Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PEDIG BETEGSÉGEINKET Õ VISELTE


Meg van írva: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat
hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik,
verettetik és kínoztatik Istentõl! És Õ megsebesíttetett
bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek
büntetése rajta van, és az Õ sebeivel gyógyulánk
meg. (Ésa. 53,4. 5.)
Továbbá az is meg van írva: Aki a mi bûneinket maga
vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván,
az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok
meg. (1Pét. 2,24.)
Atyám, tudom, hogy szent és tökéletes akaratod az, hogy
az én életemben is beteljesedjék, amit Ésaiás próféta
mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Õ viselte,
és fájdalmainkat Õ hordozá. Teljesedjen be és legyen meg
a Te akaratod az én életemben is: Legyen tökéletes és
teljes gyógyulás a testemben, Jézus nevében! (Mát. 8,17.)
Mennyei Atyám, Jézus vérének meghintésében, az Õ
szent vérének megváltó erejében megigazultan, a Szent
Szellem megszentelésében szentül és feddhetetlenül
állok most a trónod elé Jézus nevében, és felemelem
a Te mindenható színed elé az örök érvényû Igédet,
melyet minden neveden felül felmagasztaltál, és ami
az örök szent igazság. A hatalom helyét elfoglalva a megigazultság
szól az ajkaimról. Azért járulok most a kegyelmed
királyiszéke elé, hogy Jézus nevében kijelentsem
testem, lelkem és szellemem felett az Ige mindenható
és mindenekfeletti szent igazságát és valóságát az
életemben. Szentelj meg engem a Te Igéddel. Atyám,
a Te Igéd igazság. (Ján. 17,17.)

Kijelentem, hogy nem tekintek a láthatókra, nem tekintek
a tünetekre. A betegség látható és érzékelhetõ hazug
tüneteit nem fogadom el, ellenállok azoknak, és megdorgálom
mindazokat Jézus nevében. A betegségnek
és a fájdalomnak életet adó és azt tápláló minden
szellemi erõt elátkozom a testemben Jézus mindenható
nevében. (Jak. 4,7. Fil. 2,9–11.)
Uram, nem a láthatókra tekintek, hanem a láthatatlanokra:
Jézus sebeire tekintek, az Õ drága megtört testére
tekintek, akit általszegeztek a keresztfán, és meg
van írva:Mindenki, aki Õreá tekint, megtartatik a kígyó
marásától. Egyben megvallást teszek: azokban a szent
sebekben tökéletes gyógyulást szereztem. Jézus az én
nevemben függött a keresztfán, az én betegségeim és
bûneim voltak rajta, hogy én az Õ nevében tökéletes
szentségben és teljes egészségben éljek Isten dicsõségére
és szolgálatára, a szent vér váltsága által. Az Abba
a kereszten megbocsátotta minden bûnömet,meggyógyította
minden betegségemet. Ezért a hit szavaival parancsolok
a testemnek: Legyen tökéletes gyógyulás és teljes
egészség a testemben! A betegségtüneteket a Szellemmel
megöldöklöm, azért élek. Az új teremtés tökéletességében
kell mûködnie a testemnek, a hit parancsszavára,
az Ige hallatára, Jézus nevében! (Zsolt. 103,3. Róm. 8,13.)
A Tõled való szent hitemmel hiszem, és a színed elõtt
kijelentem és megvallom a Te Igéd örök érvényû szent
igazságát az életemre. Hiszem és megvallom, hogy testem
betegségtüneteit a Te drága Fiad viselte, és fájdalmait Õ
hordozta. Jézus sebesíttetett meg az én bûneimért, Jézus
rontatott meg az én vétkeimért, az én békességem büntetése
Jézuson volt, és így Jézus sebeivel testem teljes
gyógyulást nyert. (Ésa. 53,4. 5. Zsid. 10,19–23.)

Már Ésaiás prófétánál is megmondatott: Pedig betegségeinket
Õ viselte, és fájdalmainkat Õ hordozá. Betegségeimet
Isten kegyelmébõl Jézus viselte, fájdalmaimat
Jézus hordozta. Mindez beteljesedett az életemben.
Az új teremtés minden áldása valóigazság az életemben
a Szent Szellem bennem lakozó hatalmas megelevenítõ
és megújító ereje által. (Mát. 8,17. Róm. 8,11.)
Atyám, hálaadással és imádattal köszönöm meg Neked,
hogy drága Fiad, Jézus Krisztus szent vére megtisztított
minden bûnömtõl, Jézus Krisztus szent sebei megtisztítottak
minden betegségtõl. Hitben, az Ige által felöltöm
magamra e szent sebekben kapott gyógyulást. Így bûn és
betegség nélkül szolgálhatlak Téged életem minden napján.
Testemet tökéletesen gyógyultnak és teljesen egészségesnek
nevezem, azzal az isteni hittel a szívemben, amelyet
az újjászületésnél nyertem Tõled. (1Ján. 1,7.)
Amint az Írás mondja, úgy be is teljesedett az életemben:
Aki az én bûneimet maga vitte fel testében a fára,
hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljek, a
betegségnek és fájdalomnak meghalván a gyógyulásnak
és szent egészségnek éljek, Akinek sebeivel gyógyultam
meg. Az Úr Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)
Köszönöm Atyám, hogy beteljesíted a számmal megvallott
Igét, mert Te vagy az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki
megvalósítja azt, hogy megerõsítse azt, Úr az Õ neve.
Dicsérlek Téged, mert ahogy megmondtad, úgy meg
is cselekszed azt, Atyám: Ímé, én hozok néked kötést
és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom
néked a békesség és igazság és gyógyulás bõségét.
Abba, örökké áldalak, hálaadással és magasztalással
dicsõítelek az örök jóságodért. Atyám, szellemben és
igazságban, szent imádattal imádlak, örökkön örökké.
Jézus nevében. (Jer. 33,2. 6. Ján. 4,24.)
Isten Igéje erõsen növekedik a szívemben, és nem tér
Istenhez üresen, mert hatalmat vesz az életemben.
Az Ige uralkodik felettem, és gyümölcsöt terem bennem.
Mert bizony így szól az Úr Isten: Az én Igém,
amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott,
ahová küldtem. Isten elküldte az Õ Igéjét a szívembe,
így megtermi gyümölcsét az életemben. Isten Igéje
áldott a szívemben, és megcselekszi Isten tökéletes
akaratát az életemben. Mivel Isten akarata a gyógyulás,
így a teljes gyógyulás és szent egészség valóigazság
az életemben. Krisztusnak Igéje lakozik bennem,
és hathatósan munkálkodik a testemben, lelkemben
és szellememben gazdagon, minden bölcsességben,
értelemben, kijelentésben, ismeretben, hatalmas
erõben és szent gyógyulásban. (Ésa. 55, 11. Kol. 3, 16.)
Uram, Istenem, köszönöm, hogy a Te kegyelmedbõl
megtérhetek minden tévedésbõl, megbocsátást nyerek,
mert az Úr Isten mindnyájunk vétkét Õreá vetette.
Az Úr Isten akarata volt, hogy Fiát betegség törje
össze, hogyha Önlelkét a bûnért áldozatul adja, magot
lát. E szent Magban megtartatom természetfeletti, szent
egészségben, mert az én életemben is végbemegy az
Úr Isten tökéletes akarata Jézus keze által. Örök dicséret,
hálaadás és dicsõség Neked mindezért Atyám,
Megváltó szent Fiad, Jézus nevében. (Ésa. 53, 6. 10.) Ámen.

KRISZTUSSAL EGYÜTT MEGHALTAM A BETEGSÉGNEK


Jézus nevében alávetem a testemet a kereszt hatalmának.
A kereszten meghaltam Jézussal együtt a betegségnek,
a fájdalomnak, a kívánságnak, a bûnnek, hogy Krisztussal
együtt éljek az Istennek, a Szent Szellem ereje, a feltámadás
ereje által. Az én tagjaimat alávetem az Igének, és
engedelmességben való szolgálatra odaszánom az Istennek,
mint aki a halálból életre keltem. Ahogy meg van írva,
az én tagjaimat alávetem a kereszt hatalmának, és odaszánom
az Istennek az igazságnak fegyvereiül az üdvösség
szolgálatára a Szent Szellem hatalmas ereje által. (Róm. 6,8–13.)
Krisztussal együtt megfeszíttettem a Jézus Krisztus
keresztjén, és ott meghaltam a betegségnek és a fájdalomnak.
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a
Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát
adta értem, hogy én Isten dicsõségére tökéletes és szent
egészségben éljek. A bûn, betegség, fájdalom és kívánság
rajtam nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt,
hanem kegyelem alatt. (Gal. 2,20. Róm. 6,14.)
Krisztussal együtt új életre támadtam fel. Isten örök élete
munkálkodik a testemben és gyógyulás formájában megnyilvánul
a tagjaimban. Isten új törvénye érvényes számomra:
A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye
vonatkozik rám, így megszabadultam a bûn, a betegség,
a fájdalom és a halál törvényétõl. (Róm. 8,2.)
Test, halld meg a hit szavát: Annak a Szelleme lakik
bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanaz,
aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti
az én halandó sejtjeimet, szerveimet és az egész testemet,
az Õ bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
Hatalmat veszek a testem minden sejtje felett, és a Jézus
nevében megtiltom a betegség bármely megnyilvánulási
formáját, mert arra kaptam elhívást, hogy uralkodjak az
életben az egy Jézus Krisztus által. A Királyok Királyának
hatalmával életet parancsolok a testem számára. Az Úr
Jézus élete meglátható az én testemben, mert az Õ testének
tagja vagyok, az Õ testébõl való és az Õ csontjaiból való.
Az Õ testébõl való tökéletesen egészséges test vagyok,
és az Õ csontjaiból való tökéletesen egészséges csontozat
vagyok, az Õ szent ereibõl való tökéletesen egészséges
érrendszer vagyok . (Róm. 5,17. Ef. 5,30.)
A fájdalomnak, betegségnek, az ellenség minden hazug
tünetének megparancsolom, hogy felkeljen és eltávozzon
a testemrõl, és a tengerbe vesse magát; és mivel a szívemben
nem kételkedem, ezért meglesz nekem, amit mondtam,
Jézus szavaival élve. Az egész testem teljes és tökéletes
egészségnek örvend. (Márk 11,23.)
A számmal megvallott Ige, Isten Igéje az ajkamon, élõ és
ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a
léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig,
és elhat az egészséges és a tünetekkel terhelt
és rendellenes sejtek megoszlásáig, elkülöníti, eltávolítja
és levágja azokat, és gyógyulást és megújulást hoz a
testemben. (Zsid. 4,12.)
Testem a Szent Szellem örök templomává vált, és Õ örködik
testem tökéletes és teljes egészsége felett. A szent vér
ereje áramlik a testemben, és megújítja minden szervemet.
A számmal megvallott Igét, amely a szívem hitébõl fakadt,
a Fõpapom kezébe ajánlom, aki kegyelemmel teljes
irántam, és beteljesíti mindazt, amit az imámba foglaltam.
(1Kor. 6,19. Zsid. 4,14. 7,25. 26.) Jézus nevében!  Ámen.

ISTEN IGÉJE, ORVOSSÁGA,
EREJE A BETEGSÉGEK FELETT

Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma
felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban,
eltörölte bûneimet, ezért szabad vagyok a bûntõl, a kárhoztatástól
és a bûntudattól. Meghaltam a bûnnek, és az
igazságnak élek. (Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.)
Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás
légkörétõl. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy
az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek
szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem
által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)
Jézus a bûneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én
meghaltam a bûnnek, és élek az Istennek. Jézus sebeivel
meggyógyultam, és teljessé lettem Õbenne. Jézus elvitte
betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. Ezért megtagadom
a testemben a betegséget és a fájdalmat. Isten
elküldte az Õ Igéjét és meggyógyított engem. (1Pét. 2,24.
Róm. 6,11. 2Kor. 5,21. Ésa. 53,4. Zsolt. 107,20.)
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te
betegségedbõl — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.)
Az elveszettet megkeresem, és az elûzöttet visszahozom,
a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerõsítem és
meggyógyítom. (Ezék. 34,16.)
Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom
õket, és megmutatom nékik a békesség és igazság
bõségét. (Jer. 33,6.)
Az Úr meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi
sebeiket. Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést
és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod
nekem a békesség és igazság bõségét. (Zsolt. 147,3. Jer. 33,6.)
Feltámad nékem, aki félem az Úr nevét, az igazságnak napja,
és gyógyulást kapok az Õ szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)
Atyám, Te a bõvölködõ életet adtad nekem ajándékba.
Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik
az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez.
Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltetõ erejével,
gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.)
Atyám, a Te Igéd által gyõztes vagyok. Gyõztes vagyok a
világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére
által és a bizonyságtételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.)
Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te
beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid
eltávozzanak a szemeimtõl. Szívem legmélyén tartom és
õrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget
jelentenek. (Péld. 4,20–22.)
Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal
arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint
írva van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon,
és akkor boldogulok az életben. Az Úr parancsolta nekem:
Légy bátor és erõs! Ne félj és ne rettegj, mert veled
lesz az Úr, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz.
(Józs. 1,8. 2Móz. 15,26.)
Uram, Te távol tartasz tõlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.)
Drága Jézusom, Te vetted el erõtlenségemet, Te viselted
betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom
a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet.
Isten szent élete, a szent vér ereje áramlik az ereimben,
és gyógyulást hoz testem minden sejtjének és
szervének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17.)

Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igevers
igazsága áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden
egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az
életemet és az egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben
lévõ élet valóság a testem számára, újraépíti és
helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet
Istennek, mert az én testem az élõ Istennek temploma.
Isten lakozik bennem, és az Õ szeretete, mindenható
ereje és örök élete átjárja a szellememet, megújítja lelkemet
ésmeggyógyítja testemet. Így beteljesedem Isten teljességével
minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.)
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta
Jézust a halálból. Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus
Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is
az Õ bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása
tökéletes egyensúlyban mûködik.Minden szervem
az Istentõl elrendelt tökéletes rendben és egészségben mûködik.
(1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet adtál
nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden
egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben,
gyökerestül kitépetik és kiirtatik a testembõl Jézus nevében.
Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden
sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.)
Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és
élet a számomra, teljes az Õ erejével. Az Õ Igéje élõ és ható,
minden erõvel teljes,megerõsít, fejleszt, felépít, irányít és
meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb
minden kétélû fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe,
a csontjaimba, az izületeimbe. A mindenható Isten csodálatos
Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek.
(Zsid. 4,12.) Övé a dicsõség mindörökké!

Jézus nevében! Ámen.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 184
Heti: 77
Havi: 3 921
Össz.: 872 056

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Ima a gyógyulásért 2009.10.21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »