Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

10-13.FEJEZET


http://www.youtube.com/watch?v=CFUdKve0dkc

A Jó Pásztor és juhai

23242.jpg

husvetra_2..jpg

10 Bizony, bizony mondom néktek:
Aki nem az ajtón megy be a
juhok aklába, hanem máshonnan hág
be, tolvaj az és rabló. Ésa. 56,10. Jer. 23,21.
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok
pásztora az. Csel. 20,28.
3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a
juhok hallgatnak annak szavára; és a
maga juhait nevükön szólítja, és kive−
zeti őket. 1Kor. 16,9. 1Pét. 1,12.
4. És mikor kiereszti az ő juhait, előt−
tük megy; és a juhok követik őt, mert
ismerik az ő hangját.
5. Idegent pedig nem követnek, ha−
nem elfutnak attól: mert nem ismerik az
idegenek hangját. Gal. 1,6. Ef. 4,14. Kol. 2,8.
6. Ezt a példázatot mondá nékik
Jézus; de ők nem értették mi az, amit
szól vala nékik.
7. Újra monda azért nékik Jézus:
Bizony, bizony mondom néktek, hogy
én vagyok a juhoknak ajtaja. Zsid. 10,19.
8. Mindazok, akik előttem jöttek,
tolvajok és rablók: de nem hallgattak
rájuk a juhok. Jer. 23,1. 50,6. Csel. 5,36. 37.
9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én−
rajtam megy be, üdvözül és bejár és
kijár majd, és legelőt talál.
Ef. 2,18.
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én
azért jöttem, hogy életük legyen, és
bővölködjenek.
Csel. 10,38. 20,29. 2Kor. 4,4.
Ef. 6,12. 2Pét. 2,1. 1Ján. 3,8. 4,4.
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó
pásztor életét adja a juhokért.
Ésa. 40,11.
Ezék. 34,23. 37,24. Zsid. 13,20. 1Pét. 2,25.
12. A béres pedig és aki nem pásztor,
akinek a juhok nem tulajdonai, látja a
farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és
elfut: és a farkas elragadozza azokat,
és elszéleszti a juhokat. Zak. 11,16.
13. A béres pedig azért fut el, mert
béres és nincs gondja a juhokra.
14. Én vagyok a Jó Pásztor; és isme−
rem az enyéimet, és engem is ismernek
az enyéim, Fil. 3,10. 2Tim. 2,19. 1Ján. 5,20.
15. Amiként ismer engem az Atya,
és én is ismerem az Atyát; és élete−
met adom a juhokért.
rész 7,29. Ésa. 56,8. Ef. 2,14.
16. Más juhaim is vannak nékem,
amelyek nem ebből az akolból valók:
azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak
majd az én szómra; és lészen egy akol
és egy pásztor. Ef. 2,12–18.
17. Azért szeret engem az Atya,
mert én leteszem az én életemet,
hogy újra felvegyem azt.
Ésa. 53,7.
Csel. 2,24. 2Kor. 5,15. Zsid. 2,9.
18. Senki sem veszi azt el éntőlem,
hanem én teszem le azt énmagamtól.
Van hatalmam letenni azt, és van
hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a
parancsolatot vettem az én Atyámtól.

rész 2,19. 5,26. 14,31. Csel. 2,24. 32.
19. Újra hasonlás lett a zsidók között
e beszédek miatt.
20. És sokan mondják vala közülük:
Ördög van benne és bolondozik, mit
hallgattok reá?
21. Mások mondának: Ezek nem
ördöngösnek beszédei. Vajon az ördög
megnyithatja−é a vakok szemeit?
22. Lőn pedig Jeruzsálemben a temp−
lomszentelés ünnepe: és tél volt;
23. És Jézus a templomban, a Sala−
mon tornácában jár vala. Csel. 3,11. 5,12.
24. Körülvevék azért Őt a zsidók, és
mondának néki: Meddig tartasz még bi−
zonytalanságban bennünket? Ha te
vagy a Krisztus, mondd meg nékünk
nyíltan!
25. Felele nékik Jézus: Megmondtam
néktek, és nem hiszitek: a cselekede−
tek, amelyeket én cselekszem az én
Atyám nevében, azok tesznek bizony−
ságot rólam.

26. De ti nem hisztek, mert ti nem
az én juhaim közül vagytok. Amint
megmondtam néktek: rész 8,47. 1Ján. 4,6.
27. Az én juhaim hallják az én
szómat, és én ismerem őket, és
követnek engem:

28. És én örök életet adok nékik;
és soha örökké el nem vesznek, és
senki ki nem ragadja őket az én
kezemből.
Róm. 8,34−−39.
29. Az én Atyám, aki azokat adta
nékem, nagyobb mindeneknél; és
senki sem ragadhatja ki azokat az
én Atyámnak kezéből.
rész 14,28. 17,2.
30. Én és az Atya egy vagyunk.
rész 1,1. 14. 17,11. 5Móz. 6,4.
Ef. 3,9. Kol. 1,15. 16. 1Tim. 3,16. 1Ján. 1,3.
31. Ismét köveket ragadának azért
a zsidók, hogy megkövezzék Őt.
32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot
mutattam néktek az én Atyámtól; azok
közül melyik dologért köveztek meg
engem?
33. Felelének néki a zsidók, mondván:
Jó dologért nem kövezünk meg téged,
hanem káromlásért, tudniillik, hogy te
ember létedre Istenné teszed magadat.
34. Felele nékik Jézus: Nincs−é meg−
írva a ti törvényetekben: Én mon−
dám: Istenek vagytok?
Zsolt. 8,4. 82,1. 6.
35. Ha azokat isteneknek mondá,
akikhez az Isten beszéde lőn, és az
Írás fel nem bontható,
Zsolt. 8,4−−6.
36. Arról mondjátok−é ti, akit az
Atya megszentelt és elküldött e világ−
ra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt
mondám: Az Isten Fia vagyok?!

rész 3,17. 5,36. 6,27. 8,42. 9,35. Luk. 1,35.
37. Ha az én Atyám dolgait nem
cselekszem, ne higgyetek nékem;

rész 10,25. 15,24.
38. Ha pedig azokat cselekszem,
ha nékem nem hisztek is, higgyetek
a cselekedeteknek: hogy megtudjá−
tok és elhiggyétek, hogy az Atya én−
bennem van, és én Őbenne vagyok.
39. Ismét meg akarták azért Őt fogni;
de kiméne a kezükből.

40. És újra elméne túl a Jordánon,
arra a helyre, ahol János először keresz−
telt; és ott marada. rész 1,28.
41. És sokan menének Őhozzá és
mondják vala: János nem tett ugyan
semmi csodát; de mindaz, amit János
Őfelőle mondott, igaz volt. rész 1,29. 11,45.
42. És sokan hittek ott Őbenne.

Lázár feltámasztása

lazarus2.jpg

11 Vala pedig egy beteg, Lázár,
Betániából, Máriának és az ő
testvérének, Mártának falujából.
2. Az a Mária volt pedig az, akinek a
testvére Lázár beteg vala, aki megkente
az Urat kenettel és a hajával törlé meg
annak lábait. rész 12,1. Mát. 26,7.
3. Küldének azért a testvérek Őhozzá,
mondván: Uram, ímé akit szeretsz,
beteg.
4. Jézus pedig, amikor ezt hallotta,
monda: Ez a betegség nem halálos,
hanem az Isten dicsőségére való, hogy
dicsőíttessék általa az Istennek Fia.
5. Szereti vala pedig Jézus Mártát és
annak nőtestvérét, és Lázárt.
6. Mikor azért meghallá, hogy beteg,
akkor két napig marada azon a helyen,
ahol volt.
7. Azután monda tanítványainak:
Menjünk ismét Júdeába.
8. Mondának néki a tanítványok:
Mester, most akartak téged megkövez−
ni a júdabeliek, és újra oda mégy?
Zsolt. 97,11. 119,105. 130. Péld. 4,18. 6,23. 13,9.
9. Felele Jézus: Avagy nem tizenkét
órája van−é a napnak? Ha valaki nappal
jár, nem botlik meg, mert látja e világ−
nak világosságát. rész 9,4.
10. De aki éjjel jár, megbotlik, mert
nincs abban világosság.
rész 12,35. Ef. 5,8. 1Ján. 2,11.
11. Ezeket mondá; és ezután monda
nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de
elmegyek, hogy felköltsem őt. Dán. 12,2.
12. Mondának azért az Ő tanítványai:
Uram, ha elaludt, meggyógyul.
13. Pedig Jézus annak haláláról be−
szélt; de ők azt hitték, hogy álomnak
alvásáról szól. Csel. 7,60. 1Kor. 15,18. 51.
14. Ekkor azért nyíltan monda nékik
Jézus: Lázár meghalt.
15. És örülök, hogy nem voltam ott,
tiérettetek, hogy higgyetek. De men−
jünk el hozzá!
16. Monda azért Tamás, aki Kettős−
nek mondatik, a tanítványtársainak:
Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.
17. Elmenvén azért Jézus, úgy találá,
hogy az már négy napja a sírban volt.
18. Betánia pedig közel volt Jeruzsá−
lemhez, mintegy tizenöt stádiumnyira;
19. És a zsidók közül sokan mentek
Mártához és Máriához, hogy vigasztal−
ják őket az ő testvérük felől.
20. Márta azért, amint hallja vala,
hogy Jézus jön, elébe méne; Mária
pedig otthon ül vala.
21. Monda azért Márta Jézusnak:
Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna
meg a testvérem.
22. De most is tudom, hogy amit
csak kérsz az Istentől, megadja néked
az Isten. rész 9,31.
23. Monda néki Jézus: Feltámad a te
testvéred. Fil. 3,21. 1Thess. 4,14.
24. Monda néki Márta: Tudom, hogy
feltámad a feltámadáskor az utolsó
napon. rész 5,29. Dán. 12,2. Luk. 14,14.
25. Monda néki Jézus: Én vagyok a
feltámadás és az élet: aki hisz énben−
nem, ha meghal is, él;
rész 5,21. 6,39. 40.
26. És aki csak él és hisz énben−
nem, soha meg nem hal. Hiszed−é
ezt?
rész 1,4. 3,36. Kol. 3,4. 1Ján. 1,1. 2. 5,10. 11.
27. Monda néki: Igen Uram, én hi−
szem, hogy Te vagy a Krisztus, az
Istennek Fia, aki e világra jövendő
volt.
rész 4,42. 6,69. Mát. 16,16.
28. És amint ezeket mondotta, el−
méne, és titkon szólítá az ő testvérét
Máriát, mondván: A Mester itt van és
hív téged.
29. Mihelyt ez hallá, felkele hamar és
hozzá méne.
30. Jézus pedig nem ment még be
a faluba, hanem azon a helyen volt,
ahová Márta elébe ment.
31. A zsidók azért, akik ővele otthon
voltak és vigasztalák őt, látván, hogy
Mária hamar felkél és kimegy vala,
utána menének, ezt mondván: A sírhoz
megy, hogy ott sírjon.
32. Mária azért, amint odaére, ahol
Jézus volt, meglátván Őt, lábaihoz esék,
mondván néki: Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg az én testvérem.
33. Jézus azért, amint látja vala, hogy
az sír és sírnak a vele jött zsidók is,
megrendült szellemében és igen
megindula. Luk. 19,41. Róm. 12,15. Zsid. 4,15.
34. És monda: Hová helyeztétek őt?
Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!
35. Könnyekre fakadt Jézus.
36. Mondának azért a zsidók: Ímé,
mennyire szerette őt!
37. Némelyek pedig mondának kö−
zülük: Nem megtehette volna Ő, aki a
vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne
haljon meg? rész 9,6.
38. Jézus pedig újra felindulva magá−
ban, odamegy vala a sírhoz. Az pedig
egy üreg volt, és kő feküvék rajta.
39. Monda Jézus: Vegyétek el a követ.
Monda néki az elhunytnak nőtestvére,
Márta: Uram, immár szaga van, hiszen
negyednapos.
40. Monda néki Jézus: Nem mond−
tam−é néked, hogy ha hiszel, meg−
látod majd az Istennek dicsőségét?

41. Elvették azért a követ onnan, ahol
az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig fel−
emelé szemeit az égre, és monda:
Atyám, hálát adok néked, hogy meg−
hallgattál engem.
42. Tudtam is én, hogy te minden−
kor meghallgatsz engem; csak a kö−
rülálló sokaságért mondtam, hogy el−
higgyék, hogy te küldtél engem.

43. És mikor ezeket mondá, fenn−
szóval kiálta: Lázár, jöjj ki! 1Sám. 2,6.
Luk. 7,14. 8,54. Csel. 3,15. 9,40. Róm. 4,17.
44. És kijöve az elhunyt, lábain és
kezein kötelékekkel megkötözve, és az
orcája kendővel volt leborítva. Monda
nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és
hagyjátok menni. rész 20,7.
45. Sokan hittek azért Őbenne ama
zsidók közül, akik Máriához mentek,
és látták, amiket cselekedett. rész 2,23.

A főtanács határozata

46. De némelyek azok közül elme−
nének a farizeusokhoz, és elbeszélék
nékik, amiket Jézus cselekedett.
47. Egybegyűjték azért a papifejedel−
mek és a farizeusok a főtanácsot, és
mondának: Mit cselekedjünk? Mert ez
az ember sok csodát tesz. Zsolt. 2,2.
48. Ha ekképpen hagyjuk Őt, minden−
ki hinni fog Őbenne: és eljönnek majd
a rómaiak és elveszik tőlünk mind e
helyet, mind e népet. Dán. 9,26. Mát. 4,16.
49. Egy pedig közülük, Kajafás, aki
főpap volt abban az esztendőben,
monda nékik: Ti semmit sem tudtok.
50. Meg sem gondoljátok, hogy jobb
nékünk, hogy egy ember haljon meg
a népért, és az egész nép el ne
vesszen.
rész 18,14. Luk. 3,2. Csel. 4,6.
51. Ezt pedig nem magától mondta:
hanem mivelhogy abban az esztendő−
ben főpap volt, jövendőt monda, hogy
Jézus meg fog halni a népért;
52. És nemcsak a népért, hanem
azért is, hogy az Istennek elszéledt
gyermekeit egybegyűjtse.
rész 10,16.
Ésa. 49,6. Csel. 13,47.
Gal. 3,28. Ef. 3,6. 1Ján. 2,2.
53. Ama naptól azért azon tanakodá−
nak, hogy Őt megöljék. rész 5,16.
Mát. 26,4. Luk. 6,11. 19,47. 22,2.
54. Jézus azért nem jár vala többé
nyilvánosan a zsidók között, hanem
elméne onnan a vidékre, a pusztához
közel, egy Efraim nevű városba; és ott
tartózkodék az Ő tanítványaival.
55. Közel volt pedig a zsidók húsvétja:
és sokan menének fel Jeruzsálembe a
vidékről húsvét előtt, hogy megtisztul−
janak. rész 2,13. 5,1. 6,4.
56. Keresék azért Jézust, és szólnak
vala egymással a templomban állva:
Mit gondoltok, hogy nem jön−é fel az
ünnepre? rész 7,11.
57. A papi fejedelmek pedig és a fari−
zeusok is parancsolatot adának, hogy
ha valaki megtudja, hogy hol van,
jelentse meg, hogy Őt megfogják.

Jézus megkenetése Betániában

a_gift_for_jesus_jezus_megkenetese.jpg

12 Jézus azért hat nappal a húsvét
előtt méne Betániába, ahol az
elhunyt Lázár volt, akit feltámasztott a
halálból. rész 11,1. 43. Mát. 26,6. Márk 14,3.
2. Vacsorát készítének azért ott néki,
és Márta szolgált fel; Lázár pedig egy
volt azok közül, akik együtt ülnek vala
Ővele.
3. Mária azért elővévén egy font igazi,
drága nárdusból való kenetet, megkené
a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait
a saját hajával; a ház pedig megtelék a
kenet illatával. Én. 1,12. 4,14. Luk. 10,38. 39.
4. Monda azért egy az Ő tanítványai
közül, az Iskarióti Júdás, Simonnak fia,
aki Őt el is árulta:
5. Miért nem adták el ezt a kenetet
háromszáz dénáron, és miért nem
adták a szegényeknek?
6. Ezt pedig nem azért mondá, mintha
néki a szegényekre volna gondja, ha−
nem mivelhogy tolvaj volt, és nála volt
az erszény, és amit abba tesznek vala,
elcsené. rész 13,29. Péld. 26,25. 28,20. 22.
7. Monda azért Jézus: Hagyj békét
néki; az én temetésem idejére tarto−
gatta ő ezt.
8. Mert szegények mindenkor van−
nak veletek, én pedig nem mindenkor
vagyok. 5Móz. 15,11. Mát. 26,11. Márk 14,7.
9. A zsidók közül azért nagy sokaság
értesült arról, hogy Ő ott van: és odame−
nének nemcsak Jézusért, hanem hogy
Lázárt is lássák, akit feltámasztott a ha−
lálból. Luk. 16,31.
10. A papifejedelmek pedig tanács−
kozának, hogy Lázárt is megöljék;
11. Mivel a zsidók közül sokan miatta
menének oda és hittek a Jézusban.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

triumphal_entry.jpg

12. Másnap a nagy sokaság, amely az
ünnepre jött, hallván, hogy Jézus Jeru−
zsálembe jön, Mát. 21,1. Márk 11,1.
13. Pálmaágakat fogott, és kiméne
elébe, és kiálta: Hozsánna: Áldott, aki
jön az Úrnak nevében, az Izraelnek
ama Királya!
Zsolt. 72,17−−19. 118,26.
Mát. 21,9. Márk 11,9. Luk. 19,38. 1Tim. 1,17.
14. Találván pedig Jézus egy szama−
rat, felüle arra, amint meg van írva:
15. Ne félj, Sionnak leánya: Ímé, a te
Királyod jön, szamárnak vemhén ülve.
Ésa. 62,11. Zak. 9,9.

dsc03736.jpg

16. Ezeket pedig nem értették eleinte
az Ő tanítványai: hanem mikor meg−
dicsőítteték Jézus, akkor emlékezének
vissza, hogy ezek felőle vannak meg−
írva, és hogy ezeket művelték Ővele.
17. A sokaság azért, amely Ővele volt,
mikor kihívta Lázárt a sírból és fel−
támasztotta őt a halálból, bizonyságot
tett. rész 7,39. 14,26. Zsid. 1,3.
18. Azért is méne Őelébe a sokaság,
mivel hallá, hogy ezt a csodát tette.
19. Mondának azért a farizeusok egy−
más között: Látjátok−é, hogy semmit
sem értek? Ímé, mind e világ Őutána
megy.
rész 14,6.

s1030140.jpg

Mennyei szózat az égből

20. Néhány görög is volt azok között,
akik felmenének, hogy imádkozzanak
az ünnepen: Csel. 17,4.
21. Ezek azért a galileai Bethsaidából
való Fülöphöz menének, és kérék őt,
mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust.
22. Megy vala Fülöp és szóla András−
nak, és viszont András és Fülöp szóla
Jézusnak.
23. Jézus pedig felele nékik, mond−
ván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttes−
sék az embernek Fia. rész 13,32. 17,1.
24. Bizony, bizony mondom néktek:
Ha a földbe esett gabonamag el nem
hal, csak egymaga marad; ha pedig
elhal, sok gyümölcsöt terem.

1Kor. 15,36. Zsid. 2,10. Jel. 5,9.
25. Aki szereti a maga életét, elvesz−
ti azt; és aki gyűlöli a maga életét e
világon, örök életre tartja meg azt.

Luk. 9,24. 17,33.
26. Aki nékem szolgál, engem kö−
vessen; és ahol én vagyok, ott lesz az
én szolgám is: és aki nékem szolgál,
megbecsüli azt az Atya.

rész 14,3. 17,24. 1Thess. 4,17.

dsc03742.jpg

27. Most az én lelkem háborog; és
mit mondjak? Atyám, ments meg en−
gem ettől az órától? De azért jutottam
ez órára. rész 13,21. Luk. 12,50. 22,53.
28. Atyám, dicsőítsd meg a Te neve−
det! Szózat jöve azért az égből: Meg is
dicsőítettem, és újra megdicsőítem.
rész 11,42. 2Pét. 1,17.
29. A sokaság azért, amely ott állt és
hallotta, azt mondá, hogy mennydörgött;
mások mondának: Angyal szólt néki.
30. Felele Jézus és monda: Nem én−
érettem lett e szó, hanem tiérettetek.
31. Most van e világ kárhoztatása;
most vettetik ki e világ fejedelme:

Luk. 10,18. Csel. 26,18.
2Kor. 4,4. Ef. 2,2. 6,12. 1Ján. 3,8.
32. És én, ha felemeltetem e földről,
mindeneket magamhoz vonzok.

Róm. 5,18. Zsid. 2,9.
33. Ezt pedig azért mondá, hogy meg−
jelentse, milyen halállal kell meghalnia.
34. Felele néki a sokaság: Mi azt hal−
lottuk a törvényből, hogy a Krisztus
örökké megmarad: hogyan mondod
hát te, hogy az ember Fiának fel kell
emeltetnie? Kicsoda ez az ember Fia?
2Sám. 7,13. Zsolt. 89,36. 110,4.
Ésa. 9,7. Ezék. 37,25. Dán. 2,44.
35. Monda azért nékik Jézus: Még
egy kevés ideig veletek van a világos−
ság. Járjatok, amíg világosságotok van,
hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és
aki a sötétségben jár, nem tudja, hová
megy. rész 11,10. Ef. 5,8. 1Ján. 2,11.
36. Míg a világosságotok megvan,
higgyetek a világosságban, hogy a vilá−
gosság fiai legyetek. Ezeket mondá
Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék elő−
lük. Luk. 6,8. 1Thess. 5,5. 1Ján. 2,9−−11.

s1030129.jpg

A zsidók hitetlensége

37. És noha ennyi jelet tett előttük,
mégsem hittek Őbenne:
38. Hogy beteljesedjék az Ésaiás pró−
féta beszéde, amelyet monda: Uram,
ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr
karja kinek jelentetett meg?
Ésa. 53,1. Róm. 10,16.
39. Azért nem hihettek, mert ismét
monda Ésaiás:
40. Megvakította az ő szemeiket, és
megkeményítette az ő szívüket; hogy
szemeikkel ne lássanak és szívükkel ne
értsenek, és meg ne térjenek, és meg
ne gyógyítsam őket. Ésa. 6,9. Mát. 13,14.
41. Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá
az Ő dicsőségét; és beszéle Őfelőle.
Ésa. 6,1. Zsid. 11,13.
42. Mindazáltal a főemberek közül is
sokan hittek Őbenne: de a farizeusok
miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesz−
tessenek a gyülekezetből:
43. Mert inkább szerették az emberek
dicséretét, mintsem az Istennek dicsé−
retét. rész 5,44.
44. Jézus pedig kiálta és monda: Aki
hisz énbennem, nem énbennem hisz,
hanem abban, aki elküldött engem.

45. És aki engem lát, azt látja, aki
küldött engem.
Márk 9,37. 1Pét. 1,21.
46. Én világosságul jöttem e világra,
hogy senki ne maradjon a sötétség−
ben, aki énbennem hisz.

vers 35. 36. rész 1,4. 5. 8,12. 9,5.

pict0206.jpg

47. És ha valaki hallja az én beszédei−
met és nem hisz, én nem kárhoztatom
azt, mert nem azért jöttem, hogy kár−
hoztassam a világot, hanem hogy
megmentsem a világot.
rész 3,17. 5,45.
48. Aki megvet engem és nem veszi
be az én beszédeimet, van annak, aki őt
kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólot−
tam, az kárhoztatja őt az utolsó napon.
5Móz. 18,19. Márk 16,16. Luk. 10,16.
49. Mert én nem magamtól szóltam;
hanem az Atya, aki küldött engem, Ő
parancsolta nékem, hogy mit mond−
jak és mit beszéljek.
5Móz. 18,18.
50. És tudom, hogy az Ő paran−
csolata örök élet.
Amiket azért én
beszélek, úgy beszélem, amint az Atya
mondotta nékem. rész 8,38.

Jézus megmossa a tanítványok lábát

christ_feet.jpg

13 A húsvét ünnepe előtt pedig, tud−
ván Jézus, hogy eljött az Ő órája,
hogy átmenjen e világból az Atyához,
mivelhogy szerette az övéit e világon,
szeretetében elszánta magát a vég−
sőkre.
rész 12,23. 15,9. 17,1. Mát. 26,2.
2. És vacsora közben, amikor az
ördög belesugallta már az Iskarióti
Júdásnak, a Simon fiának szívébe,
hogy árulja el Őt, Luk. 22,3.
3. Tudván Jézus, hogy az Atya
mindent hatalmába adott néki, és
hogy Ő az Istentől jött és az Istenhez
megy,
rész 1,1. 14. 3,35. 17,2.
Csel. 2,36. 1Kor. 15,27. Zsid. 2,8. Jel. 3,21.
4. Felkele a vacsorától, leveté a felső−
ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté
magát.
5. Azután vizet tölte a medencébe,
és kezdé mosni a tanítványok lábait,
és megtörleni a kendővel, amellyel
körül van kötve.
6. Méne azért Simon Péterhez; és az
monda néki: Uram, Te mosod−é meg
az én lábaimat? Mát. 3,14.
7. Felele Jézus és monda néki: Amit
én cselekszem, te azt most nem érted,
de ezután majd megérted. Ésa. 52,15.
8. Monda néki Péter: Az én lábaimat
nem mosod meg soha! Felele néki
Jézus: Ha meg nem moslak téged,
semmi közöd sincs énhozzám.

rész 15,3. Zsolt. 51,2. Ésa. 52,11.
1Kor. 6,11. Ef. 5,26. Tit. 3,5. Zsid. 9,13. 14.
9. Monda néki Simon Péter: Uram,
ne csak lábaimat, hanem kezeimet és
fejemet is! Csel. 22,16. Zsid. 10,22.
10. Monda néki Jézus: Aki megfür−
dött, nincs másra szüksége, mint a lába−
it megmosni, különben egészen tiszta;
ti is tiszták vagytok, de nem mindnyá−
jan.
11. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el
Őt; azért mondá: Nem vagytok mind−
nyájan tiszták! Ef. 5,26.
12. Mikor azért megmosta azoknak
lábait, és a felső ruháját felvette, újra
leülvén, monda nékik: Értitek−é, hogy
mit cselekedtem veletek?
13. Ti engem így hívtok: Mester, és
Uram. És jól mondjátok, mert az
vagyok. Luk. 6,46. 1Kor. 8,6. 12,3. Fil. 2,11.
14. Azért, ha én az Úr és a Mester
megmostam a ti lábaitokat, néktek is
meg kell mosnotok egymás lábait.

1Pét. 2,21.
15. Mert példát adtam néktek, hogy
amiképpen én cselekedtem veletek, ti
is akképpen cselekedjetek. Fil. 2,5.
16. Bizony, bizony mondom néktek:
A szolga nem nagyobb az ő uránál;
sem a követ nem nagyobb annál, aki
azt küldte. rész 15,20. Luk. 6,40. 1Ján. 2,6.
17. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesz−
tek, ha cselekszitek ezeket. Jak. 1,22. 2,14.
18. Nem mindnyájatokról szólok; tu−
dom én kiket választottam el; hanem
hogy beteljesedjék az Írás: Aki velem
ette a kenyeret, a sarkát emelte fel elle−
nem. Zsolt. 41,9. 2Tim. 2,19.
19. Most megmondom néktek, mie−
lőtt meglenne, hogy mikor meglesz,
higgyétek majd, hogy én vagyok.

Aki engem befogad

181._holy_trinity._father_holding_wand_son_cross.jpg

20. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki befogadja, ha valakit elküldök,
engem fogad be; aki pedig engem
befogad, azt fogadja be, aki engem
küldött.
Luk. 10,16.

Jézus jelzi árulóját

21. Mikor ezeket mondja vala Jézus,
igen nyugtalankodék szellemében, s
bizonyságot tett, és monda: Bizony,
bizony mondom néktek, hogy egy
közületek elárul engem. rész 12,27.
Mát. 26,21. Luk. 22,21. Csel. 1,17. 1Ján. 2,19.
22. A tanítványok ekkor egymásra
tekintének bizonytalankodva, hogy
kiről szól.
23. Egy pedig az Ő tanítványai közül a
Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret
vala Jézus. rész 19,26. 20,2. 21,7.
24. Int azért ennek Simon Péter, hogy
tudakozza meg, ki az, akiről szól?
25. Az pedig a Jézus kebelére hajol−
ván, monda néki: Uram, ki az?
26. Felele Jézus: Az, akinek én a
bemártott falatot adom. És bemártván
a falatot, adá az Iskarióti Júdásnak, a
Simon fiának. Zsolt. 109,5. Luk. 22,3.
27. És a falat után akkor beméne abba
a sátán. Monda azért néki Jézus: Amit
cselekszel, hamar cselekedjed.
28. Ezt pedig senki sem érté a leültek
közül, miért mondta néki.
29. Némelyek ugyanis állíták, mivel−
hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt
mondá néki Jézus: Vedd meg, amikre
szükségünk van az ünnepre; vagy,
hogy adjon valamit a szegényeknek.
rész 12,6.
30. Az pedig, mihelyt a falatot elvevé,
azonnal kiméne: ekkor éjszaka volt.

Új parancsolatot adok néktek

31. Mikor azért kiment, monda Jézus:
Most dicsőítteték meg az embernek
Fia, az Isten is megdicsőítteték Őben−
ne. rész 14,13. 1Pét. 4,11.
32. Ha megdicsőítteték Őbenne az
Isten, az Isten is megdicsőíti Őt ön−
magában, és ezennel megdicsőíti Őt.
rész 12,23. 17,1. 4.

jesus-ascension-08.jpg

33. Fiaim, egy kevés ideig még vele−
tek vagyok. Kerestek majd engem; de
amiként a zsidóknak mondám, hogy:
Ahová én megyek, ti nem jöhettek;
most néktek is mondom.
34. Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek; amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti
is egymást.
3Móz. 19,18. Ef. 5,2. 1Thess. 5,9.
Jak. 2,8. 1Pét. 1,22. 1Ján. 2,7. 3,11. 4,21.
35. Erről ismeri meg mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretni fogjátok. 1Ján. 3,14.

Péter fogadkozása

biblic22.jpg

36. Monda néki Simon Péter: Uram,
hová mégy? Felele néki Jézus: Ahová
én megyek, most énutánam nem jö−
hetsz; utóbb azonban utánam jössz.
rész 21,18. 2Pét. 1,14.
37. Monda néki Péter: Uram, miért
nem mehetek most utánad? Az élete−
met adom éretted! Luk. 22,23.
38. Felele néki Jézus: Az életedet
adod érettem? Bizony, bizony mondom
néked, nem szól addig a kakas, míg−
nem háromszor megtagadsz engem.
Mát. 26,34. Márk 14,30. Luk. 22,34.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 184
Heti: 46
Havi: 3 890
Össz.: 872 025

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 127. János Evangéliuma 10-13. 2009.04.11.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »