Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

st_paul.jpg

Köszöntés


1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akara−
tából elhívott apostola, és Sosthe−
nes, az atyafi. Csel. 18,17. Gal. 1,1. 2,7. 8.
2. Az Isten gyülekezetének, amely
Korinthusban van, a Krisztus Jézusban
megszentelteknek, elhívott szentek−
nek, mindazokkal egybe, akik a mi
Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül
hívják bármely helyen, a magukén és
a miénken: Ján. 17,19. Róm. 3,22. 2Tim. 1,9.

Hálaadás az Evangélium
Korinthusban kiáradt áldásaiért


3. Kegyelem néktek és békesség Is−
tentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól. Róm. 1,7.
4. Hálát adok az én Istenemnek
mindenkor felőletek az Isten ama
kegyelméért, mely néktek a Krisztus
Jézusban adatott, Róm. 1,8. Ef. 1,15. 16.
5. Mivelhogy mindenben meggaz−
dagodtatok Őbenne, minden beszéd−
ben és minden ismeretben,
rész 12,8. 2Kor. 8,7. Ef. 3,10. 19. 2Pét. 1,4. 8.
6. Amint megerősíttetett bennetek
a Krisztus felől való bizonyságtétel.
Csel. 20,28. Róm. 1,16. 2Kor. 1,21. Jel. 1,2.
7. Úgy, hogy semmi kegyelmi aján−
dék nélkül nem szűkölködtök, vár−
ván a mi Urunk Jézus Krisztusnak
megjelenését,
Kol. 3,4. 1Thess. 4,16. 2Thess. 1,7.
8. Aki meg is erősít titeket mindvé−
gig feddhetetlenségben, a mi Urunk
Jézus Krisztusnak napján. 2Kor. 1,21.
Fil. 1,6. Kol. 1,22. 1Thess. 3,13. 2Thess. 3,3.
9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az
Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztus−
sal való közösségre, Ésa. 49,7.
Ján. 15,4. Róm. 8,16. 17. Zsid. 10,23. 1Ján. 4,13.


Óvás pártoskodástól

10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a
mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne
legyenek köztetek szakadások, hanem
legyetek teljesen egyek, ugyanazon ér−
telemben és ugyanazon véleményben.
Róm. 16,17. 1Tim. 6,3. Jak. 3,16.
11. Mert megtudtam felőletek atyám−
fiai a Kloé embereitől, hogy versengé−
sek vannak köztetek. rész 3,3. Péld. 18,6.
12. Azt értem pedig ezalatt, hogy
mindenitek ezt mondja: Én Pálé va−
gyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé,
én meg Krisztusé. Csel. 18,24.
13. Vajon részekre osztatott−é a Krisz−
tus? Vajon Pál feszíttetett−é meg érette−
tek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek−
é meg? Csel. 19,5. 2Kor. 11,4.
14. Hálákat adok az Istennek, hogy
senkit sem kereszteltem meg közüle−
tek, kivéve Krispust és Gájust,
Ján. 4,2. Csel. 18,8. Róm. 16,23.
15. Hogy valaki azt ne mondja, hogy
a magam nevére kereszteltem.
16. Megkereszteltem azonban Stefa−
na házanépét is, ezenkívül nem tudom,
hogy valakit mást kereszteltem volna.
17. Mert nem azért küldött engem
a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem
hogy az Evangéliumot hirdessem; de
ne bölcselkedő beszéddel, hogy a
Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
rész 2,1. Csel. 26,17.

23231.jpg

A keresztről való beszéd
Istennek ereje azoknak, akik hisznek


18. Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik el−
vesznek; de nekünk, akik üdvözü−
lünk, Istennek ereje.
rész 2,14. Csel. 17,18. Róm. 1,16. 2Kor. 2,15.
19. Mert meg van írva: Elvesztem a
bölcseknek bölcsességét és az értelme−
seknek értelmét elvetem.
rész 3,10. Préd. 7,23. Ésa. 29,14.
20. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e
világnak vitázója? Nemde nem bolond−
sággá tette−é Isten e világnak bölcsessé−
gét? Ésa. 33,18. 44,25.
21. Mert minekutána az Isten bölcses−
ségében nem ismerte meg a világ a böl−
csesség által az Istent, tetszék az Isten−
nek, hogy az igehirdetés bolondsága
által üdvözítse azokat, akik hisznek.
Mát. 11,25. Luk. 10,21. Róm. 1,20. 28.
22. Mert egyfelől a zsidók jelt kíván−
nak, másfelől a görögök bölcsességet
keresnek. Mát. 12,38. Luk. 11,16.
23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk,
mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan
botránkozást, a görögöknek pedig bo−
londságot; Ésa. 8,14. Mát. 11,16.
Róm. 9,32. 14,13. 2Kor. 4,5. Gal. 5,11. 1Pét. 2,8.
24. Ámde maguknak a hivatalosak−
nak, úgy zsidóknak, mint görögök−
nek Krisztust, Istennek erejét és
Istennek bölcsességét. Róm. 1,4. Kol. 2,3.
25. Mert az Isten bolondsága böl−
csebb az embereknél, és az Isten erőt−
lensége erősebb az embereknél.
2Kor. 4,7. 12,9.
26. Mert tekintsétek csak a ti hivatás−
tokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívat−
nak közületek bölcsnek test szerint,
nem sokan hatalmasnak, nem sokan
nemesnek; Ján. 7,48. Ef. 4,1. 2Tim. 1,9.
27. Hanem a világ bolondjait válasz−
totta ki magának az Isten, hogy meg−
szégyenítse a bölcseket; és a világ erőt−
leneit választotta ki magának az Isten,
hogy megszégyenítse az erőseket;
28. És a világ nemteleneit és megve−
tettjeit választotta ki magának az Isten,
és a semmiket, hogy a valamiket meg−
semmisítse: rész 2,6. Zsolt. 8,2. Róm. 4,17.
29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy
test sem. Róm. 3,27. Ef. 2,9.
30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus
Jézusban, aki bölcsességül lett né−
künk Istentől, és megigazulásul,
szentségül és váltságul: Ján. 17,19.
Róm. 4,25. 2Kor. 5,21. Fil. 3,9. Kol. 2,10.
31. Hogy, amint meg van írva: Aki
dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
Jer. 9,23. 24. Csel. 20,32. 2Kor. 10,17. Gal. 3,13. 14.

Pál Korinthusiakhoz írt I.levele 1.fejezet


wisesolomon.jpg

BÖLCS SALAMON PÉLDABESZÉDEI

A bölcsesség barátságos hívása


1 Salamonnak, Dávid fiának, Izrael
királyának példabeszédei, 1Kir. 4,32.
2. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására,
értelmes beszédek megértésére;
3. Okos feddésnek, igazságnak és ítélet−
nek és becsületességnek megnyerésére;
4. Együgyűeknek eszesség, gyermek−
nek tudás és meggondolás adására.
rész 2,11. 3,21. 19,11.
5. Hallja a bölcs és öregbítse az ő
tanulságát, és az értelmes szerezzen érett
tanácsokat,
6. Példabeszédnek és példázatnak, böl−
csek beszédeinek és találós meséinek
megértésére.
7. Az Úrnak félelme feje a bölcsesség−
nek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást
a bolondok megutálják.
8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erköl−
csi tanítását, és a te anyádnak oktatását
el ne hagyd.
9. Mert kedves ékesség lesz a te fejed−
nek, és aranylánc a te nyakadra.
Csábítás ellen való óvás
10. Fiam, ha a bűnösök el akarnak
csábítani téged, ne fogadd beszédüket.
1Móz. 39,7. Ef. 5,11.
11. Ha azt mondják: Gyere mivelünk,
leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az
ártatlan ellen ok nélkül; Jer. 5,26.
12. Nyeljük el azokat, mint a sír eleve−
nen, és egészen, mint akik mélységbe
szállottak;
13. Mindenféle drága kincset találunk,
megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;
14. Sorsodat vesd közénk; egy erszé−
nyünk legyen mindnyájunknak:
15. Fiam, ne járj egy úton ezekkel,
tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől;
Zsolt. 1,1. 4,5.
16. Mert lábaik a gonoszra futnak, és
sietnek a vérnek ontására.
Ésa. 59,7. Róm. 3,15.
17. Mert hiába vetik ki a hálót minden
szárnyas állat szemei előtt:
18. Ezek mégis vérük árán is ólálkod−
nak, életük árán is leselkednek;
19. Ilyen az útja minden kapzsi ember−
nek: gazdájának életét veszi el. 1Tim. 6,10.
Az engedetlenek büntetése
20. A bölcsesség kint az utcákon kiált;
a tereken zengedezteti az ő szavát.
1Kor. 1,24. Kol. 2,2. 3.
21. Lármás utcafőkön kiált a kapuk beme−
netein, a városban szólja az ő beszédeit.
22. Míglen szeretitek, oh ti együgyűek
az együgyűséget, és gyönyörködnek a
csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balga−
tagok az ismeretet?!
23. Térjetek az én dorgálásomhoz;
ímé közlöm veletek az én szellememet,
tudtotokra adom az én beszédeimet
néktek. Ésa. 59,21. Jóel 2,28. Ján. 7,37.
24. Mivelhogy hívtalak titeket, és vona−
kodtatok, kiterjesztém az én kezemet,
és senki eszébe nem vette;
Ésa. 65,12. 66,4. Jer. 7,13. Zak. 7,11.
25. És elhagytátok minden én tanácso−
mat, és az én feddésemmel nem gondol−
tatok: Luk. 7,30.
26. Én is a ti nyomorúságotokon neve−
tek, megcsúfollak, mikor eljön az, amitől
féltek.
27. Mikor eljön mint a vihar, az amitől
féltek, és a ti nyomorúságotok, mint a
forgószél elközelget: mikor eljön tireátok
a nyomorgatás és a szorongatás.
28. Akkor segítségül hívnak engem, de
nem hallgatom meg; keresnek engem, de
meg nem találnak. Jób 27,9.
Ésa. 1,15. Ezék. 8,18. Mik. 3,4. Jak. 4,3.
29. Azért hogy gyűlölték a bölcsességet,
és az Úrnak félelmét nem választották.
30. Nem engedtek az én tanácsomnak;
megvetették minden én feddésemet.
31. Esznek azért az ő útjuknak gyümöl−
cséből, és az ő tanácsukból megeléged−
nek. Ésa. 3,11.
32. Mert az együgyűeket önfejűségük
megöli, és a balgatagokat önteltségük
elveszti.
33. Aki pedig hallgat engem, lakozik
bátorságosan, és csendes lesz a gonosz−
nak félelmétől.


Intés a bölcsesség igaz keresésére

2 Fiam! Ha beveszed az én beszéde−
met, és az én parancsolataimat el−
rejted magadnál,
2. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a
te füleidet, hajtod a te szívedet a megér−
tésre,
3. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz,
és a megértésért a te szódat felemeled,
4. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és
mint a kincseket kutatod azt: Mát. 13,44.
5. Akkor megérted az Úrnak félelmét,
és az Istennek ismeretére jutsz. 2Pét. 1,2.
6. Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő
szájából tudás és megértés származik.
1Kir. 3,9. Jak. 1,5. 6.
7. Az igazaknak valóságos jót rejteget,
pajzst a tökéletesen járóknak, Zsolt. 84,11.
8. Hogy megőrizze az igazságnak útjait,
és kegyeltjeinek útját megtartsa.
9. Akkor megérted az igazságot, és
törvényt és becsületességet, és minden
jó utat.
10. Mert bölcsesség megy a te szívedbe,
és a tudás gyönyörűséges lesz számodra.
11. Meggondolás őrködik feletted, a
megértés őriz téged, Zsolt. 121,5.
12. Hogy megszabadítson téged a
gonosznak útjától, és a gonoszságszóló
férfiútól;
13. Akik elhagyják az igazságnak útját,
hogy járjanak a sötétségnek útjain. Ef. 4,18.
14. Akik örülnek gonoszt cselekedvén,
vigadnak a gonosz álnokságokon. Ján. 3,19.
15. Akiknek ösvényeik görbék, és akik
az ő útjaikban gonoszok.
16. Hogy megszabadítson téged a nem
hozzád tartozó asszonytól, az idegentől,
aki az ő beszédével hízelkedik,
17. Aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és
az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
18. Mert a halálra hanyatlik az ő háza,
és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
19. Valakik mennek ahhoz, nem térnek
meg, sem meg nem nyerhetik az életnek
útjait. Préd. 7,26. Zsid. 13,4.
20. Hogy járj a jóknak útjukon, és az
igazaknak ösvényeit kövessed. Zsid. 6,12.
21. Mert az igazak lakják a földet, és
a tökéletesek maradnak meg rajta.
22. A gonoszok pedig a földről kivágat−
tatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszag−
gattatnak abból.


Az istenfélelem és bölcsesség áldást hoz

3 Fiam! Az én tanításomról el ne fe−
lejtkezzél, és az én parancsolatai−
mat megőrizze a te szíved; 5Móz. 30,16.
2. Mert napoknak hosszú voltát, és
sok esztendős életet, és bőséges gaz−
dagságot hoznak néked.
3. Az irgalmasság és igazság ne hagy−
janak el téged: kösd azokat a te nyakad−
ra, írd be azokat szívednek táblájára;
5Móz. 6,8. Jer. 17,1. Mát. 5,7. 44–48. 2Kor. 3,3.
4. Így nyersz kedvességet és jó értel−
met Istennek és embernek szemei
előtt. 1Sám. 2,26. Luk. 2,52. Csel. 2,47.
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
szívedből; a magad értelmére pedig
ne támaszkodjál. Zsolt. 125,1.
6. Minden útjaidban ismerd el Őt;
akkor Ő igazgatja a te útjaidat.
rész 16,9. Zsolt. 37,23. Róm. 8,12.
7. Ne légy bölcs a magad ítélete sze−
rint; féld az Urat, és távozz el a gonosztól.
Róm. 12,16.
8. Egészség lesz ez a te testednek,
és megújulás a te csontjaidnak.
Péld. 16,24. Ésa. 58,11.
9. Tiszteld az Urat a te vagyonodból,
a te egész jövedelmed zsengéjéből.
2Móz. 23,19. Mal. 3,10.
10. Ekképpen megtelnek a te csűreid
bőséggel, és musttal áradnak el sajtód
vályúi. 5Móz. 28,8.
11. Az Úr fenyítését fiam, ne utáld meg,
se meg ne und az Ő dorgálását.
Zsid. 12,5. Jel. 3,19.
12. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja,
és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.
13. Boldog ember, aki megnyerte a
bölcsességet, és az ember, aki megértést
szerez.
14. Mert jobb ennek megszerzése az
ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott
aranynál ennek jövedelme.
15. Drágább a fényes karbunkulusok−
nál, és minden te gyönyörűségeid nem
hasonlíthatók hozzá. Mát. 13,44.
16. Napoknak hosszúsága van jobb−
jában, baljában gazdagság és tisztesség.
17. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és
minden ösvényei békesség. Mát. 11,29.
18. Életnek fája ez azoknak, akik meg−
ragadják, és akik megtartják boldogok!
1Móz. 2,9. Mát. 7,21. Jak. 1,25.
19. Az Úr bölcsességgel fundálta a
földet, értelemmel erősítette meg az eget.
Jer. 10,12. Ján. 1,3. Zsid. 1,2.
20. Az Ő tudása által fakadtak ki
a mélységekből a vizek, és a felhők
csepegnek harmatot, 5Móz. 33,28. Jób 36,28.
21. Fiam, ne távozzanak el a te szeme−
idtől, őrizd meg az igaz bölcsességet,
és a meggondolást! Zsolt. 111,10.
22. És lesznek ezek élet a te lelked−
nek, és kedvesség a te nyakadnak.
23. Akkor bátorsággal járod a te utadat,
és a te lábadat meg nem ütöd.
1Sám. 2,9. Zsolt. 37,23. 24. 91,11. 12. 116,8.
24. Mikor lefekszel, nem rettensz fel;
hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz
a te álmod. 3Móz. 26,6. Jób 11,18. Zsolt. 127,2.
25. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és
a gonoszok pusztításától, ha eljön;
Zsolt. 91,10.
26. Mert az Úr lesz a te bizodalmad
és megőrzi a te lábadat a fogságtól.
27. Ne fogd meg a jótéteményt azok−
tól, akiket illet, ha hatalmadban van annak
megcselekedése. Róm. 13,7. Gal. 6,10.
28. Ne mondd a te felebarátodnak: menj
el, azután térj meg, és holnap adok; holott
nálad van, amit kér. 5Móz. 24,15.
29. Ne forralj a te felebarátod ellen
gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan
teveled.
30. Ne háborogj egy emberrel is ok
nélkül, ha nem illetett gonosszal téged.
Mát. 5,38–40. Róm. 12,18.
31. Ne irigykedj az erőszakos emberre,
és néki semmi útját ne válaszd.
32. Mert utálja az Úr az engedetlene−
ket; és az igazakkal van az Ő titka.
5Móz. 29,29. Zsolt. 25,14.
33. Az Úr átka van a gonosznak házán;
de az igazaknak lakhelyét megáldja.
5Móz. 23,5. Neh. 13,2. Gal. 3,13.
34. Akik csúfolók, Ő megcsúfolja azo−
kat; a szelídeknek pedig kedvességet
ád. Zsolt. 138,6. Jak. 4,6. 1Pét. 5,5.
35. A bölcsek tisztességet örökölnek;
a bolondok pedig gyalázatot aratnak.
rész 11,31. Dán. 12,2.

Atyai emlékeztetés
a bölcsesség tanításának követésére

4 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi
tanítását, és figyelmezzetek az érte−
lemnek megtudására. Zsolt. 34,11.
2. Mert jó tanulságot adok néktek; az én
tanításomat el ne hagyjátok.
3. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge
és egyetlenegy az én anyám előtt.
1Krón. 29,1.
4. Tehát tanított engem, és mondá
nékem: Tartsa meg az én beszédemet a
te szíved, hogy megtartván az én paran−
csolataimat, élj; 1Krón. 28,9. Ef. 6,4.
5. Szerezz bölcsességet, szerezz eszes−
séget; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj
az én számnak beszédétől.
6. Ne hagyd el azt, és megtart téged;
szeresd azt, és megőriz téged. 2Thess. 2,15.
7. A bölcsesség kezdete ez: Szerezz
bölcsességet, és minden keresményedből
szerezz értelmet.
rész 16,16. 18,15. Mát. 13,44. Luk. 10,42.
8. Magasztald fel azt, és felmagasztal
téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád
öleled azt. 1Sám. 2,30. 3,20. Zsolt. 75,6. 7.
9. Ád a te fejednek kedvességnek
koszorúját; igen szép ékes koronát ád
néked. Zsolt. 103,4.
10. Hallgasd, fiam, és vedd be az én
beszédemet; így sokasulnak meg néked
a te életednek esztendei.
11. Bölcsességnek útjára tanítlak téged,
vezetlek téged az igazságnak ösvényén.
12. Mikor jársz, semmi nem szorítja
meg a te járásodat; és ha futsz, nem
ütközöl meg. Zsolt. 18,36. 91,11.
13. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne
hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
14. A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj
a gonoszok ösvényén. Zsolt. 1,1–4.
15. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle,
és menj tovább.
16. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt
nem cselekszenek: és kimegy szemükből
az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
17. Mert az istentelenségnek étkét
eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.
18. Az igazak ösvénye pedig olyan,
mint a hajnal világossága, mely minél
tovább halad, annál világosabb lesz, a
teljes délig. 2Móz. 10,23. 2Sám. 23,4.
Zsolt. 37,6. 119,105. 130. Mát. 5,14. Fil. 2,15.
19. Az istentelenek útja pedig olyan,
mint a homály, nem tudják miben ütköz−
nek meg.
1Sám. 2,9. Ésa. 59,9. 10. Jer. 23,12. Ján. 12,35.
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz,
az én beszédeimre hajtsad füledet.
21. Ne távozzanak el a te szemeidtől,
tartsd meg ezeket a te szívedben.
22. Mert életük ezek azoknak, akik
megnyerik, és egész testüknek egész−
ség. Ésa. 58,8. Jer. 30,17.
23. Minden féltett dolognál jobban
őrizd meg szívedet, mert abból indul ki
minden élet.
3Móz. 19,18. Mát. 12,35. 15,18−−20. Luk. 6,45.
24. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az
ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
Zsolt. 34,12–14.
25. A te szemeid előre nézzenek, és
szemöldökeid egyenest magad elé irá−
nyuljanak.
26. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s
minden te útjaid állhatatosak legyenek.
27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el
lábadat a gonosztól. Ésa. 1,16.


Erkölcstelen élettől való óvás

5 Fiam! Az én bölcsességemre figyel−
mezz, az én értelmemre hajtsd a te
füledet,
2. Hogy megtartsd a meggondolást, és
a tudást a te ajkaid megőrizzék. Mal. 2,7.
3. Mert színmézet csepeg az idegen asz−
szony ajka, és simább az olajnál az ő ínye.
4. De annak vége keserű, mint az üröm,
éles, mint a kétélű tőr. Préd. 7,26.
5. Az ő lábai a halálra mennek, az ő
léptei a sírba törekszenek. Zsid. 13,4.
6. Az életnek útját hogy ne követhesse,
ösvényei változókká lettek, anélkül, hogy
ő eszébe venné.
7. Most azért, fiaim, hallgassatok
engem, és ne távozzatok el számnak
beszédétől! Ján. 15,2. Zsid. 4,2. Márk 4,9. 11,23.
8. Távoztasd el attól utadat, és ne közel−
gess házának ajtajához,
9. Hogy másoknak ne add a te ékessé−
gedet, és esztendeidet a kegyetlennek;
10. Hogy ne az idegenek teljenek be a te
vagyonoddal, és a te keresményed más
házába ne jusson.
11. Hogy nyögnöd kelljen életed végén,
amikor megemésztetik a te húsod és a
te tested,
12. És azt kelljen mondanod: Miképpen
gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a feddést
utálta az én szívem,
13. És nem hallgattam az én vezetőim
szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtot−
tam fülemet!
14. Kevés híja volt, hogy minden gonosz−
ságba nem merültem egy társaság és
csoport közepette!
15. Igyál vizet a te kutadból, és a te forrá−
sod közepéből folyóvizet.
16. Kifolyjanak−é a te forrásaid, az utcák−
ra a te vized folyásai?
17. Egyedül tieid legyenek, ne oszd meg
másokkal.
18. Legyen a te forrásod áldott, és örven−
dezz a te ifjúságod feleségének.
5Móz. 24,5. Préd. 9,9. Mal. 2,14.
19. A szerelmes szarvas, és a kedves
zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged
minden időben, az ő szerelmében gyö−
nyörködj szüntelen. Én. 4,5. 7,3.
20. És miért bujdosnál, fiam, az idegen
után, és ölelnéd keblét az idegennek?
21. Mert az Úrnak szemei előtt vannak
mindenkinek útjai, és minden ösvényeik
nyilvánvalók. 2Krón. 16,9.
Jób 31,4. 34,21. Jer. 16,17. 32,19. Zsid. 4,13.
22. A maga álnokságai fogják meg az
istentelent, és a saját bűnének kötelei−
vel kötöztetik meg.
4Móz. 32,23. Zsolt. 9,15. Ésa. 3,11. Hós. 7,2.
23. Ő meghal útbaigazítás híján, és
bolondságának sokasága miatt eltéve−
lyedik és elvész. Jób 4,21. 36,12.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 102
Tegnapi: 230
Heti: 1 595
Havi: 4 331
Össz.: 860 342

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 138. MÁSODIK TANÍTÁS 2009.05.24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »