Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁRK ÍRÁSA SZERINT

VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

Krisztus megdicsőülése

9

Azután monda nékik: Bizony mon−

dom néktek, hogy vannak néme−

lyek az itt állók között, akik nem kóstol−

nak addig halált, amíg meg nem látják,

hogy az Isten országa eljött hatalommal.

2. És hat nap múlva magához vette

Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és

felvitte őket csupán magukban egy

magas hegyre. És elváltozék előttük;

Mát. 24,30. 25,31. Luk. 22,18. Zsid. 2,8. 9.

3. És a ruhája fényes lőn, igen fehér,

mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e

földön nem fehéríthet.

Dán. 7,9. Mát. 28,3.

4. És megjelenék nékik Mózes Illés−

sel együtt, és beszélnek vala Jézussal.

5. Péter pedig megszólalván, monda

Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni:

64 MÁRK EVANGÉLIUMA 9.

csináljunk azért három hajlékot, néked

egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is

egyet.

6. De nem tudja vala mit beszél, mivel−

hogy megrémülének.

7. És felhő támada, mely őket befogá,

és a felhőből szózat jöve, mondván:

Ez az én szerelmes Fiam

;

Őt hall−

gassátok

.

Ésa. 42,1. Zsid. 1,1. 2. 2,3. 12,25. 26. 2Pét. 1,17.

8. És mikor hirtelen körültekintettek,

senkit sem láttak többé maguk körül,

egyedül Jézust.

9. Mikor pedig a hegyről leszállának,

megparancsolta nékik, hogy senkinek

se beszéljék el, amit láttak, csak amikor

az embernek Fia a halálból feltámad.

Mát. 17,9.

10. És ezt a szót megtartották maguk−

ban, tudakozván egymás között, mit

tesz a halálból feltámadni?

11. És megkérdezték Őt, mondván:

Miért mondják az írástudók, hogy

előbb Illésnek kell eljönnie?

Mal. 4,5.

12. Ő pedig felelvén, monda nékik:

Illés ugyan előbb eljövén helyreállít

mindent; de hogyan van az embernek

Fiáról megírva, hogy sokat kell szenved−

nie és megvettetnie?

Zsolt. 22,6. Ésa. 50,6.

53,3. Dán. 9,26. Zak. 13,7. Ján. 3,14. Fil. 2,7.

13. De mondom néktek, hogy Illés

is eljött, és azt cselekedték vele, amit

akartak, amint meg van írva felőle.

Mát. 11,14. 17,12.

A néma szellem kiűzése

14. És mikor a tanítványokhoz ment,

nagy sokaságot láta körülöttük, és írás−

tudókat, akik azokkal versengenek vala.

15. És az egész sokaság meglátván

Őt, azonnal elálmélkodék, és hozzá

sietvén köszönté Őt.

16. Ő pedig megkérdezé az írástudó−

kat: Mit versengetek ezekkel?

17. És felelvén egy a sokaságból,

monda: Mester, idehoztam hozzád az

én fiamat, akiben néma szellem van.

18. És ahol csak előfogja, szaggatja őt;

ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja,

és kiszikkad. Mondám hát tanítványaid−

nak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.

19. Ő pedig felelvén néki, monda:

Oh, hitetlen nemzetség, meddig leszek

még veletek? Meddig szenvedlek még

titeket? Hozzátok őt hozzám.

20. És hozzávitték azt; és mihelyt a

szellem meglátta Őt, azonnal szaggatni

kezdte a fiút; és leesvén a földre, tajté−

kot túrván fetreng vala.

21. És megkérdezé az atyját: Mennyi

ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig

monda: Gyermeksége óta.

22. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe

is, hogy elveszítse őt; de ha valamit

tehetsz, légy segítségül nékünk, könyö−

rülvén rajtunk.

rész 11,23.

23. Jézus pedig monda néki:

Ha

hiheted azt

,

minden lehetséges a

hívőnek

.

2Krón. 20,20. Ján. 11,40. Csel. 14,9.

24. A gyermek atyja pedig azonnal

kiáltván, könnyhullatással monda:

Hiszek, Uram! Légy segítségül az én

hitetlenségemnek.

Mát. 17,20. Luk. 17,6.

Róm. 8,26. Ef. 2,8. Fil. 1,29.

25. Jézus pedig mikor látta, hogy a

sokaság méginkább összetódul, meg−

dorgálá a tisztátalan szellemet, mond−

ván néki: Te néma és süket szellem,

én parancsolom néked, menj ki belőle,

és többé belé ne menj!

Csel. 10,38. 1Ján. 3,8.

26. És kiáltás és erős szaggatás között

kiméne; az pedig olyan lett, mint egy

halott, annyira, hogy sokan azt mondják

vala, hogy meghalt.

27. Jézus pedig megfogván kezét,

fölemelé; és az fölkelt.

28. Mikor pedig bement a házba,

tanítványai megkérdezék Őt külön:

Mi miért nem űzhettük ki azt?

29. Ő pedig monda nékik: Ez a fajta

semmivel sem űzhető ki, csupán imád−

sággal és böjtöléssel.

Jézus másodszor jelenti szenvedéseit

30. És onnét kimenvén, Galileán men−

nek vala át; és nem akará, hogy valaki

megtudja.

Mát. 17,22. Luk. 9,43.

MÁRK EVANGÉLIUMA 9. 10. 65

31. Mert tanítja vala tanítványait, és

ezt mondja vala nékik: Az embernek

Fia az emberek kezébe adatik, és meg−

ölik őt; de ha megölték,

harmadnapra

feltámad

.

Mát. 17,22. Luk. 9,44.

32. De ők nem értik vala e mondást,

és féltek Őt megkérdezni.

Luk. 18,34.

Rangkérdés. Óvás botránkoztatástól

33. És elméne Kapernaumba. És oda−

haza megkérdezé őket: Mi felett vete−

kedtetek egymással az úton?

34. De ők hallgatának, mert egymás

között afelett vetekedtek az úton, ki a

nagyobb?

Péld. 13,10. Mát. 18,1. Luk. 9,46.

35. És leülvén, odaszólítá a tizenket−

tőt, és monda nékik: Ha valaki első akar

lenni, legyen mindenek között utolsó és

mindeneknek szolgája.

rész 10,44. Jak. 4,6.

36. És előfogván egy gyermeket,

közéjük állította azt; és ölébe vévén azt,

monda nékik:

rész 10,16.

37. Aki az ilyen gyermekek közül

egyet befogad az én nevemben, engem

fogad be; és aki engem befogad, nem

engem fogad be, hanem azt, aki engem

elbocsátott.

Mát. 10,40. Luk. 9,48. Ján. 13,20.

38. János pedig felele néki, mondván:

Mester, látánk valakit, aki a Te neved−

del ördögöket űz, aki nem követ min−

ket; és eltiltottuk őt, mivelhogy nem

követ minket.

4Móz. 11,28.

39. Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el

őt; mert senki sincs, aki csodát tesz

az én nevemben és mindjárt gonoszul

szólhatna felőlem.

1Kor. 12,3. 10.

40. Mert aki nincs ellenünk, velünk

van.

Mát. 12,30.

41. Mert aki innotok ád egy pohár

vizet az én nevemben, mivelhogy a

Krisztuséi vagytok, bizony mondom

néktek, el nem veszti az ő jutalmát.

Mát. 10,42.

42. Aki pedig megbotránkoztat egyet

ama kicsinyek közül, akik énbennem

hisznek, jobb annak, ha malomkövet

kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.

Mát. 18,6. Luk. 17,1.

43. És ha megbotránkoztat téged a te

kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán

bemenned az életre, mint két kézzel

menned a gyehennára, a megolthatat−

lan tűzre.

44. Ahol az ő férgük meg nem hal,

és tüzük el nem aluszik.

Ésa. 66,24. 2Thess. 1,9. Jel. 19,20.

45. És ha a te lábad botránkoztat meg

téged, vágd le azt: jobb néked sántán

bemenned az életre, mint két lábbal

vettetned a gyehennára, a megolthatat−

lan tűzre.

46. Ahol az ő férgük meg nem hal,

és tüzük el nem aluszik.

47. És ha a te szemed botránkoztat

meg téged, vájd ki azt: jobb néked fél−

szemmel bemenned az Isten országá−

ba, mint két szemmel vettetned a tüzes

gyehennára.

Róm. 8,13. Gal. 5,24.

48. Ahol az ő férgük meg nem hal,

és tüzük el nem aluszik.

49. Mert mindenki tűzzel sózatik

meg, és minden áldozat sóval sózatik

meg.

3Móz. 2,13.

50. Jó a só; de ha a só ízét veszti, mivel

adtok ízt néki? Legyen bennetek só,

és legyetek békében egymással.

Mát. 5,13. Luk. 14,34. Ef. 4,29. Kol. 4,6.

A házassági elválásról

10

Onnan pedig felkelvén Júdea

határaiba méne, a Jordánon túl

való részen által; és ismét sokaság gyűlt

hozzá; Ő pedig szokása szerint ismét

tanítja vala őket.

Mát. 19,1.

2. És a farizeusok hozzá menvén meg−

kérdezték tőle, ha szabad−é férjnek fele−

ségét elbocsátani, kísértvén Őt.

Ján. 10,40.

3. Ő pedig felelvén, monda nékik:

Mit parancsolt néktek Mózes?

4.

Ő

k pedig mondának: Mózes meg−

engedte, hogy válólevelet írjunk, és

elváljunk.

5Móz. 24,1.

5. És Jézus felelvén, monda nékik:

A ti szívetek keménysége miatt írta

néktek ezt a parancsolatot;

Csel. 13,18.

66 MÁRK EVANGÉLIUMA 10.

6. De a teremtés kezdete óta férfiúvá

és asszonnyá teremté őket az Isten.

1Móz. 1,27. 5,2.

7. Annakokáért elhagyja az ember

az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a

feleségéhez,

1Móz. 2,24. 1Kor. 6,16. Ef. 5,31.

8. És lesznek ketten egy testté! Azért

többé nem két, hanem egy test.

9. Annakokáért amit az Isten egybe−

szerkesztett, ember el ne válassza.

10. És odahaza az Ő tanítványai ismét

megkérdezték Őt e dolog felől.

11. Ő pedig monda nékik: Aki elbo−

csátja feleségét és mást vesz el, házas−

ságtörést követ el az ellen.

12. Ha pedig a feleség hagyja el a

férjét és mással kel egybe, házasság−

törést követ el.

Jézus megáldja a kisgyermekeket

13. Ekkor gyermekeket hoztak hoz−

zá, hogy illesse meg őket; a tanítványok

pedig feddik vala azokat, akik hozák.

Mát. 19,13. Luk. 18,15.

14. Jézus pedig ezt látván, haragra

gerjedt és monda nékik:

Engedjétek

hozzám jönni a gyermekeket

,

és ne

tiltsátok el őket

;

mert ilyeneké az

Istennek országa

.

1Kor. 14,20.

15. Bizony mondom néktek:

Aki nem

úgy fogadja az Isten országát

,

mint

egy gyermek

,

semmiképpen sem

megy be abba

.

Mát. 18,3.

16. Aztán ölébe vette azokat, és kezét

rájuk vetvén, megáldá őket.

Ésa. 40,11.

A gazdag ifjú

17. És mikor útnak indult, hozzá

futván egy ember és letérdelvén előtte,

kérdezi vala Őt: Jó Mester, mit csele−

kedjem, hogy az örök életet elnyer−

hessem?

Mát. 19,16. Luk. 18,18.

18. Jézus pedig monda néki: Miért

mondasz engem jónak?

Senki sem jó,

csak egy

, az Isten

.

19. A parancsolatokat tudod: Ne pa−

ráználkodj; ne ölj; ne lopj; hamis tanú−

bizonyságot ne tégy, kárt ne tégy;

tiszteld atyádat és anyádat.

Róm. 13,8.

20. Az pedig felelvén, monda néki:

Mester, mindezeket megtartottam ifjú−

ságomtól fogva.

21. Jézus pedig rátekintvén, meg−

kedvelé őt, és monda néki: Egy fogyat−

kozásod van; eredj el, add el minden

vagyonodat, és add a szegényeknek,

és kincsed lesz a mennyben; és jer,

kövess engem, felvévén a keresztet.

22. Az pedig elszomorodván e beszé−

den, elméne búsan; mert sok jószága

volt.

Csel. 2,45. 4,34. 2Tim. 3,2.

23. Jézus pedig körültekintvén, mon−

da tanítványainak: Mily nehezen men−

nek be az Isten országába, akiknek gaz−

dagságuk van!

Zsolt. 52,7. 62,10. 1Tim. 6,17.

24. A tanítványok pedig álmélkodá−

nak az Ő beszédén; de Jézus ismét felel−

vén, monda nékik: Gyermekeim, mily

nehéz azoknak, akik a gazdagságban

bíznak, az Isten országába bemenni!

25. Könnyebb a tevének a tű fokán

átmenni, hogynem a gazdagnak az

Isten országába bejutni.

26. Azok pedig még inkább álmél−

kodnak vala, mondván maguk között:

Kicsoda üdvözülhet tehát?

27. Jézus pedig rájuk tekintvén, mon−

da:

Az embernek lehetetlen,

de nem

az Istennek

;

mert az Istennél min−

den lehetséges

.

28. És Péter kezdé mondani néki:

Ímé, mi elhagytunk mindent, és követ−

tünk téged.

A tanítványság jutalma

29. Jézus pedig felelvén, monda:

Bi−

zony mondom néktek

, senki sincs

,

aki elhagyta házát

, vagy fitestvéreit

,

vagy nőtestvéreit

, vagy atyját,

vagy

anyját

, vagy feleségét,

vagy gyerme−

keit

,

vagy szántóföldjeit énérettem és

az Evangéliumért

,

2Krón. 25,9. Zsolt. 19,11.

30.

Aki százannyit ne kapna most

ebben az időben

, házakat,

fitestvére−

ket

, nőtestvéreket, anyákat,

gyerme−

keket és szántóföldeket

,

üldözések−

kel együtt

;

a jövendő világon pedig

örök életet

.

Csel. 14,22. 1Thess. 3,3.

MÁRK EVANGÉLIUMA 10. 67

31. Sok elsők pedig lesznek utolsók,

és sok utolsók elsők.

Mát. 19,30. Luk. 13,30.

Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit

32. Útban voltak pedig Jeruzsálembe

menve fel; és előttük megy vala Jézus,

ők pedig álmélkodának, és követvén Őt,

félnek vala. És Ő a tizenkettőt ismét

maga mellé vévén, kezde nékik szólni

azokról a dolgokról, amik majd vele

történnek,

Mát. 20,17. Luk. 18,31.

33. Mondván: Ímé, felmegyünk Jeru−

zsálembe, és az embernek Fia átadatik

a főpapoknak és az írástudóknak, és

halálra ítélik Őt, és a pogányok kezébe

adják;

Mát. 16,21. 20,18. Luk. 9,22. 17,25. 24,7.

34. És megcsúfolják Őt, és megkor−

bácsolják Őt, és megköpdösik

Ő

t, és

megölik Őt; de

harmadnapon feltá−

mad

.

Zebedeus fiai

35. És hozzá járulának Jakab és János,

a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester,

szeretnénk, hogy amire kérünk, tedd

meg nékünk.

Mát. 20,20.

36. Ő pedig monda nékik: Mit kíván−

tok, hogy tegyek veletek?

37. Azok pedig mondták néki: Add

meg nékünk, hogy egyikünk jobb

kezed felől, másikunk pedig bal kezed

felől üljön a te dicsőségedben.

38. Jézus pedig monda nékik: Nem

tudjátok, mit kértek. Megihatjátok−é a

pohárt, amelyet én megiszom; és meg−

keresztelkedhettek−é azzal a kereszt−

séggel, amellyel én megkeresztelke−

dem?

Csel. 12,2.

39. Azok pedig mondának néki:

Megtehetjük. Jézus pedig monda né−

kik: A pohárt ugyan, amelyet én meg−

iszom, megisszátok, és a keresztség−

gel, amellyel én megkeresztelkedem,

megkeresztelkedtek;

Jel. 1,9.

40. De az én jobb és bal kezem felől

való ülést nem az én dolgom megadni,

hanem azoké lesz az, akiknek elkészít−

tetett.

Jak. 4,3.

41. És hallván ezt a tíz tanítvány, hara−

gudni kezdének Jakabra és Jánosra.

42. Jézus pedig magához szólítván

őket, monda nékik: Tudjátok, hogy

azok, akik a pogányok között fejedel−

meknek számítanak, uralkodnak felet−

tük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak

rajtuk.

rész 9,35. Mát. 20,26. 28.

43. De nem így lesz közöttetek;

hanem aki nagy akar lenni közöttetek,

az legyen a ti szolgátok;

Luk. 9,48. Fil. 2,9.

44.

É

s aki közületek első akar lenni,

mindenkinek szolgája legyen:

45.

Mert az embernek Fia sem

azért jött

, hogy néki szolgáljanak

,

hanem hogy

Ő szolgáljon,

és adja

az Ő életét váltságul sokakért

.

Zsolt. 111,9. Ésa. 53,10. Mát. 20,28.

Ján. 13,14. Róm. 3,24. 1Kor. 1,30. Ef. 1,7. Fil. 2,7.

Kol. 1,14. 1Tim. 2,6. Tit. 2,14. Zsid. 5,8. 9,12. 15.

Jézus meggyógyítja Bartimeust

46. És Jerikóba érkezének: és mikor

Ő és az Ő tanítványai és nagy sokaság

Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia,

a vak Bartimeus, ott ült az úton, koldul−

ván.

Mát. 20,29. Luk. 18,35.

47. És amikor meghallá, hogy ez a

Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mond−

ván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj raj−

tam!

Ésa. 11,1. Jer. 23,5. 6. Róm. 1,3. Jel. 22,16.

48. És sokan feddik vala őt, hogy hall−

gasson; de ő annál jobban kiáltja vala:

Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!

49. Akkor Jézus megállván, mondá,

hogy hívják elő. És előhívták a vakot,

mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív té−

ged.

50. Az pedig felsőruháját ledobván,

és felkelvén, Jézushoz méne.

51. És felelvén Jézus, monda néki: Mit

akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak

pedig monda néki: Mester, hogy lás−

sak.

Hited megtartott téged

52. Jézus pedig monda néki:

Eredj el,

a te hited megtartott téged

. És azon−

nal megjött a szemevilága, és követi

68 MÁRK EVANGÉLIUMA 11.

vala Jézust az úton.

Csel. 3,16. 14,9.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 184
Heti: 25
Havi: 3 869
Össz.: 872 004

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 134. Márk Evangéliuma 9-10. 2009.04.21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »