Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

17.    Hol van az megírva a Szent Bibliában, hogy Pétert keresztre feszítették?
Ha nem félt Péter az emberektől, akkor miért ült át a zsidóság közül valók közé, akkor miért káromolta Jézust, miért tagadta meg háromszor?
Tovább is sorolhatnám, de úgy sem érted meg. Nem akarod megérteni, mert az antikrisztus szelleme van rajtad és a sátán bibliáját szólod.

18.   Ő az Igaz Isten és az Örök Élet.

Fekete a ti elmétek, mert még mindig a sátán uralkodik rajta. Az okoskodókat, amilyen te is vagy, Bálámhoz tudom hasonlítani sajnos.
A szamárnak több esze volt, mert nem ment ellene Istennek, ezért szólalt meg Isten a szamár nyelvén, amikor az angyal Bálámnak útját állta.
Vedd már észre, hogy Istent káromlod. Amikor a nyelvek is eltöröltetnek, hogyan akarsz te hitvallást tenni?
Nektek nem az Igét kéne magyaráznotok és kiforgatnatok, hanem az Ige hamisítatlan tején kéne növekednetek.
Újjá kell nektek születnetek és be kell nektek töltekeznetek, be kell nektek teljesednetek a Szent Szellemmel, hogy Isten Igéjét megértsétek és hamisítatlanul hirdessétek. Észre kellene vennetek, hogy mindazok, akik kételkednek a megírt Igében, Isten Szent Szavában, nem láthatják az Isten Országát. Mindenki fel fog támadni és az Atya elé járulni, aki most Jézus szíve közepében van megdicsőülve. Tudnotok kell azonban, hogy mi vagyunk Krisztus Teste, akik hiszünk az Ő Nevében és amikor az Atya elé, Krisztus Teste elé, Jézus elé és a Szent Szellem elé járultok, akkor mi, akik az Ő Testét alkotjuk, fogunk titeket és az angyalokat is megítélni. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem Isten EGY.

Istentől születni hit által

1Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus
a Krisztus, az Istentől született;
és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is
szereti, aki attól született. Ján. 1,12. 15,23.
2. Abból ismerjük meg, hogy szeret−
jük az Isten gyermekeit, hogyha az
Istent szeretjük és az Ő parancsolatait
megtartjuk. rész 2,22.
3. Mert az az Isten szeretete, hogy
megtartjuk az Ő parancsolatait; az
Ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Mik. 6,8. Mát. 11,30. Ján. 14,15. 2Ján. 6.

A mi hitünk legyőzte a világot

4. Mert mindaz, ami az Istentől
született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot,
a mi hitünk. rész 4,4. Ján. 16,33. Róm. 8,37.
5. Ki az, aki legyőzi a világot, ha
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?! Ján. 20,31. 1Kor. 15,57.

Isten bizonyságtétele az Ő Fiáról

6. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus
a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem
a vízzel és a vérrel. És a Szellem az,
aki bizonyságot tesz, mert a Szellem
az igazság. Ján. 19,34.
7. Mert hárman vannak, akik bi−
zonyságot tesznek a mennyben: az
Atya, az Ige és a Szent Szellem; és
ez a három egy. Ésa. 48,16. Agg. 2,5.
Ján. 1,1. 1Kor. 12,4−−6. Jel. 19,13.
8. És hárman vannak, akik bizony−
ságot tesznek a földön: a Szellem,
a víz és a vér; és ez a három is egy.
9. Ha elfogadjuk az emberek bizony−
ságtételét, az Isten bizonyságtétele
nagyobb: mert az Isten bizonyság−
tétele az, amellyel bizonyságot tett
az Ő Fiáról. Mát. 3,16. 17. Ján. 8,17.
10. Aki hisz az Isten Fiában, bizony−
ságtétele van önmagában. Aki nem
hisz az Istennek, hazuggá tette Őt,
mert nem hitt abban a bizonyságtétel−
ben, amellyel Isten bizonyságot tett az
Ő Fiáról. Ján. 3,33. Róm. 8,16. Gal. 4,6.
11. És ez az a bizonyságtétel, hogy
örök életet adott nékünk az Isten;
és ez az élet az Ő Fiában van. Ján. 1,4.
12. Akié a Fiú, azé az élet; akiben
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs
meg abban. Ján. 5,24.
13. Ezeket írtam néktek, akik hisz−
tek az Isten Fiának nevében, hogy
tudjátok meg, hogy örök életetek
van, és hogy higgyetek az Isten Fiá−
nak nevében. rész 1,1. 2. Ján. 20,31.

Megvan nekünk, amit kértünk tőle

14. És ez az a bizodalom, amellyel
Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk
valamit az Ő akarata szerint, meg−
hallgat minket. rész 3,22.
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat
minket, akármit kérünk, tudjuk,
hogy megvan nekünk, amit kértünk
tőle. Márk 11,24.

Isten életet ad a vétkezőnek

16. Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia
vétkezik, de nem halálos bűnt, könyö−
rögjön, és az Isten életet ad annak,
aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van
halálos bűn; nem az ilyenért mondom,
hogy könyörögjön. Jób 22,30. Zsid. 6,6. 10,26.
17. Minden igazságtalanság bűn; de
van nem halálos bűn is.
18. Tudjuk, hogy valaki Istentől szüle−
tett, nem vétkezik; hanem aki Istentől
született, megőrzi magát, és a gonosz
nem illeti őt. rész 3,3.
19. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és
az egész világ a gonoszságban vesztegel.
20. De tudjuk azt is, hogy az Isten
Fia eljött, és értelmet adott nékünk
arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az
igaz Isten és az örök élet. Ésa. 9,6. 44,6.
Csel. 20,28. Róm. 9,5. 1Tim. 3,16. Tit. 2,13. Zsid. 1,8.
21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg
magatokat a bálványoktól. Ámen!

1 János 5.fejezet

. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az Igazat, és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet.
. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet.
. De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Megértetted-e már, hogy ki az Isten? Olvasd el vagy százszor, hogy megértésed legyen! Ámen. Ámen. Ámen. Szela.

Ha értelmes dolgot nem tudsz írni, ami értelmes egyedül az Isten bölcsessége és értelme, akkor inkább ne írj egy szót se, mert mirajtunk Krisztus értelme van és egy vesszőt sem engedünk a FELTÁMADT KRISZTUS EVANGÉLIUMÁBÓL a Szent Bibliából, Isten Igéjéből.

Dicsőség Istennek mi az Ő szent gyermekei vagyunk!
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.
Könyörgünk érted a te életedért és mindazokért, akiknek hamis tanítói vagytok.
Jézus Szent Nevében! Ámen.

19.   Ne káromold Isten szent gyermekeit! Ne átkozódj! Üdvözülj!

Az Ige megmásíthatatlan és örökkévaló. A Szent Biblia a Szent Szellem által diktálódott le azoknak az apostoloknak, akik nem voltak közvetlenül Jézus tanítványai első pillanattól kezdve a feltámadás utánig, a pünkösdi Szent Szellem kiáramlásáig.
A Bibliát nem magyarázni kell, hanem hittel és hatalommal hangosan kell olvasni SZERETETBEN, hogy növekedjünk a HITBEN.
MERT A HIT HALLÁSBÓL, A HALLÁS PEDIG ISTEN IGÉJE ÁLTAL.
De nem csak olvasni, hanem teljes megbocsájtással a szívünkben imádságainkban és könyörgéseinkben mindenkor hálaadással kell fordulnunk a Mi Atyánkhoz, az Ő dicsőségére Jézus Szent Nevében.
A HIT CSELEKEDET. Jézus csak azt cselekedte, amit az Atya cselekedett, semmi mást,nem cselekedhetett.

A hit halott cselekedetek nélkül

17. Azonképpen a hit is, ha cseleke−
detei nincsenek, meghalt önmagában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited
van, nékem pedig cselekedeteim van−
nak. Mutasd meg nékem a te hitedet
a te cselekedeteid nélkül, én is meg
fogom néked mutatni az én cselekede−
teimből az én hitemet.
Gal. 5,6. Kol. 1,6. 1Thess. 1,3. Zsid. 6,10.
19. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól
teszed. Az ördögök is hiszik, és retteg−
nek.
20. Akarod−e pedig tudni, te hiábavaló
ember, hogy a hit cselekedetek nélkül
halott? Gal. 5,6.
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem
cselekedetek által igazult−e meg, ami−
kor felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra?
1Móz. 22,9. 10.
22. Látod, hogy a hit együtt munkál−
kodott az ő cselekedeteivel, és a csele−
kedetekből lett teljessé a hit;
Ján. 6,29. 8,39. Zsid. 11,17.
23. És beteljesedett az Írás, amely ezt
mondja: Hitt pedig Ábrahám az Is−
tennek, és ez megigazulására szol−
gált, és Isten barátjának neveztetett.
1Móz. 15,6. Ésa. 41,8. Róm. 4,3. Gal. 3,6.
24. Látjátok tehát, hogy cselekedetek
által igazul meg az ember, és nem
csupán hitből.
25. Hasonlatosképpen pedig a tisztáta−
lan Ráháb is, avagy nem cselekedetek
által igazult−e meg, amikor a követeket
házába fogadta, és más úton bocsátotta
el őket? Józs. 2,4. Zsid. 11,31.
26. Mert amiképpen a test halott
szellem nélkül, akképpen a hit is
halott cselekedetek nélkül. 2Kor. 5,8.

A nyelv bűnei

1. Atyámfiai, ne legyetek sokan taní−
tók, hiszen tudjátok, hogy súlyo−
sabb ítéletben lesz részünk.
Mát. 23,8. Luk. 6,37. 1Pét. 5,3.
2. Mert mindnyájan sok dologban vét−
kezünk. Ha valaki beszédben nem
vétkezik, az tökéletes ember, képes
az egész testét is megzabolázni.
1Kir. 8,46. Zsolt. 34,13. 141,3. Mát. 12,34−−37.
3. Ímé, a lovaknak szájába zablát
vetünk, hogy engedelmeskedjenek
nékünk, és az egész testüket irányít−
hatjuk. Zsolt. 32,9.
4. Vagy nézd a hajókat, noha mily
nagyok, és mégha erős szelek hajtják is
őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda
irányítja, ahová a kormányos szándéka
akarja.
5. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy
dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz
mily nagy erdőt felgyújt!
Zsolt. 12,3. 73,8. Péld. 12,18. 15,2.
6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak ösz−
szessége. Olyan a nyelv a mi tagjaink
között, hogy megszeplősíti az egész tes−
tet, és lángba borítja életünk folyását,
miközben maga is lángba borul a gye−
henna tüzétől. Péld. 16,27. Mát. 12,36. 15,11.
7. Mert minden fajta vadállat, madár,
csúszómászó és tengeri állat megszelí−
díthető, és meg is szelidíti az ember,
8. De a nyelvet senki sem képes
megszelidíteni az emberek közül;
fékezhetetlen gonosz az, halálos mé−
reggel teljes. Zsolt. 140,3.
9. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és
ezzel átkozzuk az embereket, akik az
Isten hasonlatosságára teremtettek.
1Móz. 1,26. Péld. 18,21.
10. Ugyanabból a szájból jön ki áldás
és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek
így lennie!
11. Vajon a forrás ugyanabból a nyílás−
ból csörgedeztet−e édest és keserűt?
12. Avagy atyámfiai, teremhet−e a fü−
gefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét?
Azonképpen egy forrás sem adhat sós
és édes vizet. Mát. 7,16. 18.

A földi bölcsesség

13. Kicsoda bölcs és okos köztetek?
Mutassa meg az ő jó életéből, hogy
mindent bölcsességnek szelídségével
tesz. Gal. 6,4.
14. Ha pedig keserű irigység és
viszálykodás van a ti szívetekben,
ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az
igazság ellen. Róm. 13,13. Ef. 4,31.
15. Ez nem az a bölcsesség, amely
felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.
16. Mert ahol irigység és viszálykodás
van, ott zűrzavar és minden gonosz cse−
lekedet is van. 1Kor. 3,3.

A felülről való bölcsesség

17. A felülről való bölcsesség pedig
először is tiszta, azután békeszerető,
szelíd, engedékeny, irgalmassággal és
jó gyümölcsökkel teljes, nem részre−
hajló és nem képmutató.
Róm. 12,9. 1Kor. 2,6. 1Pét. 1,22.
18. Az igazság gyümölcse pedig
békességben vettetik azoknak, akik
békességesen munkálkodnak.
Péld. 11,18. Ésa. 32,17. Mát. 5,9.

Az irigységről és az alázatosságról

1.Honnét vannak háborúk és harcok
közöttetek? Nem onnan−é a ti gerje−
delmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban
vitézkednek? Róm. 7,23.
2. Kívántok valamit, és nincs néktek:
gyilkoltok és irigykedtek, és nem
nyerhetitek meg; harcoltok és háborús−
kodtok; és nincs semmitek, mert nem
kéritek. Zsolt. 10,4.
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert
nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre
költsétek azt. Zsolt. 66,18.
4. Parázna férfiak és asszonyok, nem
tudjátok−é, hogy a világ barátsága ellen−
ségeskedés az Istennel? Aki azért e
világ barátja akar lenni, az Isten ellen−
ségévé lesz. Ján. 17,14. Gal. 1,10. 1Ján. 2,15.
5. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás
hiába mondja: A Szellem, aki ben−
nünk lakozik, féltőn vágyakozik utá−
nunk? 2Móz. 34,14. 5Móz. 4,24. Ésa. 27,3.
6. De majd nagyobb kegyelmet ád;
ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek
ellenáll, az alázatosoknak pedig ke−
gyelmet ád. Zsolt. 138,6. Péld. 3,34. Mát. 23,12.
7. Vessétek hát alá magatokat az
Istennek; álljatok ellen az ördögnek,
és elfut tőletek. Ef. 4,27. 1Pét. 5,9.
8. Közeledjetek az Istenhez, és kö−
zeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg
kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek
meg szíveiteket ti kételkedők.
2Krón. 15,2. Ésa. 1,16.
9. Ismerjétek el nyomorúságtokat és
gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek
gyászra forduljon, és örömötök szomo−
rúságra.
10. Alázzátok meg magatokat az Úr
előtt, és felmagasztal titeket. 1Pét. 5,6.

Ne kárhoztasd a másikat

11. Ne szóljátok meg egymást atyám−
fiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kár−
hoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól,
és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a
törvényt kárhoztatod, nem megtartója,
hanem bírája vagy a törvénynek.
12. Egy a törvényhozó, aki hatalmas
megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy
te, hogy kárhoztatod a másikat?


Jakab 2:17- 4:11.


25. Felele nékik Jézus: Megmondtam
néktek, és nem hiszitek: a cselekede−
tek, amelyeket én cselekszem az én
Atyám nevében, azok tesznek bizony−
ságot rólam.
26. De ti nem hisztek, mert ti nem
az én juhaim közül vagytok. Amint
megmondtam néktek: rész 8,47. 1Ján. 4,6.
27. Az én juhaim hallják az én
szómat, és én ismerem őket, és
követnek engem:
28. És én örök életet adok nékik;
és soha örökké el nem vesznek, és
senki ki nem ragadja őket az én
kezemből. Róm. 8,34−−39.
29. Az én Atyám, aki azokat adta
nékem, nagyobb mindeneknél; és
senki sem ragadhatja ki azokat az
én Atyámnak kezéből. rész 14,28. 17,2.
30. Én és az Atya egy vagyunk.
rész 1,1. 14. 17,11. 5Móz. 6,4.

János 10:25-30.

Én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk. . Én és az Atya egy vagyunk.

Üdvözüljetek és töltekezzetek be Szent Szellemmel ITT ÉS MOST, másképp az örök halálba, a második halálba, a pokolba kerültök az antikrisztussal és a sátánnal együtt!
Ne hallgassatok a hamis tanítókra!
A
www.szeretet.hupont.hu weboldalunkon megtalálható az Üdvösség és a Szent Szellem keresztség imája. Mondjátok el szívből, hangosan egyedül és a családotokkal!

És Isten Igéje beteljesedik, mert hű Ő, Aki az Igét küldte.
Dicsérjétek az Urat, az Urat, a Mi Atyánkat, Abbát, az Atyát!
Dicsérjétek az Urat, a Szent Szellemet, mert mindannyian szellemi lények vagyunk, Isten teremtményei!
Dicsérjétek az Úr Jézus Krisztust!
De mindaddig , amíg hittel nem vallottátok meg Uratoknak, Gyógyítótoknak, Megváltótoknak, addig mindannyian istenkáromlást szóltok.
Újjá kell nektek mindannyiótoknak születnetek Isten Szent Akaratából!
Mert kegyelemből tartattunk meg mindannyian HIT által ISTEN ÁLTAL s ez nem tőlünk van, Isten ajándéka az. Nem a cselekedeteinkből, hogy senki ne kérkedjék.
Kérjétek, hogy Isten örök élete a HIT vegyen teljes lakozást a ti szíveitekben, Isten templomában!
Űzzétek ki a ti házatokból, a szíveitekből a gonoszt és engedjétek meg Istennek, hogy Ő irányítsa teljes szabad akaratotokból a ti életeteket.


Jézus Szent Nevében megparancsolom neked sátán, hogy mindazok életéről, akik az üdvözülésre, újjászületésre teremtettek a Mi Szent Atyánk,Istenünk által, vedd le a kezed az üdvösségükről.
A Szent Atya dicsőségére a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében megtöröm sátán a hatalmadat felettük, az üdvösségük felett, az Isten által rám ruházott végtelen hatalom és erő által, és megengedem Istennek elváró hittel, sőt könyörgök Istennek és imádkozok Hozzá, hogy betöltse az ő életüket Szent Szellemmel.
A Mennyország minden angyalának, hatalmas szolgáló szellemének megparancsolom, hogy Jézus Szent Nevében küzdjék le a sátán elbukott seregét és a sátánnal együtt és az ő fekete angyalaival együtt vessék magukat a tengerbe, a kénkővel égő tóba.
Sátán! Megparancsolom neked, hogy kelj fel az egész seregeddel Jézus Nevében vesd magad a tengerbe.
Drága Mennyei Atyám! Jézus Szent Nevében HITTEL ÉS HATALOMMAL megvallást teszek arról a Te Dicsőségedre mind a három világ előtt, hogy mindenki életéből a Te Igéd által kiűzetett az emberek üdvösségét fogva tartó hamis szellem.
Mindenkire, minden elveszettre úgy tekintek, hogy a Te Igéd által, amit a számmal, szívből megvallottam, mindenki üdvözült és betöltekezett, beteljesedett, teljes lett a szívük a Szent Szellemmel.
Megvallom, hogy mindenki, aki elmondja az üdvösség imáját és a Szent Szellem keresztség imáját, azonnal szerető fiaiddá fogadod őket.
Hálát adok Neked minden cselekedetedért a Te Örökké Élő Szent Igédért!
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.
Dicsérlek,áldalak és felmagasztallak mind örökkön örökké! A Te Szent Nevedben, Jézus Nevében, a Szent Szellem által! Örökkévaló Szent Uram, Mindenható, Teremtő Istenem, JÉZUS ISTEN!
KIRÁLYOK KIRÁLYA, URAKNAK URA, JÉZUS ISTEN!

HALLELUJA! GLORI HALLELUJA! ÁMEN.

20.   Te vagy a madarász. Saját tőrödbe léptél.

Kedves Péter Pál!

Szádnak beszédei által estél tőrbe,
megfogattattál a te szádnak beszédeivel.

Példabeszédek 6:2.

Mi 13 perce küldtük el neked az utolsó válaszunkat, blogbejegyzésünket.
Olyannyira a sátán útját járod, de ez meg is van írva, hogy ugyanarra a blogbejegyzésre 48 perccel válaszoltál. Mi hívők tudjuk, hogy a sátán a kereszténység előtt jár, hogy megtévessze őket. Retteg, halálfélelme van Jézus Nevétől!
Amikor Jézust 40 napig kísértette a pusztában, ahová a Szent Szellem által vitetett Jézus, mindig az Igére hivatkozott, csak egy kicsit módosított rajta, mert azt hitte, hogy ezzel el tudja érni, hogy Jézus leborulva imádja őt.
Jézus mindig úgy válaszolt, hogy meg van írva.
Jézus Szent Nevében kérlek, hogy ne borulj le a sátán előtt, ne imádd Őt, hanem szóld a tiszta Igét, ami MEG VAN ÍRVA!

Már idéztem a Jelenések Könyvéből az Igét, újból leírom, hogy megértsd!

Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál.

Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál.

Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem. Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál.

Jelenések Könyve 21: 7-8.

OLVASD HANGOSAN, HOGY MEGÉRTÉST NYERJ A SZÍVEDBEN!

Ha valaki e könyvhöz hozzátesz

18. Bizonyságot teszek pedig minden−
kinek, aki e könyv prófétálásának
beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez
hozzátesz, e könyvben megírt csapáso−
kat veti Isten arra; 5Móz. 4,2. 12,32. Péld. 30,6.

Ha valaki e könyvből elvesz

19. És ha valaki elvesz e prófétálás
könyvének beszédeiből, az Isten annak
részét eltörli az élet könyvéből, és a
szent városból, és azokból, amik e
könyvben megírattak. 2Móz. 32,33.

Bizony hamar eljövök

20. Ezt mondja, aki ezekről bizony−
ságot tesz: Bizony hamar eljövök.
Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
Zsid. 9,28.
21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak ke−
gyelme legyen mindnyájan tiveletek.
Ámen. 2Kor. 13,13.

Jelenések Könyve 22:18-21.

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen.

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen.

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. Ámen.Isten Dicsőségére a Szent Szellem által a Mi Urunk Jézus Krisztus Szent Nevében!
Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.

21.   Sajnos az emberek el vannak hitetve a tévtanítók által. Ez meg van írva a Bibliában. Az emberek többésge Istenben sem hisz, akkor hogy hihetné el, hogy Ádám és Éva bűnbeesése miatt a sátán birodalmában élünk.

Ha átlátnának az emberek a szellemi világba, amely csak némelyeknek adatott meg, akkor komolyan vennék azokat a tanításokat, amelyeket a Szent Biblia tartalmaz. Mi az Igazságot írjuk le. Meg kell jegyezni teljes felelősséggel, hogy csak a katolikus egyházfő által, mivel nem a dicsőséges Krisztus Evangéliumát hirdetik, mert e világra építenek. Közel egy milliárd embert tartanak a szellemi halál állapotában. Számold ki, hogy Krisztus feltámadása óta 2009 év alatt hány embert küldtek a végső pusztulásba. Ezek tények, ez az Igazság. A többi e világi egyházról, vallásról nem is beszélek. Egy emberöltő közel 60 év. Eddig 33 emberöltő telt el.

Mi nem megfélemlíteni akarjuk az embereket a legyőzött sátánnal. Egy biztos, milliárd számra vannak körülöttünk, azok az áruló szellemi lények, a fekete angyalok és démonok, amelyek gátolják, hogy a testben élő üdvösségre teremtett szellemi lények, azaz emberek elnyerjék a Krisztus Jézus által Isten dicsőségére megígért földi üdvösséget.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta értünk, ha valaki hiszen Őbenne, soha el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Sajnos, főleg a félrevezetett keresztények korlátozzák a legjobban Isten munkáját itt a földön. Meg van írva, meg van jelölve egy utolsó nap a Szent Bibliában, amikor az emberek már nem üdvözülhetnek. Ez az időpont elég közel van ahhoz, hogy végre valaki szólja az Igazságot és ne milliárdokra vonatkozzon a következő Ige és akkor majd lesz nagy sírás-rívás és fogcsikorgatás. Isten a Mindenható, Teremtő Atya, a Szent Atya hű az Igéjéhez és megcselekszi azt.

Sajnos az ártó szellemek, a hamisság szolgálói meggátolják azt, hogy az emberek látva lássanak, hallva halljanak és hogy a szívükben teljes megértés és Szeretet legyen Isten megváltói munkájával kapcsolatban.


Megismerni Isten dicsőségét

1.Annakokáért, mivelhogy ilyen szol−
gálatban vagyunk, amint a kegyel−
met nyertük, nem csüggedünk el;
Gal. 6,9. Ef. 3,7. 8. Zsid. 12,3. 1Pét. 2,10.
2. Hanem lemondtunk a szégyen
takargatásáról, mint akik nem járunk
ravaszságban, és nem is hamisítjuk
meg Isten Igéjét, de a nyilvánvaló igaz−
sággal ajánljuk magunkat minden em−
ber lelkiismeretének az Isten előtt.
3. Ha mégis leplezett a mi Evangéliu−
munk, azoknak leplezett, akik elvesz−
nek: Róm. 2,16. 1Kor. 1,18. 1Tim. 1,15.
4. Akikben e világ istene megva−
kította a hitetlenek elméit, hogy ne
lássák a Krisztus dicsőséges Evangé−
liumának világosságát, aki az Isten
képe. Ésa. 6,10. Zak. 13,7. Luk. 10,18.
Ján. 1,18. Csel. 26,18. Ef. 6,12. Kol. 1,15. Zsid. 1,3.
5. Mert nem magunkat prédikáljuk,
hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat
pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
6. Mert az Isten, aki szólt: Sötétségből
világosság ragyogjon, Ő gyújtott vilá−
gosságot a mi szívünkben, hogy meg−
ismerjük Isten dicsőségét, mely ra−
gyog a Jézus Krisztus arcán. Ján. 1,9.
8,12. 12,46. Ef. 5,8. Kol. 1,15. 1Pét. 2,9. 2Pét. 1,19.
7. Ez a kincsünk pedig cserépedé−
nyekben van, hogy amaz erőnek nagy
volta Istené legyen, és nem magunktól
való. 1Kor. 2,5. Gal. 4,13. 14. Kol. 1,27.
8. Mindenütt nyomorgattatunk, de
meg nem nyomoríttatunk; kétségek kö−
zött vagyunk, de nem esünk kétségbe;
9. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk;
tiportatunk, de el nem veszünk;
10. Mindenkor testünkben hordozzuk
az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak
élete is látható legyen a mi testünk−
ben. Róm. 8,17. Gal. 6,17. Fil. 3,10. Kol. 1,24.
11. Mert mi, akik élünk, mindenkor
halálra adatunk a Jézusért, hogy a
Jézus élete is látható legyen a mi
halandó testünkben. Róm. 8,11.
12. Azért a halál mibennünk munkál−
kodik, az élet pedig tibennetek.
13. Mivel pedig a hitnek bennünk
is ugyanaz a szelleme van, amint
meg van írva: Hittem és azért szól−
tam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
Zsolt. 116,10. Márk 11,23. Róm. 10,10. Zsid. 11,1.
14. Tudván, hogy aki feltámasztotta
az Úr Jézust, Jézus által minket is
feltámaszt, és veletek együtt előállít.
Csel. 3,15. Róm. 8,11. Ef. 2,6. 1Thess. 4,16. 17.
15. Mert minden tiérettetek van,
hogy a kegyelem sokasodva sokak
által a hálaadást bőségessé tegye az
Isten dicsőségére. Róm. 5,17. Kol. 3,17.
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha
a mi külső emberünk megromol is,
a belső mindazáltal napról napra
megújul. Róm. 7,22. Tit. 3,5. 1Pét. 1,23. 3,4.
17. Mert a mi pillanatnyi könnyű
megpróbáltatásunk igen nagy örök
dicsőséget szerez nékünk; Csel. 20,32.
Róm. 8,32. Jak. 1,3. 4. 1Pét. 1,7. 1Ján. 3,2.
18. Mivelhogy nem a láthatókra te−
kintünk, hanem a láthatatlanokra; mert
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok
pedig örökkévalók. Róm. 4,17−−20. Zsid. 11,1.

2 Korinthus 4.fejezet


Vágyódás a mennyei hazába

1.Mert tudjuk, hogy ha e mi földi
sátorházunk elbomol, épületünk
van Istentől, nem kézzel csinált, hanem
örökkévaló házunk a mennyben. Fil. 3,21.
1Thess. 5,23. Zsid. 4,12. 11,10. 2Pét. 1,13.
2. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajt−
ván felöltözni erre a mi mennyei hajlé−
kunkat; Róm. 8,23. Ef. 1,13. 14.
3. Ha ugyan felöltözötten is mezítele−
neknek nem találtatunk! Jel. 3,18. 16,15.
4. Mert akik e sátorban vagyunk is,
sóhajtozunk megterheltetvén; mert
nem levetkőztetni kívánunk, hanem
felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje
azt az élet. Róm. 8,11. 1Kor. 15,53. 54.
5. Aki pedig minket erre elkészített,
az Isten az, aki a Szellemet foglalóul
adta minékünk. rész 1,22.
Ésa. 29,23. Róm. 8,16. 23. Ef. 1,13. 14.
6. Azért mivelhogy mindenkor bí−
zunk, és tudjuk, hogy amíg e testben
lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól,
Ján. 14,2. 3.
7. Mert hitben járunk, nem látás−
ban; Róm. 4,17. 1Kor. 13,12. Gal. 3,2. Zsid. 11,1.
8. Bizodalmunk pedig van, azért
inkább szeretnénk kiköltözni e testből,
és elköltözni az Úrhoz. Fil. 1,23. 1Thess. 4,17.
9. Azért igyekezünk is, hogy akár itt
lakunk, akár elköltözünk, néki kedve−
sek legyünk. 1Kor. 9,26. 27. Zsid. 4,11. 11,6.
10. Mert nékünk mindnyájunknak
meg kell jelennünk a Krisztus ítélő−
széke előtt, hogy ki−ki megjutalmaz−
tassék aszerint, amiket e testben cse−
lekedett, akár jót, akár gonoszt.
Róm. 14,10. 1Kor. 3,11−−15. Gal. 6,7. 8. Jel. 22,12.

Isten Krisztusban
megbékéltette magával a világot

11. Ismervén tehát az Úrnak félelmét,
embereket térítünk, Isten előtt pedig
nyilvánvalók vagyunk; reménylem
azonban, hogy a ti lelkiismeretetek
előtt is nyilvánvalók vagyunk.
12. Mert nem ajánljuk ismét magun−
kat néktek, hanem alkalmat adunk nék−
tek a velünk való dicsekedésre, hogy
legyen mit felelnetek a színből és nem
szívből dicsekedőknek. Gal. 2,5. 6. 6,12−−14.
13. Ha azért bolondok vagyunk,
Istenért; ha józanok vagyunk, érettetek
van az. Csel. 26,25. Róm. 12,3. 2Tim. 2,10.
14. Mert a Krisztusnak szerelme
szorongat minket, Róm. 5,5. Zsid. 6,10.
15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy
meghalt mindenkiért, tehát mindazok
meghaltak; és azért halt meg mindenki−
ért, hogy akik élnek, ezután ne maguk−
nak éljenek, hanem annak, aki érettük
meghalt és feltámasztatott. Mát. 12,50.
Ján. 6,63. Róm. 6,11. Gal. 2,20. 1Pét. 4,2.
16. Azért mi ezentúl senkit sem isme−
rünk test szerint; sőt ha ismertük is
Krisztust test szerint, de már többé
nem ismerjük. Gal. 2,6. Jak. 2,1−−4.
17. Azért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az; a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden. Ján. 3,3. Róm. 2,29.
Gal. 6,15. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
18. Mindez pedig az Istentől van,
aki minket megbékéltetett magával
a Jézus Krisztus által, és aki nékünk
adta a békéltetés szolgálatát;
Róm. 5,10. Ef. 2,16. Kol. 1,20. 1Ján. 2,2. 4,10.
19. Minthogy az Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette magával
a világot, nem tulajdonítván nékik
az ő bűneiket, és reánk bízta a békél−
tetésnek Igéjét. Ésa. 43,25. Róm. 3,24. 25.
20. Krisztusért járván tehát követ−
ségben, mintha Isten kérne miálta−
lunk: Krisztusért kérünk, béküljetek
meg az Istennel. Róm. 4,6−−8. Ef. 6,20.
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten
igazságává tétessünk Őbenne.
Ésa. 53,9−−12.
Gal. 3,13. Ef. 1,6. 7. Fil. 3,9. Kol. 1,14. 1Pét. 2,24.


2 Korinthus 5.fejezet


Az élő Istenhez méltó szolgálat

1.Mint akik együttmunkálkodunk
Ővele, intünk is titeket, hogy hiába
ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
1Kor. 3,9. Gal. 2,21. Zsid. 12,15. 1Ján. 2,1. 2.
2. Mert Ő mondja: A kegyelem ide−
jén meghallgattalak, és az üdvösség
napján megsegítettelek. Ímé, itt a
kegyelem ideje; ímé, itt az üdvösség
napja! Ésa. 49,8. Róm. 5,18. 10,13. Zsid. 2,18.
3. Senkit semmiben meg ne botrán−
koztassunk, hogy a szolgálatunk ne
szidalmaztassék. Róm. 14,13. 1Kor. 9,12.
4. Hanem ajánljuk magunkat minden−
ben, mint Isten szolgái; sok kitartásban,
nyomorúságban, szükségben, szoron−
gattatásban. Róm. 14,18. 1Kor. 4,1. 1Tim. 4,6.
5. Verésekben, tömlöcben, háború−
ságban, küszködésben, virrasztásban,
böjtölésben. rész 11,23.
6. Tisztaságban, ismeretben, hosszú−
tűrésben, kedvességben, Szent Szel−
lemben, tettetés nélkül való szeretet−
ben, Kol. 1,9. 11. 1Ján. 2,5.
7. Az igazság Igéjével, Isten erejé−
ben; a megigazultság jobb és bal felől
való fegyvereivel; Róm. 13,12. 1Kor. 1,24.
2,4. 5. Ef. 1,13. 6,17. 2Tim. 2,4. Zsid. 2,4.
8. Tisztelet ésgyalázat által, rossz
és jó hír által; mint hitetők és mégis
igazak; Csel. 4,21. 5,40. 41.
9. Mint ismeretlenek és mégis jól
ismertek; mint halálra szántak és ím
élők; mint megostorozottak és meg
nem ölettek; Róm. 8,36. 1Kor. 4,9. Gal. 1,22−−24.
10. Mint bánkódók, noha mindig ör−
vendezők; mint szegények, de sokakat
gazdagítók; mint akiknek semmijük
nincs, mégis mindennel bírók. rész 8,9.
11. A mi szánk megnyílt tinéktek,
korinthusiak, a mi szívünk kitárult.
12. Nem mibennünk vagytok szoros−
ságban, hanem szorosságban vagytok
a ti szívetekben. Fil. 1,8. 1Ján. 3,17.
13. Viszonzásul, mint gyermekeim−
nek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.

Ti az élő Istennek temploma vagytok

14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás
igában; mert mi köze van a megigazult−
ságnak a törvénytelenséghez? vagy mi
közössége a világosságnak a sötétség−
gel? 1Kor. 1,9. 3,9. Ef. 5,7. 11. 1Ján. 1,5−−7.
15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliál−
lal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
16. Vagy mi egyezése Isten templo−
mának a bálványokkal? Mert ti az élő
Istennek temploma vagytok, amint
az Isten mondotta: Lakozom bennük
és közöttük járok; és leszek nékik
Istenük, és ők én népem lesznek.
2Móz. 29,45. 3Móz. 26,12. 1Kor. 3,16. 1Pét. 2,5.
17. Annakokáért menjetek ki közü−
lük, és szakadjatok el, azt mondja az
Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én
magamhoz fogadlak titeket, Ésa. 52,11.
Ezék. 37,26. Róm. 15,7. 1Kor. 6,19. Jel. 18,4.
18. És én Atyátok leszek néktek,
és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek,
azt mondja a mindenható Úr. Jer. 1,9.
31,33. 32,38. Róm. 8,14−−17. Gal. 4,6. 7. Jel. 21,7.

2 Korinthus 6.fejezet

ÁMEN.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 184
Heti: 23
Havi: 3 867
Össz.: 872 002

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 145. Ha akkora hitetek volna 4.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »