Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

 

10. Kedves Péter Pál!
Az Ige azt jelenti ki számunkra, hogy Jézus megkapta a hatalmat Istentől az Atyától, ezt átadta a tanítványoknak és így tovább mind a mai napig és az idők végezetéig.
A HIT: ISTEN. A RENDÍTHETETLEN, MEGINGATHATATLAN HIT AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENT SZELLEM ISTEN. Isten a szellemi Kőszikla. A hitvallásunk által van az üdvösség edényei számára Istentől a HIT azaz a SZENT SZELLEM költözik a szívünkbe. Ekkor hal meg az óemberünk és ekkor teremtetünk újjá Krisztus Testében.
Ekkor történik a múlt bűneinek teljes eltörlése , ekkor fogad vissza Isten szent gyermekének. Ez a szellemi újjászületés. Ekkor mondjuk, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a kegyelmi ajándék mindenki számára, aki tanúbizonyságot tesz szívből az ő ajkaival teljesen egyforma mértékű.
Isten HITÉNEK EGY ETALON része.

Pünkösd napja a Szent Szellemmel való teljes betöltekezés., amikor Jézus Nevében hivatkozva rá, hogyha bármit kérünk az Ő Nevében az Ő Mennyei Atyjától, akkor azt megcselekszi, mert Ő hű az Igéhez, az a bármit a Szent Szellemmel való teljes betöltekezés, azoknak, akik már Isten szent gyermekei. Meg lettek mosva a bűntől . Innentől vezet el Isten Szent Szelleme minden IGAZSÁGRA. Ő az, Aki Isten mélységeit is vizsgálja. A teljes bizonyíték arra, hogy Isten szent gyermekei vagyunk, hogy felkent az Ő Szent Olajával a nyelveken való imádkozás. Ekkor imádkozik a mi szellemünk a Szent Szellemmel közvetlenül az Atyához.
Ha ezek után szellemben és igazságban járunk és a tiszta, örökkévaló Igét hirdetjük, és a KIRÁLYI TÖRVÉNYT és a SZERETET TÖRVÉNYÉT betöltjük, kaphatjuk meg a Szellem gyümölcseit és a Szellem ajándékait. Ekkor ken fel Isten szolgálatra szent papokká, tanítókká, prófétákká stb. Ez az Igazság, mert Isten Igéje Igazság és nincsen benne semmi hamisság.
Ha nem imádkozol Isten nyelvén, te még mindig a sátán szolgája vagy. Ugyanolyan írástudó és e világi végzettséged alapján farizeus mint az ószövetségiek voltak. Kérd Isten irgalmát és kegyelmét fogadd el a hamisítatlan Igét . Keress olyan személyt, olyan szent papot, aki közvetíteni tudja neked a kegyelmi ajándékot, a Szent Szellem ajándékait és gyümölcseit. Shalom. Ámen.
Dicsőség Istennek! Jézus Szent Nevében!
Hogy el ne hitessen téged senki.

A Mi Mennyei Atyánk, a Mindenható, Teremtő Isten Szent Bibliában található nevei, amelyet felmagasztaltatott Jézus nevében a Messiás nevében, akiről azt mondta Józsefnek, hogy nevezd az Ő nevét Immánuelnek és megprófétálta hogy Ő lesz a Krisztus a Jézus. Isten mai neve Jézus Isten.

Szenteltessék meg a Te Neved
Elohim, Mennynek és Földnek Ura;
El Shaddai, az Áldások Mindenható Istene
Adonai, az egész földnek Ura
Jahve Jireh, a gondviselés Istene
Jahve Raffa, az én gyógyítóm
Jahve Nisszi, az én zászlóm
Jahve M’ Kaddesh, az Úr, aki megszentel engem
Jahve Shalom, a Békesség Istene
Jahve Cidkénu, az Úr az én igazságom
Jahve Roi, az Úr az én pásztorom
Jahve Samma, az Úr, aki mindig velem van a Mindenség Ura
Immánuel, velünk az Isten
Jézus, Isten szent gyermeke, a Mag
Krisztus, az értünk adatott Bárány
Jézus, a feltámadt Krisztus, aki legyőzte értem a halált, az Út, az Igazság és az Élet!
Áldalak Uram, hálával és dicsérettel áldozom Neked,
Szenteltessék meg a Te Neved!
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.
Szeretlek Istenem!
Halleluja! Glori Halleluja!
Jézus az Úr!
Glori Halleluja!
Jézus Isten Glori Halleluja! Ámen.

11. Pál levele a Rómabeliekhez 9-10-11.fejezet

" Sőt, inkább kicsoda vagy te, oh ember, hogy vitába szállsz az Istennel?
Avagy mondja−é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
Avagy nincs−é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre formáljon?
Ha pedig az Isten az Ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek pusztulásra készíttettek,
És hogy megismertesse az Ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve a dicsőségre alkotott, mit szólhatsz ellene?"

Róma 9:20-23.


Krisztus a törvény vége

10 Atyámfiai, szívem szerint kívá−
nom és Istentől könyörgöm az
Izrael üdvösségét. Luk. 13,34. 1Kor. 9,20−−22.
2. Mert bizonyságot teszek felőlük,
hogy Isten iránt való buzgóság van
bennük, de nem megismerés szerint.
Ján. 16,2. Csel. 21,20. Gal. 1,14. 2,16. 4,17. 18.
3. Mert az Istentől eredő megigazu−
lást nem ismervén, és az ő tulajdon igaz−
ságukat igyekezvén érvényesíteni, az
Istentől eredő megigazulásnak nem en−
gedelmeskedtek. Fil. 3,9. Zsid. 10,29.
4. Mert a törvény vége Krisztus,
minden hívőnek megigazulására.
Gal. 3,24. Ef. 2,15. Kol. 2,14−−17. Zsid. 9,11.
5. Mert Mózes a törvényből való meg−
igazulásról azt írja, hogy aki azokat cse−
lekszi, él azok által. 3Móz. 18,5. Gal. 3,12.
6. A hitből eredő megigazulásról pe−
dig így szól: Ne mondd a te szívedben:
Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz,
hogy Krisztust aláhozza; Fil. 3,9.
7. Avagy: Kicsoda száll le a mélység−
be? Azaz, hogy Krisztust a halálból fel−
hozza. Ef. 4,8−−10. Zsid. 8,1.
8. De mit mond? Közel van hozzád
az Ige (Rhema), a szádban és a szíved−
ben van: azaz a hit beszéde, amelyet
mi hirdetünk. Csel. 10,43. 16,31. Gal. 3,2. 5.
9. Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Őt a ha−
lálból, üdvözülsz. Mát. 10,32.
1Kor. 15,14−−18. Fil. 2,11. 1Pét. 1,21. 1Ján. 4,2. 3.
10. Mert szívvel hiszünk a megiga−
zulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre. Gal. 3,6. 7. Zsid. 3,12. 10,22.
11. Mert azt mondja az Írás: Valaki
hisz Őbenne, meg nem szégyenül.
12. Mert nincs különbség zsidó meg
görög között; mert ugyanaz az Ura
mindeneknek, aki kegyelemben
gazdag mindenekhez, akik Őt segít−
ségül hívják. Csel. 10,36. Gal. 3,28. Ef. 1,7.
13. Mert mindenki, aki segítségül
hívja az Úr nevét, megtartatik.
rész 3,22. 29. Jóel 2,32. Csel. 2,21. 9,14.
14. Mimódon hívják azért segítségül
azt, akiben nem hisznek? Mimódon
hisznek pedig abban, aki felől nem
hallottak? Mimódon hallanának pedig
prédikáló nélkül?
Márk 16,15. 2Tim. 4,17. Tit. 1,3.
15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el
nem küldetnek? Amiképpen meg van
írva: Mily szépek a békességet hirdetők
lábai, akik jókat hirdetnek! Ésa. 52,7.
16. De nem mindenki engedelmeske−
dett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt
mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszé−
dünknek? Ésa. 53,1. Ján. 12,38. Zsid. 4,2.
17. Azért a hit hallásból van, a hal−
lás pedig Isten Igéje (Rhema) által.
18. De mondom: Avagy nem hallot−
ták−é? Sőt inkább az egész földre elha−
tott az ő hangjuk, és a lakott földkerek−
ség végére az ő beszédük. Kol. 1,6. 23.
19. De mondom: Avagy nem ismer−
te−é Izrael? Először Mózes mondja:
Én titeket felingerellek egy nem nép−
pel, értelmetlen néppel haragítalak meg
titeket. 5Móz. 32,21. Ésa. 52,10. 1Pét. 2,10.
20. Ésaiás pedig bátorságosan ezt
mondja: Megtaláltak azok, akik engem
nem kerestek; nyilvánvaló lettem azok−
nak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
Péld. 28,1. Ésa. 65,1. Ef. 6,19. 20. Zsid. 4,2.
21. Izraelnek pedig ezt mondja: Egész
napon kiterjesztettem kezeimet az
engedetlen és ellentmondó nép felé.


Izrael kiválasztása megmásíthatatlan

11 Mondom tehát: Avagy elvetette−é
Isten az Ő népét? Távol legyen;
mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám
magvából, Benjámin nemzetségéből
való. 1Sám. 12,22. Jer. 31,37. 2Kor. 11,22. Fil. 3,5.
2. Nem vetette el Isten az Ő népét,
melyet eleve ismert. Avagy nem tudjá−
tok−é, mit mond az Írás Illésről, amint
panaszkodott Izraelre Istennél, mondván:
3. Uram, a Te prófétáidat megölték,
és a Te oltáraidat lerombolták; és csak
én maradtam meg egyedül, és engem
is halálra keresnek. 1Kir. 19,10. 14. 18.
4. De mit mond néki az isteni felelet?
Meghagytam magamnak hétezer em−
bert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.
5. Ekképpen azért most is van maradék
a kegyelemből való választás szerint.
6. Hogyha pedig kegyelemből, ak−
kor nem cselekedetekből; különben
a kegyelem nem volna többé kegye−
lem. Ha pedig cselekedetekből, akkor
nem kegyelemből; különben a cseleke−
det nem volna többé cselekedet.
7. Micsoda tehát? Amit Izrael keres,
azt nem nyerte meg; a választottak
ellenben megnyerték, a többiek pedig
megkeményíttettek. Ján. 10,28. Ef. 1,4.
2Thess. 2,13. 14. 2Tim. 2,19. 1Pét. 1,2.
8. Amint meg van írva: Az Isten a
kábultság szellemét adta nékik; szeme−
ket, hogy ne lássanak, füleket, hogy
ne halljanak, mind e mai napig.
Ésa. 6,9. 29,10. Mát. 13,14. Ján. 12,40. Csel. 28,26.
9. Dávid is ezt mondja: Legyen az ő
asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és
megtorlássá. Zsolt. 69,22. 23.
10. Sötétüljenek meg az ő szemeik,
hogy ne lássanak, és az ő hátukat min−
denkorra görbítsd meg.
11. Annakokáért mondom: Avagy
azért botlottak−é meg, hogy elessenek?
Távol legyen; hanem az ő esetük foly−
tán lett az üdvösség a pogányoké, hogy
ők felingereltessenek. Csel. 13,46. 18,6.
12. Ha pedig az ő esetük világnak gaz−
dagsága, és az ő veszteségük pogányok
gazdagsága, mennyivel inkább az ő tel−
jességük? Csel. 22,21. 28,24−−28. Kol. 1,27.
13. Mert néktek mondom, a pogá−
nyoknak, amennyiben én a pogányok
apostola vagyok, a szolgálatomat dicső−
ítem; Csel. 9,15. Gal. 1,16. 2,2. 7. 9. Ef. 3,8.
14. Bár felingerelhetném az én atyám−
fiait, és üdvösségre vezethetnék közü−
lük némelyeket. 1Kor. 7,16. Jak. 5,20.
15. Mert ha az ő elvettetésük a világ−
nak megbékélése, micsoda lesz a felvé−
telük, ha nem élet a halálból?
16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a
tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak
is azok. 1Kor. 3,17. Kol. 1,22. Jak. 1,18.
17. Ha pedig némely ágak kitörettek,
te pedig vadolajfa létedre beoltattál
azok közé, és részese lettél az olajfa
gyökerének és zsírjának; Ján. 15,6. Ef. 2,12.
18. Ne kevélykedj az ágak ellenében:
ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod
a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19. Azt mondod azért: Kitörettek az
ágak, hogy én beoltassam.
20. Úgy van; hitetlenség miatt töret−
tek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fu−
valkodjál, hanem félj; Gal. 3,7. 26. Zsid. 11,6.
21. Mert ha az Isten a természet sze−
rint való ágaknak nem kedvezett, majd
néked sem kedvez. 1Kor. 16,13. 2Kor. 1,24.
22. Tekintsd meg azért az Istennek jó−
ságát és szigorát: azok iránt akik eles−
tek, szigorát; irántad pedig a jóságát, ha
megmaradsz az Ő jóságában; különben
te is kivágatsz. Ján. 15,2. 1Kor. 15,2. Zsid. 3,6.
23. Sőt azok is, ha nem maradnak
meg a hitetlenségben, beoltatnak; mert
az Istennek hatalmában áll újra beoltani
őket. 2Kor. 3,16. Gal. 6,9. 1Ján. 2,19.
24. Mert ha te a természet szerint va−
ló vadolajfából kivágattál, és természet
ellenére beoltattál a szelíd olajfába:
mennyivel inkább beoltatnak ezek a
természet szerint valók az ő saját olaj−
fájukba.
25. Mert nem akarom, hogy ne tudjá−
tok atyámfiai ezt a titkot, hogy magato−
kat el ne hitessétek: hogy a megkemé−
nyedés Izraelre nézve csak részben tör−
tént, ameddig a pogányok teljessége
bemegyen. Luk. 21,24. 1Kor. 12,1.
2Kor. 3,14−−16. Ef. 3,3. 4. Jel. 7,9. 10,7.
26. És így az egész Izrael üdvözül,
amint meg van írva: Eljön Sionból
a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a
gonoszságukat: Zsolt. 14,7. Ésa. 59,20. 60,15.
Jer. 30,17−−22. Hós. 3,5. Csel. 3,26. Tit. 2,14.
27. És ez nékik az én szövetségem,
midőn eltörlöm az ő bűneiket.
Ésa. 43,25. Jer. 31,31. Ján. 1,29. Zsid. 8,8. 10,16.
28. Az Evangéliumra nézve ugyan el−
lenségek tiérettetek; de a választásra
nézve szerelmetesek az atyákért.
29. Mert megbánhatatlanok az Is−
tennek ajándékai, és az Ő elhívása.
4Móz. 23,19. Zsolt. 89,26−−34. 2Tim. 2,13.
30. Mert miképpen ti egykor engedet−
lenkedtetek az Istennek, most pedig
irgalmasságot nyertetek az ő engedet−
lenségük miatt: Tit. 3,3−−7. 1Pét. 2,10.
31. Azonképpen ők is most engedet−
lenkedtek, hogy a ti irgalmasságba
jutásotok folytán ők is irgalmasságot
nyerjenek;
32. Mert az Isten mindeneket enge−
detlenség alá rekesztett, hogy minde−
neken könyörüljön.

Isten bölcsességének dicsérete

33. Oh, Isten gazdagságának, böl−
csességének és tudományának mély−
sége! Mely igen kikutathatatlanok az Ő
ítéletei s kinyomozhatatlanok az Ő útjai!
34. Mert kicsoda ismerte meg az Úr
értelmét? Vagy kicsoda volt néki taná−
csosa? Ésa. 40,13. 1Kor. 2,16.
35. Avagy kicsoda adott előbb néki,
hogy annak visszafizesse azt? 1Kor. 4,7.
36. Mert Őtőle, Őáltala és Őreá néz−
ve vannak mindenek. Övé a dicsőség
mindörökké. Ámen. 1Kor. 8,6. Fil. 4,20.
Kol. 1,16. 1Tim. 1,17. 1Pét. 5,11.

Ámen.

12. Mindenki meg fogja vallani

Tévedsz. Te katolikus szemmel nézed a zsidó népet. Az ortodox annyit jelent, hogy ószövetségi törvények betartója. A Messiáshívők, zsidók, már mind megvallották az Úr Jézust. Nagy részük Szent Szellemmel is betöltekezett.
Mindaddig, amíg minden pogány és hitetlen nem üdvözült, addig a zsidóságból valók nagy része nem oltathatik újra be az Élő olajfába. Minden apostol zsidó volt.
Pál apostol (Saul) még 10 évvel az Úr Jézus Krisztus feltámadása után is üldözte a Messiásban hívő zsidókat. Érdekes módon Isten őt részesítette abban a kegyelemben és irgalomban, hogy nekünk, hitetlen pogányoknak hirdesse a Szent Evangéliumot.
A katolikus egyház mégis Pétert a háromszoros árulót és istenkáromlót jelöli meg első pápaként. A kereszténység története folyamán ez a legnagyobb vétek Isten szemében. Isten a Kőszikla, azaz Petra. Isten a HIT.
Péter neve Petrosz, azaz kövecske. Szela.
Minden egyház és felekezet vagy gyülekezet, aki tagadja az e világi üdvösséget, a Szent Szellemmel való keresztséget, betöltekezést, lásd: Pünkösd napja, vagy a nyelveken való imádkozás, az a sátán antikrisztusának szellemét, bélyegét hordozza magán. Mindezek hamis tanítók, mert nem hirdetik a teljes Szent Evangéliumot. A pokol felé meneteltetik a megtévesztett hívőket a második halálba.
Jézus, amikor inni kért a szamáriai asszonytól a kútnál, egyértelműen megfogalmazta mindenki számára, hogy az a víz, amit Ő adott volna az asszonynak, az az Örök Élet vize.
Az Örök Élet vize a Szent Szellem (Szent Lélek) kifejeződése e világban.
A mai világi egyházi vezetők mind a saját dicsőségükre törekednek. Főleg az 5 világvallás vezetői.
Isten senkivel nem osztozik az Ő dicsőségében.
A vallási vezetők kitaláltak egy áltudományt, a teológiát. A Bibliában szó sincs teológiáról.
Ami nincs a Szent Bibliában, vagy meg van másítva, az mind a sátántól származik.
2009 éve a kereszténység hamis, elhajlott vezetői tűzzel-vassal irtották a Szent Evangélium terjesztését.
Ismered a történelmet? A keresztények keresztényeket irtottak.
A hamis tanítók lemészárolták, lemészároltatták az igaz hívőket, akik a teljes Szent Evangéliumot hirdették Isten dicsőségére.
NE TÉVESZD ÖSSZE A VALLÁSI VEZETŐKET, FŐLEG A ZSIDÓ NÉPNÉL, ISTEN VÁLASZTOTT NÉPÉNÉL A FÉLREVEZETETT HÍVŐKKEL!
A zsidó nép újra beoltatik és a hamisak, akik elferdítették az Igét vad létükre kivágatnak, ha nem hirdetik a teljes Szent Evangéliumot.
Két nagyon fontos Igét írok le neked a Jelenések Könyvéből és mindenkinek. Ideje lenne Isten Igéjét komolyan vennetek.
„Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál.”

Jelenések Könyve 21:7-8.

„22. És templomot nem láttam ab−
ban: mert az Úr, a mindenható Isten
annak temploma, és a Bárány.
Ján. 4,23. 1Kor. 13,12.
23. És a városnak nincs szüksége a
napra, sem a holdra, hogy világítsa−
nak benne; mert az Isten dicsősége
megvilágosította azt, és annak szövét−
neke a Bárány. Ésa. 60,19.
24. És a nemzetek, akik megtartat−
nak, annak világosságában járnak; és
a föld királyai az ő dicsőségüket és tisz−
tességüket abba viszik. Ésa. 60,3. 5. 66,12.
25. És annak kapui be nem záratnak
nappal; éjszaka ugyanis ott nem lesz;
Ésa. 60,11. 20.
26. És a nemzetek dicsőségét és tisz−
tességét abba viszik.
27. És nem megy abba be semmi
tisztátalan, sem aki utálatosságot és
hazugságot cselekszik, hanem csak
akik beirattak az élet könyvébe, amely
a Bárányé. rész 3,5. 13,8. 20,12.
Ésa. 35,8. 52,1. Dán. 12,1. Jóel 3,17. Fil. 4,3.”

Jelenések Könyve 21:22-27.

Ha valaki e könyvhöz hozzátesz
18. Bizonyságot teszek pedig minden−
kinek, aki e könyv prófétálásának
beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez
hozzátesz, e könyvben megírt csapáso−
kat veti Isten arra; 5Móz. 4,2. 12,32. Péld. 30,6.
Ha valaki e könyvből elvesz
19. És ha valaki elvesz e prófétálás
könyvének beszédeiből, az Isten annak
részét eltörli az élet könyvéből, és a
szent városból, és azokból, amik e
könyvben megírattak. 2Móz. 32,33.

Jelenések Könyve 22:18-19.

Kérdés. Én is katolikus voltam, de egyet a mai napig sem értek meg! Tudom, hogy Isten a Szent Atya. Tudom, hogy megtiltotta, hogy ember ne hívassa magát szent atyának!
Akkor a pápa, a katolikus vallási főpapja, hogy meri magát szent atyának neveztetni? Egy ember, hogy ülhet Isten királyi székébe? Ugyanazt műveli, mint a sátán.
Álnok ajkaival, hamis nyelvével a hamisságot szólja. Meg van bélyegezve az antikrisztus szellemével.
Isten földi helytartója a Szent Szellem. A Szentháromság egy igaz Élő Isten temploma a mi testünk és szívünk.
Istennek nincs kőből épült temploma. Az Ő sátra a mi templomunk.

Halleluja Jézus Isten! Ámen.
Shalom.

Bálint István János

Dicsekedem az Úrban!
Isten szent papja és szent királya, Isten választott gyermeke, új teremtmény, akit Isten kent fel szent olajával
Mellékesen e világi foglalkozása szerint gyógypedagógus, tanár, akin Krisztus elméje van, akit Isten bölcsessége az Örökkön Élő Ige vezet az Ő Szent Szelleme által. Ámen.

Ámen.

13.  2007.április 29.-én Mi a bűn? tanítás
http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?c- ontent=0&inc=media.php&title=Tanítások
Kedves Péter Pál!
Én a SZENT ATYÁRÓL beszélek, a MENNYEI ATYÁRÓL, A MINDENHATÓ TEREMTŐ ATYA ÚR ISTENRŐL, AZ ÉN ÉDESATYÁMRÓL!
Nem a pápáról, aki e világi történelmi egyházi vezető és mégis SZENT ATYÁNAK hívatja magát.
Te mellébeszélsz! A hamisság szavát szólod. Az Ige örökkévaló múltban, jelenben és jövőben.
Nincs mentség! Van szó pápáról az Igében? NINCS ÉS NEM IS LESZ.
Minden hivatalt, amiről az Igében szó van, legyen az e világi ideiglenes, hiábavaló, vagy mennyei, örökkévaló és megszentelt tisztelek, de dicsérni csak a MI MENNYEI, SZENT ATYÁNKAT dicsérem szüntelen minden Ő cselekedetéért.
Jézus Nevében pusztítom a hamisságot.
Szeretem az IGAZSÁGOT, mert az IGAZSÁG ISTEN és gyűlölöm a hamisságot, ezért kent fel engem Isten az Ő Szent Olajával a Szent Szellemmel sok szép tanúbizonyság előtt szent papjává 2007.április 29.-én.
HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.
Ez a mécses nincs véka alá rejtve, mert mindenkor látható ez az Igazság mennyen, földön és föld alatt valók előtt dicső tanúbizonyságaként Istennek az Ő dicsőségére az interneten keresztül amíg e hiábavaló világ létezik. Ez a tanúbizonyság, ez a kenet örökké bennem él és elvezet engem minden igazságra Jézus Szent Nevében. Ámen. Shalom. Szela. Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom. Abbá Atyánk! Mindenkor megalázkodom előtted. A Te kegyelmed előtt és hűséged előtt.
Mindenható, Teremtő Istenem! Drága, Mennyei Édesatyám örökké szeretlek Téged Krisztus Szeretetével, Akit a Szent Szellem által feltámasztottál értem, bűnös emberért, hogy nekem örök életem legyen Őbenne. Áldalak Uram, Istenem. Ámen.

14.  A Római Birodalom azért pusztult el és a latin nyelv azért halt ki, mert hamis isteneket szolgáltak és embereket szolgáltak, nem a Mi Atyánkat. Ma a héber nyelv a semmiből újjáéledt egyre többen tanulják a héber nyelvet. Izraelt a Római Birodalom pusztította el, ezért a Római Birodalomnak pusztulnia kellett. A bűnözés, a maffia, a klánizmus beleértve a kuklusz klánt is Sziciliából a volt Római Birodalomból indult ki. A drogháborúk lásd: Kínában és az egész világon mind Olaszországból indult ki. Róma a sátán antikrisztusának fő hadiszállása .
A keresztes háborúk Isten nevében az egész világból Rómából indult ki a Vatikánból. Ezek történelmi tények.
János Pál pápa 2000-ben Izraelben, Jeruzsálemben bocsánatot kért a zsidó néptől és Istentől! Miért tehette ezt? Azért, mert szívből megvallotta a szájával Urának Jézust! Üdvözült! Ezt tudta a pápai zsinat is, sőt azt is, hogy Szent Szellemmel keresztelkedett! Nem hagyták neki, hogy Isten tiszta élő Igéjét hirdesse. Ezért betegedett meg. Sajnos engedett e világi egyház vezetői nyomásának, a Vatikáni Zsinatnak. Engedett a hamisság szellemének, ezért görbült meg az ő háta. Szela. Állj meg és gondolkodj!
A jelenlegi pápán semmi nyoma nincs az üdvösségnek, mert ha az lenne, akkor az e világi üdvösséget és Szent Szellemmel való betöltekezést hirdetné éjjel és nappal. Nem pedig a hamisságot szólná. Sajnos egyelőre a sátán bibliáját szajkózza. Véka alá rejti a mécsest az ELSŐ SZERETETET! SZELA.

15.  A képmutató az, aki e világi okoskodással lerontja Isten Igéjét.
Főbenjáró bűn. Ha Péter volt a kő, akkor hogy állíthatta Isten Jézust a megbotránkozás köveként, szegletkőként az övéi elé, az e világot építők elé, akik Őt megvetették?
A zsidók a szellemi Kősziklából ittak. Hol volt még akkor Simon Péter? Ne okoskodj. Ne átkozd önmagad. Te felmagasztalod Pétert és lenézed Jézust?
Az egész Újszövetség az Újjászületésről beszél, az újteremtményről, az Üdvösségről. Meghazudtolod Istent? Kételkedsz a Szent Atya Szent Írásában és Szent Akaratában? Az Újjászületés, a szellemi újjászületés a megigazulás. Akkor miért írja az Ige: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Róma 10: 9-10.
Otromba kérdést teszek fel neked. Akik meghaltak és elhagyták a porhüvelyüket porból vétettek és porrá lettek élettelen testeik, amelyek rothadást látnak, hogyan tesznek holt ajkaikkal és elkorhadt szívükből megvallást az üdvösségre, élő emberek és Isten előtt? De főleg a sátán előtt és az áruló hamisság szellemei előtt!
Jézus a szájával hangosan testben jelentette ki az Atyát. Gondolkozz már el egy kicsit azon e világi elméddel, hogy lehetséges lesz-e a testi halálod után hitvallást tenni az Úr Jézus Krisztusról?

16.  Az Élő Ige cselekszik most és mindörökké. Ámen.

Jó lenne, ha tudnátok, hogy az Ószövetséget arámi nyelven, az Újszövetséget pedig görög nyelven jegyezték le. Tehát az Újszövetség eredeti nyelvének a görögöt kell tekinteni és annak a szótisztázás utáni fordításait kell elfogadni. Ámen.


SZÓTISZTÁZÁS = minden egyes szó eredeti jelentése, azonbelül a különböző jelentések, továbbá a nyelvhasználatban, különböző szókapcsolatokban és közmondásokban való jelentésének teljes tisztázása. A szó eredetének vizsgálata és az eredeti szövegkörnyezetben legjobban megfelelő jelentésének leírása.

Sajnos az Újszövetségben ennek hiányában keverik a lélek és a szellem kifejezéseket, a szikla és a kő vagy kövecske kifejezéseket stb.
Isten a szellemi Kőszikla, amelyre sajnos ráütött Mózes s ezért nem mehetett be az Ígéret Földjére. Isten nem azt mondta neki, hogy menjen el és csapjon a kősziklára, hogy abból víz fakadjon, hanem azt parancsolta neki, hogy : Menj a sziklához és parancsolj a botnak, hogy fakasszon vizet a sziklából.
Mielőtt hatalmas dicsőséggel kihozta Isten Izráel népét Egyiptomból, amire te hivatkozol Péter nevére is, akkor is mindig a botnak adta a parancsot Mózes. Amikor a kígyóvá változott bot, Mózes botja felfalta az egyiptomi varázslók kígyójait is. Érdekes módon Jézusnak nem volt pásztorbotra szüksége, pedig Ő a Jó Pásztor. A pásztorbot Isten Igéje, maga Jézus volt, van és lesz. Ő a Jó Pásztor.
A világvallások vezetői miért viselnek hármas arany koronát, arany pásztorbotot? Mi ez a hatalmas képmutatás?

Jézusnak tövis koronája volt. Ez azt jelképezi, hogy Ő a Királyok Királya, Uraknak Ura, Aki még a hamis tanítók bűneit is magára vette és fájdalmait elhordozta.
A szikla a szellemi Kőszikla, a Mi Atyánk az Ige, Isten Igéje, a Megvallás, amit Péter is tett, amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy mondd Péter ki vagyok én? A megvallás Péter szájából, aki Isten Igéjének tulka volt a Szent Szellem általi kijelentés volt. És ez Isten Hite volt, amit kimondott Péter száján keresztül, nem a Péteré.
HITBŐL HITBE szólt Isten a HIT által.
Isten kijelentette a Szent Szellem által Péter ajkain keresztül a tanítványok előtt Jézus Krisztusnak, hogy kinek tartja Őt.
A Szentháromság vagyis Atyaszentegyház kijelentette önmagának a Mindenhatóságát.
Pétert, amikor a félelemben lévő apostolok is kitagadták, Jézus a feltámadása után háromszor is megkérdezte: Simon Péter, szeretsz engem? Péter háromszor azt felelte, hogy: Igen. És nagyon rosszul esett neki, hogy a feltámadt Krisztus Jézus kételkedett benne.

Péter vallástétele

13. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi
környékére méne, megkérdé tanít−
ványait, mondván: Engem, embernek
Fiát, kinek mondanak az emberek?
Márk 8,27−−30. Luk. 9,18−−21.
14. Ők pedig mondának: Némelyek
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek;
némelyek pedig Jeremiásnak, vagy
egynek a próféták közül. Róm. 1,3.
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mon−
dotok engem? Zsolt. 2,7. Dán. 7,13.
16. Simon Péter pedig felelvén, mon−
da: Te vagy a Krisztus, az élő Isten−
nek Fia. Csel. 8,37. 9,20. Zsid. 1,2. 5. 1Ján. 4,15.
17. És felelvén Jézus, monda néki:
Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert
nem test és vér jelentette ezt meg
néked, hanem az én mennyei Atyám.
1Kor. 2,10. Gal. 1,15. 16. Ef. 2,8.
18. De én is mondom néked, hogy
te Péter vagy, és ezen a kősziklán
építem fel az én Gyülekezetemet,
és a pokol kapui sem vesznek rajta
diadalmat. Ésa. 28,16. 54,17.
Ján. 1,42. 1Kor. 3,11. Ef. 2,20. Jel. 21,14.
19. És néked adom a mennyek or−
szágának kulcsait; és amit megkötsz
a földön, a mennyekben is kötve lé−
szen; és amit megoldasz a földön, a
mennyekben is oldva lészen. rész 18,18.
20. Akkor megparancsolá tanítványai−
nak, hogy senkinek se mondják, hogy
Ő, Jézus, a Krisztus. rész 17,9. Luk. 9,21.

Máté 16:13-20.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Őt a ha−
lálból, üdvözülsz. Mát. 10,32.
1Kor. 15,14−−18. Fil. 2,11. 1Pét. 1,21. 1Ján. 4,2. 3.
10. Mert szívvel hiszünk a megiga−
zulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre. Gal. 3,6. 7. Zsid. 3,12. 10,22.

Róma 10:9-10.

Ez volt az első hitvallás az apostolok részéről Jézusról, Isten Fiáról.A legelső kijelentést Isten tette Jézusról Keresztelő János által a Jordánon, a folyón, amikor a Szent Szellem galamb képében szállt le rá.
Júdás, amikor megcsókolta Jézust, hamisan elárulva, az is hitvallás volt.
Péter, amikor megtagadta Jézust, az is hitvallás volt. A sátán szólt belőle mind a kettőnél.
Péter, mikor háromszor kijelentette Krisztus Jézus feltámadása után, amikor a feltámadt Jézus megkérdezte: hogy szereti Őt, az is hitvallás volt. Itt volt az első bűnbocsánat, pedig Ő még nem ment el az Atyához. Ez volt a teljes bűnbocsánat. A mennyország kapuinak kulcsa volt ez. Az Élő Ige az, amit Jézus rábízott Péterre. Péter a zsidóság előtt újból megtagadta Jézust , Jézus mennybemenetele után több mint 10 évvel is, amikor körbemetéltette a zsidóságból és nem zsidóságból lévő izraelitákat, sőt Pál jelenlétében, még itt is személyválogató volt, mert átült a zsidóság közül valók közé. Ezért kellett Pálnak megfednie Pétert nagy szigorral, hogy térjen vissza a tiszta Evangéliumhoz. De erről tanúbizonyságot tesz maga az Ige, Péter levele is.
Isten, a Mi Atyánk Péteren keresztül mutatja be, hogy milyen ingatagok lesznek a vallási vezetők, akikre az Ige lett bízva, amikor emberek között lesznek és hirdetni kell a tiszta Igét.
Meg van írva. János mondta a farizeusoknak, papoknak (sajnos ez a mai képmutató papokra is vonatkozik).

5. Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem
és az egész Júdea és a Jordánnak egész
környéke.
6. És megkeresztelkednek vala
őáltala a Jordán vizében, vallást
tévén az ő bűneikről. Csel. 19,4.
7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok
és szadduceusok közül sokan mennek
hozzá, hogy megkeresztelkedjenek,
monda nékik: Mérges kígyóknak
fajzatai! Kicsoda intett meg titeket,
hogy az Istennek elkövetkezendő
haragjától megmeneküljetek? Róm. 5,9.
8. Teremjetek hát megtéréshez illő
gyümölcsöket.
9. És ne gondoljátok, hogy így szól−
hattok magatokban: Ábrahám a mi
atyánk! Mert mondom néktek, hogy
Isten eme kövekből is támaszthat fiakat
Ábrahámnak.
Ján. 8,33. Csel. 13,26. Róm. 4,11. Gal. 3,29.
10. A fejsze pedig immár a fák gyöke−
rére vettetett. Azért minden fa, amely jó
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és
tűzre vettetik. rész 7,19. Zsolt. 92,12−−14.
Luk. 13,7. Ján. 15,6. Zsid. 6,8.
11. Én ugyan vízzel keresztellek
titeket megtérésre, de aki utánam
jön, hatalmasabb nálamnál, akinek
saruját hordozni sem vagyok méltó;
Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresz−
tel majd titeket. Ésa. 4,4. Mal. 3,2.
Márk 1,8. Luk. 3,16. Ján. 1,33.
Csel. 1,5. 2,3. 4. 1Kor. 12,13. Tit. 3,5.
12. Akinek szórólapát van kezében, és
megtisztítja az Ő szérűjét; és az Ő gabo−
náját csűrbe takarja, a polyvát pedig
megégeti olthatatlan tűzzel.
rész 13,30. Mal. 3,3. 4,1.

Máté 3:5-12.

Jegyezd meg, vésd az elmédbe, az Ige Örökkévaló, Isten nem változik.
Sajnos Péter embereknek akart tetszeni. Képmutató volt.
Péter, azokat a keresztényeket képviseli, akik ingatagok és nem bízzák magukat teljesen Isten Igéjére.
A mai vallási vezetők is embereknek és nem Istennek akarnak tetszeni, telve vannak félelmekkel.
Pedig Isten mindig, amikor az emberhez közelít, így jelenti ki magát: NE FÉLJ, NE FÉLJETEK! ÉN VAGYOK!
Hitetlen Tamás ábrázolja a megváltott emberiséget, akik annyira e világiak, hogy már lassan azt sem hiszik el, amit látnak vagy tapintanak, vagyis érzékszerveikkel érzékelnek.

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Róma 10:17.

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Zsidókhoz rt levél 11:1.

Ugye nem vakította meg a sátán a te elmédet?

Bálint István János
Isten szent gyermeke


Drága Mennyei Atyám!
Abbá Atyám!
A Feltámadt és Örökkön Örökké Élő Krisztus Jézus Szent Nevében a Szent Szellem által dicsőítelek Téged a Te Igédért, minden teremtményedért és minden cselekedetedért és a te hatalmas megváltási tervedért, amelyet végrehajtottál a Mi Urunkban Jézus Krisztusban, amikor feltámasztottad Őt a halálból az Ő Hűségéért, mert csak azt cselekedte, amit Te cselekedtél és ültetted Őt a Te Trónodra magasan a Mennyekben a Te Jobbodra és Vele együtt ültettél engem és minket is , akik Krisztus Hitével hiszünk a Te Igédben, akik Krisztus Testéhez tartozunk Hit által. Áldalak Téged szüntelen, hogy Jézus kérésére elküldted e világra a Te Szent Szellemedet, ama Vigasztalót és a Te hatalmas szolgáló szellemeidet, hű angyalaidat, hogy segítsenek minket e világi életünkben. Hálát adok Neked minden szentekért Mennyen, földön és föld alatt, akik HITBŐL HITBE imádkoznak az elveszettekért. Imádlak és meghajtom térdeimet Jézus Szent Nevében, hogy hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk. Köszönöm a Te irgalmadat és kegyelmedet, hogy Krisztus Szent Vére, amely értünk ontatott, megmosott engem a bűnből és mindenkit a bűntől, akik hisznek a Te Szent Fiad, Szent Nevében. Teljes HITTEL és HATALOMMAL és SZERETETTEL a szívemben vallást teszek arról az én ajkaimmal, hogy Jézus az én Uram, Megváltóm ésGyógyítóm és Szabadítóm, de nem csak az enyém, hanem mindenkié, akit a Te Szent Kezed oltalmaz és akit üdvösségre teremtettél. Teljes SZÍVVEL és SZERETETTEL megalázkodom ELŐTTED. Kérem a DRÁGA SZENT SZELLEMET, hogy mindenkor legyen segítségemre az imáimban, hogy minél hűségesebben szolgálhassalak TÉGED. TELJES SZABAD AKARATOMAT ALÁVETEM A TE SZENT AKARATODNAK, MERT TUDOM, HOGY ÁLTALAD VAGYOK, BENNED ÉLEK ÉS ÉRTED ÉLEK ÉS HALOK. SZENT URAM, MENNYEI ATYÁM, KIRÁLYOK KIRÁLYA, URAKNAK URA, AZ ÚR JÉZUS SZENT NEVÉBEN, A SZENT SZELLEM ÁLTAL ÉLETEM S HALÁLOM OLTALMAZÓ KEZEDBE AJÁNLOM. SEGÍTS URAM, HOGY MINDIG HITBEN JÁRJAK ÉS NE LÁTÁSBAN. SEGÍTS, HOGY NÖVEKEDJEK A HITBEN ÉS A KEGYELEMBEN, HOGY NE FÉLJEK, MERT TE VELEM VAGY. SEGÍTS, HOGY ALKALMAS ÉS ALKALMATLAN IDŐBEN BÁTRAN HIRDESSEM A TELJES SZENT EVANGÉLIUMOT EZEN AZ ELVETEMÜLT GONOSZ VILÁGON. MEGHALTAM A BŰNNEK. ÚJTEREMTMÉNY VAGYOK. ÉLEK PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS, S AZ ÉLETET, AMIT E TESTBEN ÉLEK, AZ ISTEN FIÁBAN VALÓ HITBEN ÉLEM, AKI SZERETETT ENGEM ÉS ÖNMAGÁT ADTA ÉRTEM. ÁMEN. HÁLÁT ADOK NEKED A FELESÉGEMÉRT ÉS SZÜLETENDŐ GYERMEKÜNKÉRT IMMÁNUELÉRT. HÁLÁT ADOK NEKED AZ Ő ÉLETÜKÉRT. HÁLÁT ADOK MINDANNYIUNK ÉLETÉÉRT A TE MEGTARTÓ KEGYELMEDÉRT. ÁMEN.

DRÁGA ÚR JÉZUS HÁLÁT ADOK NEKED, HOGY MINDVÉGIG HŰSÉGES VOLTÁL, VAGY ÉS LESZEL AZ ATYÁHOZ, AZ IGÉHEZ. KÖSZÖNÖM A TE DRÁGA ÉLETEDET A MI SZENT ATYÁNKNAK. ÁLDALAK TÉGED SZÜNTELEN. TUDOM, HOGY MÉG EGYSZER ELJÖSSZ ÉRTÜNK, AZOKÉRT, AKIK HISZNEK A TE NEVEDBEN. HISZEM A FELTÁMADÁST ÉS AZ ÖRÖK ÉLETET. MINDEN BIZODALMAM BENNED VAN. NÉKED ADOK DICSŐSÉGET, ÜDVÖSSÉGET, TISZTESSÉGET ÉS SZENTSÉGET. TUDOM, HOGY TE VAGY AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. TUDOM, HOGY NEM HAGYSZ ELVESZNI. ELVÁRÓ HITTEL VAGYOK IRÁNTAD ÉS TELJES BIZALOMMAL. MERT MEG VAN ÍRVA: BIZONY ELJÖVÖK HAMAR.

JÖVEL JÉZUS! JÖVEL! IGEN ÉS ÁMEN.

DRÁGA MENNYEI ATYÁM! HÁLÁT ADOK NEKED A TE SZENT SZELLEMEDÉRT, HOGY ÁLTALA NYELVEKEN IMÁDKOZHATOK TITKOKAT. DICSÉRLEK A TE BÖLCSESSÉGEDÉRT, HOGY A MI URUNK, JÉZUS ELJÖVETELÉT CSAK AZ UTOLSÓ PILLANATBAN ÁRULOD EL, JELENTED KI A TE SZENT SZELLEMED ÁLTAL NEKÜNK HÍVŐKNEK, AKIK FELVETTÜK A SAJÁT KERESZTÜNKET ÉS AZ ÚR JÉZUSNAK IS . VALAMINT A TE SZOLGÁLÓ SZELLEMEIDNEK ÉS ANGYALAIDNAK, HOGY A SÁTÁN ÉS ANNAK FEKETE ANGYALAI, SZOLGÁLÓI MEG NE TUDJÁK, HOGY MIKOR HAGYJUK EL E GONOSZ VILÁGOT, HOGY MEG NE TUDJÁK AKADÁLYOZNI, HOGY MI EGYESÜLJÜNK KRISZTUS JÉZUS TESTÉBEN VELED.

HÁLÁVAL TELJES A SZÍVEM. HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.

KÖSZÖNÖM, HOGY HITVALLÁSOM ÁLTAL ÉS BIZONYSÁGTÉTELEM ÁLTAL A HÁROM VILÁG ELŐTT ÉDESATYÁMNAK SZÓLÍTHATLAK. KÖSZÖNÖM AZ ÖRÖK ÉLETET. KÖSZÖNÖM ÚR JÉZUS. KÖSZÖNÖM URAM ISTENEM MENNYEI ATYÁM. KÖSZÖNÖM URAM SZENT SZELLEM, HOGY ÖRÖK HITET ADTÁL NEKEM!

KÖSZÖNÖM A KEGYELMEDET ÉS AZ AJÁNDÉKAIDAT.

HITTEL MEGVALLOM, HOGY MINDAZOK, AKIK KIMETSZETTEK AZ ÉLŐ OLAJFÁBÓL, MIND VISSZAOLTATNAK AZ ÉLŐ OLAJFÁBA. TE HŰ VAGY AZ IGÉDHEZ! ÁMEN.
ÁLDOM IZRAELT, ÁLDOM A ZSIDÓ NÉPET A TE VÁLASZTOTTAIDAT! HEVENU SHALOM ALECHEM LEGYEN A BÉKE TE VELED MENNYEI ATYÁM.
ÉN NEM SZÉGYELLEM A KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.
BÁTRAN HIRDETEM! MERT TE VELEM VAGY. ÁMEN.
ÁLDALAK ISTENEM, ABBÁ ATYÁM!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 144. Ha akkora hitetek volna 3.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »