Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Jákób megáldja tizenkét fiát
49 És szólítá Jákób az õ fiait, és monda:
Gyûljetek egybe, hadd jelentsem
meg néktek, ami rátok következik
amessze jövõben. 5Móz. 33,1. Ámós 3,7.
2. Gyûljetek össze s hallgassatok Jákób
fiai! Hallgassatok Izraelre, a ti atyátokra.
3. Rúben, te elsõszülöttem, erõm, tehetségem
zsengéje, elsõ a méltóságban, elsõ
a hatalomban. 5Móz. 21,17.
4. Állhatatlan, mint a víz, nem leszel
elsõ, mivel atyád ágyába léptél fel: akkor
megfertõztetted! Nyoszolyámba lépett õ.
5Móz. 27,20. 1Krón. 5,1.
5. Simeon és Lévi atyafiak, erõszak
eszközei az õ fegyverük. Péld. 18,9.
58 MÓZES I. KÖNYVE 48. 49.
6. Tanácsukban ne légyen részes lelkem,
gyûlésükkel ne egyesüljön dicsõségem,
mert haragjukban férfit öltek, s kedvük
telve inát szegték az ökörnek.Péld. 1,15.
7. Átkozott haragjuk,mert erõszakos, és
dühük, mivel kegyetlen; eloszlatom õket
Jákóbban, és elszélesztem Izraelben.
8. Júda! Téged magasztalnak atyádfiai,
kezed ellenségeidnek nyakán lesz s
meghajolnak elõtted atyáidnak fiai.
9. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén,
felmentél, fiam! Lehevert, lenyugodott,
mint a hímoroszlán, ésmint nõstény
oroszlán; ki veri õt fel?
10. Nem múlik el Júdától a fejedelmi
bot, sem a vezéri pálca az õ ágyékából;
míg eljön Siló, és a népek néki engednek.
Józs. 18,1. 1Krón. 5,2. Zsolt. 60,7. 65,2. 108,8.
Ésa. 11,1. 10. 42,1. 49,6. 55,4. 5. 60,1–5. Ezék. 21,27.
11. Szõlõtõhöz köti szamarát, és nemes
venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban
mossa, felöltõjét a szõlõ vérében.
12. Bortól veresek szemei, tejtõl fehérek
fogai.
13. Zebulon a tenger partjáig lakozik,
azaz a hajók kikötõjéig s határának széle
Cídonig ér. 5Móz. 33,18.
14. Izsakár erõs csontú szamár, a karámok
közt heverész.
15. S látja, hogy jó a nyugalom és hogy
a föld mily kies: teher alá hajtja hátát, s
robotoló szolgává lesz.
16. Dán ítéli az õ népét,mint Izrael akármelyik
nemzetsége.
17. Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó
az ösvényen, mely a ló körmébe harap,
hogy lovagja hanyatt esik.
18. Üdvösségedre várok, Uram!
19. Gád! Had háborgatja; majd õ hág
annak sarkába.
20. Ásernek kenyere kövér, királyi
csemegét szolgáltat.
21. Nafthali, gyorslábú szarvas, az õ
beszéde kedves.
22. Termékeny fa József, termõ ág
a forrás mellett, ágazata meghaladja a
kõfalat.
23. Keserítik, lövöldözik és üldözik a
nyilazók:
24. De mereven marad kézíve, feszülten
keze karjai, Jákób Hatalmasának
kezétõl, onnan, Izrael Pásztorától, Kõsziklájától.
Zsolt. 80,1. 132,2. 5. Ésa. 1,27. 28,16.
25. Atyád Istenétõl (El), aki segítsen;
a Mindenhatótól (Shaddai), aki megáldjon,
az ég áldásaival, onnan felülrõl,
a mélység áldásaival, mely alant terül,
az emlõk és anyaméh áldásaival.
26. Atyád áldásai meghaladják az õs
hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit.
Szálljanak József fejére, a testvérek
közül kiválasztottnak koponyájára.
27. Benjámin ragadozó farkas: reggel
ragadományt eszik, este pedig zsákmányt
oszt.
28.Mindezek Izrael nemzetségei, tizenketten,
és ez az, amit mondott nékik az õ
atyjuk, mikor õket megáldá; mindegyiket
tulajdon áldásával áldá meg.
29. És parancsola nékik és monda: Én
az én népemhez helyeztetem, temessetek
engem az én atyáimhoz, ama barlangba,
mely a hitteus Efron mezején van.
30. Abba a barlangba, mely Kánaán
földjén Mamré átellenében Makpelának
mezején van, melyet megvett Ábrahám a
mezõvel együtt a hitteus Efrontól, temetésre
való örökségül. rész 23,16.
31. Oda temették el Ábrahámot és Sárát
az õ feleségét; oda temették Izsákot és
Rebekát az õ feleségét; s oda temettem el
Leát is. Csel. 7,16.
32. Szerzemény e mezõ és a barlang,
mely abban van, a Hét fiaitól.
33. És elvégezé Jákób, amit fiainak parancsolt
és fölszedé lábait az ágyra, és
meghala és az õ népéhez temetteték.
Jákób holttestét Hebronba szállítják
50 József pedig az õ atyja orcájára
borula és siránkozék felette és
csókolgatá õt. 2Kir. 13,14.
2. És megparancsolá József az õ szolgáinak,
az orvosoknak, hogy balzsamozzák
be az õ atyját; és bebalzsamozák az orvosok
Izraelt. Luk. 24,1. Ján. 19,39.
3. Mikor negyven nap eltelék, mert
akkorra telnek be a bebalzsamozás napjai,
siraták õt az egyiptombeliek hetven
napig.
MÓZES I. KÖNYVE 49. 50. 59
60
4. És elmúlának az õ siratásának napjai,
és szóla József a fáraó házanépéhez,
mondván: Ha kedves vagyok elõttetek,
szóljatok kérlek a fáraónak, mondván:
Eszt. 4,2.
5. Az én atyám engem megesketett,
mondván: Ímé, énmeghalok; az én síromba,
melyet Kánaán földjén ástam magamnak,
oda temess el engem. Most hát
kérlek, hadd menjek el, és temessem el
az én atyámat, azután visszatérek.
6. És monda a fáraó: Eredj el és temesd
el a te atyádat, amint megesketett téged.
7. Elméne azért József, hogy az õ atyját
eltemesse, és vele együtt felmenének
mind a fáraó szolgái, az õ házának vénei
és Egyiptom földjének minden vénei.
8. Józsefnek is egész háznépe; és az õ
bátyjai, és az õ atyjának háznépe; csak
gyermekeiket, juhaikat és barmaikat
hagyták a Gósen földjén.
9. Felmenének annak felette õvele szekerek
is és lovagok, úgyhogy igen nagy
sereg volt.
10.Mikor eljutának Atád szérûjéhez,
mely a Jordánon túl van, nagy és keserves
sírással sírának ott. József pedig hét napig
gyászolá az õ atyját. 1Sám. 31,13. Csel. 8,2.
11. És láták az ország lakosai, a Kánaán
népe azt a gyászt Atád szérûjénél, ésmondának:
Keserves gyásza ez az egyiptombelieknek.
Azért nevezék azt a helyet
Ábel Micrajimnak, mely a Jordánon túl
van.
12. Akképpen cselekedének azért Jákóbbal
az õ fiai, amiképpen megparancsolta
nékik.
13. Elvitték ugyanis õt az õ fiai Kánaán
földjére és eltemeték õt a Makpela mezõnek
barlangjába,melyet Ábrahámamezõvel
együtt temetésre való örökségnek vett
a hitteus EfrontólMamrénak átellenében.
rész 23,16. Csel. 7,16.
14. És visszatére József Egyiptomba, õ,
és az õ atyjafiai, és mindazok, akik vele
fölmentek az õ atyjának temetésére, minekutána
eltemette az õ atyját.
József nagylelkûsége testvéreihez
15. Amint láták József bátyjai, hogy az
õ atyjukmeghalt, eztmondják vala: Hátha
gyûlölni fog minket József, és visszaadja
nékünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk.
16. Üzenetet küldének azért Józsefhez,
mondván: A te atyád megparancsolta nékünk
az õ holta elõtt, mondván:
17. Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged,
bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét
és bûnüket, mert gonoszul cselekedtek
ellened.Most azért bocsásdmeg azoknak
vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják.
József pedig sír vala, mikor ezt mondták
néki. Péld. 28,13.
18. Járulának pedig õhozzá az õ testvérei
is, és leborulának elõtte és mondának:
Ímé, mi a te szolgáid vagyunk.
19. József pedig monda: Ne féljetek:
avagy Isten gyanánt vagyok-é én?
5Móz. 32,35. Róm. 12,19. Zsid. 10,30.
20. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de
Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy
cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép
életét megtartsa. Zsolt. 56,5. Ésa. 10,7. Csel. 3,13.
21.Most annak okáért ne féljetek: Eltartalak
én titeket és a ti gyermekeiteket.
Ésmegvigasztalá õket és szívükre beszéle.
22. József pedig Egyiptomban lakozék;
mind õ, mind az õ atyjának házanépe.
És éle József száztíz esztendeig.
23. És látá József Efraimtól harmad ízben
való fiait. Manasse fiának, Mákirnak
is születtek József térdén gyermekei.
24. És monda József az õ testvéreinek:
Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat
titeket és felvisz titeket e földrõl
arra a földre, melyet esküvel ígért meg
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
2Móz. 3,16. 17. Zsid. 11,22.
25. És megesketé József Izrael fiait,
mondván: Mikor az Isten titeket bizonynyal
meglátogat, vigyétek fel innen az én
csontjaimat magatokkal.
26. És meghala József száztízesztendõs
korában, és bebalzsamozák, és koporsóba
tevék Egyiptomban.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 161
Tegnapi: 255
Heti: 1 424
Havi: 4 160
Össz.: 860 171

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 5.A teremtés könyve 49-50.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »