Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

17-20.FEJEZET

Krisztus megdicsőülése

transfiguration2.jpg

17 És hat nap múlva magához vette
Jézus Pétert, Jakabot és ennek
testvérét Jánost, és felvitte őket maguk−
ban egy magas hegyre. Márk 9,2. Luk. 9,28.
2. És elváltozék előttük, és az Ő orcá−
ja ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig
fehér lett, mint a fény. Róm. 3,21.
3. És ímé, megjelenék nékik Mózes
és Illés, akik beszélnek vala Ővele.
4. Péter pedig megszólalván, monda
Jézusnak: Uram, jó nékünk itt len−
nünk. Ha akarod, építsünk itt három
hajlékot, néked egyet, Mózesnek is
egyet, Illésnek is egyet.
5. Mikor ő még beszél vala, ímé,
fényes felhő borítá be őket; és ímé,
szózat lett a felhőből, mondván: Ez az
én szerelmes Fiam, akiben én gyö−
nyörködöm: Őt hallgassátok.

Ésa. 42,1. Csel. 3,22. Zsid. 12,25. 2Pét. 1,17.
6. És a tanítványok amint ezt hallák,
arcra esének és igen megrémülének.
7. Jézus pedig hozzájuk menvén, illeté
őket, és monda: Keljetek fel, és ne fél−
jetek! Dán. 8,18.
8. Mikor pedig szemeiket fölemelék,
senkit sem láttak, hanem csak Jézust
egyedül.
9. És mikor a hegyről alájöttek, meg−
parancsolta nékik Jézus, mondván:
Senkinek se mondjátok el, amit látta−
tok, míg fel nem támadt az embernek
Fia a halálból. rész 16,20.
10. És megkérdezék Őt az Ő tanítvá−
nyai, mondván: Miért mondják tehát
az írástudók, hogy előbb Illésnek kell
eljönnie? rész 11,14. Mal. 4,5.
11. Jézus pedig felelvén, monda né−
kik: Illés bizony eljön előbb, és mindent
helyreállít;
12. De mondom néktek, hogy Illés
immár eljött, és nem ismerték meg őt,
hanem azt tették vele, amit akarának.
Ezenképpen az ember Fiának is szen−
vednie kell majd tőlük. rész 14,9. 10.
13. Ekkor megértették a tanítványok,
hogy Keresztelő Jánosról szólt nékik.
Luk. 1,17.

A holdkóros fiú meggyógyítása

14. És mikor a sokasághoz értek, egy
ember jött hozzá, térdre esvén Őelőtte,
Márk 9,14. Luk. 9,37.
15. És mondván: Uram, könyörülj az
én fiamon, mert holdkóros és kegyet−
lenül szenved; mivelhogy gyakorta esik
a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
16. És elvittem őt a te tanítványaidhoz,
és nem tudták őt meggyógyítani.
17. Jézus pedig felelvén, monda: Oh,
hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon
meddig leszek veletek? Vajon meddig
szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide
nékem.
18. És megdorgálá őt Jézus, és kimé−
ne belőle az ördög; és meggyógyula a
gyermek azon órától fogva.
19. Ekkor a tanítványok magukban Jé−
zushoz menvén, mondának néki: Mi
miért nem tudtuk azt kiűzni?
rész 10,1. Márk 10,27. Róm. 10,17. Zsid. 11,6.
20. Jézus pedig monda nékik: A ti
hitetlenségetek miatt. Mert bizony
mondom néktek: Ha akkora hitetek
volna, mint a mustármag, azt monda−
nátok ennek a hegynek: Menj innen
amoda, és elmenne; és semmi sem
volna lehetetlen néktek.
rész 21,21.
Márk 11,23. Luk. 17,6. 1Kor. 12,9. 13,2.
21. Ez a fajzat pedig ki nem megy,
hanemha imádság és böjtölés által.

Jézus másodszor jelenti szenvedéseit

22. Mikor pedig Galileában jártak,
monda nékik Jézus: Az ember Fia em−
berek kezébe adatik; rész 16,21. 20,17.
Márk 8,31. 9,31. 10,33. Luk. 9,22. 18,31. Ján. 18,12.
23. És megölik Őt, de harmadnapon
föltámad.
És felettébb megszomoro−
dának. Márk 10,34. Csel. 2,24. 10,41. 13,33. 17,3.
Róm. 4,25. 6,9. 1Kor. 15,4. 1Thess. 4,14. Jel. 1,5. 18.

A templomadó

24. Mikor pedig eljutottak Kaper−
naumba, a kétdrahmaszedők Péterhez
mentek és mondták néki: A ti mestere−
tek nem fizeti−é a kétdrahmát?
2Móz. 30,13. Márk 9,33.
25. Monda: De igen. És mikor beméne
a házba, megelőzte őt Jézus, mondván:
Mit gondolsz, Simon? A föld királyai
kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaik−
tól−é, vagy másoktól? Ésa. 60,10−−17.
26. Monda néki Péter: Az idegenek−
től. Monda néki Jézus: Tehát a fiak
szabadok.
27. De hogy őket meg ne botránkoz−
tassuk, menj a tengerre, vesd be a
horgot, és vond ki az első halat, amely
ráakad: és felnyitván a száját, egy státert
találsz benne: azt kivévén, add oda né−
kik érettem és teéretted.
1Kor. 10,32.

A gyermekies lelkületről

jesus111.jpg

18 Abban az órában menének a
tanítványok Jézushoz, mondván:
Vajon ki nagyobb a mennyeknek orszá−
gában? Márk 9,33−−47. Luk. 9,46−−48. 22,24−−27.
2. És előhíván Jézus egy kisgyerme−
ket, közéjük állítja vala azt,
3. És monda: Bizony mondom nék−
tek, ha meg nem tértek, és olyanok
nem lesztek, mint a kisgyermekek,
semmiképpen nem mentek be a
mennyeknek országába.
rész 19,14. Zsolt. 131,2.
Márk 10,15. Luk. 18,16. 1Kor. 14,20. 1Pét. 2,2.
4. Aki azért megalázza magát, mint
ez a kisgyermek, az a nagyobb a
mennyeknek országában. 1Pét. 5,5.
5. És aki egy ilyen kisgyermeket be−
fogad az én nevemben, engem fogad
be. rész 10,42. Luk. 9,48.

Botránkozásról

6. Aki pedig megbotránkoztat egyet e
kicsinyek közül, akik énbennem hisz−
nek, jobb annak, hogy malomkövet
kössenek a nyakára, és a tenger mély−
ségébe vessék.
7. Jaj a világnak a botránkozások
miatt! Mert szükség, hogy botránkozá−
sok essenek; de jaj annak az embernek,
aki által a botránkozás esik.
Luk. 17,1. 1Kor. 11,19. 1Tim. 4,1.
8. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad
megbotránkoztat téged, vágd le azokat
és vesd el magadtól; jobb néked az élet−
re sántán vagy csonkán bemenned,
hogynem két kézzel vagy két lábbal
vettetned az örök tűzre.
rész 5,29. 30. 26,24. Márk 9,43. 45.
9. És ha a te szemed botránkoztat
meg téged, vájd ki azt és vesd el magad−
tól; jobb néked félszemmel bemenned
az életre, hogynem két szemmel vettet−
ned a gyehenna tüzére.
10. Meglássátok, hogy eme kicsinyek
közül egyet is meg ne vessetek; mert
mondom néktek, hogy az ő angyalaik
a mennyekben mindenkor látják az én
mennyei Atyám orcáját.
Eszt. 1,14. Zsolt. 34,7.
Luk. 1,19. Csel. 12,15. Zsid. 1,14. Jel. 8,2.
11. Mert az embernek Fia azért jött,
hogy megmentse, ami elveszett.

Luk. 9,56. 19,10. Ján. 3,17.

Ha százból egy eltévelyedik

jesus_lost_sheep.jpg

12. Mit gondoltok? Ha valamely
embernek száz juha van, és egy azok
közül eltévelyedik: vajon a kilencven−
kilencet nem hagyja−é ott, és a hegyek−
re menvén, nem keresi−é azt, amelyik
eltévelyedett? Ezék. 34,16. Luk. 15,4.
13. És ha történetesen megtalálja azt,
bizony mondom néktek, inkább örvend
azon, mint a kilencvenkilencen, amely
el nem tévelyedett.
14. Ekképpen a ti mennyei Atyátok
sem akarja, hogy egy is elvesszen e
kicsinyek közül.

Két vagy három tanú bizonysága

15. Ha pedig a te atyádfia vétkezik
ellened, menj el és dorgáld meg őt
négyszemközt: ha hallgat rád, meg−
nyerted a te atyádfiát; 3Móz. 19,17.
Gal. 6,1. 2Thess. 3,15. Jak. 5,20. 1Pét. 3,1.
16. Ha pedig nem hallgat rád, végy
magad mellé még egyet vagy kettőt,
hogy két vagy három tanú vallomásá−
val erősíttessék minden szó.

5Móz. 17,6. 19,15.
Ján. 8,17. 2Kor. 13,1. Zsid. 10,28. 1Ján. 5,7. 8.
17. Ha azokra nem hallgat, mondd
meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezet−
re sem hallgat, legyen előtted olyan,
mint a pogány és a vámszedő.

Oldás és kötés hatalma

s1030093.jpg

18. Bizony mondom néktek: Amit
megköttök a földön, a mennyben is
kötve lészen; és amit megoldotok a
földön, a mennyben is oldva lészen.

rész 16,19. Ján. 20,22. 23. 1Kor. 5,4.
19. Ismét, mondom néktek, hogy ha
ketten közületek egy akaraton lesz−
nek a földön, bármely dolog felől,
amit csak kérnek, megadja nékik az
én mennyei Atyám
. 5Móz. 32,30.
Préd. 4,9. Ámós 3,3. Márk 11,24. 1Ján. 3,22.
20. Mert ahol ketten vagy hárman
egybegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük.
rész 28,20. Ezék. 48,35.
Zak. 2,5. Csel. 4,24−−31. Ef. 2,22. 1Pét. 2,5.

Példázat a megbocsátásról

21. Ekkor hozzá menvén Péter, mon−
da: Uram, hányszor lehet az én atyám−
fiának ellenem vétkezni, és néki meg−
bocsátanom? Még hétszer is?
Luk. 17,4.
22. Monda néki Jézus: Nem mondom
néked, hogy még hétszer is, hanem
még hetvenszer hétszer is.
Kol. 3,13.
23. Annakokáért hasonlatos a meny−
nyeknek országa a királyhoz, aki
számot akart vetni az ő szolgáival.
24. Mikor pedig számot kezde vetni,
hozának eléje egyet, aki tízezer tálen−
tummal volt adós.
25. Nem tudván pedig fizetni, paran−
csolá annak ura, hogy adják el azt, és a
feleségét és gyermekeit, és mindenét,
amije volt, és fizessenek. 2Kir. 4,1. Neh. 5,8.
26. Leborulván azért a szolga előtte,
könyörög vala néki, mondván: Uram,
légy türelemmel hozzám, és mindent
megfizetek néked.
27. Az úr pedig megszánván azt a
szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot
is elengedé néki.
28. Kimenvén pedig az a szolga, talál−
kozék eggyel az ő szolgatársai közül,
aki száz dénárral volt néki adós; és
megragadván azt, fojtogatja vala,
mondván: Fizesd meg nékem, amivel
tartozol.
29. Leborulván azért az ő szolgatár−
sa az ő lábai elé, könyörög vala néki,
mondván: Légy türelemmel hozzám,
és mindent megfizetek néked.
30. De ő nem akará; hanem elmen−
vén, börtönbe veté őt, mígnem meg−
fizeti, amivel tartozik.
31. Látván pedig az ő szolgatársai,
amik történtek, felettébb megszomoro−
dának; és elmenvén, mindent megjelen−
tének az ő uruknak, amik történtek.
32. Akkor előhivatván őt az ő ura,
monda néki: Gonosz szolga, minden
adósságodat elengedtem néked, mivel−
hogy könyörögtél nékem: Ef. 4,32. 5,2.
33. Nem kellett volna−é néked is kö−
nyörülnöd a te szolgatársadon, amikép−
pen én is könyörültem rajtad? Kol. 3,13.
34. És megharagudván az ő ura,
átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem
megfizeti mind, amivel tartozik.
35. Ekképpen cselekszik az én meny−
nyei Atyám is veletek, ha szívetekből
meg nem bocsátjátok, ki−ki az ő atyjafiá−
nak, az ő vétkeiket. Márk 11,26. Jak. 2,13.

Jézus meggyógyítja a nagy sokaságot

19 És lőn, mikor elvégezte Jézus
e beszédeket, elment Galileából,
és ment Júdeának határaiba a Jordánon
túl; Márk 10,1−−12.
2. És követé Őt nagy sokaság, és
meggyógyítá ott őket.
Ján. 10,40.

A házassági elválásról

3. És hozzá mentek a farizeusok,
kísértvén Őt és mondván: Szabad−é az
embernek az ő feleségét akármi okért
elbocsátani?
4. Ő pedig felelvén, monda: Nem
olvastátok−é, hogy a Teremtő kezdettől
fogva férfiúvá és asszonnyá teremté
őket, 1Móz. 1,27.
5. És ezt mondá: Annakokáért el−
hagyja a férfiú atyját és anyját; és
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek
ketten egy testté. 1Móz. 2,24. 1Kor. 6,16.
6. Úgyhogy többé nem kettő, hanem
egy test. Amit azért az Isten egybeszer−
kesztett, ember el ne válassza. 1Kor. 7,2.
7. Mondának néki: Miért rendelte tehát
Mózes, hogy válólevelet kell adni, és
úgy bocsátani el az asszonyt? 5Móz. 24,1.
8. Monda nékik: Mózes a ti szívetek
keménysége miatt engedte volt meg
néktek, hogy feleségeiteket elbocsás−
sátok; de kezdettől fogva nem így volt.
9. Mondom pedig néktek, hogy aki
elbocsátja feleségét, paráznaság okán
kívül, és mást vesz el, házasságtörő; és
aki elbocsátottat vesz el, az is házasság−
törő. Márk 10,11. Luk. 16,18. 1Kor. 7,10. 11.
10. Mondának néki tanítványai: Ha
így van a férfi dolga az asszonnyal,
nem jó megházasodni. Péld. 21,19.
11. Ő pedig monda nékik: Nem
mindenki veszi be ezt a beszédet,
hanem akinek adatott.
12. Mert vannak heréltek, akik anyjuk
méhéből születtek így; és vannak herél−
tek, akiket az emberek heréltek ki; és
vannak heréltek, akik maguk herélték
ki magukat a mennyeknek országáért.
Aki beveheti, vegye be.

Jézus megáldja a kisgyermekeket

13. Ekkor kisgyermekeket hozának
hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és
imádkozzék; a tanítványok pedig dor−
gálják vala azokat. Márk 10,13. Luk. 18,15.
14. Jézus pedig monda: Hagyjatok
békét e kisgyermekeknek, és ne tiltsá−
tok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek;
mert ilyeneké a mennyeknek országa.
rész 18,2. 3. 1Pét. 2,1. 2.
15. És kezeit reájuk vetvén, eltávozék
onnét.

A gazdag ifjú

eye_of_a_needles.jpg

16. És ímé, hozzájövén egy ember,
monda néki: Jó mester, mi jót csele−
kedjem, hogy örök életet nyerjek?
Márk 10,17. Luk. 10,25. 18,18 −−30.
17. Ő pedig monda néki: Miért
mondasz engem jónak? Senki sem jó,
csak egy, az Isten.
Ha pedig be akarsz
menni az életre, tartsd meg a parancso−
latokat. Zsolt. 25,8. 34,8. Ezék. 20,21. Róm. 2,4.
18. Monda néki: Melyeket? Jézus
pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráz−
nálkodj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot
ne tégy; 2Móz. 20,13.
19. Tiszteld atyádat és anyádat; és:
Szeresd felebarátodat, mint tenmaga−
dat. rész 15,4. 2Móz. 20,12−−16. 3Móz. 19,18.
Róm. 13,9. 1Kor. 13,1−−13. Gal. 5,14. Jak. 2,8.
20. Monda néki az ifjú: Mindezeket
megtartottam ifjúságomtól fogva; mi
fogyatkozás van még bennem?
Luk. 18,21. Fil. 3,6.
21. Monda néki Jézus: Ha tökéletes
akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat,
és oszd ki a szegényeknek; és kincsed
lesz a mennyben; és jer és kövess
engem. rész 6,20.
Luk. 12,33. Csel. 2,45. 4,34. 1Tim. 6,18. 19.
22. Az ifjú pedig e beszédet hallván,
elméne megszomorodva; mert sok
jószága volt.
23. Jézus pedig monda az Ő tanítvá−
nyainak: Bizony mondom néktek, hogy
a gazdag nehezen megy be a mennyek−
nek országába. rész 13,22.
Zsolt. 62,10. Márk 10,24. 1Kor. 1,26. 1Tim. 6,9.
24. Ismét mondom pedig néktek:
Könnyebb a tevének a tű fokán át−
menni, hogynem a gazdagnak az Isten
országába bejutni.
25. A tanítványok pedig ezeket hall−
ván, felettébb álmélkodnak vala, mond−
ván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
26. Jézus pedig rájuk tekintvén, mon−
da nékik: Emberekkel ez lehetetlen,
de Istennel minden lehetséges.

1Móz. 18,14. Jób 42,2. Jer. 32,17. Zak. 8,6.
27. Akkor felelvén Péter, monda néki:
Ímé, mi elhagytunk mindent és követ−
tünk téged: mink lesz hát minékünk?
Ruth 2,12. 2Krón. 15,7. Ésa. 40,10. Jel. 22,12.
28. Jézus pedig monda nékik: Bizony
mondom néktek, hogy ti, akik követte−
tek engem, az újjászületéskor, amikor
az embernek Fia beül az ő dicsőségé−
nek királyiszékébe, ti is beültök majd
tizenkét királyiszékbe, és ítélitek az
Izrael tizenkét nemzetségét. Luk. 22,30.
29. És aki elhagyta házait, vagy
fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy
atyját, vagy anyját, vagy feleségét,
vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit
az én nevemért, mindaz százannyit
vészen, és örökség szerint nyer örök
életet.
1Kor. 6,3. Jel. 2,26.
30. Sok elsők pedig lesznek utolsók,
és sok utolsók elsők. Márk 10,31.

Példázat a szőlőmunkásokról

2008_10_05_vineyard.jpg

20 Mert hasonlatos a mennyeknek
országa a gazdaemberhez, aki
jó reggel kiméne, hogy munkásokat
fogadjon az ő szőlőjébe.
2. Megszerződvén pedig a munkások−
kal napi tíz dénárban, elküldte őket az
ő szőlőjébe.
3. És kimenvén három óra tájban,
láta másokat, akik tétlenkedve a piacon
álltak.
4. És monda nékik: Menjetek el ti is
a szőlőbe, és ami igazságos, megadom
néktek.
5. Azok pedig elmentek. Hat és kilenc
óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon−
képpen cselekedék.
6. Tizenegy óra tájban is kimenvén,
talált másokat, akik tétlenül álltak, és
monda nékik: Miért álltok itt egész
napon át, tétlenkedve?
7. Mondának néki: Mert senki sem
fogadott meg minket. Monda nékik:
Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igaz−
ságos, megkapjátok.
8. Mikor pedig beesteledék, monda a
szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd
elő a munkásokat, és add ki nékik a
bért, az utolsóktól kezdve mind az első−
kig. Csel. 17,31. 1Thess. 4,16.
9. És jövén a tizenegyórások, fejen−
ként tíz−tíz dénárt kaptak.
10. Jövén azután az elsők, azt gondol−
ják vala, hogy ők többet kapnak: de ők
is tíz−tíz dénárt vettek fel fejenként.
11. Amint pedig fölvették, zúgolódnak
vala a házigazda ellen,
12. Mondván: Azok az utolsók egyet−
len óráig munkálkodtak, és egyenlőkké
tetted azokat velünk, akik a napnak ter−
hét és hőségét szenvedtük.
13. Ő pedig felelvén, monda azok kö−
zül egynek: Barátom, nem cselekszem
igazságtalanul veled; avagy nem tíz
dénárban szerződtél−é meg velem?
14. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én
pedig ennek az utolsónak is annyit
akarok adni, mint néked.
15. Avagy nem szabad−é nékem a
magaméval azt tennem, amit akarok?
Avagy a te szemed azért gonosz, mert
én jó vagyok? rész 6,23.
5Móz. 15,9. Péld. 23,6. Márk 7,22. Róm. 9,16. 21.
16. Ekképpen lesznek az utolsók
elsők és az elsők utolsók; mert sokan
vannak a hivatalosak, de kevesen a
választottak. Márk 10,31. Luk. 13,30.

Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit

17. És mikor Jézus felmegy vala Jeru−
zsálembe, útközben csupán a tizenkét
tanítványt vévén magához, monda
nékik:
18. Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe,
és az embernek Fia átadatik a főpapok−
nak és írástudóknak; és halálra ítélik
Őt, rész 13,21. Márk 10,32. Luk. 18,31. Ján. 12,12.
19. És a pogányok kezébe adják Őt,
hogy megcsúfolják és megkorbácsolják
és keresztre feszítsék; de harmadnap
feltámad. rész 26,67. Ján. 18,28. Csel. 3,13−−15.

Zebedeus fiai. Rangkérdés

20. Ekkor hozzá méne a Zebedeus
fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborul−
ván és kérvén Őtőle valamit. Márk 10,35.
21. Ő pedig monda néki: Mit akarsz?
Monda néki: Mondd, hogy ez az én két
fiam üljön a te országodban egyik jobb
kezed felől, a másik bal kezed felől.
rész 4,21. 19,28. 27,56. Márk 15,40.
22. Jézus pedig felelvén, monda: Nem
tudjátok, mit kértek. Megihatjátok−é a
pohárt, amelyet én megiszom? És meg−
keresztelkedhettek−é azzal a kereszt−
séggel, amellyel én megkeresztelke−
dem? Mondának néki: Meg. rész 26,39.
Márk 14,36. Luk. 12,50. Ján. 18,11.
23. És monda nékik: Az én poharamat
megisszátok ugyan, és a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem, meg−
keresztelkedtek; de az én jobb és bal
kezem felől való ülést nem az én dol−
gom megadni, hanem azoké lesz az,
akiknek az én Atyám elkészítette.
Csel. 12,2. Róm. 8,17. 2Kor. 1,7.
24. És hallva ezt a tíz, megbosszan−
kodék a két testvérre. Luk. 22,24.
25. Jézus pedig előszólítván őket,
monda: Tudjátok, hogy a pogányok
felett fejedelmek uralkodnak, és a
nagyok hatalmaskodnak rajtuk.
Márk 10,42. Luk. 22,25.
26. De ne így legyen közöttetek;
hanem aki közöttetek nagy akar lenni,
legyen a ti szolgátok;
rész 23,11. Márk 9,35. 10,43. 1Pét. 5,3.
27. És aki közöttetek első akar lenni,
legyen a ti szolgátok.
rész 18,4. Márk 9,35. 10,44.

Az embernek Fia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért

28. Valamint az embernek Fia nem
azért jött, hogy néki szolgáljanak,
hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az
Ő életét váltságul sokakért.

Zsolt. 111,9. Ésa. 53,10. Márk 10,45.
Luk. 22,27. Róm. 3,24. 1Kor. 1,30. Ef. 1,7. Fil. 2,7.
Kol. 1,14. 1Tim. 2,6. Tit. 2,14. Zsid. 9,12. 1Pét. 1,19.

Két vak meggyógyítása

29. És mikor Jerikóból távoztak, nagy
sokaság követé Őt. Márk 10,46. Luk. 18,35.
30. És ímé, két vak, aki az út mellett
ült, meghallván, hogy Jézus arra megy
el, így kiált vala, mondván: Uram,
Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
rész 9,27. Ezék. 37,21−−25.
31. A sokaság pedig dorgálja vala
őket, hogy hallgassanak; de azok annál
jobban kiáltanak vala, mondván: Uram,
Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!
32. És megállván Jézus, megszólítá
őket és monda: Mit akartok, hogy
cselekedjem veletek?
33. Mondának néki: Uram, azt hogy
megnyíljanak a mi szemeink.
34. Jézus pedig megszánván őket,
illeté az ő szemeiket; és szemeik
azonnal megnyíltak; és követék Őt.

rész 9,36. 14,14. 15,32. 18,27.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 184
Heti: 18
Havi: 3 862
Össz.: 871 997

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 121. Máté Evangélium 17-20. 2009.04.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »