Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÜNKÖSD

holy-spirit2.jpg

Ami a Cibaki Hírek Pünkösd napján kétszer is kimaradt, mert megsértették a Szent Szellemet. Most kiküldjük az Igét az egész világra, hogy mindenki meg tudja az igazságot. ISTEN AZ IGAZSÁG a Szent Szelleme által Krisztus Jézus Szent Nevében. Mi a feltámadt Krisztus Jézust hirdetjük a Drága Szent Szellem által az Atya dicsőségére mind örökkön örökké. Jézus Szent Nevében. Ámen.

Minden dicsőséget Istennek adunk az Ő Igéjéért.  Hálákat adunk a Mennyei Atyánknak szüntelen, hogy felkent minket szent papjaivá és szent királyaivá s ezek a kenet örökké bennünk él és velünk marad.

 Senki soha nem szakíthat el minket Isten Szeretetétől.

Aki azt tenné, az megszomorítja a Szent Szellemet. Az az ember átok legyen.

Jézus Szent Nevében. Ámen.

Mert Isten az, aki munkálja

bennetek mind az akarást, mind a

cselekvést jókedvéből.

Filippi 2: 13.

De mindezekben több, mint

győztesek vagyunk Őáltala, aki min−

ket szeretett,

Róma 8:37.

Mert a Jézus Krisztusban való

élet szellemének törvénye megszaba−

dított engem a bűn és a halál törvé−

nyétől.

Róma 8:2.

Az Úr angyala tábort jár az Őt félők

körül és kiszabadítja őket.

Zsoltárok 34:7.

 

Drága Mennyei Atyánk!

Krisztus Jézus Szent Nevében mind örökkön örökké hálákat adunk Neked, hogy elhívtál és elküldtél minket erre a gonosz világra, hogy hirdessük az Evangéliumot, hogy él az Úr a Mi Üdvözítőnk, Megváltónk, Gyógyítónk és Szabadítónk.

ISTEN SOHA SEM VÁLTOZIK!

JÉZUS KRISZTUS MINDIG UGYANAZ! HŰ AZ ÚR!

MINDENKOR IMÁDKOZUNK SZELLEMI KIJELENTÉSÉRT ÉS MEGÉRTÉSÉRT, HOGY A MI URUNK JÉZUS KRISZTUSNAK ISTENE A DICSŐSÉGNEK ATYJA ADJON NEKÜNK BÖCSESSÉGNEK ÉS KIJELENTÉSNEK ÉS SZERETETNEK SZELLEMÉT JÉZUS NEVÉBEN. ÁMEN.

ÉL AZ ÚR A MI KŐSZIKLÁNK!

Dicsőség Istennek a közös örök életünkért!

Abba Atyánk! Egyek vagyunk az Úrban!

Jézus Szent Nevében!

Jövel Jézus! Jövel! AMEN.

 

Bálint Anita és Bálint István János

pásztorok

 

PÜNKÖSD

Az Emberiség Legszentebb Ünnepe 2009 éve.

 

Mostanában gyakran olvasom hangosan a Szent Bibliát. Isten Igéjét!

Nagyon érdekel az ember teremtése, múltja, jelene és jövője. Ezt a néhány sort Jézus Nevében írom. Ezt azért tehetem, mert Üdvözültem és betöltekeztem a Szent Szellemmel. Újjászülettem Jézusban.

Pünkösd A Szent Szellem kiáradásának a napja. Ha érdekel, hogy mi történt Pünköskor Krisztus mennybemenetele után 50 nappal a felsőházban, akkor a  Károli Gáspár fordításában megjelent Szent Biblia Újszövetség Könyveiből olvasd el az Apostolok Cselekedetei részt.

MÁRIA ÉS AZ APOSTOLOK VALAMINT A TANÍTVÁNYOK IS AKKOR LETTEK MEGKERESZTELVE SZENT SZELLEMMEL ISTEN ÁLTAL.

GLORI HALLELUJA!

Jézus Nevében hálát adok az én Drága Mennyei Atyámnak, hogy az Ige által én, az elveszett bárány, a tékozló fiú visszatérhettem az Atyai házhoz, melynek a Főpapja és Feje Jézus Krisztus az Ő Szent Fia!

Kimondhatatlan Boldogsággal tölt el, hogy én az Ő Testéhez tartozom.

Örökkön Örökké Dicsérem az Urat, hogy az én Szerető Szívem az Ő Temploma. Kérlek Mennyei Atyám, hogy minden embert részesíts ugyanabban az Isteni Szeretetedben, amiben én is részesülök. Adja Isten, hogy úgy legyen. Örökkön Örökké.

ÁMEN!

Bálint István János

 

Szeretet áradjon köztünk, Szeretet gyúljon bennünk

Szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk Urunk.

Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan Egyek Benned.

Lobbantsa lángra szívünket Szereteted, Szereteted!

 

Utólag hálát adok az Istennek, a Mi Drága Mennyei Szent Atyánknak a Szent Szelleme által Krisztus Jézus Szent Nevében, Izrael Szentje Nevében, abban a kimondhatatlan örömben részesített, hogy az én segítségemmel ÉDESANYÁM, akinek az e világi születésemet köszönhetem testben újjászületett Krisztusban az Üdvösség Imája és a Szent Szellem keresztség imája hangos megvallása által.

Édesanyám a Szent Atya akaratából 2 éve, amikor elhagyta a testét, Isten Szent gyermekeként a Mennyországba távozott az Örök Életbe.

Krisztus Szent Testéhez tartozik. Mind örökkön örökké. Ámen.

Köszönöm, hogy családom minden egyes tagja a HIT által Isten szent gyermeke a feleségem is, aki adatott nekem Krisztusban és születendő gyermekünk is, aki Hitünk Fejedelmének jutalma.

Mert mi hiszünk az Ő Nevében. Mind örökkön örökké. Hozsanna! Halleluja! Ámen.

Mindenkor imádkozunk hálaadással minden szentekért, az aprószentekért is, Mennyben, földön és föld alatt valókért.

Mi hiszünk az örök életben, a feltámadásban és az elragadtatásban. Igen és Ámen .

Minden dicsőséget az Atyának adunk mindenkor.

Ámen. Shalom.ÜDVÖSSÉG IMÁJA


Hiszem Mennyei Atyám, Mindenható Teremtő Istenem, hogy TE VAGY.

Hiszem, hogy Te vagy az Élő Egy Igaz Isten.

Hiszem Jézus, hogy Te vagy Istennek Fia, Hitünk Fejedelme és Bevégzője.

Királyok Királya! Uraknak Ura!

Hiszem, hogy Te vagy a testben megjelent Krisztus.

Hiszem Jézus Krisztus, hogy meghaltál az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.

Hiszem Krisztus Jézus, hogy feltámadtál a halálból a harmadik napon az én megigazulásomért.

Dicsőség Istennek!


Kérlek Jézus, legyél az én Uram!

Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!

Kérlek Jézus legyél az én Gyógyítóm!


Jézus, Te vagy én Uram!

Jézus, Te vagy az én Megváltóm!

Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!


Meg vagyok váltva. Újjászülettem Benned Krisztus.

Ez az igazság, mert Isten Igéje Igazság.

Köszönöm Neked Jézusom az örök életem.

Ámen.


A SZENT SZELLEM KERESZTSÉG IMÁJA


Drága Mennyei Atyám hálát adok Neked az üdvösségemért és dicsőítelek Téged szüntelen Jézus Szent Nevében a Te hatalmas megváltási tervedért, a Te Igédért és minden teremtményedért!

Áldalak szüntelen, hogy feltámasztottad értem, bűnös emberért a Te Szent Fiadat, Krisztust a halálból!

Drága Mennyei Atyám,  meg van írva a Te Igédben, hogyha bármit kérek Tőled Jézus Szent Nevében, Te hű vagy az Igédhez, Te örömmel beteljesíted azt.

Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus Szent Nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel.

Keresztelj meg a Szent Szellemmel.

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként a Szent Szellem által a Te nyelveden, Isten nyelvén, nyelveken  fogok imádkozni közvetlenül Hozzád, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.

Köszönöm drága Mennyei Atyám!

Köszönöm Uram Jézusom!

A Szent Szellem  örökké bennem él és velem marad, és elvezet engem  minden igazságra!

Ámen.

A Szent Szellem ígérete


 És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.
Az igazságnak ama Szellemét:
akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de
ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik,
és bennetek marad.

János 14:16,17.


Krisztus mennybemenetele

jesus_returns_to_the_father.jpg


1 Első könyvemet írtam, Theofilus,
mindazokról, amiket kezdett Jézus
cselekedni és tanítani, Luk. 1,3.
2. Mind a napig, melyen fölviteték,
minekutána parancsolatokat adott a
Szent Szellem által az apostoloknak,
akiket választott magának.
Mát. 28,19. 1Tim. 3,16. Zsid. 1,3.
3. Akiknek az Ő szenvedése után sok
jel által meg is mutatta, hogy Ő él,
negyven napon át megjelenvén nékik,
és szólván az Isten országára tartozó
dolgokról. Mát. 28,18. Márk 16,12. 14.
1Kor. 15,5−−7. Luk. 24,34. 36. Ján. 20,19. 26. 21,1.
4. És velük összejövén, meghagyá
nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálem−
ből, hanem várják be az Atyának ígére−
tét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Luk. 24,49. Ján. 14,16. 15,26.
5. Hogy János ugyan vízzel keresz−
telt, ti azonban Szent Szellemmel
fogtok megkereszteltetni nem sok
nap múlva. rész 2,1−−4. 11,16.
Jóel 2,28. 29. Mát. 3,11. Ján. 1,33.
6. Mikor azért azok egybegyűltek,
megkérdék Őt, mondván: Uram, avagy
nem ez időben állítod−é helyre az orszá−
got Izraelnek? Róm. 14,17. Luk. 17,20. 21.
7. Monda pedig nékik: Nem a ti dol−
gotok tudni az időket vagy alkalmakat,
melyeket az Atya a maga hatalmába
helyezett. 5Móz. 29,29. Mát. 24,26. 1Thess. 5,1.
8. Hanem vesztek erőt, minekutána
a Szent Szellem eljön reátok; és
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsá−
lemben, mint az egész Júdeában és
Samariában, és a földnek mind végső
határáig. Luk. 24,48. Ján. 14,16. 17. 26. 16,7. 13.
9. És mikor ezeket mondotta, az ő
láttukra felemelteték, és felhő fogá el
Őt szemeik elől. Márk 16,19. Ján. 6,62.
10. És amint szemeiket az égre
függesztették, mikor Ő elméne, ímé
két férfiú állott meg mellettük fehér
ruhában, Józs. 5,13. Márk 16,5.
11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak,
mit állotok nézve a mennybe? Ez a
Jézus, aki felviteték tőletek a menny−
be, akképpen jön el, amiképpen lát−
tátok Őt felmenni a mennybe.
Dán. 7,13. Ján. 14,3. 1Thess. 1,10. 4,16. 5,9.
2Thess. 1,7. 10. Zsid. 9,28. 1Ján. 3,2. Jel. 1,7. 18. 3,10.
12. Akkor megtérének Jeruzsálembe
a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyé−
nek, mely Jeruzsálem mellett van, egy
szombatnapi járóföldre. Luk. 24,52. Ján. 11,18.
13. És mikor bementek, felmenének a
felsőházba, ahol a szállásuk volt: Péter
és Jakab, János és András, Fülöp és
Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az
Alfeus fia, és Simon a zelóta, és Júdás
a Jakab fia. rész 9,37. Luk. 6,15. 22,12. Júd. 1.
14. Ezek mindnyájan egy szívvel−
lélekkel foglalatosak valának az imád−
kozásban és a könyörgésben, az asszo−
nyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával
és az Ő atyjafiaival együtt. Mát. 12,46.

Apostolok Cselekedetei 1:1-14.


A Szent Szellem kiáradása

acts2-2.jpg


2 És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt
valának. 3Móz. 23,15. 1Kor. 1,10. Fil. 2,2.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendü−
lése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek
vala. rész 4,31. Mát. 3,11. Jel. 11,12.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk. Márk 16,17. Luk. 11,9−−13.
1Kor. 3,16. 6,19. 12,10. 14,2. 2Kor. 6,16.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálem−
ben zsidók, istenfélő férfiak, minden
nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lett,
egybegyűle a sokaság és megzava−
rodék, mivelhogy mindegyik a maga
nyelvén hallá őket szólni.
7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és
csodálkoznak vala, mondván egymás−
nak: Nemde nem galileabeliek−é ezek
mindnyájan, akik szólnak? Márk 14,70.
8. Mimódon halljuk hát őket, ki−ki
közülünk a saját nyelvén, amelyben
születtünk?
9. Párthusok és médek és elámiták,
és kik lakozunk Mesopotámiában,
Júdeában és Kappadóciában, Pontus−
ban és Ázsiában, 1Pét. 1,1.
10. Frigiában és Pamfiliában, Egyip−
tomban és Libiának tartományiban,
mely Ciréne mellett van, és a római
jövevények, mind zsidók, mind
prozeliták, Ésa. 56,6. Mát. 23,15.
11. Krétaiak és arabok, halljuk amint
szólják a mi nyelvünkön az Istennek
csodálatos dolgait.
12. Álmélkodnak vala pedig mind−
nyájan és zavarban voltak, egymásnak
ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?
13. Mások pedig csúfolódva mondá−
nak: Édes bortól részegedtek meg.


Péter beszéde Pünkösd napján

punkosd-hirlevelhez.jpg

14. Péter azonban előállván a tizen−
eggyel, felemelé szavát, és szóla nékik:
Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoz−
tok Jeruzsálemben, legyen ez néktek
tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az
én beszédemet!
15. Mert nem úgy részegek ezek,
ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak
harmadik órája van;
16. Hanem ez az, ami megmondatott
Jóel prófétától: Jóel 2,28−−32.
17. És lészen az utolsó napokban,
ezt mondja az Isten, kitöltök az én
Szellememből minden testre: és pró−
fétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és
a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti
véneitek álmokat álmodnak. rész 10,45.
Ésa. 44,3. Ezék. 11,19. 36,27. Zak. 12,10. Ján. 7,38.
18. És éppen az én szolgáimra és az
én szolgálóleányaimra is kitöltök azok−
ban a napokban az én Szellememből,
és prófétálnak. 1Kor. 12,10. Zsid. 12,28. Jel. 22,3.
19. És csodákat teszek az égben oda−
fenn, és jeleket a földön idelenn, vért,
tüzet és füstnek gőzölgését. Jóel 2,30.
20. A nap sötétséggé változik, és a
hold vérré, minekelőtte eljön az Úrnak
ama nagy és fényes napja.
Mát. 24,29−−31. Márk 13,24−−27.
21. És lészen, hogy mindaz, aki az
Úrnak nevét segítségül hívja, meg−
tartatik. Róm. 10,13. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
22. Izraelita férfiak, halljátok meg e
beszédeket: A názáreti Jézust, azt a
férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert
előttetek erők, csodatételek és jelek
által, melyeket Őáltala cselekedett
Isten tiköztetek, amint magatok is
tudjátok, Luk. 24,19. Ján. 3,2. Zsid. 2,4.
23. Őt, aki Istennek elvégezett taná−
csából és rendeléséből adatott halál−
ra, megragadván, gonosz kezeitekkel
keresztfára feszítve megölétek:
24. Akit az Isten feltámasztott, a
halál fájdalmait megoldván; mivel−
hogy lehetetlen volt néki attól fog−
vatartatnia. rész 3,15. 13,30. Róm. 8,11. 10,7.
Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. Zsid. 13,20. 1Pét. 1,21.
25. Mert Dávid ezt mondja Őróla:
Magam előtt láttam az Urat minden−
kor, mert Ő nékem jobb kezem felől
van, hogy meg ne tántorodjam.
Zsolt. 16,8−−11. Fil. 2,9−−11.
26. Annakokáért örvendezett az én
szívem, és vigadott az én nyelvem;
annakfelette az én testem is remény−
ségben nyugszik.
27. Mert nem hagyod az én lelke−
met a pokolban, és nem engeded,
hogy a Te szented rothadást lásson.
rész 13,33. Ésa. 53,9. Róm. 10,7. Jel. 1,18.
28. Megjelentetted nékem az élet−
nek útjait; betöltesz engem örömmel
a Te orcád előtt.
29. Atyámfiai férfiak, szabad nyíltan
szólanom előttetek Dávid pátriárkáról,
hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő
sírja mind e mai napig minálunk van.
30. Próféta lévén azért, és tudván,
hogy az Isten néki esküvéssel meg−
esküdött, hogy majd az ő ágyékának
gyümölcséből támasztja a Krisztust test
szerint, hogy helyeztesse az ő királyi
székébe, 2Sám. 7,12. Zsolt. 132,11. Luk. 1,32.
31. Előre látván ezt, szólott a Krisztus
feltámadásáról, hogy az Ő lelke nem
hagyatott a pokolban, sem az Ő teste
rothadást nem látott. rész 13,35. Zsolt. 16,10.
Róm. 10,7. Gal. 1,1. Zsid. 13,20. Jel. 1,18.
32. Ezt a Jézust feltámasztotta az
Isten, minek mi mindnyájan tanú−
bizonyságai vagyunk. rész 1,8.
Róm. 4,24. 1Kor. 6,14. 2Kor. 4,14. Ef. 1,20.
Kol. 2,12. 1Thess. 1,10. 2Tim. 2,8. 1Pét. 1,21.
33. Annakokáért az Istennek jobb−
ja által felmagasztaltatván, és a meg−
ígért Szent Szellemet megnyervén az
Atyától kitöltötte, amit ti most láttok
és hallotok, rész 5,31. Ján. 14,26. 15,26. 16,7.
Gal. 3,14. Ef. 4,8.Fil. 2,9. Zsid. 10,12.
34. Mert nem Dávid ment fel a
mennybe; hiszen ő maga mondja:
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobb kezem felől, Zsolt. 110,1. Mát. 22,44.
35. Míglen vetem a Te ellenségeidet
lábaid alá zsámolyul. Márk 12,36. Zsid. 2,8.
36. Bizonnyal tudja meg azért Izrael−
nek egész háza, hogy Úrrá és Krisz−
tussá tette Őt az Isten, azt a Jézust,
akit ti megfeszítettetek. rész 5,31.
37. Ezeket pedig mikor hallották,
szívükben megkeseredének, és mondá−
nak Péternek és a többi apostoloknak:
Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Tér−
jetek meg és keresztelkedjetek meg
mindnyájan a Jézus Krisztusnak
nevében a bűnöknek eltörlésére; és
veszitek a Szent Szellem ajándékát.
rész 3,19. 10,45. 2Kor. 7,10. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti
gyermekeiteknek, és mindazoknak,
kik messze vannak, valakiket csak
elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
Ésa. 54,13. Jóel 2,28. Róm. 9,8. Ef. 2,13. 17.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón
kéri és inti vala őket, mondván:
Szakasszátok el magatokat e gonosz
nemzetségtől!
41. Akik azért örömest vették az ő
beszédét, megkeresztelkedének; és
hozzájuk csatlakozék azon a napon
mintegy háromezer lélek. Zsid. 10,25.
42. És részt vettek az apostolok tanítá−
saiban és a közösségben, a kenyérnek
megtörésében és az imádkozásban.
43. Támada pedig minden lélekben
félelem, és az apostolok sok csodát és
jelt tesznek vala.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 184
Heti: 24
Havi: 3 868
Össz.: 872 003

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 139. PÜNKÖSD 2009.05.31.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »