Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

6-9.FEJEZET

Az ötezer család megvendégelése

jesus-prays-for-fish-and-br.jpg

6 Ezek után elment Jézus a galileai
tengeren, a Tiberiáson túl.
2. És nagy sokaság követte Őt, mi−
velhogy látták az Ő csodatételeit,
amelyeket cselekszik vala a betege−
ken.
Mát. 4,23. 8,16. 9,35. 14,36. 15,30. 19,2.
3. Felment pedig Jézus a hegyre,
és leült ott a tanítványaival.
4. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók
ünnepe. rész 2,13. 5,1.
2Móz. 12,18. 4Móz. 28,16. 5Móz. 16,1.
5. Mikor azért felemelé Jézus a sze−
meit, és látá, hogy nagy sokaság jön
hozzá, monda Fülöpnek: Honnan ve−
gyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?
Mát. 14,15. Márk 6,35. Luk. 9,12.
6. Ezt pedig azért mondá, hogy pró−
bára tegye őt; mert Ő maga tudta, mit
akar vala cselekedni.
7. Felele néki Fülöp: Kétszáz dénár
árú kenyér nem elég ezeknek, hogy
mindegyikük kapjon valami keveset.
4Móz. 11,21. 22.
8. Monda néki egy az Ő tanítványai
közül, András, a Simon Péter testvére:
9. Van itt egy gyermek, akinek van
öt árpakenyere és két hala; de mi az
ennyinek? 2Kir. 4,43.
10. Jézus pedig monda: Ültessétek le
az embereket. Nagy fű volt pedig azon
a helyen. Leültek azért a férfiak,
szám szerint mintegy ötezren.

Jézus hálákat ad az Atyának

http://www.youtube.com/watch?v=2uYrmYXsujI

11. Jézus pedig vette a kenyereket,
és hálákat adván, adta a tanítványok−
nak, a tanítványok pedig a leülteknek;
hasonlóképpen a halakból is, amennyit
akarnak vala. 2Móz. 23,25.
Mát. 14,19. Márk 6,41. Luk. 9,16. 1Tim. 4,5.
12. Amint pedig betelének, monda
az Ő tanítványainak: Szedjétek össze
a megmaradt darabokat, hogy semmi el
ne vesszen.
13. Összeszedték azért, és megtölté−
nek tizenkét kosarat az öt árpakenyér−
ből való darabokkal, amelyek meg−
maradtak az evők után.
14. Az emberek azért látva a csodát,
amelyet Jézus tett, mondának: Bizony−
nyal ez ama próféta, aki eljövendő volt
a világra. rész 1,21. 4,19. 7,40.
1Móz. 49,10. Ésa. 7,14. Mát. 11,3.
15. Jézus azért, amint észrevette,
hogy jönni akarnak és Őt elragadni,
hogy királlyá tegyék, ismét elvonula
egymaga a hegyre.

Jézus a tengeren jár

jesus_walks_on_water_1.jpg

16. Mikor pedig esteledék, lemené−
nek az Ő tanítványai a tengerhez,
Mát. 14,23. Márk 6,47.
17. És beszállva a hajóba, mennek
vala a tengeren túl Kapernaumba.
És már sötétség volt, és még nem
ment hozzájuk Jézus.
18. És a tenger a nagy szél fúvása
miatt háborog vala.
19. Mikor azért huszonöt vagy har−
minc stádiumnyira beeveztek, meg−
láták Jézust, amint jár vala a tengeren és
a hajóhoz közeledett: és megrémültek.
Mát. 17,6.
20. Ő pedig monda nékik: Én vagyok,
ne féljetek!
Ésa. 43,1. 2. Fil. 4,6. 2Tim. 1,7. 1Pét. 5,7.
21. Be akarták azért Őt venni a hajó−
ba: és a hajó azonnal ama földnél volt,
amelyre menének.

Jézus az igazi mennyei kenyér, aki életet ád a világnak

22. Másnap a sokaság, amely a tenge−
ren túl állott, látva, hogy nem volt ott
más hajó, csak az az egy, amelybe a
Jézus tanítványai szállottak, és hogy
Jézus nem ment be az Ő tanítványaival
a hajóba, hanem csak az Ő tanítványai
mentek el,
23. De jöttek más hajók Tiberiásból,
közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret
ették, miután hálákat adott az Úr:
1Tim. 4,4. 5.
24. Mikor azért látta a sokaság, hogy
sem Jézus, sem a tanítványai nincse−
nek ott, beszálltak ők is a hajókba,
és elmentek Kapernaumba, keresvén
Jézust. Márk 1,37. Luk. 4,42.
25. És megtalálván Őt a tengeren túl,
mondának néki: Mester, mikor jöttél
ide?
26. Felele nékik Jézus és monda:
Bizony, bizony mondom néktek: nem
azért kerestek engem, mert jeleket
láttatok, hanem azért, mert ettetek ama
kenyerekből, és jóllaktatok.
27. Munkálkodjatok ne az eledelért,
amely elvész, hanem az eledelért,
amely megmarad az örök életre, ame−
lyet az embernek Fia ád majd néktek;
mert Őt az Atya pecsételte el, az Isten.
rész 1,33. 4,14. 5,37. 8,18.
Mát. 3,17. 17,5. Márk 1,11. 9,7.
Luk. 3,22. Csel. 2,22. Róm. 6,23. 2Pét. 1,17.
28. Mondának azért néki: Mit csinál−
junk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?
29. Felele Jézus és monda nékik: Az
az Isten dolga, hogy higgyetek abban,
akit Ő küldött.
rész 20,30. 31.
Róm. 4,24. 25. 1Kor. 15,2. 3. 1Ján. 3,23.
30. Mondának azért néki: Micsoda
jelt mutatsz tehát, hogy lássuk és higy−
gyünk néked? Mit művelsz?
Mát. 12,38. Márk 8,11. 1Kor. 1,22.
31. A mi atyáink a mannát ették a
pusztában; amint meg van írva: Meny−
nyei kenyeret adott enniük.
2Móz. 16,15. Neh. 9,15. Zsolt. 78,24.
32. Monda azért nékik Jézus: Bizony,
bizony mondom néktek: nem Mózes
adta néktek a mennyei kenyeret,
hanem az én Atyám adja majd néktek
az igazi mennyei kenyeret.
33. Mert az az Istennek kenyere,
amely a mennyből száll alá, és életet
ád a világnak.

34. Mondának azért néki: Uram, min−
denkor add nékünk ezt a kenyeret!

Jézus az élet kenyere

i_am_the_bread_of_life..jpg

35. Jézus pedig monda nékik: Én
vagyok az életnek ama kenyere; aki
hozzám jön, semmiképpen meg nem
éhezik, és aki hisz bennem, meg
nem szomjúhozik soha.
rész 4,14. 7,37.
36. De mondám néktek, hogy noha
láttatok is engem, mégsem hisztek.
37. Minden, amit nékem ád az Atya,
énhozzám jön; és azt, aki hozzám jön,
semmiképpen ki nem vetem.

Mát. 24,24. 2Tim. 2,19. 1Ján. 2,19.
38. Mert azért szállottam le a menny−
ből, hogy ne a magam akaratát csele−
kedjem, hanem annak akaratát, aki
elküldött engem.
rész 4,34. 5,30. Mát. 26,39. Luk. 22,42.
39. Az pedig az Atyának akarata, aki
elküldött engem, hogy amit nékem
adott, abból semmit el ne veszítsek,
hanem feltámasszam azt az utolsó
napon.
rész 5,24. 10,28. 17,12. 18,9. 20,31.
40. Az pedig annak az akarata, aki
elküldött engem, hogy mindaz, aki
látja a Fiút és hisz Őbenne, örök
élete legyen; és én feltámasszam azt
az utolsó napon.
rész 4,14.
41. Zúgolódtak azért a zsidók ellene,
hogy azt mondta: Én vagyok az a
kenyér, amely a mennyből szállott alá.
42. És mondának: Nem ez−é Jézus,
a József fia, akinek mi ismerjük atyját
és anyját? Mimódon mondja hát ez,
hogy: A mennyből szállottam alá?
43. Felele azért Jézus és monda nékik:
Ne zúgolódjatok egymás között!
44. Senki sem jöhet énhozzám, ha−
nemha az Atya vonzza azt, aki elkül−
dött engem; én pedig feltámasztom
azt az utolsó napon.
45. Meg van írva a prófétáknál: És
mindnyájan Istentől tanítottak lesz−
nek. Valaki azért az Atyától hallott és
tanult, énhozzám jön.
Ésa. 54,13.
Jer. 31,34. Mik. 4,2. Zsid. 8,10. 10,16.
46. Nemhogy az Atyát valaki látta,
csak az, aki Istentől van, az látta az
Atyát. rész 1,18. 5,37. 7,29. 8,19.
Mát. 11,27. Luk. 10,22. 2Kor. 4,6.
47. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki énbennem hisz, örök élete van
annak.
rész 3,16.
48. Én vagyok az életnek kenyere.
49. A ti atyáitok a mannát ették a
pusztában, és meghaltak.
50. Ez az a kenyér, amely a menny−
ből szállott alá, hogy ki−ki egyék belő−
le és meg ne haljon.

51. Én vagyok amaz élő kenyér,
amely a mennyből szállott alá; ha
valaki eszik e kenyérből, él örökké.
És az a kenyér pedig, amelyet én
adok, az én testem, amelyet én adok
a világ életéért.
Zsid. 10,5. 10.
52. Tusakodának azért a zsidók egy−
más között, mondván: Mimódon adhat−
ja ez nékünk a testét, hogy azt együk?
53. Monda azért nékik Jézus: Bizony,
bizony mondom néktek: Ha nem eszi−
tek az ember Fiának testét és nem
isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek.
54. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, örök élete van annak,
és én feltámasztom azt az utolsó napon.
55. Mert az én testem bizony étel,
és az én vérem bizony ital.
56. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az énbennem lakozik,
és én is abban.
rész 14,23. 17,21. Ésa. 57,15.
Róm. 8,9. 1Kor. 3,16. 6,17. 12,27.
2Kor. 6,16. Ef. 3,17. 5,30. 1Ján. 3,24. 4,15. Jel. 3,20.
57. Amiként elküldött engem amaz
élő Atya, és én az Atya által élek: akként
az is, aki engem eszik, él énáltalam.
58. Ez az a kenyér, amely a mennyből
szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok
ették a mannát és meghaltak: aki ezt a
kenyeret eszi, él örökké.
59. Ezeket mondá a zsinagógában,
amikor tanít vala Kapernaumban.
60. Sokan azért, akik hallák ezeket
az Ő tanítványai közül, mondának:
Kemény beszéd ez; ki hallgathatja ezt?
Mát. 11,6. Luk. 5,15.
61. Tudván pedig Jézus magában,
hogy emiatt zúgolódnak az Ő tanít−
ványai, monda nékik: Titeket ez meg−
botránkoztat?
62. Hát ha meglátjátok az embernek
Fiát felszállani oda, ahol előbb volt?!
rész 3,13. Márk 16,19. Csel. 1,9.
63. A Szellem az, aki megelevenít,
a test nem használ semmit: a beszé−
dek, amelyeket én szólok néktek,
Szellem és élet.
Zsolt. 33,4. 9. 119,50.
Ésa. 55,10. 11. Róm. 8,2. 1Kor. 15,45.
2Kor. 3,6. Ef. 1,17. 4,8. 1Thess. 2,13. Zsid. 4,12.
64. De vannak némelyek közöttetek,
akik nem hisznek. Mert eleitől fogva
tudta Jézus, kik azok, akik nem hisz−
nek, és ki az, aki elárulja Őt.
Mát. 9,4. Csel. 15,18. Jel. 2,23.
65. És monda: Azért mondtam nék−
tek, hogy senki sem jöhet énhozzám,
hanemha az én Atyámtól van megadva
néki.
66. Ettől fogva sokan visszavonulának
az Ő tanítványai közül és nem járnak
vala többé vele. Zsid. 6,4−−6. 10,38. 1Ján. 2,19.

Péter vallástétele

67. Monda azért Jézus a tizenkettő−
nek: Vajon ti is el akartok−é menni?
68. Felele néki Simon Péter: Uram,
kihez mehetnénk? Örök életnek be−
széde van tenálad.

69. És mi elhittük és megismertük,
hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten−
nek Fia.
Luk. 9,20.
70. Felele nékik Jézus: Nem én vá−
lasztottalak−é ki titeket, a tizenkettőt?
és egy közületek ördög.
71. Értette pedig Júdást, az Iskáriótit,
Simon fiát, mert ez akarta Őt elárulni,
noha egy volt a tizenkettő közül.

Jézus a sátoros ünnepen

7 És ezek után Galileában jár vala
Jézus; mert nem akar vala Júdeá−
ban járni, mivelhogy azon igyekezének
a júdeabeliek, hogy Őt megöljék.
2. Közel volt pedig a zsidók ünnepe,
a sátoros ünnep. 3Móz. 23,24.
3. Mondának azért néki az Ő atyjafiai:
Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a
te tanítványaid is lássák a te dolgaidat,
amelyeket cselekszel. Csel. 1,14.
4. Mert senki sem cselekszik titkon
semmit, aki maga ismeretessé akar
lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd
meg magadat a világnak.
Mát. 12,46. Márk 3,31.
5. Mert az Ő atyjafiai sem hittek
Őbenne. Zsolt. 69,8. Márk 3,21.
6. Monda azért nékik Jézus: Az én
időm még nincs itt; a ti időtök pedig
mindig készen van. rész 2,4.
7. Titeket nem gyűlölhet a világ, de
engem gyűlöl; mert én bizonyságot
teszek felőle, hogy az ő cselekedetei
gonoszak. rész 3,18. 15,19.
8. Ti menjetek fel erre az ünnepre: én
még nem megyek fel erre az ünnepre;
mert az én időm még nem tölt be.
9. Ezeket mondván pedig nékik,
marada Galileában.
10. Amint pedig felmenének az ő
atyjafiai, akkor Ő is felméne az ünnep−
re, nem nyilvánosan, hanem mintegy
titkon.
11. A zsidók azért keresik vala Őt az
ünnepen, és mondának: Hol van Ő?
12. És a sokaságban nagy zúgás volt
miatta. Némelyek azt mondják vala,
hogy jó ember; mások pedig azt mond−
ják vala: Nem, hanem a népnek hitetője.
rész 6,14. 9,16. 10,19. Mát. 21,46. Luk. 7,16.
13. Mindamellett senki sem beszélt
nyíltan felőle a zsidóktól való félelem
miatt. rész 9,22. 12,42. 19,38.

Jézus nyilvánosan tanít a templomban

jesus09by3.jpg

14. Már−már az ünnep közepén azon−
ban felméne Jézus a templomba, és
tanít vala.
15. És csodálkozának a zsidók, mond−
ván: Mimódon tudja ez az Írásokat,
holott nem tanulta?!
rész 14,10. Csel. 2,7.
16. Felele nékik Jézus és monda: Az
én tanításom nem az enyém, hanem
azé, aki küldött engem. rész 8,28. 12,49.
17. Ha valaki cselekedni akarja az Ő
akaratát, megismerheti e tanításról,
vajon Istentől van−é, vagy én magamtól
szólok? rész 8,43. Hós. 6,2. 3.
18. Aki magától szól, a maga dicső−
ségét keresi; aki pedig annak dicső−
ségét keresi, aki küldte őt, igaz az,
és nincs abban hamisság.
rész 5,41.
19. Nem Mózes adta−é néktek a tör−
vényt? és senki sem teljesíti közületek a
törvényt. Miért akartok engem meg−
ölni? rész 5,16. Mát. 12,14. Márk 3,6. Csel. 7,38.
20. Felele a sokaság és monda: Ördög
van benned. Ki akar téged megölni?
21. Felele Jézus és monda nékik:
Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan
csodáljátok. rész 5,8.
22. Azért Mózes adta néktek a körül−
metélkedést, nem mintha Mózestől
való volna, hanem az atyáktól: és szom−
baton körülmetélitek az embert.
1Móz. 17,10. 3Móz. 12,3.
23. Ha körülmetélhető az ember
szombaton, hogy a Mózes törvénye
meg ne romoljon; énrám haragusz−
tok−é, hogy egy embert egészen
meggyógyítottam szombaton? rész 5,8.
24. Ne ítéljetek a látszat után, ha−
nem igaz ítélettel ítéljetek!

5Móz. 1,16. Jak. 2,1.
25. Mondának azért némelyek a
jeruzsálemiek közül: Nem ez az, akit
meg akarnak ölni?
26. És ímé nyíltan szól, és semmit
sem szólnak néki. Talán bizony meg−
ismerték a főemberek, hogy Ő a
Krisztus?
27. De jól tudjuk, hogy Ő honnan való;
mikor pedig eljön a Krisztus, senki sem
tudja, honnan való.
28. Kiálta azért Jézus a templomban,
tanítván és mondván: Mind engem
ismertek, mind azt tudjátok, honnan
való vagyok; és én magamtól nem jöt−
tem, de igaz az, aki engem elküldött,
akit ti nem ismertek. rész 5,32. Róm. 3,4.
29. Én azonban ismerem Őt, mert
Őtőle vagyok, és Ő küldött engem.
rész 10,15. Mát. 11,27.
30. Akarják vala azért Őt megfogni; de
senki sem veté reá a kezét, mert nem
jött még el az Ő órája.
31. A sokaság közül pedig sokan hit−
tek Őbenne; és azt mondják vala, hogy:
A Krisztus amikor eljön, tehet−é majd
több csodát azoknál, amelyeket Ő tett?
Neh. 9,15. Zsolt. 78,24.
32. Meghallák a farizeusok, amint a
sokaság ezeket suttogja vala felőle;
és szolgákat küldének a farizeusok és
a főpapok, hogy fogják meg Őt.
33. Monda azért nékik Jézus: Egy
kevés ideig még veletek vagyok, és
majd ahhoz megyek, aki elküldött
engem.
34. Kerestek majd engem, és nem
találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem
jöhettek oda. rész 8,21. 13,33.
35. Mondának azért a zsidók maguk
között: Hová akar menni, hogy mi majd
nem találjuk meg Őt? Vajon a görögök
közé szóródottakhoz akar−é menni, és
a görögöket tanítani? 1Pét. 1,1.
36. Micsoda beszéd ez, amelyet mon−
da: Kerestek majd engem, és nem talál−
tok meg; és ahol én vagyok, ti nem
jöhettek oda?

Ha valaki szomjúhozik,
jöjjön énhozzám és igyék

jesuswaterfall.gif

37. Az ünnep utolsó nagy napján
pedig felálla Jézus és kiálta, mondván:
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhoz−
zám, és igyék.
Ésa. 55,1. Jel. 3,20. 22,17.
38. Aki hisz énbennem, amint az
Írás mondotta, élő víznek folyamai
ömlenek annak belsejéből.

Péld. 20,27. Ésa. 12,3.
39. Ezt pedig mondja vala a Szel−
lemről, akit az Őbenne hívők vesz−
nek majd: mert még nem adatott a
Szent Szellem; mivelhogy Jézus még
nem dicsőítteték meg.
rész 12,16. 16,7.
Ésa. 44,3. Jóel 2,28. Csel. 2,17.
40. Sokan azért a sokaság közül,
amint hallák e beszédet, ezt mondják
vala: Bizonnyal Ő ama próféta. Luk. 7,16.
41. Némelyek mondának: Ő a Krisz−
tus. Mások pedig mondának: Csak nem
Galileából jön el a Krisztus?
rész 4,42. 6,69. 5Móz. 18,15. 18.
42. Nem az Írás mondta−é, hogy a
Dávid magvából, és Betlehemből, ama
városból jön el a Krisztus, ahol Dávid
élt? 1Sám. 16,1. 4.
Zsolt. 132,11. Mik. 5,2. Mát. 1,1. Luk. 2,4.
43. Hasonlás lett azért Őmiatta a
sokaságban.
44. Némelyek pedig közülük akarják
vala Őt megfogni, de senki sem veté reá
a kezét.
45. Elmenének azért a szolgák a főpa−
pokhoz és farizeusokhoz; és mondának
azok nékik: Miért nem hoztátok el Őt?
46. Felelének a szolgák: Soha ember
úgy nem szólott, mint ez az ember!

Mát. 7,28. 29.
47. Felelének azért nékik a farizeu−
sok: Vajon ti is el vagytok−é hitetve?
48. Vajon a főemberek vagy a farizeu−
sok közül hitt−e benne valaki?
Ésa. 53,1. 1Kor. 1,20.
49. De ez a sokaság, amely nem isme−
ri a törvényt, átkozott!
50. Monda nékik Nikodémus, aki éjjel
ment Őhozzá, aki egy volt azok közül:
rész 3,2. 19,39.
51. Vajon a mi törvényünk kárhoztat−
ja−é az embert, ha előbb ki nem hallgat−
ja és nem tudja, hogy mit cselekszik?
5Móz. 1,17. 17,8.
52. Felelének és mondának néki:
Vajon te is galileai vagy−é? Tudakozód−
jál és lásd meg, hogy Galileából nem
támadt próféta. rész 1,46.
1Kir. 17,1. 2Kir. 14,25. Ésa. 9,1. 2. Mát. 4,15.
53. És mindnyájan hazamenének.

A házasságtörésen kapott asszony

jesus_feet.jpg

8 Jézus pedig elméne az Olajfák
hegyére. Mát. 26,36. Luk. 21,37.
2. Jó reggel azonban ismét ott volt a
templomban, és az egész nép hozzá
méne; és leülvén, tanítja vala őket.
3. Az írástudók és a farizeusok pedig
egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság−
törésen kaptak, és a középre állítván azt,
4. Mondának néki: Mester, ez az
asszony tetten kapatott, mint házasság−
törő.
5. A törvényben pedig megparancsol−
ta nékünk Mózes, hogy az ilyenek
köveztessenek meg: te azért mit mon−
dasz? 3Móz. 20,10. Mát. 5,27. 28.
6. Ezt pedig azért mondák, hogy
megkísértsék Őt, hogy legyen Őt mi−
vel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván,
az ujjával írt a földre.
7. De mikor szorgalmazva kérdezék
Őt, felegyenesedve monda nékik: Aki
közületek nem bűnös, az vesse rá
először a követ. Jób 5,12. Róm. 2,1.
8. És újra lehajolván, írt a földre.
9. Azok pedig ezt hallván és a lelki−
ismeret által vádoltatván, egymásután
kimenének a vénektől kezdve mind az
utolsóig; és egyedül Jézus maradt és
az asszony a középen állva. Róm. 2,22.
10. Mikor pedig Jézus felegyenese−
dék és senkit sem láta az asszonyon
kívül, monda néki: Asszony, hol vannak
azok a te vádlóid? Senki sem kárhoz−
tatott−é téged?
11. Az pedig monda: Senki, Uram!
Jézus pedig monda néki: Én sem kár−
hoztatlak, eredj el és többé ne vét−
kezzél!
rész 3,17. Luk. 9,56. 12,14.

Jézus a világ világossága

jesus-christ_1.jpg

12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus,
mondván: Én vagyok a világ világos−
sága:
aki engem követ, nem járhat a
sötétségben, hanem övé lesz az életnek
világossága. Ef. 5,8.
13. Mondának azért néki a farizeusok:
Te magadról teszel bizonyságot; a te bi−
zonyságtételed nem igaz. rész 5,31.
14. Felele Jézus és monda nékik: Ha
magam teszek is bizonyságot magam−
ról, az én bizonyságtételem igaz; mert
tudom honnan jöttem és hová megyek;
ti pedig nem tudjátok honnan jövök
és hová megyek. rész 7,28. 9,29.
15. Ti test szerint ítéltek, én nem íté−
lek senkit. rész 7,24. 1Sám. 16,7. Luk. 12,14.
16. De ha ítélek is én, az én ítéletem
igaz; mert én nem egyedül vagyok, ha−
nem én és az Atya, aki küldött engem.
17. A ti törvényetekben is meg van
pedig írva, hogy két ember bizonyság−
tétele igaz. 5Móz. 17,6. 19,15.
Mát. 18,16. 2Kor. 13,1. Zsid. 10,28.
18. Én vagyok aki bizonyságot teszek
magamról, és bizonyságot tesz rólam
az Atya, aki küldött engem.
rész 5,37. 2Pét. 1,17.
19. Mondának azért néki: Hol van a te
Atyád? Felele Jézus: Sem engem nem
ismertek, sem az én Atyámat; ha en−
gem ismernétek, az én Atyámat is is−
mernétek. rész 14,7. 16,3.
20. Ezeket a beszédeket mondá Jézus
a kincstartó helyen, amikor tanít vala a
templomban; és senki sem fogta meg
Őt, mert még nem jött el az Ő órája.
rész 7,8. 30.

A zsidók hitetlensége

21. Ismét monda azért nékik Jézus:
Én elmegyek, és kerestek majd engem,
és a ti bűneitekben fogtok meghalni:
ahová én megyek, ti nem jöhettek oda.
22. Mondának azért a zsidók: Avagy
megöli−é magát, hogy azt mondja: Aho−
vá én megyek, ti nem jöhettek oda?
23. És monda nékik: Ti innét alól
valók vagytok, én onnét felül való
vagyok; ti e világból valók vagytok,
én nem vagyok e világból való.
rész 3,31. 15,19. 1Ján. 4,15.
24. Azért mondám néktek, hogy a ti
bűneitekben haltok meg: mert ha nem
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok
a ti bűneitekben.
Márk 16,16.
25. Mondának azért néki: Ki vagy te?
És monda nékik Jézus: Amit eleitől
fogva mondok is néktek.
26. Sok beszélni és ítélni valóm van
felőletek: de igaz az, aki küldött engem;
és én azokat beszélem a világnak,
amiket tőle hallottam. rész 3,32. 7,28. 15,15.
27. Nem vették észre, hogy az Atyáról
szól vala nékik.
28. Monda azért nékik Jézus: Mikor
felemelitek az embernek Fiát, akkor
megismeritek, hogy én vagyok, és
semmit sem cselekszem magamtól,
hanem amint az Atya tanított engem,
úgy szólok. rész 3,11. 5,19. 12,32. Róm. 1,4.
29. És aki küldött engem, énvelem
van. Nem hagyott engem az Atya
egyedül, mert én mindenkor azokat
cselekszem, amelyek néki kedvesek.

30. Amikor ezeket mondá, sokan
hittek Őbenne. rész 4,34. 6,38. 7,31. 14,10.
31. Monda azért Jézus a benne hívő
zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én
beszédemben, bizonnyal az én tanít−
ványaim vagytok;

32. És megismeritek az igazságot,
és az igazság szabadokká tesz titeket.

Róm. 6,14. 8,2. Jak. 1,25. 2,12.
33. Felelének néki: Ábrahám magva
vagyunk, és nem szolgáltunk soha
senkinek: mimódon mondod te, hogy
szabadokká lesztek? Mát. 3,9.
34. Felele nékik Jézus: Bizony, bizony
mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. 2Pét. 2,19.
35. A szolga pedig nem marad
mindörökké a házban: a Fiú marad ott
mindörökké. Gal. 4,30.
36. Azért ha a Fiú megszabadít
titeket, valósággal szabadok lesztek.

Ésa. 49,24. Róm. 8,2.
2Kor. 3,17. Gal. 5,1. Jel. 1,5. 2,7. 10. 5,9.
37. Tudom, hogy Ábrahám magva
vagytok; de meg akartok engem ölni,
mert az én beszédemnek nincs helye
nálatok. rész 7,19. Gal. 3,7.
38. Én azt beszélem, amit az én
Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek
azért, amit a ti atyátoknál láttatok.
39. Felelének és mondának néki: A mi
atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus:
Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az
Ábrahám dolgait cselekednétek.
40. Ámde meg akartok engem ölni,
olyan embert, aki az igazságot beszél−
tem néktek, amelyet az Istentől hallot−
tam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
41. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek.
Mondának azért néki: Mi nem paráz−na−
ságból születtünk; egy atyánk van,
az Isten. Ésa. 63,16. 64,8. Mal. 1,6.
42. Monda azért nékik Jézus: Ha az
Isten volna a ti atyátok, szeretnétek
engem: mert én az Istentől származ−
tam és jöttem; mert nem is magam−
tól jöttem, hanem Ő küldött engem.

rész 1,14. 3,16. 16,27. 17,8.
Ésa. 63,16. Gal. 4,4. 1Ján. 4,19. 5,1.
43. Miért nem értitek az én beszé−
demet? Mert nem hallgatjátok az én
szómat. rész 7,17.
44. Ti az ördög atyától valók vagytok,
és a ti atyátok kívánságait akarjátok
teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől
fogva, és nem állott meg az igazságban,
mert nincs benne igazság. Mikor ha−
zugságot szól, a sajátjából szól; mert
hazug és hazugság atyja.
1Ján. 3,8. Júd. 1,6.
45. Mivelhogy pedig én igazságot szó−
lok, nem hisztek nékem. Mát. 13,38.
46. Ki vádol engem közületek bűnnel?
Ha pedig igazságot szólok: miért nem
hisztek ti nékem?
47. Aki az Istentől van, hallgatja az
Isten beszédeit; ti azért nem hallgatjá−
tok, mert nem vagytok az Istentől
valók. rész 10,26. Luk. 8,15. 1Ján. 4,6.
48. Felelének azért a zsidók és mon−
dának néki: Nem jól mondjuk−é mi,
hogy te samaritánus vagy, és ördög van
benned?
49. Felele Jézus: Nincs énbennem
ördög; hanem tisztelem az én Atyámat,
és ti gyaláztok engem.
50. Pedig én nem keresem az én di−
csőségemet: van aki keresi és megítéli.
51. Bizony, bizony mondom néktek,
ha valaki megtartja az én beszéde−
met, nem lát halált soha örökké.

rész 5,24. 11,26. Fil. 2,16. Jak. 1,22.
52. Mondának azért néki a zsidók:
Most értettük meg, hogy ördög van
benned. Ábrahám meghalt, a próféták
is; és te azt mondod: Ha valaki megtart−
ja az én beszédemet, nem kóstol halált
örökké. Zak. 1,5.
53. Avagy nagyobb vagy−é te a mi
atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt?
A próféták is meghaltak: kinek állítod
te magadat?
54. Felele Jézus: Ha én dicsőítem
magamat, az én dicsőségem semmi:
az én Atyám, aki dicsőít engem, akiről
ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,
rész 16,14. 17,1. Csel. 3,13.
55. És nem ismeritek Őt: de én isme−
rem Őt; és ha azt mondom, hogy
nem ismerem Őt, hozzátok hasonlóvá,
hazuggá leszek: de ismerem Őt, és az
Ő beszédét megtartom.
rész 7,28.
56. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett,
hogy meglátja az én napomat; látta is,
és örült. Luk. 10,24. Gal. 3,8. 16. Zsid. 11,13.
57. Mondának azért néki a zsidók:
Még ötvenesztendős sem vagy, és lát−
tad Ábrahámot?
58. Monda nékik Jézus: Bizony, bizony
mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett,
én vagyok. Ésa. 9,6. 43,13. Mik. 5,2.
Kol. 1,17. Zsid. 13,8. Jel. 1,8.
59. Köveket ragadának azért, hogy
reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzkö−
dék, és kiméne a templomból, átmen−
vén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

Jézus szombatnapon gyógyít

healing.jpeg

9 És amint eltávozék, láta egy em−
bert, aki születésétől fogva vak volt.
2. És kérdezék Őt a tanítványai, mond−
ván: Mester, ki vétkezett, ez−é, vagy
ennek szülei, hogy vakon született?
3. Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett,
sem ennek szülei. Hanem, hogy nyil−
vánvalókká legyenek benne az Isten
dolgai,
4. Nékem cselekednem kell annak
dolgait, aki elküldött engem, amíg
nappal van: eljön az éjszaka, mikor
senki sem munkálkodhatik. rész 4,34. 17,4.
5. Míg e világon vagyok, e világ vilá−
gossága vagyok. Ésa. 9,2. 1Ján. 2,8.
6. Ezeket mondván, a földre köpe, és
az Ő nyálából sárt csinála, és rákené a
sarat a vak szemeire, Márk 7,33. Luk. 2,32.
7. És monda néki: Menj el, mosakodj
meg a Siloám tavában, ami azt jelenti:
Küldött. Elméne azért és megmosako−
dék, és megjöve látva. Neh. 3,15. Ésa. 35,5.
8. A szomszédok azért, és akik azelőtt
látták azt, hogy vak volt, mondának:
Nem ez−é az, aki itt szokott ülni és
koldulni?
9. Némelyek azt mondták, hogy: Ez
az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá.
Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.
10. Mondának azért néki: Mimódon
nyíltak meg a te szemeid?
11. Felele az és monda: Egy ember,
akit Jézusnak mondanak, sarat készíte
és rákené a szemeimre, és monda
nékem: Menj el a Siloám tavára és
mosódjál meg; miután pedig elmenék
és megmosakodám, megjöve látásom.
12. Mondának azért néki: Hol van Ő?
Monda: Nem tudom.

A farizeusok hitetlensége

13. Vivék őt, aki előbb még vak volt,
a farizeusokhoz.
14. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá
és felnyitá ennek szemeit, szombat volt.
Mát. 12,8. Márk 2,27. 3,2. Luk. 6,7. 13,14. 14,3.
15. Szintén a farizeusok is megkérde−
zék azért őt, mimódon jött meg a látása?
Ő pedig monda nékik: Sarat tett szeme−
imre, és megmosakodám, és látok.
16. Mondának azért némelyek a fari−
zeusok közül: Ez az ember nincs Isten−
től, mert nem tartja meg a szombatot.
Mások mondának: Mimódon tehet
bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás
lett közöttük. rész 3,2. 7,12. Jak. 5,20.
17. Újra mondának a vaknak: Te mit
szólsz Őróla, hogy megnyitá a szemei−
det? Ő pedig monda: Hogy próféta.
18. Nem hitték azért a zsidók róla,
hogy vak volt és megjöve a látása, míg−
nem előhívták annak szüleit, akinek
megjöve a látása,
19. És megkérdezék azokat, mond−
ván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok,
hogy vakon született? Mimódon lát hát
most?
20. Felelének nékik annak szülei és
mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk,
és hogy vakon született:
21. De mimódon lát most, nem tud−
juk; vagy ki nyitotta meg a szemeit,
mi nem tudjuk: elég idős már; őt
kérdezzétek; ő beszéljen magáról.
22. Ezeket mondták annak szülei,
mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert
megegyeztek már a zsidók, hogy ha va−
laki Krisztusnak vallja Őt, rekesztessék
ki a gyülekezetből. rész 12,42. Csel. 5,13.
23. Ezért mondák annak szülei, hogy:
Elég idős, őt kérdezzétek.
24. Másodszor is szólíták azért az
embert, aki vak volt, és mondának néki:
Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk,
hogy ez az ember bűnös.
Józs. 7,19. 1Sám. 6,5. Ezsdr. 10,11.

Vak voltam, most látok

25. Felele azért az és monda: Ha
bűnös−é, nem tudom; egyet tudok,
hogy noha vak voltam, most látok.
Zsolt. 119,18. 146,8. Péld. 20,12.
Ésa. 29,18. 32,3. 4. 42,7. 16. Jel. 3,18.
26. Újra mondták pedig néki: Mit
csinált veled? Mimódon nyitotta meg a
szemeidet?
27. Felele nékik: Már mondtam nék−
tek és nem hallottátok, miért akarjátok
újra hallani? Avagy ti is az Ő tanítványai
akartok lenni?
28. Szidalmazák azért őt, és mondá−
nak: Te vagy az Ő tanítványa; mi pedig
a Mózes tanítványai vagyunk.
29. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt
az Isten: Róla pedig azt sem tudjuk,
honnan való. rész 1,10. 8,14.
2Móz. 11,4. 19,19. 20. 33,11. 34,29.
30. Felele az ember és monda nékik:
Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjá−
tok honnan való, és az én szemeimet
megnyitotta. rész 3,10.
31. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem
hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha
valaki istenfélő, és az Ő akaratát cselek−
szi, azt hallgatja meg.
Zsolt. 18,41. 34,15. 66,18.
Péld. 15,29. 28,9. Ésa. 1,15. Mik. 3,4.
32. Öröktől fogva nem hallaték,
hogy vakon szülöttnek szemeit valaki
megnyitotta volna. Jer. 11,11. 14,12.
33. Ha ez nem Istentől volna, semmit
sem cselekedhetne.
34. Felelének és mondának néki: Te
mindenestől bűnben születtél, és te
tanítasz minket? És kiveték őt.
35. Meghallá Jézus, hogy kiveték őt;
és találkozván vele, monda néki: Hiszel−é
te az Isten Fiában? rész 10,36.
Mát. 14,33. 16,16. Márk 1,1. 1Ján. 5,13.
36. Felele az és monda: Ki az, Uram,
hogy higgyek Őbenne?
37. Monda pedig néki Jézus: Láttad is
őt, és aki beszél veled, ő az. rész 4,26.
38. Ő pedig monda: Hiszek, Uram.
És imádá Őt. rész 3,17. 5,22. 12,47.
39. És monda Jézus: Ítélet végett jöt−
tem én e világra, hogy akik nem látnak,
lássanak; és akik látnak, vakok legye−
nek. Ésa. 6,9. Mát. 13,3. Luk. 2,34. 2Kor. 2,16.
40. És hallák ezeket némely farizeu−
sok, akik vele voltak, és mondának
néki: Avagy mi is vakok vagyunk−é?
rész 15,22. Róm. 2,19.
41. Monda nékik Jézus: Ha vakok
volnátok, nem volna bűnötök; ámde
azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti
bűnötök megmarad.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 184
Heti: 45
Havi: 3 889
Össz.: 872 024

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 126. János Evangéliuma 6-9. 2009.04.10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »