Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A hetedik nap megszentelése
35 És egybegyûjtéMózes az Izrael fiainak
egész gyülekezetét, és monda
nékik: Ezek azok a dolgok, amelyeket
parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:
2. Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik
nap pedig szent legyen elõttetek, az
Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon
munkálkodik, megölettessék.
4Móz. 15,32. 5Móz. 5,12. Luk. 13,14.
3. Ne gerjesszetek tüzet a ti házaitokban
szombatnapon.
Adakozás a szent sátorra
4. És szóla Mózes az Izrael fiai egész
gyülekezetének, mondván: Ez az, amit az
Úr parancsolt, mondván:
5. Szedjetek magatok közt ajándékot
az Úrnak, mind, akinek szíve önként
hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak,
aranyat és ezüstöt és rezet. 2Kor. 9,7.
6. És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû,
és lenfonalat, és kecskeszõrt.
7. Veresre festett kosbõröket, és borzbõröket
és sittim-fát.
8. Világító olajat, aromákat a kenet olajához,
és fûszereket a füstöléshez.
9. Ónix köveket és foglalni való köveket
az efódhoz és a hósenhez.
10. És akik tiköztetek ahhoz értõk, jöjjenek
elõ, hogy csináljákmegmindazt, amit
az Úr parancsolt: 1Kir. 7,13. 14. Ésa. 28,26.
11. A hajlékot, annak sátorát és takaróját,
horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait
és talpait.
Csel. 7,44. 45. Zsid. 8,2. 5. 9,2. 11. Jel. 21,3.
MÓZES II. KÖNYVE 34. 35. 99
12. A ládát és annak rúdjait, a fedéllel
egybe, és a takaró függönyt.
13. Az asztalt és annak rúdjait, ésminden
edényét, és a szent kenyerekhez valókat.
14. A világító gyertyatartót és a hozzá
való eszközöket, mécseit, és világító olajt.
15. A füstölõ oltárt és rúdjait, a kenetnek
olaját, és a jó illatú füstölõt, a hajlék ajtajára
ajtótakarót. 1Sám. 2,28. Luk. 1,9.
16. Az egészenégõ áldozat oltárát, annak
réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit,
a mosdómedencét és annak lábát.
17. A pitvar szõnyegeit, oszlopait, talpait,
és a pitvar kapujának leplét.
18. A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és
azoknak köteleit.
19. A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban
való szolgálathoz, a szent ruhákat
Áron papnak, és az õ fiainak ruháit, a papi
szolgálatra.
20. Azután kiment az Izrael fiainak
egész gyülekezeteMózes elõl.
21. Eljött mindenki, akit a szíve indított,
és akinek a szelleme hajlandó volt, és hoztak
áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának
készítéséhez, és annak minden
szolgálatához és a szent ruhákhoz valókat.
22. És jöttek férfiak és asszonyok
együtt, mind, akit szíve indított, hoztak
kapcsokat, függõket, gyûrûket, karperecet,
mindenféle arany eszközöket; a férfiak
is,mind akik aranyból hoztak áldozatot
az Úrnak. Ezsdr. 7,27. 2Kor. 8,2. 9,7.
23. És minden ember, kinek amije volt,
hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínû,
és lenfonalat, kecskeszõrt, veresre
festett kosbõröket és borzbõröket.
24.Mindenki, aki ezüstöt vagy rezet
vihetett, felhozta azt áldozatul az Úrnak,
és akiknél sittim-fa találtaték a szolgálat
különbözõ szükségeire, felhozták azt.
25. Az asszonyok közül pedigmind, akik
ahhoz értettek, saját kezeikkel fontak, és
felvitték azt, amit fontak, a kék, és a bíborpiros,
és a karmazsinszínû, és a lenfonalat.
26. Azok az asszonyok pedig, akik ahhoz
értettek, fontak kecskeszõrt.
27. A fõemberek pedig hoztak ónix
köveket, foglalni való köveket az efódhoz
és a hósenhez.
28. Illatozó szert is és olajat, amécsbe és
a kenethez, és fûszereket a füstöléshez.
29.Minden férfi és asszony, akit szíve
önként indíta, hogy áldozzon az egész
munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes
által, hogy véghez vigyenek: mind önként
hoztak ajándékot az Úrnak az Izrael fiai.
Bésaléel és Aholiáb megbízatása
30. És monda Mózes az Izrael fiainak:
Ímé, az Úr név szerint hívta el Bésaléelt,
a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségébõl.
31. És betöltötte õt Istennek Szellemével,
bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal
minden mesterséghez:
1Móz. 41,38. Jób 32,8. Péld. 2,6.
32.Hogy tudjon kigondolnimindent amit
aranyból, ezüstbõl és rézbõl kell csinálni;
33. És foglalásra való köveket metszeni,
és fát faragni; és minden mesterséges
munkát végezni.
34. Azontúl alkalmatossá tette arra is,
hogy tanítson, mind õ, mind Aholiáb az
Ahiszamák fia, a Dán nemzetségébõl.
35. Betöltötte a szívüket bölcsességgel,
hogy tudjanak mindenféle faragó, és
kötõ, és hímzõ munkát készíteni, kék és
bíborpiros, karmazsinszínû és lenfonálból,
és takácsmunkát, akik készítenek
ilyenféle munkát és kigondolnak mestermûveket.
Péld. 2,10. Ésa. 28,26. Jak. 1,5.
Bõséggel hozott a nép ajándékot
36 Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a
bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcsességet
és értelmet adott, hogy meg tudják
csinálni a szent hajlék szolgálatához való
minden eszközöket: csinálják meg egészen
úgy, amint az Úr parancsolta. 3Móz. 4,6.
4Móz. 18,5. 1Kir. 6,16. Zsolt. 96,6. 134,2. 150,1.
Ésa. 63,18. JerSir. 1,10. 2,20. Ezék. 5,11. Zsid. 9,1. 2.
2. Elhívá azértMózes Bésaléelt, és Aholiábot,
és mindazokat a bölcs férfiakat,
akiknek elméjébe tudományt adott az Úr,
és mind akit szíve arra indíta, hogy járuljon
annak a munkának végrehajtásához.
3. És átvevék Mózestõl mindazt az ajándékot,
amit az Izrael fiai hoztak, a szent
hajlék felépítésének szolgálatára. Azontúl
100 MÓZES II. KÖNYVE 35. 36.
is minden reggel önkéntes ajándékot is
hoztak.
4. Eljövének azért mindazok a bölcsek,
kik a szent hajlék minden munkáján dolgoztak,
mindenki a maga munkájától,
amelyen dolgozott.
5. És ezt mondták Mózesnek: Többet
hord a nép ajándékba, mint amennyi kell
a munka elkészítésére, amelyet parancsolt
az Úr, hogy csináljunk. 2Kor. 8,2. 3.
6. Parancsola azért Mózes, és hírré tevék
a táborban: Se férfi, se asszony ezután
ne készítsen ajándékot a szent munkára.
És megszûnék a nép hordani.
7. És az egész munka elvégzésére elég
volt az adomány, még fölösleg is volt.
Elkészül a szent hajlék
8. És mind a bölcs szívû férfiak, kik
munkálkodának, készíték a hajlékot, tíz
kárpittal: sodrott lenbõl és kék, és bíborpiros
és karmazsinszínûbõl, kerubokkal,
mestermunkával készíték azokat. Jób 32,8.
Péld. 10,8. 15,14. 16,1. 18,15. 21,1. Ezék. 1,5--28.
9. Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc
sing, szélessége egy-egy kárpitnak négy
sing volt; egymértéke voltminden kárpitnak.
10. És öt kárpitot foglalának egybe, és
ismét a más öt kárpitot is egybefoglalák,
egyiket a másikkal.
11. És csinálának kék hurkokat az elsõ
kárpitnak szélére, amely szélrõl vala az
egybefoglalásban; hasonlót csinálának a
külsõ kárpit szélére, a másik egybefoglalásban
is.
12. Az egyik kárpiton ötven hurkot csinálának,
és ötven hurkot a másik kárpit
szélén is, amely a második egybefoglalásban
volt; a hurkokat egymás ellenébe.
13. Csinálának ötven arany horgocskát
is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal,
egyiket a másikkal, és eggyé
lõn a hajlék.
14. Csinálának kárpitokat kecskeszõrbõl
is, sátornak a hajlékra; tizenegy kárpitot
csinálának ilyent. rész 26,7.
15. Egy kárpit hossza harminc sing, és
egy kárpit szélessége négy sing; egymértéke
volt a tizenegy kárpitnak.
16. És egybefoglalák az öt kárpitot külön,
és a hat kárpitot külön.
17. Csinálának ötven hurkot is a kárpit
szélére, amely szélrõl vala az egybefoglalásban;
ötven hurkot csinálának a kárpit
szélére a másik egybefoglalásban is.
18. Csinálának ötven rézhorgocskát is
a sátor egybefoglalására, hogy eggyé legyen.
19. Csinálának takarót is a sátorra,
veresre festett kosbõrökbõl, és azon felül
egy takarót borzbõrökbõl. rész 26,14.
20. És megcsinálák a deszkákat is a
hajlékhoz sittim-fából, felállogatva.
4Móz. 25,1. 5Móz. 10,3. Józs. 2,1.
21. Tíz sing a deszkának hossza, másfél
sing pedig egy deszkának szélessége.
22. Egy deszkának két csapja volt, egyik
a másiknak megfelelõ; így csinálták a hajlék
összes deszkáit.
23. A deszkákat pedig így rendezék a
hajlékhoz: húsz deszkát déli oldalon, dél
felé.
24. És a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat
készítének; az egyik deszka alá két
talpat, a két csapja szerint, amásik deszka
alá is két talpat, az õ két csapja szerint.
25. A hajlék másik oldalául, az északi
oldalon, szintén húsz deszkát csinálának.
26. És negyven ezüsttalpat azok alá, két
talpat az egyik deszka alá, a másik deszka
alá is két talpat.
27. A hajlék napnyugati oldalául hat
deszkát csinálának.
28. A hajlék szegleteiül pedig a két oldalra,
két deszkát csinálának.
29. És alólról kezdve kettõsök voltak,
felül pedig egybe voltak foglalva egy karikával;
így cselekedének mind a kettõvel,
a két szegleten.
30. Nyolc deszka volt tehát, és azoknak
tizenhat ezüsttalpa, két-két talp egy-egy
deszka alatt.
31. Csinálának reteszrudakat is sittimfából,
ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
32. És öt reteszrudat a hajlék másik oldalának
deszkáihoz, és öt reteszrudat a
hajlék nyugati oldalának deszkáihoz
hátulról.
MÓZES II. KÖNYVE 36. 101
33. És megcsinálák a középsõ reteszrudat
is, hogy fusson a deszkák közepén,
végtõl-végig.
34. A deszkákat pedig arannyal boríták
be; a karikáikat aranyból csinálák, gyûrûk
gyanánt a reteszrudakhoz, és a reteszrudakat
is beboríták arannyal.
35.Megcsinálák a függönyt is, kék, és
bíborpiros, és karmazsinszínû, és sodrott
lenbõl, mestermunkával csinálák azt,
kerubokkal. rész 26,31.Mát. 27,51. Zsid. 6,19.
36. És csinálának ahhoz négy oszlopot
sittim-fából, és beboríták azokat arannyal,
horgaik aranyból; és öntének azokhoz
négy ezüsttalpat.
37. És csinálának a sátor nyílására leplet
kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû, és
sodrott lenbõl, hímzõmunkával.
38. És ahhoz öt oszlopot horgaikkal
együtt; és beboríták azoknak fejeit és átalkötõit
arannyal; öt talpuk pedig rézbõl
volt. 1Kir. 7,16. 2Krón. 4,12. Jer. 52,22.
A szövetség ládája
37 És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-
fából; harmadfél sing a hossza,
szélessége másfél sing, magassága is
másfél sing. rész 25,10.
2. És beborítá azt tiszta arannyal, mind
belül,mind kívül, és csinála reá arany pártázatot
köröskörül.
3. És önte annak négy arany karikát a
négy szegletére; egyik oldalára is kettõt,
másikra is kettõt.
4. Csinála rudakat is sittim-fából, és
beborítá azokat arannyal. 4Móz. 4,6.
5. És betolá a rudakat a láda oldalán levõ
karikákba, hogy a láda hordozható legyen.
6. Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél
sing a hossza,másfél sing a szélessége.
7. Csinála két kerubot is aranyból, vert
aranyból csinálá azokat, a fedél két végére.
8. Az egyik kerubot az egyik végére
innen, a másik kerubot a másik végére
onnan; a fedélbõl veré ki a kerubokat,
a két végére.
9. A kerubok pedig kiterjeszték szárnyaikat
felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet,
és orcáik egymással szembe voltak; a
fedél felé voltak a kerubok orcái. 1Kir. 6,23.
2Krón. 3,10. Zsolt. 80,1. Ezék. 1,5--28.
Ján. 1,51. Fil. 2,10. 1Tim. 3,16. Zsid. 1,14. 1Pét. 1,12.
A szent kenyerek asztala
10.Megcsinálá az asztalt is sittim-fából:
két sing a hossza, a szélessége egy sing,
magassága másfél sing. Mal. 1,7. 12.
11. És beborítá azt tiszta arannyal, és
csinála reá köröskörül arany pártázatot.
12. Csinála egy tenyérnyi széles keretet
is köröskörül; és a kerethez csinála arany
pártázatot köröskörül.
13. Azután önte hozzá négy arany karikát,
és a karikákat ráilleszté a négy láb
négy szegletére.
14. A karikák a keret mellett voltak rúdtartókul,
hogy az asztalt hordozhassák.
15.Megcsinálá a rudakat is sittimfából,
és azokat beborítá arannyal, hogy hordozhassák
az asztalt.
16.Megcsinálá az asztalra való edényeket
is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit,
amelyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta
aranyból.
A gyergyatartó
17.Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta
aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót;
szára, ága, csészéi, gombjai és virágai
õ magából voltak. Ján. 5,35. Jel. 1,20.
18. És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik
oldalról is három gyertyatartó-ág, másik
oldalról is három gyertyatartó-ág.
19. Hárommandulavirág formájú csésze
volt az egyik ágon, gombbal és virággal;
így a másik ágon is három mandulavirág
formájú csésze volt gombbal és virággal;
így volt mind a hat ágon, amelyek kijövének
a gyertyatartóból.
20. A gyertyatartón pedig négy mandulavirág
formájú csésze volt, gombjaikkal
és virágaikkal. 4Móz. 17,8. Jer. 1,11.
21. És gomb volt a két ág alatt õmagából,
és gomb volt a két ág alatt õmagából,
és gomb volt a két ág alatt õmagából, a hat
ág szerint, amely belõle jöve ki.
22. Gombjaik és ágaik belõle voltak; az
egész egy vertmunka volt, tiszta aranyból.
102 MÓZES II. KÖNYVE 36. 37.
23. És megcsinálá hét mécsét is, és
azoknak hamvvevõit és hamutartóit, tiszta
aranyból. Jel. 1,20. 4,5.
24. Egy talentum tiszta aranyból csinálá
azt, meg hozzá tartozó eszközeit is mind.
Az illatáldozati oltár
25.Megcsinálá a füstölõ oltárt is sittimfából;
hossza egy sing, szélessége is egy
sing, négyszögû; magassága pedig két
sing; õmagából voltak szarvai.
1Kir. 9,25. Ésa. 60,6.Mal. 1,11. Jel. 8,3.
26. És beborítá azt tiszta arannyal, tetejét
és oldalait köröskörül, és a szarvait is;
és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.
27. És két arany karikát csinála hozzá,
a pártázata alá, a két oldalán, mindkét
oldalára, hogy legyenek rúdtartókul,
hogy azokon hordozhassák azt.
28. A rudakat is sittim-fából csinálámeg,
és azokat is beborítá arannyal.
29. A szent kenetnek olaját is megcsinálá,
és a tiszta fûszerekbõl való füstölõt a
kenetkészítõ mestersége szerint.
Az egészenégõ áldozat oltára
38 És megcsinálá azután az egészenégõ
áldozat oltárát sittim-fából; öt
sing a hossza, öt sing a szélessége; négyszögû
és három sing magas. 2Krón. 29,23.
Zsolt. 51,15--19. Ésa. 61,8. Ezék. 46,2. 13. Zsid. 9,14.
2. És csinála hozzá szarvakat is, a négy
szegletére; õmagából voltak a szarvai, és
beborítá azt rézzel.
3. Azután minden edényét is megcsinálá:
a fazekakat, a lapátokat, a medencéket,
a villákat és a szenes serpenyõket; minden
edényeit rézbõl csinálá. 1Kir. 7,45.
4. Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt
is rézbõl, annak párkányzata alá, alulról a
közepéig.
5. Önte négy karikát is a rézrostélynak
négy szegletére, rúdtartókul.
6. A rudakat sittim-fából csinálá meg, és
rézzel borítá be.
7. És a rudakat betolá az oltár oldalain
levõ karikákba, hogy azokon hordozhassák
azt; deszkákból, üresre csinálá azt.
A rézmedence
8.Megcsinálá a mosdómedencét is rézbõl,
és annak lábát is rézbõl, a szolgálattevõ
asszonyok tükreibõl, akik a gyülekezet
sátorának nyílása elõtt szolgáltak.2Kir. 16,17.
2Krón. 4,2. Zsolt. 26,6. Ezék. 36,25. Zak. 13,1.
2Kor. 7,1. Zsid. 10,22. 1Ján. 5,6.
A szent hajlék udvara
9. A pitvart is megcsinálá dél felõl; a déli
oldalon a pitvar szõnyege száz singnyi volt
sodrott lenbõl. Zsolt. 84,2. 10. 92,13.
10. Azoknak húsz oszlopa, és húsz talpa
rézbõl volt; az oszlopok horgai, és azoknak
általkötõi ezüstbõl.
11. Észak felõl is száz singnyi. Azoknak
húsz oszlopa és húsz talpa rézbõl; az oszlopok
horgai és általkötõi ezüstbõl voltak.
12. Napnyugat felõl pedig ötven sing
szõnyeg volt. Azoknak tíz oszlopa és tíz
talpa; az oszlopok horgai és általkötõi
ezüstbõl voltak.
13. A napkeleti oldalon is ötven singnyi.
14. Egy felõl tizenöt sing szõnyeg volt;
három oszlopa és azoknak három talpa.
15. És a másik felõl is: a pitvar kapujától
jobbra is, balra is tizenöt sing szõnyeg, és
azoknak három oszlopa, három talpa.
16. A pitvarnakminden szõnyege köröskörül
sodrott lenbõl volt.
17. Az oszlopok talpai rézbõl, az oszlopok
horgai és általkötõi pedig ezüstbõl voltak,
azoknak fejei ezüsttel beborítva. A pitvar
oszlopait is mind ezüst általkötõk övezték.
18. A pitvar kapujának leple hímzõmunka
volt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû,
és sodrott lenbõl; hossza húsz sing
volt, magassága pedig szélességében öt
sing, a pitvar szõnyegeinek megfelelõleg.
19. Azoknak négy oszlopa és négy talpa
rézbõl, horgai ezüstbõl voltak; fejeiknek
borítása, és általkötõik is ezüstbõl.
20. A hajléknak és a pitvarnak szegei
pedig köröskörül mind rézbõl voltak.
A felhasznált arany, ezüst és réz
21. Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának
részei, amint megszámláltattak a
Mózes meghagyásából, a léviták szolgálatára,
Itamár, az Áron pap fia által.
MÓZES II. KÖNYVE 37. 38. 103
22. Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia
a Júda nemzetségébõl csinálta mindazt,
amit az Úr parancsoltMózesnek.
23. És vele együtt Aholiáb, Ahiszamák fia,
Dán nemzetségébõl aki mester volt a faragásban,
a kötõ és hímzõmunkában, kék és
bíborpiros és karmazsinszínû, és lenfonállal.
24.Mindaz az arany, amely amunkára, a
szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték,
ez az áldozati arany: huszonkilenc
tálentum, és hétszázharminc siklus volt,
a szent siklus szerint. 4Móz. 3,47. 18,16.
25. Az ezüst pedig, a gyülekezet megszámlált
tagjaitól, száz tálentum, és ezerhétszázhetvenöt
siklus, a szent siklus
szerint.
26. Fejenként egy beka, vagyis fél siklus,
a szent siklus szerint,mindenkitõl, aki
átesett a megszámláltatáson, húszesztendõstõl
fölfelé, akik hatszázháromezren
és ötszázötvenen voltak. 4Móz. 1,46.
27. A száz tálentum ezüstbõl megönték
a szent helyhez való talpakat, és a függöny
oszlopainak talpait; száz talpat száz tálentumból,
egy tálentumból egy talpat.
28. Az ezerhétszázhetvenöt siklusból
csinálák az oszlopok horgait, és beboríták
azoknak fejeit, és általfogák azokat.
29. Az áldozati réz pedig hetven tálentum,
és kétezer-négyszáz siklus volt.
30. Abból csinálák a talpakat a gyülekezet
sátorának nyílásához, és a réz oltárt,
az ahhoz való réz rostélyt, és az oltárnak
minden edényeit. 2Krón. 3,9. Ezsdr. 9,8.
31. A pitvar talpait is köröskörül, és a
pitvar kapujához való talpakat, meg a
hajlék összes szegeit, és a pitvar összes
szegeit köröskörül. Ésa. 22,23. Ef. 2,21. 22.
A papi ruhák
39 A kék és bíborpiros és karmazsinszínû
fonálból pedig csinálának
szolgálati ruhákat a szenthelyen való szolgálatra.
Áronnak is úgy készíték a szent
ruhákat, amint az Úr parancsolta Mózesnek.
rész 31,10. Zsolt. 93,5. Ezék. 43,12.
Az efód
2. Az efódot csinálák aranyból, kék és
bíborpiros és karmazsinszínû, és sodrott
lenbõl. rész 28,6. 3Móz. 8,7.
3. Aranyból vékony lapokat verének, és
azokat fonalakkámetélék, hogy feldolgozzák
a kék és a bíborpiros és a karmazsinszínû
és a lenfonál közé,mestermunkával.
4. Csinálának hozzá összekötött vállkötõket:
a két végükön kapcsolák össze.
5. Az átkötõ öv is, amely rajta volt, abból
való, ugyanolyan mívû volt, mint az efód:
aranyból, kék és bíborpiros és karmazsinszínû,
és sodrott lenbõl, amint az Úr
parancsoltaMózesnek. Ésa. 11,5. Jel. 1,13.
6.Megcsinálák azután az ónix köveket
is, arany boglárokba foglalva, kimetszve
pecsétmetszés módjára, az Izrael fiainak
neveire. Jób 28,16. Ésa. 49,16. Jel. 2,17.
7. És rátették azokat az efód vállkötõire,
Izrael fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt,
amint az Úr parancsoltaMózesnek.
A hósen
8.Megcsinálák a hósent is mestermunkával,
mint az efódot, aranyból, kék és
bíborpiros és karmazsinszínû és sodrott
lenbõl. rész 28,15. Ésa. 59,17.
9. Négyszögû volt a hósen, és kétrétûre
készíték azt; egy arasz volt a hossza, egy
arasz a szélessége is két rétben.
10. És négy sor követ foglalának abba,
ilyen sorban: szárdiusz, topáz, smaragd;
az elsõ sor.
11. Amásodik sor: karbunkulus, zafir és
gyémánt.
12. A harmadik sor: jácint, agát és ametiszt.
13. A negyedik sor: krizolit, ónix és
jáspis, amelyek mind arany boglárokba
foglaltattak a maguk helyén.
14. A kövek pedig Izrael fiainak nevei
szerint voltak, tizenkettõ volt az õ nevük
szerint, és pecsét módjára metszve, mindegyik
a reá való névvel, a tizenkét nemzetség
szerint.
15. És csinálának a hósenre sodrott
mívû fonatékot is tiszta aranyból.
16. Azután csinálának két arany boglárt,
és két arany karikát; és a két arany karikát
rátevék a hósen két szegletére.
17. A két arany fonatékot pedig a hósen
két szegletén lévõ két karikába fûzték.
104 MÓZES II. KÖNYVE 38. 39.
18. És a két fonaték másik két végét
odafoglalák a két boglárhoz, és azokat
az efód vállkötõihez tûzék, annak elõrészére.
19. Csinálának más két arany karikát is,
és odatevék azokat a hósen két szegletére,
azon a szélén, amely befelé volt az
efód felõl.
20. És csinálánakmég két arany karikát,
és azokat az efód két vállkötõjére tevék,
alól, annak elõrésze felõl, az összefoglalás
mellett, az efód övén felül.
21. És a hósent az õ karikáinál fogva
odacsatolák az efód karikáihoz, kék zsinórral,
hogy az efódnak öve felett legyen,
és el ne váljék a hósen az efódtól; amint
az Úr parancsoltaMózesnek.
A palást és a homlokdísz
22. És megcsinálák az efód palástját
takácsmunkával, egészen kék lenbõl.
23. És a palást közepén levõ nyílás
olyan volt, mint a páncélnak nyílása;
szegése volt a nyílásnak köröskörül,
hogy el ne szakadjon.
24. És a palást alsó peremére csinálának
gránátalmákat, kék, és bíborpiros,
és karmazsinszínû sodrott fonálból.
25. Csinálának csengettyûket is tiszta
aranyból, és tevék a csengettyûket a
gránátalmák közé, a palást peremére
köröskörül a gránátalmák közé.
26. Csengettyû meg gránátalma, csengettyû
meg gránátalma a palást peremén
köröskörül, hogy abban szolgáljanak,
amint az Úr parancsolta Mózesnek.
27.Megcsinálák a len köntösöket is
takácsmunkával, Áronnak és az õ fiainak.
28. A len süveget is, a süveg ékességeit
is lenbõl, és a gyolcs lábravalókat sodrott
lenbõl. Ezék. 44,18.
29. Az övet is sodrott lenbõl, és kék,
bíborpiros és karmazsinszínû fonálból
hímzõmunkával, amint az Úr parancsolta
Mózesnek.
30. A szent koronához való lapot ismegcsinálák
tiszta aranyból, és felírák rá a
pecsétmetszõ módjára: Szentség az Úrnak.
Zsolt. 93,5. Ésa. 23,18. Zak. 14,20.
31. És kötének reá kék zsinórt, hogy
felkössék azzal a süvegre, amint az Úr parancsolta
Mózesnek.
Mózes megszemléli a kész munkát
32. Így végezteték el a gyülekezet sátora
hajlékának egészmunkája; és az Izrael fiai
egészen úgy csinálák, amint az Úr parancsoltaMózesnek,
úgy csinálák. Zsid. 9,1--28.
33. És vitték a hajlékot Mózeshez: a
sátort és annakminden eszközét, horgait,
deszkáit, reteszrudait, oszlopait, és talpait.
34. Averesre festett kosbõrökbõl készült
takarót is, és a borzbõrökbõl készült takarót,
és a takarófüggönyt.
35. A bizonyság ládáját, annak rúdjait,
és a fedelet.
36. Az asztalt és annak minden edényét,
és a szent kenyeret.
37. A tiszta gyertyatartót: annak mécseit,
a felszereléshez való mécseket s minden
hozzávalót, a világító olajjal együtt.
Mát. 5,14. Fil. 2,15. Jel. 1,13--20.
38. Az arany oltárt, a kenetnek olaját, a
fûszerekbõl való füstölõt, és a sátor nyílására
való leplet.
39. A réz oltárt és annak réz rostélyát,
rúdjait és minden edényeit, a mosdómedencét
és annak lábát. 1Kir. 8,64.
40. A pitvar szõnyegeit, oszlopait, talpait:
és a pitvar kapujára való leplet, annak köteleit,
szegeit, és a hajlék szolgálatára való
minden eszközt a gyülekezet sátoránál.
41. A szolgálati ruhákat, a szenthelyen
való szolgálatra, a szent ruhákat Áron papnak,
és fiainak ruháit a papi tisztre.
42. Amint parancsolta az Úr Mózesnek,
egészen úgy csinálának az Izrael fiai minden
munkát. 1Móz. 14,19.
43. És megtekinte Mózes minden munkát,
és ímé elkészíték azt, úgy készíték el,
amint az Úr parancsolta, és megáldá õket
Mózes. Józs. 22,6. 2Sám. 6,18. 1Kir. 8,14.
A kijelentés sátra
és a papok felszentelése
40 Szóla az ÚrMózesnek, mondván:
2. Az elsõ hónapban, a hónap elsõ
napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának
hajlékát. Csel. 7,44. Zsid. 8,2--5. 9,2. 11. Jel. 21,3.
MÓZES II. KÖNYVE 39. 40. 105
3. És tedd oda a bizonyság ládáját, és
fedd be a ládát a fedéllel.
4. Azután vidd be az asztalt, és hozd azt
rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót
is, és gyújtsd meg annak mécseit.
rész 26,35. 3Móz. 24,5. 6.
5. És helyeztesd a füstölõ áldozat arany
oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a
leplet a hajlék nyílására. Zsid. 9,24. 10,19--22.
6. Azután helyeztesd az egészenégõ
áldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának
nyílása elé.
7. A mosdómedencét pedig helyeztesd
a gyülekezet sátora közé és az oltár közé,
és önts belé vizet.
8. Azután állítsd fel köröskörül a pitvart,
és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
9. Azután vedd a kenetnek olaját, és
kend meg a hajlékot és mindazt ami benne
van: így szenteld meg azt, és minden
edényét, hogy szent legyen.
10. Kend meg az egészenégõ áldozat
oltárát is és annak minden edényét; így
szenteld meg az oltárt, hogy az oltár
legyen szentséges. rész 30,28.
11. A mosdómedencét és lábát is kend
meg; így szenteld meg azt.
12. Azután állítsd Áront és az õ fiait a
gyülekezet sátorának nyílásához, ésmosd
meg õket vízzel.
13. És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba,
és kend fel õt; így szenteld fel, és
legyen papom. Zsolt. 133,2.
14. Fiait is állítsd elõ és öltöztesd fel õket
köntösökbe;
15. És kend fel õket, amint az õ atyjukat
felkenéd, hogy legyenek papjaim, és
lészen az õ megkenetésük nékik örökös
papság, az õ nemzetségükben. 4Móz. 25,13.
Zsid. 7,11. 23. 1Pét. 2,5. 9. Jel. 1,6.
16. És egészen úgy cselekedék Mózes,
amint azÚr parancsolta néki, úgy cselekedék.
A szent hajlék felállítása
17. Lõn azért amásodik év elsõ hónapjában,
a hónap elsõ napján, hogy felállíták
a hajlékot. 4Móz. 7,1.
18.Mózes tehát felállítá a hajlékot, és
letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá,
beilleszté a reteszrudakat, és felállítá
annak oszlopait.
19. Azután kifeszíté a hajlékra a sátort,
és a sátor takaróját is reá teríté felülrõl,
amint parancsolta az ÚrMózesnek.
Isten szövetségének ládája
20. És vevé és betevé a bizonyságot is
a ládába, a rudakat pedig a ládára tevé, és
a ládára felül helyezteté a fedelet.
21. Azután bevitte a ládát a hajlékba, és
feltette a takaró függönyt, és elfedezé a
bizonyság ládáját, amint az Úr parancsolta
Mózesnek. Zsolt. 78,5. Ésa. 8,20.
Isten tiszteletének
eszközei a helyükre kerülnek
22. Az asztalt is bevitte a gyülekezet
sátorába, a hajléknak északi oldalába, a
függönyön kívül.
23. És rakott arra kenyereket sorban az
Úr elõtt, amint az Úr parancsolta Mózesnek.
rész 25,30.
24. És a gyertyatartót helyezteté a
gyülekezet sátorába az asztal ellenébe,
a hajléknak déli oldalán.
25. És meggyújtá a mécseket az Úr
elõtt, amint az Úr parancsoltaMózesnek.
26. Az arany oltárt pedig helyezteté a
gyülekezet sátorába a függöny elébe.
27. És füstölögtete rajta fûszerekbõl való
füstölõt, amint az Úr parancsolta Mózesnek.
28. A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
29. Az egészenégõ áldozat oltárát pedig
helyezteté a gyülekezet sátora hajlékának
nyílása elé, és áldozék azon egészenégõ
áldozattal és ételáldozattal, amint parancsolta
az ÚrMózesnek.
30. A mosdómedencét pedig helyezteté
a gyülekezet sátora közé és az oltár közé,
és önte abba vizet a mosdásra.
31. És megmosák abból Mózes és Áron
és az õ fiai kezeiket és lábaikat.
32.Mikor a gyülekezet sátorába menének,
és az oltárhoz járulának, megmosdának,
amint az Úr parancsoltaMózesnek.
33. Azután felállítá a pitvart a hajlék és
az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé
a leplet. Így végezé elMózes a munkát.
106 MÓZES II. KÖNYVE 40.

Az Úr dicsõsége
betölti a kijelentés sátrát
34. És a felhõ befedezé a gyülekezet
sátorát, és az Úrnak dicsõsége betölté
a hajlékot. 3Móz. 16,2. 4Móz. 9,15.
Ezék. 43,4. Agg. 2,7. 9. Jel. 15,8.
35. És Mózes nem mehete be a gyülekezet
sátorába, mert a felhõ rajta
nyugovék, és az Úrnak dicsõsége tölté
be a hajlékot. 1Kir. 8,11.
36. És mikor a felhõ felszállt a hajlékról,
az Izrael fiai elindulának; így lõn egész
utazásuk alatt. 4Móz. 10,11.
37. Ha pedig a felhõ nem szálla fel, õk
semindulának el,míg csak fel nemszálla.
4Móz. 9,19--22.
38.Mert az Úrnak felhõje volt a hajlékon
nappal, éjjel pedig tûz volt azon, az
Izrael egész háznépének láttára, egész
utazásuk alatt. rész 13,21.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 9.A zsidóknak Egyiptomból való kijöveteléről 35-40.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »