Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁRK ÍRÁSA SZERINT

VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

Jézus csodatétele

a gadarai megszállottal

5

És menének a tenger túlsó partjára,

a gadarénusok földjére.

Mát. 8,28.

2. És amint a hajóból kiméne, azonnal

elébe ment egy ember a sírboltokból,

akiben tisztátalan szellem volt.

Luk. 8,26.

3. Akinek lakása a sírboltokban volt;

és már láncokkal sem bírta őt senki

sem lekötni.

4. Mert sokszor megkötözték őt bék−

lyókkal és láncokkal, de ő a láncokat

szétszaggatta, és a béklyókat összetör−

te, és senki sem tudta őt megfékezni.

5. És éjjel és nappal mindig a hegye−

ken és a sírboltokban volt, kiáltozva

és magát kövekkel vagdosva.

6. Mikor pedig Jézust távolról meg−

látta, odafutamodék, és elébe borula,

7.

É

s fennhangon kiáltva monda: Mi

közöm nékem Teveled, Jézus, a magas−

ságos Istennek Fia? Az Istenre kénysze−

rítelek, ne kínozz engem.

Csel. 16,17.

8. Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki,

tisztátalan szellem ez emberből!

Fil. 2,10.

9. És kérdezé tőle: Mi a neved?

És felele, mondván: Légió a nevem,

mert sokan vagyunk.

10. És igen kéré Őt, hogy ne küldje el

őket arról a vidékről.

11. Volt pedig ott a hegynél egy nagy

disznónyáj, amely legel vala.

Ésa. 66,4.

12. És az ördögök kérték Őt mindnyá−

jan, mondván: Küldj minket a disznók−

ba, hogy azokba menjünk be.

13. És Jézus azonnal megengedé

nékik. A tisztátalan szellemek pedig

kijövén, bemenének a disznókba; és

a nyáj a meredekről a tengerbe roha−

na. Ezek pedig mintegy kétezren vol−

tak, és belefúltak a tengerbe.

Ef. 1,20. Kol. 2,10. Zsid. 2,8.

14. Akik pedig őrzik vala a disznókat,

elfutának, és hírt vittek a városba és

a falvakba. És kimentek, hogy lássák,

mi az

,

ami történt.

15.

É

s menének Jézushoz és láták,

hogy az ördöngös ott ül, fel van öltöz−

ködve, és eszénél van az, akiben a légió

volt; és megfélemlének.

Róm. 16,20.

16. Akik pedig látták, elbeszélék

nékik, hogy mi történt az ördöngössel,

és a disznókkal.

1Ján. 3,8.

17. És kezdék kérni Őt, hogy távoz−

zék el az ő határukból.

Csel. 16,39.

18. Mikor pedig a hajóba beszállott,

a volt ördöngös kéré Őt, hogy vele

lehessen.

Zsolt. 116,12. Luk. 8,36. 1Kor. 2,14.

19. De Jézus nem engedé meg néki,

hanem monda néki: Eredj haza a

tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely

nagy dolgot cselekedett veled az Úr,

és mint könyörült rajtad.

20.

El is méne, és kezdé hirdetni a

Tízvárosban

,

mely nagy dolgot csele−

kedett vele Jézus

;

és mindnyájan

elcsodálkozának

.

Zsolt. 116,16.

21. És mikor ismét általment Jézus

a hajón a túlsó partra, nagy sokaság

gyűlt Őhozzá; és vala a tenger mellett.

A vérfolyásos asszony

22. És ímé, eljöve a zsinagógafők

egyike, név szerint Jairus, és meglát−

ván Őt lábaihoz esék,

Csel. 13,15.

23. És igen kéré Őt, mondván: Az én

leánykám halálán van; jer, vesd reá

kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.

24. El is méne vele, és követé Őt nagy

sokaság, és szorongatják vala Őt.

58 MÁRK EVANGÉLIUMA 5. 6.

25. És egy asszony, aki tizenkét év

óta vérfolyásos volt,

Mát. 9,18. Luk. 8,43.

26. És sok orvostól sokat szenvedett,

és minden vagyonát magára költötte,

és semmit sem javult, sőt inkább még

rosszabbul lett,

Zsolt. 108,12.

27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaság−

ban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28. Mert ezt mondja vala:

Ha csak ru−

háit illethetem is

, meggyógyulok

.

29.

És vérének forrása azonnal

kiszáradt

, és megérzé testében,

hogy

kigyógyult bajából

.

2Móz. 15,26. Csel. 5,15.

30.

Jézus pedig azonnal észrevevén

magán

,

hogy isteni erő áradott ki belő−

le

, megfordult a sokaságban,

és mon−

da

: Kicsoda illeté az én ruháimat

?

31. És mondának néki az Ő tanítvá−

nyai: Látod, hogy a sokaság szorít össze

téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett

engem?

32. És körülnézett, hogy lássa azt,

aki ezt cselekedte.

33. Az asszony pedig tudva, hogy mi

történt vele, félve és remegve megy

vala oda, és elébe borult és elmondott

néki mindent igazán.

Luk. 6,19.

34. Ő pedig monda néki:

Leányom,

a te hited megtartott téged

.

Eredj el

békével

, és megszabadulva bajodtól

,

maradj egészséges

.

rész 10,52.

Mát. 9,22. Csel. 3,16. 14,9. Zsid. 11,6.

35. Mikor még beszél vala, odajövének

a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod

meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?

36. Jézus pedig, amint hallá a be−

szédet, amit mondanak vala, azonnal

monda a zsinagóga fejének:

Ne félj,

csak higgy

!

Ján. 11,25. 40. 1Ján. 4,18. 5,13.

37. És senkinek sem engedé, hogy

vele menjen, csak Péternek és Jakab−

nak és Jánosnak, a Jakab testvérének.

38. És méne a zsinagóga fejének

házához, és látá a zűrzavart, a sok

siránkozót és jajgatót.

39.

É

s bemenvén, monda nékik: Mit

zavarogtok és sírtok? A gyermek nem

halt meg, hanem alszik.

Ján. 11,11.

40. És nevetik vala Őt. Ő pedig ki−

küldvén valamennyit, maga mellé vette

a gyermeknek atyját és anyját, és a

vele levőket, és beméne oda, ahol a

gyermek fekszik vala.

Csel. 9,40.

41. És megfogván a gyermeknek

kezét, monda néki: Talita, kúmi; ami

megmagyarázva azt teszi: Leányka,

néked mondom, kelj föl.

42. És a leányka azonnal fölkelt és

jár vala. Mert tizenkét esztendős volt.

És nagy csodálkozással csodálkozának.

43.

Ő

pedig erősen megparancsolá

nékik, hogy ezt senki meg ne tudja.

És mondá, hogy adjanak neki enni.

Jézust megvetik Názáretben

6

És kiméne onnét, és méne az Ő

hazájába, és követék Őt az Ő tanít−

ványai.

Mát. 13,53. Luk. 4,15.

2. És amint eljött a szombat, tanítani

kezde a zsinagógában; és sokan, akik

Őt hallották, elálmélkodtak, mondván:

Honnét vannak ennél ezek? És mely

bölcsesség az, ami néki adatott, hogy

ily csodadolgok is történnek általa?

3. Avagy nem ez−é az az ácsmester,

Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak,

Júdásnak és Simonnak pedig testvére?

És nincsenek−é itt közöttünk az Ő

nőtestvérei is? És megbotránkoztak

Őbenne.

Ján. 6,42.

4. Jézus pedig monda nékik: Nincs

próféta tisztesség nélkül, csak a maga

hazájában, és a rokonai között, és a

maga házában.

Ésa. 53,2. 1Kor. 1,23. Gal. 1,19.

5. Nem is tehet vala ott semmi csodát,

csak néhány beteget gyógyíta meg,

rájuk vetvén kezeit.

Zsid. 3,19. 4,2. 11.

6. És csodálkozik vala azoknak hitet−

lenségén. Aztán köröskörül járja vala

a falvakat, tanítván.

Mát. 9,35. Luk. 13,22.

7.

Majd magához szólítá a tizen−

kettőt

,

és kezdé őket kiküldeni

kettőnként

,

és adott nékik hatalmat

a tisztátalan szellemeken

.

Mát. 10,1. Luk. 9,1. 10,19. Ján. 1,12.

MÁRK EVANGÉLIUMA 6. 59

8. És megparancsolta nékik, hogy

az útra semmit ne vigyenek egy pálcán

kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt

az övükben;

9. Hanem kössenek sarut, de két

ruhát ne öltsenek.

Csel. 12,8.

10. És monda nékik: Ahol valamely

házba bementek, ott maradjatok mind−

addig, amíg továbbmentek onnét.

Mát. 10,11. Luk. 10,7.

11. Akik pedig nem fogadnak titeket,

sem nem hallgatnak rátok, onnét ki−

menvén, verjétek le a port lábaitokról,

bizonyságul őellenük. Bizony mondom

néktek: Szodomának vagy Gomorának

tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján,

mint annak a városnak.

Zsid. 10,31.

12. Kimenvén azért, prédikálják vala,

hogy térjenek meg.

13.

És sok ördögöt űznek vala ki,

és olajjal sok beteget megkennek és

meggyógyítanak vala

.

Csel. 10,38. Jak. 5,14.

Keresztelő János fejevétele

14. És meghallá ezeket Heródes ki−

rály, mert nyilvánvalóvá lett az Ő neve,

és monda: Keresztelő János támadt fel

a halálból, és azért működnek Őbenne

ez erők.

Mát. 14,1. Luk. 9,7.

15. Némelyek azt mondják vala, hogy

Ő Illés; mások meg azt mondják vala,

hogy próféta, vagy olyan, mint egy a

próféták közül.

16. Heródes pedig ezeket hallván,

monda: Akinek én fejét vétetém, az a

János ez; ő támadt fel a halálból.

17. Mert maga Heródes fogatta el és

vettette börtönbe Jánost, Heródiás mi−

att, Fülöpnek, az ő testvérének felesége

miatt, mivelhogy azt vette feleségül.

18. Mert János azt mondá Heródes−

nek: Nem szabad néked a testvéred

feleségével élned.

3Móz. 18,16. 1Tim. 4,2.

19. Heródiás pedig ólálkodik vala

utána, és meg akarja vala őt ölni; de

nem teheté.

20. Mert Heródes fél vala Jánostól,

igaz és szent embernek ismervén őt, és

oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dolog−

ban követi, és örömest hallgatja vala őt.

21. De egy alkalmatos nap jöttével,

mikor Heródes a maga születése ünne−

pén nagyjainak, vezéreinek és Galilea

előkelő embereinek lakomát adott,

22. És ennek a Heródiásnak a leánya

bement és táncolt, és megtetszett

Heródesnek és a vendégeknek, monda

a király a leánynak: Kérj tőlem, amit

akarsz

,

és megadom néked.

23.

É

s megesküvék néki, hogy:

Bármit kérsz tőlem, megadom néked,

még ha országom felét is.

Eszt. 5,3−−6.

Róm. 1,28. Zsid. 11,36. Jak. 2,13. Jel. 6,9.

24. Az pedig kimenvén, monda az ő

anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja:

A Keresztelő János fejét.

Péld. 12,10.

25. És a királyhoz nagy sietve azonnal

bemenvén, kéré őt mondván: Akarom,

hogy mindjárt add ide nékem a Keresz−

telő János fejét egy tálban.

26. A király pedig noha igen megszo−

morodék, esküje és a vendégek miatt

nem akará őt elutasítani.

27. És azonnal hóhért küldvén a

király, megparancsolá, hogy hozzák

el annak fejét.

28. Ez pedig elmenvén, fejét vette

annak a börtönben, és előhozá a fejét

egy tálban és adá a leánynak; a leány

pedig az anyjának adá azt.

29. A tanítványai pedig, amikor ezt

meghallották, eljöttek, és elvitték a tes−

tét, és sírba tették.

Csel. 8,2.

Az ötezrek jóltartása

30. És az apostolok összegyüleke−

zének Jézushoz, és elbeszélének néki

mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt

is, amiket tanítottak.

Mát. 14,13. Luk. 9,10.

31. Ő pedig monda nékik: Jertek el

csupán ti magatok valamely puszta

helyre, és pihenjetek meg egy kevés−

sé. Mert sokan voltak a járókelők, és

még evésre sem volt alkalmas idejük.

32. És elmentek hajón egy puszta

helyre, hogy magukban legyenek.

60 MÁRK EVANGÉLIUMA 6. 7.

33. A sokaság pedig meglátá őket,

amint mennek vala, és sokan megisme−

rék Őt; és minden városból egybefu−

tának oda gyalog, és megelőzték őket,

és hozzágyűltek.

Mát. 9,36. 14,14.

34.

És kimenvén Jézus nagy soka−

ságot láta

, és megszáná őket,

mert

olyanok voltak

,

mint a pásztor nélkül

való juhok

.

És kezdte őket sokra

tanítani

.

Ésa. 54,13. 61,1. Zsid. 2,17. 4,15. 5,2.

35. Mikor pedig immár későre járt,

hozzá menvén az Ő tanítványai mondá−

nak: Puszta ez a hely, és immár késő

van:

36. Bocsásd el őket, hogy elmenvén

a körülfekvő majorokba és falvakba,

vegyenek maguknak kenyeret; mert

nincs mit enniük.

37. Ő pedig felelvén, monda nékik:

Adjatok nékik ti enniük. És mondának

néki: Elmenvén, vegyünk−é kétszáz

pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk

nékik?

38. Ő pedig monda nékik: Hány

kenyeretek van? Menjetek és nézzétek

meg. És megtudván, mondának: Öt, és

két halunk.

4Móz. 11,13. 22. 2Kir. 4,43. Ján. 6,9.

39. És parancsolá nékik, hogy ültes−

senek le mindenkit csoportonként a

zöld pázsitra.

40. Letelepedének azért szakaszon−

ként, százával és ötvenével.

41. Ő pedig vette az öt kenyeret és a

két halat, és az égre tekintvén, hálákat

adott; és megszegé a kenyereket, és

adta tanítványainak, hogy tegyék azok

elé; és a két halat is elosztá mindnyájuk

között.

rész 7,34.

42. Ettek azért mindnyájan, és meg−e−

légedének;

43. És maradékot is szedének fel

tizenkét tele kosárral, és a halakból is.

44. Akik pedig a kenyerekből ettek,

mintegy ötezren voltak a férfiak.

Jézus a tengeren jár

45. És azonnal kényszeríté tanítvá−

nyait, hogy hajóba szálljanak, és menje−

nek át előre a túlsó partra Betsaida felé,

amíg Ő a sokaságot elbocsátja.

46. Minekutána pedig elbocsátotta

őket, fölment a hegyre imádkozni.

47. És mikor beesteledék, a hajó a

tenger közepén volt, Ő pedig egymaga

a szárazon.

48. És látá őket, amint vesződnek az

evezéssel; mert a szél szembe fújt

velük; és az éj negyedik szakában

hozzájuk méne a tengeren járva; és el

akar vala haladni mellettük.

49. Azok pedig látván Őt a tengeren

járni, kísértetnek vélték, és felkiáltának;

50. Mert mindnyájan látják vala Őt

és megrémülének. De Ő azonnal meg−

szólítá őket, és monda nékik:

Bízzatok;

én vagyok

, ne féljetek.

rész 3,5. 8,17.

Jer. 17,9. Róm. 8,7. Zsid. 3,14.

51. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba,

és elállt a szél; ők pedig magukban

szerfölött álmélkodtak és csodálkoztak.

52. Mert nem okultak a kenyereken,

mivel a szívük meg volt keményedve.

Jézus sok beteget meggyógyít

53. És átkelve, eljutottak a Genezáret

földjére, és kikötöttek.

54. De mihelyt kiszálltak a hajóból,

azonnal megismerték Őt,

55. És azt az egész környéket befut−

ván, kezdték a betegeket a nyoszolyá−

kon ide−oda hordozni, amerre hallják

vala, hogy Ő ott van.

56.

És ahová bemegy vala a falvak−

ba vagy városokba vagy majorokba

,

a betegeket letették a piacokon

,

és

kérik vala Őt

,

hogy legalább a ruhája

szegélyét illethessék

.

És valahányan

csak illeték

, meggyógyulának

.

rész 5,27. 28. Mát. 14,36.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 132. Márk Evangéliuma 5-6. 2009.04.19.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »