Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

1-5.FEJEZET

http://www.youtube.com/watch?v=8bmUVZlSMF0Az örökkévaló Ige testté lett

jesus_christ-128426032505179750.jpg

1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az
Ige.
Ésa. 9,6. Zak. 3,8. Fil. 2,6. 1Ján. 5,20. Jel. 19,13.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
3. Minden Őáltala lett, és nála
nélkül semmi sem lett, ami lett.

1Móz. 1,1. 3. Péld. 8,22–30. Kol. 1,16. 17. Zsid. 11,3.
4. Őbenne volt az élet, és az élet volt
az emberek világossága; 1Ján. 5,11.
5. És a világosság a sötétségben fény−
lik, a sötétség azonban nem nyelhette
azt el.
6. Volt egy Istentől küldött ember,
akinek neve János. Mal. 3,1.
7. Ő tanúbizonyságul jött, hogy bizony−
ságot tegyen a világosságról, hogy min−
denki higgyen őáltala. rész 3,25−−36.
8. Nem ő volt a világosság, hanem
jött, hogy bizonyságot tegyen a világos−
ságról. Ésa. 9,2. Csel. 13,25.
9. Az igazi világosság eljött már a
világba, amely megvilágosít minden
embert.
Ésa. 49,6. 1Ján. 2,8.
10. A világban volt és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg Őt.
Zsolt. 33,6. Ésa. 56,5.
1Kor. 8,6. Ef. 3,9. Kol. 1,17. Zsid. 1,2. Jel. 4,11.
11. Az övéi közé jött, és az övéi nem
fogadták be Őt. Luk. 19,14.
12. Valakik pedig befogadták Őt,
hatalmat adott azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő
nevében hisznek;

Róm. 8,15. Gal. 3,26. 2Pét. 1,4. 1Ján. 3,1.
13. Akik nem vérből, sem a testnek
akaratából, sem a férfiúnak indulatá−
ból, hanem Istentől születtek.

5Móz. 30,6. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
14. És az Ige testté lett és lakozék
miközöttünk és láttuk az Ő dicsősé−
gét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, aki teljes volt kegyelem−
mel és igazsággal.

Ésa. 40,5. Mát. 1,20. 17,2. Róm. 1,3.
Kol. 2,3. 1Tim. 3,16. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,17. 23.
15. János bizonyságot tett Őróla, és
kiáltott, mondván: Őróla mondám: Aki
utánam jön, előttem lett, mert előbb volt
nálamnál. rész 3,32. Mát. 3,11. Kol. 1,17.
16. És mindnyájan az Ő teljességé−
ből vettünk kegyelmet kegyelemre.

Ef. 1,6. Kol. 2,9.
17. Mert a törvény Mózes által ada−
tott, a kegyelem pedig és az igazság
Jézus Krisztus által lett.

rész 14,6. Róm. 5,21.
18. Az Istent soha senki nem látta;
az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelé−
ben van, Ő jelentette ki Őt.

2Móz. 33,20. 1Ján. 4,9.

Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról

holyspirit.jpg

19. És ez a János bizonyságtétele,
amikor a zsidók papokat és lévitákat
küldtek Jeruzsálemből, hogy megkér−
dezzék őt: Kicsoda vagy te?
20. És megvallá és nem tagadá; és
megvallá: Nem én vagyok a Krisztus.
21. És kérdezték őt: Kicsoda tehát?
Illés vagy−é te? És monda: Nem vagyok.
A próféta vagy−é te? És ő felele: Nem.
22. Mondának azért néki: Kicsoda
vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak,
akik minket elküldtek: Mit mondasz
magad felől? Ésa. 40,3. Mát. 3,3.
23. Monda: Én kiáltó szó vagyok a
pusztában. Egyengessétek az Úrnak út−
ját, amint megmondotta Ésaiás próféta.
24. És a küldöttek a farizeusok közül
valók voltak:
25. És megkérdék őt és mondának
néki: Miért keresztelsz tehát, ha nem
te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a
próféta?
26. Felele nékik János, mondván: Én
vízzel keresztelek; de köztetek van,
akit ti nem ismertek. Mal. 3,1.
27. Ő az, aki utánam jön, aki előttem
lett, akinek én nem vagyok méltó,
hogy saruja szíját megoldjam.
28. Ezek Bét−Barában lettek, a Jordá−
non túl, ahol János keresztelt.
29. Másnap látá János Jézust hozzá
menni, és monda: Ímé, az Istennek
ama Báránya, aki elveszi a világ
bűneit!
Ésa. 53,7. 1Kor. 15,3. Gal. 1,4. Zsid. 1,3.
Zsid. 2,17. 9,28. 1Pét. 1,19. 1Ján. 2,2. Jel. 1,5. 5,6.
30. Ő az, akiről én ezt mondám:
Énutánam jön egy férfiú, aki előttem
lett, mert előbb volt nálamnál.
31. És én nem ismertem Őt; de hogy
megjelentessék Izraelnek, azért jöttem
én, aki vízzel keresztelek.
32. És bizonyságot tett János, mond−
ván: Láttam a Szellemet leszállani az
égből, mint egy galambot; és meg−
nyugovék Őrajta.
Márk 1,10. Luk. 3,21.
33. És én nem ismertem Őt; de aki
elküldött engem, hogy vízzel keresz−
teljek, Ő mondá nékem: Akire látod
a Szellemet leszállani és rajta meg−
nyugodni, Ő az, aki Szent Szellem−
mel keresztel.
Luk. 3,16. Csel. 1,8. 2,4.
34. És én láttam, és bizonyságot
tettem, hogy Ő az Isten Fia.
Mát. 3,11.
35. Másnap ismét ott állt János és
kettő az ő tanítványai közül;
36. És ránézvén Jézusra, amint ott jár
vala, monda: Ímé, az Isten Báránya!
Ésa. 16,1. 1Kor. 5,7. 1Pét. 1,19.

Jézus első követői

37. És hallá őt a két tanítvány, amint
szól vala, és követék Jézust.
38. Jézus pedig hátrafordulván és lát−
ván, hogy követik azok, monda nékik:
Mit kerestek? Azok pedig mondának
néki: Rabbi, ami megmagyarázva azt
teszi: Mester, hol lakol?
39. Monda nékik: Jöjjetek és lássátok
meg. Elmentek és meglátták, hol lakik;
és nála maradtak azon a napon: vala
pedig körülbelül tíz óra.
40. A kettő közül, akik Jánostól ezt
hallották, és Őt követték, András volt
az egyik, a Simon Péter testvére.
41. Találkozék ez először a maga test−
vérével, Simonnal, és monda néki:
Megtaláltuk a Messiást, ami megma−
gyarázva azt teszi: Krisztus; Mát. 4,18.
42. És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig
reátekintvén, monda: Te Simon vagy, a
Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni, ami
megmagyarázva: Kőszikla. Mát. 16,18. 19.
43. A következő napon Galileába
akart menni Jézus; és találkozék Fülöp−
pel, és monda néki: Kövess engem!
44. Fülöp pedig Betsaidából, az
András és Péter városából való volt.
45. Találkozék Fülöp Nátánáellel, és
monda néki: Aki felől írt Mózes a tör−
vényben, és a próféták, megtaláltuk a
názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
Ésa. 4,1. 7,14. 9,6. 40,10. 50,6. 53,1−−12.
Jer. 23,5. Mik. 5,2. 7,20. Zak. 6,12. 9,9. Mal. 3,1.
46. És monda néki Nátánáel: Názáret−
ből támadhat−é valami jó? Monda néki
Fülöp: Jer és lásd meg!
47. Látá Jézus Nátánáelt Őhozzá
menni, és monda őfelőle: Ímé, egy
igazán izraelita, akiben nincs hamisság.
48. Monda néki Nátánáel: Honnan
ismersz engem? Felele Jézus és monda
néki: Mielőtt Fülöp hívott téged, látta−
lak, amint a fügefa alatt voltál.
49. Felele Nátánáel és monda néki:
Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy
az Izrael Királya!
Mát. 21,5. 27,11.
50. Felele Jézus és monda néki: Hogy
azt mondám néked: láttalak a fügefa
alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd
ezeknél.
51. És monda néki: Bizony, bizony
mondom néktek: Mostantól fogva
meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten
angyalait, amint felszállnak és leszáll−
nak az ember Fiára. 1Móz. 28,12.
Luk. 2,9. 13. Csel. 1,10. 7,55. 56.

A kánai menyegző

wedding_canna.jpg

2 És harmadnapon menyegző lőn a
galileai Kánában; és ott volt a Jézus
anyja;
2. És Jézus is meghívaték az Ő tanít−
ványaival együtt a menyegzőbe.
3. És elfogyván a bor, a Jézus anyja
monda néki: Nincs boruk.
4. Monda néki Jézus: Mi dolgunk né−
künk ezzel, oh asszony? Nem jött még
el az én órám. rész 19,26.
5. Monda az Ő anyja a szolgáknak:
Valamit mond néktek, megtegyétek.
6. Volt pedig ott hat kőveder elhelyez−
ve a zsidók tisztálkodási módja szerint,
melyek közül egybe−egybe két−három
métréta fért. Márk 7,3. Luk. 11,39.
7. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg
a vedreket vízzel. És megtöltötték azo−
kat színig.
8. És monda nékik: Most merítsetek,
és vigyetek a násznagynak. És vittek.
9. Amint pedig megízlelte a násznagy
a borrá lett vizet, és nem tudja vala,
honnét van, de a szolgák tudták, akik
a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy
a vőlegényt, rész 4,46. 7,6.
10. És monda néki: Minden ember a
jó bort adja fel először, és mikor meg−
ittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó
bort ekkorra tartottad.
11. Ezt az első jelt a galileai
Kánában tette Jézus, és megmutatá
az Ő dicsőségét; és a tanítványai
hittek Őbenne.
rész 1,14. Józs. 19,28.
12. Azután lement Kapernaumba,
Ő és az Ő anyja és a testvérei és tanít−
ványai; és ott maradtak néhány napig,
rész 4,46. Mát. 4,13. 12,46. 13,55.

Jézus megtisztítja a templomot

authority-power-jesus.jpg

13. Mert közel volt a zsidók húsvétja,
és felment Jézus Jeruzsálembe.
rész 5,1. 6,4. 11,55.
2Móz. 12,14. 4Móz. 28,16. 5Móz. 16,1.
14. És ott találta a templomban az
ökrök, juhok és galambok árusait és a
pénzváltókat, amint ülnek vala: Mal. 3,1.
Mát. 21,12. Márk 11,15. 17. Luk. 19,45.
15. És kötélből ostort csinálván,
kiűzte mindnyájukat a templomból, az
ökröket is, a juhokat is; és a pénzváltók
pénzét kitölté, az asztalokat pedig fel−
dönté;
16. És a galambárusoknak monda:
Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek
az én Atyámnak házát kalmárság házá−
vá. Zsolt. 93,5. Luk. 2,49. 1Tim. 6,9.
17. Megemlékezének pedig az Ő
tanítványai, hogy meg van írva: A Te
házadhoz való féltő szeretet emészt
engem.
Zsolt. 69,9.
18. Felelének azért a zsidók és
mondának néki: Micsoda jelt mutatsz
nékünk, hogy ezeket cselekszed?
rész 6,30. Mát. 12,38. Luk. 11,16.

Három nap alatt
megépítem a templomot

19. Felele Jézus és monda nékik:
Rontsátok le a templomot, és három
nap alatt megépítem azt.
Mát. 26,61. 27,40.
Márk 14,58. 15,29. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16.
20. Mondának azért a zsidók: Negy−
venhat esztendeig épült ez a templom,
és Te három nap alatt megépíted azt?
21. Ő pedig az Ő testének templo−
máról szólt. Csel. 2,24. 10,44. 19,11.
1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Kol. 2,9.
22. Mikor azért feltámadt a halálból,
megemlékezének az Ő tanítványai,
hogy ezt mondta; és hittek az Írásnak,
és a beszédnek, amelyet Jézus mon−
dott. rész 12,16. 14,26. Luk. 24,8.
23. Amint pedig Jeruzsálemben volt
húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az
Ő nevében, látván az Ő jeleit, ame−
lyeket cselekszik vala.
Csel. 2,22. 4,30.
24. Maga azonban Jézus, nem bízza
vala magát reájuk, amiatt, hogy Ő
ismerte mindnyájukat,
25. És mivelhogy nem szorult rá,
hogy valaki bizonyságot tegyen az
emberről; mert magától is tudta, mi
lakozik az emberben. rész 6,64. 16,30.
Mát. 9,4. Márk 2,8. Csel. 1,24. Jel. 2,23.

Szellemtől újonnan születni

nikodemus.jpg

3 Volt pedig a farizeusok közt egy
ember, a neve Nikodémus, a zsidók
főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda
néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől
jöttél tanítóul; mert senki sem teheti
e jeleket, amelyeket te teszel, hanem
ha az Isten van vele.

rész 9,16. 33. Csel. 2,22. 10,38.
3. Felele Jézus és monda néki:
Bizony, bizony mondom néked: ha
valaki újonnan nem születik, nem
láthatja az Isten országát.
rész 1,13.
Róm. 10,9. 13. 2Kor. 5,17. Gal. 6,15.
Ef. 2,8. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. Jel. 1,5.
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon
születhetik az ember, ha vén? Vajon
bemehet−é az ő anyjának méhébe
másodszor, és születhetik−é?
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mon−
dom néked: Ha valaki nem születik
víztől és Szellemtől, nem mehet be
az Isten országába.
rész 15,3.
Márk 16,16. Csel. 2,38. Ef. 5,26. 1Ján. 3,9.
6. Ami testtől született, test az; és
ami Szellemtől született, szellem az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám
néked: Szükség néktek újonnan
születnetek.
Róm. 2,29.
8. A szél fú, ahová akar, és annak
zúgását hallod, de nem tudod honnan
jön és hová megy: így van mindenki,
aki Szellemtől született. Préd. 11,5. 1Kor. 2,11.
9. Felele néki Nikodémus és monda:
Mimódon lehetnek ezek? rész 6,52.
10. Felele Jézus és monda néki: Te
Izrael tanítója vagy, és nem tudod eze−
ket?
11. Bizony, bizony mondom néked,
amit tudunk, azt mondjuk, és amit
látunk, arról teszünk bizonyságot; és
a mi bizonyságtételünket el nem fogad−
játok.
12. Ha a földiekről szóltam néktek
és nem hisztek, mimódon hisztek, ha
a mennyeiekről szólok néktek?
13. És senki sem ment fel a mennybe,
hanemha az, aki a mennyből szállott
alá, az embernek Fia, aki a mennyben
van. rész 6,63. Csel. 2,34. 1Kor. 15,47. Ef. 4,9.
14. És amiképpen felemelte Mózes
a kígyót a pusztában, akképpen kell
az ember Fiának felemeltetnie.
8,28. 4Móz. 21,9. Gal. 3,13. 1Pét. 2,24.
15. Hogy valaki hiszen Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.

1Ján. 5,10. 11.
16. Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.

Róm. 5,8. 8,32. 1Pét. 1,19. 1Ján. 4,9.
17. Mert nem azért küldte az Isten
az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa
a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa.
Luk. 9,56. 1Ján. 4,14.
18. Aki hiszen Őbenne, el nem
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.
rész 5,24. 6,40. 47. 20,31. Róm. 1,8.
19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a
világosság e világra jött, és az emberek
inkább szerették a sötétséget, mint a
világosságot; mert az ő cselekedeteik
gonoszak voltak. rész 1,4. Ésa. 5,20.
20. Mert minden, aki hamisan cselek−
szik, gyűlöli a világosságot és nem
megy a világosságra, hogy az ő csele−
kedetei fel ne fedessenek; Jób 24,13.
21. Aki pedig az igazságot cselekszi,
az a világosságra megy, hogy az ő cse−
lekedetei nyilvánvalókká legyenek,
hogy Isten szerint való cselekedetek.Ef.
5,8.

János keresztel és tanít a Krisztusról

john_the_baptist.jpg

22. Ezután elment Jézus az Ő tanítvá−
nyaival a Júdea földjére; és ott időzék
velük, és keresztelt. rész 4,2.
23. János pedig szintén keresztel vala
Énonban, Sálemhez közel, mert ott
sok volt a víz. És odajárulának és meg−
keresztelkedének. 1Sám. 9,4. Mát. 3,6.
24. Mert János még nem vetteték a
tömlöcbe. Mát. 14,3. Luk. 3,19. 20.
25. Vetekedés támadt azért a János
tanítványai és a júdeaiak között a meg−
tisztulás felől.
26. És menének Jánoshoz és mon−
dának néki: Mester! Aki veled volt a
Jordánon túl, akiről te bizonyságot
tettél, ímé Ő keresztel, és hozzá megy
mindenki. Mát. 3,11. Márk 1,7. Luk. 3,16.
27. Felele János és monda: Az ember
semmit sem vehet, hanem ha a
mennyből adatott néki.
Zsid. 5,4. Jak. 1,17.
28. Ti magatok vagytok a bizonysága−
im, hogy megmondtam: Nem vagyok
én a Krisztus, hanem hogy Őelőtte
küldettem el.
29. Akinek jegyese van, vőlegény az;
a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és
hallja őt, örvendezve örül a vőlegény
szavának. Ez az én örömem immár
betelt. Én. 5,1. Mát. 22,2.
2Kor. 11,2. Ef. 5,25. Jel. 21,9.
30. Néki növekednie kell, nékem
pedig alább szállanom. Ésa. 9,7.
31. Aki felülről jött, feljebbvaló min−
denkinél. Aki a földről való, földi az,
és földieket szól; aki a mennyből jött,
feljebbvaló mindenkinél. rész 8,23.
Mát. 28,18. Róm. 9,5. 1Kor. 15,47. Ef. 1,15. 21.
32. És arról tesz bizonyságot, amit
látott és hallott; és az Ő bizonyság−
tételét senki sem fogadja be. rész 15,15.
33. Aki az Ő bizonyságtételét be−
fogadja, az megpecsételte, hogy az
Isten igaz.
2Kor. 1,22. 1Ján. 5,10.
34. Mert akit az Isten küldött, az
Isten beszédeit szólja; mivelhogy ne−
ki az Isten nem mérték szerint adja
a Szellemet.
rész 7,16. Csel. 10,38. Kol. 1,19.

Aki hisz a Fiúban, örök élete van

35. Az Atya szereti a Fiút, és az
Ő kezébe adott mindent.

rész 17,26. Dán. 7,14. Zsid. 2,8.
36. Aki hisz a Fiúban, örök élete
van;
aki pedig nem hisz a Fiúnak,
nem lát életet, hanem az Isten haragja
marad rajta. rész 3,16. 17. 6,47. Hab. 2,4.
Róm. 1,17. 18. 6,23. Gal. 3,10. 1Ján. 5,10. 12. 13.

Jézus beszélgetése
a samaritánus asszonnyal

christ_-_samaritan_woman_at_well_2_-_living_water_-_simon_dewey.jpg

4 Amint azért megtudta az Úr,
hogy a farizeusok meghallották,
hogy Jézus több tanítványt szerez és
keresztel, mint János,
2. Jóllehet Jézus maga nem keresz−
telt, hanem a tanítványai,
3. Elhagyta Júdeát és elment ismét
Galileába.
4. Samarián kellett pedig általmennie.
5. Megy vala azért Samariának Sikár
nevű városába, annak a teleknek köze−
lébe, amelyet Jákób adott az ő fiának,
Józsefnek. 1Móz. 33,19.
6. Ott vala pedig a Jákób forrása.
Jézus azért, az utazástól elfáradva,
azonmód leült a forráshoz. Mintegy hat
óra vala. 5Móz. 33,28.
7. Jöve egy samáriabeli asszony vizet
meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!
8. Az Ő tanítványai ugyanis elmentek
a városba, hogy ennivalót vegyenek.
9. Monda azért néki a samariai
asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó
létedre éntőlem, aki samariai asszony
vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoz−
nak a samariaiakkal. 2Kir. 17,24. Ezsdr. 4,5.
Csel. 10,28. Róm. 2,11. Ef. 6,9.
10. Felele Jézus és monda néki:
Ha ismernéd az Isten ajándékát, és
hogy ki az, aki ezt mondja néked:
Adj innom! te kérted volna Őt, és adott
volna néked élő vizet. rész 7,37−−39.
Ésa. 9,6. 12,3. 42,6. 44,3. Jer. 2,13.
Zak. 13,1. 14,8. Róm. 5,15. 8,32. Jel. 22,1.
11. Monda néki az asszony: Uram,
nincs mivel merítened, és a kút mély:
hol vennéd hát az élő vizet?
12. Avagy nagyobb vagy−é Te a mi
atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta
ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is
és jószága is?

Valaki az örök élet vizéből iszik,
soha örökké meg nem szomjúhozik

13. Felele Jézus és monda néki:
Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét
megszomjazik:
14. Valaki pedig abból a vízből iszik,
amelyet én adok néki, soha örökké
meg nem szomjúhozik; hanem az a
víz, amelyet én adok néki, örök élet−
re buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.

rész 6,35. 7,38. 39. Jel. 22,1.
15. Monda néki az asszony: Uram,
add nékem azt a vizet, hogy meg ne
szomjúhozzam, és ne jöjjek ide merí−
teni! rész 6,34. 35. 1Ján. 5,20.
16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd
a férjedet, és jöjj ide! Róm. 6,23.
17. Felele az asszony és monda: Nincs
férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád,
hogy: Nincs férjem;
18. Mert öt férjed volt, és a mostani
nem férjed: ezt igazán mondtad.
19. Monda néki az asszony: Uram,
látom, hogy Te próféta vagy. Luk. 7,16.
20. A mi atyáink ezen a hegyen
imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy
Jeruzsálemben van az a hely, ahol
imádkozni kell.
1Móz. 12,6. 5Móz. 12,5. Bír. 9,7. 2Krón. 7,12.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd
el nékem, hogy eljön az óra, amikor
sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeru−
zsálemben imádjátok az Atyát.
Mal. 1,11. 1Tim. 2,8.
22. Ti azt imádjátok, amit nem ismer−
tek; mi azt imádjuk, amit ismerünk:
mert az üdvösség a zsidók közül tá−
madt. Ésa. 2,3. Luk. 24,47. Róm. 9,4. 5.
23. De eljön az óra, és az most vagyon,
amikor az igazi imádók szellemben
és igazságban imádják az Atyát:
mert az Atya is ilyeneket keres az
Ő imádóiul.
rész 1,17. 14,17.
Róm. 8,4. 1Kor. 3,16. 6,17. 14,15. Fil. 3,3.
24. Az Isten szellem: és akik Őt
imádják, szükség, hogy szellemben
és igazságban imádják.
2Kor. 3,17.
25. Monda néki az asszony: Tudom,
hogy Messiás jön, aki Krisztusnak
neveztetik; mikor Ő eljön, megjelent
nékünk mindent. 5Móz. 18,15. Dán. 9,24.
26. Monda néki Jézus: Én vagyok az,
aki veled beszélek. rész 9,37. 10,36.
27. Eközben megjöttek az Ő tanítvá−
nyai; és csodálkozának, hogy asz−
szonnyal beszélt; mindazáltal egyik
sem mondá: Mit keresel? vagy: Mit
beszélsz vele?
28. Otthagyá azért az asszony a ved−
rét, és elméne a városba, és monda az
embereknek:
29. Jertek, lássatok egy embert, aki
megmonda nékem mindent, amit cse−
lekedtem. Nem ez−é a Krisztus?
30. Kimenének azért a városból, és
hozzá menének.
31. Aközben pedig kérék Őt a tanít−
ványok, mondván: Mester, egyél!
32. Ő pedig monda nékik: Van né−
kem eledelem, amit egyem, amit ti
nem tudtok.
5Móz. 8,3. Jób 23,12. Luk. 4,4.
33. Mondának azért a tanítványok
egymásnak: Hozott−é néki valaki enni?
34. Monda nékik Jézus: Az én elede−
lem az, hogy annak akaratját csele−
kedjem, aki elküldött engem, és az Ő
dolgát elvégezzem.
rész 6,38. 17,4. 19,30.
Zsolt. 40,7−−11. Ésa. 61,1−−3. Zsid. 10,9.
35. Ti nem azt mondjátok−é, hogy
még négy hónap és eljön az aratás?
Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel
szemeiteket, és lássátok meg a tájéko−
kat, hogy már fehérek az aratásra.
36. És aki arat, jutalmat nyer, és
az örök életre gyümölcsöt gyűjt;
hogy mind a vető, mind az arató együtt
örvendezzen.
Zsolt. 19,11. 58,11.
Mát. 9,37. Luk. 10,2. 1Kor. 3,8. Jak. 5,20.
37. Mert ebben az a mondás igaz,
hogy más a vető, más az arató. 1Kor. 3,5−−9.
38. Én annak az aratására küldtelek
titeket, amit nem ti munkáltatok; mások
munkálták, és ti a mások mun−kájába
állottatok. Csel. 10,43. 1Pét. 1,12.
39. Abból a városból pedig sokan
hittek Őbenne a samaritánusok közül
annak az asszonynak beszédéért, aki bi−
zonyságot tett, hogy: Mindent meg−
mondott nékem, amit cselekedtem.
40. Amint azért odamentek hozzá a
samaritánusok, kérték Őt, hogy marad−
jon náluk; és ott maradt két napig.
41. És sokkal többen hittek az Ő
beszédéért, Ésa. 42,1. Róm. 15,8. 1Ján. 4,14.
42. És azt mondják vala az asszony−
nak, hogy: Nem a te beszédedért hi−
szünk immár: mert magunk hallottuk,
és tudjuk, hogy bizonnyal Ő a világ
üdvözítője, a Krisztus.
rész 12,47. 17,6.
Ésa. 49,6. Mát. 1,21. Luk. 2,30.
Csel. 13,23. Ef. 2,13. Fil. 3,20. 1Tim. 1,15.
43. Két nap múlva pedig kiment
onnét, és elment Galileába.
44. Mert Jézus maga tett bizonyságot
arról, hogy a prófétának nincs tisztessé−
ge a maga hazájában.
Mát. 13,57. Márk 6,4. Luk. 4,24.
45. Mikor azért bement Galileába, be−
fogadták Őt a galileabeliek, mivelhogy
látták mindazt, amit Jeruzsálemben cse−
lekedett az ünnepen; mert ők is elmen−
tek az ünnepre. rész 2,23.

Jézus meggyógyítja a királyi ember fiát

46. Ismét a galileai Kánába ment azért
Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És
volt Kapernaumban egy királyi ember,
akinek a fia beteg volt. rész 2,1.
47. Mikor ez meghallotta, hogy Jézus
Júdeából Galileába érkezett, hozzá ment
és kérte Őt, hogy menjen el és gyógyít−
sa meg az ő fiát; mert halálán volt.
48. Monda azért néki Jézus: Ha
jeleket és csodákat nem láttok, nem
hisztek. 1Kor. 1,22. 2Kor. 12,12.
49. Monda néki a királyi ember:
Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem
meghal. Mát. 8,13.
50. Monda néki Jézus: Menj el, a te
fiad él. És hitt az ember a szónak,
amit Jézus mondott néki, és elment.

51. Amint pedig már megy vala, elébe
jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki,
mondván: A te fiad él. Ésa. 55,10. 11.
52. Megtudakozta azért tőlük az órát,
amelyben megkönnyebbedett, és mon−
dának néki: Tegnap hét órakor hagyta
el őt a láz;
53. Megértette azért az atya, hogy
abban az órában, amelyben azt mondá
néki Jézus, hogy: A te fiad él. És hitt ő,
és az ő egész házanépe. Csel. 16,34.
54. Ezt ismét második jel gyanánt
tette Jézus, mikor Júdeából Galileába
ment.

Jézus a Betesda tavánál

s1030889.jpg

5 Ezek után ünnepük volt a zsidók−
nak, és felment Jézus Jeruzsálem−
be. rész 2,13. 5Móz. 16,1.
2. Van pedig Jeruzsálemben a Juh−
kapunál egy tó, amelyet héberül Betes−
dának neveznek. Öt tornáca van.
Neh. 3,1. 32. 12,39.
3. Ezekben feküdt a betegek, vakok,
sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva
a víznek megmozdulását.
4. Mert időnként angyal szállt a tóra,
és felzavarta a vizet: aki tehát először
lépett bele a víz felzavarása után, meg−
gyógyult, bármilyen betegségben volt.
5. Volt ott egy ember, aki harminc−
nyolc esztendőt töltött betegségében.
Zsolt. 72,13. Zsid. 4,13.
6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott
fekszik, és megtudta, hogy már sok idő
óta úgy van; monda néki: Akarsz−é
meggyógyulni?
7. Felele néki a beteg: Uram, nincs
emberem, hogy amikor a víz felzava−
rodik, bevigyen engem a tóba; és mire
én odaérek, más lép be előttem.
8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd
fel a te nyoszolyádat, és járj!

Mát. 9,6. Márk 2,11. Luk. 5,24.
9. És azonnal meggyógyula az em−
ber, és felvevé nyoszolyáját, és járt.
Aznap pedig szombat volt.
rész 9,14.
10. Mondának azért a zsidók a meg−
gyógyultnak: Szombat van, nem szabad
néked a nyoszolyádat hordoznod!
2Móz. 20,10. Neh. 13,19. Jer. 17,21.
Mát. 12,2. Márk 2,24. 3,4. Luk. 6,2. 13,14.
11. Felele nékik: Aki meggyógyított
engem, Ő mondá nékem: Vedd fel a
nyoszolyádat, és járj.
12. Megkérdék azért őt: Ki az az
ember, aki mondá néked: Vedd fel a
nyoszolyádat, és járj?
13. A meggyógyult pedig nem tudta,
ki Ő; mert Jézus félrevonult, sokaság
lévén azon a helyen.
14. Ezek után találkozék vele Jézus
a templomban, és monda néki: Ímé,
meggyógyultál; többé ne vétkezzél,
hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

rész 8,11. Zsolt. 103,2. Mát. 12,45.
15. Elméne az az ember, és hírül adta
a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meg−
gyógyította.
16. És emiatt üldözőbe vették a zsidók
Jézust, és meg akarták Őt ölni, hogy
ezeket művelte szombaton.

Jézus hatalma az ítélettételre

hail-jesus.jpg

17. Jézus pedig felele nékik: Az én
Atyám mind ez ideig munkálkodik,
én is munkálkodom.
rész 9,4. 14,10.
18. Emiatt aztán méginkább meg
akarták Őt ölni a zsidók, mivel nem
csak a szombatot rontotta meg, hanem
az Istent is saját Atyjának mondotta,
egyenlővé tévén magát az Istennel.
rész 7,19. 10,30. Zak. 13,7. Fil. 2,6.
19. Felele azért Jézus, és monda
nékik: Bizony, bizony mondom nék−
tek: a Fiú semmit sem tehet önmagá−
tól, hanem ha látja cselekedni az
Atyát, mert amiket Ő cselekszik,
ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú
is cselekszi.
rész 8,28. 9,4. 12,49. 14,10.
20. Mert az Atya szereti a Fiút, és
mindent megmutat néki, amiket Ő
maga cselekszik; és ezeknél nagyobb
dolgokat is mutat majd néki, hogy ti
csodálkozzatok.

rész 3,35. 17,6. Mát. 3,17. 2Pét. 1,17.
21. Mert amint az Atya feltámasztja
a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú
is akiket akar, megelevenít.
rész 11,25. Luk. 7,14. 8,54.
22. Mert az Atya nem ítél senkit,
hanem az ítéletet egészen a Fiúnak
adta; rész 17,2. Mát. 11,27. Csel. 17,31. 1Pét. 4,5.
23. Hogy mindenki úgy tisztelje a
Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem
tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki
elküldte Őt. rész 2,23. Mát. 28,19. Jel. 5,8.
24. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy aki az én beszédemet hallja és
hisz annak, aki engem elbocsátott,
örök élete van; és nem megy a kár−
hozatra, hanem általment a halálból
az életre.
rész 3,18. 36. 6,40. 47. 8,51.
25. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy eljön az idő, és az most vagyon,
mikor a halottak hallják az Isten Fiának
szavát, és akik hallják, élnek.
Gal. 2,20. Ef. 2,1. 5. 5,14. Kol. 2,13. Jel. 3,1.
26. Mert amiként az Atyának élete
van önmagában, akként adta a Fiú−
nak is, hogy élete legyen önmagában:

Csel. 17,31.
27. És hatalmat adott néki az ítélet−
tételre is, mivelhogy embernek fia.

28. Ne csodálkozzatok ezen: mert el−
jön az óra, amelyben mindazok, akik
a koporsókban vannak, meghallják az
Ő szavát, 1Thess. 4,16.
29. És kijönnek; akik a jót cseleked−
ték, az élet feltámadására; akik pedig a
gonoszt művelték, a kárhozat feltáma−
dására. Dán. 12,2. 1Kor. 15,52.
30. Én semmit sem cselekedhetem
magamtól; amint hallok, úgy ítélek,
és az én ítéletem igazságos; mert nem
a magam akaratát keresem, hanem
annak akaratát, aki elküldött engem,
az Atyáét. rész 6,38. Mát. 26,39.

Jézus bizonyságtétele

jesus_light.jpg

31. Ha én teszek bizonyságot magam−
ról, az én bizonyságtételem nem igaz.
32. Más az, aki bizonyságot tesz rólam;
és tudom, hogy igaz az a bizonyság−
tétel, amellyel bizonyságot tesz rólam.
33. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bi−
zonyságot tett az igazságról. rész 1,15.
34. De én nem embertől nyerem
a bizonyságtételt; hanem ezeket azért
mondom, hogy ti üdvözüljetek.

35. Ő az égő és fénylő szövétnek volt,
ti pedig csak egy ideig akartatok örven−
dezni az ő világosságában.
Mát. 13,20. 21,26. Márk 6,20. 2Pét. 1,19.
36. De nékem nagyobb bizonyságom
van a Jánosénál: mert azok a dolgok,
amelyeket rám bízott az Atya, hogy
elvégezzem azokat, azok a dolgok,
amelyeket én cselekszem, tesznek
bizonyságot rólam, hogy az Atya
küldött engem. rész 15,24. 1Ján. 5,9.
37. Aki elküldött engem, maga az
Atya is bizonyságot tett rólam. Sem
hangját nem hallottátok soha, sem
ábrázatát nem láttátok.
rész 1,18.
5Móz. 4,12. Mát. 3,17. 17,5.
1Tim. 1,17. 2Pét. 1,17. 1Ján. 4,12. 5,6.
38. Az Ő Igéje sincs maradandóan
bennetek: mert akit Ő elküldött, ti
annak nem hisztek.

39. Tudakozzátok az Írásokat, mert
azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök
életetek; és ezek azok, amelyek bizony−
ságot tesznek rólam;
Ésa. 8,20. Luk. 16,29. 24,27. Csel. 17,11.
40. És nem akartok hozzám jönni,
hogy életetek legyen! rész 6,47.
41. Dicsőséget emberektől nem
nyerek.
42. De ismerlek benneteket, hogy
az Istennek szeretete nincs meg ben−
netek: rész 5,44. 7,18. 1Ján. 5,1.
43. Én az én Atyám nevében jöttem,
és nem fogadtatok be engem; ha más
jönne a maga nevében, azt befogad−
nátok.
44. Mimódon hihettek ti, akik egy−
mástól nyertek dicsőséget, és azt a
dicsőséget, amely az egy Istentől van,
nem keresitek? Róm. 2,29.
45. Ne állítsátok, hogy én vádollak
majd benneteket az Atyánál; van aki
vádol titeket, Mózes, akiben ti remény−
kedtetek. Róm. 2,12.
46. Mert ha hinnétek Mózesnek,
nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő.
rész 1,45. 1Móz. 3,15. 12,3. 18,18.
1Móz. 22,18. 49,10. 5Móz. 18,15. Csel. 26,22.
47. Ha pedig az ő írásainak nem
hisztek, mimódon hisztek az én beszé−
deimnek? Luk. 16,29. 31.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 102
Tegnapi: 184
Heti: 102
Havi: 3 946
Össz.: 872 081

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 125. János Evangéliuma 1-5. 2009.04.09.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »