Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁRK ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

1-4.FEJEZET

Keresztelő János
Jézus Krisztust hirdeti

john_the_baptist.jpg

1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia Evan−
géliumának kezdete,
Ján. 1,1−−14. Róm. 8,3. 1Ján. 4,15.
2. Amint meg van írva a prófétáknál:
Ímé, én elküldöm az én követemet a Te
orcád előtt, aki megkészíti a Te utadat
előtted; Mal. 3,1. Mát. 3,1. Luk. 3,1. Ján. 1,19.
3. Kiáltónak szava a pusztában: Ké−
szítsétek meg az Úrnak útját, egyen−
gessétek meg az Ő ösvényeit:
Ésa. 40,3. 45,2−−5. Mát. 3,3. Luk. 3,4. Ján. 1,23.
4. Előáll vala János, keresztelvén
a pusztában és prédikálván a meg−
térésnek keresztségét a bűnöknek
eltörlésére.
5. És kiméne hozzá Júdeának egész
tartománya és a jeruzsálembeliek is, és
megkeresztelkedének mindnyájan
őáltala a Jordán vizében, bűneikről
vallást tévén.
6. János pedig teveszőrruhát és de−
reka körül bőrövet viselt, és sáskát és
erdei mézet evett.
7. És prédikála, mondván: Utánam
jön, aki nagyobb nálam, akinek nem
vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujá−
nak szíját megoldjam. rész 3,5.
Ján. 1,27. Csel. 11,16. 13,25.
8. Én vízzel kereszteltelek titeket,
de Ő Szent Szellemmel keresztel
titeket. Ésa. 44,3. Jóel 2,28.
Csel. 2,4. 10,45. 11,15. 16. 19,4. 1Kor. 12,13.

Jézus megkeresztelése

baptism.jpg

9. És lőn azokban a napokban, eljöve
Jézus a galileai Názáretből, és meg−
keresztelteték János által a Jordánban.
Mát. 3,13. Luk. 2,51. 3,21. Ján. 1,31.
10. És azonnal feljövén a vízből, látá az
egeket megnyilatkozni, és a Szellemet
mint egy galambot Őreá leszállani;
11. És szózat lett az égből: Ez az én
szerelmes fiam, akiben én gyönyör−
ködöm. Zsolt. 2,7. Mát. 3,16. 17. 2Pét. 1,17.

Megkísértése

temptation-of-jesus.jpg

12. És a Szellem azonnal elragadá
Őt a pusztába. Mát. 4,1. Luk. 4,1.
13. És ott volt a pusztában negyven
napig kísértetve a sátántól, és a vad−
állatokkal volt együtt; és az angyalok
szolgálnak vala néki. 1Tim. 3,16.
14. Miután pedig János tömlöcbe vet−
tetett, elméne Jézus Galileába, prédikál−
ván az Isten országának Evangéliumát,
15. És mondván: Betelt az idő, és
elközelített az Istennek országa;
térjetek meg, és higgyetek az Evan−
géliumban.
Zsolt. 110,3. Dán. 2,44. 9,25. Gal. 4,4. Ef. 1,10.

Jézus elhívja első tanítványait

16. Mikor pedig Galilea tengere
mellett járt, látá Simont és Andrást,
annak testvérét, amint a tengerbe hálót
vetettek; mert halászok voltak.
Mát. 4,18. Luk. 5,1.
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla
nékik, mondván: Nékem adatott min−
den hatalom mennyen és földön.
Dán. 7,13. Ef. 1,21. Fil. 2,9. 1Pét. 3,22. Jel. 17,14.

17. És monda nékik Jézus: Kövesse−
tek engem, és én emberek halászává
teszlek benneteket.
18. És azonnal elhagyván az ő hálói−
kat, követék Őt.
19. És onnan egy kevéssé elébb
menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és
annak testvérét, Jánost, amint a hajóban
azok is a hálókat kötözgetik vala.
20. És azonnal hívá őket. És ők
atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal
a hajóban hagyva, utána mentek.
21. És bemenének Kapernaumba;
és mindjárt szombatnapon bemenvén
a zsinagógába, tanít vala.
22. És elálmélkodának az Ő tanítá−
sán; mert úgy tanítja vala őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy,
mint az írástudók. Mát. 7,28. 29.

Jézus tisztátalan szellemet űz ki

23. Vala pedig azok zsinagógájában
egy ember, akiben tisztátalan szellem
volt, és felkiálta, Luk. 4,31.
24. És monda: Ah! mi dolgunk van
nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért
jöttél−é, hogy elveszíts minket? Tudom,
hogy ki vagy Te: az Istennek Szentje.
Zsolt. 16,10. Mát. 8,29. Csel. 2,31. Jak. 2,19.
25. És megdorgálá őt Jézus, mond−
ván: Némulj meg, és menj ki belőle!
26. És a tisztátalan szellem megszag−
gatá őt, és fennszóval kiáltva, kiméne
belőle. rész 9,20.
27. És mindnyájan elálmélkodának,
annyira, hogy egymás között kér−
dezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda
új tudomány ez, hogy hatalommal
parancsol a tisztátalan szellemek−
nek is, és engedelmeskednek néki?
28. És azonnal elméne az Ő híre
Galilea egész környékére.

Jézus sok beteget meggyógyít

29. És a zsinagógából azonnal ki−
menvén, a Simon és András házához
menének Jakabbal és Jánossal együtt.
Mát. 8,14. Luk. 4,38.
30. A Simon anyósa pedig hideglelés−
ben fekszik vala, és azonnal szólának
néki felőle.
31. És Ő odamenvén, fölemelé azt,
annak kezét fogván; és elhagyta azt
a hideglelés azonnal, és szolgál vala
nékik. Zsolt. 103,3.
32. Estefelé pedig, amikor leszállt a
nap, mind hozzá vitték a betegeseket
és az ördöngösöket;
33. És az egész város odagyűlt az ajtó
elé.
34. És meggyógyíta sokakat, akik
különféle betegségekben sínylődnek
vala; és sok ördögöt kiűze, és nem
hagyja vala szólni az ördögöket, mi−
velhogy Őt ismerék. Luk. 4,41. Csel. 16,17.
35. Kora reggel pedig, még szürkület−
kor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy
puszta helyre, és ott imádkozék. Zsid. 5,7.
36. Simon pedig és a vele lévők utána
sietének;
37. És amikor megtalálák Őt, mondá−
nak néki: Mindenki téged keres.
38. És Ő monda nékik: Menjünk a
közel való városokba, hogy ott is pré−
dikáljak, mert azért jöttem. Ésa. 61,1.
39. És prédikál vala azoknak zsinagó−
gáiban, egész Galileában, és sok ördö−
göt kiűz vala. 1Móz. 3,15. Mát. 4,23. Luk. 4,44.

Jézus megtisztítja a bélpoklost

40. És jött hozzá egy bélpoklos, kér−
vén Őt és leborulván előtte, és mond−
ván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz en−
gem. 1Móz. 18,14. Mát. 8,2. Luk. 5,12.
41. Jézus pedig könyörületességre
indulván, kezét kinyújtva megérinté őt,
és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
Zsid. 2,17. 4,15.
42. És amint ezt mondja vala, azonnal
eltávozék tőle a poklosság és meg−
tisztula.
43. És erősen megfenyegetvén, azon−
nal elküldé őt,
44. És monda néki: Meglásd, hogy
senkinek semmit ne szólj; hanem eredj
el, mutasd meg magadat a papnak, és
vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes
parancsolt, bizonyságul nékik.
3Móz. 14,2−−32.
45. Az pedig kimenvén, kezde sokat
beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira,
hogy nyilvánosan immár be sem mehe−
tett Jézus a városba, hanem kint, puszta
helyeken volt, és mennek vala hozzá
mindenfelől.

Jézus meggyógyítja a gutaütöttet

2 Napok múlva pedig ismét beméne
Kapernaumba, és meghallák, hogy
otthon van. Mát. 9,1. Luk. 5,17.
2. És azonnal sokan összegyülekezé−
nek, annyira, hogy még az ajtó elébe
sem fértek; és hirdeté nékik az Igét.
Ésa. 61,1. Ef. 2,17. Zsid. 2,3.
3. És jövének hozzá egy gutaütöttet
hozva, akit négyen emelnek vala.
4. És mivel a sokaság miatt nem
férkőzhettek azzal hozzá, megbonták
ama háznak fedelét, ahol Ő vala, és
rést törvén, leereszték a nyoszolyát,
amelyben a gutaütött feküdt. Zsolt. 103,3.
5. Jézus pedig azoknak hitét látván,
monda a gutaütöttnek: Fiam, meg−
bocsáttattak néked a te bűneid. Zsid. 4,13.
6. Voltak pedig ott némely írástudók,
akik ott ülnek vala, szívükben így okos−
kodván:
7. Mi dolog, hogy ez ilyen káromláso−
kat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket,
hanemha egyedül az Isten? Ésa. 43,25.
8. És Jézus azonnal észrevette az Ő
szellemével, hogy azok magukban így
okoskodnak, és monda nékik: Miért
gondoljátok ezeket a ti szívetekben?
1Sám. 16,7. Zsolt. 7,9. 139,1. Jer. 17,10. Mát. 9,4.
9. Mi könnyebb, azt mondanom−é a
gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a
te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel,
vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?
10. Hogy pedig megtudjátok, hogy
az ember Fiának van hatalma e földön
a bűnöket megbocsátani, monda a guta−
ütöttnek: Ésa. 53,11. Dán. 7,14.
11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel
a te nyoszolyádat, és eredj haza.
12. Az pedig azonnal fölkelt, és felvé−
vén nyoszolyáját, kiment mindenkinek
láttára; úgyhogy mindenki elálmélko−
dott, és dicsőítette az Istent, ezt mond−
ván: Sohasem láttunk ilyet! Zsolt. 33,9.

Lévi elhívatása

13. És ismét kiméne a tenger mellé;
és az egész sokaság megy vala hozzá,
és Ő tanítja vala őket. Mát. 9,9. Luk. 5,27.
14. És amikor tovaméne, meglátá
Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő
helyen ül vala, és monda néki: Kövess
engem. És felkelvén, követi vala Őt.
15. És lőn, amikor Ő ennek házában
asztalhoz ült, a vámszedők és bűnösök
is sokan odaülnek vala Jézussal és az
Ő tanítványaival; mert sokan voltak,
és követték Őt.
16. És amikor látták az írástudók és
a farizeusok, hogy együtt eszik a vám−
szedőkkel és bűnösökkel, mondának
az Ő tanítványainak: Mi dolog, hogy
a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik
és iszik? Ésa. 65,5.
17. És amikor ezt hallja vala Jézus,
monda nékik: Nem az egészségesek−
nek van szükségük orvosra, hanem a
betegeknek; nem azért jöttem, hogy
igazakat, hanem hogy bűnösöket hív−
jak megtérésre.
Mát. 9,13. 18,11. Luk. 5,31. 1Tim. 1,15.

A böjtről

18. A János és a farizeusok tanítványai
pedig böjtölnek vala. Odamentek azért
és mondának néki: Mi az oka, hogy
Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai
böjtölnek, a te tanítványaid pedig nem
böjtölnek? Mát. 9,14. Luk. 5,33.
19. Jézus pedig monda nékik: Avagy
böjtölhet−é a vőlegény násznépe, amíg
velük van a vőlegény? Ameddig a
vőlegény velük van, nem böjtölhetnek.
Én. 1,4.
20. De jönnek majd napok, amikor
elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor
böjtölni fognak azokon a napokon.
21. Senki sem varr pedig új posztóból
foltot ó ruhára; máskülönben ami azt
kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a
régiből, és nagyobb szakadás lesz.
Ésa. 54,5. 2Kor. 11,2. Ef. 5,25. Jel. 19,7. 21,1.
22. És senki sem tölt új bort régi töm−
lőkbe; különben az új bor a tömlőket
szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők
is elpusztulnak; hanem az új bort új
tömlőkbe kell tölteni. 2Kor. 5,17.

Kalásztépés szombatnapon

thedisciplespluckingcornonthesabbath.jpg

23. És lőn, hogy szombatnapon a
vetések közt megy vala által, és az Ő
tanítványai mentükben a kalászokat
kezdék vala szaggatni.
5Móz. 23,25. Mát. 12,1. Luk. 6,1.
24. Ekkor a farizeusok mondának
néki: Ímé, miért művelik azt szombat−
napon, amit nem szabad?
25. Ő pedig monda nékik: Soha sem
olvastátok−é, mit tett Dávid, mikor
szükségben volt és megéhezett társai−
val egybe?
26. Mi módon ment be az Isten házá−
ba az Abiátár főpap idejében és ette
meg a szent kenyereket, amelyeket
nem szabad megenni csak a papoknak;
és adott a társainak is? 3Móz. 24,9. 1Sám. 21,4.
27. És monda nékik: A szombat lett az
emberért, nem az ember a szombatért.
28. Annakokáért az embernek Fia ura
a szombatnak is. Ef. 1,20. 21. 1Pét. 3,22.

Jézus szombatnapon gyógyít

3 És ismét bement a zsinagógába, és
volt ott egy sorvadt kezű ember.
Mát. 12,9. Luk. 6,6.
2. És lesik vala Őt, hogy meggyógyít−
ja−é szombatnapon; hogy vádolhassák Őt.
3. Akkor monda a sorvadt kezű em−
bernek: Állj elő a középre.
4. Azoknak pedig monda: Szabad−é
szombatnapon jót vagy rosszat tenni?
Életet menteni, vagy veszni hagyni?
De azok hallgatnak vala.
5. Ő pedig elnézvén őket haraggal,
bánkódván szívük keménysége
miatt, monda az embernek: Nyújtsd
ki a kezedet. És kinyújtá, és meg−
gyógyult a keze, és éppé lett, mint
a másik. Zsolt. 69,9. Ezék. 34,16.
6. Akkor a farizeusok kimenvén, a
Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot
tartottak ellene, hogy elveszítsék Őt.
Mát. 12,14. 22,16.

Jézus meggyógyít sok beteget

7. Jézus pedig elment tanítványaival
a tenger mellé; és nagy sokaság követé
Őt Galileából és Júdeából, Mát. 12,15.
8. És Jeruzsálemből és Idumeából
és a Jordánon túlról; és a Tírusz és a
Szidón környékiek is, amikor hallották,
hogy miket tesz vala, nagy sokasággal
jöttek Őhozzá. Luk. 6,17.
9. És megmondá tanítványainak, hogy
egy kis hajót tartsanak néki készen,
a sokaság miatt, hogy ne szorongassák
Őt.
10. Mert sokakat meggyógyított,
úgyhogy akiknek valami bajuk volt,
reá rohanának, hogy illethessék Őt.
11. A tisztátalan szellemek is, mikor
meglátták Őt, leborulának előtte, és
kiáltának, mondván: Te vagy az Isten−
nek a Fia. rész 1,1. 23. Luk. 4,41. Csel. 16,17.
12. Ő pedig erősen fenyegeti vala
őket, hogy Őt ki ne jelentsék. rész 1,25.

Jézus kiválasztja a tizenkettőt

12apostles.jpg

13. Azután felment a hegyre, és
magához szólítá, akiket akar vala;
és hozzá menének. Mát. 10,1. Luk. 6,12.
14. És választa tizenkettőt, hogy vele
legyenek, és hogy kiküldje őket
prédikálni, Luk. 10,19. Ján. 1,12. 42.
15. És hatalmuk legyen a betegeket
gyógyítani és az ördögöket kiűzni:
16. Simont, akinek Péter nevet ada;
17. És Jakabot, a Zebedeus fiát, és
Jánost, a Jakab testvérét; és Boaner−
ges nevet ada nékik, amely azt teszi:
mennydörgés fiai; Ésa. 58,1.
18. És Andrást és Fülöpöt, Bertalant és
Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát,
Taddeust, és a kananeai Simont, Júd. 1.
19. És az Iskarióti Júdást, aki el is
árulta Őt. Ján. 18,2. 5.

Feddi a farizeusokat
a Szent Szellem elleni káromlásért

20. Azután hazatértek. És ismét
egybegyűlt a sokaság, annyira, hogy
még nem is ehetének.
21. Amint az övéi ezt meghallották,
eljöttek, hogy megfogják Őt; mert azt
mondják vala, hogy magánkívül van.
22. Az írástudók pedig, akik Jeruzsá−
lemből jöttek le, azt mondák, hogy:
Belzebúb van vele, és: Az ördögök
fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Mát. 9,34. 10,25. Luk. 11,15. Ján. 7,20. 8,48.
23. Ő pedig magához híván azokat,
példázatokban monda nékik: sátán
miként tud sátánt kiűzni? Mát. 12,24.
24. És ha egy ország önmagában
meghasonlik, meg nem maradhat az
az ország.
25. És ha egy ház önmagában meg−
hasonlik, meg nem maradhat az a ház.
26. És ha a sátán önmaga ellen támadt
és meghasonlott, nem maradhat meg,
hanem vége van.

Az erőset megkötözni

27. Nem rabolhatja el senki az erős−
nek kincseit, bemenvén annak házába,
hanemha előbb az erőset megkötözi, és
azután rabolja ki annak házát. Ésa. 49,24.
Mát. 12,29. 18,18. Luk. 11,21. 22.
28. Bizony mondom néktek, hogy
minden bűn megbocsáttatik az embe−
rek fiainak, még a káromlások is mind,
amelyekkel káromlanak: 1Ján. 5,16.
29. De aki a Szent Szellem ellen szól
káromlást, nem nyer bocsánatot soha,
hanem örök kárhozatra méltó;
Csel. 7,51. 2Thess. 1,9. Zsid. 6,4.
30. Mivelhogy ezt mondják vala:
Tisztátalan szellem van Őbenne.

Jézus igazi rokonai

31. És megérkezének az Ő testvérei
és az Ő anyja, és kívül megállva, bekül−
dének hozzá, hivatván Őt.
Mát. 12,46. Luk. 8,19.
32. Körülötte pedig sokaság ül vala;
és mondának néki: Ímé, a te anyád és
a te testvéreid ott kint, keresnek téged.
33. Ő pedig felele nékik, mondván: Ki
az én anyám, vagy kik az én testvéreim?
34. Azután elnézvén köröskörül a
körülötte ülőkön, monda: Ímé, az én
anyám és az én testvéreim. Róm. 8,29.
35. Mert aki az Isten akaratát
cselekszi, az az én fitestvérem és
nőtestvérem és az én anyám. Zsid. 2,11.

A magvetés példázata

kesower2.jpg

4 És ismét kezde tanítani a tenger
mellett. És nagy sokaság gyűlt
hozzá, úgyhogy Ő a hajóba lépvén,
a tengeren ül vala, az egész sokaság
pedig a tenger mellett a földön volt.
2. És sokat tanítja vala őket példá−
zatokban, és ezt mondja vala nékik
tanításában:
3. Halljátok: Ímé, a magvető kiméne
vetni. Mát. 13,4. Luk. 8,4.
4. És lőn vetés közben, hogy némely
az út mellé esék, és eljövének az égi
madarak és megevék azt.
5. Némely pedig a köves helyre esék,
ahol nem sok földje volt, és hamar
kikelt, mivel nem volt mélyen a földben.
6. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és
mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt.
7. Némely pedig a tövisek közé esék,
és felnövekedének a tövisek, és meg−
fojták azt, és nem adott gyümölcsöt.
8. Némely pedig a jó földbe esék;
és ád vala növekedő és bővölködő
gyümölcsöt, és némely hoz vala har−
mincannyit, némely hatvanannyit,
némely pedig százannyit. Ján. 15,5.
9. És monda nékik: Akinek van füle
a hallásra, hallja. Péld. 2,1. 4,7. Kol. 4,5.
10. Mikor pedig egyedül vala, meg−
kérdezék Őt a körülötte lévők a tizen−
kettővel együtt a példázat felől.
11. Ő pedig monda nékik: Néktek
adatott, hogy az Isten országának titkát
tudjátok, ama kívül levőknek pedig pél−
dázatokban adatnak mindenek,1Kor. 1,18.
12. Hogy nézvén nézzenek és ne
lássanak; és hallván halljanak és ne
értsenek, hogy soha meg ne térjenek és
bűneik meg ne bocsáttassanak.
Ésa. 6,9. 10. 44,18.
Jer. 5,27. Ján. 12,40. Csel. 28,26. Róm. 11,8.
13. És monda nékik: Nem értitek ezt a
példázatot? Akkor mimódon értitek
meg majd a többi példázatot?
14. A magvető az Igét hinti.
Mát. 13,19. Ef. 3,8. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23. 25.
15. Az útfélen valók pedig azok, akik−
nek hintik az Igét, de amint hallják,
azonnal eljön a sátán, és elragadja a
szívükbe vetett Igét.
16. És hasonlóképpen a köves helyre
vetettek azok, akik amint hallják az Igét,
mindjárt örömmel fogadják,
17. De nincs bennük gyökere, hanem
ideig valók; azután, ha nyomorúság
vagy háborúság támad az Ige miatt,
azonnal megbotránkoznak.
18. A tövisek közé vetettek pedig
azok, akik az Igét hallják,
19. De a világi gondok és a gazdag−
ság csalárdsága és egyéb dolgok kíván−
sága közbejövén, elfojtják az Igét, és
gyümölcstelen lesz.
Zsolt. 52,7. Péld. 23,5. Préd. 5,13.
Luk. 18,24. Csel. 5,1. 1Tim. 6,9. 17. Tit. 1,11.
20. A jó földbe vetettek pedig azok,
akik hallják az Igét és beveszik, és
gyümölcsöt teremnek, némely har−
mincannyit, némely hatvanannyit,
némely százannyit.
Róm. 7,4. 2Kor. 5,17. 1Pét. 1,23.
21. És monda nékik: Avagy azért
hozzák−é elő a gyertyát, hogy véka
alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem
azért−é, hogy a gyertyatartóba tegyék?
Mát. 5,15. Luk. 8,16. 11,33.
22. Mert nincs semmi rejtett dolog,
ami meg ne jelentetnék; és semmi sem
volt eltitkolva, hanem hogy nyilvános−
ságra jusson. Mát. 10,26. Luk. 12,2. 1Ján. 1,2.
23. Ha valakinek van füle a hallásra,
hallja.
24. És monda nékik: Megjegyezzétek,
amit hallotok: Amilyen mértékkel
mértek, olyannal mérnek néktek, sőt
ráadást adnak néktek, akik halljátok.
Mát. 7,2. 2Kor. 9,6. 1Ján. 4,1.
25. Mert akinek van, annak adatik;
és akinek nincs, attól az is elvétetik,
amije van. Mát. 13,12. 25,29. Luk. 8,18. 19,26.

További példázatok Isten országáról

26. És monda: Úgy van az Isten
országa, mint mikor az ember beveti
a magot a földbe.
27. És alszik és fölkel, éjjel és nappal;
a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem
tudja miképpen. Luk. 17,6. Jak. 5,7.
28. Mert magától terem a föld, először
füvet, azután kalászt, azután teljes búzát
a kalászban.
29. Mihelyt pedig a gabona arravaló,
azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás
elérkezett. Jel. 14,15.
30. És monda: Mihez hasonlítsuk az
Isten országát? Avagy milyen példában
példázzuk azt?
31. A mustármaghoz, amely mikor
a földbe vettetik, minden földi magnál
kisebb, Mát. 13,31. Luk. 13,18.
32. És mikor elvettetik, felnő, és min−
den veteménynél nagyobb lesz, és nagy
ágakat hajt, úgyhogy árnyéka alatt fész−
ket rakhatnak az égi madarak. Mal. 1,11.
33. És sok ilyen példázatban hirdeti
vala nékik az Igét, úgy, amint meg−
érthetik vala. Mát. 13,34. Ján. 16,12.
34. Példázat nélkül pedig nem szól
vala nékik; maguk közt azonban a
tanítványoknak mindent megmagyaráz
vala. Mát. 13,11.

A tenger lecsendesítése

jesus-calms-the-storm_1_.jpg

35. Azután monda nékik azon a
napon, amint este lett: Menjünk át a
túlsó partra. Ésa. 42,4. Mát. 8,18. Luk. 8,22.
36. Elbocsátván azért a sokaságot,
elvitték Őt, úgy amint a hajóban volt;
de más hajók is voltak vele.
37. Akkor nagy szélvihar támadt, a
hullámok pedig becsapnak vala a hajó−
ba, annyira, hogy már−már megtelék.
38. Ő pedig a hajó hátulsó részében a
fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt, és
mondának néki: Mester, nem törődsz
vele, hogy elveszünk? Zsolt. 33,7.
39. És felkelvén megdorgálá a szelet,
és monda a tengernek: Hallgass, né−
mulj el! És elállt a szél, és lett nagy
csendesség. Zsolt. 29,10. 65,7. 89,9. Neh. 1,4.
40. És monda nékik: Miért vagytok
ily félénkek? Hogy van az, hogy nincs
hitetek?
41. És megfélemlének nagy félelem−
mel, és ezt mondják vala egymásnak:
Kicsoda hát ez, hogy mind a szél,
mind a tenger engednek néki?

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 131. Márk Evangéliuma 1-4. 2009.04.15.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »