Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

13-16.FEJEZET

Hét példázat Isten országáról

13 Azon a napon kimenvén Jézus
a házból, leült a tenger mellett.
2. És nagy sokaság gyülekezék hozzá,
annyira, hogy Ő a hajóba méne leülni;
az egész sokaság pedig a parton áll vala.
Luk. 5,3.

A magvetésről

garret-walker-the-sower.jpg

3. És sokat beszélt nékik példázatok−
ban, mondván: Ímé, kiment a magvető
vetni, Márk 4,1−−20. Luk. 8,4−−15.
4. És amikor ő vet vala, némely mag
az útfélre esék; és eljövén a madarak,
elkapdosák azt. Luk. 8,5.
5. Némely pedig a köves helyre esék,
ahol nem sok földje volt; és hamar
kikele, mivelhogy nem volt mélyen a
földben.
6. De mikor a nap felkelt, elsüle; és
mivelhogy gyökere nem volt, elszára−
dott.
7. Némely pedig a tövisek közé esék, és
a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.
8. Némely pedig a jó földbe esék,
és gyümölcsöt termett, némely száz−
annyit, némely hatvanannyit, némely
pedig harmincannyit.
1Móz. 26,12.
9. Akinek van füle a hallásra, hallja.
10. A tanítványok pedig hozzá men−
vén, mondának néki: Miért szólasz
nékik példázatokban? Kol. 1,26. 1Ján. 2,27.
11. Ő pedig felelvén, monda nékik:
Mert néktek megadatott, hogy ért−
hessétek a mennyek országának titkait,
ezeknek pedig nem adatott meg.
12. Mert akinek van, annak adatik,
és bővölködik; de akinek nincs, az is
elvétetik tőle, amije van.
Márk 4,25.
13. Azért szólok velük példázatokban,
mert látván nem látnak, és hallván nem
hallanak, sem nem értenek. 5Móz. 29,3.
14. És beteljesedék rajtuk Ésaiás jö−
vendölése, amely ezt mondja: Hallván
halljatok, és ne értsetek; és látván lássa−
tok, és ne ismerjetek: Ésa. 6,9. 10. Ezék. 12,2.
Csel. 28,26. 27. Róm. 11,8. 2Kor. 3,14.
15. Mert megkövéredett e népnek
szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és
szemeiket behunyták; hogy valami
módon ne lássanak szemeikkel, és ne
halljanak füleikkel, és ne értsenek
szívükkel, és meg ne térjenek, és meg
ne gyógyítsam őket. Csel. 28,26. Zsid. 5,11.
16. A ti szemeitek pedig boldogok,
hogy látnak; és a ti füleitek, hogy
hallanak.
rész 16,17. Luk. 10,23. 24. Ján. 20,29.
17. Mert bizony mondom néktek,
hogy sok próféta és igaz kívánta látni,
amiket ti láttok, és nem látták; és halla−
ni, amiket ti hallotok, és nem hallották.
Zsid. 11,13. 1Pét. 1,10.
18. Ti halljátok meg azért a magvető
példázatát.
19. Ha valaki hallja az Igét a mennyek−
nek országáról és nem érti, eljön a
gonosz és elkapja azt, ami annak szí−
vébe vettetett. Ez az, amely az útfélre
esett. 2Kor. 2,11.
20. Amely pedig a köves helyre esett,
ez az, aki hallja az Igét, és mindjárt
örömmel fogadja;
Ésa. 58,2. Ezék. 33,31. Ján. 5,35.
21. De nincs gyökere benne, hanem
csak ideig való; mihelyt pedig nyomor−
gatás vagy üldözés támad az Ige miatt,
azonnal megbotránkozik. 2Tim. 1,15.
22. Amely pedig a tövisek közé esett,
ez az, aki hallja az Igét, de e világnak
gondja és a gazdagságnak csalárdsága
elfojtja az Igét, és gyümölcsöt nem
terem. Jer. 4,3. 1Tim. 6,9.
23. Amely pedig a jó földbe esett, ez
az, aki hallja és érti az Igét; aki gyü−
mölcsöt is terem, és terem némely
százannyit, némely hatvanannyit, né−
mely pedig harmincannyit.
Kol. 1,6.

További példázatok

24. Más példázatot is adott eléjük,
mondván: Hasonlatos a mennyeknek
országa az emberhez, aki az ő földjébe
jó magot vetett; Luk. 10,19.
25. De mikor az emberek alusznak
vala, eljött az ő ellensége, és konkolyt
vetett a búza közé, és elméne. 1Pét. 5,8.
26. Mikor pedig felnevekedék a vetés,
és gyümölcsöt termett, akkor meglát−
szék a konkoly is.
27. A gazda szolgái pedig előállván,
mondának néki: Uram, avagy nem
tiszta magot vetettél−e a te földedbe?
Honnan van azért benne a konkoly?
28. Ő pedig monda nékik: Valamilyen
ellenség cselekedte azt. A szolgák
pedig mondának néki: Akarod−é tehát,
hogy elmenvén, összeszedjük azokat?
29. Ő pedig monda: Nem. Mert
amikor összeszeditek a konkolyt, azzal
együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.
30. Hagyjátok, hogy együtt nőjön
mind a kettő az aratásig, és az aratás
idején azt mondom majd az aratóknak:
Szedjétek össze először a konkolyt, és
kössétek kévékbe, hogy megégessé−
tek; a búzát pedig takarítsátok az én
csűrömbe. rész 3,12. 1Thess. 4,17. 2Thess. 2,1.
31. Más példázatot is adott eléjük,
mondván: Hasonlatos a mennyeknek
országa a mustármaghoz, amelyet vé−
vén az ember, elvetett az ő mezejében;
Ésa. 2,2. 3. Mik. 4,1. Luk. 13,19. 2Pét. 3,18.
32. Amely kisebb ugyan minden mag−
nál; de amikor felnő, nagyobb a vetemé−
nyeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá
szállnak az égi madarak, és fészket rak−
nak ágain. Ezék. 17,22. Dán. 4,12.
33. Más példázatot is mondott nékik:
Hasonlatos a mennyeknek országa a
kovászhoz, amelyet vévén az asszony,
három mérce lisztbe elegyített, míg−
nem az egész megkelt. 1Kor. 5,6. Gal. 5,9.
34. Mindezeket példázatokban mon−
dá Jézus a sokaságnak, és példázat
nélkül semmit sem szólt nékik,
Márk 4,33. 34. Luk. 13,20. Ján. 10,6. 16,25.
35. Hogy beteljék amit a próféta
szólott, mondván: Megnyitom az én
számat példázatokra; és kitárom,
amik e világ alapítása óta rejtve
voltak.
Zsolt. 78,2. 1Kor. 2,7. Ef. 3,9. Kol. 1,26.
36. Ekkor elbocsátván a sokaságot,
beméne Jézus a házba. És tanítványai
hozzá mentek, mondván: Magyarázd
meg nékünk a szántóföld konkolyáról
való példázatot.
37. Ő pedig felelvén monda nékik:
Aki a jó magot veti, az az embernek
Fia;
Ésa. 61,1. Ján. 1,12. 6,63. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
38. A szántóföld pedig a világ; a jó
mag az Isten országának fiai; a konkoly
pedig a gonosznak fiai. Ján. 8,44.
Csel. 13,10. Róm. 10,18. Kol. 1,6. 2Pét. 2,14.
39. Az ellenség pedig, aki a konkolyt
vetette, az ördög; az aratás pedig a világ
vége; az aratók pedig az angyalok.
Jóel 3,13. Jel. 14,15.
40. Amiképpen azért összegyűjtik a
konkolyt, és megégetik: akképpen lesz
a világnak végén. 2Pét. 2,1. 2.
41. Az embernek Fia elküldi az Ő
angyalait, és az Ő országából összegyűj−
tik a botránkozásokat mind, és azokat
is, akik gonoszságot cselekszenek,
42. És bevetik őket a tüzes kemencé−
be: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
43. Akkor az igazak fénylenek, mint
a nap, az Ő Atyjuknak országában.
Akinek van füle a hallásra, hallja.

Péld. 4,18. Dán. 12,3. 1Kor. 15,42. Jel. 7,9.
44. Ismét hasonlatos a mennyeknek
országa a szántóföldben elrejtett kincs−
hez, amelyet megtalálván az ember,
elrejté azt; és afelett való örömében
elmegy és eladván mindenét amije van,
megveszi azt a szántóföldet. Ésa. 55,1.
45. Ismét hasonlatos a mennyeknek
országa a kereskedőhöz, aki igaz−
gyöngyöket keres;
46. Aki találván egy drágagyöngyre,
elméne, és mindenét eladván, amije
volt, megvette azt. Péld. 2,4. 3,14. 8,10. 11.
47. Szintén hasonlatos a mennyeknek
országa a tengerbe vetett kerítőháló−
hoz, amely mindenféle fajtát össze−
fogott; rész 22,9. 10.
48. Melyet, minekutána megtelt, a
partra vontak a halászok, és leülvén,
a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitvá−
nyakat pedig kihányták.
49. Így lesz a világ végén is: Eljönnek
majd az angyalok, és kiválasztják a
gonoszokat az igazak közül. rész 25,32.
50. És a tüzes kemencébe vetik őket;
ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
51. Monda nékik Jézus: Megértetté−
tek−é mindezeket? Mondának néki:
Megértettük, Uram.
52. Ő pedig monda nékik: Annakoká−
ért minden írástudó, aki a mennyeknek
országa felől megtaníttatott, hasonlatos
az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő
az ő éléstárából. Én. 7,13.

Jézust hazájában megvetik

53. És lőn, amikor elvégzé Jézus
ezeket a példázatokat, elméne onnan.
54. És hazájába érve, tanítja vala őket
az ő zsinagógájukban, annyira, hogy
álmélkodnak, és ezt mondják vala:
Honnét van Őbenne ez a bölcsesség
és az erők?
rész 2,23. 5Móz. 18,15. Zsolt. 22,22.
55. Nem ez−é amaz ácsmesternek fia?
Nem az Ő anyját hívják−é Máriának,
és az Ő testvéreit Jakabnak, Józsénak,
Simonnak és Júdásnak? rész 12,46.
Ésa. 49,7. 53,2. 3. Márk 6,3. 15,40. Ján. 6,42.
56. És az Ő nőtestvérei is nem mind
minálunk vannak−é? Honnét vannak
tehát ennél mindezek? Ján. 7,15−−52.
57. És megbotránkoznak Őbenne.
Jézus pedig monda nékik: A prófétának
csak az ő hazájában és házában nincs
tisztessége. rész 11,6. 26,31.
Zsolt. 22,6. Márk 6,3. 4. Luk. 4,24. Ján. 4,44.
58. Nem is tett ott sok csodát, az ő
hitetlenségük miatt. Márk 6,5. Zsid. 3,19. 4,2.

Keresztelő János fejevétele

john_the_baptist.jpg

14 Abban az időben hírét hallá
Heródes negyedes fejedelem
Jézusnak,
2. És monda szolgáinak: Ez ama
Keresztelő János; ő támadt fel a halál−
ból, és azért működnek benne az erők.
rész 11,11. Márk 6,14. Luk. 9,7.
3. Mert Heródes elfogatta Jánost,
és megkötöztetvén, tömlöcbe vetette
Heródiásért, az ő testvérének, Fülöp−
nek feleségéért. rész 11,2.
Márk 6,17. Luk. 3,19. 20.
4. Mert ezt mondja vala néki János:
Nem szabad néked ővele élned.
3Móz. 18,16. 20,21. Ef. 5,1.
5. De mikor meg akarta öletni, félt a
sokaságtól, mert prófétának tartják őt.
rész 21,26. Luk. 20,6.
6. Hanem mikor a Heródes születése
napját ünnepelék, táncola a Heródiás
leánya őelőttük, és megtetszék Heró−
desnek;
7. Azért esküvéssel fogadta, hogy
amit kér, megadja néki.
8. A leány pedig, anyja rábeszélésére,
monda: Add ide nékem egy tálban a
Keresztelő János fejét.
9. És megszomorodék a király, de
esküjéért és a vendégek miatt paran−
csolá, hogy adják oda. rész 5,34−−−36.
Préd. 5,2. Zak. 8,17. Tit. 1,16.
10. És elküldvén, fejét véteté János−
nak a tömlöcben.
11. És előhozák az ő fejét egy tálban,
és adták a leánynak; az pedig vitte az ő
anyjának.
12. És előjövén az ő tanítványai, el−
vitték a testet, és eltemették azt; és
elmenvén, megjelenték Jézusnak.

Jézus megvendégel ötezer családot

bread-fish-mosaic800x600.jpg

jesus-prays-for-fish-and-br.jpg

13. És mikor ezt meghallotta Jézus,
elméne onnét hajón egy puszta helyre
egyedül. A sokaság pedig ezt hallva,
gyalog követte Őt a városokból.
rész 10,23. 12,15.
Márk 6,32. Luk. 9,10. Ján. 6,1. 2.
14. És kimenvén Jézus, láta nagy
sokaságot, és megszánta őket, és
azoknak betegeit meggyógyítá.

rész 9,36. Zsolt. 86,15. 111,4. 145,8.
Márk 1,41. 6,34. Zsid. 2,17. 4,15. 5,2.
15. Mikor pedig esteledék, hozzá men−
tek az Ő tanítványai, mondván: Puszta
hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el
a sokaságot, hogy menjenek el a falvak−
ba, és vegyenek maguknak eleséget.
16. Jézus pedig monda nékik: Nem
szükség elmenniük; adjatok nékik ti
enniük. 2Kir. 4,42−−44.
17. Azok pedig mondának néki:
Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két
halunk.
18. Ő pedig monda: Hozzátok azokat
ide hozzám.
19. És mikor megparancsolta a soka−
ságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az
öt kenyeret és két halat, és szemeit az
égre emelvén, hálákat adott; és meg−
szegvén a kenyereket, adta a tanítvá−
nyoknak, a tanítványok pedig a soka−
ságnak.
20. És mindnyájan ettek, és megelé−
gedtek; és felszedték a maradék dara−
bokat, tizenkét teli kosárral.
21. Akik pedig ettek, mintegy ötezren
voltak férfiak, asszonyokon és gyerme−
keken kívül. 2Kir. 4,44.

Jézus a tengeren jár

jesus_walks_on_water_1.jpg

22. És mindjárt kényszeríté Jézus az
Ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba
és menjenek át előre a túlsó partra, míg
Ő elbocsátja a sokaságot. Márk 6,45−−50.
23. És amint elbocsátá a sokaságot,
felméne a hegyre, magánosan imádkoz−
ni. Mikor pedig beesteledék, egyedül
volt ott.
24. A hajó pedig immár a tenger kö−
zepén volt, a haboktól háborgattatva;
mivelhogy a szél szembe fújt.
25. Az éjszaka negyedik részében
pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren
járván.
26. És mikor látták a tanítványok,
hogy Ő a tengeren jár, megrémültek,
mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt
kiáltozának. Luk. 24,37.
27. De Jézus azonnal szóla hozzájuk,
mondván: Bízzatok; én vagyok, ne
féljetek!
Csel. 23,11.
28. Péter pedig felelvén néki, monda:
Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy
hozzád mehessek a vizeken.
29. Ő pedig monda: Jövel! És Péter
kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken,
hogy Jézushoz menjen.

2199165796_d31e5e1bff.jpg

30. De látva a nagy szelet, megrémü−
le; és amikor kezd vala merülni, kiálta,
mondván: Uram, ments meg engem!
31. Jézus pedig azonnal kinyújtván
kezét, megragadá őt, és monda néki:
Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
rész 6,30. 8,26. Jak. 1,6.
32. És amikor beléptek a hajóba, elállt
a szél. Zsolt. 107,29.
33. A hajóban levők pedig hozzá
menvén, leborultak előtte, mondván:
Bizony, Isten Fia vagy! rész 16,16. 26,63.
Zsolt. 2,7. Ján. 1,49. 6,69. Csel. 8,37. Róm. 1,4.

Jézus mindenkit meggyógyít

34. És általkelvén, eljutottak Genezá−
ret földjére. Márk 6,53.
35. És mikor megismerték Őt annak a
helynek lakosai, szétküldének abba az
egész környékbe, és minden beteget
hozzá hozának;

36. És kérik vala Őt, hogy csak az
Ő ruhájának peremét illethessék. És
akik illeték, mindnyájan meggyógyu−
lának.
rész 9,21. Márk 5,24–34. Luk. 6,19.

Emberi rendelésekről

15 Akkor írástudók és farizeusok
jöttek Jézushoz, Jeruzsálemből,
mondván: Márk 7,1−−23.
2. Miért hágják át a Te tanítványaid
a vének rendeléseit? Mert nem mossák
meg a kezeiket, mikor enni akarnak.
Márk 7,5. Gal. 1,14. Kol. 2,8.
3. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti
meg miért hágjátok át az Isten paran−
csolatját a ti rendeléseitek által?
4. Mert Isten parancsolta ezt, mond−
ván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki
atyját vagy anyját szidalmazza, halállal
lakoljon. 2Móz. 20,12. 21,17. Péld. 20,20. Ef. 6,2.
5. Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjá−
nak vagy anyjának ezt mondja: Temp−
lomi ajándék az, amivel megsegíthet−
nélek: az olyan akár ne is tisztelje az ő
atyját vagy anyját. Márk 7,11. 12.
6. És erőtlenné tettétek az Isten
parancsolatját a ti rendeléseitek által.

7. Képmutatók, igazán prófétált felő−
letek Ésaiás, mondván: Ésa. 29,13.
8. Ez a nép szájával közelget hozzám,
és ajkával tisztel engem; szíve pedig
távol van tőlem. Ésa. 29,13. Ezék. 33,31.
9. Pedig hiába tisztelnek engem,
ha olyan tanításokat tanítanak, ame−
lyek embereknek parancsolatai.

Kol. 2,18. 1Tim. 1,6. 7. Tit. 1,14.
10. És előszólítván a sokaságot, mon−
da nékik: Halljátok és értsétek meg:
11. Nem az fertőzteti meg az em−
bert, ami a szájon bemegy, hanem
ami kijön a szájból, az fertőzteti meg
az embert.
Róm. 14,14. 1Tim. 4,4. Tit. 1,15.
12. Akkor hozzájárulván az Ő tanít−
ványai, mondának néki: Tudod−é, hogy
a farizeusok e beszédet hallván, meg−
botránkoztak? Csel. 10,15.
13. Ő pedig felelvén, monda: Minden
plánta, amelyet nem az én mennyei
Atyám plántált, kitépetik. Ján. 15,2.
14. Hagyjátok őket; vakoknak vak
vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot,
mind a ketten a verembe esnek.
Ésa. 9,16. Hós. 4,14. 17. Mal. 2,8. Luk. 6,39.
15. Péter pedig felelvén, monda néki:
Magyarázd meg nékünk ezt a példá−
zatot. Márk 7,17.
16. Jézus pedig monda: Ti is értelem
nélkül vagytok−é még?
17. Mégsem értitek−é, hogy minden,
ami a szájon bemegy, a gyomorba jut,
és az árnyékszékbe vettetik? 1Kor. 6,13.
18. Amik pedig a szájból jönnek ki,
a szívből származnak, és azok fertőz−
tetik meg az embert.

1Móz. 6,5. 8,21. Jak. 3,6.
19. Mert a szívből származnak a go−
nosz gondolatok, gyilkosságok, házas−
ságtörések, paráznaságok, lopások,
hamis tanúbizonyságok, káromlások.
Péld. 6,14. Róm. 1,29. Gal. 5,19−−21.
20. Ezek fertőztetik meg az embert;
de a mosdatlan kézzel való evés nem
fertőzteti meg az embert. Jer. 17,9.

A kananeus asszony nagy hite

widescreen_st.valentine_day_004707_.jpg

21. És elmenvén onnét Jézus, Tírusz
és Szidón vidékeire tért. Márk 7,24.
22. És ímé, egy kananeus asszony
jövén ki abból a tartományból, kiált
néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj
rajtam! Az én leányom az ördögtől
gonoszul gyötörtetik.
23. Ő pedig egy szót sem felelt néki.
És az Ő tanítványai hozzá menvén,
kérik vala Őt, mondván: Bocsásd el őt,
mert utánunk kiált.
24. Ő pedig felelvén, monda: Nem
küldettem, csak az Izrael házának
elveszett juhaihoz. rész 10,6.
Ésa. 53,6. Ezék. 34,16. Csel. 3,25. 26.
25. Az asszony pedig odaérvén, le−
borula előtte, mondván: Uram, légy
segítségül nékem!
26. Ő pedig felelvén, monda: Nem jó
a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek
vetni. rész 7,6. Ef. 2,12. Fil. 3,2.
27. Az pedig monda: Úgy van, Uram;
de hiszen az ebek is esznek a morzsa−
lékokból, amik az ő uruknak asztaláról
aláhullanak.
28. Ekkor felelvén Jézus, monda néki:
Oh asszony, nagy a te hited! Legyen
néked a te akaratod szerint. És meg−
gyógyula az ő leánya attól a pillanat−
tól fogva.
rész 8,10. 13. Luk. 7,9.

A némák szólnak,
a csonkák megépülnek

29. És onnét távozva, méne Jézus a
Galilea tengere mellé; és felmenvén
a hegyre, ott leüle. Márk 7,31. Ján. 6,1. 23.
30. És nagy sokaság megy vala
hozzá, vivén magukkal sántákat,
vakokat, némákat, csonkákat és sok
egyebeket, és odahelyezték őket a
Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket,

31. Úgyhogy a sokaság álmélkodik
vala, látván, hogy a némák beszélnek,
a csonkák megépülnek, a sánták jár−
nak, a vakok látnak: és dicsőíték
Izrael Istenét.
Ésa. 35,5. 6.
Márk 7,37. Luk. 5,25. 26. 19,37. 38.

Négyezer család jóltartása

myprovider.jpg

32. Jézus pedig előszólítván az Ő tanít−
ványait, monda: Szánakozom e sokasá−
gon, mert három napja immár, hogy
velem vannak, és nincs mit enniük.
Éhen pedig nem akarom őket elbocsá−
tani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek
az úton. Zsolt. 86,15. 103,13. 111,4.
Márk 1,41. 8,1−−10. Zsid. 2,17. 4,15. 5,2.
33. És mondának néki az Ő tanítvá−
nyai: Honnét volna e pusztában annyi
kenyerünk, hogy megelégítsünk ily
nagy sokaságot? 2Kir. 4,43.
34. És monda nékik Jézus: Hány
kenyeretek van? Ők pedig mondának:
Hét, és néhány halunk.
35. És parancsolá a sokaságnak, hogy
telepedjenek le a földön.
36. És vette a hét kenyeret és a hala−
kat, és hálákat adván, megtörte, és adta
az Ő tanítványainak, a tanítványok pe−
dig a sokaságnak. rész 14,19. 1Sám. 9,13.
37. És mindnyájan ettek, és megelé−
gedtek; és fölszedték a maradék dara−
bokat hét teli kosárral. Zsolt. 103,1. 5.
38. Akik pedig ettek, négyezren vol−
tak férfiak, asszonyokon és gyermeke−
ken kívül.
39. És elbocsátván a sokaságot, be−
szálla a hajóba, és elméne Magdala
határaiba.

A farizeusok jelkívánása és kovásza

16 És hozzá menvén a farizeusok és
szadduceusok, kísértvén, kérék
Őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.
rész 12,38. Márk 8,11−−21. 1Kor. 1,22.
2. Ő pedig felelvén, monda nékik:
Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép
idő lesz; mert veres az ég. Luk. 12,54−−56.
3. Reggel pedig: Ma zivatar lesz;
mert az ég borús és veres. Képmutatók,
az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az
idők jeleit pedig nem tudjátok? Ésa. 7,14.
4. E gonosz és parázna nemzetség jelt
kíván; és nem adatik néki jel, hanemha
a Jónás prófétának jele. És otthagyván
őket, elméne. rész 12,39.
5. És az Ő tanítványai a túlsó partra
menvén, elfelejtettek kenyeret vinni
magukkal.
6. Jézus pedig monda nékik: Vigyáz−
zatok és őrizkedjetek a farizeusok és
szadduceusok kovászától. rész 7,15. 24,4.
Luk. 12,1. Ef. 5,6. Fil. 3,2. Kol. 2,8. 2Pét. 3,17.
7. Ők pedig tanakodtak maguk kö−
zött, mondván: Nem hoztunk kenyeret
magunkkal.
8. Jézus pedig megértvén ezt, monda
nékik: Mit tanakodtok magatok között
oh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem
hoztatok magatokkal?! rész 8,10.
9. Mégsem értitek−é, nem is emlé−
keztek−é az ötezernek öt kenyerére,
és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
rész 14,17−−21. Ján. 6,9.
10. Sem a négyezernek hét kenye−
rére, és hogy hány kosárt töltöttetek
meg? rész 15,34. Márk 8,1−−9.
11. Hogyan nem értitek, hogy nem
kenyérről mondtam néktek, hogy őriz−
kedjetek a farizeusok és szadduceusok
kovászától!?
12. Ekkor értették meg, hogy nem
arról szólott, hogy a kenyér kovászától,
hanem hogy a farizeusok és szadduce−
usok tanításától őrizkedjenek.

Péter vallástétele

peter.jpg

13. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi
környékére méne, megkérdé tanít−
ványait, mondván: Engem, embernek
Fiát, kinek mondanak az emberek?
Márk 8,27−−30. Luk. 9,18−−21.
14. Ők pedig mondának: Némelyek
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek;
némelyek pedig Jeremiásnak, vagy
egynek a próféták közül. Róm. 1,3.
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mon−
dotok engem? Zsolt. 2,7. Dán. 7,13.
16. Simon Péter pedig felelvén, mon−
da: Te vagy a Krisztus, az élő Isten−
nek Fia.
Csel. 8,37. 9,20. Zsid. 1,2. 5. 1Ján. 4,15.
17. És felelvén Jézus, monda néki:
Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert
nem test és vér jelentette ezt meg
néked, hanem az én mennyei Atyám.

1Kor. 2,10. Gal. 1,15. 16. Ef. 2,8.
18. De én is mondom néked, hogy
te Péter vagy, és ezen a kősziklán
építem fel az én Gyülekezetemet,
és a pokol kapui sem vesznek rajta
diadalmat.
Ésa. 28,16. 54,17.
Ján. 1,42. 1Kor. 3,11. Ef. 2,20. Jel. 21,14.
19. És néked adom a mennyek or−
szágának kulcsait; és amit megkötsz
a földön, a mennyekben is kötve lé−
szen; és amit megoldasz a földön, a
mennyekben is oldva lészen.
rész 18,18.
20. Akkor megparancsolá tanítványai−
nak, hogy senkinek se mondják, hogy
Ő, Jézus, a Krisztus. rész 17,9. Luk. 9,21.

Jézus először jelenti meg szenvedését

live_with_jesus_forever.jpg

21. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni
az Ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsá−
lembe kell menni, és sokat szenvedni
a vénektől és a főpapoktól és az írás−
tudóktól, és megöletni, és harmad−
napon föltámadni. Márk 8,31. Luk. 9,22.
22. És Péter előfogván Őt, kezdé fed−
deni, mondván: Mentsen Isten, Uram!
Nem eshetik ez meg teveled.
23. Ő pedig megfordulván, monda
Péternek: Távozz tőlem sátán; bántá−
somra vagy nékem; mert nem gon−
dolsz az Isten dolgaira, hanem az em−
beri dolgokra.
24. Ekkor monda Jézus az Ő tanít−
ványainak: Ha valaki énutánam akar
jönni, tagadja meg magát és vegye fel az
ő keresztjét, és kövessen engem.
Csel. 14,22. 1Thess. 3,3. 2Tim. 3,12. 1Pét. 2,21.
25. Mert aki meg akarja menteni az ő
életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az
ő életét énérettem, megtalálja azt.

rész 10,39. Márk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. Ján. 12,25.
26. Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, de az ő
élete kárt vall? Avagy micsoda váltságot
adhat az ember az ő életéért?
Zsolt. 49,7. 8. Márk 8,36. Luk. 9,25. Gal. 5,13.
27. Mert az embernek Fia eljön az Ő
Atyjának dicsőségében, az Ő angyalai−
val; és akkor megfizet mindenkinek az
ő cselekedete szerint.
Dán. 7,10. Zsolt. 62,12. Márk 8,38.
2Kor. 5,10. 1Pét. 1,7. Júd. 14. Jel. 2,23. 22,12.
28. Bizony mondom néktek: Azok
között, akik itt állnak, vannak néme−
lyek, akik nem kóstolják meg a halált,
amíg meg nem látják az embernek Fiát
eljönni az Ő országában. Márk 9,1.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 120. Máté Evangéliuma 13-16. 2009.04.04.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »