Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

„Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem

volna lehetetlen néktek.”

Máté 17:20.

„Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva:

Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.”

Róma 12:19.

 

Sajnos a honlapunkat a hamis tanítók arra használják, hogy barátunknak  jelölve magukat, befurakodva közénk támadnak, és a hamisságukkal támadják Isten Élő Igéjének Örökkévaló Igazságát. Ők az e világi farizeusok és írástudók, akik emberi okoskodásukkal az átok szavait szólják s mivel az átok szavait szólják, így az oktalan átok visszahull a saját fejükre. Báránybőrbe bújt farkasok, akiket arra használ a sátán, hogy elragadják az üdvösség lehetőségét azoktól, akik hiszik a Szent Biblia minden egyes Igéjét és keresik az Urat a Szent Szellem által feltámasztott Krisztus Jézus Szent Evangéliumában. Jézus Szent Nevében.

Ők nem a HIT, hanem a sátán gyermekei. Ők az ördögök.  Megmásítják Isten Igéjét.

 

Jób csak Istentől várhat segítséget

5 Kiálts csak! Van−é, aki felelne néked?

A szentek közül melyikhez fordulsz?

2. Mert a bolondot bosszúság öli meg,

az együgyűt pedig buzgóság veszti el.

3. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni

kezdett, de nagy hamar megátkoztam

szép hajlékát.

4. Fiai messze estek a szabadulástól: a

kapuban megrontatnak, mert nincs, aki

kimentse őket.

5. Amit learatnak néki, az éhező eszi

meg, a töviskerítésből is elviszi azt,

kincseiket tőrvetők nyelik el.

6. Mert nem porból támad a veszedelem

s nem földből sarjad a nyomorúság!

7. Hanem nyomorúságra születik az em−

ber, amint felfelé szállnak a parázs szikrái.

8. Azért én a Mindenhatóhoz folya

modnám, az Istenre bíznám ügyemet.

Zsolt. 50,15. Jer. 33,3. Róm. 10,13.

9. Aki nagy, végére mehetetlen dolgo

kat művel, és csodákat, amiknek száma

nincsen. Zsolt. 72,18. Ján. 14,12. 20,30. 31.

Róm. 11,33. 15,4. Ef. 3,20. Zsid. 2,2−−4.

10. Aki esőt ad a földnek színére, és a

mezőkre vizet bocsát.

Zsolt. 135,7. 147,7. 8. Mát. 5,45.

11. Hogy az alázatosokat felmagasz

talja, és a gyászolókat szabadulással

vidámítsa.

12. Aki semmivé teszi a csalárdok

gondolatait, hogy szándékukat kezeik

véghez ne vihessék. Neh. 4,15. Zsolt. 33,10.

13. Aki megfogja a bölcseket az ő

csalárdságukban, és a hamisak tanácsát

hiábavalóvá teszi.

14. Nappal sötétségre bukkannak, és

délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.

15. Aki megszabadítja a fegyvertől,

az ő szájuktól, és az erősnek kezéből a

szegényt;

16. Hogy legyen reménysége a sze

génynek, és a hamisság befogja az ő

száját. Zsolt. 107,42. Ésa. 52,15.

17. Ímé, boldog ember az, akit Isten

megdorgál; azért a Mindenhatónak fenyí−

tését meg ne utáljad!

Péld. 3,11. 12. Zsid. 12,5. Jak. 1,12.

18. Mert Ő megsebez, de be is kötöz,

összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

5Móz. 32,39.

19. Hat bajodból megszabadít, és a he

tedikben sem illet a veszedelem téged.

Zsolt. 34,17. 19. 91,10. 13. Péld. 12,13. 24,16.

20. Az éhínségben megment téged a

haláltól, és a háborúban a fegyveres

kezektől. Zsolt. 33,18.19. 37,19. Péld. 10,3.

21. A nyelvek ostora elől rejtve leszel,

és nem kell félned, hogy a pusztulás

rád következik.

Zsolt. 31,20. Péld. 26,2. Ésa. 54,17.

22. A pusztulást és éhínséget neveted,

és a fenevadaktól sem félsz.

Zsolt. 34,10. 91,13. Csel. 20,33.

23. Mert a mezőn való kövekkel is

szövetséged lesz, és a mezei vad is

békességben lesz veled.

Zsolt. 91,12. Hós. 2,18.

24. Majd megtudod, hogy békesség

ben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod

a te hajlékodat, nem találsz benne

hiányt. Zsolt. 39,1. Jak. 3,13.

25. Majd megtudod, hogy a te magod

megszaporodik, és a te sarjadékod,

mint a mezőn a fű.

26. Érett korban térsz a koporsóba,

amint a maga idején takaríttatik be a

learatott gabona.

2Móz. 23,26. Zsolt. 91,16. Ésa. 46,4.

27. Ímé, ezt kutattuk mi ki, így van ez.

Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.

Jób Könyve 5.fejezet

1.Ne átkozd önmagad.

Ha tudnád, hogy minden szavad, amit nekem írtál átok, és az oktalan átok visszaszáll arra, aki leírta, vagy kimondta, akkor hallgattál volna és bölcs maradtál volna. Nem kárhoztatnád önmagadat. Kár, hogy a hamis tanításokra építed a hitedet. Olvasd el a www.szeretet.hupont.hu weboldalunk 141.oldalát az Áldás és Átok címmel. A Szent Írást írjuk. Isten Igéjét írjuk. A képmutatók azok, akik önös érdekből meghamisítják Isten Igéjét. Mi hitben járunk nem látásban. Mi ingyen kaptuk és ingyen adjuk. Jézus Érted is meghalt és Érted is feltámadt az Atya dicsőségére.
Krisztus Jézust Úrnak mondani csak a Szent Szellem által.
Ha nem vallottad meg Jézust Uradnak sok szép tanúbizonyság előtt és ez alapján nem kérted Jézus Szent Nevében, hogy töltse be a szívedet a Szent Szellemmel, akkor te még mindig e világ istenének, a sátánnak a szolgája vagy, mert a hamisságot szólod.
Meg van írva. És egyeseket elrettentéssel is mentsetek meg….
Ha belép valaki a feltámadt Úr Jézus Krisztus sírjába, bármilyen kemény embernek is találja magát, térdet kell, hogy hajtson Isten dicsősége előtt. Ott még én, már kétszer is voltam kint, de sem a sír környékén, sem a szent sírban senkit nem láttam mosolyogni vagy kacagni.
Dicsőítem az Atya Istent, a Mi Atyánkat az Igéért, minden teremtményéért, minden cselekedetéért, a hatalmas megváltási tervéért, amelyet végrehajtott a Mi Urunkban Jézus Krisztusban, Aki több, mint 30 évig élt testben a földön, megfeszíttetett a mi bűneinkért, harmadnapon feltámasztotta Isten a mi megigazulásunkért, mert csak azt cselekedte a földön és a pokolban is, amit az Atya cselekedett.
Képzeld el Istent, milyen szörnyű volt végignéznie az elfogatást, a megkínzást, a keresztre feszítést, a kereszthalált és a pokolban való tusakodását Jézusnak három napon keresztül.
A győztes Úr Jézus Krisztus, Aki mindannyiunkért legyőzte a halált és a sátánt, Isten Egyszülött Gyermeke.
Általa üdvözült a világ. Isten nem szólhatott bele, nem segíthetett neki.
Az az ember, aki ebből gúnyt űz, biztos nem gondolt még bele abba, hogy milyen lenne, ha az ő anyját vagy apját vagy netán a gyermekét feszítenék keresztre és semmit sem tehetne az érdekében.
Legalább emberi elmével gondold ezt végig. Nem kívánom, hogy úgy legyen.
Isten már minden embert megítélt, kegyelemben részesített a Fia kereszthalála és feltámadása által, aki hisz Jézus Nevében!
Mindenki, aki csúfolódik ezen, önmagát ítéli el, önmagát átkozza és lelkesedve menetel saját átkai által célegyenest a pokolba.
Igazságot szólok a Krisztusban, Aki engem megerősít.
Jézus él és visszatér az Atya dicsőségére a Szent Szellem által.
Hozsánna! Halleluja! Ámen. Shalom.
Jövel Jézus! Jövel!
Ámen.

2.Csak két út van, az egyik a pokolba, a másik a Mennyországba vezet.
Krisztus Jézust Úrnak mondani, csak a Szent Szellem által lehet.
Szellemben és igazságban járunk.

„Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.”

Róma 3:19.

A világ a pogányok és az istentagadó ateisták. Szela. Ámen.

Isten, csak egyetlen egy utat szentelt meg:

„És valamely szellem nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már.”

1 János 4:3.

Sajnos a kereszténység zöme is a pokol felé menetel örömmel, mert igaz, hogy Urának vallja a Fiút, de nem a Szellem által, mert nem hisz abban, hogy itt és most kell újjászületni és teljes hittel a szívükben kell tanúbizonyságot tenniük. Minden egyes pillanatban, amikor nem Istent szolgáljuk teljes alázattal, akkor e világ urát, a legyőzött sátánt szolgáljuk.

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.”

Róma 10:17.

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Zsidókhoz írt levél 11:1.

És semmit sem ér a hit cselekedetek nélkül.

Ha megálltál, nem fejlődsz. Ha Isten Igéjét cselekszed, növekszel. Ha kételkedsz Isten Igéjében, akkor a sátánt szolgálod.

Az örökkévaló Ige testté lett
1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az
Ige. Ésa. 9,6. Zak. 3,8. Fil. 2,6. 1Ján. 5,20. Jel. 19,13.
2. Ez kezdetben az Istennél volt.
3. Minden Őáltala lett, és nála
nélkül semmi sem lett, ami lett.
1Móz. 1,1. 3. Péld. 8,22–30. Kol. 1,16. 17. Zsid. 11,3.
4. Őbenne volt az élet, és az élet volt
az emberek világossága; 1Ján. 5,11.
5. És a világosság a sötétségben fény−
lik, a sötétség azonban nem nyelhette
azt el.
6. Volt egy Istentől küldött ember,
akinek neve János. Mal. 3,1.
7. Ő tanúbizonyságul jött, hogy bizony−
ságot tegyen a világosságról, hogy min−
denki higgyen őáltala. rész 3,25−−36.
8. Nem ő volt a világosság, hanem
jött, hogy bizonyságot tegyen a világos−
ságról. Ésa. 9,2. Csel. 13,25.
9. Az igazi világosság eljött már a
világba, amely megvilágosít minden
embert. Ésa. 49,6. 1Ján. 2,8.
10. A világban volt és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg Őt.
Zsolt. 33,6. Ésa. 56,5.
1Kor. 8,6. Ef. 3,9. Kol. 1,17. Zsid. 1,2. Jel. 4,11.
11. Az övéi közé jött, és az övéi nem
fogadták be Őt. Luk. 19,14.
12. Valakik pedig befogadták Őt,
hatalmat adott azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő
nevében hisznek;
Róm. 8,15. Gal. 3,26. 2Pét. 1,4. 1Ján. 3,1.
13. Akik nem vérből, sem a testnek
akaratából, sem a férfiúnak indulatá−
ból, hanem Istentől születtek.
5Móz. 30,6. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
14. És az Ige testté lett és lakozék
miközöttünk és láttuk az Ő dicsősé−
gét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, aki teljes volt kegyelem−
mel és igazsággal.
Ésa. 40,5. Mát. 1,20. 17,2. Róm. 1,3.
Kol. 2,3. 1Tim. 3,16. Zsid. 2,14. 2Pét. 1,17. 23.
15. János bizonyságot tett Őróla, és
kiáltott, mondván: Őróla mondám: Aki
utánam jön, előttem lett, mert előbb volt
nálamnál. rész 3,32. Mát. 3,11. Kol. 1,17.
16. És mindnyájan az Ő teljességé−
ből vettünk kegyelmet kegyelemre.
Ef. 1,6. Kol. 2,9.
17. Mert a törvény Mózes által ada−
tott, a kegyelem pedig és az igazság
Jézus Krisztus által lett.
rész 14,6. Róm. 5,21.
18. Az Istent soha senki nem látta;
az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelé−
ben van, Ő jelentette ki Őt.
2Móz. 33,20. 1Ján. 4,9.

János evangéliuma 1: 1-18.

ÁMEN.

3.Magyarország Isten Országa

Valami összezavarta az elmédet. Ha a Mi Atyánkot tudnád és értenéd:
„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.”
Kérdés. Kié? A Mi Atyánké.
Ki mondta ezt? Jézus, amikor imádkozni tanította a tanítványait.
Kérdés. Ki teremtette Máriát? A Mi Atyánk!
Kié a dicsőség? Istené, a Mi Atyánké.
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.
Isten senkivel nem osztozik az Ő dicsőségében. Nem Mária, hanem Isten a Mindenható, Teremtő, Örökkévaló, Üdvözítő!
Előtte senki nem alkottatott és utána nem lesz.
Tisztítsd meg a te elmédet az Élő Igével! Ámen.
Képzeld el a magyarokat, ha mindet elűznék az ő hazájukból. 2000 éve üldöztetésnek lennének kitéve és az egész világon gyűlöletet keltenének ellenük vagyis ellenünk;gázzal, fegyverrel ölnének minket….
Jártál te már a szomszédos országokban és megtapasztaltad-e már, hogy milyen az ottani magyarok sorsa?
Tudod-e, vagy sejted-e, hogy Izrael fele akkora, mint Magyarország és mégis ezt a kis területet mindenki el akarja foglalni és a zsidó népet el akarja pusztítani?
Mi ez, ha nem antiszemitizmus, amit leírtál?!
Hogy élhetsz ekkora gyűlölettel?
A zsidó nép Isten választott népe, hogy az ő szenvedésükön keresztül bizonyítsa be a világnak az ő kegyelmességét és könyörületességét!
Vannak gyermekeid? Van kedvenc gyermeked közülük?
Ki fogja örökölni az e világban szerzett hiábavaló dolgaidat?
Mi közöd hozzá, hogy Isten kit választott szeretett népéül?
És nekem vagy bárkinek, mi közöm ahhoz, hogy ki lesz a te örökösöd?
Én tiszteletben tartom a te szabad akaratodat. Isten is tiszteletben tartja a te szabad akaratodat.
Te miért nem tartod tiszteletben Isten szabad akaratát? Szent végzését?
Olvasd már el légy szíves az alábbi Igét!
„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”

Jelenések könyve 21:7-8.

Én áldom Izraelt és a zsidó népet!
Dicsőítem Istent, hogy lehetőséget adott az egész világnak az üdvösségre.
Magyarország, ma azért van ilyen gyalázatos helyzetben, mert sokan vannak az olyanok, mint te, akik átkozzák a zsidó népet.
Aki a zsidókat átkozza, az Istent átkozza. Aki Istent átkozza, az saját magát és a családját és az országát átkozza és kárhoztatja.
Hogyan várhatja a magyar nép a gazdasági fellendülést, ha nem tartja tiszteletben Isten szent akaratát?
A zsidó nép az életéért küzd. Közel 6 milliárdan sorakoztak fel ellenük.
Isten meg fogja mutatni mindenkinek az Ő Igazságát! Ámen.
Egy Izrael ellen készült fegyver sem lesz jó szerencsés!
Halleluja Úr Jézus Krisztus!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 108
Tegnapi: 230
Heti: 1 601
Havi: 4 337
Össz.: 860 348

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 142. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag I. 2009.07.14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »