Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

21-24.FEJEZET

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

triumphal_entry.jpg

21 És mikor közeledtek Jeruzsá−
lemhez, és Betfagéba, az olajfák
hegyéhez jutottak, akkor elkülde Jézus
két tanítványt, Zak. 14,4.
Márk 11,1. Luk. 19,29. Ján. 12,12.
2. És monda nékik: Menjetek ebbe
a faluba, amely előttetek van, és legott
találtok egy megkötött szamarat és vele
együtt az ő vemhét; oldjátok el és hoz−
zátok ide nékem. Zsolt. 24,1. 2Kor. 8,9.
3. És ha valaki valamit szól néktek,
mondjátok, hogy az Úrnak van szük−
sége rájuk: és legott el fogja bocsátani
őket.
4. Mindez pedig azért lett, hogy be−tel−
jesedjék a próféta mondása, aki így szó−
lott: Ésa. 62,11.
5. Mondjátok meg Sion leányának:
Ímhol jön néked a te Királyod, alázato−
san és szamáron ülve, és teherhordozó
szamárnak vemhén. Zak. 9,9. Ján. 12,15.
6. A tanítványok pedig elmenvén és
úgy cselekedvén, amint Jézus paran−
csolta nékik, Márk 11,4.
7. Elhozták a szamarat és annak
vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték,
és ráüle azokra. 2Kir. 9,13.
8. A sokaság legnagyobb része pedig
felső ruháit az útra teríté; mások pedig
a fákról gallyakat vagdalnak és hinte−
nek vala az útra. Ján. 12,13. Róm. 1,3.
9. Az előtte és utána menő sokaság
pedig kiáltott, mondván: Hozsánna a
Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr−
nak nevében! Hozsánna a magasság−
ban!
rész 23,39. Zsolt. 118,26.
10. És amikor bement Jeruzsálembe,
felháborodék az egész város, mondván:
Kicsoda ez?
11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus,
a galileai Názáretből való próféta.

A templom megtisztítása

authority-power-jesus.jpg

12. És beméne Jézus az Isten templo−
mába, és kiűzé mindazokat, akik árul−
nak és vásárolnak vala a templomban;
és a pénzváltók asztalait és a galamb−
árusok székeit felforgatta. Ján. 2,14.
13. És monda nékik: Meg van írva:
Az én házam imádság házának monda−
tik. Ti pedig azt latroknak barlangjává
tettétek. Ésa. 56,7. Jer. 7,11. Márk 11,17.

Hozsánna Dávid fiának

14. És mentek hozzá vakok és sán−
ták a templomban; és meggyógyítá
őket.
Ésa. 35,5. Jer. 33,6.
15. A főpapok és írástudók pedig,
látván a csodákat, amelyeket cseleke−
dett, és a gyermekeket, akik kiáltottak
a templomban, és ezt mondták: Hozsán−
na a Dávid fiának: haragra gerjedének,
16. És mondának néki: Hallod, mit
mondanak ezek? Jézus pedig monda
nékik: Hallom. Sohasem olvastátok−é:
A gyermekek és csecsemők szája által
vettél dicsőséget? Zsolt. 8,2.
17. És otthagyván őket, kiment a
városból Betániába, és ott marada éjjel.

A terméketlen fügefa elszáradása

18. Reggel pedig, a városba vissza−
jövet, megéhezett. Márk 11,12.
19. És meglátva egy fügefát az út
mellett, odament és nem talált azon
semmit, hanem csak levelet; és monda
annak: Gyümölcs rajtad ezután soha
örökké ne teremjen. És a fügefa azon−
nal elszáradt. Márk 11,14. Luk. 13,6.
20. És látván ezt a tanítványok, elcso−
dálkoztak, mondván: Hogyan száradt
el a fügefa oly hirtelen? Márk 11,22.
21. Jézus pedig felelvén, monda né−
kik: Bizony mondom néktek, ha van
hitetek és nem kételkedtek, nem−
csak azt cselekszitek, ami e fügefán
esett, hanem ha azt mondjátok e
hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tenger−
be, az is meglészen;
rész 17,20.
Márk 11,23. Jak. 1,6.
22. És amit imádságotokban kér−
tek, mindazt meg is kapjátok, ha
hisztek.
Márk 11,24. Jak. 5,16. 1Ján. 3,22. 5,14.
23. És mikor bement a templomba,
hozzá mentek a főpapok és a nép vénei,
amint tanít vala, mondván: Micsoda ha−
talommal cselekszed ezeket? És ki adta
néked ezt a hatalmat?
Márk 11,27. Luk. 20,1. Csel. 4,7. 7,27.
24. Jézus pedig felelvén, monda né−
kik: Én is kérdek egy dolgot tőletek,
amire ha megfeleltek nékem, én is
megmondom néktek, micsoda hata−
lommal cselekszem ezeket.
25. A János keresztsége honnan volt?
Mennyből−é, vagy emberektől? Azok
pedig tanakodnak vala magukban,
mondván: Ha azt mondjuk: mennyből,
azt mondja majd nékünk: Miért nem
hittetek tehát néki?
26. Ha pedig azt mondjuk: emberek−
től: félünk a sokaságtól; mert Jánost
mindnyájan prófétának tartják. rész 14,5.
27. És felelvén Jézusnak, mondának:
Nem tudjuk. Monda nékik Ő is: Én sem
mondom meg néktek, micsoda hata−
lommal cselekszem ezeket.
28. De mit gondoltok ti? Vala egy
embernek két fia, és odamenvén az
elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkál−
kodjál ma az én szőlőmben.
29. Az pedig felelvén, monda: Nem
megyek; de azután meggondolván
magát, elment.
30. A másikhoz is odamenvén, hasonló−
képpen szóla. Az pedig felelvén, monda:
Én elmegyek, uram; de nem ment el.
31. E kettő közül melyik teljesítette az
atya akaratát? Mondának néki: Az első.
Monda nékik Jézus: Bizony mondom
néktek: A vámszedők és a parázna nők
megelőznek titeket az Isten országában.
32. Mert eljött hozzátok János, az igaz−
ság útján, és nem hittetek néki, a
vámszedők és a parázna nők pedig
hittek néki; ti pedig, akik ezt láttátok,
azután sem tértetek meg, hogy hittetek
volna néki. rész 3,1. Luk. 3,12. 7,29.

Példázat a szőlőművesekről

2008_10_05_vineyard.jpg

33. Más példázatot halljatok: Volt egy
házigazda, aki szőlőt plántált, és azt gye−
pűvel körülvette, sajtót ásott le benne,
és tornyot épített, és kiadta azt munká−
soknak, és elutazék. rész 25,14. Ésa. 5,1.
34. Mikor pedig a gyümölcs ideje elér−
kezett, elküldte szolgáit a munkások−
hoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.
Én. 8,11. Márk 12,1. Luk. 20,9.
35. És a munkások megfogván az ő
szolgáit, az egyiket megverék, a mási−
kat megölék, a harmadikat pedig meg−
kövezék. rész 23,34. 2Krón. 24,21. Neh. 9,26.
Zsolt. 80,9. Csel. 7,52. 1Thess. 2,15. Zsid. 11,36.
36. Ismét külde más szolgákat, többet
mint előbb; és azokkal is úgy cseleked−
tek.
37. Utoljára pedig elküldé azokhoz a
maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg
fogják becsülni. Dán. 9,24. Gal. 4,4. Ef. 1,10.
38. De a munkások, meglátván a fiút,
mondának maguk közt: Ez az örökös;
jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő
örökségét. Zsolt. 2,2. 8. Csel. 4,27. Zsid. 1,2.
39. És megfogván őt, kiveték a szőlőn
kívül és megölék. Csel. 2,23.
40. Mikor azért megjő a szőlőnek ura,
mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
41. Mondának néki: Mint gonoszokat
gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig
kiadja más munkásoknak, akik beadják
majd néki a gyümölcsöt annak idejé−
ben. Róm. 9,1. 10,1. 11,1. Zsid. 2,3.
42. Monda nékik Jézus: Sohasem
olvastátok−é az Írásokban: Amely követ
az építők megvetettek, az lett a szeg−
letnek feje; az Úrtól lett ez, és csodá−
latos a mi szemeink előtt.

Zsolt. 118,22. Ésa. 28,16.
Csel. 4,11. Ef. 2,20. 1Tim. 3,16. 1Pét. 2,6. 7.
43. Annakokáért mondom néktek,
hogy elvétetik tőletek az Istennek
országa, és oly népnek adatik, amely
megtermi annak gyümölcsét.
rész 8,12. Zak. 12,3.
44. És aki e kőre esik, szétzúzatik; aki−
re pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
45. És a főpapok és farizeusok hallván
példázatait, megértették, hogy róluk
szól. Ésa. 8,14. 60,12. Dán. 2,44.
46. És mikor Jézust meg akarták fog−
ni, megfélemlének a sokaságtól, mivel−
hogy úgy tartják vala Őt, mint prófétát.

Példázat a királyi menyegzőről

jesusinvitation.jpg

22 És megszólalván Jézus, ismét
példázatokban beszél vala nékik,
mondván: Luk. 14,16. Jel. 19,7. 9.
2. Hasonlatos a mennyeknek országa
a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt
szerzett. Péld. 9,2.
3. És elküldte szolgáit, hogy meghív−
ják azokat, akik a menyegzőre hivatalo−
sak voltak; de nem akartak eljönni.
4. Ismét külde más szolgákat, mond−
ván: Mondjátok meg a hivatalosaknak:
Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim
és hízlalt állataim levágva vannak, és
kész minden; jertek el a menyegzőre.
5. De azok nem törődvén vele, elmen−
tek, az egyik a maga szántóföldjére,
a másik a maga kereskedésébe;
Zsolt. 81,11.
6. A többiek pedig megfogván az ő
szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
7. Meghallván pedig ezt a király, meg−
haraguvék, és elküldvén hadait, azokat
a gyilkosokat elveszté, és azoknak váro−
sait fölégeté. Dán. 9,26.
8. Akkor monda az ő szolgáinak: A
menyegző ugyan készen van, de a
hivatalosak nem voltak méltók.
rész 10,11. Csel. 13,38. 46.
9. Menjetek azért a keresztutakra,
és akiket csak találtok, hívjátok be a
menyegzőbe.
10. És kimenvén azok a szolgák az
utakra, begyűjték mind, akiket csak
találtak, jókat és gonoszokat egyaránt.
És megtelék a menyegző vendégekkel.
11. Bemenvén pedig a király, hogy
megtekintse a vendégeket, láta ott egy
embert, akinek nem volt menyegzői
ruhája.
2Kor. 5,3. Ef. 4,24. Kol. 3,10. 11. Jel. 3,4. 19,8.
12. És monda néki: Barátom, mimó−
don jöttél ide, holott nincs menyegzői
ruhád? Az pedig hallgata. Róm. 3,19.
13. Akkor monda a király a szolgák−
nak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit,
és vigyétek és vessétek őt a külső sötét−
ségre; ott lészen sírás és fogcsikorga−
tás. rész 8,12.
14. Mert sokan vannak a hivatalosak,
de kevesen a választottak. rész 20,16.

Az adópénz

jesus_tax.jpg

15. Ekkor a farizeusok elmenvén,
tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék Őt
tőrbe. Márk 12,13. Luk. 20,20.
16. És elküldék hozzá tanítványaikat
a Heródes pártiakkal, akik ezt mondják
vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy
és az Isten útját igazán tanítod, és
nem törődsz senkivel, mert embe−
reknek személyére nem nézel.

17. Mondd meg azért nékünk, mit
gondolsz: Szabad−é a császárnak adót
fizetnünk, vagy nem?
18. Jézus pedig ismervén az ő álnok−
ságukat, monda: Mit kísértgettek en−
gem, képmutatók?
19. Mutassátok nékem az adópénzt.
Azok pedig odavittek néki egy dénárt.
20. És monda nékik: Kié ez a kép, és
a felírás?
21. Mondának néki: A császáré. Akkor
monda nékik: Adjátok meg azért ami a
császáré a császárnak; és ami az Istené,
az Istennek. rész 17,25. Róm. 13,7.
22. És ezt hallván, elcsodálkozának;
és otthagyván Őt, elmenének. Jób 5,13.

A szadduceusok
kérdése a feltámadásról

23. Ugyanazon a napon menének
hozzá a szadduceusok, akik a feltáma−
dást tagadják, és megkérdezék Őt,
Márk 12,18. Csel. 23,8. 1Kor. 15,12. 2Tim. 2,8.
24. Mondván: Mester, Mózes azt
mondotta: Ha valaki magzatok nélkül
hal meg, annak testvére vegye el annak
feleségét, és támasszon magot testvéré−
nek. 1Móz. 38,8. 5Móz. 25,5. 6.
25. Vala pedig minálunk hét testvér:
és az első feleséget vevén, meghala; és
mivelhogy nem volt magzata, feleségét
a testvérére hagyta;
26. Hasonlóképpen a második is, a
harmadik is, mind hetediglen.
27. Legutoljára pedig az asszony is
meghalt.
28. A feltámadáskor azért a hét közül
melyiké lesz az asszony? Mert minde−
niké volt.
29. Jézus pedig felelvén, monda né−
kik: Tévelyegtek, mivelhogy nem isme−
ritek sem az Írásokat, sem az Istennek
hatalmát. Ján. 20,9.
30. Mert a feltámadáskor sem nem
házasodnak, sem férjhez nem mennek,
hanem olyanok lesznek, mint az Isten
angyalai a mennyben.
31. A halottak feltámadása felől pedig
nem olvastátok−é, amit az Isten mondott
néktek, így szólván:

Isten az élőknek Istene

32. Én vagyok az Ábrahám Istene,
és az Izsák Istene, és a Jákób Istene;
az Isten nem holtaknak, hanem élők−
nek Istene.
2Móz. 3,6.
Márk 12,26. Luk. 20,37. Csel. 7,32. Zsid. 11,16.
33. És a sokaság ezt hallván, csodál−
kozék az Ő tanításán. rész 7,28.

A nagy parancsolat

mary_children.jpg

34. A farizeusok pedig, hallván, hogy
a szadduceusokat elnémította, egybe−
gyűltek; Márk 12,28. Luk. 10,25.
35. És megkérdé Őt közülük egy tör−
vénytudó, kísértvén Őt, és mondván:
36. Mester, melyik a nagy parancsolat
a törvényben?
37. Jézus pedig monda néki: Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szíved−
ből, teljes lelkedből és teljes elméd−
ből.
5Móz. 6,5. 10,12. 30,6. Péld. 23,26.
38. Ez az első és nagy parancsolat.
39. A második pedig hasonlatos
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat.
3Móz. 19,18.
Márk 12,31. Róm. 13,8−−10. Gal. 5,14. Jak. 2,8.
40. E két parancsolat az alapja az
egész törvénynek és a prófétai be−
szédeknek.
rész 7,12.

A Krisztus Dávidnak fia és Ura

41. Mikor pedig a farizeusok össze−
gyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42. Mondván: Miképpen vélekedtek ti
a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának
néki: A Dávidé. Márk 12,35. Luk. 20,41.
43. Monda nékik: Miképpen hívja
tehát Őt Dávid a Szent Szellem által
Urának, ezt mondván: 2Sám. 23,2. Csel. 2,30.
44. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj
az én jobb kezem felől, míglen vetem
a Te ellenségeidet a Te lábaid alá
zsámolyul. rész 26,64.
Zsolt. 110,1. 1Kor. 15,25. Zsid. 1,13. 10,13.
45. Ha tehát Dávid Urának hívja Őt,
mi módon fia? rész 7,28.
46. És senki egy szót sem felelhet vala
néki; sem pedig nem meri vala Őt e
naptól fogva többé senki megkérdezni.
rész 21,11. 26.

Jézus beszéde
a farizeusok és írástudók ellen

23 Akkor szóla Jézus a sokaságnak
és az Ő tanítványainak,
Márk 12,38. Luk. 11,39.
2. Mondván: Az írástudók és a farizeu−
sok a Mózes székében ülnek:
Neh. 8,4. 8. Mal. 2,7.
3. Annakokáért amit parancsolnak
néktek, mindazt megtartsátok és meg−
cselekedjétek; de az ő cselekedeteik
szerint ne cselekedjetek. Mert ők
mondják, de nem cselekszik. Róm. 2,19.
4. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan
terheket kötöznek egybe, és az embe−
rek vállaira vetik; de ők az ujjukkal sem
akarják azokat illetni.
Péld. 9,2. Luk. 11,46. Csel. 15,10. Gal. 6,13.
5. Minden ő dolgaikat pedig csak
azért cselekszik, hogy lássák őket az
emberek: mert megszélesítik az ő hom−
lokszíjaikat; és megnagyobbítják az ő
köntöseik peremét; rész 6,1. 4Móz. 15,38.
6. És szeretnek a lakomákon főhelyre,
és a gyülekezetekben az első helyre ül−
ni. Luk. 20,46.
7. És a piacokon való köszöntéseket,
és hogy az emberek így hívják őket:
Rabbi, Rabbi!
8. Ti pedig ne hivassátok magatokat
Rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, a
Krisztus; ti pedig mindnyájan test−
vérek vagytok.
rész 10,11. Jak. 3,1.
9. Atyátoknak se hívjatok senkit e
földön; mert egy a ti Atyátok, aki a
mennyben van.
Mal. 1,6.
10. Mesternek se hivassátok maga−
tokat, mert egy a ti Mesteretek, a
Krisztus.
Ján. 20,16.
11. Hanem aki a nagyobb közöttetek,
legyen a ti szolgátok.
rész 20,26. 27. Kol. 3,10. 12.
12. Mert aki magát felmagasztalja,
megaláztatik; és aki magát megaláz−
za, felmagasztaltatik.
Jób 22,29. Péld. 29,23.
Zsolt. 138,6. Luk. 14,11. 18,14. 1Pét. 5,5.
13. De jaj néktek, képmutató írástu−
dók és farizeusok, mert a mennyeknek
országát bezárjátok az emberek előtt;
mivelhogy ti nem mentek be, akik be
akarnának menni, azokat sem bocsátjá−
tok be.
14. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok, mert felemésztitek az
özvegyek házát, és színből hosszan
imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz
a ti büntetéstek. Luk. 11,52. 2Tim. 3,6.
15. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok! Mert megkerülitek a
tengert és a földet, hogy egy pogányt
zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a
gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte
inkább magatoknál.
rész 5,33.15,14. Ésa. 56,10.
16. Jaj néktek, vak vezérek, akik ezt
mondjátok: Ha valaki a templomra es−
küszik, semmi az; de ha valaki a temp−
lom aranyára esküszik, az kötelezi.
rész 15,14. 23,24.
17. Bolondok és vakok: mert melyik
nagyobb, az arany−é, vagy a templom,
amely szentté teszi az aranyat?
2Móz. 30,29. Ésa. 56,10.
18. És: Ha valaki az oltárra esküszik,
semmi az; de ha valaki a rajta levő aján−
dékra esküszik, az kötelez.
19. Bolondok és vakok: mert melyik
nagyobb, az ajándék−é vagy az oltár,
amely szentté teszi az ajándékot?
2Móz. 29,37.
20. Aki azért az oltárra esküszik, eskü−
szik arra és mindazokra, amik azon
vannak. Zsolt. 26,8. 132,14.
21. És aki a templomra esküszik, es−
küszik arra és arra, aki abban lakozik.
22. És aki az égre esküszik, esküszik
az Isten királyiszékére és arra, aki
abban ül. rész 5,34. Zsolt. 11,4. Csel. 7,49.
23. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok! mert megfizetitek a tize−
det a mentából, kaporból és kömény−
ből, és elhagyjátok amik nehezebbek
a törvényben: az ítéletet, az irgalmassá−
got és a hűséget: pedig ezeket kellene
cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
1Sám. 15,22. Hós. 6,6. Mik. 6,8.
24. Vak vezérek, akik megszűritek a
szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.
25. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok! Mert megtisztítjátok a
pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig
tele vannak ragadománnyal és mérték−
telenséggel. Márk 7,4. Luk. 11,39.
26. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb
a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is
tiszta legyen. Tit. 1,15.
27. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok, mert hasonlatosak vagy−
tok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül−
ről szépeknek tetszenek, belül pedig
holtaknak csontjaival és minden tisztá−
talansággal vannak tele. Csel. 23,3.
28. Éppen így ti is, kívülről igazaknak
látszotok ugyan az emberek előtt, de
belül tele vagytok képmutatással és
törvénytelenséggel. 1Pét. 3,4.
29. Jaj néktek, képmutató írástudók
és farizeusok! Mert építitek a próféták
sírjait, és ékesítgetitek az igazak sír−
emlékeit.
30. És ezt mondjátok: Ha mi atyáink
korában éltünk volna, nem lettünk vol−
na az ő bűntársaik a próféták vérében.
31. Így hát magatok ellen tesztek
bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak,
akik megölték a prófétákat.
Csel. 7,51. 1Thess. 2,15.
32. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak
mértékét! 1Thess. 2,16.
33. Kígyók, mérges kígyóknak fajza−
tai, miképpen kerülitek ki a gyehenná−
nak büntetését? rész 3,7. 12,34.
34. Annakokáért ímé prófétákat, böl−
cseket és írástudókat küldök én hozzá−
tok: és azok közül némelyeket megöl−
tök, és megfeszítetek, másokat azok
közül a ti zsinagógáitokban megosto−
roztok és városról városra üldöztök.
rész 21,35. Csel. 5,40. 7,58. 22,19. 2Kor. 11,24.
35. Hogy reátok szálljon minden igaz
vér, amely kiömlött a földön, az igaz
Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Bara−
kiás fiának véréig, akit a templom és az
oltár között megöltetek. 1Móz. 4,8.
2Krón. 24,20. 21. Zak. 1,1. 1Ján. 3,12. Jel. 18,24.
36. Bizony mondom néktek, mindezek
reá következnek erre a nemzetségre.

Jézus panasza Jeruzsálem felett

giovanni-christus-am-olberg.jpg

37. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki meg−
ölöd a prófétákat, és megkövezed azo−
kat, akik tehozzád küldettek, hányszor
akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mi−
képpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit
szárnya alá; és te nem akartad.
5Móz. 32,11. Zsolt. 17,8. 91,4. Luk. 13,34. 35.
38. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti
házatok.
39. Mert mondom néktek: Mostantól
fogva nem láttok engem mindaddig,
mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jön
az Úr nevében!
Zsolt. 118,26. Luk. 13,35.

Jézus jövendölése a templomról

24 És kijövén Jézus a templomból,
tovább méne; és hozzá menének
az Ő tanítványai, hogy mutogassák néki
a templom épületeit.
2. Jézus pedig monda nékik: Nem lát−
játok−é mindezeket? Bizony mondom
néktek: Nem marad itt kő kövön, mely
le nem romboltatik.
1Kir. 9,7. Jer. 5,10. 26,18. Mik. 3,12. Luk. 19,44.

A nagy megpróbáltatásról

3. Mikor pedig az Olajfák hegyén ül
vala, hozzá mentek a tanítványok
magukban mondván: Mondd meg né−
künk, mikor lesznek meg ezek? És
micsoda jele lesz a te eljövetelednek,
és a világ végének? 1Thess. 5,1. 6.
4. És Jézus felelvén, monda nékik:
Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen
titeket, Ef. 5,6. Kol. 2,8. 18. 2Thess. 2,3. 1Ján. 4,1.
5. Mert sokan jönnek majd az én
nevemben, akik ezt mondják: Én
vagyok a Krisztus; és sokakat elhitet−
nek. Jer. 14,14. 23,21. Ján. 5,43.
6. Hallanotok kell majd háborúkról
és háborúk híreiről: meglássátok, hogy
meg ne rémüljetek; mert mindezeknek
meg kell lenniük. De ez itt még nem
a vég.
7. Mert nemzet támad nemzet ellen,
és ország ország ellen; és lesznek éh−
ségek és döghalálok, és földindulások
mindenfelé. Ésa. 19,2. Agg. 2,22. Zak. 14,13.
8. Mindez pedig a sok nyomorúság−
nak kezdete.
9. Akkor nyomorúságra adnak majd
benneteket, és megölnek titeket; és
gyűlöletesek lesztek minden nép előtt
az én nevemért.
Csel. 4,2. 3. 7,59. 12,1. 1Pét. 4,12. Jel. 2,10. 13.
10. És akkor sokan megbotránkoz−
nak, és elárulják egymást, és gyűlölik
egymást. 2Tim. 1,15. 4,10. 16.
11. És sok hamis próféta támad, akik
sokakat elhitetnek.
Csel. 20,29. 2Kor. 11,13. 1Tim. 4,1. 2Pét. 2,1.
12. És mivelhogy a gonoszság meg−
sokasodik, a szeretet sokakban meg−
hidegül.
13. De aki mindvégig állhatatos ma−
rad, az üdvözül.
1Thess. 5,9. Zsid. 3,6.
14. És az Isten országának ez az
Evangéliuma hirdettetik majd az egész
világon, bizonyságul minden népnek;
és akkor jön el a vég.
rész 20,16. Ésa. 49,8. Róm. 10,18. Kol. 1,6. 23.
15. Mikor azért látjátok majd, hogy az
a pusztító utálatosság, amelyről Dániel
próféta szólott, ott áll a szent helyen; aki
olvassa, értse meg:
Dán. 9,26. 27. 12,11. Márk 13,14. Ján. 11,18.
16. Akkor, akik Júdeában lesznek,
fussanak a hegyekre;
17. A ház tetején levő ne szálljon alá,
hogy házából valamit kivigyen;
18. És a mezőn levő ne térjen vissza,
hogy az ő ruháját elvigye.
19. Jaj pedig a terhes és szoptatós
asszonyoknak azokban a napokban.
20. Imádkozzatok pedig, hogy a ti
futástok ne télen legyen, se szombat−
napon: Csel. 1,12.
21. Mert akkor nagy nyomorúság
lesz, amilyen nem volt a világ kezdete
óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22. És ha azok a napok meg nem
rövidíttetnének, egyetlen ember sem
menekülhetne meg; de a választotta−
kért megrövidíttetnek majd azok a na−
pok. Ésa. 65,8. 9. Dán. 12,1. Jóel 2,2. Zak. 14,2.

Hamis Krisztusok támadnak

23. Ha valaki ezt mondja akkor nék−
tek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne
higgyétek. Márk 13,21. Luk. 17,23.
24. Mert hamis Krisztusok és hamis
próféták támadnak, és nagy jeleket és
csodákat tesznek, annyira, hogy elhites−
sék, ha lehet, a választottakat is.
5Móz. 13,1. Róm. 8,28.
2Thess. 2,9. 2Tim. 2,19. 1Pét. 1,5. Jel. 13,13.
25. Ímé, eleve megmondottam néktek.
26. Azért, ha azt mondják majd néktek:
Ímé, a pusztában van; ne menjetek ki.
Ímé, a belső szobákban; ne higgyétek.
27. Mert amiképpen a villámlás nap−
keletről támad és ellátszik egész nap−
nyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljö−
vetele is. Luk. 17,24.
28. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a
keselyűk. Jób 39,30. Ezék. 39,17. Hab. 1,8.
29. Mindjárt pedig ama napok nyomo−
rúságai után a nap elsötétedik, és a hold
nem fénylik, és a csillagok az égről
lehullanak, és az egeknek erősségei
megrendülnek. Ésa. 13,10. Ezék. 32,7.
Dán. 7,11. Csel. 2,20. Jel. 6,12.

Az Emberfia eljövetele
nagy hatalommal és dicsőséggel

second_coming_700.jpg

30. És akkor feltetszik az ember
Fiának jele az égen. És akkor sír a föld
minden nemzetsége, és meglátják az
embernek Fiát eljönni az ég felhőiben
nagy hatalommal és dicsőséggel.
Dán. 7,13. 14. Márk 13,26. 14,62. Jel. 1,7. 19,11.
31. És elküldi az Ő angyalait nagy
trombitaszóval, és egybegyűjtik a négy
szelek felől az Ő választottait, az ég
egyik végétől a másik végéig.
rész 25,31. 1Kor. 15,52. 1Thess. 4,16. Jel. 12,11.
32. A fügefáról vegyétek pedig a pél−
dát: mikor az ága már zsendül, és leve−
let hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33. Azonképpen ti is, mikor mindeze−
ket látjátok, tudjátok meg, hogy közel
van, az ajtó előtt.
34. Bizony mondom néktek, el nem
múlik ez a nemzetség, mígnem mind−
ezek meglesznek.
35. Az ég és a föld elmúlnak, de az
én beszédeim semmiképpen el nem
múlnak.
rész 5,18. Zsolt. 102,26. 27. Ésa. 51,6.
Jer. 31,35. Márk 13,31. Luk. 21,33. Zsid. 1,11.
36. Arról a napról és óráról pedig
senki sem tud, az ég angyalai sem,
hanem csak az én Atyám egyedül.

Zak. 14,7. Csel. 1,7. 1Thess. 5,2. 2Pét. 3,10.
37. Amiképpen pedig a Noé napjaiban
volt, akképpen lesz az ember Fiának
eljövetele is.
38. Mert amiképpen az özönvíz előtt
való napokban ettek és ittak, házasod−
tak és férjhez mentek, mind ama napig,
amelyen Noé a bárkába ment.
1Móz. 6,3. 7,1. Luk. 17,26. 1Pét. 3,20.
39. És nem vettek észre semmit, míg−
nem eljött az özönvíz és mindnyájukat
elragadá: akképpen lesz az ember Fiá−
nak eljövetele is.
40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az
egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
41. Két asszony őröl a malomban; az
egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
42. Vigyázzatok azért, mert nem
tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.
43. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy
ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának
melyik szakában jön el a tolvaj: vigyáz−
na, és nem engedné, hogy házába tör−
jön. 1Thess. 5,6. 9. Jel. 3,3. 16,15.
44. Azért legyetek készen ti is; mert
amely órában nem gondoljátok, abban
jön el az embernek Fia.

A bölcs és a gonosz szolga

45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga,
akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza−
népén, hogy a maga idejében adjon
azoknak eledelt? 1Kor. 4,2. Zsid. 3,5.
46. Boldog az a szolga, akit az ő ura,
mikor hazajön, ily munkában talál.
1Tim. 4,7. 8. Jel. 16,15.
47. Bizony mondom néktek, hogy
minden jószága fölött gondviselővé
teszi őt. rész 25,21. 23.
48. Ha pedig ama gonosz szolga így
szólna az ő szívében: Halogatja még az
én uram a hazajövetelt;
49. És az ő szolgatársait verni kezde−
né, a részegesekkel pedig enni és inni
kezdene:
50. Megjön annak a szolgának az ura,
amely napon nem várja és amely órá−
ban nem gondolja,
51. És ketté vágatja őt, és a képmuta−
tók sorsára juttatja; ott lészen sírás és
fogcsikorgatás. rész 25,30. Zsolt. 11,6.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 126
Tegnapi: 184
Heti: 126
Havi: 3 970
Össz.: 872 105

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 122. Máté Evangéliuma 21-24. 2009.04.06.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »