Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

s1030099.jpg 

nitta361969:Hát Kedves Anita!Ha az én 19 éves lányom ezzel jött volna haza, szerintem azonnal orvoshoz viszem!!

Válaszunk, azoknak, akik azt hiszik, hogy birtokolhatják a gyermekeiket!

MINDANNYIAN ISTENÉI VAGYUNK! SZABAD AKARATUNK VAN ÁLTALA.


NE LEGYETEK KÉPMUTATÓK! ÜDVÖZÜLJETEK! HIRDESSÉTEK KRISZTUST!


A polgári esküvőnk egy hónappal az izraeli esküvőnk előtt volt Magyarországon.

Egyébként hiába vinnéd a lányodat orvoshoz, még egyetlen orvos sem gyógyított meg a mai napig sohasem egyetlen beteget sem. Mert ha úgy lett volna, akkor mindenkinek örök élete lenne itt e földön és senkit sem kellene halál okából eltemetni.

Elárulok neked egy hatalmas titkot. Az orvosok is meghalnak. Ők is betegek. A gyerekeik is, mert nem hisznek.


Mi Krisztusban egyek vagyunk. Dicsőség Istennek! Jézus Szent Nevében! A Szent Szellem által!

Ha a testünket el is fogjuk hagyni, mint egy levetett ruhát, akkor is örök életünk van Krisztus Testében.

Ő a Gyógyító, Szabadító, Megváltó, Üdvözítő!

Hozsanna! Halleluja! Ámen ! Shalom!


A jó pap is holtig tanul, mégis értelmetlenül hal meg, mert nem hirdeti az Élő Evangéliumot, a Teljes Evangéliumot, a Betániai Megkenetéssel együtt az Úr Jézus Krisztust, az Újjászületést és a Szent Szellem keresztséget itt ezen a világon. Jobban bízik saját cselekedeteiben, mint Isten örökkévaló Igéjében.  Ezt azért nem teszi, mert nincs üdvössége és Szent Szellem keresztsége. Szela.

Minden emberi lényt, szellemi lényt Isten egyszerre teremtett. Minden teremtménye szellemben egyidős, csak a testeink kora különbözik. Isten az embereket az áruló, hamis angyalok helyett teremtette. Ha hiszed, ha nem, ez az igazság! Sajnos, az emberek látásban járnak és nem hitben.  Ezzel önmaguk vesztét okozzák.


Egyébként egy 19 éves lány elég felnőtt ahhoz, hogy eldöntse kit és miért válasszon magának. Ő fogja leélni az életét vele, és nem te. Te anyáddal, apáddal, anyósoddal, apósoddal, vagy kivel éled a házas életedet?

Krisztus Szeretetével! Anita és István


Utóirat.


Tudod, mi az igazi képmutatás? Az e világi papok hirdetik Jézus Krisztus feltámadását az Atya dicsőségére, hirdetik az Örökkévalóságot és a Mennyországot. Elfeledkeznek azonban arról, hogy Isten előtt akár a feltámadáskor, akár az elragadtatáskor, ami egy pillanat alatt jön el, csak azok állhatnak meg a Mennyei Királyi Trón előtt, az Atya előtt, akik újjászülettek Krisztusban az Üdvösség Imája által. Hirdetik az e világi üdvösséget. Szent Szellemmel keresztelkednek, nyelveken imádkoznak !Isten nyelvén imádkoznak közvetlenül Istenhez. Hirdetik a Szent Szellem keresztséget és ez által segítik is az embereket, hogy nyelveken szóljanak Istenhez, amelyet a sátán nem ért. És felhívják minden keresztény figyelmét arra, hogy van egy hatalmas kötelessége, ami Isten parancsa, hogy mint közvetítő, mint küldött, mint apostol mindenkinek Isten legfontosabb parancsát, igazságát hirdesse szellemben és igazságban. Mert Isten az Igazság, mert Rajta kívül, az Igén kívül nincsen más Igazság! A többi vagy véletlenül félreértelmezett csacskaság, hamis tanítás, vagy tudatos hamis tanítás, amiben nincsen semmi igazság, csak hamisság. És tudod a hamisság az maga a sátán, akiben soha nem volt igazság, és aki a hamisságot tanítja, az a sátán szavát szólja, az mind a sátán gyermeke, az mind ördögfattyú. Mindezek végső pusztulást okoznak önmaguknak és a véletlenül vagy tudatosan félrevezetett embereknek.


Meg van írva!


Növekedjünk a Krisztusban


"Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;  Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában,

 Akiknek sötétség borult az értelmükre, elidegenültek Isten életétől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük

keménysége miatt van bennük;

Akik reménytvesztettségükben, önmagukat kicsapongásra adták, mindenféle tisztátalan cselekedet hasznában bízva.

Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

Ha ugyan meghallottátok Őt, és Őbenne vagytok megtanítva, ahogy az igazság Őbenne van.

Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok miatt;

Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint,

És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki−ki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.

Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.

És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára.

Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban."


Efézus 4: 15-32.


Dicsőség a Mindenható Mennyei Atyának, a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében mi teljesek vagyunk hitben és kegyelemben.

Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom!

Mi újteremtmények vagyunk Krisztus Testében, újjászülettünk Krisztusban, üdvözültünk, Szent Szellemmel keresztelkedtünk. Nyelveken imádkozunk mindenkiért, minden elveszettért és minden szentekért, önmagunkért is, mert mi Isten szent gyermeke vagyunk itt eme elveszett, gonosz világban.

Nekünk nem kell megállnunk Isten előtt, mert mi Krisztusban vagyunk a Mennyei Atya Jobbján, a Királyi Trónon.

Ha hihetnéd azt, minden lehetséges a hívőnek! Aki Isten Igazságát szólja!

Mi a Szent Szellem által kiáltjuk a Mi Urunkhoz, Istenünkhöz Jézus Szent Nevében: Abba Atyánk! Szeretünk Téged! Ámen! Abba Atyánk! Mindenható Szent Szellem Atyánk! Shalom!

A hamis tanítóknak pedig mondd meg, hogy imádkozunk értük az elveszettekért és mindazokért, akik általuk vesznek el.


Kérünk Téged Mennyei Atyánk a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében a Te dicsőségedre, bocsáss meg nekik! Nem tudják, hogy mit cselekszenek!

Drága Szent Szellem Édesatyánk! Ne számítsd be nekik ezeket a felségáruló, Istent és Jézust tagadó, örök pusztulást hozó bűnöket. Neked jogodban áll, hogy odafordítsd az ő szívüket, ahová te akarod.

Kérünk Papa, Egy Igaz Élő Istenünk, nyisd meg az ő szemeiket a látásra, füleiket a hallásra és szívüket a megértésre!

Szerető Atyánk! Könyörgünk Néked Jézus Szent Nevében a Szent Szellem által! Adj nekik békességet, szeretetet! Adj nekik bölcsességet és eszességet, hogy ne kellhessen elszenvedniük az örök pusztulást!

Drága Mennyei Atyám Jézus Szent Nevében elátkozom a szívükben és az elméjükben lévő hamisságot, a sátánt. Gyökerestül kiirtom Jézus Szent Nevében belőlük a hitetlenséget, a képmutatást, a gonoszságot!

Megkötözöm fölöttük a sátán hatalmát! Megparancsolom a sátánnak, hogy Jézus Szent Nevében takarodjon ki az életükből és minden hamisságával együtt, vesse magát a tengerbe!

Áldalak Uram, Istenem és mindenkor hálákat adok Neked a Te Igédért, minden teremtményedért és minden cselekedetedért!

Dicsérlek Téged Uram, Abbá Atyám a te hatalmas megváltási tervedért, amelyet végrehajtottál a Mi Urunkban, Jézus Krisztusban a harmadik napon, amikor feltámasztottad Őt a halálból és ültetted Őt a Te Jobbodra, a Te Királyi Trónodra, mint Örökkévaló Főpapot, és Vele együtt ültettél minket is, akik hisznek Jézus Isten Szent Nevében! A Te Örökösöd Szent Nevében!

Akik most Vele együtt szenvedünk is a hamis tanítók, a képmutatók és hitetlenek miatt itt a földön testben.

 Mi teljes szabad akaratunkkal megengedjük Neked, hogy rajtunk keresztül, mint segítőkön keresztül, teljesítsd be a Te Szent Igédet!


Jövel Jézus! Jövel!

Hozsanna! Halleluja! Ámen! Shalom!

Szentháromság Egy Igaz Élő Isten szeretünk Téged!

Immánuel! Velünk az Isten!!

Glori Halleluja!


Itt és Most felkínálom mindenkinek az Üdvösséget, a Szellemi Újjászületés lehetőségét, hogy kikerüljetek a szellemi halálból. Felkínálom a Szent Szellem keresztséget, hogy nyelveken imádkozhassatok közvetlenül a Mi Atyánkhoz, Istenünkhöz.

Elárulok nektek egy hatalmas titkot, hogy az Isten nyelvén való szólás, a nyelveken való imádkozás, amelyen keresztül a ti újjászületett szellemetek a Drága Szent Szellem által közvetlenül Istenhez imádkozik, az egyetlen e világi bizonyítéka annak, hogy Isten gyermekei vagytok.

Aki nem szól nyelveken, annak a sátán az atyja. Igen és Ámen. Az a sátánnal, a halállal és antikrisztussal együtt fog pusztulni. Ez az igazság és ezen kívül nincsen más igazság.


ÉBREDJETEK FEL! UGYE NEM AKARTOK POKOLRA KERÜLNI?

Sajnos a mi családjainkban is van egy-egy teljesen hitetlen, istentagadó ember!  Mivel szabad akaratot adott minden teremtményének Isten, ezért azon kívül, hogy megtörjük felettük a sátán hatalmát és közbenjáró imákat imádkozunk értük, semmit sem tehetünk. Mindaddig, amíg teljes szabad akaratukban nem mondják el hangosan az általunk leírt két imát, addig a sátán gyermekei, és Isten sem tehet értük semmit, mert akkor hazuggá tenné önmagát.  Sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy ők az örök pusztulásra, a kénkővel izzó tóba, a pokolba lesznek vetve.

jesus_crucified.jpg

Amikor Jézus a keresztre lett feszítve az egyik latornak ezt mondta, mivel az a lator elismerte Őt Isten Fiának!


"A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta Őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!

Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled−e te? Hiszen te ugyanazon ítélet

alatt vagy!

És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: Ő pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.

És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban!

És monda néki Jézus: Bizony mondom néked ma: Velem leszel a Paradicsomban. "


Lukács Evangéliuma 23: 39-43.


Jézus már a kereszten volt, de még nem halt meg. Jézus, Isten testi inkarnációja.  A keresztre feszített Jézus csak ezután halt meg. Jézus azon a napon a kereszten ígérte meg nekünk, elveszett bárányoknak, az elveszetteknek, Ádám bűne miatt szellemi halott embereknek, ha megvallják Istent és Őt, akkor az Ő feltámadása után mindazok, akik hisznek, hiszünk, Vele leszünk a Mennyországban.


[b]Ez a MA a megvallás, a hitvallás, az üdvösség és az újjászületés napja. A HITVALLÁS NAPJA!  AZ ÜDVÖSSÉGED ÓRÁJA ÉS PILLANATA! MOST!

AZ ÜDVÖSSÉGED ÓRÁJA ELÉRKEZETT MOST! ÉLETED FOLYAMÁN ANNYI MINDENT ELMONDTÁL HANGOSAN, AMINEK SEMMI ÉRTELME NEM VOLT!

IDEJE, HOGY ELMONDD AZ EGYETLEN ÉRTELMES HITVALLÁST, HOGY ÖRÖK ÉLETED LEGYEN KRISZTUS TESTÉBEN A MENNYORSZÁGBAN, AMINEK A FEJE AZ ÖRÖKKÉVALÓ FŐPAP: JÉZUS ISTEN! HA KÉTELKEDŐ VAGY NEM MONDOD EL. TUDNOD KELL AZONBAN, HOGY AKKOR ÖRÖK PUSZTULÁSOD VAN A GYILKOS, BŰNÖS EMBER atyjában, e világ istenében, a legyőzött sátánban! De nem csak neked, hanem a családodnak is. [/b]


MEGVALLÁS


DRÁGA MENNYEI ATYÁM MINDEN TEREMTMÉNYED ELŐTT MENNYBEN, FÖLDÖN ÉS FÖLD ALATT VALÓK ELŐTT MEGVALLOM ÉS TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLALOK A LEÍRT SZAVAIMÉRT E VILÁGON S A KRISZTUSBAN IS, HOGY EZ AZ IGAZSÁG ÁMEN.

A MINDENHATÓ, TEREMTŐ ISTEN ENGEM ÚGY SEGÍTSEN ÉS ÚGY DORGÁLJON, AHOGY SZÓLOK ÉS CSELEKSZEK ABBA ATYÁM JÉZUS SZENT NEVÉBEN A SZENT SZELLEM ÁLTAL HOZSANNA HALLELUJA ÁMEN!

ÉN AZ IGÉT INGYEN KAPTAM ÉS INGYEN ADOM A TE DICSŐSÉGEDRE, HOGY SOKAK ÜDVÖZÜLJENEK ÁLTALA ÉS HOGY SOKAK ÁLTAL DICSŐÍTESSÉK A TE SZENT NEVED ÉS CSELEKEDETEID JÉZUS SZENT NEVÉBEN A SZENT SZELLEM ÁLTAL MIND ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ MINDENEK ÁLTAL, AKIK HISZNEK!

A TŐLED KAPOTT HATALOM ÁLTAL ÁLDALAK TÉGED ÉS MINDEN SZENTEKET MÉG AZ ELLENSÉGEIMET IS ÁMEN

ÁMEN.
[b]ÜDVÖSSÉG IMÁJA[/b]


Hiszem Mennyei Atyám, Mindenható Teremtő Istenem, hogy TE VAGY.

Hiszem, hogy Te vagy az Élő Egy Igaz Isten.

Hiszem Jézus, hogy Te vagy Istennek Fia, Hitünk Fejedelme és Bevégzője.

Királyok Királya! Uraknak Ura!

Hiszem, hogy Te vagy a testben megjelent Krisztus.

Hiszem Jézus Krisztus, hogy meghaltál az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.

Hiszem Krisztus Jézus, hogy feltámadtál a halálból a harmadik napon az én megigazulásomért.

Dicsőség Istennek!


Kérlek Jézus, legyél az én Uram!

Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!

Kérlek Jézus legyél az én Gyógyítóm!


Jézus, Te vagy én Uram!

Jézus, Te vagy az én Megváltóm!

Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!


Meg vagyok váltva. Újjászülettem Benned Krisztus.

Ez az igazság, mert Isten Igéje Igazság.

Köszönöm Neked Jézusom az örök életem.

Ámen.


[b]A SZENT SZELLEM KERESZTSÉG IMÁJA[/b]


Drága Mennyei Atyám hálát adok Neked az üdvösségemért és dicsőítelek Téged szüntelen Jézus Szent Nevében a Te hatalmas megváltási tervedért, a Te Igédért és minden teremtményedért!

Áldalak szüntelen, hogy feltámasztottad értem, bűnös emberért a Te Szent Fiadat, Krisztust a halálból!

Drága Mennyei Atyám,  meg van írva a Te Igédben, hogyha bármit kérek Tőled Jézus Szent Nevében, Te hű vagy az Igédhez, Te örömmel beteljesíted azt.

Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus Szent Nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel.

Keresztelj meg a Szent Szellemmel.

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként a Szent Szellem által a Te nyelveden, Isten nyelvén, nyelveken  fogok imádkozni közvetlenül Hozzád, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.

Köszönöm drága Mennyei Atyám!

Köszönöm Uram Jézusom!

A Szent Szellem  örökké bennem él és velem marad, és elvezet engem  minden igazságra!

Ámen.Kedves Anita és Bálint!

Szeretettel köszöntlek benneteket barátaim között!

Én református vallású vagyok, de úgy gondolom az Isten egy és tulajdonképpen nem számít, ha az ember hite erős, hogy milyen közösségben éli azt meg és hol szolgálja az Urat. Én nem kereszteltem meg a gyermekeimet, szerettem volna megadni nekik a választás lehetőségét, hogy felnőtten döntsék el, hová szeretnének tartozni. Lehet vitatni ezt a megoldást, de akkor így láttam jónak, ma nem biztos, hogy így döntetnék. Betti lányom a HIT Gyülekezet tagja lett, Roland fiam az ortodox vallást választotta, a legfiatalabb még nem érett meg a döntésre. Nem erőltetjük, nem befolyásoljuk,- az ő élete. A helyes irányba terelgetésről azért nem mondtunk le!

Örülök nektek, bizonyára tanulhatok tőletek is sokat.Megindítóak az imák, amelyek az oldalatokon találhatók!

Szeretettel:

Hilda


Kedves Hilda!

Mindegy, hogy ki melyik gyülekezethez tartozik, nagyon fontos azonban, hogy bármelyik gyülekezethez tartozik, de mondja el az Újjászületés vagyis az Üdvösség Imáját és a Szent Szellem keresztség imáját hangosan! Csak azok az emberek kapnak örök életet, akik megvallják az Úr Jézust és Szent Szellemmel keresztelkednek. Ez az Igazság, mert Isten Igéje Igazság! Aki ezt nem teszi meg Jézus eljöveteléig, nem tartozhat Krisztus Testéhez.

Dicsőség Istennek! A Szent Szellem által! Jézus nevében!

Hozsanna! Halleluja! Ámen és Ámen! Shalom!

Krisztus Szeretetével! Anita és István


[b]FONTOS FIGYELMEZTETÉS[/b]


Mindazoknak a testvéreinknek az Úrban, akik már üdvözültek és Szent Szellemmel keresztelkedtek vagy bejegyzett állítólag általuk alapított egyházuk vagy gyülekezetük van Magyarországon, vagy bárhol a világon, akik névleg Istennek adnak dicsőséget Jézus Szent Nevében a szíves figyelmébe ajánlom, hogyha Jézus egyszer befogadott valakit az Ő Testébe és a Szent szellem beköltözött annak az embernek a szívébe, a Szeretet Templomába SENKINEK NINCS JOGA KITASZÍTANIA, HA KRISZTUST ÉS A SZENT EVANGÉLIUMOT VALLJA ÉS HIRDETI. AZ AZ EGYHÁZI VAGY GYÜLEKEZETI VEZETŐ, PÁSZTOR ISTEN IGÉJE ELLEN CSELEKSZIK.

AZ ÜDVÖSSÉGE MEGMARAD, SZEREZHET E VILÁGI GAZDAGSÁGOT, DE ELVESZÍTI MIND AZT AZ AJÁNDÉKOT AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN, AMELYET ISTEN TEREMTETTT NEKI. A FELFUVALKODOTT PÁSZTOROK AZ ÜDVÖSSÉGEN KÍVÜL NEM MÉLTÓAK AZ AJÉNDÉKOKRA.


NE FELEDJÉTEK SOHA!


"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék."


Efézus 2:8-9."Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, aki−

nél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. "


Jakab 1: 17.

s1030237.jpg

A felkent pásztoroknak írom segítségül, hogy megerősödjenek a HITBEN, Isten Igéje által:

azt a kenetet, amelyet Isten adott szolgálati ajándékként nektek még a teljes evangéliumi egyházi vezető, gyülekezeti pásztor sem vonhatja vissza tőletek. Ha ezt teszi, Isten ellen cselekszik.

Minden szolgálati ajándék Istentől van és örökké való.


[b]A Szent Szellem ajándékai

[/b]

"Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava

ugyanazon Szellem szerint;

Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;

Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;

De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja."


1 Korinthus 12: 8- 11.


[b]A kenet megtanít mindenre[/b]


"És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne."


1 János 2: 27.Drága Testvéreim az Úrban!

A saját elmétekre pedig ne támaszkodjatok!

Ne  önmagatoknak szerezzetek dicsőséget! Minden dicsőség Istené!

JÉZUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!

Mi, akik hiszünk, még az életünket is Tőle kaptuk.

Az Övéi vagyunk!

A kapcsok és kötelek egy hamar nem szakadhatnak el, de tudnotok kell, hogy nem ti vagytok a tanítók, hanem Jézus!

Krisztus Testén belül növekedve a HITBEN az Ige által bárki megelőzhet titeket és elfoglalhatja a nektek szánt helyet, ha ti méltatlanok vagytok rá.

Ne legyetek potyautasok mások hitén!

Az Ige hamisítatlan tején növekedjetek!

Isten dicsőségére!

ÁMEN.

Mi magvetők vagyunk és egyek vagyunk az Úrban!

Születendő szent gyermekünkkel, Immánuellel!

Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom!


"És meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára. "


Efézus 4: 30.Kérjetek Istentől és tőlünk bocsánatot .

Krisztus Szeretetével mi már megbocsájtottunk nektek.

Halleluja Jézus!"És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint."


Jelenések 2:23.

s1030363.jpg

" Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. "


Lukács Evangéliuma 8:17.


"Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az

Istennek mélységeit is."


1 Korinthus 2:10.


"Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt."


Jób 42:10.


Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom!

SZELA.
Anita és István

Isten örökre felkent szent pásztoraiWeblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 137. ELSŐ TANÍTÁS 2009.05.14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »