Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÁRK ÍRÁSA SZERINT

VALÓ SZENT EVANGÉLIUM

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

11

És mikor Jeruzsálemhez közele−

dének, Betfagé és Betánia felé,

az Olajfák hegyénél, elküldött kettőt

tanítványai közül,

Mát. 21,1. Csel. 1,12.

2. És monda nékik: Eredjetek abba a

faluba, amely előttetek van; és amikor

abba bejuttok, azonnal találtok egy

megkötött vemhet, amelyen ember

nem ült még soha; azt oldjátok el,

és hozzátok ide.

3. És ha valaki azt mondja néktek:

Miért teszitek ezt? mondjátok: Az

Úrnak van szüksége reá. És azonnal

elbocsátja azt ide.

Csel. 10,36. Zsid. 1,2.

4. Elmentek azért és megtalálták

a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a

kettős útnál, és eloldották azt.

5. Az ott állók közül pedig némelyek

mondták nékik: Mit csináltok, hogy el−

oldjátok a vemhet?

6. Ők pedig feleltek nékik, úgy, amint

Jézus megparancsolta. És elbocsátották

őket.

7. És odavitték a vemhet Jézushoz,

és rávetették felsőruháikat; Ő pedig

felült reá.

1Kir. 1,33. Zak. 9,9.

8. Sokan pedig felsőruháikat az útra

terítették, mások pedig ágakat szegdel−

tek a fákról és az útra vetették.

Áldott, aki jön az Úr nevében

9. Akik pedig előtte mentek, és akik

követték, kiáltának, mondván:

Hozsán−

na

! Áldott, aki jön az Úr nevében

!

Zsolt. 118,26. Ésa. 62,11.

10.

Áldott a mi Atyánknak Dávid−

nak országa

,

amely jön az Úr nevé−

ben

! Hozsánna a magasságban

!

Zsolt. 148,1.

11. És bement Jézus Jeruzsálembe, és

a templomba; és mindent körülnézvén,

mivelhogy az idő már késő volt, kiment

Betániába a tizenkettővel.

12. És másnap, mikor Betániából ki−

mentek, megéhezett.

13. És meglátván messziről egy füge−

fát, amely leveles volt, odament, ha

talán találna valamit rajta: de odaérvén

ahhoz, levélnél egyebet semmit sem

talált; mert nem volt fügeérésnek ideje.

14. Akkor felelvén Jézus, monda a

fügefának: Soha örökké ne egyék rólad

gyümölcsöt senki. És hallották az Ő

tanítványai.

Jézus megtisztítja a templomot

15. És Jeruzsálembe érkezének. És

Jézus bemenvén a templomba, kezdé

kiűzni azokat, akik a templomban árul−

nak és vásárolnak vala; a pénzváltók

asztalait, és a galambárusok székeit

pedig felforgatá;

16. És nem engedi vala, hogy valaki

edényt vigyen a templomon keresztül.

17. És tanít vala, mondván nékik: Nin−

csen−é megírva: Az én házam imádság

házának neveztetik minden nép között?

Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.

Ésa. 56,7. 60,7. Jer. 7,11. Zak. 2,11.

18. És meghallották az írástudók és

a főpapok, és tanakodtak, hogy mi mó−

don veszíthetnék el Őt. Mert félnek vala

tőle, mivel az egész sokaság álmélkodik

vala az Ő tanításán.

Luk. 19,47.

19. És mikor beesteledett, kiment a

városból.

20. Reggel pedig, amikor mellette

mentek el, látták, hogy a fügefa gyöke−

restől kiszáradt.

21. És Péter visszaemlékezvén, mon−

da néki: Mester nézd, a fügefa, amelyet

megátkoztál, kiszáradt.

Gal. 3,13.

Jézus tanítása a hit imájáról

22. És Jézus felelvén, monda nékik:

Legyen hitetek Istenben

.

Róm. 12,3.

23. Mert bizony mondom néktek,

ha

valaki azt mondja ennek a hegynek

:

Kelj fel és ugorjál a tengerbe

!

és szí−

vében nem kételkedik

, hanem hiszi

,

hogy amit mond megtörténik

,

meg−

lesz néki

, amit mondott

.

Mát. 17,20. 21. Luk. 17,6.

24. Azért mondom néktek:

Amit csak

MÁRK EVANGÉLIUMA 11. 12. 69

kívántok

,

amikor imádkoztok higy−

gyétek

, hogy megkaptátok,

és meg−

lesz az néktek

.

Mát. 21,22.

Ján. 14,13. 16,23. 24. Jak. 1,5. 6. 1Ján. 5,14. 15.

25. És mikor imádkozva megállotok,

bocsássátok meg, ha valaki ellen valami

panaszotok van; hogy a ti mennyei

Atyátok is megbocsássa néktek a ti

vétkeiteket.

Ésa. 43,25. Ef. 4,32. Kol. 3,13.

26. Ha pedig ti meg nem bocsátotok,

a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg

a ti vétkeiteket.

Ján. 13,34. 1Ján. 2,12. Jel. 1,5.

A farizeusok kérdése Jézus hatalmáról

27. És ismét Jeruzsálembe mentek.

Mikor pedig Ő a templomban körüljá−

ra, hozzá mentek a főpapok és az írás−

tudók és a vének.

Mát. 21,23. Luk. 20,1.

28. És mondának néki: Micsoda hata−

lommal cselekszed ezeket? És ki adta né−

ked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?

29. Jézus pedig felelvén, monda né−

kik: Én is kérdek egy dolgot tőletek,

és feleljetek meg nékem, akkor meg−

mondom néktek, hogy miféle hatalom−

nál fogva cselekszem ezeket:

30. A János keresztsége mennyből

volt−é, vagy emberektől? Feleljetek

nékem.

31. Azok pedig tanakodtak maguk

között, mondván: Ha azt mondjuk:

Mennyből, azt fogja mondani: Miért

nem hittetek hát néki?

32. Ha pedig azt mondjuk, hogy

emberektől: félnek vala a néptől. Mert

mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy

valóban próféta volt.

Mát. 3,15. 14,5. 33.

33. Felelvén tehát, mondának Jézus−

nak: Nem tudjuk. Jézus is felelvén,

monda nékik: Én sem mondom meg

néktek, miféle hatalomnál fogva cselek−

szem ezeket.

Példázat a gonosz szőlőművesekről

12

És kezde nékik példázatokban

beszélni: Egy ember szőlőt ülte−

tett, és körülvette gyepűvel, sajtót ásott,

tornyot épített, és kiadta azt munkások−

nak, és elutazott.

Zsolt. 80,8. Én. 8,11. Ésa. 5,1.

2. És a maga idejében szolgát küldött

a munkásokhoz, hogy kapjon a munká−

soktól a szőlő gyümölcséből.

3. Azok pedig megfogván azt, meg−

verték, és üresen küldték vissza.

4. És ismét külde hozzájuk egy másik

szolgát; azt pedig kővel dobálván meg,

fejét betörék, és gyalázattal illetve,

visszaküldték.

5. És ismét másikat külde; ezt pedig

megölték: és sok másokat; némelyeket

megvervén, némelyeket pedig megöl−

vén.

Neh. 9,26. Csel. 7,52. 1Thess. 2,15.

6. Minthogy pedig még egy egyetlen

szerelmes fia is volt, utoljára azt is el−

küldte hozzájuk, ezt mondván: A fiamat

meg fogják becsülni.

Róm. 8,3. Gal. 4,4.

7. Azok a munkások azonban ezt

mondták maguk között: Ez az örökös;

jertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az

örökség.

Zsolt. 2,8. Csel. 2,23. Zsid. 1,2. 11,36.

8. És megfogván őt, megölték, és a

szőlőn kívül vetették.

9. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura?

Eljön és elveszti a munkásokat, és a sző−

lőt másoknak adja.

Csel. 28,23−−28.

10. Ezt az Írást sem olvastátok−é?

Amely követ az építők megvetettek,

az lett a szeglet fejévé.

Zsolt. 118,22. Ef. 2,20.

11. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a

mi szemeink előtt.

Róm. 9,33. 1Tim. 3,16.

12. És igyekeznek vala Őt megfogni,

de féltek a sokaságtól. Mert tudták,

hogy a példázatot ellenük mondta.

Azért elhagyván Őt, tovább menének.

Az adófizetésről

13. És küldének hozzá némelyeket a

farizeusok és a Heródes−pártiak közül,

hogy megfogják Őt a beszédben.

14. Azok pedig odamenvén, mondának

néki: Mester, tudjuk hogy igaz vagy és

nem gondolsz senkivel; mert nem tekin−

tesz emberek személyére, hanem az

igazsághoz hűen tanítod az Istennek

útját. Szabad−é a császárnak adót fizetni

70 MÁRK EVANGÉLIUMA 12.

vagy nem? Fizessünk−é vagy ne fizes−

sünk?

15. Ő pedig ismervén az ő képmuta−tá−

sukat, mondta nékik: Mit kísértetek

engem? Hozzatok nekem egy pénzt,

hogy lássam.

16. Azok pedig hozának. És monda

nékik: Kié ez a kép és a felírás? Azok

pedig mondának néki: A császáré.

17. És felelvén Jézus, monda nékik:

Adjátok meg ami a császáré, a császár−

nak, és ami az Istené, az Istennek. És

elálmélkodának Őrajta.

Róm. 13,7.

Kérdés a feltámadásról

18. És jövének hozzá sadduceusok,

akik azt mondják, hogy nincs feltá−

madás. És megkérdezék Őt, mondván:

Mát. 22,23. Luk. 20,27. 1Kor. 15,12.

19. Mester, Mózes azt írta nékünk,

hogy ha valakinek fitestvére meghalt,

és feleséget hagyott hátra, gyermeke−

ket pedig nem hagyott, akkor az ő fele−

ségét vegye el az ő fitestvére, és támasz−

szon magot a fitestvérének.

5Móz. 25,5.

20. Heten voltak tehát fitestvérek.

És az első feleséget vett, de meghalván,

magot nem hagya.

21. És a második elvette az asszonyt,

de meghalt, és magot ő sem hagya:

a harmadik is hasonlóképpen;

22. És mind a hét elvette azt, és magot

nem hagyának. Legutoljára meghalt az

asszony is.

23. A feltámadáskor tehát, mikor feltá−

madnak, melyiküknek lesz a felesége?

Mert mind a hétnek a felesége volt.

24. Jézus pedig felelvén, monda né−

kik:

Avagy nem azért tévelyegtek−é,

mert nem ismeritek az Írásokat

,

sem

az Istennek hatalmát

?

Ef. 1,19. 1Pét. 1,19.

25. Mert mikor a halálból feltámad−

nak, sem nem házasodnak, sem férjhez

nem mennek, hanem olyanok lesznek,

mint az angyalok a mennyekben.

26. A halottakról pedig, hogy feltá−

madnak, nem olvastátok−é a Mózes

könyvében, a csipkebokornál, hogy mi

módon szólott néki az Isten, mondván:

Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák

Istene, és Jákób Istene.

2Móz. 3,6.

27.

Az Isten nem a holtaknak,

hanem az élőknek Istene

. Ti tehát

igen tévelyegtek.

Zsid. 13,8.

A legnagyobb parancsolat

28. Akkor hozzá ment egy az írás−

tudók közül, aki az ő vetekedésüket

hallotta, és tudván, hogy jól megfelelt

nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első

minden parancsolatok között?

Mát. 22,36. Luk. 10,25. 20,39.

29. Jézus pedig felele néki: Minden

parancsolatok között az első:

Halld

Izrael

: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr

.

30.

Szeresd azért az Urat,

a te Iste−

nedet teljes szívedből

,

teljes lelked−

ből

,

és teljes elmédből és teljes erőd−

ből

. Ez az első parancsolat

.

31. A második pedig hasonlatos ehhez:

Szeresd felebarátodat

, mint magadat

.

Nincs más ezeknél nagyobb parancso−

lat.

Róm. 13,8. 1Kor. 13,1. Gal. 5,14. Jak. 2,8.

32. Akkor monda néki az írástudó: Jól

van, Mester, igazán mondád, hogy egy

Isten van, és nincs kívüle más.

Ésa. 45,6. 46,9. 1Kor. 8,4. 6.

33. És szeretni Őt teljes szívből, teljes

elméből és teljes erőből, és szeretni

embernek felebarátját, mint önmagát,

többet ér minden égőáldozatnál és

véres áldozatnál.

1Sám. 15,22. Hós. 6,6. Mik. 6,6.

34. Jézus pedig látván, hogy bölcsen

felelt, monda néki: Nem messze vagy

az Isten országától. És többé senki sem

meri vala Őt megkérdezni.

A Krisztus Dávidnak fia és Ura

35. És felele Jézus és monda, amint

a templomban tanít vala: Mi módon

mondják az írástudók, hogy a Krisztus

Dávidnak Fia?

Mát. 22,41. Luk. 20,41.

36. Hiszen Dávid maga mondta a

Szent Szellem által: Monda az Úr az én

Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől,

míglen vetem a te ellenségeidet lábaid

MÁRK EVANGÉLIUMA 12. 13. 71

alá zsámolyul.

2Sám. 23,2. Zsolt. 110,1.

1Kor. 15,25. 2Tim. 3,16. Zsid. 1,13. 2Pét. 1,21.

37. Tehát maga Dávid nevezi Őt

Urának, mimódon fia hát néki?

És a

nagy sokaság örömest hallgatta Őt

.

Róm. 1,3. 9,5. Jel. 22,16.

Óvás az írástudóktól

38. Ő pedig monda nékik az Ő taní−

tásában: Őrizkedjetek az írástudóktól,

akik örömest járnak hosszú köntösök−

ben és szeretik a piacokon való köszön−

téseket.

Mát. 23,5. Luk. 11,43. 20,45.

39. És a gyülekezetekben az elől−

üléseket, és a lakomákon a főhelyeket:

40. Akik az özvegyeknek házát föl−

emésztik és színből hosszan imádkoz−

nak: ezek súlyosabb ítélet alá esnek.

Mát. 23,14. Luk. 20,47.

A szegény özvegy két fillére

41. És leülvén Jézus a templom−

perselynek átellenében, nézi vala, hogy

a sokaság miként vet pénzt a persely−

be. Sok gazdag pedig sokat vetett vala

abba.

2Kir. 12,9.

42. És egy szegény özvegyasszony is

odajövén, két fillért, azaz egy negyed

pénzt vet bele.

Luk. 21,1.

43. Akkor előszólítván tanítványait,

monda nékik: Bizony mondom néktek,

hogy ez a szegény özvegyasszony

többet vetett, hogynem mind a többi,

akik a perselybe vetettek.

2Kor. 8,12.

44. Mert azok mindnyájan az ő fölösle−

gükből vetettek; ez pedig az ő szegény−

ségéből, amije csak volt, mind beveté,

az ő egész vagyonát.

1Ján. 3,17.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 136
Tegnapi: 255
Heti: 1 399
Havi: 4 135
Össz.: 860 146

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 135. Márk Evangéliuma 11-12. 2009.04.22.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »