Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

http://immanuel.hupont.hu/15/halottak-napja-2009110203


HALOTTAK NAPJA

MINDENKI VÁRJA A FELTÁMADÁST!

lazarus2.jpg

Lázár feltámasztása


1 Vala pedig egy beteg, Lázár,
Betániából, Máriának és az ő
testvérének, Mártának falujából.
2. Az a Mária volt pedig az, akinek a
testvére Lázár beteg vala, aki megkente
az Urat kenettel és a hajával törlé meg
annak lábait.
3. Küldének azért a testvérek Őhozzá,
mondván: Uram, ímé akit szeretsz,
beteg.
4. Jézus pedig, amikor ezt hallotta,
monda: Ez a betegség nem halálos,
hanem az Isten dicsőségére való, hogy
dicsőíttessék általa az Istennek Fia.
5. Szereti vala pedig Jézus Mártát és
annak nőtestvérét, és Lázárt.
6. Mikor azért meghallá, hogy beteg,
akkor két napig marada azon a helyen,
ahol volt.
7. Azután monda tanítványainak:
Menjünk ismét Júdeába.
8. Mondának néki a tanítványok:
Mester, most akartak téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy?
9. Felele Jézus: Avagy nem tizenkét
órája van−é a napnak? Ha valaki nappal
jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.
10. De aki éjjel jár, megbotlik, mert
nincs abban világosság.
11. Ezeket mondá; és ezután monda
nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de
elmegyek, hogy felköltsem őt.
12. Mondának azért az Ő tanítványai:
Uram, ha elaludt, meggyógyul.
13. Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak
alvásáról szól.
14. Ekkor azért nyíltan monda nékik Jézus: Lázár meghalt.
15. És örülök, hogy nem voltam ott,
tiérettetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!
16. Monda azért Tamás, aki Kettősnek mondatik, a tanítványtársainak:
Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.
17. Elmenvén azért Jézus, úgy találá,
hogy az már négy napja a sírban volt.
18. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt stádiumnyira;
19. És a zsidók közül sokan mentek
Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől.
20. Márta azért, amint hallja vala,
hogy Jézus jön, elébe méne; Mária
pedig otthon ül vala.
21. Monda azért Márta Jézusnak:
Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna
meg a testvérem.
22. De most is tudom, hogy amit
csak kérsz az Istentől, megadja néked
az Isten.
23. Monda néki Jézus: Feltámad a te
testvéred.
24. Monda néki Márta: Tudom, hogy
feltámad a feltámadáskor az utolsó
napon.
25. Monda néki Jézus: Én vagyok a
feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
26. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed−é
ezt?

27. Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az
Istennek Fia, aki e világra jövendő volt.

28. És amint ezeket mondotta, elméne, és titkon szólítá az ő testvérét
Máriát, mondván: A Mester itt van és
hív téged.
29. Mihelyt ez hallá, felkele hamar és
hozzá méne.
30. Jézus pedig nem ment még be
a faluba, hanem azon a helyen volt,
ahová Márta elébe ment.
31. A zsidók azért, akik ővele otthon
voltak és vigasztalák őt, látván, hogy
Mária hamar felkél és kimegy vala,
utána menének, ezt mondván: A sírhoz
megy, hogy ott sírjon.
32. Mária azért, amint odaére, ahol
Jézus volt, meglátván Őt, lábaihoz esék,
mondván néki: Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg az én testvérem.
33. Jézus azért, amint látja vala, hogy
az sír és sírnak a vele jött zsidók is,
megrendült szellemében és igen
megindula.
34. És monda: Hová helyeztétek őt?
Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!
35. Könnyekre fakadt Jézus.
36. Mondának azért a zsidók: Ímé,
mennyire szerette őt!
37. Némelyek pedig mondának közülük: Nem megtehette volna Ő, aki a
vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne
haljon meg?
38. Jézus pedig újra felindulva magában, odamegy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküvék rajta.
39. Monda Jézus: Vegyétek el a követ.
Monda néki az elhunytnak nőtestvére,
Márta: Uram, immár szaga van, hiszen
negyednapos.
40. Monda néki Jézus: Nem mondtam−é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
41. Elvették azért a követ onnan, ahol
az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda:
Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.
42. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.
43. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki!
44. És kijöve az elhunyt, lábain és
kezein kötelékekkel megkötözve, és az
orcája kendővel volt leborítva. Monda
nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és
hagyjátok menni.
45. Sokan hittek azért Őbenne ama
zsidók közül, akik Máriához mentek,
és látták, amiket cselekedett. 

János 11:1-45.jairus2web.jpg

Jairus leánya

"Mikor még beszél vala, odajövének
a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod
meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?
Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal
monda a zsinagóga fejének: Ne félj,
csak higgy!

És senkinek sem engedé, hogy
vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.
 És méne a zsinagóga fejének
házához, és látá a zűrzavart, a sok
siránkozót és jajgatót.
 És bemenvén, monda nékik: Mit
zavarogtok és sírtok? A gyermek nem
halt meg, hanem alszik.
És nevetik vala Őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vette
a gyermeknek atyját és anyját, és a
vele levőket, és beméne oda, ahol a
gyermek fekszik vala.
És megfogván a gyermeknek
kezét, monda néki: Talita, kúmi; ami
megmagyarázva azt teszi: Leányka,
néked mondom, kelj föl.
És a leányka azonnal fölkelt és
jár vala. Mert tizenkét esztendős volt.
És nagy csodálkozással csodálkozának.
Ő pedig erősen megparancsolá
nékik, hogy ezt senki meg ne tudja.
És mondá, hogy adjanak neki enni."

Márk 5:35-43.


resurrection.jpg

Jézus megjelenése
Mária Magdalénának

1. A hétnek első napján pedig jó
reggel, amikor még sötétes volt,
odaméne Mária Magdaléna a sírhoz,
és látá, hogy elvétetett a kő a sírról.
2. Futa azért és méne Simon Péterhez
és ama másik tanítványhoz, akit Jézus
szeret vala, és monda nékik: Elvitték az
Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették Őt.
3. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz.
4. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar
megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz;
5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak
a lepedők; mindazáltal nem megy vala be.
6. Megjöve azután Simon Péter is
nyomban utána, és beméne a sírba:
és látá, hogy a lepedők ott vannak.

7. És a keszkenő, amely az Ő fején
volt, nem együtt van a lepedőkkel,
hanem külön összegöngyölítve egy
helyen.
8. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala.
9. Mert nem tudják vala még az Írást,
hogy fel kell támadnia a halálból.

10. Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez.
11. Mária pedig kint állt a sírnál sírva.
Amíg azonban siránkozék, behajol vala
a sírba;
12. És láta két angyalt fehér ruhában
ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol
a Jézus teste feküdt.
13. És mondának azok néki: Asszony,
mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték
az én Uramat, és nem tudom, hova
tették Őt.
14. És mikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az.
15. Monda néki Jézus: Asszony, mit
sírsz? Kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el Őt, mondd meg
nékem, hová tetted, és én elviszem Őt.
16. Monda néki Jézus: Mária! Az
megfordulván, monda néki: Rabbóni!
Ami azt jelenti: Mester!
17. Monda néki Jézus: Ne illess
engem; mert nem mentem még fel az
én Atyámhoz; hanem menj az én
atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti
Istenetekhez.

18. Elméne azért Mária Magdaléna,
hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta
az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.

János evangéliuma 20:1-18.


JÉZUS NEVÉBEN!

A SZENT SZELLEM ÁLTAL.

AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE!

JÉZUS ÉL ÉS VISSZATÉR!

JÖVEL JÉZUS! JÖVEL! IGEN ÉS ÁMEN.

HOZSANNA! HALLELUJA! ÁMEN. SHALOM.

MI, AKIK HISZÜNK, VÁRJUK A MÁSODIK ELJÖVETELEDET, A FELTÁMADÁST ÉS AZ ELRAGADTATÁST!

IGEN ÉS ÁMEN.

DICSŐÍTÜNK DRÁGA MENNYEI SZENT ATYÁNK SZÜNTELEN! MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ!

ÁMEN.

JÉZUS NEVÉBEN!

              SHALOM!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 106
Tegnapi: 255
Heti: 1 369
Havi: 4 105
Össz.: 860 116

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Halottak napja 2009.02.-03.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »