Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


dsc03603.jpg


JÉZUS ÉL!

A SÍR ÜRES!

JÉZUS FELTÁMADT! IGEN! FELTÁMADT!

2009 ÉVE.

http://www.youtube.com/watch?v=OajpCm4Ibe8s1030633.jpg

DICSŐSÉG ISTENNEK!

MIÉNK AZ ÖRÖK ÉLET!

HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN.

IZRAEL SZENTJE!

JÉZUS NEVÉBEN!

jesus_second_coming.jpg

SHALOM!

JÁNOS ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

18-21.FEJEZET

Jézus elfogatása

scan0023.jpg

18 Mikor ezeket mondta Jézus, ki−
méne az Ő tanítványaival együtt
túl a Kedron patakján, ahol egy kert
volt, amelybe bemenének Ő és a tanít−
ványai. Mát. 26,47. Márk 14,43. Luk. 22,39.
2. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is,
aki Őt elárulja vala; mivel gyakorta ott
gyűlt egybe Jézus az Ő tanítványaival.
2Sám. 15,23.
3. Júdás azért magához vevén a kato−
nai csapatot, és a papi fejedelmektől
és a farizeusoktól szolgákat, odaméne
fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverek−
kel. Csel. 1,16.
4. Jézus azért tudván mindazt, ami
reá következendő volt, előreméne, és
monda azoknak: Kit kerestek?
5. Felelének néki: A Názáreti Jézust.
Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt
pedig ővelük Júdás is, aki elárulta Őt.
Zsolt. 41,9. Mát. 21,11.
6. Mikor azért azt mondá nékik:
Én vagyok; hátra vonulának és
földre esének.
2Krón. 5,13. 14.
Ezék. 1,28. Mát. 17,6. Csel. 9,4. 26,14.
7. Ismét megkérdezé azért őket:
Kit kerestek? És azok mondának:
A Názáreti Jézust.
8. Felele Jézus: Mondtam néktek, hogy
én vagyok az. Azért, ha engem keres−
tek, ezeket bocsássátok el; Mát. 26,56.
9. Hogy beteljesüljön a beszéd, ame−
lyet mondott: Azok közül, akiket nékem
adtál, senkit sem vesztettem el.
rész 6,39. 17,12. Júd. 1.
10. Simon Péter pedig, akinek szab−
lyája volt, kirántá azt, és megüté a főpap
szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
A szolga neve pedig Málkus volt.
Mát. 26,51. Márk 14,47. Luk. 22,50.
11. Monda azért Jézus Péternek:
Tedd hüvelyébe a te szablyádat;
avagy nem kell−é kiinnom a pohárt,
amelyet az Atya adott nékem?
Mát. 20,20. 26,52.

Jézus vallomása a főtanács előtt

high_priest_33k_600wide.jpg

12. A csapat azért és az ezredes és
a zsidók szolgái megfogták Jézust,
és megkötözék Őt, Márk 14,53. Luk. 22,54.
13. És először Annáshoz vitték Őt;
mert apósa volt ez Kajafásnak, aki
abban az esztendőben főpap volt.
Mát. 26,3. 57. Luk. 3,2.
14. Kajafás volt pedig az, aki azt
tanácsolta a zsidóknak: jobb, hogy egy
ember vesszen el a népért. rész 11,49. 50.
15. Simon Péter pedig, és egy másik
tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanít−
vány pedig ismerős volt a főpappal,
és beméne Jézussal együtt a főpap
udvarába, Mát. 26,58. Márk 14,54. Luk. 22,54.
16. Péter pedig kívül állt az ajtónál.
Kiméne azért ama másik tanítvány,
aki a főpappal ismerős volt, és szóla az
ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert.

Péter megtagadja Jézust

peter_disowns_jesus.jpg

17. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző
leány: Nemde, te is ez ember tanítvá−
nyai közül való vagy? Monda ő: Nem
vagyok. Zsid. 13,12.
18. A szolgák pedig és a poroszlók ott
állnak vala, szítván a tüzet, mivelhogy
hűvös volt, és melegszenek vala. Ott állt
Péter is ővelük együtt, és melegszik
vala. Ésa. 53,12. Gal. 3,13.
19. A főpap azért kérdezé Jézust
az Ő tanítványai felől, és az Ő tanítása
felől. Dán. 9,26.
20. Felele néki Jézus: Én nyíltan szó−
lottam a világnak, én mindenkor tanítot−
tam a zsinagógában és a templomban,
ahol a zsidók mindenünnen össze−
gyülekeznek; és titkon semmit sem
szóltam. rész 10,38. 17,11. 23.
21. Mit kérdezel engem? Kérdezd
azokat, akik hallották, mit szóltam
nékik: ímé ők tudják, amiket nékik
szólottam. Gal. 3,28.
22. Mikor pedig Ő ezeket mondja
vala, egy a poroszlók közül, aki ott állt,
arcul üté Jézust, mondván: így felelsz−é
a főpapnak?
23. Felele néki Jézus: Ha gonoszul
szóltam, tégy bizonyságot a gonoszság−
ról; ha pedig jól, miért versz engem.
Kol. 3,14.
24. Elküldé Őt Annás megkötözve
Kajafáshoz, a főpaphoz.
Mát. 26,57. Márk 14,53. Luk. 22,54.
25. Simon Péter pedig ott állt és
melegszik vala. Mondának azért néki:
Nemde, te is a tanítványai közül való
vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem
vagyok. rész 13,22. 20,2. 21,7. 20. 24.

biblic22.jpg

26. Monda egy a főpap szolgái közül,
rokona annak, akinek a fülét Péter
levágta: Nem láttalak−e én téged vele
együtt a kertben?
27. Ismét megtagadá azért Péter; és a
kakas azonnal megszólala. rész 1,11. 16,32.

Jézus Pilátus előtt

800px-munkacsy_-_christ_before_pilate.jpg

28. Vivék azért Jézust Kajafástól a
törvényházba. Vala pedig reggel. És ők
nem menének be a törvényházba,
hogy meg ne fertőztessenek, hanem
hogy megehessék a húsvéti bárányt.
1Móz. 3,15. Zsolt. 2,1−−3 . 22,1−−21. 69,21.
Ésa. 50,6. 53,1−−11. Mát. 8,17. Gal. 3,13. 1Pét. 2,24.
29. Kiméne azért Pilátus hozzájuk,
és monda: Micsoda vádat hoztok fel
ez ember ellen?
30. Felelének és mondának néki: Ha
nem volna gonosztevő, nem adtuk vol−
na Őt a kezedbe. Róm. 10,4. Zsid. 10,1−−1 4.
31. Monda azért nékik Pilátus: Vigyé−
tek el ti, és ítéljétek meg Őt a ti törvé−
nyeitek szerint. Mondának azért néki
a zsidók: Nékünk senkit sem szabad
megölnünk; 1Thess. 5,10.
32. Hogy beteljesedjék Jézus szava,
amelyet monda, amikor jelenti vala,
hogy milyen halállal kell majd meg−
halnia.
33. Ismét beméne azért Pilátus a tör−
vényházba, és szólítja vala Jézust, és
monda néki: Te vagy a zsidók királya?
Mát. 27,11. Márk 15,2. Luk. 23,3.
34. Felele néki Jézus: Magadtól
mondod−é te ezt, vagy mások beszélték
néked énfelőlem? 1Ján. 5,6−−8.
35. Felele Pilátus: Avagy zsidó va−
gyok−e én? A te néped és a papifejedel−
mek adtak téged az én kezembe: mit
cselekedtél? rész 17,21. 20,31. 21,21. 1Ján. 1,1.
36. Felele Jézus: Az én országom nem
e világból való. Ha e világból való volna
az én országom, az én szolgáim vitéz−
kednének, hogy át ne adassam a
zsidóknak. Ámde az én országom nem
innen való.
37. Monda azért néki Pilátus: Király
vagy−é hát te csakugyan? Felele Jézus:
Te mondod, hogy én király vagyok.
Én azért születtem, és azért jöttem e
világra, hogy bizonyságot tegyek az
igazságról. Mindaz, aki az igazságból
való, hallgat az én szómra.
rész 8,47.
Ésa. 55,4. 1Pét. 1,23. 1Ján. 3,19. 4,6. Jel. 1,5. 3,14.
38. Monda néki Pilátus: Micsoda az
igazság? És amint ezt mondá, újra
kiméne a zsidókhoz, és monda nékik:
Én nem találok benne semmi bűnt.
39. Szokás pedig az nálatok, hogy el−
bocsássak néktek egyet a húsvétünne−
pen: akarjátok−é azért, hogy elbocsás−
sam néktek a zsidók királyát?
40. Kiáltának azért viszont mindnyá−
jan, mondván: Nem ezt, hanem Bara−
bást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt.
Luk. 23,19. Csel. 3,14.

Pilátus kiszolgáltatja Jézust

munkacsy_ecce_homo.jpg

19 Akkor azért előfogá Pilátus
Jézust, és megkorbácsoltatta.
Mát. 20,19. 27,26. Márk 15,15.
2. És a vitézek tövisből koronát fon−
ván, a fejére tették, és bíbor köntöst
adtak reá, Luk. 18,33.
3. És mondának: Üdvöz légy, zsidók
királya! És arcul csapdossák vala Őt.
Ésa. 50,6.
4. Majd ismét kiméne Pilátus, és
monda nékik: Ímé, kihozom Őt néktek,
hogy értsétek meg, hogy nem találok
benne semmi bűnt. rész 18,38. 2Kor. 5,21.
5. Kiméne azért Jézus a töviskoronát
és a bíbor köntöst viselve. És monda
nékik Pilátus: Ímhol az ember!
6. Mikor azért látják vala Őt a papi−
fejedelmek és a szolgák, kiáltozának,
mondván: Feszítsd meg, feszítsd meg!
Monda nékik Pilátus: Vigyétek el Őt ti,
és feszítsétek meg, mert én nem találok
bűnt Őbenne. Csel. 3,13.
7. Felelének néki a zsidók: Nékünk
törvényünk van, és a mi törvényünk
szerint meg kell halnia, mivelhogy
Isten Fiává tette magát.
8. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta
Pilátus, még inkább megrémült;
9. És ismét beméne a törvényházba,
és szóla Jézusnak: Honnét való vagy te?
De Jézus nem felelt néki.
10. Monda azért néki Pilátus: Nékem
nem szólsz−é? Nem tudod−é hogy hatal−
mam van arra, hogy megfeszítselek,
és hatalmam van arra, hogy szabadon
bocsássalak?
11. Felele Jézus: Semmi hatalmad
sem volna rajtam, ha felülről nem ada−
tott volna néked: nagyobb bűne van
azért annak, aki a te kezedbe adott
engem. rész 7,30. Luk. 22,53. Csel. 2,23.
12. Ettől fogva igyekszik vala Pilátus
Őt szabadon bocsátani; de a zsidók
kiáltozának, mondván: Ha ezt szabadon
bocsátod, nem vagy a császár barátja;
valaki magát királlyá teszi, ellene mond
a császárnak! Luk. 23,2. Csel. 17,7.
13. Pilátus azért, amikor hallja vala
e beszédet, kihozá Jézust, és üle a
törvénytevő székbe azon a helyen,
amelyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul
pedig Gabbatának.
14. Vala pedig a húsvét péntekje; és
mintegy hat óra. És monda a zsidók−
nak: Ímhol a ti királyotok! Mát. 27,24.
15. Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd
el, vidd el, feszítsd meg Őt! Monda
nékik Pilátus: A ti királyotokat feszít−
sem meg? Felelének a papifejedelmek:
Nem királyunk van, hanem császárunk!
Ezék. 21,26. 27.

Jézus megfeszítése

golgota.jpg

16. Akkor azért nékik adá Őt, hogy
megfeszíttessék. Átvevék azért Jézust
és elvivék. Mát. 27,26. Márk 15,15. Luk. 23,24.
17. És emelvén az Ő keresztfáját,
méne az úgynevezett Koponya helyére,
amelyet héberül Golgotának hívnak:
Zsid. 13,12.
18. Ahol megfeszíték Őt, és Ővele
más kettőt, egyfelől, és másfelől,
középen pedig Jézust.
Ésa. 53,12. Gal. 3,13. Kol. 2,15.
19. Pilátus pedig címet is írt, és felte−
vé a keresztfára. Az írás pedig ez volt:
A Názáreti Jézus, a zsidók királya.
Mát. 27,37. Márk 15,26. Luk. 23,38.
20. Sokan olvasák azért e címet a
zsidók közül; mivelhogy közel volt a
városhoz az a hely, ahol Jézus meg−
feszíttetett: és héberül, görögül és
latinul volt az írva.
21. Mondának azért Pilátusnak a
zsidók papifejedelmei: Ne írd: A zsidók
királya; hanem hogy Ő mondotta: A
zsidók királya vagyok.
22. Felele Pilátus: Amit megírtam,
megírtam.
23. A vitézek azért, mikor megfeszítet−
ték Jézust, vették az Ő ruháit, és négy
részre oszták, egy részt mindenik vitéz−
nek, és a köntösét. A köntös pedig var−
ratlan volt, felülről végig egybe szövött.
Márk 15,24. Luk. 23,34.
24. Mondának azért egymásnak: Ezt
ne hasogassuk el, hanem vessünk sor−
sot reá, kié legyen. Hogy beteljesedjék
az Írás, amely ezt mondja: Megosztoz−
tak ruháimon, és a köntösömre sorsot
vetettek. A vitézek tehát ezeket mű−
velék. Zsolt. 22,18.
25. A Jézus keresztje alatt pedig ott
állottak az Ő anyja, és anyjának nőtest−
vére; Mária, a Kleopás felesége, és
Mária Magdaléna.
Mát. 27,55. 56. Márk 15,40. Luk. 23,49.

Jézus utolsó szavai

jesus_crucified.jpg

26. Jézus azért, mikor látja vala, hogy
ott áll az Ő anyja és az a tanítvány,
akit szeret vala, monda az Ő anyjának:
Asszony, ímhol a te fiad!
rész 2,4. 13,23. 20,2. 21, 7. 20. 24.
27. Azután monda a tanítványnak:
Ímhol a te anyád! És ettől az órától
magához fogadá azt az a tanítvány.
rész 1,11.
28. Ezután tudván Jézus, hogy immár
minden elvégeztetett, hogy beteljesed−
jék az Írás, monda: Szomjúhozom.
1Móz. 3,15. Zsolt. 2,1−−3.
Zsolt. 22,1−−21. 69,21. Ésa. 50,6. 53,1−−11.
29. Volt pedig ott egy ecettel teli
edény. Azok azért szivacsot töltvén
meg ecettel, és izsópra tévén azt, oda−
nyújtották a szájához. Mát. 27,48.

Jézus halála

crucifixion2.jpg

30. Mikor azért elvette Jézus az ece−
tet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván
fejét, kibocsátá szellemét.
31. A zsidók pedig, hogy a testek
szombaton át a keresztfán ne maradja−
nak, miután péntek volt, mert annak a
szombatnak napja nagy nap volt, kérék
Pilátust, hogy törjék meg azoknak láb−
szárait és vegyék le őket. 5Móz. 21,23.
32. Eljövének azért a vitézek, és meg−
törék az elsőnek lábszárait és a másikét
is, aki Ővele együtt feszíttetett meg;
33. Mikor pedig Jézushoz értek és
látták, hogy Ő már halott, nem törték
meg az Ő lábszárait;
34. Hanem egy a vitézek közül dárdá−
val döfte meg az Ő oldalát, és azonnal
vér és víz jött ki abból.
35. És aki látta, bizonyságot tett, és
igaz az ő tanúbizonysága; és az tudja,
hogy ő igazat mond, hogy ti is higgye−
tek.
36. Mert azért lettek ezek, hogy betel−
jesedjék az Írás: Az Ő csontja meg ne tö−
rettessék. 2Móz. 12,46. Zsolt. 34,20.
37. Másutt ismét így szól az Írás:
Néznek majd Őreá, akit általszegeztek.
Zsolt. 22,18. Zak. 12,10.

Jézus temetése

burialofjesus.jpg

38. Ezek után pedig kéré Pilátust az
arimatiai József, aki a Jézus tanítványa
volt, de csak titokban, a zsidóktól való
félelem miatt, hogy levehesse a Jézus
testét. És megengedé Pilátus. Elméne
azért és levevé a Jézus testét.
rész 7,13. 9,22. 12,42.
Mát. 27,57. Márk 15,42. Luk. 23,50.
39. Eljöve pedig Nikodémus is, aki
éjszaka ment először Jézushoz, hozván
mirhából és áloéból való kenetet, mint−
egy száz fontot. rész 3,1. 7,50.
40. Vették azért a Jézus testét, és
begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos
szerekkel együtt, amint a zsidóknál
szokás temetni.
41. Azon a helyen pedig, ahol meg−
feszítteték, volt egy kert, és a kertben
egy új sír, amelybe még senki sem
helyeztetett. Luk. 23,53.
42. A zsidók péntekje miatt azért,
mivelhogy az a sír közel volt, abba
helyezék Jézust. Ésa. 53,9.

Jézus megjelenése
Mária Magdalénának

resurrection.jpg

20 A hétnek első napján pedig jó
reggel, amikor még sötétes volt,
odaméne Mária Magdaléna a sírhoz,
és látá, hogy elvétetett a kő a sírról.
Mát. 28,1. Márk 16,1. Luk. 24,1.
2. Futa azért és méne Simon Péterhez
és ama másik tanítványhoz, akit Jézus
szeret vala, és monda nékik: Elvitték az
Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették
Őt. rész 13,23. 19,26. 21,7.

s1030892.jpg

3. Kiméne azért Péter és a másik tanít−
vány, és menének a sírhoz.
Luk. 24,12.
4. Együtt futnak vala pedig mindket−
ten: de ama másik tanítvány hamar
megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz;
5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak
a lepedők; mindazáltal nem megy vala
be. rész 19,40.
6. Megjöve azután Simon Péter is
nyomban utána, és beméne a sírba:
és látá, hogy a lepedők ott vannak.
rész 11,44. Csel. 3,13.
7. És a keszkenő, amely az Ő fején
volt, nem együtt van a lepedőkkel,
hanem külön összegöngyölítve egy
helyen.
8. Akkor aztán beméne a másik tanít−
vány is, aki először jutott a sírhoz, és
lát és hisz vala.
9. Mert nem tudják vala még az Írást,
hogy fel kell támadnia a halálból.
Zsolt. 2,7. 16,10. Mát. 16,21. Csel. 13,34.
10. Visszamenének azért a tanítvá−
nyok az övéikhez.
11. Mária pedig kint állt a sírnál sírva.
Amíg azonban siránkozék, behajol vala
a sírba; Márk 16,5.
12. És láta két angyalt fehér ruhában
ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol
a Jézus teste feküdt.
13. És mondának azok néki: Asszony,
mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték
az én Uramat, és nem tudom, hova
tették Őt.
14. És mikor ezeket mondotta, hátra−
fordula, és látá Jézust ott állani, és nem
tudja vala, hogy Jézus az. Márk 16,9.
15. Monda néki Jézus: Asszony, mit
sírsz? Kit keresel? Az pedig azt gondol−
ván, hogy a kertész az, monda néki:
Uram, ha te vitted el Őt, mondd meg
nékem, hová tetted, és én elviszem Őt.
16. Monda néki Jézus: Mária! Az
megfordulván, monda néki: Rabbóni!
Ami azt jelenti: Mester! Mát. 23,8−−10.
17. Monda néki Jézus: Ne illess
engem; mert nem mentem még fel az
én Atyámhoz; hanem menj az én
atyámfiaihoz és mondd nékik: Fel−
megyek az én Atyámhoz és a ti Atyá−
tokhoz, és az én Istenemhez, és a ti
Istenetekhez. Róm. 8,29. Zsid. 2,11.
18. Elméne azért Mária Magdaléna,
hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta
az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.
Mát. 28,10. Ef. 1,17. 1Pét. 1,8.

Jézus megjelenik a tizenegynek

jesus_teaching_a_new_commandment.jpg

19. Mikor azért este volt, azon a
napon, a hétnek első napján, és mikor
az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek
a tanítványok, a zsidóktól való félelem
miatt, eljöve Jézus és megálla a közé−
pen, és monda nékik: Békesség nék−
tek! Márk 16,14. Luk. 24,36. 1Kor. 15,5.
20. És ezt mondván, megmutatá né−
kik a kezeit és az oldalát. Örvendezé−
nek azért a tanítványok, hogy látják vala
az Urat. Ésa. 11,2. 61,1.
21. Ismét monda azért nékik Jézus:
Békesség néktek! Amiként engem
küldött az Atya, én is akképpen kül−
delek titeket. rész 17,18. Mát. 28,18.
22. És mikor ezt mondta, rájuk le−
hele, és monda nékik: Vegyetek Szent
Szellemet: rész 16,7. Csel. 1,8. 1Ján. 4,4.
23. Akiknek bűneit megbocsátjátok,
megbocsáttatnak azoknak; akikéit meg−
tartjátok, megtartatnak.
Mát. 16,19. 18,18. Márk 16,16−−20.
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő
közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt
ővelük, amikor eljött Jézus. rész 11,16.
25. Mondának azért néki a többi tanít−
ványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda
nékik: Ha nem látom az Ő kezein a
szegek helyeit, és be nem bocsátom
ujjaimat a szegek helyébe, és az én
kezemet be nem bocsátom az Ő oldalá−
ba, semmiképpen el nem hiszem.
26. És nyolc nap múlva ismét bent vol−
tak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük.
Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus,
és megálla a középen, és monda: Bé−
kesség néktek! Ésa. 9,7. Kol. 1,20.
27. Azután monda Tamásnak: Hozd
ide a te ujjadat és nézd meg az én kezei−
met; és hozd ide a te kezedet, és bo−
csássad az én oldalamba: és ne légy
hitetlen, hanem hívő. 1Ján. 1,1. 1Tim. 1,17.
28. És felele Tamás és monda néki:
Én Uram, és én Istenem! Zsolt. 73,25. 26.
29. Monda néki Jézus: Mivelhogy
láttál engem, Tamás, hittél: boldogok,
akik nem látnak és hisznek. 1Pét. 1,8.
30. Sok más jelt is tett ugyan Jézus az
Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek
megírva ebben a könyvben; rész 21,25.
31. Ezek pedig azért írattak meg,
hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisz−
tus, az Istennek Fia, és hogy ezt
hívén, életetek legyen az Ő nevében.
Róm. 15,4. 1Pét. 1,9. 1Ján. 5,10−−13.

Jézus megjelenése a Tibériás tavánál

cro_v_c.jpg

21 Ezek után ismét megjelentette
magát Jézus a tanítványoknak
a Tibériás tengerénél; megjelentette
pedig ekképpen:
2. Együtt voltak Simon Péter és
Tamás, akit Kettősnek hívtak, és Ná−
tánáel, a galileai Kánából való, és a
Zebedeus fiai, és más kettő is az Ő tanít−
ványai közül.
3. Monda nékik Simon Péter: Elme−
gyek halászni. Mondának néki: El−
megyünk mi is teveled. Elmenének és
azonnal a hajóba szállának; és azon
az éjszakán nem fogtak semmit.
4. Mikor pedig immár reggeledék,
megálla Jézus a parton; a tanítványok
azonban nem ismerték meg, hogy
Jézus van ott. rész 20,14.
5. Monda azért nékik Jézus: Fiaim!
Van−é valami ennivalótok? Felelének
néki: Nincsen! Luk. 24,41.
6. Ő pedig monda nékik: Vessétek
a hálót a hajónak jobb oldala felől, és
találtok. Odavetették azért, és bevonni
már nem bírták azt a halaknak sokasá−
ga miatt. Luk. 5,4. 6. 7.
7. Szóla azért az a tanítvány, kit Jé−
zus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott!
Simon Péter azért amikor hallja vala,
hogy ott van az Úr, magára vevé az
ingét, mert mezítelen volt, és beveté
magát a tengerbe. Én. 8,7.
8. A többi tanítványok pedig a hajón
menének, mert nem messze voltak a
parttól, hanem mintegy kétszáz sing−
nyire, és vonszolták a hálót a halakkal.
9. Mikor azért a partra szállának,
látják, hogy parázs van ott, és azon
felül hal és kenyér. 1Kir. 19,6.
10. Monda nékik Jézus: Hozzatok a
halakból, amelyeket most fogtatok.
11. Felszálla Simon Péter, és kivoná
a hálót a partra, amely tele volt nagy
halakkal, százötvenhárommal; és noha
ennyi volt, nem szakadozik vala a háló.
12. Monda nékik Jézus: Jertek, ebé−
deljetek. A tanítványok közül pedig
senki sem meri vala tőle megkérdezni:
Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy
Ő az Úr. Csel. 10,41.
13. Odaméne azért Jézus, és vevé a
kenyeret és adá nékik, és hasonló−
képpen a halat is.
14. Ezzel már harmadszor jelent meg
Jézus az Ő tanítványainak, minekutána
feltámadt a halálból. rész 20,19. 26.

Péter megbízatása

peter.jpg

15. Mikor aztán megebédelének,
monda Jézus Simon Péternek: Simon,
Jónának fia: jobban szeretsz−é engem
ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; Te
tudod, hogy szeretlek téged! Monda né−
ki Jézus: Legeltesd az én bárányai−
mat!
Csel. 20,28. Ef. 4,11.
16. Monda néki ismét másodszor is:
Simon, Jónának fia, szeretsz−é engem?
Monda néki: Igen, Uram; Te tudod,
hogy én szeretlek téged. Monda néki
Jézus: Őrizd az én juhaimat!
17. Monda néki harmadszor is: Simon,
Jónának fia, szeretsz−é engem? Meg−
szomorodék Péter, hogy harmadszor is
mondotta néki: Szeretsz−é engem? És
monda néki: Uram, Te mindent tudsz;
Te tudod, hogy én szeretlek téged.
Monda néki Jézus: Legeltesd az én
juhaimat!
Csel. 1,24. Róm. 8,27. 1Thess. 2,4.
18. Bizony, bizony mondom néked,
amikor ifjabb voltál, felövezéd magadat,
és oda mentél, ahova akartál; mikor
pedig megöregszel, kinyújtod a te ke−
zedet és más övez fel téged, és oda
visz, ahová nem akarod. Csel. 12,3. 4.
19. Ezt pedig azért mondá, hogy
jelentse, milyen halállal dicsőíti majd
meg az Istent. És ezt mondván, szóla
néki: Kövess engem! Fil. 1,20.
20. Péter pedig megfordulván, látja,
hogy követi az a tanítvány, akit szeret
vala Jézus, ki nyugodott is ama vacsora
közben az Ő kebelén és mondá: Uram!
Ki az, aki elárul téged? rész 13,23.
21. Ezt látván Péter, monda Jézusnak:
Uram, ez pedig mint lészen? Csel. 1,6.
22. Monda néki Jézus: Ha akarom,
hogy ő megmaradjon, amíg eljövök,
mi közöd hozzá? Te kövess engem!

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 129. JÉZUS ÉL! A SÍR ÜRES! Jézus feltámadt! Igen! Feltámadt! 2009.04.13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »