,39. Ján. 1,1. 2Pét. 1,16. Jel. 19,13.
2. És az élet megjelent és láttuk és
tanúbizonyságot teszünk róla és hir−
detjük néktek az örök életet, amely
az Atyánál volt és megjelent nékünk;
Ján. 1,4. 17,3.
3. Amit láttunk és hallottunk, azt hir−
detjük néktek, hogy néktek is közös−
ségtek legyen velünk. A mi közössé−
günk ugyanis közösség az Atyával és
az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Ján. 15,4. 17,21. 1Kor. 1,9.
4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy
örömötök teljes legyen. Ján. 17,13.
5. És ez az az üzenet, amelyet tőle
hallottunk és hirdetünk néktek, hogy
az Isten világosság és nincs Őbenne
semmi sötétség.
Ján. 1,9. 17. 8,12. 9,5. 12,35. 2Pét. 1,19. Jel. 1,5.
6. Ha azt mondjuk, hogy közössé−
günk van vele és a sötétségben járunk,
hazudunk, és nem az igazságot csele−
kesszük.

Jézus Krisztus vére
megtisztít minden bűntől

7.Ha pedig a világosságban járunk,
amint Ő maga a világosságban van:
közösségünk van egymással, és Jé−
zus Krisztusnak, az Ő Fiának vére
megtisztít minket minden bűntől.

Csel. 20,28. Róm. 5,9. Ef. 1,7.
Kol. 1,14. 20. Zsid. 10,19. 1Pét. 1,18. Jel. 12,11.
8. Ha azt mondjuk, hogy nincs bű−
nünk, magunkat csaljuk meg és az
igazság nincs bennünk. Jak. 3,2.
9. Ha megvalljuk bűneinket, hű
és igaz, hogy megbocsássa bűnein−
ket és megtisztítson minket minden
hamisságtól.
Zsolt. 32,5. 103,3. 12.
Ésa. 43,25. 26. Jer. 33,8. Mik. 7,18. 19.
10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkez−
tünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje
nincs bennünk. Jak. 4,6. 1Pét. 5,5.

Van Szószólónk az Atyánál

holy_trinity-1.jpg

2 Én fiacskáim, ezeket azért írom
néktek, hogy ne vétkezzetek. És
ha valaki vétkezik, van Szószólónk
az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 6. Zsid. 9,24.

Jézus Krisztus
engesztelő áldozat az egész világért

2. És Ő engesztelő áldozat a mi
vétkeinkért; de nemcsak a miénkért,
hanem az egész világ vétkeiért is.

rész 4,10. Róm. 3,25. Kol. 1,20.
3. És arról tudjuk meg, hogy meg−
ismertük Őt, ha az Ő parancsolatait
megtartjuk. Ján. 13,34. 35.
4. Aki ezt mondja: Ismerem Őt, és az
Ő parancsolatait nem tartja meg, ha−
zug az, és nincs meg abban az igazság.
5. Aki pedig megtartja az Ő beszé−
dét, abban valósággal teljessé lett
az Isten szeretete. Erről tudjuk meg,
hogy Őbenne vagyunk;

rész 4,12. 13. Ján. 13,35. 14,21.
6. Aki azt mondja, hogy Őbenne
marad, annak úgy kell járnia, amint
Ő járt.
Mát. 11,29. Ján. 15,4. 5. Jak. 2,14.

Az új parancsolat Őbenne

7. Atyámfiai, nem új parancsolatot
írok néktek, hanem régi parancsolatot,
amely előttetek volt kezdettől fogva; a
régi parancsolat az Ige, amelyet hallot−
tatok kezdettől fogva. rész 3,11. Jak. 1,22.
8. Viszont új parancsolatot írok nék−
tek, ami igaz Őbenne és tibennetek;
mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz
világosság már fénylik.
Ján. 1,4. 9. 8,12. 12,35. 13,34. Róm. 13,12. Ef. 5,8.
9. Aki azt mondja, hogy a világosság−
ban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még
mindig a sötétségben van. 1Kor. 13,2.
10. Aki szereti az ő atyjafiát, az a
világosságban marad, és nincs benne
botránkozásra való. Mát. 6,23.
11. Aki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a
sötétségben van, és a sötétségben jár,
és nem tudja hová megy, mert a sötét−
ség megvakította a szemeit. Ján. 12,35.

Írok néktek

12. Írok néktek, gyermekek, mert
a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő
nevéért.
Luk. 24,47. Csel. 2,38. 4,12. 13,38.
13. Írok néktek atyák, mert megis−
mertétek Őt, aki kezdettől fogva van.
Írok néktek ifjak, mert legyőztétek a
gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert
megismertétek az Atyát.

Róm. 8,15−−17. Gal. 4,6. Jel. 22,3.
14. Írtam néktek atyák, mert megis−
mertétek Őt, aki kezdettől fogva van.
Írtam néktek ifjak, mert erősek vagy−
tok, és az Isten Igéje bennetek lako−
zik, és legyőztétek a gonoszt.

Ján. 1,1. Ef. 6,10.
15. Ne szeressétek a világot, se azo−
kat, amik a világban vannak. Ha valaki
szereti a világot, nincs meg abban az
Atya szeretete. Mát. 6,24. Gal. 1,10. Jak. 4,4.
16. Mert mindaz, ami a világban van, a
test kívánsága, és a szemek kívánsága,
és az élet kérkedése, nem az Atyától
van, hanem a világból.
17. A világ pedig elmúlik, és annak
kívánsága is; de aki az Isten akaratát
cselekszi, az megmarad örökké.

Ján. 6,38. Róm. 9,28. 1Pét. 1,24.

Sok antikrisztus támad

18. Fiacskáim, itt az utolsó óra; és
amint hallottátok, hogy az antikrisztus
eljön, így most sok antikrisztus jelent
meg; ebből tudjuk, hogy itt az utolsó
óra. Mát. 24,5. 2Thess. 2,3. Zsid. 1,2.
19. Közülünk váltak ki, de nem voltak
közülünk valók; mert ha közülünk va−
lók lettek volna, velünk maradtak volna;
de azért lett így, hogy nyilvánvalóvá
legyen felőlük, nem mindnyájan közü−
lünk valók. Mát. 24,24. Ján. 6,37. 10,28. 17,12.
Csel. 20,30. 1Kor. 11,19. 2Tim. 2,19.

Kenet a Szenttől

20. És néktek kenetetek van a
Szenttől, és mindent tudtok.
rész 4,4.
Ésa. 44,3. Márk 1,24. Ján. 10,4. 5.
14,26. 16,13. 2Kor. 1,21. 2,16. Kol. 1,9−−11. 2,2.
21. Nem azért írtam néktek, mivel
nem ismeritek az igazságot, hanem
mivel ismeritek azt, és mivel tudjátok,
hogy semmi hazugság nem származhat
az igazságból.
22. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja,
hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisz−
tus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. 2Ján. 7.

Aki vallást tesz a Fiúról

23. Senkiben nincs meg az Atya,
aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a
Fiúról, abban az Atya is megvan.

rész 4,15. Ján. 14,7. 16,23. Róm. 10,9. 10.
24. Amit azért ti kezdettől hallottatok,
az maradjon meg bennetek. Ha benne−
tek marad az, amit kezdettől fogva
hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban
maradtok. rész 1,3. 2Ján. 6.
25. És az az ígéret, amelyet Ő ígért
nékünk: az örök élet. Ján. 3,15. 17,3.
26. Ezeket írtam néktek azok felől,
akik megtévesztenek titeket.

A kenet megtanít mindenre

27. És az a kenet, amelyet ti kap−
tatok tőle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki
tanítson titeket; hanem amint az a
kenet megtanít titeket mindenre, úgy
igaz is az, és nem hazugság, és ami−
ként megtanított titeket, úgy marad−
jatok Őbenne.
vers 20.
Jer. 31,34. Ján. 14,26. 16,13. Zsid. 8,10.

Maradjatok Őbenne

28. És most, fiacskáim, maradjatok
Őbenne; hogy amikor megjelenik, bizo−
dalmunk legyen, és meg ne szégyenül−
jünk előtte az Ő eljövetelekor.
1Kor. 15,23. Zsid. 9,28.
29. Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok,
hogy aki az igazságot cselekszi, az
mind Őtőle született. Csel. 22,14.

Hasonlókká leszünk Őhozzá

hail-jesus.jpg

3 Lássátok milyen nagy szeretetet
adott nékünk az Atya, hogy Isten
fiainak neveztetünk! A világ azért nem
ismer minket, mert nem ismerte meg
Őt.
Ján. 1,12. 15,18. 16,3. 17,25. Gal. 4,5. Ef. 1,5.
2. Szeretteim, most Isten gyerme−
kei vagyunk, és még nem lett nyil−
vánvalóvá, hogy mivé leszünk. De
tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz,
hasonlókká leszünk Őhozzá; mert
meg fogjuk Őt látni, amint van.

Zsolt. 16,11. 17,15. Róm. 8,29. 1Kor. 2,9.
15,12. 2Kor. 4,17. 5,7. 1Thess. 4,17. Zsid. 9,28.
3. És akiben megvan ez a reménység
Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt
magára, amiképpen Ő is tiszta.

2Kor. 5,17. 1Pét. 1,15. 16.
4. Valaki a bűnt cselekszi, az a tör−
vénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig
a törvénytelenség.
5. És tudjátok, hogy Ő azért jelent
meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és
Őbenne nincs bűn.
Ésa. 53,4. 5. 9.
2Kor. 5,21. Zsid. 1,3. 1Pét. 2,22. 24.
6. Aki Őbenne marad, egy sem esik
bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta
Őt, sem meg nem ismerte Őt.
7. Fiacskáim! senki el ne hitessen
benneteket: aki az igazságot cselekszi,
az igaz, amiként Ő is igaz: 2Kor. 5,21.
8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből
van; mert az ördög kezdettől fogva bűn−
ben leledzik. Azért jelent meg az Is−
tennek Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa.
Mát. 13,38. Luk. 10,18. Ján. 8,44. 16,11.
9. Senki sem cselekszik bűnt, aki az
Istentől született, mert benne marad
az Ő magja;
és nem cselekedhetik
bűnt, mivelhogy Istentől született.
rész 5,18. 1Pét. 1,23.
10. Erről ismerhetők meg az Isten
gyermekei és az ördög gyermekei: aki
nem az igazságot cselekszi, az egy sem
az Istentől való, és az sem, aki nem
szereti az ő atyjafiát. rész 4,8.

A kezdettől való üzenet

11. Mert ez az üzenet, amelyet kezdet−
től fogva hallottatok, hogy szeressük
egymást. Ján. 13,34. 15,12. 2Ján. 5.
12. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosz−
tól volt, és meggyilkolá az ő testvérét.
És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő
cselekedetei gonoszok voltak, a testvé−
re cselekedetei pedig igazak.
1Móz. 4,8. Ján. 8,44. Zsid. 11,4.
13. Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha
gyűlöl titeket a világ! Ján. 15,18. 17,14.
14. Mi tudjuk, hogy általmentünk
a halálból az életbe, mert szeretjük
a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő
atyjafiát, a halálban marad.
rész 2,9.
15. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind
embergyilkos az; és tudjátok, hogy
egy embergyilkosnak sincs örök élete,
ami megmaradhatna őbenne. Gal. 5,21.

Megismerni a szeretetet

16. Arról ismertük meg a szeretetet,
hogy Ő az életét adta érettünk: mi is
kötelesek vagyunk odaadni életünket a
mi atyánkfiaiért.
Ján. 3,16. 10,11.
17. Akinek pedig van miből élnie e
világon és elnézi, hogy az ő atyjafia
szükségben van és elzárja attól az ő
szívét, miképpen marad meg abban az
Isten szeretete? Luk. 3,11. Jak. 2,15. 16.
18. Fiacskáim, ne szóval szeressünk,
se nyelvvel; hanem cselekedettel és
valóságosan. Jak. 1,22.
19. És erről ismerjük meg, hogy mi az
igazságból vagyunk, és így nyugtatjuk
meg Őelőtte a mi szíveinket. Ján. 18,37.
20. Ha szívünk vádol is minket, Isten
nagyobb a mi szívünknél, és mindent
tud. 1Kor. 4,4. 5.
21. Szeretteim, ha szívünk nem
vádol minket, bizodalmunk van az
Istenhez;

22. És akármit kérjünk, megnyerjük
tőle, mert megtartjuk az Ő parancso−
latait, és azokat cselekesszük, amik
kedvesek Őelőtte
. Mát. 7,8. 21,22.
Márk 11,24. Ján. 8,29. 9,31. 14,13. 16,23. Jak. 5,16.
23. Ez pedig az Ő parancsolata,
hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus
Krisztusnak nevében, és szeressük
egymást, amint megparancsolta né−
künk.
Ján. 6,29. 13,34.
24. És aki az Ő parancsolatait megtart−
ja, az Őbenne marad, és Ő is abban; és
abból ismerjük meg, hogy bennünk
marad, abból a Szellemből, amelyet
nékünk adott. Ján. 14,23. 17,23. Róm. 8,9.

Jézus a testben megjelent Krisztus

jesus-christ-1.jpg

4 Szeretteim, ne higgyetek minden
szellemnek, hanem vizsgáljátok
meg a szellemeket, ha Istentől vannak−é;
mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Mát. 24,5. 1Kor. 14,29.
2. Erről ismeritek meg az Isten Szelle−
mét: minden szellem, amely Jézust
testben megjelent Krisztusnak vallja,
az Istentől van.

rész 5,1. Róm. 10,8−−10. 1Kor. 12,3.
3. És valamely szellem nem vallja
Jézust testben megjelent Krisztusnak,
nincs az Istentől: és az az antikrisztus
szelleme, amelyről hallottátok, hogy
eljön; és most e világban van már.
rész 2,22. 2Ján. 7.

Legyőztétek a világot

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim,
és legyőztétek azokat; mert nagyobb
Ő, aki bennetek van, mint az, aki e
világban van.
Ján. 14,30. 16,11. Ef. 2,2. 6,12.
5. Azok a világból valók; azért a világ
szerint beszélnek, és a világ hallgat
rájuk. Ján. 3,31. 15,19. 17,14.
6. Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri
az Istent, hallgat reánk, aki nincs az
Istentől, nem hallgat reánk. Erről is−
merjük meg az igazság Szellemét és
a tévelygés szellemét. Ésa. 8,20.
Ján. 8,47. 10,27. 14,17. 1Kor. 14,37. 2Kor. 10,7.

Az Ő szeretete teljessé lett bennünk

7. Szeretteim, szeressük egymást:
mert a szeretet az Istentől van; és
mindaz, aki szeret, az Istentől szüle−
tett, és ismeri az Istent.
Mik. 7,18.
8. Aki nem szeret, nem ismerte meg
az Istent; mert az Isten szeretet.
9. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten
szeretete bennünk, hogy az Ő egyszü−
lött Fiát elküldte az Isten e világba,
hogy éljünk általa
. Ésa. 9,6. Ján. 3,16. Róm. 5,8.
10. Nem abban van a szeretet,
hogy mi szerettük az Istent, hanem
hogy Ő szeretett minket, és elküldte
az Ő Fiát engesztelő áldozatul a
mi bűneinkért
. Ján. 15,16. Tit. 3,4. 5.
11. Szeretteim, ha így szeretett min−
ket az Isten, nekünk is szeretnünk
kell egymást.
Mát. 18,33. Ján. 15,12.
12. Az Istent soha senki nem látta:
Ha szeretjük egymást, az Isten ben−
nünk marad, és az Ő szeretete teljessé
lett bennünk: Ján. 1,18. 1Tim. 6,16.
13. Erről ismerjük meg, hogy Őben−
ne maradunk és Ő mibennünk; mert
a maga Szelleméből adott minékünk.
Ezék. 36,27. Ján. 14,20.
14. És mi láttuk és bizonyságot te−
szünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a
világ üdvözítőjéül. Ján. 1,14. 3,17.

Vallástétel Jézusról

15. Aki megvallja, hogy Jézus az
Istennek Fia, az Isten megmarad
abban, és ő is az Istenben.

rész 2,23. Róm. 10,9.
16. És mi megismertük és elhittük
az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben
marad, az Istenben marad, és az Isten
is őbenne. vers 8. Ján. 14,23.

A teljes szeretet kiűzi a félelmet

17. Azzal lett teljessé a szeretet kö−
zöttünk, hogy bizodalmunk van az
ítélet napjához, mert amint Ő van,
úgy vagyunk mi is e világban.

rész 2,5. 3,3. 19. Jak. 2,13.
18. A szeretetben nincs félelem; sőt
a teljes szeretet kiűzi a félelmet,
mert
a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig
fél, nem lett teljessé a szeretetben.
19. Mi szeressük Őt; mert Ő előbb
szeretett minket!
Ján. 3,16. 15,16.
20. Ha azt mondja valaki, hogy: Szere−
tem az Istent, és gyűlöli a maga atyja−
fiát, hazug az, mert aki nem szereti a
maga atyjafiát, akit lát, hogyan szerethe−
ti az Istent, akit nem lát?
21. Az a parancsolatunk is van tőle,
hogy aki szereti az Istent, szeresse a
maga atyjafiát is. Mát. 5,43. 22,39. Ján. 13,34.

Istentől születni hit által

__jesus__.jpg

5 Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus
a Krisztus, az Istentől született;
és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is
szereti, aki attól született. Ján. 1,12. 15,23.
2. Abból ismerjük meg, hogy szeret−
jük az Isten gyermekeit, hogyha az
Istent szeretjük és az Ő parancsolatait
megtartjuk. rész 2,22.
3. Mert az az Isten szeretete, hogy
megtartjuk az Ő parancsolatait; az
Ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mik. 6,8. Mát. 11,30. Ján. 14,15. 2Ján. 6.

A mi hitünk legyőzte a világot

4. Mert mindaz, ami az Istentől
született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot,
a mi hitünk.
rész 4,4. Ján. 16,33. Róm. 8,37.
5. Ki az, aki legyőzi a világot, ha
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?!
Ján. 20,31. 1Kor. 15,57.

Isten bizonyságtétele az Ő Fiáról

6. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus
a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem
a vízzel és a vérrel. És a Szellem az,
aki bizonyságot tesz, mert a Szellem
az igazság. Ján. 19,34.
7. Mert hárman vannak, akik bi−
zonyságot tesznek a mennyben: az
Atya, az Ige és a Szent Szellem; és
ez a három egy
. Ésa. 48,16. Agg. 2,5.
Ján. 1,1. 1Kor. 12,4−−6. Jel. 19,13.
8. És hárman vannak, akik bizony−
ságot tesznek a földön: a Szellem,
a víz és a vér; és ez a három is egy.

9. Ha elfogadjuk az emberek bizony−
ságtételét, az Isten bizonyságtétele
nagyobb: mert az Isten bizonyság−
tétele az, amellyel bizonyságot tett
az Ő Fiáról.
Mát. 3,16. 17. Ján. 8,17.
10. Aki hisz az Isten Fiában, bizony−
ságtétele van önmagában. Aki nem
hisz az Istennek, hazuggá tette Őt,
mert nem hitt abban a bizonyságtétel−
ben, amellyel Isten bizonyságot tett az
Ő Fiáról. Ján. 3,33. Róm. 8,16. Gal. 4,6.
11. És ez az a bizonyságtétel, hogy
örök életet adott nékünk az Isten;
és ez az élet az Ő Fiában van.
Ján. 1,4.
12. Akié a Fiú, azé az élet; akiben
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs
meg abban. Ján. 5,24.
13. Ezeket írtam néktek, akik hisz−
tek az Isten Fiának nevében, hogy
tudjátok meg, hogy örök életetek
van, és hogy higgyetek az Isten Fiá−
nak nevében.
rész 1,1. 2. Ján. 20,31.

Megvan nekünk, amit kértünk tőle

14. És ez az a bizodalom, amellyel
Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk
valamit az Ő akarata szerint, meg−
hallgat minket.
rész 3,22.
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat
minket, akármit kérünk, tudjuk,
hogy megvan nekünk, amit kértünk
tőle.
Márk 11,24.

Isten életet ad a vétkezőnek

16. Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia
vétkezik, de nem halálos bűnt, könyö−
rögjön, és az Isten életet ad annak,

aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van
halálos bűn; nem az ilyenért mondom,
hogy könyörögjön. Jób 22,30. Zsid. 6,6. 10,26.
17. Minden igazságtalanság bűn; de
van nem halálos bűn is.
18. Tudjuk, hogy valaki Istentől szüle−
tett, nem vétkezik; hanem aki Istentől
született, megőrzi magát, és a gonosz
nem illeti őt. rész 3,3.
19. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és
az egész világ a gonoszságban vesztegel.
20. De tudjuk azt is, hogy az Isten
Fia eljött, és értelmet adott nékünk
arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az
igaz Isten és az örök élet.
Ésa. 9,6. 44,6.
Csel. 20,28. Róm. 9,5. 1Tim. 3,16. Tit. 2,13. Zsid. 1,8.
21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg
magatokat a bálványoktól. Ámen!

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 115. János I.levele 2009.03.30.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »