Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A tiszta és tisztátalan
állatok megkülönböztetése
11 Szóla ismét az Úr Mózesnek és
Áronnak, mondván nékik:
2. Szóljatok Izrael fiainak, mondván:
Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek
minden barmok közül, amelyek
vannak e földön: Csel. 10,12.
3.Mindazt, aminek hasadt a körme,
és egészen ketté hasadt körme van, és
kérõdzõ a barmok közt, megehetitek.
4. De a kérõdzõk és a hasadt körmûek
közül ne egyétek meg ezeket: A tevét,
mert az kérõdzõ ugyan, de nincs hasadt
körme; tisztátalan ez néktek. 5Móz. 14,7.
5. A hörcsögöt, mert kérõdzõ ugyan, de
nemhasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
Zsolt. 104,18.
6. A nyulat, mert kérõdzõ ugyan, de
nemhasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
7. A disznót, mert hasadt körmû ugyan
és egészen ketté hasadt körme van, de
nem kérõdzik; tisztátalan ez néktek.
8. Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestüket
se illessétek; tisztátalanok ezek
néktek. Ésa. 52,11. Csel. 10,14. 15. 15,29.
Róm. 14,14. Kol. 2,16. 21. Zsid. 9,10.
9.Mindazokból, amelyek a vizekben
élnek, ezeket ehetitek meg: aminek úszószárnya
és pikkelye van a vizekben, tengerekben
és folyóvizekben, azokat mind
egyétek meg. 5Móz. 14,9. 10.
10. Aminek pedig nincsen úszószárnya
és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben,
legyen az akármely vízben nyüzsgõ,
és akármely vízben élõ állat;mind utálatos
az néktek.
11. De legyenek is utálatosak néktek;
azoknak húsából ne egyetek, és holttestüket
is utáljátok.
12. Aminek nincs úszószárnya és pikkelye
a vizekben, mind utálatos az néktek.
13. A szárnyas állatok közül pedig ezeket
utáljátok; meg ne egyétek, utálatosak
ezek: a sas, a saskeselyû és a halászó sas.
14. A sólyom és a héja az õ nemével.
15.Minden holló az õ nemével.
MÓZES III. KÖNYVE 10. 11. 117
16. A strucc, a bagoly, a kakukk és a
karvaly az õ nemével.
17. A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.
18. A bölömbika, a pelikán és a gém.
19. Az eszterág és a szarka az õ nemével,
a büdösbanka és a denevér.
20.Minden szárnyas féreg, amely négy
lábon jár, utálatos néktek.
21. Csak azt ehetitek meg a négylábú
szárnyas férgek közül, amelynek lábain
felül szökõszárai vannak, hogy szökdécselhessen
azokkal a földön.
22. Ezeket egyétek meg azok közül: a
vándorsáskát az õ nemével, a kövisáskát
az õ nemével, a szöcskét az õ nemével és
a marokkói sáskát az õ nemével.
23.Minden egyéb négylábú szárnyas
féreg pedig utálatos legyen néktek.
24. És ezekkel tisztátalanokká teszitek
magatokat; mindaz, aki illeti holttestüket,
tisztátalan legyen estvéig.
25.Mindaz pedig, aki hordozza azoknak
holttestét, mossa meg az õ ruháit, és tisztátalan
legyen estvéig.
26.Minden barom, amelynek hasadt a
körme, de nincs egészen ketté hasadva,
és nem kérõdzik, tisztátalan legyen néktek;
valaki illeti azt, tisztátalan legyen.
27.Minden állat, amely a négylábúak
között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek;
mindaz, aki azoknak holttestét illeti,
tisztátalan legyen estvéig.
28. Aki pedig hordozza azoknak holttestét,
mossa meg az õ ruháit, és tisztátalan
legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek.
29. A földön csúszómászó állatok között
pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét,
az egér és a gyík az õ nemével.
30. A sündisznó, a kaméleon, a tarka
gyík, a csiga és a vakondok.
31. Ezek tisztátalanok néktek minden
csúszómászó között; valaki illeti ezeket
holtuk után, tisztátalan legyen estvéig.
32. És minden, amire ezek közül holtuk
után esik valamelyik, tisztátalan legyen;
akármely faedény, akár ruha, vagy bõr,
vagy zsák; akármely eszköz, amivel dolgozni
szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan
legyen estvéig, ezután tiszta legyen.
33. Akármely cserépedény pedig, amelybe
beleesik valami azokból, mindazzal
együtt, ami benne van, tisztátalan legyen,
és az edényt törjétek el.
34.Minden megehetõ eledel, amelyhez
az ilyen edénybõl víz jut, tisztátalan, és
minden megiható ital is minden ilyen
edényben tisztátalan legyen.
35. És minden, amire azoknak holttestébõl
esik valami, tisztátalan; kemence
és tûzhely lerontassék; tisztátalanok azok,
és tisztátalanok legyenek néktek.
36. De a forrás, a kút, az egybegyûlt víz
tiszta legyen; de ami azoknak holttestéhez
ér, tisztátalan. 1Móz. 1,10.
37. Hogyha azoknak holttestébõl reáesik
is valamely vetõmagra, amely elvetendõ,
tiszta legyen az.
38. De ha vizet töltenek a magra, és úgy
esik rá azoknak holttestébõl, tisztátalan az
ilyen néktek.
39. Hogyha olyan hullik el a barmok
közül, amely eledeletek néktek; aki annak
holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
40. Aki pedig eszik annak holttestébõl,
mossa meg az õ ruháit, és tisztátalan
legyen estvéig. Ésmossameg ruháit az is,
aki hordozta annak holttestét, és tisztátalan
legyen estvéig.
41.Mindaz is, ami csúszik-mászik a
földön, utálatos legyen, meg ne egyétek.
42. Mindazt, ami hason csúszik, és
mindazt, ami négy, sõt mindazt, ami több
lábon jár, a földön csúszómászó bármely
állatot, meg ne egyétek ezeket, mert
utálatosak ezek.
43. Be ne szennyezzétek magatokat
semmiféle csúszómászó állattal, és meg
ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal,
hogy tisztátalanokká legyetek általuk.
44.Mert én, az Úr (Jehova) vagyok a ti
Istenetek (Elohim); szenteljétek meg azért
magatokat, és szentek legyetek, mert én
szent vagyok, ésmeg ne tisztátalanítsátok
magatokat semmiféle állat által, amely
csúszik-mászik a földön.
45.Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak
titeket Egyiptom földjébõl, hogy Istenetekké
legyek néktek; legyetek azért
szentek, mert én szent vagyok. 1Pét. 1,16.
118 MÓZES III. KÖNYVE 11.
46. Ez a törvény a baromfélékrõl, a szárnyas
állatokról, minden élõ állatról, amely
nyüzsög a vizekben, és minden állatról,
amely csúszik-mászik a földön.
47.Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan
és tiszta között, az olyan állat között,
amely megehetõ, és az olyan állat között,
amely meg nem ehetõ.
A szülõ asszony tisztulási törvénye
12 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Izrael fiainak, mondván: Ha az
asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan
legyen hét napig; az õ havi betegségének
ideje szerint legyen tisztátalan.
3. A nyolcadik napon pedig metéljék
körül a fiú férfitestének bõrét. Ján. 7,22.
4. Azután harminchárom napig maradjon
otthon a vértõl való tisztulás miatt;
semmi szent dolgot ne illessen, a szenthelyre
se menjen be, míg el nem telnek
az õ tisztulásának napjai.
5. Ha pedig leányt szül, két hétig legyen
tisztátalan, mint havi betegségekor, és
hatvanhat napig maradjon otthon a vértõl
való tisztulása végett.
6.Mikor pedig letelnek az õ tisztulásának
napjai, fiú miatt vagy leány miatt,
hozzon egészenégõ áldozatul esztendõs
bárányt, galambfiat vagy gerlicét bûnért
való áldozatul, a gyülekezet sátorának
nyílása elé a paphoz. Luk. 2,22--24.
7. És áldozza meg azt az Úr elõtt; és
szerezzen néki engesztelést; így lesz tisztává
az õ vérfolyása után. Ez a törvénye
a fiút vagy leányt szülõ asszonynak.
8. Ha pedig nincs elég módja bárányhoz,
vigyen két gerlicét vagy két galambfiat,
egyiket egészenégõ áldozatul, a másikat
bûnért való áldozatul, és szerezzen
néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.
A poklos betegségek törvénye
13 Szóla ismét az Úr Mózesnek és
Áronnak, mondván:
2. Ha valamely ember testének bõrén
daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt
támad, és az õ testének bõrén poklos fakadékká
lehet: vigyék el azt Áronhoz, a paphoz,
vagy valamelyikhez az õ papfiai közül.
3. És nézze meg a pap azt a test bõrén
lévõ fakadékot. Ha a szõr a fakadékban
fehérré változott, és ha a fakadéknak felületemélyebben
van az õ testének bõrénél:
akkor poklos fakadék az.Mihelyt látja ezt
a pap, tisztátalannak ítélje azt.
4. Ha pedig fehér folt van a teste bõrén,
de annak felülete nincs mélyebben a bõrnél,
és a szõre sem változott meg fehérré,
akkor rekessze külön a pap a fakadékos
embert hét napig.
5. A hetedik napon pedig nézze meg õt
a pap, s ha szerinte a fakadék egy állapotban
van, át nem terjedt tovább a fakadék
a bõrön, a pap másodszor is rekessze õt
külön hét napig.
6. Nézze meg õt azután a pap a hetedik
naponmásodszor is, és ha a fakadékmeghalványodott,
és nem terjedt tovább a
bõrön a fakadék, tisztának ítélje õt a pap;
tarjagosság az, mossa meg azért a ruháit
és legyen tiszta. Péld. 20,9.
7. De ha a tarjagosság tovább terjedt a
bõrön,miután a papnál az õmegtisztulása
végett jelentkezett: akkor másodszor is
jelentse magát a papnál.
8. És ha látja a pap, hogy ímé tovább terjedt
a tarjagosság a bõrön: ítélje azt a pap
tisztátalannak, poklosság az.
9. Ha poklos fakadék lesz az emberen,
vigyék tehát azt a paphoz.
10. És ha látja a pap, hogy ímé fehér
daganat van a bõrön, és az a szõrt fehérré
változtatta, és vadhús van a daganatban:
11. Idült poklosság az az õ testének bõrén;
azért tisztátalannak ítélje azt a pap, ne is
rekesztesse külön azt, mert tisztátalan az.
12. Ha pedig folyton fejlõdik a poklosság
a bõrön, és a poklos fakadék elborítja a
fakadékosnak egész bõrét tetõtõl talpig
mindenfelé, amerre a pap szemei látnak;
13. És ha látja a pap, hogy ímé elborította
a poklosság annak egész testét: akkor
ítélje tisztának a fakadékot; mivelhogy
egészen fehérré változott az, tiszta az.
14. De mihelyt vadhús mutatkozik abban,
tisztátalan legyen.
15. Ha meglátja a pap a vadhúst, tisztátalannak
ítélje azt; a vadhús tisztátalan
legyen, poklosság az.
MÓZES III. KÖNYVE 11. 12. 13. 119
16. De ha a vadhús eltûnik, és fehérré
változik, akkor menjen a paphoz.
17. És ha megnézi azt a pap, és a fakadék
csakugyan fehérré változott, akkor
ítélje a pap a fakadékot tisztának, tiszta az.
18. Ha pedig valakinek a teste bõrén
kelevény volt, de begyógyult,
19. És a kelevény helyén fehér daganat,
vagy vörhenyes fehér folt támad, jelentse
magát a papnál.
20. És ha látja a pap, hogy íme annak
felülete alább esik a bõrnél, és a szõre
fehérré változott: akkor ítélje azt a pap
tisztátalannak; poklos fakadék az, ami a
kelevényben fakadt.
21. Ha pedig megnézi azt a pap, és íme
nincs abban fehér szõr, és nem is esett
alább a bõrnél, sõt meghalványodott az:
akkor rekessze külön azt a pap hét napig.
22. Ha azonban tovább terjed a bõrön;
akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, poklos
fakadék az.
23. De ha elébbi állapotában marad a
folt, nem terjedt: a kelevény forradása az,
azért tisztának ítélje azt a pap.
24. Vagy ha valaki testének bõrén égési
seb lesz, és a seb helyén vörhenyesfehér
folt támad vagy fehér;
25. És megnézi azt a pap, és íme a szõr
fehérré változott a foltban, és annak felülete
mélyebben van a bõrnél: poklosság az,
ami a seben fakadt, azért ítélje azt a pap
tisztátalannak, poklos fakadék az.
26.De hamegnézi azt a pap, és ímé nincs
a foltban fehér szõr, és nem is esett az
alább a bõrnél, sõtmeg is halványodott az:
akkor rekessze azt külön a pap hét napig.
27. És nézze meg azt a pap a hetedik
napon; ha tovább terjedt a bõrön, akkor
tisztátalannak ítélje azt a pap, poklos
fakadék az.
28. Ha pedig elébbi állapotában van a
folt, nemterjedt a bõrön, sõtmeg is halványodott,
égési daganat az; azért tisztának
ítélje azt a pap,mert égési seb forradása az.
Fejen lévõ poklosság
29. És ha valamely férfiúnak vagy aszszonynak
fakadéka támad a fején vagy a
szakállában,
30. És a pap megnézi a fakadékot, és
íme annak felülete mélyebben van a
bõrnél; és abban a szõr sárga és vékony:
akkor ítélje azt a pap tisztátalannak, var az,
fejnek vagy szakállnak poklossága az.
31. Ha pedigmegnézi a pap a varas fakadékot,
és ímé annak felülete nincsen
mélyebben a bõrnél, és nincsen abban
fekete szõr: akkor rekessze külön a pap
azt, akinek varas fakadéka van, hét napig.
32. És nézze meg a pap a fakadékot a
hetedik napon, és ha nem terjedt a var,
és nem lett benne sárga szõr, és a varnak
felülete nem lett mélyebbé a bõrnél:
33. Akkor borotválkozzék meg, de a
varat le ne borotválja; a pap pedig másodszor
is rekessze külön a varas embert hét
napig.
34. És a pap nézzemeg a varat a hetedik
napon, és ha nem terjed a var a bõrön,
és annak felülete nincsen mélyebben a
bõrnél: akkor tisztának ítélje azt a pap és
mossa meg a ruháit, és tiszta lesz.
35. De ha tovább terjed a var a bõrön,
miután tisztának ítélte azt,
36. És megnézi azt a pap, és csakugyan
terjedt a var a bõrön: akkor ne is kutasson
a pap a sárga szõr után, tisztátalan az.
37. De ha a var szerinte egy állapotban
van, és fekete szõr indult abban, meggyógyult
az a var, tiszta az; tisztának ítélje
azt a pap.
38. Ha pedig valamely férfi vagy aszszony
testének bõrén foltok, fehér foltok
támadnak,
39. És megnézi a pap, és ímé a testük
bõrén lévõ foltok halavány fehérek: a
bõrön fakadt sömör az, tiszta az az ember.
40. Hogyha valamely embernek egészen
elhull a haja, kopasz az, és tiszta az.
41. És ha elõlrõl hull el a haja, elõl
kopasz az, és tiszta az.
42. Hogyha pedig az õ egész kopasz,
vagy elõl kopasz fején vörhenyes fehér
fakadék támad, poklos fakadék az az õ
egész kopasz vagy elõl kopasz fején.
43. Ha megnézi azt a pap, és ímé a fakadék
daganata vörhenyes fehér az õ egész
kopasz vagy elõl kopasz fején, olyanforma,
mint a test bõrén való poklosság:
120 MÓZES III. KÖNYVE 13.
44. Poklos ember az, tisztátalan az, igen
tisztátalannak ítélje azt a pap, mivelhogy
fején van a fakadékja.
45. A poklos ember pedig, akin a fakadék
van, megszaggatott ruhában és mezítelen
fõvel legyen, és a bajuszát fedezze
be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!
46.Mindaddig tisztátalan legyen, amíg
rajta van a fakadék, tisztátalan az; csak õ
maga lakjék, a táboron kívül legyen az õ
lakása. Luk. 17,12. 2Thess. 3,6. Zsid. 12,15.
A ruhaféléken levõ poklosság
47. Hogyha pedig valami ruhán van a
poklos fakadék, gyapjú- vagy lenruhán,
48. Vagy lenbõl és gyapjúból készült
fonadékon vagy szöveten; vagy bõrön,
vagy valamely bõrbõl való készítményen;
49. És ha az a fakadék zöld vagy vörhenyes
színû a ruhán, vagy bõrön, vagy
szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely
bõrbõl való eszközön: poklos fakadék az,
mutassák azért meg a papnak.
50. És nézze meg a pap a fakadékot és
rekessze külön azt, amin a fakadék van,
hét napig.
51. A hetedik napon pedig nézze meg a
fakadékot. Ha terjed a fakadék a ruhán
vagy szöveten, vagy fonadékon vagy bõrön,
és akármely készítményen, amivé a
bõr feldolgoztatik: emésztõ poklosság az
a fakadék, tisztátalan az.
52. Azért égessemeg azt a ruhát, vagy a
gyapjúból vagy a lenbõl készült szövetet
vagy fonadékot, vagy akármely bõrbõl
való eszközt, amelyen a fakadék leend;
mert emésztõ poklosság az, tûzön égessék
meg azt.
53. De ha megnézi a pap, és ímé nem
terjedt a fakadék a ruhán, vagy szöveten,
vagy fonadékon, vagy akármely bõrbõl
való eszközön:
54. Akkor parancsolja meg a pap, hogy
mossák meg azt, amin a fakadék van, és
rekessze külön aztmásodszor is hét napig.
55.Ha pedig megnézi azt a pap a mosás
után, és ímé a fakadék nemváltoztattameg
a színét; ha nemterjedt is a fakadék, tisztátalan
az, tûzben égesd meg azt; beevõdés
az, akár a fonákján, akár a színén legyen az.
56. De ha látja a pap, hogy ímé meghalványodék
a fakadék a megmosatása után:
akkor szakassza el azt a ruhától vagy
bõrtõl vagy a szövettõl vagy a fonadéktól.
57. És hamégismutatkozik a ruhán vagy
szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely
bõrbõl való eszközön: akkor kiújulás az;
tûzzel égesdmeg azt, amin a fakadék van.
58. Azt a ruhát pedig, vagy szövetet,
vagy fonadékot, vagy akármely bõrbõl
való eszközt, amelyet megmostál, ha eltávozik
róluk a fakadék, mosd meg másodszor
is, és tiszta lesz.
59. Ez a törvénye a poklos fakadéknak,
akár gyapjú-, akár lenruhán, akár szöveten,
akár fonadékon, vagy akármely bõrbõl
való eszközön legyen, hogy tisztának
vagy tisztátalannak ítéltessék.
A poklos ember
tisztulásának törvénye
14 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Ez legyen a poklos embernek törvénye
az õ megtisztulásának napján, hogy
vigyék a paphoz. Mát. 8,4.Márk 1,44.
3. A pap pedig menjen ki a táboron
kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult
a pokloson a poklos fakadék:
4. Akkor parancsolja meg a pap, hogy
hozzanak a megtisztulandó emberért két
élõ, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint
és izsópot; 4Móz. 19,6. Zsolt. 51,7. Zsid. 9,19.
5. Azután parancsolja meg a pap, hogy
az egyik madarat öljék meg cserépedényben,
forrásvíz felett.
6. Az élõ madarat pedig, vegye azt és
a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot; és
mártsa be azokat és az élõmadarat amegölt
madárnak vérébe a forrásvíz felett.
7. És hintse meg a poklosságból megtisztulandó
embert hétszer, és ítélje azt
tisztának; az élõ madarat pedig bocsássa
szabadon a mezõre.
2Kir. 5,10. 14. Ezék. 36,25. Zsid. 9,13. 10,22.
8. Azután a megtisztulandó ember mossa
ki az õ ruháit, borotválja le minden
szõrét, és mosódjék meg vízben, és tiszta
lesz; így menjen be azután a táborba, de
a sátorán kívül maradjon hét napig.
MÓZES III. KÖNYVE 13. 14. 121
9. A hetedik napon pedig borotválja le
minden szõrét: a haját, szakállát, szemöldökeit
és minden egyéb szõrét borotválja
le, és mossa ki ruháit, és mossa meg a
testét vízben, és tiszta lesz.
10. A nyolcadik napon pedig vegyen két
ép bárányt, meg egy ép nõstény bárányt,
egyesztendõst, és olajjal elegyített három
tized efa lisztlángot ételáldozatul, és egy
lóg olajt.
11. A pap pedig, aki a tisztítást végzi,
állítsa a megtisztulandó embert mindezekkel
együtt az Úr elébe, a gyülekezet
sátorának nyílásához.
12. És vegye a pap az egyik bárányt, és
áldozza meg azt vétekért való áldozatul a
lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az
Úr elõtt. Ésa. 53,7. Ján. 1,29. Ef. 1,7. 1Pét. 1,19.
13. A bárányt pedig ott ölje meg, ahol a
bûnért való áldozatot és az egészenégõ
áldozatot ölik meg a szenthelyen; mert
amiképpen a bûnért, úgy a vétekért való
áldozat is a papé; igen szentséges az.
14. És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak
vérébõl, és kenjemeg azzal amegtisztulandó
ember jobb fülének cimpáját,
és az õ jobb kezének hüvelykét, és jobb
lábának hüvelykét. Kol. 1,14. Jel. 12,11.
15. Vegyen a pap a lóg olajból is, és
töltsön a papnak a bal tenyerére.
16. És mártsa be a pap az õ jobb kezének
ujját az olajba, mely az õ bal tenyerén
van és hintsen az olajból az ujjával hétszer
az Úr elõtt.
17. A maradék olajból pedig, amely az õ
tenyerén van, kenje meg a pap a megtisztulandó
ember jobb fülének cimpáját, jobb
kezének hüvelykét és jobb lábának hüvelykét
a vétekért való áldozat vérén felül.
18. És ami megmarad az olajból, amely
a pap tenyerén van, kenje amegtisztulandó
ember fejére; így szerezzen néki engesztelést
a pap az Úr elõtt. Kol. 1,19. Zsid. 2,17.
19. Azután készítsen a pap bûnért való
áldozatot, és szerezzen engesztelést a tisztátalanságából
megtisztulónak; azután ölje
meg az égõáldozatot. Róm. 3,23--25. 1Ján. 1,7.
20. És vigye fel a pap az égõáldozatot és
az ételáldozatot az oltárra; így szerezzen
néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.
21. Hogyha pedig szegény õ, és nincs
módja azokhoz, akkor vegyen egy bárányt
vétekért való áldozatul meglóbálás
végett, hogy engesztelésül legyen érte;
meg egy tized efa lisztlángot, olajjal
elegyítve, ételáldozatul, és egy lóg olajt.
22. És két gerlicét vagy két galambfiat,
amint a módja engedi, és legyen az
egyik bûnért való áldozat, a másik pedig
egészenégõ áldozat.
23. És vigye azokat az õ tisztulásának
nyolcadik napján a paphoz, a gyülekezet
sátorának nyílásához, az Úr elébe.
24. És vegye a pap a vétekért való áldozat
bárányát, és a lóg olajt, és lóbálja meg
azokat a pap az Úr elõtt.
25. Azután öljemeg a vétekért való áldozat
bárányát, és vegyen a pap a vétekért
való áldozat vérébõl, és kenjen a megtisztulandó
ember jobb fülének cimpájára,
és jobb kezének hüvelykére, és jobb
lábának hüvelykére. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5. 7,14.
26. Az olajból pedig töltsön a pap a
papnak baltenyerére.
27. És hintsen a pap az õ jobb kezének
ujjával az olajból, amely az õ bal tenyerén
van, hétszer az Úr elõtt.
28. Azután kenje meg a pap a tenyerén
levõ olajból amegtisztulandó jobb fülének
cimpáját, a jobb kezének hüvelykét és
a jobb lábának hüvelykét a vétekért való
áldozat vérének helyén. 1Kor. 6,11.
29. Ami pedig megmarad a pap tenyerén
levõ olajból, kenje a megtisztulandó
fejére, hogy engesztelésül legyen érette
az Úr elõtt.
30. És készítse el az egyiket a gerlicék
közül, vagy galambfiak közül, amelyik az
õ módjától telik.
31. Azt, ami kitelik az õmódjától: az egyiket
bûnért való áldozatul, a másikat pedig
egészenégõ áldozatul az ételáldozattal
egybe; így szerezzen engesztelést a pap
amegtisztulandó embernek az Úr elõtt.
32. Ez a törvénye annak, akin poklos fakadékvan,
denincsmódja amegtisztulásához.
Épület poklosságának megtisztítása
33. Szóla ismét az Úr Mózesnek és
Áronnak, mondván:
122 5MÓZES III. KÖNYVE 14.
34.Mikor bementek majd a Kánaán
földjére, amelyet én adok néktek birtokul,
és a ti birtokotokban lévõ föld valamelyik
házára poklosságot bocsátok:
35. Akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse
a papnak, mondván: Mint a poklosság,
olyan mutatkozik nálam a házban.
36. A pap pedig parancsolja meg, hogy
takarítsák ki a házat, mielõtt odamenne a
pap a poklosság megnézésére, hogy semmi
se legyen tisztátalanná, ami a házban
van; és csak az utánmenjen be a pap a ház
megnézésére. Ésa. 52,11. 2Kor. 6,17. 2Thess. 3,6.
37. És ha látja a poklosságot, hogy ímé
a poklosság a háznak falain zöld vagy
vörhenyes horpadásokban mutatkozik,
és annak felülete alább esik a falnál:
38. Akkor menjen ki a pap a házból, a
ház ajtaja elé, és zárja be a házat hét napra.
39. A hetedik napon pedig térjen vissza
a pap, és ha látja, hogy ímé elterjedt a
poklosság a ház falán:
40. Akkor parancsolja meg a pap, hogy
szedjék ki a köveket, amelyeken a poklosság
van, és vessék azokat a városon kívül
tisztátalan helyre;
41. A házat pedig vakartassa le belül köröskörül,
és a tapasztékot, amit levakartak,
töltsék a városon kívül tisztátalan helyre.
42. És vegyenek elõ más köveket, és illesszék
be ama kövek helyére; tapasztékot
ismást vegyenek, és tapasszák be a házat.
43. Hogyha a poklosság visszatér, és
kiújul a házon, miután kiszedték a
köveket, és miután levakarták a házat,
ésmiután be is tapasztották azt:
44. Akkor menjen be a pap, és nézze
meg, és ha ímé tovább terjedt a poklosság
a házon: emésztõ poklosság az a házon,
tisztátalan az;
45. Rontsák azért le a házat köveivel
együtt, és a fáit is, a háznak minden
tapasztékát is; és vigyék a városon kívül
tisztátalan helyre.
46. Aki pedig bemegy a házba akármikor,
amíg az zárva van, tisztátalan legyen
az estvéig. 1Kor. 15,33.
47. És aki meghál abban a házban,
mossa meg a ruháit, és aki eszik abban
a házban, az is mossa meg a ruháit.
48. Ha pedig bemegy a pap és látja,
hogy ímé nem terjedt a poklosság a
házon, miután megtapasztották a házat:
akkor tisztának ítélje a pap a házat, mert
megszûnt a poklosság.
49. A háznak megtisztítása végett pedig
vegyen elõ kétmadarat, cédrusfát, karmazsint
és izsópot.
50. És ölje meg az egyik madarat cserépedényben,
forrásvíz felett.
51. Azután vegye a cédrusfát, az izsópot,
a karmazsint és az élõ madarat, és mártsa
be azokat a megölt madár vérébe és a
forrásvízbe, és hintse meg azzal a házat
hétszer. 1Kir. 4,33. Zsolt. 51,7.
52. És tisztítsa meg a házat a madár
vérével, a forrásvízzel, az élõ madárral,
a cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.
53. Az élõ madarat pedig bocsássa el a
városon kívül a mezõre, így szerezzen
engesztelést a házért, és tiszta lesz.
54. Ez a törvénye mindenféle poklos
fakadéknak és varnak.
55. A ruha és a ház poklosságának is.
56. A daganatnak, a tarjagosságnak és
a fehér foltnak;
57. Hogymegtudhassák:mikor tiszta és
mikor tisztátalan valami. Ez a poklosság
törvénye. Zsolt. 78,5. 119,96. Péld. 6,23.
Különféle testi tisztátalanságok
15 Szóla ismét az Úr Mózesnek s
Áronnak, mondván:
2. Szóljatok Izrael fiainak és mondjátok
meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása
támad, az õ folyása tisztátalan.
3. És pedig tisztátalan lesz e folyásmiatt:
akár folytonos az õmagfolyása, akármegreked
testében ez a folyás; tisztátalanság
ez õnála.
4.Minden ágy, amelyen fekszik a magfolyós,
tisztátalan, és minden holmi is,
amelyre ráül, tisztátalan lesz.
5. Valaki azért illeti az õ ágyát, mossa
meg a ruháit, ésmosódjékmeg vízben, és
tisztátalan legyen estvéig. Zsid. 9,10. 10,22.
6. Az is, aki a holmira ül, amelyen amagfolyós
ült,mossameg ruháit, ésmosódjék
meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
MÓZES III. KÖNYVE 14. 15. 123
7. Az is, aki illeti a magfolyósnak testét,
mossa meg a ruháit, és mosódjék meg
vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
8.Ha ráköp amagfolyós a tiszta emberre,
mossa meg ez a ruháját, és mosódjék
meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.
9. És minden nyereg is, amelyre a magfolyós
ráült, tisztátalan legyen.
10. És akárki is, aki illet valamit, ami
alatta volt, tisztátalan legyen estvéig, és
aki hordozza azokat, mossa meg ruháit,
és mosódjék meg vízben, és tisztátalan
legyen estvéig.
11. És mindaz, akit illet a magfolyós,
úgyhogy kezeit le nemöblíti vízzel,mossa
meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és
tisztátalan legyen estvéig.
12. A cserépedény pedig, amelyet a
magfolyós illet, törettessék el, minden
faedény pedig öblíttessék ki vízzel.
13.Mikor pedig megtisztul a magfolyós
az õ folyásából, akkor számláljon hét
napot az õ tisztulására, és mossa meg
ruháit, és a testét ismossa le forrásvízben,
és tiszta lesz. 4Móz. 12,14.
14. És a nyolcadik napon vegyen elõ két
gerlicét vagy két galambfiat, és menjen el
az Úr elé, a gyülekezet sátorának nyílásához,
és adja azokat a papnak.
15. És készítse el azokat a pap; az
egyiket bûnért való áldozatul, a másikat
egészenégõ áldozatul; így szerezzen
néki engesztelést a pap az Úr elõtt az õ
magfolyása miatt. Zsid. 9,14. 10,1.
16. Ha valamely férfiúnak magömlése
van, mossa meg az egész testét vízben,
és tisztátalan legyen estvéig.
17. És minden ruha, és minden bõr,
amelyre a magömlés kihat, mosattassék
meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig,
18. És az asszony is, akivel férfiú hál
magömléssel. Mosódjanak meg vízben,
és tisztátalanok legyenek estvéig.
19.Mikor asszony lesz magfolyóssá és
véressé lesz az õ magfolyása a testén, hét
napig legyen az õ havi bajában, és valaki
illeti azt, tisztátalan legyen estvéig.
20.Mindaz is, amin hál az õ havi bajában,
tisztátalan legyen és mindaz is, amin
ül, tisztátalan legyen.
21. És mindaz, aki illeti az õ ágyát, mossa
meg ruháit, és mosódjék meg vízben,
és tisztátalan legyen estvéig.
22. És mindaz is, aki illet bármely
holmit, amelyen ült, mossa meg ruháit,
ésmosódjék meg vízben, és tisztátalan
legyen estvéig.
23. Sõt, ha valaki az õ ágyán, vagy a holmikon
illet is valamit, amelyeken õ ült,
tisztátalan legyen estvéig.
24. Ha pedig vele hál valaki, és reá ragad
arra az õ havi baja: tisztátalan legyen hét
napig, és minden ágy is, amelyen fekszik,
tisztátalan legyen.
25. És hogyha sok napig tart az asszonynak
az õ vérfolyása a havi bajának idején
kívül, vagy ha a folyás a havi bajon túl tart:
valameddig az õ tisztátalanságának folyása
tart, úgy legyen, mint havi bajának
idején, tisztátalan az.
26.Minden ágy, amelyen fekszik az õ
folyásának egész ideje alatt, olyan legyen,
mint a havi baja idejében lévõ ágya, és
minden holmi is, amelyre ráül, tisztátalan
legyen, mint az õ havi bajának tisztátalansága
alatt.
27. És mindaz is, aki illeti azokat, tisztátalan
lesz, mossa meg azért a ruháit,
és mosódjék meg vízben, és tisztátalan
legyen estvéig.
28. Ha pedig megtisztul az õ folyásából:
számláljon hét napot, az után tiszta legyen.
29. A nyolcadik napon pedig vegyen elõ
két gerlicét vagy két galambfiat, és vigye
el azokat a papnak, a gyülekezet sátorának
nyílásához.
30. Készítse el a pap az egyiket bûnért
való áldozatul, a másikat pedig egészenégõ
áldozatul; így szerezzen néki engesztelést
a pap azÚr elõtt az õ tisztátalanságának
folyása miatt. 2Kor. 5,18. Ef. 1,7. Zsid. 13,20.
31. Így tartsátok vissza Izrael fiait az õ
tisztátalanságuktól, hogymeg ne haljanak
az õ tisztátalanságuk miatt, megfertõztetvén
az én hajlékomat, amely közöttük van.
32. Ez a törvénye a magfolyósnak, és
annak, akinek magömlése van, ami által
tisztátalanná lesz; Ezék. 23,38. 1Kor. 3,17.
33. És a havi bajban szenvedõnek és a
magfolyásban lévõnek, férfinak és asz-
124 MÓZES III. KÖNYVE 15.
szonynak, és annak a férfiúnak, aki tisztátalan
asszonnyal hál.
Az engesztelés
évenkénti ünnepnapja
16 És szóla az Úr Mózesnek, az Áron
két fiának halála után, akik akkor
haltak meg, amikor az Úrhoz járultak.
2. És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te
atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be
akármikor a szenthelyre a függönyön
belül a fedél elé, amely a láda felett van,
hogy meg ne haljon, mert felhõben jelenek
meg a fedél felett. Zsid. 9,7. 10,19.
3. Ezzel menjen be Áron a szenthelyre:
egy fiatal tulokkal bûnért való áldozatul,
és egy kossal égõáldozatul.
4. Gyolcsból készült szent köntöst öltsön
magára, és gyolcs lábravaló legyen a
testén, gyolcs övvel övezze be magát, és
gyolcs süveget tegyen fel; szent ruhák
ezek; mossa meg azért a testét vízben,
és úgy öltse fel ezeket. Zsolt. 93,5. Zsid. 10,22.
5. Izrael fiainak gyülekezetétõl pedig vegyen
át két kecskebakot bûnért való áldozatul
és egy kost egészenégõ áldozatul.
6. És áldozza meg Áron a bûnért való
áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen
engesztelést magáért és háza népéért.
7. Azután vegye elõ a két kecskebakot,
és állítsa azokat az Úr elé a gyülekezet
sátorának nyílásához,
8. És vessen sorsot Áron a két bakra;
egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot
Azázelért. Zsid. 7,27. 28.
9. És áldozza meg Áron azt a bakot,
amelyre az Úrért való sors esett, és készítse
el azt bûnért való áldozatul. Péld. 16,33.
10. Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért
való sors esett, állítsa elevenen az Úr
elé, hogy engesztelés legyen általa, és
hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.
Ésa. 53,4--10. Róm. 3,25. 2Kor. 5,21. 1Ján. 2,2.
11. Áron pedig úgy áldozza meg a
bûnért való áldozati tulkot, amely az övé,
és úgy szerezzen engesztelést magáért
és háza népéért, hogy ölje meg a bûnért
való áldozati tulkot, amely az övé.
12. És vegye tele a tömjénezõt eleven
szénnel az oltárról, amely az Úr elõtt van,
és vegye tele a két markát a porrá tört
fûszerekbõl való füstölõbõl, és vigye be a
függönyön belül.
13. És vesse a füstölõt a tûzre az Úr
elõtt, hogy befedje a füstölõ felhõje a fedelet,
amely a bizonyság felett van, hogy
meg ne haljon. 2Móz. 25,21. 1Tim. 6,16. Jel. 8,3.
14. Azután vegyen a tuloknak vérébõl
és hintsen ujjával a fedél felsõ színére
napkelet felé; a fedél elõtt pedig hétszer
hintsen ujjával a vérbõl. Zsid. 10,4.
15. És ölje meg a bûnért való áldozati
bakot, amely a népé, és vigye be annak
vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék
annak vérével, amint a tuloknak
vérével cselekedett: hintse ugyanis azt
a fedélre és a fedél elé. Zsid. 2,17. 6,19.
16. Így szerezzen engesztelést a szenthelynek
Izrael fiainak tisztátalanságai
és vétkei miatt; mindenféle bûnei miatt;
így cselekedjék a gyülekezet sátorával is,
amely közöttük van, az õ tisztátalanságaik
közepette. 2Móz. 29,36.
17. Senki se legyen a gyülekezet sátorában,
amikor bemegy a szenthelybe, hogy
engesztelést szerezzen, egészen az õ
kijöveteléig; és végezzen engesztelést
magáért, házanépéért és Izraelnek egész
gyülekezetéért. Luk. 1,10.
18. Azután menjen ki az oltárhoz, amely
az Úr elõtt van, és végezzen engesztelést
azért is; vegyen ugyanis a tuloknak vérébõl
és a baknak vérébõl, és kenje meg az
oltárnak szarvait köröskörül. Zsid. 9,22.
19. És hintsen arra a vérbõl az õ ujjával
hétszer; így tegye tisztává, és így szentelje
meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól.
20.Miután pedig elvégezi a szenthelyért,
a gyülekezet sátoráért és az oltárért
való engesztelést; hozza elõ az élõ bakot.
21. És tegye Áron mind a két kezét az
élõ baknak fejére, és vallja meg felette
Izrael fiainak minden hamisságát és minden
vétkét, mindenféle bûneit: és rakja
azokat a baknak fejére, azután küldje el
az arravaló emberrel a pusztába, Ésa. 53,6.
22. Hogy vigye el magán a bak minden
õ hamisságukat kietlen földre, és hogy
bocsássa el a bakot a pusztába. 1Pét. 2,24.
MÓZES III. KÖNYVE 15. 16. 125
23. Azutánmenjen be Áron a gyülekezet
sátorába, és vesse le a gyolcs ruhákat,
amelyeket felöltött,mikor bement a szenthelybe,
és hagyja ott azokat.
24.Mossa meg a testét vízben a szenthelyen,
és öltse fel a maga ruháit, úgy
menjen ki, készítse el a maga egészenégõ
áldozatát és a nép egészenégõ áldozatát,
végezzen engeszteléstmagáért és a népért.
25. A bûnért való áldozat kövérjét pedig
füstölögtesse el az oltáron.
26. Az pedig, aki elvitte az Azázelnek
való bakot, mossa meg ruháit, és a testét
is mossa le vízben, és az után menjen be
a táborba. Zsid. 9,10.
27. A bûnért való áldozati tulkot pedig, és
a bûnért való áldozati bakot, amelyeknek
vére engesztelés végett bevitetett a szenthelyre,
vigye ki a táboron kívül, és égessék
meg azok bõrét, húsát és ganéját tûzzel.
28. És aki elégeti ezeket, mossa meg
ruháit, és a testét ismossa le vízben, és az
után így menjen be a táborba. Zsid. 13,11.
29. Örökkévaló rendtartás legyen ez
nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak
tizedikén sanyargassátok meg magatokat
és semmi munkát ne végezzetek, se a
bennszülött, se a közöttetek tartózkodó
jövevény. 2Móz. 30,10. Ésa. 58,3. 5. Dán. 10,3.
30.Mert ezen a napon engesztelés lesz
értetek, hogy megtisztítson titeket; minden
bûnötöktõl megtisztultok az Úr elõtt.
Jer. 33,8. Ef. 5,26. Zsid. 9,13. 14. 1Ján. 1,7. 9.
31. Szombatok szombatja ez néktek,
sanyargassátok meg azért magatokat;
örökkévaló rendtartás ez.
32. Végezzen engesztelést a pap, akit felkennek,
és akit az õ tisztére felavatnak,
hogy paposkodjék az õ atyja helyett, és
öltözzék a gyolcsruhákba, a szent ruhákba:
33. És végezzen engesztelést a szentek
szentjéért, és a gyülekezet sátoráért, és
az oltárért is végezzen engesztelést, sõt
a papokért és az egész összegyülekezett
népért is engesztelést végezzen.
34. És örökkévaló rendtartás legyen ez
nálatok, hogy egyszer egy esztendõben
engesztelést végezzenek Izrael fiainak
minden bûnéért. És úgy cselekedék,
amint az Úr megparancsolta Mózesnek.
Az állatok levágásának a törvénye
17 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izrael
minden fiának, és mondd nékik: Ez az
a dolog, amit megparancsolt az Úr,
mondván:
3. Ha valaki Izrael házából ökröt, vagy
bárányt, vagy kecskét öl le a táborban,
vagy aki öl a táboron kívül,
4. És nem viszi azt a gyülekezet sátorának
nyílásához, hogy áldozattal járuljon az
Úrhoz, az Úrnak hajléka elõtt: vérontásul
tulajdoníttassék az annak az embernek;
vért ontott, töröltessék ki azért az ilyen
ember az õ népe közül: Zsolt. 32,2. Róm. 4,6.
5. Azért, hogy vigyék el Izrael fiai az õ
véresáldozataikat, amelyeket áldoznak
vala a mezõn, vigyék el azokat az Úrnak,
a gyülekezet sátorának nyílásához, a
paphoz, és áldozzák meg azokat hálaáldozatul
az Úrnak. Ezék. 20,28.
6. És hintse a pap a vért az Úr oltárára,
amely a gyülekezet sátorának nyílásánál
van, a kövérjét pedig füstölögtesse el
kedves illatul az Úrnak. 4Móz. 18,17.
7. És ne áldozzák többé véresáldozataikat
az ördögöknek, akikkel õk paráználkodnak.
Örökkévaló rendtartás legyen ez
nékik nemzetségrõl nemzetségre.
Zsolt. 106,37. Csel. 7,42. 43. 1Kor. 10,20.
8.Mondjad nékik ezt is: Valaki az Izrael
házából, vagy a köztük tartózkodó jövevények
közül, egészenégõ áldozatot áldoz
vagy véres áldozatot,
9. És nem viszi azt a gyülekezet sátorának
nyílásához, hogy elkészítse azt az
Úrnak: irtassék ki az ilyen ember az õ
népe közül.
10. És ha valaki Izrael házából, vagy a
köztük tartózkodó jövevények közül valamiféle
vértmegeszik: kiontomharagomat
az ellen, aki a vért megette, és kiirtom azt
az õ népei közül. 1Móz. 9,4. Ezék. 15,7.
11.Mert a testnek élete a vérben van,
én pedig az oltárra adtam azt néktek,
hogy engesztelésül legyen a ti életetekért,
mert a vér a benne lévõ élet által
szerez engesztelést.
Ef. 1,7. Kol. 1,14. 1Pét. 1,2. 1Ján. 1,7.
126 MÓZES III. KÖNYVE 16. 17.
12. Azért mondtam Izrael fiainak: Senki
se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó
jövevény se egye meg a vért.
13. És ha valaki Izrael fiai közül, vagy a
köztük tartózkodó jövevények közül vadászásban
vadat vagy madarat fog, amely
megehetõ: ontsa ki annak vérét, és fedje
be azt földdel. 5Móz. 12,16.
14.Mert minden testnek élete az õ vére
a benne levõ élettel. AzértmondomIzrael
fiainak: Semmiféle testnek a vérétmeg ne
egyétek, mert minden testnek élete az õ
vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.
15. Ha pedig valaki elhullott, vagy vadtól
megszaggatott állatot eszik, akár bennszülött,
akár jövevény: mossa meg ruháit,
és mosódjék meg vízben, és tisztátalan
legyen estvéig, az után tiszta.
16. Hogyha meg nem mossa ruháit,
sem a testét le nem mossa: viselje az õ
vétségének terhét.
A családi élet tisztasága
18 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nékik:
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3. Ne cselekedjetek úgy, amint Egyiptom
földjén cselekszenek, ahol laktatok;
úgy se cselekedjetek, amint Kánaán földjén
cselekszenek, ahová beviszlek titeket;
se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.
4. Az én végzéseim szerint cselekedjetek,
és az én rendeleteimet tartsátokmeg,
azok szerint járván. Én vagyok az Úr, a
ti Istenetek.
5. Tartsátok meg azért az én rendeleteimet
és az én végzéseimet, amelyeket
ha megcselekszik az ember, él azok
által. Én vagyok az Úr. Ésa. 44,6. Jer. 9,24.
Mal. 3,6. Luk. 10,28. Róm. 10,5. Gal. 3,12.
6. Senki se közelgessen valamely vér
szerint való rokonához, hogy felfedje
annak szemérmét. Én vagyok az Úr.
7. A te atyádnak szemérmét és a te
anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te
anyád õ, fel ne fedd az õ szemérmét.
8. A te atyád feleségének szemérmét fel
ne fedd, a te atyádnak szemérme az.
1Móz. 49,4. 1Kor. 5,1.
9. A te atyád leányának, vagy a te anyád
leányának, a te leánytestvérednek szemérmét,
akár otthon született, akár kívül
született legyen; fel ne fedd szemérmüket.
2Sám. 13,12.
10. A te fiad leányának szemérmét, vagy
a te leányod leányáét, ezeknek szemérmét
fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok.
11. A te atyád felesége leányának szemérmét,
aki a te atyádnakmagzatja, leánytestvéred
õ, fel ne fedd ennek szemérmét.
12. A te atyád leánytestvérének szemérmét
fel ne fedd, a te atyádnak vér szerint
való rokona õ.
13. A te anyád leánytestvérének szemérmét
fel ne fedd, mert a te anyádnak vér
szerint való rokona õ.
14. A te atyád fiútestvérének szemérmét
fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelgess,
nagynénéd õ.
15. A te menyednek szemérmét fel ne
fedd; a te fiadnak felesége õ: ne fedd fel
az õ szemérmét. 1Móz. 38,18. Ezék. 22,11.
16. A te fiútestvéred feleségének szemérmét
fel ne fedd; a te fiútestvérednek
szemérme az. Mát. 22,24.
17. Valamely asszonynak és az õ leányának
szemérmét fel ne fedd; az õ fiának leányát,
vagy leányának leányát el ne vedd,
hogy szemérmét felfedjed; mert vér szerint
való rokonok õk; fajtalankodás ez.
18. De feleségül se végy senkit az õ
leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne
legyen, ha felfeded mellette amannak
szemérmét az õ életében.
A házasélet szentsége,
az anyaméh gyümölcse az Úré
19. Asszonyhoz ne közelgess az õ havi
tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az õ
szemérmét. Ezék. 18,6.
20. És a te felebarátodnak feleségéhez
se add magad közösülésre, hogy azzal
magadat megfertõztessed. Péld. 6,29.
Mal. 3,5.Mát. 5,27. 28. 1Kor. 6,9. Zsid. 13,4.
21. A te magzatodból ne adj, hogy
odaáldozzák a moloknak, és meg ne
szentségtelenítsd a te Istenednek nevét.
Én vagyok az Úr. 1Kir. 11,7. 33. 2Kir. 17,17.
Ésa. 42,8. Jer. 19,5. Ezék. 36,20.Mal. 1,12.
MÓZES III. KÖNYVE 17. 18. 127
22. Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonynyal
hálnak: utálatosság az.
Róm. 1,27. 1Tim. 1,10.
23. És semmiféle barommal se közösülj,
hogy azzal magadat megfertõztessed, és
asszony se álljon meg barom elõtt, hogy
meghágja õt; fertelmesség az.
24. Egyikkel se fertõztessétek meg
magatokat ezek közül; mert mindezekkel
ama pogányok fertõztettékmegmagukat,
akiket én kiûzök tielõletek. Mát. 15,18.
25. És fertõzötté lett az a föld, de meglátogatom
azon az õ gonoszságát, mert
kiokádja az a föld az õ lakosait.
26. Tartsátokmeg azért ti az én rendeléseimet
és végzéseimet, és ez utálatosságok
közül semmit meg ne cselekedjetek,
se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó
jövevény:
27.Mert mindezeket az utálatosságokat
megcselekedték annak a földnek lakosai,
amely elõttetek van: és fertelmessé lett az
a föld;
28. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld,
ha megfertõztetitek azt, amint kiokádja
azt a népet, amely elõttetek van.
29.Mert aki megcselekszik valamit ez
utálatosságokból, mind kiirtatik az így
cselekvõ ember az õ népe közül.
30. Tartsátok meg azért, amit én megtartani
rendelek, hogy egyet se kövessetek
amaz utálatos szokásokból, amelyeket
követtek tielõttetek, és meg ne fertõztessétek
magatokat azokkal. Én, az Úr
(Jehova), vagyok a ti Istenetek (Elohim).
A Tízparancsolat értelme
19 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez,
és mondd nékik: Szentek legyetek,
mert én, az Úr, a ti Istenetek szent
vagyok. Ef. 1,4. 1Thess. 4,7. 1Pét. 1,16.
3. Az õ anyját és atyját minden ember
tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
1Móz. 2,2. 2Móz. 20,8. 31,13. Zsid. 4,9.
4. Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne
csináljatok magatoknak öntött isteneket.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
5. Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok
az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen
fogadtassatok.
6. A ti áldozástok napján és a következõn
egyétek meg; ami pedig harmadnapra
marad, égessétek meg tûzben. rész 7,15.
7. Ha pedig harmadnapra eszik valaki
abból, utálatos az, nem lehet kedves.
8. És aki eszi azt, viselje az õ álnokságának
terhét; mivelhogy megfertõztette
az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen
ember az õ népe közül.
9.Mikor a ti földetek termését learatjátok,
ne arasd le egészen a te mezõdnek
szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne
szedd. 2Móz. 23,11. 5Móz. 24,19.
10. Szõlõdet se mezgéreld le, és elhullott
szemeit se szedd fel szõlõdnek, a
szegénynek és a jövevénynek hagyd meg
azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Zsolt. 41,1. 140,12. Péld. 14,31.
22,16. 29,7. Préd. 5,8. Ésa. 3,12--15. Jak. 2,1--9.
11. Ne orozzatok, se ne hazudjatok és
senki meg ne csalja az õ felebarátját.
12. És ne esküdjetek hamisan az én
nevemre, mert megfertõzteted a te Istenednek
nevét. Én vagyok az Úr.
13. A te felebarátodat ne zsarold, se ki
ne rabold. A napszámos bére nemaradjon
nálad reggelig. 5Móz. 24,15. Jak. 5,4.
14. Süketet ne szidalmazz, és vak elé
gáncsot ne vess; hanem féld a te Istenedet.
Én vagyok az Úr. Róm. 14,13. 1Pét. 2,17.
15. Ne kövessetek el igazságtalanságot
az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét,
se a hatalmas személyét ne becsüld;
igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
Zsolt. 82,2. Péld. 24,23. Jak. 2,9.
16. Ne járj rágalmazóként a te néped
között; ne támadj fel a te felebarátodnak
vére ellen. Én vagyok az Úr. Mát. 26,60.
17. Ne gyûlöld a te atyádfiát szívedben;
fedd meg a te felebarátodat nyilván,
hogy ne viseljed az õ bûnének terhét.
Mát. 18,15. 17. Luk. 17,3. 1Ján. 3,15.
18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem
szeressed felebarátodat, mint magadat.
Én vagyok az Úr. Mát. 5,43. Róm. 12,17.
19. Az én rendeléseimet megtartsátok:
Barmodat másféle állattal ne párosítsd,
128 MÓZES III. KÖNYVE 18. 19.
szántóföldedbe kétféle magot ne vess,
és kétféle szövetû ruha ne legyen rajtad.
5Móz. 22,9. 1Kor. 3,9.
20. És ha valaki asszonnyal hál és közösül,
és az valamely férfi hatalma alatt lévõ
rabnõ, és sem ki nem váltatott, sem
szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje,
demeg ne ölettessenek, mert nem volt
szabad az asszony.
21. A férfiú pedig vigye el az õ vétkéért
való áldozatát az Úrnak a gyülekezet
sátorának nyílásához: egy kost vétekért
való áldozatul.
22. És a pap szerezzen néki engesztelést,
a vétekért való áldozat kosával az Úr
elõtt, az õ bûnéért, amelyet elkövetett, és
megbocsáttatik néki az õ bûne, amelyet
elkövetett.
23.Mikor pedig bementek arra a földre,
és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermõ
fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek
tartsátok, három esztendeig
legyen az néktek körülmetéletlen:meg ne
egyétek.
24. A negyedik esztendõben pedig annak
minden gyümölcse szent legyen,
hálaáldozatul az Úrnak.
25. Csak az ötödik esztendõben egyétek
meg annak gyümölcsét, és annak termését
magatoknak gyûjtsétek. Én vagyok az
Úr, a ti Istenetek.
26. Ne egyetek vérrel valót, ne varázsoljatok
és ne bûvészkedjetek. 2Kir. 17,17.
27. A ti hajatokat kerekdedre ne nyírjátok,
a szakállad végét se csúfítsd el.
28. Testeteket a holt emberért meg ne
hasogassátok, se égetéssel magatokat
meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
5Móz. 14,1.
29. A te leányodatmeg ne becstelenítsd,
paráznaságra adván azt; hogy paráznává
ne legyen a föld, és be ne teljék a föld
fajtalansággal.
30. Az én szombatjaimat megtartsátok;
szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az
Úr. Préd. 5,1.
31. Ne menjetek igézõkhöz, és a jövendõmondókat
ne tudakozzátok, hogy
magatokat azokkal megfertõztessétek.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
1Sám. 28,7–16. 2Kir. 21,2–6. Ésa. 8,19.
32. Az õsz ember elõtt kelj fel, és a vén
ember orcáját becsüld meg, és féld a te
Istenedet. Én vagyok az Úr. 1Kir. 2,19.
33. Hogyha jövevény tartózkodik nálad,
a ti földeteken, ne nyomorgassátok õt.
2Móz. 22,21.
34. Olyan legyen néktek a jövevény, aki
nálatok tartózkodik, mintha közületek
való bennszülött volna, és szeressed azt
mint magadat, mert jövevények voltatok
Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti
Istenetek. 2Móz. 12,48. 5Móz. 10,19.
35. Ne kövessetek el igazságtalanságot
az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben
és ûrmértékben.
36. Igaz mérték, igaz font, igaz efa, és
igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok
az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket
Egyiptom földjébõl. 5Móz. 25,13. Péld. 20,10.
37. Tartsátok meg azért minden rendelésemet
és minden végzésemet, és cselekedjetek
azok szerint. Én vagyok az Úr.
Vétek Isten és ember ellen
20 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Izrael fiainak pedig mondd meg: Valaki
Izrael fiai közül és az Izraelben tartózkodó
jövevények közül odaadja az õ magzatát
a moloknak, halállal lakoljon, a földnek
népe kövezze agyon kõvel. 2Kir. 17,17.
3. Én is kiontom haragomat az ilyen
emberre, és kiirtom azt az õ népe közül,
mivelhogy adott az õmagzatából amoloknak,
hogy megfertõztesse az én szentségemet,
és megszentségtelenítse az én
szent nevemet. Ezék. 5,11.
4. Ha pedig a föld népe behunyja szemeit
az ilyen ember elõtt, amikor az odaadja
az õ magzatát a moloknak, és azt meg
nem öli:
5. Akkor én ontomki haragomat arra az
emberre és annak házanépére, és kiirtom
azt és mindazokat, akik õutána paráználkodnak,
hogy a molokkal paráználkodjanak,
az õ népük közül.
6. Amely ember pedig az igézõkhöz és a
jövendõmondókhoz fordul, hogy azok
után paráználkodjék, arra is kiontom
haragomat, és kiirtomazt az õ népe közül.
MÓZES III. KÖNYVE 19. 20. 129
7. Szenteljétek meg azért magatokat,
és szentek legyetek, mert én, az Úr,
vagyok a ti Istenetek. 2Móz. 22,31.Mát. 5,48.
Ef. 1,4. Kol. 3,12. 1Thess. 5,23. 1Pét. 1,16.
8. És tartsátokmeg az én rendeléseimet,
és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr,
a ti megszentelõtök, Jehova M’Kaddesh.
9.Mert valaki szidalmazza az õ atyját
vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját
szidalmazta; vére rajta. 2Móz. 21,17.
5Móz. 27,16. 2Sám. 1,16. Péld. 20,20.Mát. 15,4.
10. Ha valaki más ember feleségével
paráználkodik, mivelhogy az õ felebarátjának
feleségével paráználkodik: halállal
lakoljon a parázna férfi és a parázna nõ.
11. Ha valaki az õ atyjának feleségével
hál, az õ atyjának szemérmét fedi fel: halállal
lakoljanak mindketten; vérük rajtuk.
1Móz. 35,22.
12. Ha valaki az õ menyével hál, halállal
lakoljanak mindketten, fertelmességet
követtek el; vérük rajtuk.
13. És ha valaki férfival hál, úgy amint
asszonnyal hálnak: utálatosságot követtek
el mindketten, halállal lakoljanak; vérük
rajtuk.
14. És ha valaki feleségül vesz valamely
asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás
ez; tûzzel égessék meg azt és azokat,
hogy ne legyen köztetek fajtalankodás.
Róm. 1,27. 32.
15. Ha pedig valaki barommal közösül,
halállal lakoljon, és a barmot is öljétekmeg.
5Móz. 27,21.
16. Ha valamely asszony akármely baromhoz
járul, hogy az meghágja õt: öld
meg mind az asszonyt, mind a barmot,
halállal lakoljanak; vérük rajtuk.
17. És ha valaki feleségül veszi az õ
leánytestvérét, atyjának leányát, vagy anyjának
leányát, és meglátja annak szemérmét,
és az is meglátja az õ szemérmét:
gyalázatosság ez; azért irtassanak ki népük
fiainak láttára, az õ leánytestvérének
szemérmét fedte fel: viselje gonoszságának
terhét. 1Móz. 20,12.
18. És ha valaki havi bajos asszonnyal
hál, és felfedi annak szemérmét, és forrását
feltakarja, és az asszony is felfedi az õ
vérének forrását: mindketten irtassanak
ki az õ népükbõl.
19. A te anyád leánytestvérének, vagy
az atyád leánytestvérének szemérmét se
fedd fel; mivelhogy az õ vérrokonát takarja
ki: viseljék gonoszságuk terhét.
20. És ha valaki az õ nagynénjével hál,
az õ nagybátyjának szemérmét fedte fel:
viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul
haljanak meg.
21. Ha pedig elveszi valaki az õ fiútestvérének
feleségét: vérfertõzés az; az õ
fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok
legyenek.
Intés a szövetség
törvényének megtartására
22. Tartsátok meg minden rendelésemet
és minden végzésemet, és azokat
cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket
az a föld, amelybe én viszlek be titeket,
hogy ott lakjatok.
23. És ne járjatok annak a népnek rendtartási
szerint, amelyet kiûzök én elõletek.
Mivelhogy mindezeket cselekedték,
azért megutáltam õket.
24. Néktek pedig mondom: Ti örökölni
fogjátok az õ földjüket, mert én néktek
adom azt örökségül, azt a tejjel és
mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a
ti Istenetek, aki kiválasztottalak titeket a
népek közül. 2Móz. 3,17. Zsolt. 135,4. 1Pét. 2,9.
25. Tegyetek különbséget azért a tiszta
és tisztátalan barmok között, a tiszta és
tisztátalan szárnyas állatok között, és ne
fertõztessétek meg magatokat barommal
vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön
csúszó állattal, amelyeket megkülönböztettem
elõttetek, mint tisztátalanokat.
5Móz. 14,4.
26. És legyetek nékem szentek, mert
én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak
titeket a népek közül, hogy enyéim
legyetek. Tit. 2,14. 1Pét. 1,16.
Varázslás és jövendõmondás
27. És akár férfi, akár asszony, hogyha
igézõ vagy jövendõmondó lesz közöttük,
halállal lakoljanak; kõvel kövezzétek azokat
agyon; vérük rajtuk.
2Móz. 22,18. 5Móz. 18,10. 1Sám. 28,7.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 11.A léviták egyházi szolgálatáról 11-20.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »