Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

És az élő; pedig halott voltam,
és ímé, élek örökkön örökké Ámen,
és nálam vannak a pokolnak és a
halálnak kulcsai.

Jelenések könyve 1:18.


Mert aki meg akarja menteni az
ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem, az megmenti azt.

Lukács 9:24.


 „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.”


 Zsidó 4:16.

 

„Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.”


 Zsidó 7:25. ÜDVÖSSÉG IMÁJA


Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért,
a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.


Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!


Jézus, Te vagy az én Uram.
Jézus, Te vagy az én Megváltóm.
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.


Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.
Az Õ szent vére örökre megtisztított minden bûntõl.
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.
Köszönöm Neked drága Jézusom.  Jézus nevében. Ámen.


„Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel;”


 Zsidó 10:22.

 

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.”


Zsidókhoz írt levél 11:6.


IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT


Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus
nevében kérem Tõled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod
Õt. (Luk. 11,13.)
Ezért, drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében
kérem Tõled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a
Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent
Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a
szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken
fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent
Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága Mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem
és velem marad, és elvezet minden igazságra. (Csel. 2,1–4.)
Ámen.


Isten akarata
a ti megszentelõdésetek


1.Továbbá pedig kérünk titeket,
atyámfiai, és bátorítunk is az Úr
Jézusban, hogy aszerint, amint tõlünk
tanultátok, hogyan kell forgolódnotok
és Istennek tetszenetek: akképpen járjatok,
hogy mindinkább gyarapodjatok.


2.Mert tudjátok, milyen parancsolatokat
adtunk néktek az Úr Jézus által.


3.Mert ez az Isten akarata, hogy
megszenteljen titeket, hogy magatokat
a paráznaságtól megtartóztassátok;


4. Hogy mindenitek szentségben és
tisztességben tudja bírni a maga edényét,

5. Nem kívánság gerjedelmével, mint
a pogányok, akik nemismerik az Istent;


6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne
károsítsa valamely dologban az õ atyjafiát:
mert az Úr az, aki itél mindezekben,
amint elõre megmondottuk néktek,
és errõl bizonyságot tettünk.

7.Mert nem tisztátalanságra, hanem
szentségre hívott el minket az Isten.

8. Aki azért megveti ezeket, nem embert
vet meg, hanem az Istent, aki
Szent Szellemét is nekünk adta.


9. Az atyafiúi szeretetrõl pedig nem
is szükséges írnomnéktek:mert titeket
Isten maga tanított meg arra, hogy
egymást szeressétek;


10. Hiszen gyakoroljátok is ezt minden
atyafi iránt egész Macedóniában.
Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy
mindinkább gyarapodjatok ebben;


11. És becsületbeli dolognak tartsátok,
hogy csendes életet éljetek, saját
dolgaitokat ellássátok, és tulajdon kezeitekkel
munkálkodjatok, amint meghagytuk
néktek;


12. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen
viselkedjetek, és ne szoruljatok
rá senkire.


Az elhunytak felõl való reménységünk


13. Nem akarom továbbá, atyámfiai,
hogy tudatlanságban legyetek azok
felõl, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok,
mint a többiek, akiknek nincs
reménységük.


14.Mert ha hisszük, hogy Jézus
meghalt és feltámadott, azonképpen
az Isten is elõhozza a Jézus által azokat,
akik elaludtak, Õvele együtt.


15. Mert ezt mondjuk néktek az
Úr szavával, hogy mi akik élünk,
akik megmaradunk az Úr eljöveteléig,
semmiképpen sem elõzzük meg azokat,
akik elaludtak.


16.Mert maga az Úr riadóval, arkangyal
szózatával és isteni harsonával
leszáll az égbõl: és elõször azok támadnak
fel, akik meghaltak a Krisztusban;

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk,
elragadtatunk velük együtt
a felhõkben, hogy találkozzunk az Úrral
a levegõben; és ekképpen mindenkor
az Úrral leszünk.

18. Annakokáért vigasztaljátok egymást
e beszédekkel.


A Krisztus eljövetelére
várakozzunk éberségben


1. Az idõkrõl és idõszakokról pedig,
atyámfiai, nem szükséges írnom
néktek;


2.Mert igen jól tudjátok ti magatok,
hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a
tolvaj éjjel.


3.Mert amikor ezt mondják: Békesség
és biztonság, akkor hirtelen veszedelem
tör rájuk, mint a szülési fájdalom a
terhes asszonyra; és semmiképpenmeg
nem menekednek.


4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben,
hogy az a nap tolvaj módra
lephetne meg titeket.

5. Ti mindnyájan világosság fiai
vagytok és nappal fiai;
nem vagyunk
az éjszakáé, sem a sötétségé!


6. Tehát nehogy elszunnyadjunk, mint
a többiek, hanem legyünk éberek és
józanok.


7.Mert akik alusznak, éjjel alusznak;
és akik részegek, éjjel részegednek le.


8. Mi azonban, akik nappaliak
vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén
a hitnek és szeretetnek mellvasába,
és sisak gyanánt az üdvösségnek
reménységébe.


Üdvösségre rendelt minket az Úr


9.Mert nem haragra rendelt minket
az Isten, hanem arra, hogy
üdvösséget nyerjünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által,

10. Aki meghalt érettünk, hogy akár
ébren vagyunk, akár alszunk, együtt
éljünk Õvele.


11. Vigasztaljátok azért egymást, és
építse egyik a másikat, amiképpen
cselekszitek is.

Üdvözletek, áldás


12. Kérünk továbbá titeket atyámfiai,
hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak
közöttetek, és elöljáróitok az
Úrban, és intenek titeket;


13. És az õ munkájukért viseltessetek
irántuk megkülönböztetett szeretettel.
Egymással békességben éljetek.


14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai,
intsétek a rendetleneket, bátorítsátok
a kishitûeket, gyámolítsátok az erõtleneket,
türelmesek legyetek mindenki
iránt.


15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek
rosszért rosszal ne fizessen; hanem
mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás
iránt, mint mindenki iránt.


16.Mindenkor örüljetek.


17. Szüntelen imádkozzatok.


18. Mindenben hálákat adjatok;
mert ez az Isten akarata a Krisztus
Jézusban tihozzátok.


19. A Szellemet ki ne oltsátok.

20. A prófétálást meg ne vessétek,

21.Mindent megpróbáljatok; ami jó,
azt megtartsátok!


22.Mindentõl, ami gonosznak látszik,
õrizkedjetek!


A békesség Istene megszentel titeket


23.Maga pedig a békesség Istene
szenteljenmeg titeketmindenestõl, és
a ti egész valótok: szellemetek, lelketek
és testetek feddhetetlenül õriztessék
meg a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére.


24. Hû az, aki elhívott titeket, és Õ
meg is cselekszi azt.


25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.


26. Köszöntsétek az összes atyafiakat
szent csókkal.


27. Kényszerítlek titeket az Úrra,
hogy olvastassék fel e levél minden
szent atyafi elõtt.


28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme veletek! Ámen.

1 Thesszalonika 4-5.A halottak feltámadásáról


1. Eszetekbe juttatom továbbá,
atyámfiai, az Evangéliumot, melyet
hirdettem néktek, melyet be is
fogadtatok, melyben állotok is,


2. Amely által üdvözültök is, ha megõrzitek,
aminémû beszéddel hirdettem
néktek, hacsak nem hiába lettetek
hívõkké.


3.Mert azt adtam elõtökbe fõképpen,
amit én is úgy vettem, hogy a
Krisztus meghalt a mi bûneinkért
az Írások szerint;


4. És hogy eltemettetett; és hogy
feltámadott a harmadik napon az
Írások szerint;


5. És hogy megjelent Kéfásnak; azután
a tizenkettõnek;

6. Azután megjelent több mint ötszáz
atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben
mind máig élnek, némelyek azonban
el is aludtak; Csel. 7,60. 13,36.
7. Azután megjelent Jakabnak, azután
mind az apostoloknak,


8. Legutolszor pedig mindenek között,
mint egy idétlennek, nékem is
megjelent.


9.Mert én vagyok a legkisebb az
apostolok között, aki nem vagyok
méltó, hogy apostolnak neveztessem,
mert háborgattam az Isten Gyülekezetét.

10. De Isten kegyelme által vagyok,
ami vagyok; és az Õ hozzám való kegyelme
nem lett hiábavaló; sõt többet
munkálkodtam, mint azok mindnyájan,
de nem én, hanem az Istennek
velem való kegyelme.


11. Akár én azért, akár azok, így
prédikálunk, és így lettetek ti hívõkké.


12. Ha azért Krisztusról hirdettetik,
hogy a halottak közül feltámadott, mimódon
mondják némelyek köztetek,
hogy nincs halottak feltámadása?


13.Mert ha nincs halottak feltámadása,
akkor Krisztus sem támadott fel.


14. Ha pedig Krisztus fel nem támadott,
akkor hiábavaló a mi prédikálásunk,
de hiábavaló a ti hitetek is.


15. Sõt, az Isten hamis bizonyságtevõinek
is találtatunk, mivelhogy az
Isten felõl bizonyságot tettünk, hogy
feltámasztotta a Krisztust; akit nem
támasztott fel, ha csakugyan nem
támadnak fel a halottak.


16.Mert ha a halottak fel nem támadnak,
a Krisztus sem támadott fel.


17. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott,
hiábavaló a ti hitetek; még bûneitekben
vagytok.


18. Akik a Krisztusban elaludtak, azok
is elvesztek tehát.


19. Ha csak ebben az életben reménykedünk
a Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk.


20. Ámde Krisztus feltámadott a
halottak közül, zsengéjük lett azoknak,
akik elaludtak
.


21.Miután ugyanis ember által van a
halál, szintén ember által van a halottak
feltámadása is.


22.Mert amiképpen Ádámban mindnyájanmeghalnak,
azonképpen a Krisztusban
mindnyájan megeleveníttetnek.

23.Mindenki pedig a maga rendje
szerint. Elsõ zsenge a Krisztus; azután
akik a Krisztuséi az Õ eljövetelekor.

24. Aztán a vég, mikor átadja a királyságot
az Istennek és Atyának; amikor
eltöröl minden birodalmat és minden
hatalmat és erõt.


25.Mert addig kell néki uralkodnia,
mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.

26.Mint utolsó ellenség töröltetik el
a halál.


27.Mert mindent az Õ lábai alá
vetett.
Mikor pedig azt mondja, hogy
minden alá van vetve, nyilvánvaló,
hogy rajta kívül, aki neki mindent alávetett.

28.Mikor pedig minden alája vettetett,
akkor maga a Fiú is alávettetik
Istennek, aki neki mindent alávetett,
hogy az Isten legyen minden mindenben.

29. Különben mit cselekszenek azok,
akik a halottakért keresztelkednek
meg, ha a halottak egyáltalán nem
támadnak fel?Miért is keresztelkednek
meg a halottakért?


30.Mi is miért veszélyeztetjük magunkat
minden pillanatban?


31. Naponként halál révén állok. A
veletek való dicsekedésre mondom,
mely van nékem a Krisztus Jézusban
ami Urunkban.


32. Ha csak emberi módon viaskodtam
Efézusban a fenevadakkal, mi a
hasznom abból, ha a halottak fel nem
támadnak? Együnk és igyunk, holnap
úgyis meghalunk!


33. Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt
megrontják a rossz társaságok.


34. Ébredjetek rá, hogy megigazultatok,
és ne vétkezzetek; mert némelyek
nem ismerik Istent; megszégyenítésetekre
mondom.


35. De mondhatná valaki: Mimódon
támadnak fel a halottak? és milyen
testtel jönnek elõ?


36.Balgatag! amit elvetsz, nemelevenedik
meg, hacsak meg nem hal.


37. És abban, amit elvetsz, nem azt
a testet veted el, amely majd kikél,
hanem a puszta magot, talán búzáét,
vagy más egyébét.


38. Az Isten pedig testet ád annak,
amint akarta, éspedig mindenféle
magnak az õ saját testét.


39. Nem minden test ugyanaz a test,
hanem más az emberek teste, más az
állatoké,más a halaké,más amadaraké.


40. És vannak mennyei testek, és vannak
földi testek; de más a mennyeiek
dicsõsége, és más a földieké.


41.Más a napnak dicsõsége, és más
a holdnak dicsõsége, és más a csillagok
dicsõsége; mert csillag a csillagtól
különbözik dicsõségre nézve.


42. Éppen így a halottak feltámadása
is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik
romolhatatlanságban;


43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik
dicsõségben; elvettetik erõtlenségben,
feltámasztatik erõben.


44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik
szellemi test. Van érzéki test, és van
szellemi test is.


45. Így is van megírva: Lõn az elsõ
ember, Ádám, élõ lélekké; az utolsó
Ádám életet adó Szellemmé.

46. De nem a szellemi az elsõ, hanem
az érzéki, azután a szellemi.


47. Az elsõ ember földbõl való, földi;
a második ember, az Úr, a mennybõl
való.


48. Amilyen ama földi, olyanok a földiek
is; és amilyen ama mennyei, olyanok
a mennyeiek is.


49. És amiképpen hordtuk a földinek
ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek
ábrázatát is.


50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy
test és vér nem örökölheti Isten király-
ságát, sem a romlandóság nem örökli a
romolhatatlanságot.


51. Ímé, titkotmondok néktek.Mindnyájan
ugyan nem aluszunk el, de
mindnyájan elváltozunk.


52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban,
az utolsó trombitaszóra;
mert trombita fog szólni, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban,
mi pedig elváltozunk.


53.Mert szükség, hogy ez a romlandó
test romolhatatlanságot öltsön
magára, és e halandó test halhatatlanságot
öltsön magára.


54.Mikor pedig ez a romlandó test
romolhatatlanságba öltözik, és e halandó
halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül
amaz Ige, mely meg van írva:
Elnyeletett a halál a gyõzelemben.


55. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol!
Hol a te diadalmad?


56. A halál fullánkja pedig a bûn; a
bûn ereje pedig a törvény.


57. De hála az Istennek, aki a
gyõzelmet adja nékünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által.


58. Azért szerelmes atyámfiai erõsen
álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván
az Úrnak dolgában mindenkor,
tudván, hogy a ti munkátok nem
hiábavaló az Úrban. 


1 Korinthus 15.


JÉZUS NEVÉBEN!

A SZENT SZELLEM ÁLTAL.

AZ ATYA DICSŐSÉGÉRE.

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Megszentelődés, Krisztus eljövetelére várakozás, A halottak feltámadása 2009.11.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »