Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

5-8.FEJEZET

http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=hzE0c1DAYjg

A hegyi beszéd

dsc04498.jpg

5 Mikor pedig látta Jézus a sokasá−
got, felment a hegyre, és amint leült
vala, hozzá mentek az Ő tanítványai.
2. És megnyitván száját, tanítja vala
őket, mondván: Márk 3,13.
3. Boldogok a szellemben szegé−
nyek: mert övék a mennyeknek
országa.
Zsolt. 51,17. Ésa. 57,15. 66,2. 1Kor. 1,26.
4. Boldogok, akik sírnak: mert ők
megvigasztaltatnak
. Ésa. 61,2.
Ján. 16,20. 2Kor. 1,7. Jel. 21,4.
5. Boldogok a szelídek: mert ők
örökségül bírják a földet.

Zsolt. 37,11. Róm. 4,13. 1Pét. 3,4.
6. Boldogok, akik éhezik és szom−
júhozzák az igazságot: mert ők meg−
elégíttetnek.
Ésa. 44,3. Luk. 6,21. Csel. 2,4.
7. Boldogok az irgalmasok: mert
ők irgalmasságot nyernek.
Zsolt. 41,1.
Zsid. 6,10. Jak. 2,13.
8. Boldogok, akiknek szívük tiszta:
mert ők az Istent meglátják.
Zsolt. 15,2.
1Kor. 13,12. Zsid. 12,14. 1Ján. 3,2. 3.
9. Boldogok a békességre igyeke−
zők: mert ők az Isten fiainak mon−
datnak.
Csel. 7,55. 56. Zsid. 12,14.
10. Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért: mert övék
a mennyeknek országa.

Márk 10,29. 30. 2Kor. 4,17. 1Pét. 3,14.
11. Boldogok vagytok, ha szidal−
maznak és háborgatnak titeket és
mindenféle gonosz hazugságot monda−
nak ellenetek énérettem.
rész 10,22. 24,9.
Márk 13,13. Luk. 6,22. 21,12. 17.
Ján. 15,21. Csel. 5,41. Fil. 1,29. 1Pét. 4,14.
12. Örüljetek és örvendezzetek, mert
a ti jutalmatok bőséges a mennyek−
ben:
mert így háborgatták a prófétákat
is, akik előttetek voltak.
Csel. 7,52. Zsid. 11,35−−38. Jak. 5,10.
13. Ti vagytok a földnek sója; ha pedig
a só megízetlenül, mivel sózzák meg?
Nem jó azután semmire, hanem hogy
kidobják és eltapossák az emberek.
Márk 9,50. Luk. 14,34. 35.
14. Ti vagytok a világ világossága.
Nem rejtethetik el a hegyen épített
város. Péld. 4,18. Ján. 8,12. Fil. 2,15.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak,
hogy a véka alá, hanem hogy a gyertya−
tartóba tegyék és fényljék mindazok−
nak, akik a házban vannak.
Márk 4,21. Luk. 8,16. 11,33.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat.

Ján. 15,8. 1Kor. 14,25. 2Kor. 4,15. 1Pét. 2,12.

A törvény igazi betöltése

widescreen_st.valentine_day_004707_.jpg

17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a
törvénynek vagy a prófétáknak eltör−
lésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem,
hanem inkább, hogy betöltsem.

Dán. 9,24. Róm. 10,4. Gal. 3,24.
18. Mert bizony mondom néktek, míg
az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy
jóta vagy egyetlen pontocska el nem
múlik, amíg minden be nem teljesedik.
rész 24,35. Luk. 16,17.
19. Ha valaki azért csak egyet is
megront e legkisebb parancsolatok
közül és úgy tanítja az embereket, a
mennyeknek országában a legkisebb
lészen; valaki pedig cselekszi és úgy
tanít, az a mennyeknek országában
nagy lészen.
Jak. 2,10.
20. Mert mondom néktek, hogy ha
a ti igazságotok nem több az írás−
tudók és farizeusok igazságánál,
semmiképpen sem mehettek be a
mennyeknek országába.

Róm. 10,3. 1Kor. 1,30. 2Kor. 5,21.
21. Hallottátok, hogy megmondatott
a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó
az ítéletre. 2Móz. 20,13. 5Móz. 17,8.
22. Én pedig azt mondom néktek,
hogy mindaz, aki haragszik az ő atyja−
fiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki
pedig azt mondja az ő atyjafiának:
Hitvány, méltó a főtörvényszékre; aki
pedig ezt mondja: Bolond, méltó a
gyehenna tüzére. Jak. 2,20. 3,6. 1Ján. 3,15.
23. Azért, ha a te ajándékodat az ol−tár−
ra viszed, és ott emlékezetedbe jut,
hogy a te atyádfiának valami panasza
van ellened:
24. Hagyd ott az oltár előtt a te aján−
dékodat, és menj el, előbb békélj meg a
te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel
a te ajándékodat. Márk 11,25. 1Pét. 3,7.
25. Légy jóakarója a te ellenségednek
hamar, amíg az úton vagy vele, hogy
ellenséged valamiképpen a bíró kezébe
ne adjon, és a bíró oda ne adjon a po−
roszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen
téged. Jób 22,21. Zsolt. 32,6. Ésa. 55,6. Zsid. 3,7.
26. Bizony mondom néked: ki nem
jössz onnét, mígnem megfizetsz az utol−
só fillérig. 2Thess. 1,9.
27. Hallottátok, hogy megmondatott a
régieknek: Ne paráználkodj! 2Móz. 20,14.
28. Én pedig azt mondom néktek,
hogy valaki asszonyra tekint gonosz
kívánságnak okáért, immár paráznál−
kodott azzal az ő szívében.
Péld. 6,25. Kol. 3,5. Zsid. 13,4.
29. Ha pedig a te jobb szemed meg−
botránkoztat téged, vájd ki azt és vesd
el magadtól; mert jobb néked, hogy egy
vesszen el a te tagjaid közül, semhogy
egész tested a gyehennára vettessék.
30. És ha a te jobb kezed botránkoz−
tat meg téged, vágd le azt és vesd el
magadtól; mert jobb néked, hogy egy
vesszen el a te tagjaid közül, semhogy
egész tested a gyehennára vettessék.
31. Megmondatott továbbá: Valaki
elbocsátja feleségét, adjon néki elválás−
ról való levelet. 5Móz. 24,1. Jer. 3,1. Márk 10,2.
32. Én pedig azt mondom néktek:
Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság
okán kívül, paráznává teszi azt; és aki
elbocsátott asszonyt vesz el, paráznál−
kodik. Róm. 5,9. 7,6. 1Kor. 7,10. 1Thess. 5,9.
33. Ismét hallottátok, hogy meg−
mondatott a régieknek: Hamisan ne
esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak
tett esküidet. 3Móz. 19,12. 4Móz. 30,2.
34. Én pedig azt mondom néktek:
Egyáltalán ne esküdjetek; se az égre,
mert az az Istennek királyiszéke;
Ésa. 66,1. Csel. 7,49. Jak. 5,12.
35. Se a földre, mert az az Ő lábainak
zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a
hatalmas Királynak városa; Zsolt. 48,1.
36. Se a te fejedre ne esküdjél, mert
egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré
vagy feketévé;
37. Hanem a ti beszédetekben legyen:
az igen igen; a nem nem; ami pedig
ezeken felül van, a gonosztól van.
Kol. 4,6. Jak. 5,12.
38. Hallottátok, hogy megmondatott:
Szemet szemért és fogat fogért.
3Móz. 24,19. 20.
39. Én pedig azt mondom néktek: Ne
álljatok ellene a gonosznak, hanem aki
arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a
másik orcádat is. Péld. 20,22. Ésa. 50,6.
Róm. 12,17. 1Kor. 6,7. 1Thess. 5,15. 1Pét. 3,9.
40. És aki törvénykezni akar veled és
elvenni a te alsó ruhádat, add oda néki
a felsőt is.
41. És aki téged egy mértföldútra
kényszerít, menj el vele kettőre.
Márk 15,21.
42. Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled
kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
43. Hallottátok, hogy megmondatott:
Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellen−
ségedet. 3Móz. 19,18. 5Móz. 23,6.
44. Én pedig azt mondom néktek:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót te−
gyetek azokkal, akik titeket gyűlöl−
nek, és imádkozzatok azokért, akik
háborgatnak és üldöznek titeket.

Zsolt. 109,17. 18. 28. Róm. 12,14. 19. 2Thess. 1,6.
45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyá−
toknak fiai, aki felhozza az Ő napját
mind a gonoszokra, mind a jókra,
és esőt ád mind az igazaknak, mind a
hamisaknak. Zsolt. 65,9. Csel. 14,17. Róm. 8,16.
46. Mert ha azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, micsoda jutalmát
veszitek? Avagy a vámszedők is nem
ugyanazt cselekszik−é? Luk. 6,32.
47. És ha csak a ti atyátokfiait kö−
szöntitek, mit cselekszetek másoknál
többet? Nemde a vámszedők is nem
azonképpen cselekszenek−é?
48. Legyetek azért ti tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

1Móz. 17,1. Ef. 5,1. Kol. 1,28. Jak. 1,4. 1Pét. 1,15.

Alamizsna, könyörgés, böjtölés

dsc03712.jpg

6 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat
ne osztogassátok az emberek előtt,
hogy lássanak titeket; mert különben
nem lesz jutalmatok a ti mennyei
Atyátoknál.
2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz,
ne kürtöltess magad előtt, ahogy a kép−
mutatók tesznek a zsinagógákban és az
utcákon, hogy az emberektől dicséretet
nyerjenek. Bizony mondom néktek:
elvették jutalmukat.
3. Te pedig, amikor alamizsnát osz−
togatsz, ne tudja a te bal kezed, mit
cselekszik a te jobb kezed;
rész 25,37. 40. Róm. 12,8.
4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen;
és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet
néked nyilván.
Luk. 14,12−−14.
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan,
mint a képmutatók, akik a gyülekeze−
tekben és az utcák szegletein fennállva
szeretnek imádkozni, hogy lássák őket
az emberek. Bizony mondom néktek:
elvették jutalmukat.
6. Te pedig, amikor imádkozol,
menj be a te belső szobádba, és ajtó−
dat bezárva, imádkozzál a te Atyád−
hoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki
titkon néz, megfizet néked nyilván.

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek
sokbeszédűek, mint a pogányok, akik
azt gondolják, hogy az ő sok beszédü−
kért hallgattatnak meg.
1Kir. 18,26. Préd. 5,2.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók;
mert jól tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Zsolt. 139,2. Ésa. 65,24. Róm. 8,26. 27.
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szen−
teltessék meg a Te neved;
rész 23,9.
Luk. 11,2. Róm. 8,15. 16. 1Kor. 8,6. Zsid. 12,9.
10. Jöjjön el a Te országod; legyen
meg a Te akaratod, mint a menny−
ben, úgy a földön is.
Zsolt. 103,20.
11. A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma.

Péld. 30,8. Ésa. 33,16. Luk. 11,3.
12. És bocsásd meg a mi vétkein−
ket, miképpen mi is megbocsátunk
azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13. És ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosz−
tól. Mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Ámen!

1Krón. 29,11−−13. 1Kor. 10,31.
14. Mert ha megbocsátjátok az em−
bereknek az ő vétkeiket, megbocsát
néktek is a ti mennyei Atyátok.
15. Ha pedig meg nem bocsátjátok
az embereknek az ő vétkeiket, a ti
mennyei Atyátok sem bocsátja meg
a ti vétkeiteket. Márk 11,25. 26.
16. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen
komor a nézéstek, mint a képmutatóké,
akik eltorzítják arcukat, hogy lássák
az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony
mondom néktek, elvették jutalmukat.
Ésa. 58,5−−9. Luk. 18,12.
17. Te pedig mikor böjtölsz, kend
meg a te fejedet, és a te orcádat mosd
meg; Ruth 3,3. 2Sám. 12,20.
18. Hogy ne az emberek lássák böjtö−
lésedet, hanem a te Atyád, aki titkon
van; és a te Atyád, aki titkon néz,
megfizet néked nyilván.
Dán. 10,3.

Ahol a kincsetek, ott van a szívetek

19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincse−
ket a földön, hol a rozsda és a moly
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák
és ellopják; Péld. 23,4.
1Tim. 6,17. Zsid. 13,5. Jak. 5,1.
20. Hanem gyűjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a
rozsda, sem a moly meg nem emészti,
és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el
nem lopják. Luk. 12,33. 1Tim. 6,19. 1Pét. 1,4.
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott
van a ti szívetek is.
Róm. 10,10.
22. A test lámpása a szem. Ha azért
a te szemed tiszta, a te egész tested
világos lesz. Luk. 11,34. 35.
23. Ha pedig a te szemed gonosz,
a te egész tested sötét lesz. Ha azért a
benned lévő világosság sötétség: mek−
kora akkor a sötétség?!
24. Senki sem szolgálhat két úrnak.
Mert vagy az egyiket gyűlöli és a mási−
kat szereti; vagy az egyikhez ragaszko−
dik és a másikat megveti. Nem szolgál−
hattok Istennek és a Mammonnak.
Luk. 16,13. Gal. 1,10.
1Tim. 6,17. Jak. 4,4. 1Ján. 2,15.
25. Azért azt mondom néktek: Ne
aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől,
mit egyetek és mit igyatok; sem a ti
testetek felől, mibe öltözködjetek.
Avagy nem több−é az élet, hogynem az
eledel, és a test, hogynem az öltözet?
Fil. 4,6. Zsid. 13,5. 1Pét. 5,7.
26. Tekintsetek az égi madarakra,
hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei
Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal
különbek vagytok−é azoknál? Zsolt. 147,9.
27. Kicsoda pedig az közületek, aki
aggodalmaskodásával megnövelheti
termetét egy arasszal? 1Pét. 5,7.
28. Az öltözet felől is mit aggodalmas−
kodtok? Vegyétek eszetekbe a mező
liliomait, mi módon növekednek: nem
munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Sala−
mon minden dicsőségében sem öltöz−
ködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, amely
ma van, és holnap kemencébe vetik, így
ruházza az Isten; nem sokkal inkább−é
titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és
ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mindezeket a pogányok
kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei
Atyátok, hogy mindezekre szüksége−
tek van.
Zsolt. 23,1. Fil. 4,19.
33. Hanem keressétek először Is−
tennek országát, és az Ő igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.

1Kir. 3,13. Zsolt. 37,25. Róm. 8,32. 1Tim. 4,8.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a
holnap felől; mert a holnap majd
gondoskodik a maga dolgai felől.
Elég minden napnak a maga baja.

Ne ítéljetek

7 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Róm. 2,1. 1Kor. 4,3−−5. Jak. 4,11.
2. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan−
nal ítéltettek, és amilyen mértékkel
mértek, olyannal mérnek néktek.
Márk 4,24. Luk. 6,38.
3. Miért nézed pedig a szálkát, amely
a te atyádfia szemében van, a gerendát
pedig, amely a te szemedben van, nem
veszed észre? Luk. 6,41.
4. Avagy mi módon mondhatod a te
atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a
te szemedből; holott ímé, a te szemed−
ben gerenda van?
5. Képmutató, vesd ki előbb a geren−
dát a te szemedből, és akkor gondolj
arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád−
fiának szeméből!
6. Ne adjátok azt, ami szent, az ebek−
nek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a
disznók elé, hogy meg ne tapossák
azokat lábaikkal, és néktek fordulván,
meg ne szaggassanak titeket. Csel. 13,45.

Kérjetek és adatik néktek

jesus-prays-for-fish-and-br.jpg

unicef-04-0955-big.jpg

7. Kérjetek és adatik néktek; ke−
ressetek és találtok; zörgessetek és
megnyittatik néktek.
rész 21,22.
Márk 11,24. Luk. 11,5. 9. 10. 18,1.
Ján. 14,13. 15,7. 16,23. 1Ján. 3,22.
8. Mert aki kér, mind kap; és aki
keres, talál; és a zörgetőnek meg−
nyittatik.
Péld. 8,17. Jer. 29,12.
9. Avagy ki az az ember közületek,
aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ
ád néki? Luk. 11,11.
10. És ha halat kér, vajon kígyót ád−e
néki?
11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok
a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ád a ti mennyei
Atyátok jókat azoknak, akik kérnek
tőle?!
Róm. 8,32. 1Thess. 5,9. Jak. 1,17.
12. Amit akartok azért, hogy az
emberek veletek cselekedjenek,
mindazt ti is úgy cselekedjétek azok−
kal; mert ez a törvény és a próféták.

Ésa. 49,15. Róm. 13,8−−10. Gal. 5,14. 1Tim. 1,5.

Szoros kapu, keskeny út

13. Menjetek be a szoros kapun.
Mert tágas az a kapu és széles az az út,
amely a veszedelemre visz, és sokan
vannak, akik azon járnak. Luk. 13,24.
14. Mert szoros az a kapu és kes−
keny az az út, amely az életre visz, és
kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Csel. 14,22. 1Ján. 5,19.
15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófé−
táktól, akik juhoknak ruhájában jönnek
hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
5Móz. 13,3. Jer. 23,16. Csel. 20,29.
Róm. 16,17. Ef. 5,6. Kol. 2,8. 2Pét. 2,1. 1Ján. 4,1.
16. Gyümölcseikről ismeritek meg
őket. Vajon a tövisről szednek−é szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét? Luk. 6,43.
17. Ekképpen minden jó fa jó gyümöl−
csöt terem; a romlott fa pedig rossz gyü−
mölcsöt terem. Jer. 11,19.
18. Nem teremhet jó fa rossz gyümöl−
csöt; romlott fa sem teremhet jó gyü−
mölcsöt.
19. Minden fa, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vette−
tik. rész 3,10. Ján. 15,2. 6.
20. Azért az ő gyümölcseikről ismeri−
tek meg őket.

Aki cselekszi az én Atyám akaratát

21. Nem mindenki, aki ezt mondja
nékem: Uram! Uram! megyen be a
mennyek országába; hanem aki cse−
lekszi az én mennyei Atyám akaratát.

Hós. 8,2. Csel. 19,13. Róm. 2,13. Jak. 1,22.
22. Sokan mondják majd nékem ama
napon: Uram! Uram! Nem a Te neved−
ben prófétáltunk−é, és nem a Te neved−
ben űztünk−é ördögöket, és nem csele−
kedtünk−é sok hatalmas dolgot a Te
nevedben? 4Móz. 24,4. 1Kor. 13,1. 2.
23. És akkor vallást teszek majd nékik:
Sohasem ismertelek titeket; távozzatok
tőlem, ti gonosztevők. Zsolt. 5,5. 6,8.
24. Valaki azért hallja éntőlem e
beszédeket, és megcselekszi azokat,
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki
a kősziklára építette az ő házát:

Luk. 6,47. Csel. 20,32.
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek, és beleütköztek abba
a házba; de nem dőlt össze: mert a
kősziklára építtetett.

Ján. 15,7. Csel. 14,7. 19,20. 2Tim. 3,16. 17.
26. És valaki hallja éntőlem e beszé−
deket, és nem cselekszi meg azokat,
hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki
a fövenyre építette házát:
Luk. 6,49. 2Tim. 2,15. 1Pét. 1,5. 25.
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek, és beleütköztek abba
a házba; és összeomlott: és nagy lett
annak romlása. Zsid. 10,31. 2Pét. 2,20.
28. És lőn, mikor elvégezte Jézus e
beszédeket, álmélkodik vala a sokaság
az Ő tanításán: Márk 1,22. Luk. 4,32.
29. Mert úgy tanítja vala őket, mint
akinek hatalma van,
és nem úgy, mint
az írástudók. Ésa. 50,4. Ján. 7,46. Zsid. 1,3.

Jézus meggyógyítja a bélpoklost

healing.jpeg

8 Mikor lejött a hegyről, nagy soka−
ság követé Őt.
2. És ímé, eljövén egy bélpoklos,
leborult előtte, mondván: Uram, ha
akarod, megtisztíthatsz engem.
Ján. 9,38. Csel. 10,25.
3. És kinyújtván kezét, megilleté őt
Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg.
És azonnal eltisztult annak poklos−
sága.
Márk 1,41. Luk. 5,13.
4. És monda néki Jézus: Meglásd,
senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd
meg magadat a papnak, és vidd fel
az ajándékot, amelyet Mózes rendelt,
bizonyságul nékik. rész 9,30.
3Móz. 14,3. Márk 5,43. Luk. 5,14.

Jézus meggyógyítja a százados szolgáját

centurion_of_capernaum.jpg

5. Mikor pedig beméne Jézus Ka−
pernaumba, egy százados ment hozzá,
kérvén Őt, Luk. 7,1.
6. És ezt mondván: Uram, az én
szolgám otthon gutaütötten fekszik,
és nagy kínokat szenved.
7. És monda néki Jézus: Elmegyek,
és meggyógyítom őt.

Jer. 33,6. Ezék. 34,16. Márk 1,41. Csel. 10,38.
8. És felelvén a százados, monda:
Uram, nem vagyok méltó, hogy az én
hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy
szót, és meggyógyul az én szolgám.

9. Mert én is hatalmasság alá vetett
ember vagyok, és vannak alattam vité−
zek; és mondom egyiknek: Eredj el, és
elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön;
és az én szolgámnak: Tedd ezt, és meg−
teszi.

Jézus szavai a százados hitéről

10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, el−
csodálkozék, és monda az Őt követők−
nek: Bizony mondom néktek, még az
Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Ésa. 2,2. 3. Mal. 1,11. Márk 11,22−−24.
Csel. 10,45. Róm. 15,9. Ef. 3,6. Jel. 5,9. 7,9. 14,6.
11. De mondom néktek, hogy sokan
eljönnek napkeletről és napnyugatról,
és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal
és Jákóbbal a mennyek országában:
Ésa. 49,12. Luk. 13,29.
12. Ez ország fiai pedig kivettetnek
a külső sötétségre; ott lészen sírás és
fogaknak csikorgatása.
13. És monda Jézus a századosnak:
Eredj el, és legyen néked a te hited
szerint. És meggyógyult annak szol−
gája abban az órában.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát

s1030610.jpg

14. És bemenvén Jézus a Péter házá−
ba, látá, hogy annak anyósa fekszik és
lázas. Márk 1,29. Luk. 4,38. 1Kor. 9,5.
15. És illeté annak kezét, és el−
hagyta őt a láz; és fölkelt, és szolgált
nékik.

Jézus minden beteget meggyógyít

16. Az est beálltával pedig sok ördön−
göst vittek hozzá, és egy szóval kiűz−
te a tisztátalan szellemeket, és meg−
gyógyít vala minden beteget;

Márk 1,32−−34. Luk. 4,40. 41.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás
próféta mondott, így szólván: Pedig
betegségeinket Ő viselte, és fájdal−
mainkat hordozá.
Ésa. 53,4. 1Pét. 2,24.

Jézus követése

18. Látván pedig Jézus a nagy sokasá−
got maga körül, parancsolá, hogy men−
jenek a túlsó partra.
19. És hozzá menvén egy írástudó,
monda néki: Mester, követlek téged,
akárhova mégy. Luk. 9,57.
20. És monda néki Jézus: A rókáknak
van barlangjuk és az égi madaraknak
fészkük; de az ember Fiának nincs
hová fejét lehajtani. Zsolt. 22,6.
21. Egy másik pedig az Ő tanítványai
közül monda néki: Uram, engedd meg
nékem, hogy előbb elmenjek és elte−
messem az én atyámat.
1Kir. 19,20. Márk 4,37. Luk. 9,59. 60.
22. Jézus pedig monda néki: Kövess
engem, és hagyd, hogy a halottak
temessék el az ő halottaikat. Ef. 2,1.

Jézus lecsendesíti a háborgó tengert

jesus-calms-the-storm_1_.jpg

23. És mikor a hajóra szállt, követék
Őt az Ő tanítványai.
24. És ímé, nagy háborgás lett a ten−
geren, annyira, hogy a hajót elborítot−
ták a hullámok; Ő pedig alszik vala.
Márk 4,37−−41. Luk. 8,23. 25.
25. És az Ő tanítványai hozzá menvén,
felköltötték Őt, mondván: Uram, ments
meg minket; mert elveszünk.
26. És monda nékik: Mit féltek, oh
kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, meg−
dorgálá a szeleket és a tengert, és lett
nagy csendesség. Zsolt. 65,7. 89,9. 93,4.
104,3. 107,29. Péld. 30,4. Náh. 1,4. Fil. 4,6.
27. Az emberek pedig elcsodálko−
zának, mondván: Kicsoda ez, hogy
mind a szelek, mind a tenger enged−
nek néki?
Ésa. 32,2.
Márk 11,23. Kol. 1,16. Zsid. 1,3.

Jézus meggyógyít két ördöngöst

28. És amikor eljutott a túlsó partra, a
Gadarénusok tartományába, két ördön−
gös ment eléje, a sírboltokból kijövén,
igen kegyetlenek, annyira, hogy senki
sem mert elmenni azon az úton.
Márk 5,1. Luk. 8,26.
29. És ímé, kiáltának mondván: Mi
közünk teveled Jézus, Istennek Fia?
Azért jöttél ide, hogy idő előtt meg−
gyötörj minket? 2Pét. 2,4.
30. Tőlük távol pedig egy nagy disznó−
nyáj legelészik vala.
31. Az ördögök pedig kérték Őt,
mondván: Ha kiűzöl minket, engedd
meg nékünk, hogy ama disznónyájba
mehessünk!
32. És monda nékik: Menjetek. Azok
pedig kimenvén, menének a disznó−
nyájba: és ímé, az egész disznónyáj a
meredekről a tengerbe rohant, és oda−
veszett a vízben.
33. A pásztorok pedig elfutottak, és
bemenvén a városba hírül adtak min−
dent, azokat is, amik az ördöngösökkel
történtek. 1Kir. 17,18. Luk. 5,8. Csel. 16,39.
34. És ímé, az egész város kiment
Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kér−
ték Őt, hogy távozzék az ő határukból.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 119
Tegnapi: 184
Heti: 119
Havi: 3 963
Össz.: 872 098

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 118. Máté Evangéliuma 5-8. 2009.04.02.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »