Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÁLDÁS ÉS ÁTOK

Vígh Piroska írta: Mindenki abban hisz, amiben akar! Én református vagyok, de nem akarom senkire erőltetni a vallásom!

Amíg nem kényszerítenek semmire, addig legyen az Ő meggyőződésük! (Bálint Anitáéké)

Nem kell elfogadnunk az ő hitüket, de szerintem, mint minden embert gondolatát és hovatartozását tiszteletben illik tartanunk!!!!

Ők ezt választották?!...Válaszunk.


A Szent Biblia az Egy Igaz Élő Isten leírt, Élő Szava. A Mi Atyánknak a Mindenség Teremtőjének, a Mindenható Atya Úr Istennek egyszülött Fia a Szent Szellem által a feltámadt Úr Jézus Krisztus, az Atya Dicsőségére! Ámen.

A Bibliában nincs szó vallásokról, csak hitvallásról, Jézusról, a Messiásról, az Üdvözítőről és az Újjászületésről.

Minden keresztény és minden pogány csak az Úr Jézus Krisztus megváltása által juthat el az Örök Életbe az Atyához.

Ő, Jézus az Út, az Igazság és az Élet.

Aki vallást tesz Őróla itt és most a földön, csak azé az Örök Élet.

Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene Őt adta nekünk. Ő a Mag. Ő a Mindenség Örököse. Ő az Úr Jézus Krisztus!

Az Örök Életet itt a földön a hitvallásunk által lehet csak elvenni.

A Szent Biblia az Igazság. Nincsen abban semmi hamisság. Ami nincs megírva a Szent Bibliában, az nem igaz. Az mind a hamisság atyjától, e világ legyőzött istenétől, a sátántól van. Azok az igazi képmutatók, akik nem ezt vallják.

MEG VAN ÍRVA A SZENT BIBLIÁBAN:

Egy a Test, és egy a Szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében hívattatok is el;

 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

 Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.”

 

Efézus 4:4-6.

 

Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;

 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.”

 

Máté 10:32-33.

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”

 

Róma 10:9-10.


Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;”

 

5 Mózes 30: 19.

 

Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.”

 

Zsidókhoz írt levél 4:12.

 

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.”

 

Róma 10:17.

 

 

Amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették, előtte azok, akik követelték Pilátustól, hogy feszítsd meg Őt, átkot mondtak magukra és a gyermekeikre.

A főpapok és vének pedig rábeszélék a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.

 Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabást.

 Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!

 A helytartó pedig monda: Miért, mi rosszat cselekedett? Azok pedig méginkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!

 Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan    vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!

 És felelvén az egész nép, monda: Az Ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon.

Akkor elbocsátá nékik Barabást; Jézust pedig megkorbácsoltatván, kezükbe adá, hogy megfeszíttessék.”

 

Máté 27:20-26.

 

Isten, amikor Ádámnak adta a földet áldást és átkot mondott egyszerre a jó és gonosz tudásának fájáról.

A tiltott fa

 

„ És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.”

 

1 Mózes 2: 16-17.

 

 

Amikor Isten Ábrahámban jelölte meg a magot ( Immánuelt, az Úr Jézus Krisztust) szintén áldást és átkot mondott.

Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.”

 

Galata 3:16.

 

Krisztus nem csak a törvény átkától váltotta meg a zsidókat, hanem az egész emberiséget megváltotta Ádám átkától. Ádám megtagadta a Mennyei Atyát. Felségáruló volt, ugyanúgy, mint a sátán, aki Isten felé akarta helyezni a saját trónját a Mennyek Országában. Le akarta taszítani Istent a trónjáról az egyharmad résznyi Isten tagadó, áruló angyallal együtt. Ádám a Mi Atyánktól átpártolt a sátánhoz. Ádám átka az egész emberiségen rajta volt még 2009 évvel ezelőtt. Mi hitben járunk, nem látásban. Dicsőítünk Atyám a Te Igédért és minden cselekedetedért! Áldunk és felmagasztalunk Uram mind örökké! Ámen.

 

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”

 

Galata 3:13-14.

 

„Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik terajtad.

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen

a föld temiattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

Tövist és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét.

Arcod verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.”

 

1 Mózes 3:16-19.

 

 

Ne átkozd önmagad, gyermekeidet és felebarátaidat a hamis tanítások miatt!

Ne játssz a pokol tüzével!

 

ÜDVÖSSÉG IMÁJA

 

Hiszem Mennyei Atyám, Mindenható Teremtő Istenem, hogy TE VAGY.

Hiszem, hogy Te vagy az Élő Egy Igaz Isten.

Hiszem Jézus, hogy Te vagy Istennek Fia, Hitünk Fejedelme és Bevégzője.

Királyok Királya! Uraknak Ura!

Hiszem, hogy Te vagy a testben megjelent Krisztus.

Hiszem Jézus Krisztus, hogy meghaltál az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.

Hiszem Krisztus Jézus, hogy feltámadtál a halálból a harmadik napon az én megigazulásomért.

Dicsőség Istennek!

 

Kérlek Jézus, legyél az én Uram!

Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!

Kérlek Jézus legyél az én Gyógyítóm!

 

Jézus, Te vagy én Uram!

Jézus, Te vagy az én Megváltóm!

Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!

 

Meg vagyok váltva. Újjászülettem Benned Krisztus.

Ez az igazság, mert Isten Igéje Igazság.

Köszönöm Neked Jézusom az örök életem.

Ámen.

 

A SZENT SZELLEM KERESZTSÉG IMÁJA

 

Drága Mennyei Atyám hálát adok Neked az üdvösségemért és dicsőítelek Téged szüntelen Jézus Szent Nevében a Te hatalmas megváltási tervedért, a Te Igédért és minden teremtményedért!

Áldalak szüntelen, hogy feltámasztottad értem, bűnös emberért a Te Szent Fiadat, Krisztust a halálból!

Drága Mennyei Atyám,  meg van írva a Te Igédben, hogyha bármit kérek Tőled Jézus Szent Nevében, Te hű vagy az Igédhez, Te örömmel beteljesíted azt.

Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus Szent Nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel.

Keresztelj meg a Szent Szellemmel.

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként a Szent Szellem által a Te nyelveden, Isten nyelvén, nyelveken  fogok imádkozni közvetlenül Hozzád, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.

Köszönöm drága Mennyei Atyám!

Köszönöm Uram Jézusom!

A Szent Szellem  örökké bennem él és velem marad, és elvezet engem  minden igazságra!

Ámen.

 

Krisztus Szeretetével,

Bálint Anita és Bálint István János


Keresztények, pogányok és ateisták!


Ébredjetek már fel, ne aludjatok!

Ábrahám zsidó volt! Hozsánna! Halleluja! Ámen.

A benne neveztetett mag az Úr Jézus Krisztus zsidó volt. Hozsánna! Halleluja! Ámen.

A 12 apostol zsidó volt. Hozsánna! Halleluja! Ámen. Shalom!

Áldjátok Izraelt és a zsidó népet!

Dicsőítsétek a Mennyei Atyát a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében!

A zsidó népen keresztül, a szeretett és választott népen keresztül, Ábrahám magván keresztül, a feltámadt Úr Jézus Krisztus által jött el az Üdvösség az egész világba.

Abbá Atyánk! Halleluja! Glori Halleluja! Jézus!

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”

 

Galata 3:28.


Ők szenvednek még ma is mindannyiunk miatt! Ne legyetek képmutatók!

Az Úr Jézus megvallása nélkül pokolra adjátok önmagatokat! Ne hallgassatok a hamis tanítókra!

Áldjátok Izraelt! Áldjátok a zsidó népet! Áldjátok az Urat! Dicsőítsétek Istent, a Mi Atyánkat, Aki senkivel és semmivel nem osztozik az Ő Dicsőségében! Ámen.

Az örök időkre vésd az elmédbe! Isten már a föld teremtésének első napján elválasztotta a szellemi sötétséget a szellemi világosságtól. A hamisságot az igazságtól.

A sátánt elválasztotta Isten önmagától. Ekkor még ember nem élt a földön!

A Mi Atyánk a Világosság!

Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet.

 A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.

És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság.

És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől.

És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának; és lett este, és lett reggel: első nap.”

 

1 Mózes 1-5.


Dicsőség Neked Atyánk!

Dicsőítünk Téged szüntelen!


„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és az én szolgám, akit választottam, hogy megtudjátok és higgyetek nekem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen Megváltó!”

 

Ézsaiás 43:10-11.

 

 

Ámen. Jövel Jézus! Jövel!
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 141. ÁLDÁS ÉS ÁTOK 2009.06.29.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »