Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁRK ÍRÁSA SZERINT

VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

Óvás emberi rendelésektől

7

És hozzágyűlének a farizeusok és

némelyek az írástudók közül, akik

Jeruzsálemből jöttek.

Mát. 15,1.

2. És látván, hogy az Ő tanítványai

közül némelyek mosdatlan kézzel

esznek kenyeret, panaszkodának.

MÁRK EVANGÉLIUMA 7. 61

3. Mert a farizeusok és a zsidók mind,

a régiek rendelését követve nem esz−

nek, hanemha kezüket erősen meg−

mossák;

4. És piacról jövén sem esznek, ha

meg nem mosakodnak; és sok egyéb

is van, aminek megtartását átvették,

poharaknak, korsóknak, rézedények−

nek és nyoszolyáknak megmosását.

5. Azután megkérdék Őt a farizeusok

és az írástudók: Mi az oka, hogy a te

tanítványaid nem járnak a régiek ren−

delése szerint, hanem mosdatlan kézzel

esznek kenyeret?

6. Ő pedig felelvén, monda nékik:

Igazán jövendölt felőletek, képmutatók

felől Ésaiás próféta, amint meg van írva:

Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük

pedig távol van tőlem.

Ésa 29,13. Tit. 1,14.

7. Pedig hiába tisztelnek engem,

ha oly tanításokat tanítanak, amelyek

embereknek parancsolatai.

8. Mert az Isten parancsolatját el−

hagyva, az emberek rendelését tart−

játok meg, korsóknak és poharaknak

mosását; és sok egyéb efféléket is

cselekszetek.

Mát. 15,11.

9. És monda nékik: Az Isten parancso−

latját szépen félreteszitek, azért, hogy

a magatok rendelését tartsátok meg.

10. Mert Mózes azt mondotta: Tisz−

teld atyádat és anyádat. És: Aki atyját

vagy anyját szidalmazza, halállal haljon

meg.

2Móz. 20,12. 5Móz. 5,16. Péld. 20,20.

11. Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki

ezt mondja atyjának vagy anyjának:

Korbán, azaz templomi ajándék az,

amivel megsegíthetnélek:

1Tim. 5,16.

12. Úgy már nem engeditek, hogy az

atyjával vagy anyjával valami jót tegyen,

13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti

rendelésetekkel, amelyet rendeltetek;

és sok effélét is cselekszetek.

14. És előszólítván az egész sokasá−

got, monda nékik: Hallgassatok reám

mindnyájan és értsétek meg:

15. Nincs semmi az emberen kívül

való, ami bemenvén őbelé, megfertőz−

tethetné őt;

hanem amik belőle

jönnek ki

,

azok fertőztetik meg az

embert

.

Csel. 10,14. 15. Róm. 14,17.

1Kor. 8,8. 1Tim. 4,4. Tit. 1,15.

16. Ha valakinek van füle a hallásra,

hallja.

17. És mikor a házba ment vala be

a sokaság közül, megkérdezék Őt

tanítványai a példázat felől.

18. És monda nékik: Ti is ennyire

tudatlanok vagytok−é? Nem értitek−é,

hogy ami kívülről megy az emberbe,

semmi sem fertőztetheti meg őt?

19. Mert nem a szívébe megy be, ha−

nem a gyomrába; és az árnyékszékbe

kerül, amely minden eledelt megtisztít.

20. Monda továbbá: Ami az emberből

jön ki, az fertőzteti meg az embert.

21. Mert onnan belülről, az emberek

szívéből származnak a gonosz gondo−la−

tok, házasságtörések, paráznaságok,

gyilkosságok,

Csel. 8,22. Gal. 5,19.

22. Lopások, telhetetlenségek, gonosz−

ságok, álnokság, szemérmetlenség,

gonosz szem, káromlás, kevélység,

bolondság:

23. Mindezek a gonoszságok belülről

jönnek ki, és megfertőztetik az embert.

A kananeus asszony hite

24. És onnét fölkelvén, elméne Tírusz

és Szidón határaiba; és házba menvén,

nem akarta, hogy valaki észrevegye,

de nem titkolhatá el magát.

Mát. 15,21.

25. Mert hallván felőle egy asszony,

akinek leányában tisztátalan szellem

volt, eljöve és lábaihoz borula.

26. Ez az asszony pedig pogány volt,

sziroföniciai származású. És kérte Őt,

hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt.

27. Jézus pedig monda néki: Engedd,

hogy először a fiak elégíttessenek meg.

Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és

az ebeknek vetni.

Mát. 10,5. Csel. 13,46. Róm. 9,4. Ef. 2,12.

28. Az pedig felele és monda néki:

Úgy van Uram; de hiszen az ebek

is esznek az asztal alatt a gyermekek

morzsalékaiból.

62 MÁRK EVANGÉLIUMA 7. 8.

29. Erre monda néki: E beszédért,

eredj el; az ördög kiment a te leányod−

ból.

Zsolt. 33,9.

30. És hazamenvén, úgy találá, hogy

az ördög kiment, a leány pedig az ágyon

feküvék.

Mát. 9,29. 1Ján. 3,8.

31. Aztán ismét kimenvén Tírusz és

Szidón határaiból, a galileai tengerhez

ment a Tízváros határain át.

32. És hoztak néki egy nehezen szóló

süketet, és kérik vala Őt, hogy vesse

reá kezét.

33. Ő pedig, mikor kivitte azt a soka−

ság közül, az ujjait annak fülébe bocsá−

tá, és köpvén illeté annak nyelvét,

34. És föltekintvén az égre, fohászko−

dék, és monda néki: Effata, azaz: nyilat−

kozzál meg.

rész 6,41. Ján. 11,33. 38. 41. 17,1.

35. És azonnal megnyilatkozának an−

nak fülei: és nyelvének kötele megol−

dódék, és helyesen beszél vala.

36. És megparancsolá nékik, hogy

senkinek se mondják el; de mennél

inkább tiltja vala, annál inkább híresz−

telék.

rész 5,43. Ésa. 35,5. 42,2.

37. És szerfelett álmélkodnak vala, ezt

mondván:

Mindent jól cselekedett;

a

süketeket is hallókká teszi

,

a némá−

kat is beszélőkké

.

Ésa. 32,3. 4. Csel. 10,38.

A négyezer megvendégelése

8

Azokban a napokban, mivelhogy

fölötte nagy volt a sokaság, és nem

volt mit enniük, magához szólította

Jézus az Ő tanítványait, és monda

nékik:

Mát. 15,32.

2. Szánakozom e sokaságon, mert im−

már harmadnapja hogy velem van−nak,

és nincs mit enniük;

Zsolt. 86,15.

Ján. 13,15. Zsid. 2,17. 4,15. 5,2. 1Pét. 2,21. 1Ján. 2,6.

3. És ha éhen bocsátom haza őket,

kidőlnek az úton; mert némelyek

őközülük messziről jöttek.

4. Az Ő tanítványai pedig felelének

néki: Honnan elégíthetné meg ezeket

valaki kenyérrel itt e pusztában?

5. És megkérdé őket: Hány kenyere−

tek van? Azok pedig mondának: Hét.

6. Akkor megparancsolá a sokaság−

nak, hogy telepedjenek le a földre.

És vevén a hét kenyeret, és hálákat

adván, megszegé, és adta az Ő tanítvá−

nyainak, hogy eléjük tegyék. És a soka−

ság elé tevék.

5Móz. 8,10. 2Kir. 4,42. 7,2. 1Tim. 4,4. 5.

7. Volt egy kevés haluk is. És hálákat

adván mondá, hogy tegyék eléjük azo−

kat is.

8. Ettek azért, és megelégedének;

és fölszedték a maradék darabokat, hét

kosárral.

9. Akik pedig ettek, mintegy négy−

ezren voltak; és elbocsátá őket.

10. És azonnal a hajóba szállt tanítvá−

nyaival, és méne Dalmánuta vidékére.

11. És kijövének a farizeusok, és

kezdték Őt faggatni, mennyei jelt kí−

vánván tőle, hogy kísértsék Őt.

Mát. 16,1. Ján. 6,30.

12. Ő pedig szellemében felfohász−

kodván, monda: Miért kíván jelt ez a

nemzetség? Bizony mondom néktek:

Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.

13. És otthagyván őket, ismét hajóba

szállt, és a túlsó partra méne.

Óvás a farizeusok kovászától

14. De elfelejtének kenyeret vinni,

és egy kenyérnél nem volt velük több

a hajóban.

15. És Ő inti vala őket, mondván:

Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok

kovászától és a Heródes kovászától!

Mát. 16,6. Luk. 12,1. 1Kor. 5,7.

16. Ekkor egymás között tanakodván,

mondának: Nincs kenyerünk.

17. Jézus pedig észrevévén ezt, monda

nékik: Mit tanakodtok, hogy nincs ke−

nyeretek? Mégsem látjátok−é be és nem

értitek−é? Mégis kemény−é a szívetek?

18. Szemeitek lévén, nem láttok−é?

és füleitek lévén, nem hallotok−é? és

nem emlékeztek−é?

19. Mikor az öt kenyeret megszegtem

az ötezernek, hány kosarat hoztatok

el darabokkal tele? Mondának néki:

Tizenkettőt.

Mát. 14,19. Luk. 9,17. Ján. 6,13.

MÁRK EVANGÉLIUMA 8. 9. 63

20. Mikor pedig a hetet a négyezer−

nek, hány kosarat hoztatok el darabok−

kal tele? Azok pedig mondának: Hetet.

21. És monda nékik: Hogy nem érti−

tek hát?

rész 6,52.

A betsaidai vak meggyógyítása

22. Azután Betsaidába méne; és

egy vakot vittek hozzá és kérik vala Őt,

hogy illesse azt.

23. Ő pedig megfogván a vaknak

kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a

szemeibe köpvén, és kezeit reá tévén,

megkérdé őt, ha lát−é valamit?

rész 7,32.

24. Az pedig föltekintvén, monda:

Látom az embereket, mint valami jár−

káló fákat.

25. Azután kezeit ismét ráveté annak

szemeire, és feltekintete véle. És meg−

épüle, és láta messze és világosan

mindent.

26. És hazaküldé, mondván: Se a

faluba be ne menj, se senkinek el ne

mondd a faluban.

rész 7,36.

Péter vallástétele

27. És elméne Jézus és az Ő tanít−

ványai Cézárea Filippi falvaiba; és út−

közben megkérdé az Ő tanítványait,

mondván nékik: Kinek mondanak

engem az emberek?

Mát. 16,13. Luk. 9,18.

28. Ők pedig felelének: Keresztelő

Jánosnak; és némelyek Illésnek; néme−

lyek pedig egynek a próféták közül.

Mát. 14,2. Luk. 9,19.

29. És Ő monda nékik: Ti pedig kinek

mondotok engem? Felelvén pedig Pé−

ter, monda néki:

Te vagy a Krisztus.

Mát. 16,16. Ján. 6,69. 11,27.

30. És rájuk parancsolt, hogy senki−

nek se szóljanak felőle.

Jézus először jelenti szenvedéseit

31. És kezdé őket tanítani, hogy az

ember Fiának sokat kell szenvedni,

és megvettetni a vénektől és a főpapok−

tól és írástudóktól, és megöletni, és

harmadnapra feltámadni.

Mát. 16,21. 17,22. Luk. 9,22.

32. És ezt nyíltan mondja vala. Péter

pedig magához vonván Őt, kezdé

dorgálni.

33. És Ő megfordulván és az Ő tanít−

ványaira tekintvén, megfeddé Pétert,

mondván: Távozz tőlem sátán, mert

nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem

az emberi dolgokra.

Róm. 8,7. 1Kor. 2,14.

34. A sokaságot pedig az Ő tanít−

ványaival együtt magához szólítván,

monda nékik: Ha valaki énutánam akar

jönni, tagadja meg magát, és vegye fel

az ő keresztjét, és kövessen engem.

Zsolt. 40,8. 9. Gal. 5,24. 6,14. Zsid. 10,7. 9.

35.

Mert valaki meg akarja menteni

az ő életét

, elveszti azt;

valaki pedig

elveszti az ő életét énérettem és az

Evangéliumért

, az megmenti azt

.

Mát. 10,39. 16,25. Luk. 9,24. Ján. 12,25. Jel. 12,11.

36. Mert mit használ az embernek,

ha az egész világot megnyeri, életét

pedig elveszíti?

37. Avagy mit adhat az ember váltsá−

gul az ő életéért?

38. Mert valaki szégyell engem és

az én beszédeimet e parázna és bűnös

nemzetség között, az embernek Fia is

szégyellni fogja azt, mikor eljön az Ő

Atyja dicsőségében a szent angyalok−

kal.

Róm. 1,16. 2Tim. 1,8. 2,12. 1Ján. 2,23.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 90
Tegnapi: 184
Heti: 90
Havi: 3 934
Össz.: 872 069

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 133. Márk Evangéliuma 7-8. 2009.04.20.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »