Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

14-17.FEJEZET

http://www.youtube.com/watch?v=VdJTrzCFmZ8

husvetra.jpg

Jézus az út az Atyához

427205.jpg

14 Ne nyugtalankodjék a ti szíve−
tek: higgyetek Istenben, és higy−
gyetek énbennem.
2. Az én Atyámnak házában sok lakó−
hely van; ha pedig nem volna, meg−
mondtam volna néktek. Elmegyek,
hogy helyet készítsek néktek. 2Kor. 5,1.
3. És ha majd elmegyek és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és
magamhoz veszlek titeket; hogy ahol
én vagyok, ti is ott legyetek. rész 12,26.
Csel. 1,11. 1Thess. 4,17.
4. És hogy hová megyek én, tudjátok;
az utat is tudjátok. rész 13,33. 17,24.
5. Monda néki Tamás: Uram, nem
tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk
azért az utat?
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, hanemha énálta−
lam.
rész 1,4. 17. 6,35. 8,32. 10,9. Zsid. 9,8.
7. Ha megismertetek volna engem,
megismertétek volna az én Atyámat
is; és mostantól fogva ismeritek Őt,
és láttátok Őt. rész 8,19. Zsid. 1,3.
8. Monda néki Fülöp: Uram, mutasd
meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta
veletek vagyok, és mégsem ismertél
meg engem, Fülöp? Aki engem látott,
látta az Atyát; mimódon mondod azért
te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

Kol. 1,15. Zsid. 1,3.
10. Nem hiszed−é, hogy én az Atyá−
ban vagyok, és az Atya énbennem van?
A beszédeket, amelyeket én mondok
néktek, nem magamtól mondom; ha−
nem az Atya, aki énbennem lakik, Ő
cselekszi e dolgokat.

rész 5,19. 10,38. 17,21. 1Ján. 5,7.
11. Higgyetek nékem, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énben−
nem van;
ha pedig nem, magukért
a cselekedetekért higgyetek nékem.
12. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki hisz énbennem, az is cselekszi
majd azokat a cselekedeteket, ame−
lyeket én cselekszem; és nagyobba−
kat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.

13. És akármit kértek majd az én
nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Jak. 1,5. 1Ján. 3,22. 5,14.
14. Ha valamit kértek az én nevem−
ben, én megcselekszem azt.

15. Ha engem szerettek, az én paran−
csolataimat megtartsátok. 1Ján. 5,3.

A Szent Szellem ígérete

peace-dove.jpg

16. És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.
Róm. 8,15.
17. Az igazságnak ama Szellemét:
akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de
ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik,
és bennetek marad.
1Ján. 2,20. 4,4.
18. Nem hagylak titeket árván; eljö−
vök tihozzátok. 1Ján. 2,27. 4,6.
19. Még egy kevés idő és a világ nem
lát engem többé; de ti megláttok en−
gem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20. Azon a napon megtudjátok majd
ti, hogy én az én Atyámban vagyok,
és ti énbennem, és én tibennetek.

rész 10,38. 16,16. 17,21. 1Kor. 15,20.
21. Aki ismeri az én parancsolataimat
és megtartja azokat, az szeret engem;
aki pedig engem szeret, azt szereti az
én Atyám, én is szeretem azt, és kijelen−
tem magamat annak. 1Ján. 2,5. 5,3.
22. Monda néki Júdás, nem az iskarió−
ti: Uram, mi dolog, hogy nékünk jelen−
ted ki magadat, és nem a világnak?
23. Felele Jézus és monda néki: Ha
valaki szeret engem, megtartja az én
beszédemet: és az én Atyám szereti azt,
és ahhoz megyünk, és benne lakozást
veszünk.
Zsolt. 91,1. 1Kor. 3,16. 1Ján. 2,24. 4,16.
24. Aki nem szeret engem, nem tartja
meg az én beszédeimet: és az a beszéd,
amelyet hallotok, nem az enyém, ha−
nem az Atyáé, aki küldött engem.
25. Ezeket beszéltem néktek, amíg
veletek voltam. rész 7,16. Jel. 3,20. 21,3.
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent
Szellem, akit az én nevemben küld
az Atya, Ő mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mind−
azokat, amiket mondottam néktek.

Luk. 24,49. 1Ján. 2,27.
27. Békességet hagyok néktek; az
én békességemet adom néktek: nem
úgy adom én néktek, amint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szíve−
tek, se ne féljen!
Ésa. 53,5. Fil. 4,7. Kol. 3,15.
28. Hallottátok, hogy én azt mondtam
néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok.
Ha szeretnétek engem, örvendeznétek,
hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyá−
hoz; mert az én Atyám nagyobb nálam−
nál. 1Kor. 11,3. Gal. 4,4. Fil. 2,6−−8.
29. És most mondtam meg néktek,
mielőtt meglenne: hogy amikor majd
meglesz, higgyetek. Ésa. 9,6. 42,1. 49,1−−6.
30. Nem sokat beszélek már veletek,
mert jön a világ fejedelme: és énben−
nem nincs semmije;
2Kor. 5,21. Fil. 2,8. 1Ján. 3,5.
31. De, hogy megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát és úgy cselekszem,
amint az én Atyám parancsolta nékem:
Keljetek fel, menjünk el innen. Zsid. 8,5.

Jézus az igazi szőlőtő

30.jpg

15 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az
én Atyám a szőlőműves.
2. Minden szőlővesszőt, amely énben−
nem gyümölcsöt nem terem, lemetsz;
mindazt pedig, amely gyümölcsöt te−
rem, megtisztítja, hogy több gyümöl−
csöt teremjen. Mát. 15,13. Zsid. 6,8.
3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd
által, amelyet szóltam néktek. Ef. 5,26.
4. Maradjatok énbennem és én is
tibennetek. Miképpen a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt magától,
hanemha a szőlőtőkén marad; akkép−
pen ti sem, hanemha énbennem marad−
tok. Ef. 2,21. 3,17. Kol. 1,23. 2,7. 1Ján. 2,6.

the_vine_and_the_branches_parable.jpg

5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő−
vesszők: Aki énbennem marad, én
pedig őbenne, az terem sok gyümöl−
csöt: mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.
Hós. 14,8. Fil. 4,13.
6. Ha valaki nem marad énbennem,
kivettetik, mint a szőlővessző, és meg−
szárad; és egybegyűjtik ezeket és a
tűzre vetik, és megégnek. Zsid. 6,4−−6.
7. Ha énbennem maradtok, és az
én beszédeim bennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és meg−
lesz az néktek.
rész 14,13. 16,23. 1Ján. 3,22.
8. Abban dicsőíttetik meg az én
Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremje−
tek; és legyetek nékem tanítványaim.

9. Amiképpen az Atya szeretett
engem, én is úgy szerettelek titeket:
maradjatok meg ebben az én szerete−
temben.
Mát. 5,16. Fil. 1,11.
10. Ha az én parancsolataimat meg−
tartjátok, megmaradtok az én szerete−
temben; amiképpen én megtartottam
az én Atyám parancsolatait, és meg−
maradok az Ő szeretetében. rész 14,23.
11. Ezeket beszéltem néktek, hogy
megmaradjon tibennetek az én örömem,
és a ti örömetek beteljék. rész 17,13.
12. Ez az én parancsolatom, hogy
szeressétek egymást, amiképpen én
szerettelek titeket. 1Thess. 4,9. 1Pét. 4,8.
13. Nincsen senkiben nagyobb szere−
tet annál, mintha valaki életét adja az ő
barátaiért. Róm. 5,7. Ef. 5,2. 1Ján. 3,11.
14. Ti az én barátaim vagytok, ha azo−
kat cselekszitek, amiket én parancsolok
néktek. rész 14,23.
15. Nem mondalak többé titeket szol−
gáknak; mert a szolga nem tudja, mit
cselekszik az ő ura; titeket pedig bará−
taimnak mondottalak; mert mindazt,
amit az én Atyámtól hallottam, tudtul
adtam néktek.
Csel. 20,27.
16. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és
én rendeltelek titeket, hogy ti elmen−
jetek és gyümölcsöt teremjetek, és
a ti gyümölcsötök megmaradjon;
hogy akármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja néktek.

rész 14,13. 16,23. 24. Mát. 28,19. 1Ján. 4,10.
17. Ezeket parancsolom néktek, hogy
egymást szeressétek.
Róm. 13,8−−10. Jak. 2,8. 1Ján. 2,7. 3,11. 4,21.
18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok
meg, hogy engem előbb gyűlölt nála−
tok. 1Ján. 3,1. 4,5.
19. Ha e világból volnátok, a világ
szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy
nem vagytok e világból, hanem én
választottalak ki magamnak titeket e
világból, azért gyűlöl titeket a világ.
20. Emlékezzetek meg ama beszé−
dekről, amelyeket én mondtam néktek:
Nem nagyobb a szolga az ő uránál.
Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek
majd; ha az én beszédemet megtartot−
ták, a tiéteket is megtartják majd.
21. De mindezt az én nevemért cse−
lekszik veletek, mivelhogy nem ismerik
azt, aki küldött engem. Mát. 24,9.
22. Ha nem jöttem volna és nem be−
széltem volna nékik, nem volna bűnük:
de most nincs mivel menteniük az ő
bűnüket. rész 9,41. Róm. 1,20. Jak. 4,17.
23. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én
Atyámat is. 1Ján. 2,23.
24. Ha ama cselekedeteket nem cse−
lekedtem volna közöttük, amelyeket
senki más nem cselekedett, nem volna
bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is,
mind engem, mind az én Atyámat.
25. De azért lett így, hogy beteljesedjék
a mondás, amely megiratott az ő törvé−
nyükben: Ok nélkül gyűlöltek engem.
Zsolt. 35,19. 69,4.
26. Mikor pedig eljön majd a
Vigasztaló, akit én küldök néktek
az Atyától, az igazságnak Szelleme,
aki az Atyától származik, Ő tesz majd
énrólam bizonyságot.
rész 14,26. 16,7. 13.
Csel. 1,8. 2,33. Róm. 8,14. 1Ján. 4,4. 5,6.
27. De ti is bizonyságot tesztek; mert
kezdettől fogva énvelem vagytok.
Csel. 2,32. 4,33. 1Pét. 5,1. 2Pét. 1,16.

Jézus megígéri a Vigasztalót

00000033.jpg

16 Ezeket beszéltem néktek, hogy
meg ne botránkozzatok.
2. A gyülekezetekből kirekesztenek ti−
teket; sőt jön idő, hogy aki öldököl tite−
ket, mind azt hiszi, hogy Istennek szol−
gál vele. Csel. 8,1. 9,1. 26,9.
3. És ezeket azért cselekszik veletek,
mert nem ismerték meg az Atyát, sem
engem. Róm. 10,2. 1Kor. 2,8. 1Tim. 1,13.
4. Ezeket pedig azért beszéltem nék−
tek, hogy amikor eljön az az idő, meg−
emlékezzetek róluk, hogy én mondtam
néktek. De ezeket kezdettől fogva nem
mondottam néktek, mivelhogy veletek
voltam.
5. Most pedig elmegyek ahhoz, aki
küldött engem; és senki sem kérdezi
tőlem közületek: Hová mégy?
6. Hanem, mivelhogy ezeket beszél−
tem néktek, a szomorúság töltötte el a
szíveteket.
7. De én az igazat mondom néktek:
Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert
ha el nem megyek, nem jön el hozzá−
tok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek,
elküldöm Őt tihozzátok.
rész 14,26. 15,26.
Csel. 1,8. 2,4. 33. 8,17. 9,17. 10,44−−46. 19,6.
1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Ef. 4,8. 1Ján. 4,4.
8. És Ő, amikor eljön, felfedi a vilá−
gnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet.
Csel. 2,22.
9. A bűnt, hogy nem hisznek énben−
nem, Róm. 1,18−−22. 3,9. 14,23.
10. Az igazságot, hogy én az én
Atyámhoz megyek, és többé nem láttok
engem, Ésa. 42,6. 21. 45,19.
Dán. 9,24. Csel. 2,32. Gal. 3,22.
11. És az ítéletet, hogy e világnak feje−
delme megítéltetett. Luk. 10,18. Csel. 26,18.
2Kor. 4,4. Ef. 2,2. Kol. 2,15. Zsid. 2,14.
12. Még sok mondanivalóm van hoz−
zátok, de most el nem hordozhatjátok.
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak
Szelleme, elvezet majd titeket minden
igazságra. Mert nem magától szól,
hanem azokat szólja, amiket hall,
és a bekövetkezendőket megjelenti
néktek.
1Ján. 2,20. 27.
14. Ő engem dicsőít majd, mert az
enyémből vesz, és megjelenti néktek.

rész 14,26. 15,26. Kol. 1,26.
15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém:
azért mondám, hogy az enyémből vesz,
és megjelenti néktek. rész 17,10. Gal. 1,19.
16. Egy kevés idő, és nem láttok en−
gem; és ismét egy kevés idő, és meglát−
tok majd engem: mert én az Atyához
megyek. Mát. 11,27.
17. Mondának azért az Ő tanítványai
közül egymásnak: Mi az, amit nékünk
mond: Egy kevés idő, és nem láttok
engem; és ismét egy kevés idő, és meg−
láttok majd engem; és: mert én az
Atyához megyek?
18. Mondának azért: Mi az a kevés
idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond.
19. Megérté azért Jézus, hogy Őt
akarnák megkérdezni, és monda nékik:
Arról tudakozzátok−é egymást, hogy azt
mondám: Egy kevés idő, és nem láttok
engem; és ismét egy kevés idő, és meg−
láttok majd engem?
20. Bizony, bizony mondom néktek,
hogy sírtok és jajgattok ti, a világ
pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a
ti szomorúságtok örömre fordul.
21. Az asszony mikor szül, gyötrő−
désben van, mert eljött az ő órája: de
mikor megszüli az ő gyermekét, nem
emlékezik többé a kínra az öröm miatt,
hogy ember született e világra.
22. Ti is azért most ugyan szomorú−
ságban vagytok, de ismét meglátlak
majd titeket, és örülni fog a ti szíve−
tek, és senki el nem veszi tőletek a ti
örömeteket.
Luk. 24,41. Csel. 13,52. 1Pét. 1,8.

Kérjetek és megkapjátok

23. És azon a napon nem kérdeztek
majd engem semmiről. Bizony, bizony
mondom néktek, hogy amit csak
kérni fogtok az Atyától az én nevem−
ben, megadja néktek.
rész 14,13. 15,16.
Mát. 7,7. 21,22. Márk 11,24. Luk. 11,9. Jak. 1,5.
24. Mostanáig semmit sem kértetek
az Atyától az én nevemben: kérjetek
és megkapjátok, hogy a ti örömetek
teljes legyen.
1Ján. 5,14. 15.
25. Ezeket példázatokban mondtam
néktek; de eljön az idő, amikor nem
példázatokban beszélek majd néktek,
hanem nyíltan beszélek néktek az
Atyáról. rész 16,29. Márk 4,11. 34. Luk. 8,10.
26. Azon a napon az én nevemben
kértek majd: és nem mondom nék−
tek, hogy én kérni fogom az Atyát
tiérettetek;

27. Mert maga az Atya szeret titeket,
mivelhogy ti szerettetek engem, és
elhittétek, hogy én az Istentől jöttem
ki.
rész 3,13. 14,21. 17,8.
28. Kijöttem az Atyától, és jöttem e
világba: ismét elhagyom e világot, és
elmegyek az Atyához. rész 13,3.
29. Mondának néki az Ő tanítványai:
Ímé, most nyíltan beszélsz és semmi
példázatot nem mondasz.
30. Most tudjuk, hogy te mindent
tudsz, és nincs szükséged arra, hogy
valaki téged megkérdezzen: erről hisz−
szük, hogy az Istentől jöttél ki. rész 17,8.
31. Felele nékik Jézus: Most hiszitek?
Ésa. 9,6. Róm. 5,1. Ef. 2,14. Kol. 1,24.
32. Ímé eljön az óra, és immár eljött,
hogy szétoszoljatok ki−ki az övéihez,
és engem egyedül hagyjatok; de nem
vagyok egyedül, mert az Atya velem
van.
rész 8,29. 20,10. Mát. 26,31.
33. Azért beszéltem ezeket néktek,
hogy békességetek legyen énbennem.
E világon nyomorúságtok lészen; de
bízzatok: én legyőztem a világot.

Ésa. 49,24. Róm. 8,37. 1Kor. 15,27.
Kol. 2,14. 15. Zsid. 2,14. 1Ján. 4,4. 5,4.

Jézus Krisztus főpapi imája

tableau.gethsemane.gif

17 Ezeket beszélte Jézus; és fele−
melé szemeit az égre, és monda:
Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te
Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen
téged;
2. Amiként te hatalmat adtál néki
minden testen, hogy örök életet adjon
mindennek, amit néki adtál.
Dán. 7,14. 1Kor. 15,25. Fil. 2,10. Zsid. 2,8.
3. Az pedig az örök élet, hogy meg−
ismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.
Ésa. 53,11. 1Kor. 8,4. 1Ján. 5,20.
4. Én dicsőítettelek téged e földön:
elvégeztem a munkát, amelyet reám
bíztál, hogy végezzem azt.
5. És most Te dicsőíts meg engem,
Atyám, temagadnál azzal a dicsőséggel,
amellyel bírtam tenálad a világ létele
előtt. rész 1,1. 10,30. Fil. 2,6. Kol. 1,15.
6. Megjelentettem a te nevedet az
embereknek, akiket e világból nékem
adtál: tiéid voltak, és nékem adtad
azokat, és a te beszédedet megtartot−
ták. rész 14,9. Zsolt. 22,22.
7. Most tudták meg, hogy mindaz
tetőled van, amit nékem adtál:
8. Mert ama beszédeket, amelyeket
nékem adtál, őnékik adtam; és ők
befogadták, és igazán megismerték,
hogy én tőled jöttem ki, és elhitték,
hogy Te küldtél engem. rész 16,27.
9. Én ezekért könyörgök: nem a vilá−
gért könyörgök, hanem azokért, akiket
nékem adtál, mert a tiéid. 1Ján. 5,19.
10. És az enyémek mind a tiéid, és a
tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem
őbennük. Róm. 8,30. 1Kor. 3,22.
11. És nem vagyok többé e világon,
de ők a világon vannak, én pedig tehoz−
zád megyek. Szent Atyám, tartsd meg
őket a te nevedben, akiket nékem
adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

rész 10,30. 1Pét. 1,5.
12. Mikor velük voltam a világon, én
megtartám őket a te nevedben; akiket
nékem adtál, megőrizém, és senki el
nem veszett közülük, csak a veszede−
lemnek fia, hogy az Írás beteljesüljön.
rész 6,39. 10,28. 13,18. 18,9. Zsolt. 109,8.
13. Most pedig tehozzád megyek; és
ezeket azért beszélem e világon, hogy
ők az én örömömet teljesen bírják
őmagukban.
Csel. 1,20. Zsid. 2,13. 1Ján. 2,19.
14. Én a te Igédet nékik adtam; és
a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem
e világból valók, amint hogy én sem e
világból vagyok.

15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket
e világból, hanem hogy őrizd meg őket
a gonosztól. Gal. 1,4. 2Thess. 3,3. 1Ján. 5,18.
16. Nem e világból valók, amint hogy
én sem e világból vagyok.
17. Szenteld meg őket a te igazsá−
goddal: A te Igéd igazság.

18. Amiképpen te küldtél engem
e világra, úgy küldtem én is őket e
világra;
1Kor. 1,30. 1Thess. 4,7.
19. És én őérettük odaszentelem
magamat, hogy ők is megszenteltekké
legyenek az igazságban. Zsid. 10,10.
20. De nem csak őérettük könyör−
gök, hanem azokért is, akik az ő be−
szédükre hisznek majd énbennem;

21. Hogy mindnyájan egyek legye−
nek; amint te énbennem, Atyám, és
én tebenned, hogy ők is egyek le−
gyenek mibennünk: hogy elhiggye a
világ, hogy te küldtél engem.

rész 10,38. 14,11. Fil. 2,6. 1Ján. 5,7.

Tökéletesen eggyé legyenek

22. És én azt a dicsőséget, ame−
lyet nékem adtál, őnékik adtam,
hogy egyek legyenek, amiképpen mi
egyek vagyunk:
1Ján. 1,3. 3,24.
23. Én őbennük, és te énbennem:
hogy tökéletesen eggyé legyenek, és
hogy megismerje a világ, hogy te küld−
tél engem, és szeretted őket, ami−
ként engem szerettél.
Kol. 3,4. Zsid. 12,23.
24. Atyám, akiket nékem adtál, aka−
rom, hogy ahol én vagyok, azok is én−
velem legyenek; hogy megláthassák az
én dicsőségemet, amelyet nékem adtál:
mert szerettél engem e világ alapjának
felvettetése előtt. rész 12,26. 14,3.
2Kor. 3,18. 1Thess. 4,17. 1Ján. 3,2.
25. Igazságos Atyám! És e világ nem
ismert téged, de én ismertelek téged;
és ezek megismerik, hogy te küldtél
engem;
26. És megismertettem ővelük a te
nevedet, és megismertetem; hogy
az a szeretet legyen őbennük, amellyel
engem szerettél, és én is őbennük
legyek. Ef. 3,17.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 27
Tegnapi: 184
Heti: 27
Havi: 3 871
Össz.: 872 006

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 128. János Evangéliuma 14-17. 2009.04.12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »