Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

http://www.youtube.com/watch?v=3ogJ8tXk24c

1-4.FEJEZET

Jézus Krisztus nemzetségi táblázata

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának,
Ábrahám fiának nemzetségéről
való könyv. Zsolt. 132,11. Ésa. 11,1. Luk. 3,23.
2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák
nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát
és testvéreit; Csel. 2,30. Róm. 1,3. Gal. 3,16.
3. Júda nemzé Fárest és Zárát Tá−
mártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom
nemzé Arámot; Ruth 4,18. 1Krón. 2,5. 9.
4. Arám nemzé Aminádábot; Aminá−
dáb nemzé Naássont; Naásson nemzé
Sálmónt; 4Móz. 1,7. Ruth 2,1. 4,1−−13.
5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól;
Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed
nemzé Isait; Józs. 6,22. Zsid. 11,31.
6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid
király nemzé Salamont az Uriás felesé−
gétől; 1Sám. 16,1. 2Sám. 12,24.
7. Salamon nemzé Roboámot; Robo−
ám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
1Krón. 3,10. 2Krón. 11,20.
8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé
Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
2Kir. 15,13. 1Krón. 3,10.
9. Uzziás nemzé Jóatámot; Jóatám
nemzé Áházt; Áház nemzé Ezékiást;
2Kir. 15,38. 16,20.
10. Ezékiás nemzé Manassét; Manas−
sé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
2Kir. 20,21.
11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvé−
reit a babiloni fogságra vitelkor.
2Kir. 25,11. 1Krón. 3,15. 16. Jer. 27,20. Dán. 1,2.
12. A babiloni fogságra vitel után pedig
Jekoniás nemzé Salátielt; Salátiel nemzé
Zorobábelt; 1Krón. 3,17. Ezsdr. 3,2. Agg. 1,1.
13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud
nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nem−
zé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár
nemzé Mattánt; Mattán nemzé Jákóbot;
16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Má−
riának, akitől született Jézus, aki Krisz−
tusnak neveztetik. 1Móz. 3,15. Ésa. 9,6. 53,2.
17. Az összes nemzetség tehát Ábra−
hámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és
Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizen−
négy nemzetség, és a babiloni fogságra−
viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

Jézus Krisztus
fogantatása, neve, születése

kari-426.jpg

18. A Jézus Krisztus születése pedig
így volt: Mária, az Ő anyja, eljegyez−
tetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek
volna, viselősnek találtaték a Szent
Szellemtől. Gal. 4,4. Zsid. 10,5.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy
igaz ember volt és nem akarta őt gyalá−
zatba keverni, el akarta őt titkon bocsá−
tani. 5Móz. 24,1. Ján. 8,4. 5.
20. Mikor pedig ezeket magában el−
gondolta: ímé, az Úrnak angyala álom−
ban megjelent néki, mondván: József,
Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni
Máriát, a te feleségedet, mert aki benne
fogantatott, a Szent Szellemtől van.
21. Szül pedig fiat és nevezd annak
nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg
az Ő népét annak bűneiből.
1Móz. 49,10.
Dán. 9,24. Csel. 5,31. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,5. Jel. 1,5.
22. Mindez pedig azért lett, hogy be−
teljesedjék, amit az Úr mondott vala a
próféta által, aki így szólt:
23. Ímé, a szűz fogan méhében és szül
fiat, és annak nevét Immánuelnek neve−
zik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Ésa. 7,14. 9,6. 1Tim. 3,16.
24. József pedig az álomból felserken−
vén úgy tett, amint az Úr angyala paran−
csolta néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem
szülte az ő elsőszülött fiát; és nevezé an−
nak nevét Jézusnak. 2Móz. 13,2. Luk. 2,7. 21.

A keleti bölcsek

nativity.jpg

2 Amikor pedig megszületik vala
Jézus a júdeai Betlehemben, He−
ródes király idejében, ímé napkeletről
bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mond−
ván: 1Kir. 4,30. Ésa. 11,10. Dán. 9,24. Luk. 2,4.
2. Hol van a zsidók királya, aki meg−
született? Mert láttuk az Ő csillagát nap−
keleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk
Őt. 4Móz. 24,17. Ésa. 60,3. Luk. 2,11.
3. Heródes király pedig ezt hallván,
megrémült, és vele együtt az egész
Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és
a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük,
hol kell a Krisztusnak megszületnie?
Zsolt. 2,1.
5. Azok pedig mondának néki: A júde−
ai Betlehemben; mert így írta meg a
próféta:
6. És te Betlehem, Júdának földje,
semmiképpen sem vagy legkisebb
Júda fejedelmi városai között: mert
belőled származik a fejedelem, aki
pásztorként terelgeti majd népemet,
az Izraelt.
Mik. 5,2. Ján. 7,42. Jel. 2,27.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a
bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá
tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Betlehembe,
monda nékik: Elmenvén, szorgalmato−
san kérdezősködjetek a gyermek felől,
mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok
tudtomra, hogy én is elmenjek és imád−
jam Őt.
9. Ők pedig a király beszédét meghall−
ván, elindultak. És ímé a csillag, ame−
lyet napkeleten láttak, előttük ment
mindaddig, amíg odaérvén, megállt a
hely fölött, ahol a gyermek volt.
10. És mikor meglátták a csillagot,
igen nagy örömmel örvendeztek.
11. És bemenvén a házba, ott találták
a gyermeket anyjával, Máriával; és lebo−
rulván, imádják Őt; és kincseiket kitár−
ván, ajándékokat adtak néki: aranyat,
tömjént és mirhát.
Zsolt. 2,12. 72,10. Ésa. 60,6. Ján. 5,23.

Menekülés Egyiptomba

12. És mivel álomban meginttettek,
hogy Heródeshez vissza ne menjenek,
más úton tértek vissza hazájukba.
rész 1,20. Jób 33,15.
13. Mikor pedig azok visszatértek, ímé
megjelent az Úrnak angyala Józsefnek
álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a
gyermeket és annak anyját, és fuss
Egyiptomba, és maradj ott, amíg én
mondom néked; mert Heródes halálra
fogja keresni a gyermeket.
14. Ő pedig fölkelt, vette a gyerme−
ket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba
távozott. 4Móz. 24,8.
15. És ott volt egész a Heródes haláláig,
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott
a próféta által, aki így szólt: Egyiptom−
ból hívtam ki az én fiamat.
Hós. 11,1.

Heródes gyermekgyilkossága

16. Ekkor Heródes látván, hogy a böl−
csek megcsúfolták őt, szerfölött felhá−
borodék, és kiküldvén, megöletett Bet−
lehemben és annak egész környékén
minden gyermeket, két esztendőstől és
azon alul, az idő szerint, amelyet szor−
galmasan tudakolt a bölcsektől.
17. Ekkor teljesedett be, amit Jeremi−
ás próféta mondott, amidőn így szólt:
18. Szó hallatszott Rámában: Sírás−
rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel
siratta az ő fiait, és nem akart meg−
vigasztaltatni, mert nincsenek. Jer. 31,15.

Jézus visszatérése Názáretbe

19. Mikor pedig Heródes meghalt,
ímé az Úrnak angyala megjelent álom−
ban Józsefnek Egyiptomban.
20. Mondván: Kelj fel, vedd a gyerme−
ket és annak anyját, és eredj az Izrael
földjére; mert meghaltak, akik a gyer−
meket halálra keresték. Luk. 2,39.
21. Ő pedig felkelvén, magához vette
a gyermeket és annak anyját, és elment
Izrael földjére.
22. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában
Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő
atyjának helyén, nem mert odamenni,
hanem, minthogy álomban meginteték,
Galilea vidékeire tért. Luk. 2,4.
23. És odajutván, lakozott a Názáret
nevű városban, hogy beteljesedjék,
amit a próféták mondtak, hogy Názá−
retinek fog neveztetni.
Bír. 13,5. 1Sám. 1,11. Luk. 2,4. Ján. 1,45.

Keresztelő János

john_the_baptist_1.jpg

3 Azokban a napokban pedig eljött
Keresztelő János, aki prédikál vala
Júdea pusztájában. Józs. 14,10. Mal. 3,1.
2. És ezt mondja vala: Térjetek meg,
mert elközelített a mennyeknek orszá−
ga. rész 4,17. Ezék. 10,7. Dán. 2,44.
3. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta
szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusz−
tában: Készítsétek az Úrnak útját, és
egyengessétek meg az Ő ösvényeit.
Ésa. 40,3. Márk 1,4. Luk. 3,4.
4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig
teveszőrből volt, és bőröv volt a dereka
körül, elesége pedig sáska és erdei
méz. 5Móz. 8,8. 2Kir. 1,8. Zak. 13,4.
5. Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem
és az egész Júdea és a Jordánnak egész
környéke.
6. És megkeresztelkednek vala
őáltala a Jordán vizében, vallást
tévén az ő bűneikről.
Csel. 19,4.
7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok
és szadduceusok közül sokan mennek
hozzá, hogy megkeresztelkedjenek,
monda nékik: Mérges kígyóknak
fajzatai! Kicsoda intett meg titeket,
hogy az Istennek elkövetkezendő
haragjától megmeneküljetek? Róm. 5,9.
8. Teremjetek hát megtéréshez illő
gyümölcsöket.
9. És ne gondoljátok, hogy így szól−
hattok magatokban: Ábrahám a mi
atyánk! Mert mondom néktek, hogy
Isten eme kövekből is támaszthat fiakat
Ábrahámnak.
Ján. 8,33. Csel. 13,26. Róm. 4,11. Gal. 3,29.
10. A fejsze pedig immár a fák gyöke−
rére vettetett. Azért minden fa, amely jó
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és
tűzre vettetik. rész 7,19. Zsolt. 92,12−−14.
Luk. 13,7. Ján. 15,6. Zsid. 6,8.
11. Én ugyan vízzel keresztellek
titeket megtérésre, de aki utánam
jön, hatalmasabb nálamnál, akinek
saruját hordozni sem vagyok méltó;
Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresz−
tel majd titeket.
Ésa. 4,4. Mal. 3,2.
Márk 1,8. Luk. 3,16. Ján. 1,33.
Csel. 1,5. 2,3. 4. 1Kor. 12,13. Tit. 3,5.
12. Akinek szórólapát van kezében, és
megtisztítja az Ő szérűjét; és az Ő gabo−
náját csűrbe takarja, a polyvát pedig
megégeti olthatatlan tűzzel.
rész 13,30. Mal. 3,3. 4,1.

Jézus megkeresztelése

holyspirit.jpg

13. Akkor eljött Jézus Galileából a
Jordán mellé Jánoshoz, hogy meg−
keresztelkedjék őáltala.
rész 2,22. Ján. 1,31−−34.
14. János azonban visszatartja vala Őt,
mondván: Nékem kell általad megke−
resztelkednem, és Te jössz énhozzám?
Márk 1,9−−11.
15. Jézus pedig felelvén, monda néki:
Engedj most, mert így illik nékünk
minden igazságot betöltenünk. Ekkor
engedett néki. Dán. 9,24.
16. És Jézus megkeresztelkedvén,
azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek
megnyilatkozának néki, és Ő látá az
Istennek Szellemét alájőni mintegy
galambot és Őreá szállani. Ésa. 11,2.
Márk 1,10. Luk. 3,22. Ján. 1,32. Csel. 7,56.
17. És ímé, egy égi hang ezt mondja
vala: Ez az én szerelmes Fiam, aki−
ben én gyönyörködöm.
Zsolt. 2,7.
Ésa. 42,1. Luk. 9,35. Ján. 12,28. Kol. 1,13.

Jézust a Szellem a pusztába viszi

4 Akkor Jézus viteték a Szellemtől
a pusztába, hogy megkísértessék
az ördögtől. Ezék. 3,14.
Márk 1,12. Luk. 4,1. Csel. 8,39. Zsid. 4,15.
2. És mikor negyven nap és negyven
éjjel böjtölt, végre megéhezett.
2Móz. 34,28. 1Kir. 18,12.


Jézus megkísértése

temptation-of-jesus.jpg

3. És hozzámenvén a kísértő, monda
néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg,
hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van
írva:
Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden Igével, amely Istennek
szájából származik.
5Móz. 8,3. Ef. 6,17.
5. Ekkor Őt az ördög a szent városba
vitte, és odahelyezte a templom tete−
jére. rész 27,53. Neh. 11,1. 18. Dán. 9,24.
6. És monda néki: Ha Isten fia vagy,
vesd alá magadat; mert meg van írva:
Az Ő angyalainak parancsol felőled,
és kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üsd lábadat a kőbe. Zsolt. 91,11. 12.
7. Monda néki Jézus: Viszont meg
van írva:
Ne kísértsd az Urat, a te
Istenedet. 5Móz. 6,16.
8. Ismét egy igen magas hegyre vitte
Őt az ördög, és megmutatá néki a világ
minden országát és azok dicsőségét,
rész 16,26. 1Ján. 2,15−−17.
9. És monda néki: Mindezeket néked
adom, ha leborulva imádsz engem.
10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el
sátán, mert meg van írva: Az Urat,
a te Istenedet imádd, és csak néki
szolgálj. 5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24,14.
11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És
ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgál−
tak néki.
rész 26,53. Luk. 22,43. Zsid. 1,14. Jak. 4,7.

Jézus tanítani kezd

12. Mikor pedig meghallotta Jézus,
hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába;
rész 14,3. Márk 1,14. Luk. 3,20. 4,14. Ján. 4,43.
13. És odahagyva Názáretet, elméne
és lakozék a tengerparti Kapernaum−
ban, a Zebulon és Naftali határain;
14. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás
próféta mondott, így szólván:
Ésa. 9,1. 2. 42,7.
15. Zebulonnak földje és Naftalinak
földje, a tenger felé, a Jordánon túl,
a pogányok Galileája,
16. A nép, amely sötétségben ül
vala, láta nagy világosságot, és akik
a halálnak földjében és árnyékában
ülnek vala, azoknak világosság táma−
da.
Ésa. 42,7. Luk. 2,32.
17. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni,
és ezt mondani: Térjetek meg, mert
elközelgetett a mennyeknek országa.
rész 10,7. Márk 1,14.

Jézus elhívja első tanítványait

18. Mikor pedig a galileai tenger mel−
lett járt Jézus, láta két testvért, Simont,
akit Péternek neveznek, és Andrást,
az ő testvérét, amint a tengerbe hálót
vetnek vala; mert halászok voltak.
rész 16,18. Márk 1,16. Luk. 5,1. Ján. 1,42.
19. És monda nékik: Kövessetek
engem, és én emberek halászaivá
teszlek benneteket.
Ezék. 47,10. Luk. 5,10.
20. Azok pedig azonnal otthagyván a
hálókat, követték Őt. rész 19,27.
21. És onnan tovább menve, láta más
két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát,
és Jánost, annak testvérét, amint a hajó−
ban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat
kötözgetik vala; és hívta őket.
Márk 1,19. Luk. 5,10.
22. Azok pedig azonnal otthagyván a
hajót és atyjukat, követték Őt.

Jézus minden betegséget gyógyít

23. És bejárta Jézus az egész Galileát,
tanítva azok zsinagógáiban, és hirdet−
ve az Isten országának Evangéliumát,
és gyógyítva a nép között minden
betegséget és minden erőtlenséget.

rész 9,35.
Márk 1,21. Luk. 4,15. 44. Ján. 6,59. Csel. 10,38.
24. És elterjedt az Ő híre egész Szíriá−
ban: és hozzávitték mindazokat, akik
rosszul voltak, a különféle betegsé−
gekben és kínokban sínylődőket,
ördöngösöket, holdkórosokat és guta−
ütötteket; és meggyógyítja vala őket.

Ésa. 52,13. Márk 3,7. 8. Luk. 6,17−−19.
25. És nagy sokaság követte Őt Gali−
leából és a Tízvárosból és Jeruzsálem−
ből és Júdeából és a Jordánon túlról.
Márk 1,32. 33. Luk. 4,40.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 99
Tegnapi: 184
Heti: 99
Havi: 3 943
Össz.: 872 078

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 117. Máté Evangéliuma 1-4. 2009.04.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »