Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN!

A sátán torkán taposunk! Hangja se hallatszik!

A hamisság befogja az ő száját!

„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.”

 

Jakab 4:7.

 

„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.”

 

Efézus 4:27.

Jézus megkísértése

 

3. És hozzámenvén a kísértő, monda

néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg,

hogy e kövek változzanak kenyerekké.

4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van

írva: Nemcsak kenyérrel él az ember,

hanem minden Igével, amely Istennek

szájából származik.

5. Ekkor Őt az ördög a szent városba

vitte, és odahelyezte a templom tete−

jére.

6. És monda néki: Ha Isten fia vagy,

vesd alá magadat; mert meg van írva:

Az Ő angyalainak parancsol felőled,

és kézen hordoznak téged, hogy meg

ne üsd lábadat a kőbe.

7. Monda néki Jézus: Viszont meg

van írva: Ne kísértsd az Urat, a te

Istenedet.

8. Ismét egy igen magas hegyre vitte

Őt az ördög, és megmutatá néki a világ

minden országát és azok dicsőségét,

9. És monda néki: Mindezeket néked

adom, ha leborulva imádsz engem.

10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el

sátán, mert meg van írva: Az Urat,

a te Istenedet imádd, és csak néki

szolgálj. 5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24,14.

11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És

ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgál−

tak néki.

 

Máté 4: 3-11.

 

Sebestyén Katalin írta:

-Kedves Anita, nekem semmi ellenvetésem nincsen a Biblia tanításaval szemben, de honnan van bennd ennyi önbizalom, hogy teljhatamúan iterpretálod ezeket a tanításokat!?

Válaszunk.

Istentől a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében. 2006.okt.23.-án kaptam a pásztori és az evangélista kenetet. A férjem Bálint István János 2007.ápr.29.-én kapta a pásztori és az evangélista kenetet. Mi Isten szent papjai vagyunk az Ige által és az a kenet, amely bennünk és rajtunk van kötelez arra minket teljes szabad akaratunk által, hogy A Krisztus Jézus dicsőséges Szent Evangéliumát hirdessük az egész világon az Atya Dicsőségére a Szent Szellem által Jézus Szent Nevében! Hozsanna! Halleluja! Ámen. Shalom.

 

 

 És én emberek halászaivá teszlek titeket...

Zavadil Marianne írta:

Kedves Anita! azért írok, mert úgy látom, hogy beleestél a Sátán csapdájába. Ő provokál, és te ugrasz. Legyőzni soha nem fogod, főleg Pál szavaival nem. Ha Jézust Pálnál jobban ismernéd, akkor le tudnád szerelni egy időre. De Jézust csak Jézusból kiindulva lehet megismerni, Pálból nem, mert Pál nem ismerte Őt. Az, hogy megjelent neki, még nem jelenti azt, hogy a gondolkodásmódját is átadta neki, hiszen ezt még a tanítványai sem tudták átvenni, pedig három évig tanultak tőle. Legyél alázatos, és tanulj Jézustól.

Alapalázat: A felismert jóért minden gyalázatot vállalva nyitottnak lenni az esetleges jobb irányába, ami Jézussal igazolható.

Alázatos: Akit nem lehet rávenni arra, hogy megalkudjon, vagy uralkodjon a másikon.

Még csak 19 éves vagy, a felnőttkor elején, nem lenne jó, ha bekapnád azt a horgot, ami most előtted van.

A válaszaidban vannak hibák, mert nem sikerül megfelelően indokolnod.

Jézust a Sátán a pusztában az emberek bűneivel akarta megkísérteni, nem a törvény szavaival. A kísértés tárgya a hiúság és a hatalomvágy volt. Jézus a Törvény szavaival válaszolt, ami nem azonos az Igével. A törvényt kőtáblába véste Isten, hogy megmaradjon, állandóságot mutasson.
Az Ige: Jézus maga, a cselekvő, a Logosz.

János1.1. Kezdetben volt az Ige (a Szó) és az Ige Isten felé irányít(ó volt) és Isten volt az Ige.
János1.2. Ez kezdetben az Isten felé mutatott.
János1.3. A Mindenség általa (Rajta keresztül) lett és nála nélkül (Tőle különválasztva) semmi sem lett, ami lett.
János1.4. Őbenne élet volt és az élet volt az emberek fénye
János1.5. és a fény a sötétben ragyog (világít) és a sötétség azt nem tartóztatta fel.

János1.9. Az igazi fény már eljött a világba és fénybe borított minden embert.
János1.10. A világban volt és a világ általa (Rajta keresztül) lett, de a világ Őt nem ismerte (fel).
János1.11. A sajátjába jött, de az övéi nem fogadták be Őt,
János1.12. de akik befogadták Őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azok, akik az Ő nevében hisznek.

János1.14. és az Ige (hús)testté lett és itt sátorozott miközöttünk és szemléltük dicsőségét, mint aki az Atya egyszülötte, tele kegyelemmel és való(igaz)sággal.
János1.15. János tanú(bizony)ságot tett Róla és kiáltott, (ezt) mondta: ez volt az, akit mondtam, hogy utánam jön, aki megelőzött, mert előbb volt, mint én.
János1.16. Mert az Ő teljességéből mi mindnyájan kaptunk, mégpedig kegyelmet kegyelemre,
János1.17. mert a törvényt Mózes által adták, a kegyelem és a való(igaz)ság Jézus Krisztus által valósult meg.

Kérlek, hogy ne dőlj be a provokációnak, Istent nem kell megvédeni. Ha pedig mégis azt teszed, akkor kizárólag Jézus szavait használd a négy evangéliumból.


Válaszunk.


Kedves Marianne! Kedves Barátaink! Felebarátaink! Testvéreink az Úrban! és leendő Testvéreink az Úrban!

„És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek benneteket.
És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék Őt.”

Márk 1:17-18.

A hamisság szólók átesnek a hálón, s a tengerbe fulladnak. Isten gyermekeinek nincs horog vetve. Mi emberhalászok vagyunk. Ámen.


Minden egyes blogbejegyzés, amelyet meghagyunk, tanításként felkerül a www.szeretet.hupont.hu weboldalunkra.

A Szent Biblia minden egyes szava Isten Igéje, a mindörökké Élő Ige. Jézus minden egyes szava, dicsőség az Atyának Jézus Szent Nevében, az Atya szava. Isten hatalmas megváltási tervében előre tudta, hogy a sátán hogyan szedhető rá és hogyan fogható meg az ő hamisságában. Ha figyelmesen követed a tanításokat a www.szeretet.hupont.hu weboldalunkon és a blogbejegyzéseinket, akkor megérted, hogy mindaz, amit mi írunk a Szent Szellem által, része a megváltási tervnek.
Az Ige örök.


„Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.”

Zsidókhoz írt levél 4:12.

A törvény igazi betöltése

17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a
törvénynek vagy a prófétáknak eltör−
lésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem,
hanem inkább, hogy betöltsem.

18. Mert bizony mondom néktek, míg
az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy
jóta vagy egyetlen pontocska el nem
múlik, amíg minden be nem teljesedik.
19. Ha valaki azért csak egyet is
megront e legkisebb parancsolatok
közül és úgy tanítja az embereket, a
mennyeknek országában a legkisebb
lészen; valaki pedig cselekszi és úgy
tanít, az a mennyeknek országában
nagy lészen.

20. Mert mondom néktek, hogy ha
a ti igazságotok nem több az írás−
tudók és farizeusok igazságánál,
semmiképpen sem mehettek be a
mennyeknek országába.

21. Hallottátok, hogy megmondatott
a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó
az ítéletre.
22. Én pedig azt mondom néktek,
hogy mindaz, aki haragszik az ő atyja−
fiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki
pedig azt mondja az ő atyjafiának:
Hitvány, méltó a főtörvényszékre; aki
pedig ezt mondja: Bolond, méltó a
gyehenna tüzére.
23. Azért, ha a te ajándékodat az oltár−
ra viszed, és ott emlékezetedbe jut,
hogy a te atyádfiának valami panasza
van ellened:
24. Hagyd ott az oltár előtt a te aján−
dékodat, és menj el, előbb békélj meg a
te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel
a te ajándékodat.
25. Légy jóakarója a te ellenségednek
hamar, amíg az úton vagy vele, hogy
ellenséged valamiképpen a bíró kezébe
ne adjon, és a bíró oda ne adjon a po−
roszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen
téged.
26. Bizony mondom néked: ki nem
jössz onnét, mígnem megfizetsz az utol−
só fillérig.
27. Hallottátok, hogy megmondatott a
régieknek: Ne paráználkodj!
28. Én pedig azt mondom néktek,
hogy valaki asszonyra tekint gonosz
kívánságnak okáért, immár paráznál−
kodott azzal az ő szívében.
29. Ha pedig a te jobb szemed meg−
botránkoztat téged, vájd ki azt és vesd
el magadtól; mert jobb néked, hogy egy
vesszen el a te tagjaid közül, semhogy
egész tested a gyehennára vettessék.
30. És ha a te jobb kezed botránkoz−
tat meg téged, vágd le azt és vesd el
magadtól; mert jobb néked, hogy egy
vesszen el a te tagjaid közül, semhogy
egész tested a gyehennára vettessék.
31. Megmondatott továbbá: Valaki
elbocsátja feleségét, adjon néki elválás−
ról való levelet.
32. Én pedig azt mondom néktek:
Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság
okán kívül, paráznává teszi azt; és aki
elbocsátott asszonyt vesz el, paráznál−
kodik.
33. Ismét hallottátok, hogy meg−
mondatott a régieknek: Hamisan ne
esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak
tett esküidet.
34. Én pedig azt mondom néktek:
Egyáltalán ne esküdjetek; se az égre,
mert az az Istennek királyiszéke;
35. Se a földre, mert az az Ő lábainak
zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a
hatalmas Királynak városa;
36. Se a te fejedre ne esküdjél, mert
egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré
vagy feketévé;
37. Hanem a ti beszédetekben legyen:
az igen igen; a nem nem; ami pedig
ezeken felül van, a gonosztól van.
38. Hallottátok, hogy megmondatott:
Szemet szemért és fogat fogért.
39. Én pedig azt mondom néktek: Ne
álljatok ellene a gonosznak, hanem aki
arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a
másik orcádat is.
40. És aki törvénykezni akar veled és
elvenni a te alsó ruhádat, add oda néki
a felsőt is.
41. És aki téged egy mértföldútra
kényszerít, menj el vele kettőre.
42. Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled
kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
43. Hallottátok, hogy megmondatott:
Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellen−
ségedet.
44. Én pedig azt mondom néktek:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót te−
gyetek azokkal, akik titeket gyűlöl−
nek, és imádkozzatok azokért, akik
háborgatnak és üldöznek titeket.

45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyá−
toknak fiai,
aki felhozza az Ő napját
mind a gonoszokra, mind a jókra,
és esőt ád mind az igazaknak, mind a
hamisaknak.
46. Mert ha azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, micsoda jutalmát
veszitek? Avagy a vámszedők is nem
ugyanazt cselekszik−é?
47. És ha csak a ti atyátokfiait kö−
szöntitek, mit cselekszetek másoknál
többet? Nemde a vámszedők is nem
azonképpen cselekszenek−é?
48. Legyetek azért ti tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.


Máté 5:17-48.

A sátán most töröltetik végleg az adatlapunkról, mert meg van írva, hogy a hamisság be fogja az ő száját.
Meg van írva az is, hogy az ördögnek ne adjatok helyet!

Mi növekedünk a HITBEN és most kaptuk azt a kijelentést, hogy mindenkit, mindenkinek az írását, tévtanítását, amelyet a sátán sugall neki, végleg letöröljük. Az eddigieknek, mindnek meg kellett történniük, azért, hogy nyilvánvalóvá váljon mind a három világ előtt, de főleg a hamisság szellemei előtt, hogy Istennek bármit jogában áll megcselekednie, mert :

„És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? "


2 Korinthus 6:15.

Ez nem személyválogatás, hanem mindazokat töröljük a baráti körünkből, akiknek a lelkét, elméjét és testét hatalmában tartja a gonosz.
Isten hatalmas áldását kérjükmindazokra a Szent Szellem által, Jézus Szent Nevében, az Atya Dicsőségére, akik tévutakon járnak. Ők azok, akikhez így szól az Élő és Mindenható Ige:

” Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédeivel.”

Példabeszédek 6:2.

De a következő Ige is hozzájuk szól:

A bolondok nem méltók tisztességre

1. Mint a hó a nyárhoz és az eső az
aratáshoz, úgy nem illik a bolond−
hoz a tisztesség.
2. Miképpen a madár elmegy és a fecs−
ke elrepül, azonképpen az ok nélkül való
átok nem száll az emberre.

3. Ostor a lónak, fék a szamárnak; és
vessző a bolondok hátának.
4. Ne felelj meg a bolondnak az ő
bolondsága szerint, hogy ne légy te is
hozzá hasonlatos;
5. Felelj meg a bolondnak az ő bolond−
sága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga
szemei előtt.
6. Aki bolond által üzen valamit, saját
lábát vágja le, és erőszakot szenved.
7. Mint a sántának lábai lógnak, úgy a
bölcsmondás a bolondoknak szájában.
8. Mint aki követ köt a parittyába, úgy
cselekszik, aki a bolondnak tisztességet
tesz.
9. Mint a részeg ember kezébe akad a
tövis, úgy akad az eszes mondás a bolon−
doknak szájába.
10. Mint a lövöldöző, aki mindent meg−
sebez, olyan az, aki bolondot fogad fel,
és aki csavargókat fogad fel.
11. Mint az eb megtér a maga okádásá−
ra, úgy a bolond megismétli az ő bolond−
ságát.
12. Láttál−é oly embert, aki a maga
szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb
reménységed legyen, hogynem mint a
felől!
13. Azt mondja a rest: ordító oroszlán van
az úton! Oroszlán van az utcákon!
14. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy
a rest az ő ágyában.
15. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta,
restelli azt csak szájához is vinni.
16. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt,
mint hét olyan, aki okos feleletet ád.
17. Kóbor ebet ragad fülön, aki felhábo−
rodik a perpatvaron, amely őt nem illeti.
18. Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és
halálos szerszámokat lövöldöz,
19. Olyan az, aki megcsalja az ő fele−
barátját, és azt mondja: csak tréfáltam!
20. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha
nincs rágalmazó, megszűnik a hábor−
gás.

21. Mint az elevenszénre a holtszén,
és a fa a tűzre, olyan a viszálykodó ember
a patvarkodás felgyújtására.
22. A fondorlónak beszédei hízelkedők,
és azok áthatják a szív belsejét.
23. Ahogy a meg nem tisztított ezüst
beborítja az agyagedényt, úgy a gyullasz−
tó ajkak a gonosz szívet.
24. Az ő beszédeivel másnak tetteti
magát a gyűlölő, holott az ő szívében
gondol álnokságot.
25. Mikor kedvesen szól, ne bízzál hoz−
zá; mert hét iszonyatosság van szívében.
26. Elfedeztethetik a gyűlölség csalás−
sal; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága
a gyülekezetben.
27. Aki vermet ás másnak, abba belé
esik; és aki felhengeríti a követ, arra
gurul vissza.

28. A hazug nyelv gyűlöli az általa
megrontott embert, és a hízelkedő száj
romlást szerez.

Példabeszédek 26.fejezet

Jézus adott nekünk hatalmat arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk és az ellenség minden erején. Mi most ezt gyakoroljuk, mert ez a kötelességünk. A hamisság szólókra most hull vissza az az oktalanul reánk szólt átkuk, amik Isten Igéje ellen szóltak. Most azt sem tudják, hogy mitévők legyenek, mert töröltetnek az igazak közül.
De Dicsőség Istennek Jézus Szent Nevében az elragadtatás és a feltámadás pillanatáig lehetőségük nyílik arra, ha ezt tévedésből tették, hogy olajat gyűjtsenek az ő lámpásukba. Mert ha nem így tesznek, Jézus fogja megkérdezni tőlük, az éjfél után kopogtatóktól és egyben válaszol is nekik :
KIK VAGYTOK?
ÉN NEM ISMERLEK TITEKET. ÁMEN.


Igaz, hogy én 19 éves vagyok testben és a férjem 56 éves testben, de ez semmit sem számít, hanem a HITBEN JÁRÁS, amiben járunk, az számít.
Mert mi tudjuk és HITTEL megvalljuk, teljes egy akarattal az Atya dicsőségére, Jézus Szent Nevében, a Szent Szellem által, hogy Krisztus elméje a miénk.
A Szent Vér oltalma alatt állunk, Krisztus Testének tagjai vagyunk. Mi már odajárultunk az Atya Trónja elé HITVALLÁSUNK által. Mi Isten szent gyermekei vagyunk A KRISZTUSBAN és HITBEN JÁRUNK ÉS NEM LÁTÁSBAN. ÁMEN.
Tudjuk, hogy mi Isten elvárása velünk szemben.
Mi Krisztus Királyságát építjük TELJES HITTEL ÉS MEGGYŐZŐDÉSSEL, TELJES SZERETETTEL AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE. Mindenben a Drága Szent Szellem van segítségünkre mindenkor. Bennünk a Szentháromság Egy Igaz Isten lakik és mi Őbenne. És mivel bennünk AZ LAKIK, AKI A LEGNAGYOBB, EZÉRT HITTEL MEGVALLJUK, HA Ő VELÜNK, AKKOR KICSODA ELLENÜNK?
TÖBB, MINT GYŐZTESEK VAGYUNK KRISZTUSBAN.


Mi nem kérünk e világi javakat Istentől. Mi mindenkor bölcsességet és eszességet kérünk Tőle és megértést a mi szíveinkbe.
Mi naponta felgerjesztjük szíveinkben az ELSŐ SZERETETET. ÁMEN.

Mi is szoktunk vétkezni, de ahogy erre rájövünk, azonnal kérjük a Mi Mennyei Édesatyánkat, hogy bocsássa meg az újjászületés óta elkövetett vétkeinket és bűneinket.

A Mi Tanítónk: JÉZUS, A FELTÁMADT KRISZTUS.
A Mi Melkisédek rendje szerinti ÖRÖKKÉVALÓ FŐPAPUNK: JÉZUS, A KIRÁLYOK KIRÁLYA, URAKNAK URA.
Mi HITBEN járunk és nem látásban. A mi vesénk és szívünk vizsgálója : A SZENT SZELLEM.

MINDENÉRT AZ ATYÁNAK ADUNK DICSŐSÉGET!
JÉZUS SZENT NEVÉBEN! A SZENT SZELLEM ÁLTAL! AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE!
ABBÁ ATYÁNK! ÁMEN.


Én és a férjem , mi ketten, egyek vagyunk az Úrban Szellemben és Igazságban, egy test, egy szellem, egy lélek. Az Atya Dicsőségére! Mi Az Örök Életre kötöttünk házastársi köteléket az Úr kijelentése alapján az Úr színe előtt az Úrban, Izraelben, Jeruzsálemben, az Atya Dicsőségére, a Szent Szellem által Jézus Nevében!

"Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el."

Prédikátorok Könyve 4:12.

HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.
ABBÁ ATYÁNK! HALLELUJA! GLORI HALLELUJA!

ÁLDJUK IZRAELT ÉS A ZSIDÓ NÉPET!
MI HITTEL MEGVALLJUK MINDENKOR ÉS MINDENHOL TELJES BIZONYOSSÁGGAL, HOGY IZRAELITÁK VAGYUNK.
TUDJUK ÉS MEGVALLJUK, HOGY MINDENKINEK, AKI MEG AKARJA LÁTNI AZ ATYÁT, IZRAELITÁVÁ KELL VÁLNIA, HA TETSZIK NEKI, HA NEM. ÁMEN.
DICSŐSÉG ISTENNEK JÉZUS NEVÉBEN! MI AZOK KÖZÉ VALÓK VAGYUNK, AKIK EL FOGUNK JUTNI az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.


ÁMEN.


13.Míg eljutunk mindnyájan az
Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére,

14. Hogy többé ne legyünk gyerme−
kek, akik mindenféle tanítás szelében
ide−oda hányódnak és sodródnak az
emberek álnokságától, tévútra csábító
ravaszságától,

Növekedjünk a Krisztusban

15. Hanem az igazságot követvén
szeretetben, mindenestől fogva növe−
kedjünk abban, aki a fej, a Krisztus−
ban;

16. Akiből az egész Test, szép renddel
egyberakva és egybeszerkesztve az Ő
segítségének minden kapcsaival, min−
den egyes tagnak mértéke szerint való
munkássággal teljesíti a Testnek növe−
kedését a maga fölépítésére szeretet−
ben.

Efézus 4:13-16.

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak."

Ézsaiás 41:10.

EGY LEGYŐZ EZRET, KETTŐ MEGFUTAMÍT TÍZEZRET, ÉS HOZZÁ NEM IS KÖZELÍT.

"Vajha eszesek volnának, megérte−

nék ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a

végük!

MIKÉPPEN KERGETHETNE EGY EZRET, ÉS KETTŐ HOGYAN ŰZHETNE TÍZEZRET, HA AZ Ő KŐSZIKLÁJUK EL NEM ADJA ŐKET, ÉS HA AZ ÚR KÉZBE NEM ADJA ŐKET?! 

 

 

 

Mert a mi Kősziklánk nem olyan

mint az ő kősziklájuk

ellenségeink is

megítélhetik

!"

"Ujjongjatok ti nemzetek

, Ő népe!Mert megtorolja Ő az Ő szolgáinak vérét, bosszút áll az Ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!"

5 MÓZES 32:29-31. 43.

 ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 147. TÁVOZZ TŐLEM SÁTÁN! 2009.07.17.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »