Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A szövetség megkötése
24 És monda Mózesnek: Jöjj fel az
Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abihu,
és az Izrael vénei közül hetvenen, és hajtsátok
meg magatokat elõtte távolról.
2. És csak Mózes közeledjék az Úrhoz,
amazok pedig ne közeledjenek, és a nép
se jöjjön fel vele.
3. Elméne azért Mózes, és elbeszélé a
népnek azÚrminden beszédét ésminden
rendelését; az egész nép pedig egyezõ
szóval felele, mondván:Mindazokat a dolgokat,
amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük.
4.Mózes pedig felírá az Úrnak minden
beszédét, és felkele reggel és oltárt építe
a hegy alatt, és tizenkét oszlopot, az Izrael
tizenkét nemzetsége szerint. 5Móz. 31,9.
5. Azután elküldé az Izrael fiainak ifjait,
és áldozának égõáldozatokat, és hálaáldozatul
tulkokat ölének az Úrnak.
6.Mózes pedig vevé a vérnek felét,
és tölté a medencékbe: a vérnek másik
felét pedig az oltárra hinté. Zsid. 9,18.
7. Azután vevé a szövetség könyvét, és
elolvasá a nép hallatára; azok pedig
mondák: Mindent megteszünk, amit az
Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.
8.Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté
a népre, és monda: Ímé, a szövetségnek
vére, melyet az Úr kötött tiveletek, mindama
beszédek szerint. Zsid. 9,20. 13,20.
9. Azután felméne Mózes és Áron,
Nádáb és Abihu, és az Izrael vénei közül
hetvenen; 1Pét. 1,2.
10. És láták az Izrael Istenét, és annak
lábai alatt valami zafir fényû tárgy volt,
és olyan tiszta, mint maga az ég. Ésa. 6,1.
Ezék. 1,26. 10,1. Ján. 1,18. 1Ján. 4,12. Jel. 4,3.
11. És Izrael fiainak e választottjaira nem
bocsátá kezét: jóllehet látták az Istent,
mindazáltal ettek és ittak is.
Mózes negyven napig
Isten dicsõségében marad a hegyen
12. És szóla az Úr Mózesnek: Jöjj fel
hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom
néked a kõtáblákat, és a törvényt
és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy
azokra megtaníttassanak.
13. Felkele azértMózes és az õ szolgája
Józsué, és felméneMózes az Isten hegyére.
5Móz. 5,22.
14. A véneknek pedig monda: Várjatok
itt reánk,míg visszatérünk hozzátok: Ímé,
Áron és Húr veletek vannak; akinek valami
ügye van, õhozzájuk menjen.
15. Akkor felméne Mózes a hegyre; és
felhõ borítá el a hegyet. Mát. 17,5.
16. És az Úr dicsõsége szálla alá a Sínai
hegyre, és felhõ borítá azt hat napon
át; a hetedik napon pedig szólítá Mózest
a felhõ közepébõl. 4Móz. 14,10. Zsid. 12,18.
17. Az Úr dicsõségének jelensége pedig
olyan volt az Izrael fiainak szeme
elõtt, mint emésztõ tûz, a hegy tetején.
86 MÓZES II. KÖNYVE 23. 24.
18. És beméneMózes a felhõ közepébe,
és felméne a hegyre, és negyven nap és
negyven éjjel voltMózes a hegyen.
5Móz. 9,9.
Utasítások a szent sátor készítésére
25 És szóla azÚrMózeshez,mondván:
2. Szólj az Izrael fiainak, hogy
szedjenek nékem ajándékokat; minden
embertõl, akit szíve hajt arra, szedjetek
nékem ajándékokat. 1Krón. 29,3. 2Kor. 9,7.
3. Ez pedig az az ajándék, amit tõlük
szedjetek: arany és ezüst és réz.
4. És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû
fonal, meg len fonal, és kecskeszõr.
5. És veresre festett kosbõrök, és borzbõrök,
és sittim-fa.
6.Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való
aromák, és füstöléshez való fûszerek.
7. Ónix-kövek és foglalni való kövek, az
efódhoz és a hósenhez. Zsid. 3,6.
8. És készítsenek nékem szent hajlékot,
hogy közöttük lakozzam. Jel. 21,3.
9.Mindenestõl úgy csináljátok, amint én
megmutatom néked a hajléknak formáját,
és annak minden edényeinek formáját.
A szövetség ládája
10. És csináljanak egy ládát sittim-fából;
harmadfél sing hosszút,másfél sing széleset,
és másfél sing magasat. Zsid. 9,4.
11. Borítsdmeg azt tiszta arannyal, belül
is, kívül is megborítsd azt, és csinálj reá
köröskörül arany pártázatot.
12. És önts ahhoz négy arany karikát, és
illeszd azokat a négy szegletére; egyik oldalára
is két karikát, a másik oldalára is
két karikát.
13. Csinálj rudakat is sittim-fából, és azokat
is megborítsd arannyal.
14. És a rudakat dugd a láda oldalain levõ
karikákba, hogy azokon hordozzák a
ládát.
15. A rudak álljanak a láda karikáiban;
ne vegyék ki azokból. 1Kir. 8,8.
16. A bizonyságot, melyet néked adok,
tedd a ládába. 5Móz. 10,2. 31,26. 2Kir. 11,12.
17. Csinálj fedelet is tiszta aranyból:
harmadfél sing hosszút, és másfél sing
széleset. rész 37,6.
18. Csinálj két kerubot is aranyból, vert
aranyból csináld azokat a fedélnek két
végére.
19. Az egyik kerubot csináld az egyik
végére innen, a másik kerubot a másik
végére onnan: a fedélbõl formáljátok ki a
kerubokat annak két végén.
20. A kerubok pedig terjesszék ki szárnyaikat
fölfelé, betakarva szárnyaikkal
a fedelet; orcáik egymás felé legyenek; a
kerubok orcái a fedél felé forduljanak.
21. A fedelet pedig helyezd a ládára
felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot,
amelyet adok néked. 1Krón. 28,18.
22. Ott jelenek meg néked, és szólok
hozzád a fedél tetejérõl, a két Kerub
közül, melyek a bizonyság ládája felett
vannak, mindazokról, amiket általad
parancsolok az Izrael fiainak. 4Móz. 7,89.
1Sám. 4,4. 2Sám. 6,2. 2Kir. 19,15.
Zsolt. 80,1. 90,1. Ésa. 37,16. Ezék. 9,3. Jak. 2,13.
A szent kenyerek asztala
23. Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing
hosszút, egy sing széleset, és másfél sing
magasat. 1Kir. 7,48. 2Krón. 4,8. Zsid. 9,2.
24. És borítsd be azt tiszta arannyal, és
csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
25. Csinálj reá köröskörül egy tenyérnyi
keretet, keretére pedig csinálj köröskörül
arany pártázatot.
26. Négy arany karikát is csinálj hozzá,
és illeszd a karikákat a négy lábának négy
szegletére.
27. A keret mellett legyenek a karikák
rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.
28. Azokat a rudakat is sittim-fából
csináld és arannyal borítsd be, és azokon
hordozzák az asztalt.
29. Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit
is, kelyheit is, amelyekkel italáldozatot
áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.
30. És tégy az asztalra szent kenyeret,
mely mindenkor elõttem legyen.
A lámpatartó
31. Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból;
vertaranyból készüljön a gyertyatartó;
annak szára, ága csészéi, gombjai
és virágai ugyanabból legyenek.
Zak. 4,2. Jel. 1,12. 4,5.
MÓZES II. KÖNYVE 24. 25. 87
32. Hat ág jöjjön ki oldalaiból; három
gyertyatartóág az egyik oldalból, és három
gyertyatartóág a másik oldalból.
33.Mandulavirág formájú háromcsésze
az egyik ágon, gombbal és virággal; és
mandulavirág formájú három csésze a
másik ágon is, gombbal és virággal; így
legyen a gyertyatartóból kijövõ mind a
hat ágon.
34. A gyertyatartón pedig négy mandulavirág
formájú csésze legyen, gombjaival
és virágaival.
35. Gomb legyen a belõle kijövõ két ág
alatt; ismét gomb a belõle kijövõ két ág
alatt, és ismét gomb a belõle kijövõ két ág
alatt: így a gyertyatartóból kijövõ mind a
hat ág alatt.
36. Gombjaik és ágaik magából legyenek;
egy darab tiszta aranyból legyen verve
az egész.
37. Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy
rakják fel mécseit, hogy elõre világítsanak.
38.Hamvvevõi és hamutartói is tiszta
aranyból legyenek.
39. Egy tálentumtiszta aranyból csinálják
azt, mindezeket az eszközöket.
40. Vigyázz, hogy arra a formára csináld,
amely a hegyen mutattatott néked.
4Móz. 8,4. 1Krón. 28,11. 19. Csel. 7,44. Zsid. 8,5.
A szent hajlék sátorlapjai
26 A hajlékot pedig tíz kárpitból
csináld: sodrott lenbõl, és kék és
bíborpiros és karmazsin színûbõl, kerubokkal,
mestermunkával készítsd azokat.
Csel. 7,44. 45. Róm. 12,6. 1Kor. 12,28.
Ef. 4,11. Zsid. 1,14. 8,2--5. 9,2. 11. Jel. 21,3.
2. Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc
sing legyen, egy-egy kárpit szélessége
pedig négy sing; egy mértéke legyen
mindegyik kárpitnak.
3. Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva,
ismét öt kárpit egymással egybefoglalva.
1Kor. 12,4--6. 12.
4. És csinálj hurkokat kék lenbõl az
egyik kárpit szélén, amely az egybefoglaltak
között szélrõl van; ugyanezt csináld
a szélsõ kárpit szélével a másik egybefoglalásban
is. Ef. 4,13. Kol. 2,2. 19.
5. Ötven hurkot csinálj az egyik kárpiton;
ötven hurkot csinálj ama kárpit szélén
is, amely a másik egybefoglalásban van;
egyik hurok a másiknak általellenében
legyen.
6. Csinálj ötven arany horgocskát is, és e
horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot
amásikkal, hogy a hajlék eggyé legyen.
7. Ezután csinálj kecskeszõr kárpitokat
sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj
ilyet.
8. Egy kárpit hossza harminc sing legyen,
szélessége pedig egy kárpitnak
négy sing; egy mértéke legyen a tizenegy
kárpitnak.
9. És foglald egybe az öt kárpitot külön,
és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot
pedig kétrét hajtsd a sátor elejére.
10. És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit
szélén, amely az egybefoglaltak között
szélrõl van; és ötven hurkot a kárpit szélén
a másik egybefoglalásban is.
11. Csinálj ötven rézhorgocskát is, és
akaszd a horgocskákat a hurkokba, és
foglald egybe a sátort, hogy eggyé legyen.
12. A sátor kárpitjának fölösleges része,
a fölösleges kárpitnak fele csüggjön alá a
hajlék hátulján.
13. Egy singnyi pedig egyfelõl, és egy
singnyimásfelõl, abból, ami a sátor kárpitjainak
hosszában fölösleges, bocsáttassék
alá a hajlék oldalain egyfelõl is, másfelõl
is, hogy befedje azt.
14. Csinálj a sátornak takarót is veresre
festett kosbõrökbõl, és efölé is egy takarót
borzbõrökbõl. rész 36,19. 4Móz. 24,5.
A szent hajlék oldalai
15. Csinálj a hajlékhoz deszkákat is
sittim-fából, felállogatva.
16. A deszka hossza tíz sing legyen; egyegy
deszka szélessége pedig másfél sing.
17. Egy-egy deszkának két csapja legyen,
egyik a másiknak megfelelõ; így
csináld a hajlék minden deszkáját.
18. A deszkákat pedig így csináld a hajlékhoz:
húsz deszkát a déli oldalra, dél felé.
19. A húsz deszka alá pedig negyven
ezüst talpat csinálj, két talpat egy-egy
deszka alá, annak két csapjához képest;
megint két talpat egy-egy deszka alá, a két
csapjához képest.
88 MÓZES II. KÖNYVE 25. 26.
20. A hajlékmásik oldalául is, észak felõl
húsz deszkát.
21. És azokhoz is negyven ezüst talpat;
két talpat egy deszka alá,megint két talpat
egy deszka alá.
22. A hajlék nyugati oldalául pedig csinálj
hat deszkát.
23. A hajlék szegleteiül is csinálj két
deszkát a két oldalon.
24. Kettõsen legyenek alólról kezdve,
felül pedig együtt legyenek egy karikába
foglalva; ilyen legyen mindkettõ; a két
szeglet számára legyenek.
25. Legyen azért nyolc deszka, és azokhoz
tizenhat ezüst talp; két talp egy deszka
alatt, megint két talp egy deszka alatt.
26. Csinálj reteszrudakat is sittim-fából;
ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
4Móz. 3,36. Róm. 15,1.
1Kor. 9,19. 2Kor. 13,11. Gal. 6,2.
27. Öt reteszrudat a hajlékmásik oldalának
deszkáihoz; és a hajlék nyugati oldalának
deszkáihoz is öt reteszrudat hátulról.
28. A középsõ reteszrúd pedig a deszkák
közepén az egyik végtõl a másik
végig érjen.
29. A deszkákat pedig borítsd meg
arannyal, és karikákat is aranyból csinálj
azokhoz a reteszrudak tartói gyanánt; a
reteszrudakat is megborítsd arannyal.
30. A hajlékot pedig azon amódon állítsd
fel, amint néked a hegyen mutattatott.
A kárpit
31. És csinálj függönyt, kék, és bíborpiros,
és karmazsinszínû, és sodrott lenbõl;
kerubokkal, mestermunkával készítsék
azt. 3Móz. 16,2.Mát. 27,51. Luk. 23,45.
32. Tedd azt sittim-fából való, arannyal
borított négy oszlopra, amelyeknek horgai
aranyból legyenek, négy ezüst talpon.
33. És tedd a függönyt a horgok alá, és
vidd oda a függöny mögé a bizonyság
ládáját, és az a függöny válassza el néktek
a szent helyet a szentek szentjétõl.
Józs. 4,11. Zsolt. 132,8.Mát. 24,15. Jel. 11,19.
34. Azután tedd rá a fedelet a bizonyság
ládájára a szentek szentjében.
35. Az asztalt pedig helyezd a függönyön
kívül, és a gyertyatartót az asztal
ellenébe, a hajlék déli oldalába; az asztalt
pedig tedd az északi oldalba. Zsid. 9,2.
36. És csinálj leplet a sátor nyílására is,
kék és bíborpiros és karmazsinszínû, és
sodrott lenbõl, hímzõmunkával.
1Sám. 4,6. 6,19. 1Kir. 8,6. 1Krón. 15,1.
37. A lepelhez pedig csinálj öt oszlopot
sittim-fából, és borítsd meg azokat aranynyal;
azoknak horgai aranyból legyenek,
és önts azokhoz öt réztalpat.
Az égõáldozati oltár
27 És csináld az oltárt sittim-fából, öt
sing a hossza, és öt sing a szélessége;
négyszegû legyen az oltár, és magassága
három sing. rész 38,1. Ezék. 43,13.
2. Szarvakat is csinálj a négy szegletére,
szarvaimagából legyenek, és borítsdmeg
azt rézzel. 1Kir. 1,50. 2,28. Zsolt. 118,27.
3. Csinálj ahhoz fazekakat is a hamujának,
hozzá való lapátokat, medencéket,
villákat és serpenyõket; minden hozzá
való edényt rézbõl csinálj. 1Sám. 2,13.
4. Csinálj ahhoz háló forma rostélyt is
rézbõl, és csinálj a hálóra négy rézkarikát,
a négy szegletére. Ámós 9,9.
5. Tedd azt az oltár párkányzata alá alulról,
úgy hogy a háló az oltár közepéig
érjen.
6. Csinálj az oltárhoz rudakat is, sittim-fa
rudakat, és borítsd meg azokat rézzel.
7. És dugják a rudakat a karikákba, és
legyenek azok a rudak az oltár két oldalán,
mikor azt hordozzák.
4Móz. 4,15. Ésa. 52,11.
8. Üresre csináld azt, deszkákból; amint
néked a hegyen mutattatott, úgy csinálják.
A szent hajlék udvara
9. Pitvart is csinálj a hajléknak; a déli
oldalon a pitvarhoz szõnyegeket, sodrott
lenbõl; száz sing legyen a hossza egy oldalnak.
Zsolt. 100,4.
10. Ahhoz húsz oszlopot, húsz réz talpat,
és az oszlopok horgait és átalkötõit ezüstbõl.
11. Éppen úgy az északi oldalon, hosszában,
száz sing hosszú szõnyeget; ahhoz
húsz oszlopot, ezekhez húsz réztalpat, és
az oszlopok horgait és átalkötõit ezüstbõl.
MÓZES II. KÖNYVE 26. 27. 89
12. A pitvar szélességéhez pedig nyugat
felõl ötven sing szõnyeget; ahhoz tíz oszlopot
és ezekhez tíz talpat.
13. A pitvarnak szélessége kelet felõl is
ötven sing.
14. És tizenöt sing szõnyeg legyen egyik
oldalról, ehhez három oszlop, ezekhez
pedig három talp.
15. A másik oldalról is tizenöt sing
szõnyeg, ehhez három oszlop és ezekhez
három talp.
16. A pitvar kapuján pedig húsz sing lepel
legyen, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû
és sodrott lenbõl, himzõmunkával;
négy oszloppal, ezekhez pedig négy talp.
17. A pitvar minden oszlopát ezüst átalkötõk
vegyék körül, horgaik ezüstbõl,
talpaik pedig rézbõl legyenek.
18. A pitvar hossza száz sing, és szélessége
ötven-ötven, magassága pedig öt
sing; leplei sodrott lenbõl, talpai pedig rézbõl
legyenek.
19. A hajlék minden edénye, az ahhoz
való mindennemû szolgálatban, és minden
szege, és a pitvarnak isminden szege
rézbõl legyen. Ezsdr. 9,8. Ésa. 33,20. Zak. 10,4.
A mécses
20. Te pedig parancsold meg az Izrael
fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat,
amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy
szünet nélkül égõ lámpát gyújthassanak.
3Móz. 24,2.
21. A gyülekezet sátorában a függönyön
kívül, amely a bizonyság elõtt van, készítsék
el azt Áron és az õ fiai, estétõl fogva
reggelig az Úr elõtt. Örök rendtartás
legyen ez az õ nemzetségüknél Izrael fiai
között. 3Móz. 24,9. 4Móz. 18,23. 19,21.
Szent ruházat a papoknak
28 Te pedig hívasd magadhoz a te
atyádfiát Áront, és az õ fiait õvele az
Izrael fiai közül, hogy papjaim legyenek:
Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Itamár,
Áronnak fiai. Zsolt. 118,3. Zsid. 5,4.
2. És csinálj szent ruhákat Áronnak, a te
atyádfiának, dicsõségére és ékességére.
3. És szólj minden bölcs szívûeknek,
akiket betöltöttem a bölcsesség szellemével,
hogy csinálják meg az Áron ruháit,
az õ felszentelésére, hogy papom legyen.
Ésa. 28,24--26.
A papiruha részei
4. Ezek pedig a ruhák, amelyeket készítsenek:
hósen, efód, palást, kockás köntös,
süveg és öv. És csináljanak szent ruhákat
Áronnak a te atyádfiának, és az õ fiainak,
hogy papjaim legyenek.
5. Vegyék hát õk elõ az aranyat, és a kék
és a bíborpiros és a karmazsinszínû fonalat
és a lenfonalat.
Az efód
6. És csinálják az efódot aranyból, kék
és bíborpiros, karmazsinszínû és sodrott
lenbõl, mestermunkával.
7. Két vállkötõ is legyen hozzá kapcsolva
a két végéhez, hogy összekapcsoltathassék.
8. Átkötõ öve pedig, amely rajta van,
ugyanolyan mívû és abból való legyen;
aranyból, kék és bíborpiros és karmazsinszínû,
és sodrott lenbõl. Ésa. 11,5. Jel. 1,13.
9. Annak utána végy két ónix-követ, és
mesd fel azokra az Izrael fiainak neveit.
10. Hatnak nevét az egyik kõre, a másik
hatnak nevét pedig a másik kõre, az õ
születésük szerint.
11. Kõmetszõ munkával, amint a pecsétet
metszik, úgy metszesd e két követ az
Izrael fiainak neveire; köröskörül arany
boglárokba csináld azokat.
12. És tedd e két követ az efód vállkötõire,
az Izrael fiaira való emlékeztetés kövei
gyanánt, hogy emlékeztetõül hordozza
Áron azoknak neveit az õ két vállán az Úr
elõtt. 1Móz. 9,12--17. Józs. 4,7. Zak. 6,14.
13. Csinálj annak okáért arany boglárokat,
14. És két láncot tiszta aranyból; fonatékosan
csináld azokat; sodrott mívûek
legyenek, és tedd rá a sodrott láncokat a
boglárokra.
A hósen
15. Azután csináld meg az ítéletnek hósenét
mestermunkával; úgy csináld mint
az efódot csináltad: aranyból, kék és bí-
90 MÓZES II. KÖNYVE 27. 28.
borpiros és karmazsinszínû, és sodrott
lenbõl csináld azt. rész 39,8.
16. Négyszögû legyen, kétrétû, egy
arasznyi hosszú és egy arasznyi széles.
17. És foglalj abba befoglalni való köveket;
négy sor követ, ilyen sorban: szárdiusz,
topáz és smaragd; ez az elsõ sor.
18. A második sor pedig: karbunkulus,
zafir és gyémánt.
19.Aharmadik sor: jácint, agát és ametiszt.
20. A negyedik sor: krizolit, ónix és jáspis;
arany boglárokba legyenek foglalva.
21. A kövek tehát az Izrael fiainak nevei
szerint legyenek, tizenkettõ legyen az õ
nevük szerint; mint a pecsét, úgy legyen
metszve, mindegyik a reá való névvel, a
tizenkét nemzetség szerint. Jel. 21,12.
22. A hósenre pedig csinálj fonatékos láncokat,
sodrott mívûeket, tiszta aranyból.
23. És csinálj a hósenre két arany karikát,
és tedd a két karikát a hósen két szegletére.
24. És a két arany fonatékot fûzd a
hósen két szegletén levõ karikákba.
25. A két fonatéknak két végét pedig
foglald a két boglárhoz, és tûzd az efódnak
vállkötõihez, annak elõrészére.
26. Csinálj még két arany karikát, és
tedd azokat a hósen két szegletére, azon
a szélén, amely befelé van az efód felõl.
27. És csinálj még két arany karikát, és
tedd azokat az efód két vállkötõjére alól,
annak elõrésze felõl egybefoglalásához
közel, az efód öve felett.
28. És csatolják a hósent az õ karikáinál
fogva az efód karikáihoz, kék zsinórral,
hogy az efód öve felett legyen, és el ne
váljék a hósen az efódtól.
29. Viselje Áron az Izrael fiainak neveit
az ítélet hósenén, az õ szíve felett, amikor
bemegy a szenthelyre, emlékeztetõül az Úr
elõtt szüntelen. Én. 8,6. Ésa. 49,15. Zsid. 9,24.
Az Urim és a Tummim helye
30. Azután tedd az ítéletnek hósenébe az
Urimot és Tummimot, hogy legyenek
azok az Áron szíve felett, amikor bemegy
azÚr eleibe, és hordozza Áron az Izrael fiainak
ítéletét az õ szívén az Úr színe elõtt
szüntelen. 5Móz. 33,8. Ezsdr. 2,33. Neh. 7,65.
A palást és a homlokdísz
31. És csináld az efód palástját egészen
kék lenbõl. 2Sám. 6,14. Hós. 3,4.
32. Közepén legyen nyílás a fejének; a
nyílásnak szegése legyen köröskörül,
takácsmunka, olyan legyen mint a páncél
nyílása, hogy el ne szakadjon.
33. Ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat,
kék és bíborpiros és karmazsinszínû
lenbõl, a peremére köröskörül, és
ezek közé arany csengettyûket is köröskörül.
34. Arany csengettyû, meg gránátalma,
arany csengettyû,meg gránátalma legyen
a palást peremén köröskörül.
35. És legyen az Áronon, amikor szolgál,
hogy hallassék annak csengése, amikor
bemegy a szenthelybe az Úr eleibe,
ésmikor kijön, hogy meg ne haljon.
36. Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és
mesd ki arra, mint a pecsétet metszik:
szentség az Úrnak. 1Krón. 16,29. Zsolt. 29,2.
93,5. Zak. 14,20. Zsid. 4,15. 7,26. 12,14.
37. És kösd azt kék zsinórra, hogy legyen
az a süvegen; a süvegnek elõrészén
legyen az.
38. És legyen az az Áronnak homlokán,
hogy Áron viselje a szent áldozatok körül
elkövetett vétket, amelyeket az Izrael fiai
mindenféle szent adományaikban szentelnek.
Legyen azért szüntelen a homlokán,
hogy kedvesekké tegye õket az Úr elõtt.
Ésa. 53,11. 56,7. Ján. 1,29. Zsid. 9,28. 1Pét. 2,24.
Egyéb papi ruhák
39. A lenköntöst pedig kockásan készítsd,
és a süveget lenbõl csináld, az övet
meg hímzõ munkával készítsd. rész 39,27.
40. Az Áron fiainak is csinálj köntösöket,
és csinálj nékik öveket is, meg süvegeket
is, dicsõségükre és ékességükre.
41. És öltöztesd fel azokba Áront a te
atyádfiát, és az õ fiait vele együtt, és kend
fel õket, iktasd be õket tisztjükbe, és szenteld
fel õket, hogy papjaimmá legyenek.
42. Csinálj nékik lábravalókat is gyolcsból,
hogy befödjék azoknakmezítelen testét,
és az ágyéktól a tomporig érjenek.
43. És legyenek azok Áronon és az õ
fiain, amikor bemennek a gyülekezet sáto-
MÓZES II. KÖNYVE 28. 91
rába, vagy amikor az oltárhoz járulnak,
a szenthelyen való szolgálattételre, hogy
bûnt ne vigyenek oda ésmeg ne haljanak.
Örökkévaló rendtartás ez Áronnak és az õ
magvának õutána. 4Móz. 18,22.
Áronnak és fiainak
pappá szentelése az Úr elõtt
29 Ez az, amit õvelük cselekedjél, az õ
felszentelésükre, hogy az én papjaim
legyenek: Végy egy tulkot, fiatal marhát,
és hiba nélkül való két kost. 3Móz. 8,2.
2. És kovásztalan kenyeret, és olajjal elegyített
kovásztalan kalácsokat, meg olajjal
kent kovásztalan lepényeket is; búzalisztlángból
készítsd azokat.
3. És tedd azokat egy kosárba, és vidd
fel azokat a kosárban, a tulokkal és a két
kossal együtt.
4. Áront pedig és az õ fiait állítsd a
gyülekezet sátorának ajtaja elé, és mosd
meg õket vízzel. 3Móz. 8,6. Zsid. 10,22.
5. És vedd a ruhákat, és öltöztesd fel
Áront a köntösbe, az efódhoz való palástba,
és az efódba, meg a hósenbe és övezd
fel õt az efód övével.
6. Tedd a süveget is fejére, és a szent
koronát tedd a süvegre.
7. És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az
õ fejére, így kend fel õt. 3Móz. 8,12. 10,7.
21,10. 4Móz. 35,25. Zsolt. 133,1. 2. Ésa. 61,1.
8. Fiait is állítsd elõ, és öltöztesd fel õket
a köntösökbe.
9. És övezd körül õket övvel, Áront és az
õ fiait, és tégy a fejükre süvegeket is, hogy
övék legyen a papság örök rendelés szerint.
Így iktasd be tisztükbe Áront és fiait.
3Móz. 8,22--35. Zsid. 7,28.
10. Azután állíttasd a tulkot a gyülekezet
sátora elé, és Áron és az õ fiai tegyék kezeiket
a tulok fejére.
11. És vágd le a tulkot az Úr elõtt a
gyülekezet sátorának ajtajánál.
12. Azután végy a tulok vérébõl, és
hintsd azt ujjaiddal az oltár szarvaira; a
többi vért pedig töltsdmind az oltár aljára.
13. És vedd a kövérébõl mindazt, ami a
belet fedi, és amájon lévõ hártyát, és a két
vesét a rajtuk lévõ kövérrel együtt, és füstölögtesd
el az oltáron.
14. A tulok húsát, bõrét és ganéját pedig
égesd el a táboron kívül: bûnért való áldozat
az. 3Móz. 4,11. 12. Zsid. 13,11.
15. Vedd az egyik kost is, és Áron és az
õ fiai tegyék kezeiket a kos fejére.
16. Azután vágd le a kost, és vedd annak
vérét, és hintsd azt az oltárra köröskörül.
Ésa. 53,6. Gal. 4,3--5.
17. A kost pedig vagdald tagjaira, és
mosd meg a belét és lábszárait, és tedd rá
tagjaira és fejére.
18. Azután füstölögtesd el az egész kost
az oltáron: égõáldozat az az Úrnak, kedves
illatú tûzáldozat az Úrnak. 1Móz. 8,21.
19. Vedd amásik kost is, és Áron és az õ
fiai tegyék kezeiket a kos fejére.
20. Azután vágd le a kost, és végy annak
vérébõl, és hintsd meg azzal Áron füle
cimpáját és az õ fiai jobb fülének cimpáját,
és az õ jobb kezük hüvelykét és jobb lábuk
hüvelykét; a többi vért pedig hintsd
az oltárra köröskörül.
21. Azután végy a vérbõl, mely az oltáron
van, és a kenetnek olajából, és hintsd
Áronra és az õ ruháira, s vele együtt az õ
fiaira és az õ fiainak ruháira, hogy szent
legyen õ és az õ ruhái, s vele együtt az õ
fiai és az õ fiainak ruhái. Zsid. 9,22.
22. Azután vedd a kosból a kövérét, a
farkát s a belet borító kövéret, meg a máj
hártyáját, meg a két veséjét a rajtuk levõ
kövérével, és a jobb lapockát; mert felavatási
kos ez.
23.Meg egy kenyeret és egy olajos kalácsot
és egy lepényt a kovásztalan kenyérnek
kosarából, mely az Úr elõtt van;
24. És rakd mindezeket az Áron kezeire
és az Áron fiainak kezeire, és lóbáltasd
meg azokat az Úr elõtt.
25. Azután vedd le azokat kezükrõl, és
füstölögtesd el az oltáron az égõáldozat
felett kedves illatul az Úr elõtt; az Úrnak
tûzáldozata az.
26. Vedd az Áron felavatási kosának
szegyét is, és lóbáld meg azt az Úr elõtt;
azután legyen az a te részed. Zsolt. 49,6.
27. Így szenteldmeg ameglóbált szegyet
és a felemelt lapockát, amelyet meglóbáltak
és amelyet felemeltek, Áronnak és
az õ fiainak felavatási kosából. 5Móz. 18,3.
92 MÓZES II. KÖNYVE 28. 29.
28. És legyen ez Áronnak és az õ fiainak
része örökké az Izrael fiaitól: mert felmutatott
adomány ez, és felmutatott
adomány legyen Izrael fiai részérõl az õ
hálaáldozataikból; az Úrnak felmutatott
adomány. 3Móz. 7,34. 10,15.
Az avatás maradandó
rendje Áron utódainak
29. A szent öltözetek pedig, amelyek az
Áronéi, legyenek õutána az õ fiaié, hogy
azokban kenettessenek fel, és azokban
állíttassanak tisztükbe.
30. Hét napon öltözzék azokba, aki az õ
fiai közül õutána pap lesz, aki bemenendõ
lesz a gyülekezet sátorába, hogy a szent
helyen szolgáljon.
31. A felavatási kost pedig vedd, és fõzd
meg annak húsát szent helyen.
32. És a kosnak húsát és a kenyeret,
mely a kosárban van, a gyülekezet sátorának
ajtajánál egye meg Áron és az õ fiai.
3Móz. 8,31.Mát. 12,4.
33. Õk egyék meg azokat, amik által az
engesztelés történt, hogy tisztükbe állíttassanak
és felszenteltessenek.De idegen
ne egyék azokból, mert szentek azok.
34. Ha pedig valami megmarad az avatási
húsból vagy a kenyérbõl reggelig,
tûzzel égesd meg a maradékot; meg ne
egyék, mert szent az.
35. Áronnal tehát és az õ fiaival akképpen
cselekedjél, amint megparancsoltam
néked; hét napon át állítsd õket tisztükbe.
36. És naponként készíts bûnáldozati
tulkot engesztelésül, és tisztítsd meg az
oltárt, mikor engesztelõ áldozatot végzel
rajta, és kend meg azt, hogy megszenteltessék.
Zsid. 10,11.
37. Hét napon tégy engesztelõ áldozatot
az oltáron; és szenteldmeg azt, hogy felette
igen szentséges legyen az oltár. Valami
illeti az oltárt, szent legyen. Mát. 23,19.
Az avatási engesztelõ áldozat
38. Ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron:
Esztendõs két bárányt mindennap
szüntelen. 1Krón. 16,40. Ezsdr. 3,3. Dán. 9,27.
39. Az egyik bárányt reggel áldozdmeg,
a másik bárányt pedig este áldozd meg.
40. És az egyik bárányhoz végy egy
tized lisztlángot, egy negyed hin sajtolt
olajjal vegyítve; italáldozatul pedig egy
negyed hin bort. 1Kir. 18,29. 2Kir. 16,15.
41. A másik bárányt estennen áldozd
meg, ugyanazzal az étel- és italáldozattal
készítsd azt, mint reggel; kedves illatul,
tûzáldozatul az Úrnak.
Ezsdr. 9,4. Zsolt. 141,2. Ezék. 4,3. 5. Dán. 9,21.
42. Szüntelen égõáldozat legyen az a ti
nemzetségeitek között a gyülekezet sátorának
ajtajánál az Úr elõtt, ahol megjelenek
néktek, hogy veled ott szóljak. Dán. 8,11.
43. Ott jelenek meg az Izrael fiainak, és
megszenteltetik az én dicsõségem által.
44. És megszentelem a gyülekezetnek
sátorát és az oltárt; Áront és az õ fiait is
megszentelem, hogy papjaim legyenek.
45. És az Izrael fiai között lakozom,
és nékik Istenük lészek.
3Móz. 26,12. Zak. 2,10. Ján. 14,17. 2Kor. 6,16.
46. És megtudják, hogy én, az Úr vagyok
az õ Istenük, aki kihoztam õket
Egyiptom földjérõl, hogy közöttük lakozhassam,
én, az Úr az õ Istenük.
Az illatáldozati oltár
30 Csinálj oltárt a füstölõ szerek füstölgésére
is, sittim-fából csináld azt.
2. Egy sing hosszú, egy sing széles,
négyszögû és két sing magas legyen,
ugyanabból legyenek szarvai is.
3. Borítsd be azt tiszta arannyal, a tetejét
és oldalait köröskörül, és szarvait is; arany
pártázatot is csinálj hozzá köröskörül.
4. Csinálj hozzá két arany karikát is, pártázata
alá a két oldalán, mindkét oldalára
csináld, hogy legyenek rúdtartókul, hogy
azokon hordozzák azt.
5. És a rudakat csináld sittim-fából, és
borítsd be azokat arannyal.
6. És tedd azt a függöny elé, amely a
bizonyság ládája mellett, a bizonyság
fedele elõtt van, ahol megjelenek néked.
7. Áron pedig füstölögtessen rajta minden
reggel jó illatú füstölõ szert; mikor a
mécseket rendbe szedi, akkor füstölögtesse
azt. 1Sám. 2,28. 1Krón. 23,13. Luk. 1,9.
8. És amikor Áron estennen felrakja a
mécseket, füstölögtesse azt. Szüntelen
MÓZES II. KÖNYVE 29. 30. 93
való illattétel legyen ez az Úr elõtt nemzetségrõl
nemzetségre.
9. Ne áldozzatok azon idegen füstölõszerekkel,
se égõáldozattal, se ételáldozattal;
italáldozatot se öntsetek reá.
10. És egyszer egy esztendõben engesztelést
végezzen Áron annak szarvainál
az engesztelõ napi áldozat vérébõl; egy
esztendõben egyszer végezzen engesztelést
azon, nemzetségrõl nemzetségre.
Szentségek szentsége ez az Úrnak.
Adó a szentély javára
11. Azután szóla az Úr Mózesnek,
mondván: 4Móz. 26,2. 2Sám. 24,2. 15. Zsolt. 49,7.
12.Mikor Izrael fiait fejenként számba
veszed, adja meg mindenki életének váltságát
az Úrnak az õmegszámláltatásakor,
hogy csapás ne legyen rajtuk az õ megszámláltatásuk
miatt. 1Tim. 2,6. 1Pét. 1,18.
13. Ezt adja mindaz, aki átesik a számláláson:
fél siklust a szent siklus szerint, egy
siklus húsz gera; a siklusnak fele áldozat
az Úrnak. 4Móz. 3,47. Ezék. 45,12.Mát. 17,24.
14.Mindaz, aki átesik a számláláson,
húszesztendõstõl fogva felfelé, adja meg
az áldozatot az Úrnak.
15. A gazdag ne adjon többet, és a szegény
ne adjon kevesebbet fél siklusnál,
amikor megadják az áldozatot az Úrnak
engesztelésül a ti életetekért. Csel. 10,34.
16. És szedd be az engesztelési pénzt
az Izrael fiaitól, és add azt a gyülekezet
sátorának szolgálatára, hogy az Izrael fiainak
emlékezetéül legyen az az Úr elõtt,
engesztelésül a ti életetekért.
Gal. 2,6. Ef. 6,9. 1Pét. 1,17.
A rézmedence
17. Azután szóla az Úr Mózesnek,
mondván: 1Kir. 7,38.
18. Csinálj rézmedencét, lábát is rézbõl,
mosakodásra; és tedd azt a gyülekezet sátora
közé és az oltár közé, és tölts bele vizet;
19. Hogy Áron és az õ fiai abból mossák
meg kezeiket és lábaikat. Ésa. 52,11.
20. Amikor a gyülekezet sátorába mennek,
mosakodjanak meg vízben, hogy
meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz
járulnak, hogy szolgáljanak és tûzáldozatot
füstölögtessenek az Úrnak. Zsid. 10,22.
21. Kezeiket is, lábaikat is mossák meg,
hogy meg ne haljanak. És örökkévaló
rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az õ
magvának nemzetségrõl nemzetségre.
A szent olaj
22. Ismét szóla azÚrMózesnekmondván:
23. Te pedig végy drága fûszereket, híg
mirhát ötszáz siklusért, jó illatú fahéjat fél
ennyit, kétszázötvenért, és illatos kalmust
is kétszázötvenért. Zsolt. 45,8. Én. 4,14.
24. Kásiát pedig ötszázért, a szent siklus
szerint, és egy hin faolajt. Jer. 6,20.
25. Csinálj abból szent kenetnek olaját,
elegyített kenetet, a kenetkészítõk mestersége
szerint. Legyen az szent kenõ olaj.
26. És kend meg azzal a gyülekezet
sátorát és a bizonyság ládáját. Zsolt. 89,20.
27. Az asztalt is és annak minden edényét,
a gyertyatartót és annak edényeit,
és a füstölõ oltárt. 3Móz. 8,10. 4Móz. 7,1.
28. Az egészenégõ áldozatnak oltárát is,
és annak minden edényét, a mosdómedencét
és annak lábát.
29. Így szenteldmeg azokat, hogy szentségek
szentségévé legyenek: Valami illeti
azokat, szent legyen.
30. Kend fel Áront is és az õ fiait is; így
szenteld fel õket papjaimmá. Zsolt. 133,2.
31. Az Izrael fiainak pedig így szólj:
Szent kenetnek olaja legyen ez nékem,
a ti nemzetségeiteknél is. 4Móz. 35,25.
32. Ember testét azzal meg ne kenjék,
se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint
ne csináljatok: szent az; szent legyen
elõttetek is.
33. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál,
vagy azzal idegent kenmeg, kitöröltessék
az õ népe közül. 1Móz. 17,14.
A füstölõszer
34.Monda ismét az ÚrMózesnek: Végy
fûszereket, csepegõ gyantát, ónixot, borostyánt,
e fûszereket és tiszta tömjént,
egyenlõ mértékkel.
35. És csinálj belõlük füstölõszert, a
fûszercsináló elegyítése szerint; tiszta és
szent legyen az.
36. És abból törj apróra, és tégy belõle a
bizonyság ládája elé a gyülekezet sátorá-
94 MÓZES II. KÖNYVE 30.
ban, ahol megjelenek néked. Szentségek
szentsége legyen ez elõttetek.
37. És a füstölõszer, amelyet készítesz,
az Úrnak szentelt legyen elõtted; annak
mértéke szerint magatoknak ne csináljatok.
38.Mindaz, aki hasonló füstölõt csinál
ehhez, hogy azt illatoztassa, irtassék ki az
õ népe közül.
A mesterek kijelölése
31 Szóla az Úr Mózesnek mondván:
2. Ímé, név szerint meghívtam
Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda
nemzetségébõl. rész 35,30. 1Krón. 2,20.
3. És betöltöttem õt Istennek Szellemével,
bölcsességgel, értelemmel és
tudománnyal minden mesterséghez.
1Kir. 7,14. Ésa. 28,26. 1Kor. 1,30. 3,16. 12,4--8.
4. Hogy tudjon kigondolni mindent, mit
aranyból, ezüstbõl, rézbõl kell csinálni.
5. És foglaló köveketmetszeni, fát faragni,
és mindenféle munkákat végezni.
6. És ímé Aholiábot is, Ahiszamáknak
fiát aDán nemzetségébõl,mellé adtam; és
adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet,
hogy elkészítsékmindazt, amit
néked megparancsoltam.
7. A gyülekezet sátorát, a bizonyság
ládáját, a fölibe való fedelet és a sátornak
minden edényét. rész 33,7.
8. Az asztalt és annak edényeit, a tiszta
gyertyatartót, és minden hozzávalót, és a
füstölõ oltárt.
9. Az egészenégõ áldozat oltárát és annak
minden edényét, a mosdómedencét
és annak lábát.
10. A szolgálathoz való ruhákat, Áron
papnak szent öltözeteit, és az õ fiainak
öltözeteit, a papi szolgálatra.
11. A kenetnek olaját, és a jó illatú füstölõszert
a szentséghez. Mindent úgy
csináljanak, amint néked parancsoltam.
A nyugalom napja
12. Azután szóla az Úr Mózesnek,
mondván: 3Móz. 19,3. 20,12. 26,2. Ezék. 44,24.
13. Te szólj az Izrael fiainak, mondván:
Az én szombatimat bizony megtartsátok;
mert jel az énközöttemés tiköztetek nemzetségrõl
nemzetségre, hogy megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr, aki titeket
megszentellek. Ezék. 20,12.
14. Megtartsátok azért a szombatot;
mert szent az tinéktek, aki azt megrontja,
halállal lakoljon. Mert valaki munkát
végez azon, írtassék ki az õ népe közül.
5Móz. 5,12. Neh. 9,14. Ésa. 56,6. 58,13.
15. Hat napon munkálkodjanak, a hetedik
nap pedig a nyugodalomnak szombatja
az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon
munkálkodik, megölettessék.
16.Megtartsák azért az Izrael fiai a
szombatot, megszentelvén a szombatot
nemzetségrõl nemzetségre, örök szövetségül.
17. Legyen közöttem és az Izrael fiai
között örök jel ez; mert hat napon teremtette
az Úr a mennyet és a földet, hetednapon
pedig megszûnt és megnyugodott.
1Móz. 1,31. Ezék. 20,12.
18.Mikor pedig elvégezte vele való beszédét
a Sínai hegyen, által adáMózesnek
a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt
kõtáblákat. 5Móz. 4,13. 5,22. 9,10. 2Kor. 3,3.
Áron aranyborjút készít
32 Mikor látá a nép, hogy Mózes késik
a hegyrõl leszállani, egybegyûlt
a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel,
csinálj nékünk isteneket, kik elõttünk járjanak;
mert nem tudjuk mint lõn dolga
ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket
Egyiptom földjébõl kihozott. Csel. 7,40.
2. Ésmonda nékik Áron: Szedjétek le az
aranyfüggõket, amelyek feleségeitek, fiaitok
és leányaitok fülein vannak, és hozzátok
hozzám. 5Móz. 9,12. Bír. 8,24.
3. Leszedé azért mind az egész nép az
aranyfüggõket füleirõl, és elvitték Áronhoz.
5Móz. 9,16. Bír. 17,3.
4. És elvevé kezükbõl, és alakítá azt
vésõvel; így csinála abból öntött borjút.
És szóltak: Ezek a te isteneid Izrael, akik
kihoztak téged Egyiptom földjérõl.
1Kir. 12,28. Neh. 9,18. Csel. 7,41. Róm. 1,23.
5.Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az
elõtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az
Úrnak ünnepe lesz! 2Kir. 10,20.
6. Felkelvén azért másnapon jó reggel,
áldozának égõáldozattal és hálaáldozattal
MÓZES II. KÖNYVE 30. 31. 32. 95
is; azután leüle a nép enni és inni; azután
felkelének játszani. 1Kor. 10,7.
7. Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj,
menj alá; mert megromlott a te néped,
amelyet kihoztál Egyiptom földjébõl.
8. Hamar letértek az útról, amelyet
parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek
maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak,
és azt mondják: Ezek a te isteneid
Izrael, akik téged kihoztak Egyiptomföldjébõl.
1Móz. 6,11. 5Móz. 4,16. 9,12. 32,5. Hós. 9,9.
9.Monda ismét az ÚrMózesnek: Látom
ezt a népet, bizony keménynyakú nép.
2Krón. 30,8. Ésa. 48,4. Csel. 7,51.
10. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen
fel haragom ellenük, és töröljem el
õket: Téged azonban nagy néppé teszlek.
11. De Mózes esedezék az Úrnak, az õ
Istenének színe elõtt, mondván: Miért
gerjedne Uram a Te haragod néped
ellen, amelyet nagy erõvel és hatalmas
kézzel hoztál ki Egyiptom földjérõl?
12.Miért mondanák az egyiptomiak,
mondván: Vesztükre vitte ki õket, hogy
elveszítse a hegyek között, és eltörölje
õket a föld színérõl? Múljék el a Te haragod
tüze, és hagyd abba azt a néped
ellen való veszedelmet.
13. Emlékezz meg Ábrahámról, Izsákról
és Izraelrõl, a Te szolgáidról, kiknek
megesküdtél Temagadra, mondván nékik:
Megsokasítom a ti magotokat mint
az égnek csillagait; és azt az egész földet,
amelyrõl szóltam, a ti magotoknak
adom, és örökségül bírják azt örökké.
1Móz. 15,18. 26,4. 28,13. Zsid. 6,13.
14. És abbanhagyá az Úr azt a veszedelmet,
melyet az Õ népére akart bocsátani.
Jer. 18,8. Hós. 11,8. Jóel 2,13. Jón. 3,10.
Mózes összetöri a kõtáblákat
15. Megfordula azért és megindula
Mózes a hegyrõl, kezében a bizonyság
két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák,
mind egy felõl,mindmás felõl beírva.
16. A táblák pedig Isten kezének csinálmányai
voltak, az írás is Isten írása volt,
kimetszve a táblákra. 5Móz. 9,10.
17. Józsué pedig hallván a nép rivalgását,
monda Mózesnek: harckiáltás van a
táborban.
18. Az pedig felele: Nem diadalmasoknak,
sem legyõzötteknek kiáltása ez,
éneklés hangját hallom én.
19. És mikor közeledett volna a táborhoz,
látá a borjút és a táncolást, és felgerjede
Mózesnek haragja, és elveté kezébõl
a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt.
20. Azután fogá a borjút, amelyet csináltak,
tûzben megégeté, és apróra töré mígnemporrá
lett, és a vízbe hintvén, itatá azt
az Izrael fiaival.
21. És monda Mózes Áronnak: Mit tett
néked e nép, hogy ilyen nagy bûnbe keverted?
22. Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram
haragja: ismered e népet, hogy gonosz.
1Móz. 20,9.
23.Mert azt mondták nékem: Csinálj
nékünk isteneket, akik elõttünk járjanak;
mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket
Egyiptom földjérõl kihozott, nem tudjuk
mint lõn dolga.
24. Én pedig felelék: Kinek van aranya?
Szedjétek le; és nékem ideadák, én pedig
a tûzbe vetettem, és e borjú formáltaték.
Ítélet a vétkes népen
25. És látván Mózes, hogy a nép megvadula,
mert Áron megvadította õket
ellenségeik csúfjára, 2Krón. 28,19.
26.Megálla Mózes a tábor kapujában,
és monda: aki az Úré, ide hozzám! És
gyûlének õhozzá mind a Lévi fiai.
27. És szóla nékik: Ezt mondja az Úr,
Izrael Istene: Kössön mindenitek kardot
az oldalára,menjetek által és vissza a táboron,
egyik kaputól amásik kapuig, és ki-ki
ölje meg az õ atyafiát, barátját és rokonságát.
5Móz. 33,9.
28. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde
szerint cselekedének, és elhulla azon a
napon a népbõlmintegy háromezer férfiú.
29. És mondá Mózes: Ma szenteljétek
kezeiteket az Úrnak, ki-ki az õ fia és atyafia
ellen, hogy áldása szálljon ma reátok.
Mózes könyörög a népért
30. És másnap monda Mózes a népnek:
Nagy bûnt követtetek el, most azért fel-
96 MÓZES II. KÖNYVE 32.
megyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek
a ti bûneiteknek. 2Sám. 16,12.
31.Megtére azért Mózes az Úrhoz, és
monda: Kérlek! Ez a nép nagy bûnt követett
el: mert aranyból csinált magának
isteneket. Ámós 5,15.
32. De most bocsásd meg bûnüket; ha
pedig nem: törölj ki engem a Te könyvedbõl,
amelyet írtál. Fil. 4,3. Jel. 3,5. 20,12. 22,19.
33. És monda az Úr Mózesnek: aki vétkezett
ellenem, azt törlöm ki az én könyvembõl.
34.Most azért eredj: vezesd a népet
ahová mondottam néked: Ímé, angyalom
megy elõtted; és az én látogatásomnapján
ezt az õ bûnüket is meglátogatom.
5Móz. 24,16. Ésa. 3,10. 11. 43,25. 63,9.
Jer. 32,18. Ezék. 18,19. Gal. 3,13. 1Ján. 1,9.
35. És megverte az Úr a népet ezért is,
amit cselekedtek a borjúval, melyet Áron
készített. 2Sám. 12,9. Róm. 2,5. 6.
Az Úr nem akar a nép között maradni
33 Szóla azután az Úr Mózesnek:
Eredj, menj fel innen, te és a nép,
amelyet kihoztál Egyiptom földjérõl, a
földre, amelyrõl megesküdtem Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak mondván:
A temagodnak adom azt. 1Móz. 12,7.
2. Bocsátok elõtted angyalt, és kiûzöma
kananeusokat, emoreusokat, hitteusokat,
perizeusokat, hivveusokat és jebuzeusokat:
3. A tejjel és mézzel folyó földre; de
én nem megyek fel köztetek, mert te
keménynyakú nép vagy, hogy meg ne
emésszelek az úton. 5Móz. 9,6.
4.Mikor meghallá a nép ezt a kemény
beszédet, gyászba borula, és senki nem
tevé fel az ékszereit. 2Sám. 19,24.
5.Megmondta az Úr Mózesnek: Mondd
meg az Izrael fiainak: Keménynyakú nép
vagy te, egy szempillantásban, ha közéd
mennék, megemésztenélek. Azért most
vesd le a te ékességeidet magadról, az
után meglátom mit cselekedjem veled.
6. És lerakták magukról az Izrael fiai az
õ ékességeiket, a Hóreb hegyétõl fogva.
7.Mózes pedig vevé a sátort, és felvoná
azt a táboron kívül, messze a tábortól, és
nevezé azt gyülekezet sátorának, és lõn,
hogymind aki az Urat keresi, ki kellmennie
a gyülekezet sátorához, a táboron kívül.
Az Úr színrõl színre beszél Mózessel
8. És lõn, hogy mikor Mózes kiméne a
sátorhoz, az egész nép felkele, és ki-ki
mind az õ sátorának ajtajában álla; nézvén
Mózes után míg a sátorba beméne.
9. És lõn, mikor Mózes beméne a sátorba,
hogy felhõoszlop szálla alá, ésmegálla
a sátor ajtajában, és beszéleMózessel.
10. És látá az egész nép, hogy a felhõoszlop
a sátornak ajtaján áll, és felkele
az egész nép, ésmindenkimeghajlék az õ
sátorának ajtajában. Zsolt. 99,7.
11. Az Úr pedig beszéle Mózessel színrõl
színre, amint szokott ember szólani
barátjával; és mikor Mózes a táborba viszszatére,
az õ szolgája az ifjú Józsué,Núnnak
fia, nemtávozék el a sátorból. 1Móz. 32,30.
Az Úr megmutatja dicsõségét
12. És monda Mózes az Úrnak: Lásd,
Te aztmondod nékem, vidd el ezt a népet,
de nem mutattad meg nékem kit küldesz
velem; pedig azt mondtad nékem: név
szerint ismerlek téged, és kedvet találtál
szemeim elõtt. Zsolt. 1,6. Jer. 1,5. Ján. 10,14.
13.Most azért ha kedvet találtam
szemeid elõtt, mutasd meg nékem a
Te utadat, hogy ismerjelek meg Téged,
hogy kedvet találhassak elõtted. És
gondold meg, hogy e nép a Te néped.
Zsolt. 25,4. 119,33.
14. És monda: Az én orcám menjen-é
veletek, hogy megnyugtassalak?
15.Monda néki Mózes: Ha a Te orcád
nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.
16.Mert mirõl ismerhetjük meg, hogy
én és a Te néped kedvet találtunk elõtted?
Nemarról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk
megkülönböztetve, én és a Te néped minden
néptõl, amely e földnek színén van.
17.Monda azért az ÚrMózesnek: Megteszem
ezt is, amit kívántál;mert kedvet
találtál szemeim elõtt, és név szerint
ismerlek téged. Zsolt. 147,20. Jak. 5,16.
18. És mondá Mózes: Kérlek, mutasd
meg nékem a Te dicsõségedet.
MÓZES II. KÖNYVE 32. 33. 97
19. És monda az Úr: Megmutatom
minden jóságomat, hogy elõtted menjen,
és kiáltom elõtted az Úr nevét: És
könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek,
akinek kegyelmezek. Róm. 4,1. 9,15.
20. Arcomat azonban, mondá, nem láthatod;
mert nem láthat engem ember,
élvén. 1Móz. 32,30. Bír. 13,22. Ésa. 6,5. Jel. 1,16.
21. És monda az Úr: Ímé, van hely énnálam;
állj a kõsziklára.
22. Ésmikor átmegy elõtted az én dicsõségem,
a kõszikla hasadékába állítlak téged,
és kezemmel betakarlak téged, míg
átvonulok. Zsolt. 91,1. 4. Ésa. 2,21.
23. Azután kezemet elveszem rólad, és
hátulról meglátsz engem, de orcámat
nem láthatod. Ján. 1,18. 1Tim. 6,16. 1Ján. 4,12.
Új kõtáblák
34 És monda az Úr Mózesnek: Vágj
két kõtáblát, hasonlókat az elõbbiekhez,
hogy írjam fel azokra azokat a szavakat,
amelyek az elõbbi táblákon voltak,
amelyeket széttörtél. 5Móz. 10,2. 4.
2. És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel
a Sínai hegyre, és állj ott elõmbe a hegy
tetején.
3.De senki veled fel ne jöjjön, és senki ne
mutatkozzék az egész hegyen; juhok és
barmok se legeljenek a hegy környékén.
4. Vágott azért két kõtáblát, az elõbbiekhez
hasonlókat, és felkelvén reggel, felméne
Mózes a Sínai hegyre, amint az Úr parancsolta
néki, és kezébe vevé a két kõtáblát.
5. Az Úr pedig leszálla felhõben, és ott álla
õvele, és nevén kiáltá az Urat:
6. És az Úr elvonula õelõtte és kiálta: Az
Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten,
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú
és igazságú. Neh. 9,17. Jóel 2,13. Róm. 2,4.
7. Aki irgalmasmarad ezeríziglen;megbocsát
hamisságot, vétket és bûnt: de
nem hagyja a bûnöst büntetlenül, megbünteti
az atyák álnokságát a fiakban, és a
fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.
5Móz. 23,5. Zsolt. 103,12. 109,17. 18. 28.
Ésa. 1,18. 43,25. Jer. 31,30. Ezék. 18,19--22.
Csel. 5,31. 26,18. Gal. 3,13. Ef. 1,7. 1Ján. 1,9. Jel. 1,5.
8. ÉsMózes nagy sietséggel földre borula,
és lehajtá fejét.
9. Ésmonda:Uram, ha elõtted kedvet találtam,
kérlek járjon azÚr velünk;mertkeménynyakú
nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek
és gonoszságunknak, és fogadj
minket örökségeddé. Zsolt. 94,14. Zak. 2,12.
Isten szövetsége hûséget követel
10. Õ pedig monda: Ímé, szövetséget
kötök; a te egész néped elõtt csodákat
teszek, amilyenek nem voltak az egész
földön, sem a népek között, és meglátja
az egész nép, amely között te vagy, az
Úrnak cselekedeteit; mert csodálatos
az, amit én cselekszem veled.
5Móz. 29,12. Ésa. 64,3.
11. Jegyezd meg magadnak amit ma
parancsolok néked. Ímé, kiûzömelõled az
emoreust, kananeust, hitteust, perizeust,
hivveust, jebuzeust. 5Móz. 12,28. Zsolt. 147,20.
12. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget
köss annak a földnek lakosaival,
amelybe bemégy, hogy botránkozásra ne
legyen közötted. Bír. 2,2.
13. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek
össze bálványaikat, és vágjátok ki
berkeiket. 2Kir. 18,4.
14.Mert nem szabad imádnod más
istent; mert az Úr, akinek neve féltõn
szeretõ, féltõn szeretõ Isten Õ.
rész 20,5. Ésa. 57,15.
15. Hogy valamiképpen szövetséget ne
köss annak a földnek lakosaival, hogy
amikor isteneiket követvén paráználkodnak,
és áldoznak az õ isteneiknek, ésmeghívnak
téged, egyél az õ áldozatukból.
16. És feleséget ne végy az õ leányaik
közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak
az õ leányaik isteneiket követvén,
a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az õ
isteneiket követvén. 4Móz. 25,1. 2. Ezsdr. 9,2.
17.Ne csináljmagadnak öntött isteneket.
Ünnepek évente az Úr elõtt
18. A kovásztalan kenyér ünnepét megtartsad:
hét nap egyél kovásztalan kenyeret,
amint megparancsoltam néked, az
Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban
jöttél ki Egyiptomból. rész 23,15.
19.Mindaz, ami az anyja méhét megnyitja,
enyém legyen, és minden hímbar-
98 MÓZES II. KÖNYVE 33. 34.
mod is, amely a te tehenednek vagy
juhodnak elsõ fajzása. Ezék. 44,30. Luk. 2,23.
20. De a szamárnak elsõ vemhét juhon
váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd
nyakát. Fiaid közül minden elsõszülöttet
megválts, és ne jöjjön üresen elõmbe
senki. 4Móz. 18,15. 2Sám. 24,24.
21. Hat napon munkálkodjál, a hetedik
napon pedig pihenj; szántás és aratás idején
is pihenj. 5Móz. 5,12. Luk. 13,14.
22. A hetek ünnepét ismegtartsd a búza
zsengének aratásakor; meg a betakarás
ünnepét is az esztendõ végén. rész 23,16.
23. Háromszor esztendõnként minden
férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izrael Ura
Istenének színe elõtt. 5Móz. 16,16.
24.Mert kiûzöm a népeket elõled, és kiszélesítem
határodat, és senki nem kívánja
meg a te földedet, mikor felmégy, hogy
a te Urad Istened elõtt megjelenj, esztendõnként
háromszor. 1Móz. 35,5. 5Móz. 7,1.
Józs. 24,8--13. Zsolt. 78,55. 80,8. Péld. 16,7.
25. Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász
mellett, és a húsvét ünnepének áldozatja
ne maradjon meg reggelig. rész 23,18.
26. Földed zsengéibõl az elsõt vidd
fel az Úrnak a te Istenednek házába.
Ne fõzz gödölyét az anyja tejében.
5Móz. 26,2. Neh. 10,35. Péld. 3,9.
27. És monda az Úr Mózesnek: Írd fel
ezeket a szavakat;mert ezeknek a szavaknak
értelme szerint kötöttem szövetséget
veled és Izraellel. 5Móz. 31,9. Ésa. 30,8.
28. És ott volt az Úrral negyven nap és
negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet
sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség
szavait, a tíz parancsolatot. 5Móz. 9,9. 18.
Mózes arca sugárzik Isten dicsõségétõl
29. És lõn, amikorMózes a Sínai hegyrõl
leszálla, a Mózes kezében volt a bizonyság
két táblája, mikor a hegyrõl leszálla,
Mózes nem tudta, hogy az õ orcájának
bõre sugárzik, mivelhogy Õvele szólott.
30. És amint Áron és az Izrael minden
fiai meglátták Mózest, hogy az õ orcájának
bõre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.
31.Mózes pedig megszólítá õket, és
Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzá
menének, és szóla velükMózes.
32. Azután az Izrael fiai is mind hozzá járulának,
és megparancsolá nékik mindazt,
amit az Úr mondott néki a Sínai hegyen.
33.Mikor pedig elvégezte Mózes velük
a beszédet, leplet tett orcájára. 2Kor. 3,13.
34. És mikor Mózes az Úr elébe méne,
hogy Õvele szóljon, levevé a leplet, míg
kijõne. Kijövén pedig, elmondá az Izrael
fiainak, ami parancsot kapott.
35. És az Izrael fiai láták a Mózes orcáját,
hogy sugárzik a Mózes orcájának bõre;
ésMózes a leplet ismét orcájára borítá,
mígnem beméne, hogy Õvele szóljon.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 8.A zsidóknak Egyiptomból való kijöveteléről 24-34.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »