Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

9-12. FEJEZET

A gutaütött

9 És hajóra szállva átkelt, és ment
a maga városába.
rész 4,13. Márk 2,1. Luk. 5,17.
2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágy−
ban fekvő gutaütött embert. És látva
Jézus azoknak hitét, monda a gutaütött−
nek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak
néked a te bűneid.
Zsolt. 103,3. Ésa. 43,25. Mik. 7,18. 19. Ef. 1,7.
3. És ímé, némelyek az írástudók
közül mondának magukban: Káromlást
szól.
4. És Jézus, látva az ő gondolataikat,
monda: Miért gondoltok gonoszt a ti
szívetekben? Zsolt. 139,2. Luk. 5,22.
5. Mert mi könnyebb, ezt mondani−é:
Megbocsáttattak néked a te bűneid;
vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az
ember Fiának van hatalma a föl−
dön a bűnöket megbocsátani, ekkor
monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd
a te ágyadat, és eredj haza. Zsolt. 103,3.
Ján. 3,35. Csel. 5,31. Ef. 1,7. 1Pét. 2,24.
7. És az felkelvén, haza méne.
8. A sokaság pedig ezt látván, elál−
mélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy
ilyen hatalmat adott az embereknek.
rész 10,1. 8. Luk. 9,1.

Máté elhívása

9. És mikor Jézus onnét tovább méne,
látott egy embert ülni a vámszedő
helyen, akinek Máté volt a neve, és
monda néki: Kövess engem! És az
felkelvén, követé Őt. Márk 2,13. Luk. 5,27.
10. És lőn, amikor Ő letelepedék a
házban, ímé sok vámszedő és bűnös
jött oda, és letelepedtek Jézussal és az
Ő tanítványaival az asztalhoz.
11. És látva ezt a farizeusok, mondá−
nak az Ő tanítványainak: Miért eszik
ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és
bűnösökkel együtt? Gal. 2,15. Ef. 2,12.
12. Jézus pedig ezt hallván, monda né−
kik: Nem az egészségeseknek van szük−
sége orvosra, hanem a betegeknek.
13. Elmenvén pedig tanuljátok meg,
mi az: Irgalmasságot akarok és nem
áldozatot. Mert nem az igazakat hívo−
gatni jöttem, hanem a bűnösöket a
megtérésre. rész 12,7. 18,11. 5Móz. 19,10.
Hós. 6,6. Mik. 6,6. Róm. 5,8. 1Tim. 1,15. 1Ján. 3,5.

Jézus tanítása a böjtről

jesus-teaches.jpg

14. Akkor a János tanítványai jöttek
hozzá, mondván: Miért, hogy mi és a
farizeusok sokat böjtölünk, a Te tanít−
ványaid pedig nem böjtölnek?
Márk 2,18. Luk. 5,33. 18,12.
15. És monda nékik Jézus: Vajon szo−
morkodhatik−é a násznép, amíg velük
van a vőlegény? De eljönnek a napok,
amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és
akkor böjtölni fognak. Ján. 3,29.
16. Senki sem vet pedig új posztóból
foltot az ócska ruhára; mert ami azt
kitoldaná, még elszakít a ruhából, és na−
gyobb szakadás lesz. Luk. 5,36.
17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe;
máskülönben a tömlők szétszakadoz−
nak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesz−
nek; hanem az új bort új tömlőkbe
töltik, és mindkettő megmarad.

Jairus leánya
A vérfolyásos asszony

jesus_blessing_the_daughter_of_jairus.jpg

jesushealswoman.jpg


18. Mikor ezeket mondá nékik, ímé
egy főember eljövén leborula előtte,
mondván: Az én leányom éppen most
halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és
megelevenedik. Márk 5,22. Luk. 8,41.
19. És felkelvén Jézus követé őt tanít−
ványaival együtt.
20. És ímé egy asszony, aki tizen−
két év óta vérfolyásban szenved vala,
hozzájárulván hátulról, illeté az Ő ruhá−
jának szegélyét.
21. Mert ezt mondja vala magában:
Ha csak ruháját illetem is, meg−
gyógyulok. rész 14,36.
22. Jézus pedig megfordulván és reá
tekintvén, monda: Bízzál leányom, a
te hited megtartott téged. És meg−
gyógyult az asszony abban az órában.
Márk 5,34. 10,52. Luk. 7,50. 8,48. 17,19. 18,42.
23. És Jézus a főember házához érvén,
látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,
24. Monda nékik: Menjetek el innen,
mert a leányzó nem halt meg, hanem
aluszik. És kinevették Őt. Csel. 20,10.
25. Mikor pedig a sokaság eltávolítta−
ték, bemenvén, megfogta annak kezét,
és a leányzó felkelt. Márk 5,41.
26. És elterjedt ez a hír abban az
egész tartományban.

A két vak szemének megnyílása

27. És mikor Jézus tovább ment
onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és
ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávid−
nak fia! Márk 10,47. Luk. 18,38.
28. Mikor pedig bement a házba, oda−
mentek hozzá a vakok, és monda nékik
Jézus: Hiszitek−é, hogy én azt megcsele−
kedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.
29. Akkor illeté az ő szemeiket,
mondván: Legyen néktek a ti hitetek
szerint. Márk 5,34. 9,23. 10,52.
30. És megnyilatkoztak azoknak sze−
mei; és rájuk parancsolt Jézus, mond−
ván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Zsolt. 146,8. Márk 7,36. Luk. 5,14.
31. Azok pedig kimenvén, elterjeszték
az Ő hírét abban az egész tartományban.

A megszállott néma

32. Mikor pedig azok elmentek, ímé
egy ördöngös néma embert hozának
néki. rész 12,22−−24. Luk. 11,14. 15.
33. És az ördögöt kiűzvén, megszólalt
a néma; és a sokaság csodálkozik vala,
mondván: Soha nem láttak ilyet Izrael−
ben!
34. A farizeusok pedig ezt mondják
vala: Az ördögök fejedelme által űzi ki
az ördögöket. rész 12,24.

Az aratnivaló sok, a munkás kevés

35. És körüljárta Jézus a városokat
mind és a falvakat, tanítván azoknak
zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten
országának Evangéliumát, és gyógyít−
ván mindenféle betegséget és min−
denféle erőtlenséget a nép között.
Márk 6,6. Luk. 13,22.
36. Mikor pedig látta a sokaságot,
könyörületességre indult rajtuk, mert
el voltak gyötörve és szétszórva, mint
a pásztor nélkül való juhok.
4Móz. 27,17. Márk 6,34. 1Pét. 2,25.
37. Akkor monda az Ő tanítványainak:
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Luk. 10,2. Ján. 4,35.
38. Kérjétek azért az aratásnak
Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő
aratásába. Csel. 13,2. 20,28.
1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1.

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát

photo.jpg

10 És előszólítván tizenkét tanít−
ványát, hatalmat adott nékik a
tisztátalan szellemek felett, hogy kiűz−
zék azokat, és gyógyítsanak minden
betegséget és minden erőtlenséget.
rész 28,18. Márk 6,7. Luk. 9,1. 10,19.
2. A tizenkét apostol nevei pedig ezek:
első Simon, akit Péternek hívnak, és
András, az ő testvére; Jakab, a Zebedeus
fia, és János az ő testvére;
Márk 3,14. Luk. 6,13. Ján. 1,42.
3. Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté,
a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia, és
Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak;
4. Simon a kananita, és Júdás, az is−
karioti, aki Őt el is árulta.
Ján. 13,26. Csel. 1,13.
5. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és
megparancsolta nékik, mondván: Pogá−
nyok útjára ne menjetek, és samaritá−
nusok városába ne menjetek be;
6. Hanem menjetek inkább Izrael
házának eltévelyedett juhaihoz.
rész 15,24. Ésa. 53,6.
Jer. 50,6. 17. Csel. 13,46. Róm. 11,1. 1Pét. 2,25.
7. Elmenvén pedig prédikáljatok,
mondván: Elközelített a mennyek−
nek országa. Luk. 9,2.
8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat
tisztítsatok, halottakat támasszatok,
ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek,
ingyen adjátok. rész 28,18. Márk 16,17. 18.
9. Ne tegyetek se aranyat, se ezüstöt,
se rézpénzt a ti erszényetekbe,
10. Se útitáskát, se két ruhát, se sarut,
se pálcát ne vigyetek; mert méltó a
munkás az ő táplálékára. 4Móz. 18,31.
Luk. 10,4. 1Kor. 9,7. 1Tim. 5,18.
11. Amely városba vagy faluba pedig
bementek, tudakozzátok meg, ki méltó
abban; és ott maradjatok, amíg tovább
mehettek.
12. Ha pedig bementek a házba, kö−
szöntsétek azt.
13. És ha méltó a ház, szálljon a ti
békességtek reá; ha pedig nem méltó,
a ti békességtek rátok térjen vissza.
14. És ha valaki nem fogad be titeket,
és nem hallgatja a ti beszédeteket,
mikor kimentek abból a házból, vagy
városból, lábaitok porát is verjétek le.
Luk. 10,10−−12. Csel. 13,51. 18,6.
15. Bizony mondom néktek: Az ítélet
napján könnyebb lesz a Szodoma és
Gomora földjének dolga, mint annak
a városnak.
16. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint
juhokat a farkasok közé; legyetek azért
eszesek mint a kígyók, és szelídek mint
a galambok.
Luk. 10,3. Róm. 16,19. Ef. 5,15. Fil. 2,14.

Megadatik néktek, mit mondjatok

17. De óvakodjatok az emberektől;
mert törvényszékekre adnak titeket, és
az ő gyülekezeteikben megostoroznak
titeket; Csel. 5,40. 22,19. 26,11.
18. És helytartók és királyok elé
visznek titeket érettem, bizonyságul
önmaguknak és a pogányoknak.
rész 24,14. Csel. 12,1. 24,10.
19. De mikor átadnak titeket, ne
aggodalmaskodjatok, mi módon vagy
mit szóljatok; mert megadatik néktek
abban az órában, mit mondjatok.
2Móz. 4,12. Jer. 1,7. Márk 13,11. Luk. 12,11. 12.
20. Mert nem ti vagytok, akik szóltok,
hanem a ti Atyátoknak Szelleme az,
aki szól tibennetek. 2Sám. 23,2. Csel. 4,8.
21. Halálra adja pedig testvér testvé−
rét, atya gyermekét; támadnak magza−
tok szüleik ellen, és megöletik őket.
Mik. 7,6.
22. És gyűlöletesek lesztek mindenki
előtt az én nevemért; de aki mindvégig
kitart, az üdvözül. Dán. 12,12. Gal. 6,9.
23. Mikor pedig abban a városban
üldöznek titeket, szaladjatok a másikba.
Mert bizony mondom néktek: be sem
járjátok Izrael városait, míg az ember−
nek Fia eljövend. rész 16,28. Csel. 2,1. 14,6.
24. Nem feljebbvaló a tanítvány a taní−
tónál, sem a szolga az ő uránál.
Luk. 6,40. Ján. 13,16. 15,20.
25. Elég a tanítványnak, ha olyan mint
a mestere, és a szolga mint az ő Ura.
Ha a házigazdát Belzebubnak hívták,
mennyivel inkább az ő házanépét?!
rész 12,24.

Ne féljetek tőlük

26. Azért ne féljetek tőlük. Mert nincs
oly rejtett dolog, ami napfényre ne
jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.
Márk 4,22. Luk. 8,17. 12,2.
27. Amit néktek a sötétben mondok,
a világosságban mondjátok; és amit
fülbe súgva hallotok, a háztetőkről
hirdessétek.
28. És ne féljetek azoktól, akik a testet
ölik meg, a lelket pedig meg nem öl−
hetik; hanem attól féljetek inkább, aki
mind a lelket, mind a testet elvesztheti
a gyehennában.
Ésa. 8,12. Jer. 1,8. Luk. 12,4. 1Pét. 3,14.
29. Nemde, két verebecskét meg le−
het venni egy kis fillérért? És egy sem
esik azok közül a földre a ti Atyátok
akarata nélkül! Luk. 12,6. 7.
30. Néktek pedig még a fejetek haj−
szálai is mind számon vannak tartva.
Luk. 21,18.
31. Ne féljetek azért; ti sok verebecs−
kénél drágábbak vagytok. Csel. 27,34.

Aki vallást tesz énrólam

32. Valaki azért vallást tesz énrólam
az emberek előtt, én is vallást teszek
arról az én mennyei Atyám előtt;
Luk. 12,8. Róm. 10,9. Jel. 3,5.
33. Aki pedig megtagad engem az em−
berek előtt, én is megtagadom azt az én
mennyei Atyám előtt. Luk. 9,26. 2Tim. 2,12.

Aki elveszti az ő életét
énérettem, megtalálja azt

34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy békességet bocsássak e földre;
nem azért jöttem, hogy békességet
bocsássak, hanem hogy fegyvert.
35. Mert azért jöttem, hogy meg−
hasonlást támasszak az ember és az
ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny
és az ő anyósa közt; Mik. 7,6.
36. És hogy az embernek ellensége
legyen az ő házanépe. Luk. 12,51. Ján. 13,18.
37. Aki inkább szereti atyját és anyját,
hogynem engem, nem méltó énhoz−
zám; és aki inkább szereti fiát és
leányát, hogynem engem, nem méltó
énhozzám. Luk. 14,26. 27.
38. És aki föl nem veszi az ő keresztjét
és úgy nem követ engem, nem méltó
énhozzám. Márk 8,34.
39. Aki megtalálja az ő életét, elveszti
azt; és aki elveszti az ő életét énéret−
tem, megtalálja azt. rész 16,25.
Márk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. Ján. 12,25.
40. Aki titeket befogad, engem fogad
be; és aki engem befogad, azt fogadja
be, aki engem küldött. Luk. 9,48.
41. Aki befogadja a prófétát próféta
nevében, prófétának jutalmát veszi; és
aki befogadja az igazat igaznak nevé−
ben, igaznak jutalmát veszi;
rész 25,40. 1Kir. 17,10. 2Kir. 4,8.
42. És aki inni ád egynek e kicsinyek
közül, csak egy pohár hideg vizet tanít−
vány nevében, bizony mondom néktek,
el nem vesztheti jutalmát. Zsid. 6,10.

Jézus válasza Keresztelő Jánosnak

11 És lőn, mikor elvégezé Jézus a
tizenkét tanítványának adott uta−
sítást, elméne onnan, hogy tanítson és
prédikáljon azoknak városaiban.
2. János pedig, mikor meghallotta a
fogságban a Krisztus cselekedeteit, el−
küldvén kettőt az ő tanítványai közül,
rész 9,35. Márk 9,41. Luk. 7,18.
3. Monda néki: Te vagy−é, aki eljöven−
dő, vagy mást várjunk? Ján. 6,14.
4. És felelvén Jézus, monda nékik:
Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak,
amiket hallotok és láttok:

A vakok látnak
és a sánták járnak

5. A vakok látnak és a sánták járnak;
a poklosok megtisztulnak, és a süke−
tek hallanak; a halottak föltámadnak,
és a szegényeknek az Evangélium
hirdettetik; Zsolt. 22,26. Ésa. 29,18. 35,5. 61,1.
Luk. 4,18. Ján. 2,23. Jak. 2,5. 1Pét. 2,24.
6. És boldog, aki énbennem meg
nem botránkozik. rész 13,57.
Ésa. 8,14. 15. Róm. 9,32. 1Pét. 2,8.
7. Mikor pedig azok elmentek, szólni
kezde Jézus a sokaságnak Jánosról:
Mit látni mentetek ki a pusztába?
Nádszálat−é, amit a szél hajtogat?
Luk. 7,24. Ef. 4,14.
8. Hát mit látni mentetek ki? Díszes
ruhába öltözött embert−é? Ímé, akik
díszes ruhákat viselnek, a királyok
palotáiban vannak.
9. Hát mit látni mentetek ki? Prófé−
tát−é? Bizony, mondom néktek, prófétá−
nál is nagyobbat!
rész 14,5. 21,26. Luk. 1,76. 20,6.

Aki legkisebb a mennyek országában

10. Mert ő az, akiről meg van írva:
Ímé, én elküldöm az én követemet a
Te orcád előtt, aki megkészíti előtted
a Te utadat. Mal. 3,1. Márk 1,2.
11. Bizony mondom néktek: az asszo−
nyoktól szülöttek között nem támadott
nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki
legkisebb a mennyeknek országában,
nagyobb nálánál. rész 13,17.
12. A Keresztelő János idejétől fogva
pedig mind mostanig a mennyek orszá−
ga erőszakot szenved, és az erőszako−
sak ragadják meg azt.
Zsolt. 63,8. Jer. 29,13. Luk. 16,16.
13. Mert a próféták mindnyájan és a
törvény Jánosig prófétáltak. Mal. 4,6.
14. És, ha be akarjátok venni, Illés ő,
aki eljövendő vala. rész 17,13.
Mal. 4,5. Márk 9,11. Luk. 1,17. Ján. 1,21.
15. Akinek van füle a hallásra, hallja.
Luk. 8,8. Jel. 2,7. 11. 3,6. 13.

Kihez hasonlítsam e nemzetséget?

16. De kihez hasonlítsam ezt a nem−
zetséget? Hasonlatos a gyermekekhez,
akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő
társaiknak, Luk. 7,31.
17. És ezt mondják: Sípoltunk néktek,
és nem táncoltatok; siralmas énekeket
énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
18. Mert eljött János, aki nem eszik,
sem nem iszik, és azt mondják: Ördög
van benne.
19. Eljött az embernek Fia, aki eszik
és iszik, és ezt mondják: Ímé, a nagy−
étkű és részeges ember, a vámszedők
és bűnösök barátja! És igazoltaték a
bölcsesség az ő fiaitól.
rész 9,10. Luk. 7,29. Ján. 15,13−−15.

Jaj a meg nem térő városoknak

20. Ekkor elkezdé szemükre hányni
ama városoknak, amelyekben legtöbb
csodái lettek, hogy nem tértek meg:
Mal. 3,7. Luk. 10,12. Ján. 12,40.
21. Jaj néked, Korazin! Jaj néked,
Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidón−
ban történtek volna azok a csodák,
amelyek bennetek lettek, rég meg−
tértek volna gyászruhában és hamu−
ban. Jón. 3,6. 8. Luk. 10,12−−15.
22. De mondom néktek: Tírusznak
és Szidónnak könnyebb dolga lesz az
ítélet napján, hogynem néktek.
rész 10,15. 21. Jel. 20,11−−15.
23. Te is Kapernaum, aki az égig fel−
magasztaltattál, a pokolig fogsz meg−
aláztatni; mert ha Szodomában történ−
tek volna vala azok a csodák, amelyek
tebenned lettek, mind e mai napig meg−
maradt volna. Ésa. 14,13. JerSir. 2,1.
24. De mondom néktek, hogy Szodo−
ma földjének könnyebb dolga lesz az
ítélet napján, hogynem néked.
1Kor. 3,13−−15. 2Kor. 5,10.

Jézus hálát ad az Atyának

victory_in_jesus.jpg

25. Abban az időben szólván Jézus,
monda: Hálákat adok néked, Atyám,
mennynek és földnek Ura, hogy el−
rejtetted ezeket a bölcsek és az értel−
mesek elől, és a kisdedeknek jelen−
tetted meg. rész 16,17.
Zsolt. 8,2. Luk. 10,21. 1Kor. 1,27. 2,7. 8. 2Kor. 3,14.
26. Igen, Atyám, mert így volt kedves
előtted.
27. Mindent nékem adott át az én
Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak
az Atya; az Atyát sem ismeri senki,
csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja meg−
jelenteni. rész 28,18. Luk. 10,22. Ján. 1,18.
3,35. 6,46. 10,15. 17,2. 1Kor. 15,57. Ef. 1,21.

Jöjjetek énhozzám

jesuswaterfall.gif

28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és megterheltet−
tetek, és én megnyugosztlak titeket.
Ján. 6,35−−37. Fil. 2,5. 7. 8.
29. Vegyétek föl magatokra az én
igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelíd és alázatos szívű
vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Jer. 6,16. Zak. 9,9.
Csel. 20,32. Fil. 2,5. 1Pét. 2,21. 1Ján. 2,6.
30. Mert az én igám gyönyörűséges,
és az én terhem könnyű.
2Móz. 33,14. Ésa. 14,3. Zsid. 4,9−−11. 1Ján. 5,3.

A szombati kalásztépés

thedisciplespluckingcornonthesabbath.jpg

12 Abban az időben a vetéseken
át haladt Jézus szombatnapon;
tanítványai pedig megéheztek, és kezd−
ték a kalászokat tépni és enni.
5Móz. 23,25. Márk 2,23. Luk. 6,1.
2. Látván pedig ezt a farizeusok, mon−
dának néki: Ímé, a Te tanítványaid azt
cselekszik, amit nem szabad szombat−
napon cselekedni. 2Móz. 25,30.
3. Ő pedig monda nékik: Nem olvas−
tátok−é, mit cselekedett Dávid, mikor
megéhezett ő, és akik vele voltak?
4. Hogyan ment be az Isten házába, és
ette meg a szentelt kenyereket, amelye−
ket nem volt szabad megennie néki,
sem azoknak, akik vele voltak, hanem
csak a papoknak? 2Móz. 29,32. 1Sám. 21,5. 6.
5. Vagy nem olvastátok−é a törvény−
ben, hogy szombatnapon megtörik a
papok a szombatot a templomban, és
nem vétkeznek? 4Móz. 28,9. Ján. 7,22.
6. Mondom pedig néktek, hogy a
templomnál nagyobb van itt.
2Krón. 6,18. Agg. 2,7. 9. Mal. 3,1.
7. Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgal−
masságot akarok és nem áldozatot,
nem kárhoztattátok volna az ártat−
lanokat. rész 9,13. Hós. 6,6. Mik. 6,6.
8. Mert a szombatnak is Ura az em−
bernek Fia. Dán. 7,13.

Jézus meggyógyítja
a sorvadt kezűt szombaton

jesus_man_withered_hand.jpg

9. És távozván onnan, méne az ő
zsinagógájukba. Márk 3,1. Luk. 6,6.
10. És ímé, volt ott egy sorvadt kezű
ember. És megkérdék Őt, mondván:
Ha szabad−é szombatnapon gyógyítani?
hogy vádolhassák Őt. Luk. 14,3. Ján. 9,16.
11. Ő pedig monda nékik: Kicsoda
közületek az az ember, akinek van egy
juha, és ha az szombatnapon a verembe
esik, meg nem ragadja és ki nem vonja
azt? 2Móz. 23,4.
12. Mennyivel drágább pedig az
ember a juhnál! Szabad tehát szombat−
napon jót cselekedni.
13. Akkor monda annak az ember−
nek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá,
és olyan éppé lett, mint a másik.
14. A farizeusok pedig kimenvén,
tanácsot tartottak ellene, hogyan veszít−
hetnék el Őt. Ján. 5,18. 10,39. 11,53.

Jézust nagy sokaság követi,
meggyógyítja mindnyájukat

15. Jézus pedig észrevevén ezt, eltávo−
zék onnan. És követé Őt nagy soka−
ság, és Ő meggyógyítja vala mind−
nyájukat; Zsolt. 139,2. Márk 3,7. Zsid. 4,13.
16. És megfenyegeté őket, hogy Őt
ismertté ne tegyék;
17. Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta
mondása, aki így szólt:
18. Ímé, az én szolgám, akit válasz−
tottam; az én szerelmesem, akiben az
én lelkem kedvét leli; Szellememet
adom reá, és ítéletet hirdet a pogá−
nyoknak. Ésa. 42,1−−4. 49,3. 61,1.
19. Nem verseng, és nem kiált; az ut−
cákon senki nem hallja szavát. Ésa. 40,11.
20. A megrepedezett nádat nem töri
el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja
ki, mígnem győzelemre viszi az ítéletet.
21. És az Ő nevében reménykednek
majd a pogányok.

Jézus meggyógyítja a megszállottat

22. Akkor egy vak és néma ördön−
göst hoztak Jézus elé; és meggyógyí−
tá azt annyira, hogy a vak és néma
mind beszél, mind lát vala.
rész 9,32. Márk 3,22−−30. Luk. 11,14. 15.
23. És elálmélkodék az egész soka−
ság, és monda: Vajon nem ez Dávidnak
ama Fia? Róm. 9,5.
24. A farizeusok pedig ezt hallván,
mondának: Nem űzi ki az ördögöket,
hanemha Belzebubbal, az ördögök feje−
delmével. rész 9,34. Márk 3,22. Luk. 11,15.
25. Jézus pedig, tudva az ő gondola−
taikat, monda nékik: Minden ország,
amely magával meghasonlik, elpusztul;
és egy város vagy háznép sem állhat
meg, amely meghasonlik magával.
rész 9,4. Ján. 2,25.
26. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki,
önmagával hasonlott meg; mimódon
állhat meg tehát az ő országa?
27. És ha én Belzebub által űzöm ki
az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki?
Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok.
28. Ha pedig én Istennek Szelleme
által űzöm ki az ördögöket, akkor két−
ség nélkül elérkezett hozzátok az Isten
országa. Luk. 17,20. Zsid. 12,28. 1Ján. 3,8.
29. Avagy mi módon mehet be valaki
a hatalmasnak házába és rabolhatja el
annak kincseit, hanemha megkötözi
előbb a hatalmast, és akkor rabolja
ki annak házát? Ésa. 49,24. Luk. 11,21−−23.
30. Aki velem nincs, ellenem van;
és aki velem nem gyűjt, tékozol.
31. Azt mondom azért néktek: Min−
den bűn és káromlás megbocsáttatik
az embereknek; de a Szellem káromlása
nem bocsáttatik meg az embereknek.
Márk 3,28. Luk. 12,10. Ján. 7,12.
Csel. 7,51. Zsid. 6,4. 6. 10,26. 1Ján. 5,16.
32. Még aki az ember Fia ellen szól,
annak is megbocsáttatik; de aki a Szent
Szellem ellen szól, annak sem ezen,
sem a másvilágon nem bocsáttatik
meg. rész 11,14. 13,55. 1Tim. 1,13.
33. Vagy legyetek jó fák, és terem−
jetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek
romlott fák, és teremjetek romlott
gyümölcsöt; mert gyümölcséről isme−
rik meg a fát. rész 7,17. Luk. 6,43.
34. Mérges kígyóknak fajzatai, mi mó−
don szólhattok jókat, holott gonoszak
vagytok? Mert a szívnek teljességéből
szól a száj. rész 3,7. 23,33. Luk. 6,45.
35. A jó ember az ő szívének jó kin−
cseiből hozza elő a jókat; és a gonosz
ember az ő szívének gonosz kincseiből
hozza elő a gonoszokat.
36. De mondom néktek: Minden
hivalkodó beszédért, amit beszélnek
az emberek, számot adnak majd az
ítélet napján. Jak. 3,2−−12.
37. Mert a te beszédedből ismer−
tetel igaznak, és a te beszédedből
ismertetel hamisnak. Gal. 6,7. Ef. 4,29.
38. Ekkor felelének néki némelyek
az írástudók és farizeusok közül, mond−
ván: Mester, jelt akarnánk látni tőled.
rész 16,1. Márk 8,11.
Luk. 11,16. Ján. 2,18. 1Kor. 1,22.
39. Ő pedig felelvén, monda nékik:
E gonosz és parázna nemzetség jelt
kíván; és nem adatik jel néki, hanemha
Jónás prófétának jele. rész 16,4.
Ésa. 57,3. Márk 8,38. Luk. 11,29. Ján. 4,48.
40. Mert amiképpen Jónás három éjjel
és három nap volt a cethal gyomrában,
azonképpen az embernek Fia is három
nap és három éjjel lesz a föld gyomrá−
ban. Jón. 1,17.
41. Ninive férfiai az ítéletkor együtt
támadnak majd fel ezzel a nemzetség−
gel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy
ők megtértek a Jónás prédikálására; és
ímé, nagyobb van itt Jónásnál. Ésa. 9,6.
Jer. 3,11. Ezék. 16,51. Jón. 3,5. Luk. 11,32.
42. Délnek királyné asszonya felkél
majd az ítéletkor e nemzetséggel
együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a
földnek széléről, hogy hallhassa a Sala−
mon bölcsességét; és ímé, nagyobb van
itt Salamonnál.
1Kir. 10,1−−13. 2Krón. 9,1. Luk. 11,31. Kol. 2,2.
43. Mikor pedig a tisztátalan szellem
kimegy az emberből, víz nélkül való
helyeken jár, nyugalmat keresve, és
nem talál: Luk. 11,24−−26. 1Pét. 5,8.
44. Akkor ezt mondja: Visszatérek
az én házamba, ahonnét kijöttem. És
odamenvén, üresen, kisöpörve és föl−
ékesítve találja azt. 1Pét. 2,2.
45. Akkor elmegy és vesz maga mellé
más hét szellemet, magánál gonoszab−
bakat, és bemenvén, ott lakoznak; és
ennek az embernek utolsó állapota
gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz
ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Márk 5,9. Luk. 11,26. Zsid. 6,4. 10,26. 2Pét. 2,20.

Jézus igazi rokonai

goda.jpg

46. Mikor pedig még szóla a sokaság−
nak, ímé, az Ő anyja és az Ő testvérei
állanak vala odakint, akarván Ővele
szólni. rész 13,55. Márk 3,35.
Ján. 2,12. 7,3. Csel. 1,14. 1Kor. 9,5. Gal. 1,19.
47. És monda néki valaki: Ímé, a Te
anyád és testvéreid odakint állanak,
és szólni akarnak veled.
48. Ő pedig felelvén, monda a hozzá
szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik
az én testvéreim?
49. És kinyújtván kezét az Ő tanítvá−
nyaira, monda: Ímé, az én anyám és az
én testvéreim! Ján. 14,23. 15,14.
50. Mert aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát, az nékem
fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
Róm. 8,29. Gal. 5,6. 6,15. Kol. 3,11. Zsid. 2,11.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 203
Heti: 706
Havi: 5 108
Össz.: 861 119

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 119. Máté Evangéliuma 9-12. 2009.04.03.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »