Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

4. Magyarország és minden ország felett a Mennyeknek Országa, Krisztus Királysága, a Mindenható Örök Birodalma. Ámen.

5.KICSODA VÁDOLJA AZ ISTEN VÁLASZTOTTAIT?
A Krisztusban való élet szellemének törvénye szabaddá tesz
1Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, kik nem
test szerint járnak, hanem Szellem
szerint. Ján. 3,18. 5,24. 1Kor. 1,30. 15,22.
2Kor. 5,17. Gal. 3,28. 5,16. 17. Fil. 3,9. 2Pét. 2,10.
2. Mert a Jézus Krisztusban való
élet szellemének törvénye megszaba−
dított engem a bűn és a halál törvé−
nyétől. Ján. 6,63. 7,38. 39. 8,36. 15,4. 7.
1Kor. 15,45. 2Kor. 3,6. Gal. 2,19. 5,1.
3. Mert ami a törvénynek lehetetlen
volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt,
az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn tes−
tének hasonlatosságában és a bűnért,
kárhoztatá a bűnt a testben. Csel. 13,39.
2Kor. 5,21. Gal. 3,13. 21. Zsid. 7,19. 10,1−−10.
4. Hogy a törvénynek igazsága be−
teljesüljön bennünk, kik nem test
szerint járunk, hanem Szellem
szerint. 2Kor. 5,7. Gal. 2,16. 5,22−−24.
5. Mert a test szerint valók a test
dolgaira gondolnak; a Szellem szerint
valók pedig a Szellem dolgaira.
6. Mert a testnek gondolata halál;
a Szellem gondolata pedig élet és
békesség. Gal. 5,22−−25. 6,8. Kol. 1,21. 2,18.
7. Mert a test gondolata ellenséges−
kedés Isten ellen; minthogy az Isten
törvényének nem engedelmeskedik,
mert nem is teheti. 1Kor. 2,14. Jak. 4,4.
8. Akik pedig test szerint élnek, nem
lehetnek kedvesek Isten előtt.
9. Ti azonban nem test, hanem Szel−
lem szerint éltek, ha ugyan az Isten
Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig
nincs a Krisztus Szelleme, az nem az
övé. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Gal. 4,6. 1Ján. 4,4.
10. Hogyha pedig Krisztus benne−
tek van, jóllehet a test holt a bűn
miatt, a szellem azonban élet a meg−
igazultság miatt. 2Kor. 5,21. Kol. 1,27.
11. De ha annak a Szelleme lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta
Krisztus Jézust a halálból, megeleve−
níti a ti halandó testeiteket is az Ő
tibennetek lakozó Szelleme által.
Csel. 2,24. 1Kor. 6,14. 2Kor. 4,14. Ef. 1,19. 20. 2,5.
12. Annakokáért atyámfiai, nem va−
gyunk adósok a testnek, hogy test
szerint éljünk: 1Kor. 9,27. Gal. 6,8.
13. Mert, ha test szerint éltek, meg−
haltok; de ha a test cselekedeteit a
Szellem által megöldöklitek, éltek.
14. Mert akiket Isten Szelleme
vezérel, azok Istennek fiai.
Ján. 1,12. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 1Ján. 3,1. Jel. 21,7.
15. Mert nem kaptatok szolgaság szel−
lemét ismét a félelemre, hanem a fiú−
ságnak Szellemét kaptátok, aki által
kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Gal. 4,5. 6. 2Tim. 1,7. Zsid. 2,15. 1Ján. 4,18.
16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a
mi szellemünkkel együtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk.
2Kor. 1,22. 5,5. Ef. 1,13. 4,30. 1Ján. 5,10.
17. Ha pedig gyermekek, örökösök
is; örökösei Istennek, örököstársai pe−
dig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt
szenvedünk, hogy vele együtt is dicső−
üljünk meg. Csel. 26,18. Gal. 3,29. 4,7. Ef. 3,6.
Tit. 3,7. Zsid. 1,14. 6,17. Jak. 2,5. 1Pét. 1,4.
18. Mert azt tartom, hogy amiket
most szenvedünk, nem hasonlíthatók
ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk
megjelentetik. 2Kor. 4,17. 2Thess. 1,7−−12. 2,14.
1Pét. 1,6. 7. 4,13. 5,1. 1Ján. 3,2.
19. Mert a teremtett világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését.
2Kor. 6,18. Gal. 3,26. Ef. 1,5. 2Pét. 3,13. 1Ján. 3,1.
20. Mert a teremtett világ hiábavaló−
ság alá vettetett; nem önként, hanem
azért, aki az alá vetette. 1Móz. 3,17−−19.
21. Azzal a reménységgel, hogy ma−
ga a teremtett világ is megszabadul
a romlandóság rabságától az Isten
fiainak dicsőséges szabadságára.
22. Mert tudjuk, hogy az egész terem−
tett világ együtt fohászkodik és vajúdik
mind idáig. 1Thess. 4,14−−17. 5,9.
23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a
Szellem zsengéjének birtokosai, mi
magunk is fohászkodunk magunk−
ban, várván a fiúságot, a mi testünk−
nek megváltását. 1Kor. 15,52. Tit. 2,11−−13.
24. Mert reménység által tartattunk
meg; a reménység pedig, ha láttatik,
nem reménység; mert amit lát valaki,
miért reményli is azt? Ef. 2,8. 9. Zsid. 11,1.
25. Ha pedig, amit nem látunk, azt
reméljük, kitartással várjuk. Zsid. 6,12. 15.
26. Hasonlatosképpen pedig a Szel−
lem is segítségünkre van a mi erőtlen−
ségünkben. Mert azt, amit kérnünk
kell, amint kellene, nem tudjuk; de
maga a Szellem esedezik miérettünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.
2Kor. 12,5−−10. Gal. 4,19. Ef. 6,18. Zsid. 4,16. 7,25.
PÁL LEVELE A RÓMABELIEKHEZ 8. 9. 217
27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tud−
ja, mi a Szellem gondolata, mert Isten
szerint esedezik a szentekért. 1Ján. 5,14.
28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van,
mint akik az Ő végzése szerint hi−
vatalosak. Csel. 13,48. Gal. 1,15. 2Thess. 2,13.
29. Mert akiket eleve ismert, eleve
el is rendelte, hogy azok az Ő Fia
ábrázatához hasonlatosak legyenek,
hogy Ő legyen az elsőszülött sok
atyafi között. Kol. 1,18. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
30. Akiket pedig eleve elrendelt, azo−
kat el is hívta; és akiket elhívott, azo−
kat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Ján. 17,22. 1Kor. 1,2. 9. Zsid. 9,15. 1Pét. 2,9. 5,10.
31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az
Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért
odaadta, mi módon ne ajándékozna
Vele együtt mindent minékünk?
33. Kicsoda vádolja az Isten válasz−
tottait? Isten az, aki megigazít; Ésa. 50,8.
34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisz−
tus az, aki meghalt, sőt aki fel is tá−
madott, aki az Isten jobbján van, aki
esedezik is érettünk: Zsid. 1,3. 7,25.
35. Kicsoda szakaszt el minket a
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés,
vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver−é? Jer. 31,3.
36. Amint meg van írva: Teéretted
gyilkoltatunk minden napon, olybá te−
kintenek, mint vágó juhokat. Zsolt. 44,22.
37. De mindezekben több, mint
győztesek vagyunk Őáltala, aki min−
ket szeretett, Zsid. 7,25. 1Ján. 2,1. 2.
38. Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok,
sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban. Ján. 10,28.

Isten az ígéret fiait tekinti magul
9 Igazságot szólok Krisztusban,
nem hazudok, lelkiismeretem ve−
lem együtt tesz bizonyságot a Szent
Szellem által, 2Kor. 1,12. 23. Gal. 1,20.
2. Hogy nagy az én szomorúságom,
és szüntelen való az én szívemnek
fájdalma; Zsolt. 119,136. 1Tim. 1,5.
3. Mert kívánnám, hogy én magam
átok legyek, elszakasztva a Krisztustól
az én atyámfiaiért, akik rokonaim test
szerint;
4. Akik izraeliták, akiké a fiúság és
a dicsőség és a szövetségek, meg a
törvényadás és az Isten szolgálata és
az ígéretek; Ján. 1,17. Csel. 3,25. 39. Zsid. 8,6.
5. Akiké az atyák, és akik közül való
test szerint a Krisztus, aki minde−
neknek felette örökké áldandó Isten.
Ámen. Ján. 1,1−−3. Fil. 2,6−−11. Kol. 1,16. Zsid. 1,8.
6. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult
legyen az Isten beszéde. Mert nem
mindnyájan izraeliták azok, kik Izrael−
től valók; Ján. 10,35. Gal. 3,16. 2Tim. 2,13.
7. Sem nem mindnyájan fiak, kik az
Ábrahám magvából valók; hanem:
Izsákban neveztetik néked a te magod.
1Móz. 21,12. Ján. 8,37−−45. Fil. 3,3. Zsid. 11,18.
8. Azaz, nem a testnek fiai az Istennek
fiai; hanem az ígéret fiait tekinti ma−
gul. Ján. 1,13. Gal. 3,28. 4,23. 28. 1Ján. 3,1. 2.

ÁMEN.

Drága Zsuzsikám, vagy nem tudom, hogy minek nevezzelek!
Belőled a hamisság szól és a gúnyolódás. Te Istent káromolod.
Ki vagy te, hogy káromolod Isten szent gyermekeit?
A te atyád még mindig a hamisság atyja, azaz a legyőzött sátán.

SZAVAID TESZNEK ERRŐL TANÚBIZONYSÁGOT!

Jézus Szent Nevében áldunk Téged az Atya dicsőségére a Szent Szellem által és mindazokat, akik minket átkoznak!
Mi megbocsátjuk minden bűneiteket, mert ha mi meg nem bocsátunk nektek, akkor a Mi Atyánk sem bocsát meg nekünk és azokak, akik hisznek Jézus Nevében.
Adjon neked a Mi Atyánk szemeket a látásra, füleket a hallásra és szívet a megértésre. Ámen.

Adjon neked a Mi Atyánk szemeket a látásra, füleket a hallásra és szívet a megértésre. Ámen.

6. A hivatalosság Istentől, a Szent Szellem által, Jézus Nevében a Szent Bibliából a Mi Atyánk dicsőségére.
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.

7. Nimród, Góg és Magóg apja jogosan van kiátkozva. Mert Istennek mindent joga van megcselekedni az áruló, istentagadó emberekkel.
Isten a Mindenható. Mid van neked? Vagy milye van Nimródnak, amit nem Istentől kapott volna? Isten a saját életét lehellte bele és beléd is.
Nem az Atya tagadta meg Ádámot, hanem Ádám tagadta meg az Atyát. Az örök élet fájától nem lett eltiltva Ádám, ehetett volna annak gyümölcséből. Akik hisznek Jézus Nevében,azoké az örök élet fája.
Isten, amikor a szellemi világot teremtette meg, Lucifert bízta meg ama fénylő hajnalcsillagot, hogy vezesse a szellemi birodalmat. Lucifer felségárulást követett el. El akarta pusztítani az Atyát, hamisság találtatott őbenne. Azért kellett a földet, az emberiséget és a mindenséget megteremteni, hogy bebizonyítsa a szellemi világban, hogy mindent Ő teremtett, Ő a Mindenható, rajta kívül nincsen más Isten, aki teremtetett és utána nem lesz. Ő még a meghalt emberi lényeknek is képes új életet adni. A sátánt mi újjászületett emberi lények Isten szellem gyermekei fogjuk végleg elpusztítani HIT által.

Bizonyságul hívom ellenetek ma a
mennyet és a földet, hogy az életet és a ha−
lált adtam előtökbe, az áldást és az átkot:
válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod;

5 Mózes 30:19.

5 Mózes 30:19.

8. Az Örökkévaló Ige cselekszik

A zsidó nép valóságos királyi családba születő, királyi csemetét várt. Tudták Isten választott főpapjai és rabbijai, hogy (Jesua ha Massiah) vagyis Jézus a Megváltó.
A főpapok annyira ragaszkodtak e világi vagyonukhoz és az önmaguknak adott dicsőséghez, hogy képmutatásukban megfeszíttették Jézust.

Jézus mondta: Senki sem lehet próféta a saját hazájában.
A názáreti Jézust, amikor Názáretben a zsinagógában felolvasta a következő Igét, le akarták taszítani a szikláról.:

„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

Hogy hirdessem az Úr kiengesztelődésének idejét.”


Lukács 4: 18-19.

„És felkelvén, kiűzék Őt a városon kívül és annak a hegynek szélére vitték Őt, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák.Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.”

Lukács 4: 29-30.

A vakok:farizeusok, írástudók, király.

Jézus volt az egyetlen, aki betöltötte az Ószövetség minden Igéjét. Az ószövetségi papság eltöröltetett. A feltámadásával lépett érvénybe az Újszövetség.
Józseffel a nemzetségi táblázat végérvényesen lezárult. Az ortodox ószövetségi egyházi és állami vezetők foggal, körömmel ragaszkodtak és ragaszkodnak még ma is e világi hatalmukhoz. Ha az Ószövetséget olvassa bárki, elhomályosul az elméje. Az ortodox vezetők azok, akiknek a sátán elvakította az elméjét, hogy ne lássák Isten Szent Evangéliumát.

Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Csak az járulhat az Atya elé, aki megvallja a Fiút.

Minden meg van írva a Szent Biblia újszövetségi részében.
Jézus Nikodémusnak mondta: Újonnan kell nektek születnetek, mert, aki újonnan nem születik, nem láthatja meg Istennek Országát.

Meg van írva, Jézus mondta:

„Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;”

Lukács 10:32.

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”

1János 5:12.


SZEKTA.

Egy teljesen elkülönült csoport, amely saját önrendelkezéssel bír. A Szekta tagjai csak azok lehetnek, akik hitvallást tesznek, hogy betartják annak minden pontját.

Isten már a teremtés első napján elválasztotta a sötétséget a világosságtól.
Mindaz, aki a sötétségben jár, tagadja Isten Igazságát.
Isten minden parancsolata, az ószövetségi törvények az egyetlen királyi törvényben benne van. Az Újszövetség törvénye a királyi törvény. Ez a törvény a Szeretet.

Atya Isten, Fiú Isten, Szent Szellem Isten.
A Szentháromság Egy Igaz Úr Isten, a Mindenható Isten. Most a Fiú Isten, a Feltámadt Krisztus Jézus uralkodik az Atya Dicsőségére. Isten felmagasztalta a saját nevét és ebbe a névben van Isten Örökkévaló Hatalmának Ereje.

Jehovah Isten mai neve= Jézus Isten.
Hozsanna! Hallelujah! Ámen. Shalom.
Immánuel.

Isten földi helytartója a Szent Szellem Isten. Az Atya pedig a Fiú kebelén nyugszik.
Csak azok Istennek szent gyermekei, akik megvallják Uruknak, Megváltójuknak, Szabadítójuknak, Gyógyítójuknak a Feltámadt Úr Jézus Krisztust és a Szent Szellem által nyelveken imádkoznak közvetlenül az Atyához (lásd: Pünkösd napja) Jézus Nevében.
A Szent Bibliát csak Isten szent gyermekei értik a szívükben. Nem emberi elmének íródott. Emberi elme meg nem értheti azt.

Miért szekta a zsidók körében még mindig az igaz hívő keresztények családja? Azért, mert még nem jött el az az idő, hogy Ábrahám két gyermeke, Izmael és Izsák egy szívvel, egy lélekkel, egy szellemmel megvallják Jézus Istent Örökkévaló Magnak.

Minden meg van írva. Isten akarata a végső pillanatban be lesz teljesítve, mert mindezeknek meg kellett és kell lenniük. S abban a pillanatban lesz nagy sírás-rívás és fogcsikorgatás a hitetlenek részéről, akik most szektáznak, mert nem hittek Isten Igéjének. Szela. Ámen. Shalom.

Minden dicsőség az Atyáé most és mindörökkön örökké. Ámen.
Áldjuk Izraelt! Áldjuk a zsidó népet, minden szenteket és az elveszetteket! Halleluja! Glori Hallelujah! Jézus Isten! Jövel Jézus! Jövel! Ámen. Igen és Ámen.

Jézus Krisztus engesztelő áldozat az egész világért

„És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.”

1 János 2:2.

Senki se felejtse el azt, hogy amikor Isten kihozta Izraelt nagy dicsőséggel Egyiptomból, akkor a zsidó nép 40 évig bolyongott a sivatagban, pusztában, mindenki elpusztult, aki Egyiptomból ki lett hozva, kivéve két kémet, Józsuét és Kálebet. Sem Mózes, sem Áron, a főpap nem léphetett be Isten Országába, Izraelbe, mert nem hittek Istennek. 3 millióan pusztultak el a sivatagban hitetlenségük miatt. Megtagadták Isten szövetségét. Csak azok juthattak be Izrael földjére, akik a sivatagban születtek. Ezekkel lépett újból vérszövetségre Isten. Ők sem foglalták el teljesen Izraelt.

Sorolhatnám még tovább…..

Mindennek Isten szent akaratából így kellett lennie. Mindez, meg van írva. Jézus, amikor a Szent Szellem által a pusztába vitetett 40 napra kijelentette:

-Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik.

-Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.

-Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.


Sajnos az emberiség nagy része immár 2009 éve eltér Isten Igéjétől.

Nem lenne szabad elfelejteni, amit Isten mondott, meg van írva:

„Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.”

Jeremiás 1:12.

Az Élő Ige Örökkévaló!

Hozsanna! Hallelujah! Ámen.
Áldjátok az Urat, mert Ő dicső egyedül. Ámen.

9. VAN-E MÁR ÜDVÖSSÉGED ÉS SZENT SZELLEM KERESZTSÉGED?
IMÁDKOZOL-E ISTEN NYELVÉN KÖZVETLENÜL ISTENHEZ?
MERT HA NEM….
Ti az élő Istennek temploma vagytok
14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás
igában; mert mi köze van a megigazult−
ságnak a törvénytelenséghez? vagy mi
közössége a világosságnak a sötétség−
gel? 1Kor. 1,9. 3,9. Ef. 5,7. 11. 1Ján. 1,5−−7.
15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliál−
lal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
16. Vagy mi egyezése Isten templo−
mának a bálványokkal? Mert ti az élő
Istennek temploma vagytok, amint
az Isten mondotta: Lakozom bennük
és közöttük járok; és leszek nékik
Istenük, és ők én népem lesznek.
2Móz. 29,45. 3Móz. 26,12. 1Kor. 3,16. 1Pét. 2,5.
17. Annakokáért menjetek ki közü−
lük, és szakadjatok el, azt mondja az
Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én
magamhoz fogadlak titeket, Ésa. 52,11.
Ezék. 37,26. Róm. 15,7. 1Kor. 6,19. Jel. 18,4.
18. És én Atyátok leszek néktek,
és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek,
azt mondja a mindenható Úr. Jer. 1,9.
31,33. 32,38. Róm. 8,14−−17. Gal. 4,6. 7. Jel. 21,7

2 Korinthus 6:14-18.

Krisztus Melkisédek
rendje szerint való Főpap

7 Mert ez a Melkisédek Sálem kirá−
lya, a felséges Isten papja, aki a ki−
rályok leveréséből visszatérő Ábrahám
elé ment, és őt megáldotta, 1Móz. 14,18−−20.
2. Akinek tizedet is adott Ábrahám
mindenből, akinek neve először azt
jelenti: igazság királya, azután pedig
Sálem királya, azaz békesség királya is.
Zsolt. 110,4.
3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség
nélkül való; sem napjainak kezdete,
sem életének vége nincs, de hasonlóvá
tétetvén az Isten Fiához, pap marad
mindörökké.
4. Gondoljátok csak el, mily nagynak
kell lennie, ha Ábrahám, a pátriárka
tizedet is adott neki a zsákmányból.
5. És bár azoknak, akik a Lévi fiai
közül nyerik el a papságot, parancso−
latuk van, hogy törvény szerint tizedet
300 A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 7. 8.
szedjenek a néptől, azaz a saját atya−
fiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyé−
kából származtak. 4Móz. 18,21.
6. De az, akinek nemzetsége nem
azok közül való, tizedet vett Ábra−
hámtól, és az ígéretek birtokosát
megáldotta, 1Móz. 12,3. Róm. 4,13.
7. Pedig minden ellenmondás nélkül va−
ló, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
8. És itt halandó emberek szednek
tizedet, ott ellenben az, akiről bizonysá−
got tesznek, hogy él: rész 5,6. 6,20. Jel. 1,18.
9. És úgyszólván, Ábrahámon keresz−
tül a tizedszedő Lévi is tizedet adott,
10. Mert ő még atyja ágyékában volt,
amikor az Melkisédek elébe ment.
11. Ha tehát a tökéletesség elérhető
volna a lévitai papság által, mert a nép
ez alatt kapta a törvényt, mi szükség
volna akkor arra, hogy más pap támad−
jon a Melkisédek rendje szerint, akit
nem az Áron rendje szerint neveznek?
Gal. 2,21.
12. Mert a papság megváltozásával
szükségképpen megváltozik a tör−
vény is. vers 18.
13. Mert akiről ezek mondatnak, az
más nemzetségből származott, amely−
ből senki sem szolgált az oltár körül;
14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi
Urunk Júdából támadott, amely nem−
zetségre nézve semmit sem szólt
Mózes a papságról. Ésa. 11,1. Mát. 1,3. Jel. 5,5.
15. És ez még inkább nyilvánvalóvá
válik, ha Melkisédekhez hasonlóan
támad más pap,
16. Aki nem testi parancsolatnak tör−
vénye szerint, hanem enyészhetetlen
életnek ereje szerint lett.
17. Mert a bizonyságtétel ez: Te pap
vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
18. Mert az előbbi parancsolat eltöröl−
tetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan,
Róm 8,3. Gal. 3,21. 4,9.
19. Minthogy a törvény semmiben
sem szerzett tökéletességet; de beáll
a jobb reménység, amely által közele−
dünk az Istenhez.
Csel. 13,39. Róm. 3,20. 5,2. 7,7. Gal. 2,16.
20. És amennyiben ez nem esküvés
nélkül történt, mert azok esküvés
nélkül lettek papokká, rész 6,18.
21. De Ő esküvéssel, az által, aki azt
mondá néki: Megesküdött az Úr, és
nem bánja meg, Te pap vagy mindörök−
ké, Melkisédek rendje szerint: Zsolt. 110,4.
22. Ennek megfelelően egy jobb szövet−
ségnek lett kezesévé Jézus. rész 8,6.
23. És azok jóllehet, többen lettek
papokká, mert a halál miatt meg nem
maradhattak:
24. De néki, minthogy örökké meg−
marad, változhatatlan a papsága.
Ésa. 9,6. Ján. 12,34. Róm. 9,5.
25. Ezért Ő mindenképpen üdvözít−
heti is azokat, akik Őáltala járulnak
Istenhez, mert mindenha él, hogy
közbenjárjon érettük.
Róm. 8,34. 1Tim. 2,5. 1Ján. 2,1.
26. Mert ilyen főpap illet minket,
szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnö−
söktől elválasztott, és aki az egeknél
magasságosabb lett, Ef. 1,20. 4,10.
27. Akinek nincs szüksége, mint a
főpapoknak, hogy napról napra előbb a
saját bűneiért vigyen áldozatot, azután
a népéiért, mert ezt egyszer megcsele−
kedte, amikor Önmagát feláldozta.
rész 5,3. 9,7. 3Móz. 9,7. 16,6−−11.
28. Mert a törvény gyarló embereket
rendel főpapokká, de a törvény után
való esküvés szava az örök tökéletes
Fiút. rész 2,10. 5,1. 2. Jel. 5,5.

Zsidókhoz írt levél 7.fejezet

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 177
Heti: 816
Havi: 5 218
Össz.: 861 229

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 143. Ha akkora hitetek volna 2.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »