Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A papi tisztség szentsége
21 Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj
a papoknak, Áron fiainak, ésmondd
meg nékik: Senki közülük meg ne fertõztesse
magát halottal az õ népe között;
Ezék. 44,25.
2. Hanemha a hozzá legközelebb álló
vérrokonával: anyjával, atyjával, fiával, leányával
és fiútestvérével,
3. Vagy a hozzá legközelebb álló hajadon
leánytestvérével, aki még nem ment
férjhez: ezt megérintheti.
4.Mint fõember ne fertõztesse meg
magát az õ népe között, hogy szentségtelenné
ne legyen.
5. Ne nyírjanak kopaszságot a fejükön,
szakálluk szélét le ne messék, és a testükbe
vágásokat ne vágjanak.
6. Szentek legyenek Istenüknek, és az õ
Istenüknek nevét meg ne szentségtelenítsék,
mert az Úrnak tûzáldozatait, Istenüknek
kenyerét õk áldozzák; azért szentek
legyenek. Zsolt. 15,4.Mát. 5,33--37. Jak. 5,12.
7. Parázna és megszeplõsített asszonyt
el ne vegyenek, se olyan asszonyt, aki elûzetett
az õ férjétõl, el ne vegyenek; mert
a pap az õ Istenének van szentelve.
8. Te is szentnek tartsad õt, mert Istenednek
kenyerét õ áldozza: szent legyen
azért elõtted,mert szent vagyok én, azÚr,
a ti megszentelõtök. Ésa. 43,15.
9. Hogyha valamely papnak leánya vetemedik
paráznaságra, megszentségteleníti
az õ atyját, azért tûzzel égettessék meg.
10. Aki pedig fõpap az õ atyafiai között,
akinek fejére töltötték a kenetnek olaját,
és akit felavattak az õ szolgálatára, hogy
a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne
meztelenítse, se ruháitmeg ne szaggassa,
11. És semmiféle holttesthez be ne
menjen: atyjával és anyjával se fertõztesse
meg magát. 4Móz. 19,14.
12. És a szenthelybõl ki ne menjen,
hogy az õ Istenének szenthelyét meg ne
szentségtelenítse, mert korona, az õ
Istenének kenetolaja van õrajta. Én
vagyok az Úr.
13. Hajadont vegyen feleségül.
14. Özvegyet, elûzöttet, megszeplõsítettet,
paráznát: ilyeneket el ne vegyen,
hanem hajadont vegyen feleségül az õ
népe közül,
15. Hogy meg ne fertõztesse az õ
magzatát az õ népe között; mert én, az Úr
vagyok az õ megszentelõje.
Róm. 12,1. 1Kor. 3,16. 17. Ef. 5,27. 1Thess. 4,1--8.
16. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
17. Szólj Áronnak, mondván: Ha lesz
valaki a te magod közül, az õ nemzetségükben,
akiben fogyatkozás leend, ne
áldozza áldozatul az õ Istenének kenyerét.
18.Mert senki sem áldozhat, akiben
fogyatkozás van: vagy vak, vagy sánta
vagy csonka orrú, vagy hosszú tagú.
19. Sem az, aki törött lábú vagy törött
kezû,
20. Vagy púpos, vagy törpe, vagy szemfájós,
vagy viszketeges, vagy sömörgös,
vagy aki megszakadott.
21. Senki, akiben fogyatkozás van, elõ
ne álljon Áronnak, a papnak fiai közül,
hogy tûzáldozatot vigyen fel az Úrnak;
fogyatkozás van benne, ne álljon elõ, hogy
megáldozza az õ Istenének kenyerét.
22. Az õ Istenének kenyerébõl, a legszentségesebbikbõl
és a szentségesbõl ehet.
23. Csak a függönyhöz be ne menjen,
és az oltárhoz ne közelítsen, mert fogyatkozás
van õbenne, hogymeg ne fertõztesse
az én szenthelyemet. Én vagyok az Úr,
az õ megszentelõjük.
24. És elmondá Mózes Áronnak, és az
õ fiainak, és Izraelnek minden fiainak.
A papok része
az áldozatból szent eledel
22 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Áronnak és az õ fiainak, hogy
tartóztassák meg magukat Izrael fiainak
szent adományaitól, hogy meg ne fertõztessék
az én szent nevemet azokkal, amiket
nékem szentelnek. Én vagyok az Úr.
3.Monddmeg nékik:Ha valaki a ti nemzetségetekbõl,
a ti összes magzataitok közül
hozzájárul a szent dolgokhoz, amelyeket
Izrael fiai szentelnek az Úrnak, mikor
rajta van az õ tisztátalansága: az ilyen ember
irtassék ki elõlem. Én vagyok az Úr.
MÓZES III. KÖNYVE 21. 22. 131
4. Ha valaki az Áron fiai közül poklos,
vagy magfolyós, a szent dolgokból ne
egyék, míg meg nem tisztul. Aki pedig
valamely halott által megfertõzöttet illet,
vagy valakit, akinek magömlése van,
5. Vagy ha valaki valamely férget illet,
amely által tisztátalanná lesz, vagy embert,
akitõl tisztátalanná lesz annak valamilyen
tisztátalanságához képest:
6. Az ilyen ember, aki effélét illet, tisztátalan
legyen estvéig, és a szent dolgokból ne
egyék, hanemhamegmosta a testét vízzel;
7. De mikor lemegy a nap, tiszta lesz,
és az után ehetik a szent dolgokból, mert
az õ eledele az.
8. Elhullott vagy széttépett állatot ne
egyék, hogy tisztátalanná ne legyen általa.
Én vagyok az Úr. 2Móz. 22,31.
9. Az én rendelésemet pedig megtartsák,
hogy bûnbe ne essenek miatta, és
meg ne haljanak amiatt, hogy megrontották
azt. Én vagyok az Úr, az õ megszentelõjük.
2Móz. 28,43. 4Móz. 18,22.
10. Idegen ember ne egyék szenteltet,
a papnak zsellére és bérese se egyék
szenteltet. 2Móz. 29,33. 4Móz. 3,10. 1Sám. 24,6.
11. De ha megvásárol valakit a pap a
maga pénzén, az ehet abból, és aki házánál
született: ezek ehetnek az õ eledelébõl.
12. De a pap leánya, ha idegennek lesz a
felesége, nem ehetik a szent áldozatból.
13. Ha azonban a pap leánya özveggyé
lesz vagy elválik, de magzata nincsen, és
visszatér az õ atyjának házához,mint leány
korában: akkor ehetik az õ atyjának eledelébõl;
de idegen nem ehetik abból.
14. Ha pedig tévedésbõl eszik valaki
szenteltet, tegye ahhoz annak ötödrészét;
és így adja meg a papnak a szenteltet.
15. Ésmeg ne fertõztessék Izrael fiainak
szent dolgait,melyeket áldoznak az Úrnak,
16. Hogy vétkes hamissággal ne terheljék
magukat, ha esznek azoknak szent
dolgaiból; mert én vagyok az Úr, az õ
megszentelõjük.
Az áldozati állatok hibátlanok legyenek
17. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
18. Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izrael
minden fiának, és mondd meg nékik:
ha valaki Izrael házából, és az Izraelben
lévõ jövevények közül felviszi a maga
áldozatát, akár fogadásból akár szabad
akaratból, amiket felvisznek az Úrnak
egészenégõ áldozatul,
19. Hogy kedvesen fogadtassanak: épek
és hímek legyenek, akár tulkok, akár
bárányok, akár kecskék.
20. Amiben pedig fogyatkozás van, abból
semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvessé
érettetek. Ef. 5,27. Zsid. 9,14. 1Pét. 1,19.
21. És ha valaki hálaáldozattal áldozik
az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére,
akár szabad akaratból, akár tulokfélébõl,
akár juhfélébõl: ép legyen, hogy kedves
legyen; semmi fogyatkozás ne legyen
abban. Zsolt. 61,8. 65,1. Préd. 5,4. 5.
22. Vakot vagy rokkantat, vagy csonkát,
vagy fekélyest, vagy viszketegest vagy
varast, ilyeneket ne áldozzatok az Úrnak,
és tûzáldozatul ne tegyetek ezekbõl az
oltárra az Úrnak.
23. Hosszú, vagy kurta tagú ökröt, vagy
bárányt szabad akaratból való áldozatul
vihetsz ugyan, de fogadási áldozatul nem
lesz kedves.
24. Szétnyomott, összezúzott, megszakadt,
vagy kimetszett heréjût se áldozzatok
az Úrnak. Se a ti földeteken ne
cselekedjétek ezt,
25. Se idegen ember kezébõl ne áldozzatok
semmi ilyenbõl a ti Istenetek eledeléül;
mert romlás van bennük, fogyatkozás
van bennük: nem fogadtatnak kedvesen
érettetek. 4Móz. 15,15.Mal. 1,14.
26. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
27. Borjú, bárány és kecske, hamegelletett,
legyen az anyja alatt hét napig, a nyolcadik
naptól fogva, és azon túl kedves lesz
az tûzáldozatul az Úrnak. 2Móz. 22,30.
28. De tehenet és juhot, azt és annak fiát
ne öljétek meg egy napon. 5Móz. 22,6.
29. Hogyha dicsõítõ áldozattal áldoztok
az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy kedvesen
fogadtassatok. Zsolt. 107,22. 116,17. Ámós 4,5.
30. Azon a napon egyétekmeg, ne hagyjatok
abból reggelig. Én vagyok az Úr.
31. Tartsátok meg azért az én parancsolataimat,
és azokat cselekedjétek.
Én vagyok az Úr.
132 MÓZES III. KÖNYVE 22.
32.Meg ne fertõztessétek az én szent
nevemet, hogy megszenteltessem Izrael
fiai között. Én vagyok az Úr, a ti megszentelõtök,
Ésa. 6,3.Mát. 6,9. Ján. 12,28.
33. Aki kihoztalak titeket Egyiptom
földjébõl, hogy Istenetek legyek néktek.
Én vagyok az Úr.
Az ünnepek elrendelése
23 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken
szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek.
Ezek azok az én ünnepeim:
3. Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik
napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek
szombatja van, semmi dolgot ne
végezzetek: azÚrnak szombatja legyen az
minden lakhelyeteken.
Neh. 13,22. Ésa. 56,2. 58,13. 66,23. Ezék. 20,12.
A pászka ünnepe
4. Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések
napjai, amelyekre szabott idejükben
kell összegyülekeznetek. 4Móz. 23,14.
5. Az elsõ hónapban, a hónapnak tizennegyedikén,
estennen az Úrnak pászkája.
2Móz. 12,6. 5Móz. 16,1. Józs. 5,10.
6. E hónapnak tizenötödik napján pedig
az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe.
Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret.
7. Az elsõ napon szent gyülekezéstek legyen,
semmi robotmunkát ne végezzetek.
2Móz. 12,16. 4Móz. 28,18.
8. Hét napon át pedig tûzáldozatot áldozzatok
az Úrnak, és a hetedik napon szent
gyülekezéstek is legyen: semmi robotmunkát
ne végezzetek.
9. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
10. Szólj Izrael fiainak és mondd meg
nékik: Mikor bementek a földre, amelyet
én adok néktek, és megaratjátok annak
vetését: a ti aratástok zsengéjének elsõ
kévéjét vigyétek a papnak.
2Móz. 23,16. Józs. 3,15.
Péld. 3,9. Róm. 11,16. 1Kor. 15,20. Jak. 1,18.
11. Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr
elõtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek;
a szombat után való napon lóbálja azt
meg a pap. 2Móz. 29,24.
12. Amely napon pedigmeglóbáltatjátok
a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendõs
bárányt egészenégõ áldozatul.
13. Ahhoz pedig ételáldozatul két tized
efa lánglisztet, olajjal elegyítve; tûzáldozatul
az Úrnak, kedves illatul; italáldozatul
pedig egy hin bornak negyedrészét.
14. Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket
és zsenge kalászokat ne egyetek
mind a napig, amíg be nem viszitek a
ti Isteneteknek áldozatát. Örök rendtartás
ez nemzetségrõl nemzetségre minden
lakóhelyeteken.
Az aratási hálaadó ünnep
15. Számláljatok az után a szombatra
következõ naptól, attól a naptól, amelyen
beviszitek a meglóbálni való kévét, hét
hetet, egészek legyenek azok.
16. A hetedik hétre következõ napig
számláljatok ötven napot és akkor járuljatok
új ételáldozattal az Úrhoz. Csel. 2,1.
17. A ti lakóhelyeitekbõl hozzatok fel két
meglóbálni való kenyeret; két tized efa
lisztlángból legyenek azok, kovásszal sütve,
zsengékül az Úrnak. 2Móz. 22,29. 23,16.
18. A kenyérrel együtt pedig áldozzatok
meg hét bárányt, épeket, esztendõsöket,
és egy tulkot, fiatal bikát, és két kost;
egészenégõ áldozatul legyenek ezek az
Úrnak, étel- és italáldozatukkal egybe;
kedves illatú tûzáldozat ez az Úrnak.
19. Készítsetek el egy kecskebakot is
bûnért való áldozatul, és két bárányt,
esztendõsöket, hálaadó áldozatul.
20. És lóbálja meg azokat a pap a zsengékbõl
való kenyérrel az Úr elõtt való
lóbálással a két báránnyal egybe. Szentek
legyenek ezek az Úrnak a pap számára.
21. És gyülekezzetek egybe ugyanazon
a napon; szent gyülekezéstek legyen néktek,
semmi robotmunkát ne végezzetek.
Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken
a ti nemzetségeitek szerint.
22. Mikor pedig földetek termését
learatjátok: ne arasd le egészen a mezõdnek
széleit, és az elhullott gabonafejeket
fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek
hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a
ti Istenetek. Péld. 14,31. 22,16. Ruth 2,15. 16.
MÓZES III. KÖNYVE 22. 23. 133
A hetedik hónap elsõ napja
23. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
24. Szólj Izrael fiaihoz,mondván: A hetedik
hónapban, a hónap elsõ napján ünnepetek
legyen néktek, emlékeztetõ kürtzengéssel,
szent gyülekezéssel. 4Móz. 29,1.
25. Semmi robotmunkát ne végezzetek,
és tûzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
Az engesztelési ünnep
26. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
27. Ugyanennek a hetedik hónapnak
tizedikén az engesztelés napja van: szent
gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok
meg magatokat, és tûzáldozattal
áldozzatok az Úrnak. Ésa. 58,3. 5. Dán. 10,3.
28. Semmi dolgot ne végezzetek azon
a napon, mert engesztelésnek napja az,
hogy engesztelés legyen érettetek az Úr
elõtt, a ti Istenetek elõtt.
29.Mert ha valaki nemsanyargatjameg
magát ezen a napon, irtassék ki az õ népe
közül. 1Móz. 17,14. 2Thess. 3,6.
30. Ha valaki valami dolgot végez ezen a
napon, elvesztemaz ilyent az õ népe közül.
31. Semmi dolgot ne végezzetek; örök
rendtartás legyen ez nemzetségrõl nemzetségre
minden lakhelyeteken.
32. Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok
meg azért magatokat. A hónap
kilencedikének estéjén, egyik estétõl a
másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.
A sátoros ünnep
33. Szóla ismét azÚrMózesnek,mondván:
34. Szólj Izrael fiainak, mondván: Ugyanennek
a hetedik hónapnak tizenötödikén a
sátorok ünnepe legyen azÚrnak hét napig.
4Móz. 29,12. 5Móz. 16,13. Zak. 14,16. Ján. 7,2.
35. Az elsõ napon szent gyülekezés legyen,
semmi robotmunkát ne végezzetek.
36.Hét napon áldozzatok az Úrnak tûzáldozatot,
a nyolcadik napon pedig szent
gyülekezéstek legyen, és újra tûzáldozattal
áldozzatok azÚrnak; berekesztõ ünnep ez,
semmi robotmunkát ne végezzetek azon.
4Móz. 29,35. Ján. 7,37.
37. Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeken
szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek,
hogy áldozzatok az Úrnak tûzáldozattal,
egészenégõ áldozattal, ételáldozattal,
véres- és italáldozattal: minden napét a
maga napján.
38. Az Úrnak szombatjain kívül, adományaitokon
kívül, fogadásból és szabad
akaratból való minden ajándékaitokon
kívül, amelyeket adni szoktatok az Úrnak,
39. Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik
napján, amikor a földnek termését
betakarjátok, az Úrnak ünnepét
ünnepeljétek hét napig: az elsõ napon
nyugodalom napja, és a nyolcadik napon
is nyugodalom napja legyen. 2Móz. 23,16.
40. És vegyetek magatoknak az elsõ
napon szép fának gyümölcsét, pálmafa
ágait, sûrû levelû fa lombját, és patak mellett
való fûzgallyakat, és örvendezzetek
az Úr elõtt, a ti Istenetek elõtt hét napig.
Neh. 8,15. Ésa. 35,10. 66,10. Ján. 16,22.
41. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak
ünnepét minden esztendõben hét napig.
Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti
nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban
ünnepeljétek azt.
42. Sátorokban lakjatok hét napig, minden
bennszülött sátorban lakjék Izraelben.
43. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek,
hogy sátorokban lakattam Izrael fiait,
mikor kihoztam õket Egyiptom földjérõl.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Zsolt. 78,5.
44. És szóla Mózes Izrael fiainak az
Úrnak ünnepei felõl.
Az örökmécses és a szent kenyerek
24 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a
világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül
égõ lámpákat gyújthassanak. 2Móz. 27,20.
3. A bizonyság függönyén kívül, a gyülekezet
sátorában úgy helyeztesse el azokat
Áron, hogy estvétõl fogva reggelig az Úr
elõtt legyenek. Örökkévaló rendtartás
legyen ez a ti nemzetségeiteknél.
4. A tiszta arany gyertyatartóra rakja fel a
mécseket; az Úr elõtt legyenek szüntelen.
5. És végy lisztlángot, és süss abból
tizenkét lepényt; két tized efából legyen
egy lepény. 2Móz. 25,30.
134 MÓZES III. KÖNYVE 23. 24.
6. És helyeztesd el azokat két rendben;
hatot egy rendbe, a tiszta arany asztalra
az Úr elé. Zsid. 9,2.
7. És tégy mindegyik rendhez tiszta
tömjént, és legyen emlékeztetõül a kenyér
mellett, tûzáldozatul az Úrnak.
8. Szombat napról szombat napra rakja
fel azt a pap az Úr elé szüntelen; örök
szövetség ez Izrael fiaival.
9. Azután legyen az Ároné és az õ fiaié,
kik egyék meg azokat a szenthelyen,
mert mint igen szentséges, az övé az, az
Úrnak tûzáldozataiból, örök rendelés szerint.
2Móz. 29,33.Mát. 12,4.Márk 2,26. Luk. 6,4.
Istenkáromlás és egyéb bûnök büntetése
10. Kiméne pedig egy izraelbeli aszszonynak
fia, aki egyiptomi férfiútól való
volt, Izrael fiai közé, és versengének a
táborban az izraelbeli asszonynak fia és
egy izraelbeli férfi.
11. És káromlá az izraelbeli asszony fia
az Isten nevét és átkozódék; elvitték azért
azt Mózeshez. Az õ anyjának neve pedig
Selomit volt, Dibrinek leánya, Dán nemzetségébõl.
Jób 1,5. 2,5. 9. Ésa. 8,21.
12. És õrizet alá veték azt, míg kijelentést
nyernének az Úr akarata felõl.
4Móz. 15,34.
13. Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:
14. Vidd ki az átkozódót a táboron kívül,
és mindazok, akik hallották, tegyék kezeiket
annak fejére és kövezze agyon azt az
egész gyülekezet. 5Móz. 17,7.
15. Izrael fiainak pedig szólj, ezt mondván:
Ha valaki az õ Istenét átkozza, viselje
az õ bûnének terhét.
16. És aki szidalmazza az Úrnak nevét,
halállal lakoljon, kövezze azt agyon az
egész gyülekezet; akár jövevény, akár
bennszülött, ha szidalmazza az Úrnak
nevét, halállal lakoljon. Zsolt. 74,10. 18.
17. Ha valaki agyonüt valamely embert,
halállal lakoljon. 5Móz. 19,11.Mát. 26,52.
18. Ha pedig barmot üt agyon valaki,
fizesse meg azt: barmot baromért.
19. És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján,
amint õ cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:
Mát. 5,38. 7,2.
20. Törést törésért, szemet szemért,
fogat fogért; amilyen sérelmet õ ejtett
máson, olyan ejtessék rajta is. Mát. 5,38. 39.
21. Aki barmot üt agyon, fizesse meg
azt, de aki embert üt agyon, halállal lakoljon.
2Móz. 21,33.
22. Egy törvény legyen nálatok: a jövevény
olyan legyen, mint a bennszülött,
mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
23. Szóla azért Mózes Izrael fiainak, és
kivitték az átkozódót a táboron kívül, és
agyonverék azt kõvel. És úgy cselekedének
Izrael fiai, amint parancsolta az Úr
Mózesnek.
A szombatév
25 Szóla ismét azÚrMózesnek a Sínai
hegyen, mondván:
2. Szólj Izrael fiainak és mondd meg
nékik: Mikor bementek a földre, amelyet
én adok néktek, nyugodjék meg a föld az
Úrnak szombatja szerint. 2Móz. 23,10.
3. Hat esztendõn át vesd a te szántóföldedet,
és hat esztendõn át messed a te
szõlõdet, és takarítsd be annak termését;
4. A hetedik esztendõben pedig szombati
nyugodalma legyen a földnek, az Úrnak
szombatja: szántóföldedet ne vesd be, és
szõlõdet meg ne mesd.
5. Ami a te tarló földeden magától terem,
le ne arasd, és ami a te metszetlen
szõlõdön terem, meg ne szedjed; mert
nyugalom esztendeje lesz az a földnek.
2Kir. 19,29.
6. És amit a föld az õ szombatján terem,
legyen az eledelül néktek: néked, szolgádnak,
szolgálóleányodnak, béresednek és
zsellérednek, akik nálad tartózkodnak;
7. A te barmodnak is és a vadnak, amely
a te földeden van, legyen annak minden
termése eledelül.
Jubileum, a kürtzengés éve
8. Számlálj az után hét szombat-esztendõt,
hétszer hét esztendõt, úgyhogy a
hét szombat-esztendõnek ideje negyvenkilenc
esztendõ legyen:
9. Akkor fúvasd végig a riadó kürtöt a
hetedik hónapban, a hónap tizedikén; az
engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt
a ti egész földeteken.
MÓZES III. KÖNYVE 24. 25. 135
10. És szenteljétek meg az ötvenedik
esztendõt, és hirdessetek szabadságot a
földön, annak minden lakójának; kürtölésnek
esztendeje legyen ez néktek, kapja
vissza mindenki az õ birtokát, és térjen
vissza mindenki az õ nemzetségéhez.
11. Kürtölésnek esztendeje ez, az legyen
néktek az ötvenedik esztendõ; ne
vessetek és le se arassátok, amit önként
terem a föld, és a metszetlen szõlõjét se
szedjétek meg annak. Ésa. 61,2. 63,4. Gal. 5,1.
12. Mert kürtölésnek esztendeje ez,
szent legyen néktek, a mezõrõl egyétek
meg annak termését. Jer. 34,8.
13. A kürtölésnek ebben az esztendejében
kapja vissza ismét mindenki az õ
birtokát. 4Móz. 36,4. Luk. 4,19.
14. Ha pedig eladsz valamit a te felebarátodnak,
vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól:
egymást meg ne csaljátok.
15. A kürtölés esztendejét követõ esztendõk
száma szerint vásárolj a te felebarátodtól;
a terméses esztendõk száma
szerint adjon el néked.
16. Az esztendõk nagyobb számához
képest nagyobb árt adj azért, amit veszel,
az esztendõk kisebb számához képest
pedig kisebb árt adj azért, amit veszel,
mert a termések számát adja õ el néked.
17. Egymást azért meg ne csaljátok,
hanem féld a te Istenedet: mert én
vagyok az Úr, a ti Istenetek. Jer. 7,6.
18. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet,
és megtartjátok végzéseimet,
és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok
a földön. Zsolt. 4,8. Péld. 1,33. Jer. 23,6.
19. És megtermi a föld az õ gyümölcsét,
hogy eleget ehessetek, és bátorságosan
lakhattok azon.
20. Ha pedig azt mondjátok: Mit eszünk
a hetedik esztendõben, ha nem vetünk,
és termésünket be nem takarítjuk?
21. Én rátok bocsátom majd az én áldásomat
a hatodik esztendõben, hogy
három esztendõre való termés teremjen.
22. Ésmikor a nyolcadik esztendõre vettek,
akkor is az ó termésbõl esztek egészen
a kilencedik esztendeig; mindaddig
ó gabonát esztek, míg ennek termése be
nem jön. Józs. 5,11. 2Kir. 19,24.
A birtok megváltása
23. A földet pedig senki el ne adja örökre,
mert enyém a föld; csak jövevények
és zsellérek vagytok ti nálam.
Zsolt. 119,19. Jóel 2,18. 1Pét. 2,11.
24. Azért a ti birtokotoknak egész földjénmegengedjétek,
hogy a föld kiváltható
legyen.
25. Ha elszegényedik a te atyádfia, és
elad valamit az õ birtokából, akkor álljon
elõ az õ rokona, aki közel van õhozzá, és
váltsa ki, amit eladott az õ atyjafia. Ruth 2,20.
26. Ha pedig nincs valakinek kiváltó rokona,
de maga tesz szert annyira, hogy
elege van annak megváltásához:
27. Számlálja meg az eladása óta eltelt
esztendõket, a felül lévõt pedig térítse
meg annak, akinek eladta, és újra az övé
legyen az õ birtoka.
28. Ha pedig nincsen módjában, hogy
visszatéríthesse annak, akkor maradjon
az õ eladott birtoka annál, aki megvette
azt, egészen a kürtölésnek esztendejéig:
a kürtölésnek esztendejében pedig szabaduljon
fel, és újra övé legyen az õ birtoka.
29. Ha valaki lakóházat ad el kerített
városban, az kiválthatja azt az eladás esztendejének
elteléséig; egy esztendõn át
válthatja ki azt.
30. Ha pedig ki nem váltják az esztendõnek
teljes elteléséig, akkor a ház, amely
kerített városban van, örökre azé és
annak nemzetségeié marad, aki megvette
azt; nem szabadul fel a kürtölésnek
esztendejében.
31. Az olyan falvak házai pedig, amelyek
nincsenek körülkerítve, mezei földek
gyanánt számíttassanak, kiválthatók legyenek,
és a kürtölésnek esztendejében
felszabaduljanak.
32. Ami pedig a léviták városait illeti, az
õ birtokukban lévõ városok házai a léviták
által mindenkor kiválthatók legyenek,
33.De amit ki nem vált is valaki a léviták
közül, szabaduljon fel a kürtölésnek esztendejében,
az eladott ház, és az õ birtokának
városa;mert a léviták városainak házai
tulajdon birtokuk nékik Izrael fiai között.
34.De a városaikhoz tartozó szántóföldeket
elne adják,mert örökbirtokukaznékik.
136 MÓZES III. KÖNYVE 25.
Az elszegényedettek védelme
35. Ha a te atyádfia elszegényedik, és
keze erõtlenné lesz melletted, segítsd
meg õt, akár jövevény, akár zsellér, hogy
megélhessen melletted. Zsolt. 37,26. Péld. 14,31.
Luk. 6,35. Csel. 11,29. Róm. 12,17. 1Ján. 3,17.
36. Ne végy tõle kamatot vagy uzsorát,
hanem féld a te Istenedet, hogy megélhessen
melletted a te atyádfia.
5Móz. 23,19. Neh. 5,7. Zsolt. 15,5. Péld. 28,8.
37. Pénzedet ne add néki kamatra, se
uzsoráért ne add a te eleségedet.
38. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki
kihoztalak titeket Egyiptom földjérõl,
hogy néktek adjam Kánaán földjét, és
Istenetek legyek néktek.
39. Ha pedig elszegényedik melletted a
te atyádfia, és eladjamagát néked: ne szolgáltassad
úgy mint rabszolgát. 2Móz. 21,2.
40.Mint béres, mint zsellér legyen nálad;
a kürtölésnek esztendejéig szolgáljon
nálad. 1Kir. 9,22. 2Kir. 4,1. Jer. 34,14.
41. Azutánmenjen el tõled õ és vele az õ
gyermekei, és térjen vissza az õ nemzetségéhez,
és térjen vissza az õ atyáinak
örökségébe.
42.Mert az én szolgáim õk, akiket kihoztam
Egyiptom földjérõl: nem adathatnak
el, mint rabszolgák. Róm. 6,22. 1Kor. 7,23.
43. Ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem
féld a te Istenedet. Ef. 6,9. Kol. 4,1.
44. Mind szolgád, mind szolgálóleányod,
akik lesznek néked, a körületek
lévõ népek közül legyenek: azokból vásárolj
szolgát és szolgálóleányt;
45.Meg a zsellérek gyermekei közül is,
akik nálatok tartózkodnak, azokból is vásárolhattok,
és azoknak nemzetségébõl,
akik veletek vannak, akiket a ti földeteken
nemzettek; és legyenek a ti tulajdonotok.
46. És örökül hagyhatjátok azokat a ti
utánatok való fiaitoknak, hogy örökségül
bírják azokat, örökké dolgoztathattok
velük; de a ti atyátokfiain, az Izrael fiain,
egyik a másikán senki ne uralkodjék kegyetlenül.
47. És ha a jövevény vagy zsellér vagyonra
tesz szert melletted, a te atyádfia
pedig elszegényedik mellette, és eladja
magát a melletted lévõ jövevénynek,
zsellérnek, vagy jövevény nemzetségébõl
való sarjadéknak:
48.Mindamellett is, hogy eladta magát,
megváltható legyen; akárki megválthassa
azt az õ atyjafiai közül.
49. Vagy nagybátyja, vagy nagybátyjának
fia váltsa meg azt, vagy az õ nemzetségébõl
való vérrokona váltsa meg azt,
vagy ha módja van hozzá, maga váltsa
meg önmagát.
50. És vessen számot azzal, aki megvette
õt, attól az esztendõtõl kezdve, amelyen
eladtamagát annak, a kürtölésnek esztendejéig,
és az õ eladásának ára az esztendõk
száma szerint legyen, a béres ideje
szerint legyen nála.
51. Ha még sok esztendõ van hátra,
azokhoz képest térítse meg annak a váltságot
az õ megvásárlásának árából.
52. Ha pedig kevés esztendõ van hátra a
kürtölésnek esztendejéig, akkor is vessen
számot vele, és az évek számához képest
fizesse vissza az õ váltságát.
53.Mint esztendõrõl esztendõre fogadott
béres legyen nála; ne uralkodjék
kegyetlenül rajta elõtted.
54. Ha pedig ilyen módon meg nem váltatik,
a kürtölésnek esztendejében szabaduljon
fel: õ és vele az õ gyermekei.
55.Mert az én szolgáim Izrael fiai, az én
szolgáim õk, akiket kihoztam Egyiptom
földjérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
A bálványimádás tilalma
és az Úr szombatjának megtartása
26 Ne csináljatok magatoknak bálványokat,
se faragott képet, se oszlopot
ne emeljetek magatoknak, se kõszobrokat
ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy
meghajoljatok elõtte, mert én vagyok az
Úr, a ti Istenetek. 2Móz. 20,4. Zsolt. 97,7.
2. Az én szombatjaimat megtartsátok,
és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én
vagyok az Úr.
Áldás az engedelmeseknek
3. Ha az én rendeléseim szerint jártok,
és az én parancsolataimat megtartjátok,
és azokat megcselekszitek:
MÓZES III. KÖNYVE 25. 26. 137
4. Esõt adok néktek idejében, és a föld
megadja az õ termését, a mezõ fája is
megtermi gyümölcsét. 5Móz. 28,1. Ésa. 30,23.
5. És a ti csépléstek ott éri a szüretet,
és a szüret ott éri a vetést, és elégségig
ehetitek kenyereteket, és bátorságosan
lakhattok a ti földeteken. Jóel 2,19. 26.
6.Mert békességet adok azon a földön,
hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne
rettentsen; és kipusztítom az ártalmas
vadat arról a földrõl, és fegyver sem
megy át a ti földeteken. Zsolt. 3,5. Jer. 30,10.
7. Sõt elûzitek ellenségeiteket, és elhullanak
elõttetek fegyver által. Ésa. 45,7.
8. És közületek öten százat elûznek,
és közületek százan elûznek tízezret, és
elhullanak elõttetek a ti ellenségeitek
fegyver által. 5Móz. 32,30. Józs. 23,10.
9. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak
titeket, és megsokasítlak titeket
és szövetségemet megerõsítem veletek.
10. És réginél régibbet ehettek, és az új
elõl is régit kell kihordanotok. Mát. 13,52.
11. És az én hajlékomat közétek helyezem,
és meg nem utál titeket az én lelkem.
5Móz. 32,19. Ezék. 36,27. 37,26.
12. És közöttetek járok, és a ti Istenetek
leszek, ti pedig az én népem lesztek.
Ezék. 11,20. 2Kor. 6,16. Ef. 2,21. Zsid. 3,6.
13. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki
kihoztalak titeket Egyiptom földjérõl,
hogy ne legyetek azoknak rabjai, és
összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen
járattalak titeket.
Átok az engedetleneknek
14. Ha pedig nem hallgattok reám, és
mind e parancsolatokat meg nem cselekszitek;
Zsolt. 103,12. Jer. 33,6.Mik. 7,18. 19.
15. És ha megvetitek rendeléseimet, és
ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek,
azáltal, hogy nem cselekszitek meg
minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok
az én szövetségemet: Ésa. 1,18.
16. Bizony azt cselekszem én veletek,
hogy rettenetességet bocsátok reátok: a
száraz betegséget és a forrólázt, amelyek
szemeket égetnek és életeket epesztenek,
és a ti magotokat hiába vetitek el, mert
ellenségeitek emésztik meg azt.
17. És kiontom haragomat reátok, hogy
elhulljatok a ti ellenségeitek elõtt, és uralkodjanak
rajtatok a ti gyûlölõitek, és fussatok,
mikor senki nem kerget is titeket.
Zsolt. 53,5. 106,41.
18. Ha pedig ezek után sem hallgattok
reám, hétszerte keményebben megostorozlak
titeket a ti bûneitekért;
19. És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket,
és olyanná teszem az eget
felettetek, mint a vas, a földeteket pedig
olyanná, mint a réz. 1Sám. 4,10. Ésa. 25,11.
20. És hiába fogy a ti erõtök, mert földetek
nem adja meg az õ termését, s a föld
fája sem adja meg az õ gyümölcsét.
5Móz. 28,18. Zsolt. 127,1. Ésa. 49,4. Agg. 1,10.
21. Ha mégis ellenemre jártok, és nem
akartok reám hallgatni: hétszeres csapást
borítok reátok a ti bûneitekért.
22. Reátok bocsátom a mezei vadakat,
hogy megfosszanak titeket gyermekeitektõl,
kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak
titeket, hogy pusztákká legyenek
a ti útjaitok.
23. És ha ezek által sem jobbultok meg,
hanem ellenemre jártok:
24. Én is bizony ellenetekre járok, és
hétszeresen sújtalak titeket a ti bûneitekért.
2Sám. 22,27.
25. És hozok reátok bosszuló fegyvert,
amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért.
Ha városaitokba gyülekeztek
össze, akkor döghalált bocsátok reátok,
és az ellenség kezébe adattok.
26.Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek
botját, tíz asszony sütimajd a ti kenyereteket
egy kemencében, ésmegmérve viszik
vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de
nem elégesztek meg. Mik. 6,14.
27. És ha emellett sem hallgattok reám,
hanem ellenemre jártok:
28. Én is ellenetekre járok búsult haragomban,
és bizony hétszeresen megostorozlak
titeket a ti bûneitekért.
29. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és
megeszitek a ti leányaitok húsát.
30. És lerontom a ti magaslataitokat, és
kiirtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holttesteiteket
bálványaitok holttetemeire hányatom,
és megutál titeket az én lelkem.
2Kir. 23,20. Zsolt. 78,59.
138 MÓZES III. KÖNYVE 26.
31. Városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket
is elpusztítom, és nem lesz
kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok.
32. És elpusztítom ezt a földet, hogy
álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek,
akik letelepednek ebbe.
33. Titeket pedig elszélesztelek a pogány
népek közé, és kivont fegyverrel
ûzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti
földetek, városaitok pedig sivataggá.
34. Akkor örül a föld az õ szombatjainak
az õ pusztaságának egész ideje alatt, ti
pedig a ti ellenségeitek földjén lesztek;
akkor nyugodni fog a föld és örül az õ
szombatjainak. 2Krón. 36,21.
35. Pusztaságának egész ideje alatt
nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott
a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.
36. Akik pedig megmaradnak közületek,
azoknak szívébe gyávaságot öntök az
õ ellenségeiknek földjén, és megkergeti
õket a szállongó falevél zörrenése, és
futnak, mintha fegyver elõl futnának, és
elhullanak, ha senki nem kergeti is õket.
37. Egymásra hullanak, mint a fegyver
elõtt, pedig senki semkergeti õket, és nem
lesz megállásotok a ti ellenségeitek elõtt.
38. És elvesztek a pogány népek között,
és a ti ellenségeitek földjemegemészt titeket.
39. Akik pedig megmaradnak közületek,
elsenyvednek az õ hamisságuk miatt
a ti ellenségeitek földjén, sõt az õ atyáiknak
hamissága miatt is azokkal együtt
elsenyvednek.
Ígéret a megtérõknek
40. Akkormegvallják az õ hamisságukat,
és atyáiknak hamisságát az õ hûtlenségükben,
amellyel hûtlenkedtek ellenem,
és hogy mivel jártak ellenemre. 4Móz. 5,7.
5Móz. 4,30. 31. Péld. 28,13. Luk. 15,18. 1Ján. 1,9.
41. Bizony én is ellenükre járok, és beviszemõket
az õ ellenségeik földjére; akkor
talán megalázódik az õ körülmetéletlen
szívük, és akkor az õ bûnüknek büntetését
békével szenvedik: Jer. 9,25. Ezék. 44,7.
Róm. 2,29. Gal. 3,28. Kol. 2,11.
42. Én pedig megemlékezem Jákóbbal
kötött szövetségemrõl, Izsákkal kötött
szövetségemrõl is, Ábrahámmal kötött
szövetségemrõl is megemlékezem, és e
földrõl is megemlékezem. Zsolt. 106,45. 136,23.
43. A föld tehát pusztán hagyatik tõlük,
és örül az õ szombatjainak, amíg pusztán
marad tõlük, õk pedig békével szenvedik
bûnüknek büntetését, azért, mert megvetették
az én ítéleteimet, és megutálta
lelkük az én rendeléseimet.
44. Demindamellett is, ha az õ ellenségeik
földjén lesznek is, akkor semvetem
meg õket, és nem utálom meg õket anynyira,
hogymindenestõl elveszítsemõket,
felbontván velük való szövetségemet,
mert én, az Úr, az õ Istenük vagyok.
45. Sõt megemlékezem érettük az elõdökkel
kötött szövetségrõl, akiket kihoztam
Egyiptom földjérõl, a pogány népek
láttára, hogy Istenük legyek nékik. Én vagyok
az Úr. Zsolt. 98,2. Ezék. 20,9. Róm. 11,28.
46. Ezek a rendelések, a végzések és a
törvények, amelyeket szerzett az Úr
Õmaga között és Izrael fiai között a Sínai
hegyenMózes által. 5Móz. 6,1. Ján. 1,17.
A fogadalmak megváltása
27 Szóla ismét az Úr Mózesnek,
mondván:
2. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik: Ha valaki fogadásul a te becslésed
szerint való személyeket szentel az Úrnak:
3. Akkor, ha férfit kell becslened, húszesztendõstõl
hatvan esztendõsig ötven
ezüstsiklusra becsüljed, a szent siklus szerint.
Jón. 1,16. Csel. 21,23.
4. Ha pedig asszonyszemély az, harminc
siklusra becsüljed. 2Móz. 30,13.
5. Ha pedig ötesztendõstõl húszesztendõsig
való, akkor a fiúgyermeket húsz siklusra
becsüljed, a leányt pedig tíz siklusra.
6. Ha pedig egy hónapostól ötesztendõsig
való, akkor a fiút öt ezüstsiklusra becsüld,
a leányt pedig három ezüstsiklusra.
7. Ha pedig hatvanesztendõs és azon
felül való, ha férfi, akkor becsüljed tizenöt
siklusra, az asszonyszemélyt pedig tíz
siklusra.
8. Ha pedig szegényebb az, mint te
becsülted, akkor állassák a pap elé, és
MÓZES III. KÖNYVE 26. 27. 139
becsülje meg azt a pap; aszerint becsülje,
amilyen módja van a fogadást tevõnek.
9. Ha pedig olyan barom az, amibõl
áldozni szoktak az Úrnak:mindaz, amit az
effélébõl ád valaki az Úrnak, szent legyen.
10. Ne adjon mást helyette, és ki ne
cserélje azt: jót hitványért, vagy hitványat
jóért; de ha mégis kicserélne barmot
barommal: mind ez, mind az, amivel kicserélte,
szent legyen.
11. Ha pedig valamely tisztátalan barom
az, amelybõl nem vihetnek áldozatot az
Úrnak: állassák azt a barmot a pap elé.
12. És becsülje meg azt a pap akár jó,
akár hitvány, és amint becsüli a pap, úgy
legyen.
13. Ha pedig meg akarja váltani, adja
hozzá annak ötödrészét a te becsléseden
felül.
14. És ha valaki az õ házát szenteli az
Úrnak szentségül, azt is becsülje meg a
pap: akár jó, akár hitvány, és amennyire
a pap becsüli azt, úgy maradjon. 2Kor. 9,10.
15. Ha pedig az, aki odaszentelte, megváltja
az õ házát: akkor adja ahhoz a te
becslésed szerint való árnak ötödrészét,
és legyen az övé.
16. Ha valaki az õmezei birtokából szentel
valamit az Úrnak, akkor a mag szerint
becsüld meg, amely abba megy: egy hómer
árpamag után ötven ezüstsiklusra.
17. Ha a kürtölésnek esztendejétõl szenteli
oda az õ mezejét, amint becsülted,
úgymaradjon.
18. Ha pedig a kürtölés esztendeje után
szenteli oda az õ mezejét, a pap számítsa
fel néki az árt az esztendõk száma szerint,
amelyek hátra vannak a kürtölés esztendejéig
és szállíttassék le a te becslésed.
19. És ha meg akarja váltani a mezõt az,
aki odaszentelte, akkor adja ahhoz az általad
becsült árnak ötödrészét, és maradjon
az övé.
20. Ha pedig nem váltja meg azt a mezõt,
és ha eladja azt a mezõt másvalakinek,
többé meg nem válthatja azt.
21. És az a föld, mikor a kürtölésnek
esztendejében felszabadul, az Úrnak szenteltessék,
mint valamely néki szentelt mezõ,
papok birtokává legyen az. 4Móz. 18,14.
22. Ha pedig pénzen vett mezejét, ami
nem az õ birtokának mezejébõl való, valaki
az Úrnak szenteli:
23. Akkor számolja fel néki a pap a te
becslésed szerint való összeget a kürtölés
esztendejéig, és adja oda azt, amire te becsülted,
azon a napon szentségül azÚrnak.
24. A kürtölésnek esztendejében visszaszáll
a mezõ arra, akitõl vette azt, akinek
birtoka volt az a föld.
25.Minden becslésed pedig a szent siklus
szerint legyen; húsz géra legyen a
siklus. 2Móz. 30,13. 4Móz. 3,47. Ezék. 45,12.
26. Csak elsõszülöttet, amely elsõszülött
úgyis az Úré, azt ne szenteljen a baromfélébõl
senki; akár borjú akár bárány, az
Úré az. 2Móz. 13,2. 22,30. 4Móz. 18,17.
27. Ha pedig tisztátalan baromból való
az, váltsa meg a te becslésed szerint, és
adja hozzá annak ötödrészét; ha pedig
nem váltják meg, adassék el a te becslésed
szerint.
28. De semmi, amit valaki teljesen az
Úrnak szentelt, mind abból amije van,
akár ember vagy barom, akármezei birtokából
való, el ne adassék, és meg se váltassék;
minden, ami teljesen néki szenteltetett,
igen szentséges az Úrnak. Józs. 6,17.
29. Senki, aki teljesen az Úrnak szenteltetett
az emberek közül, meg ne váltassék,
hanem halálra adassék bizonnyal.
A földnek minden tizede az Úré
30. A földnek minden tizede, a föld
vetésébõl, a fa gyümölcsébõl az Úré;
szentség az az Úrnak. 1Móz. 28,22.
4Móz. 18,21. 2Krón. 31,5. Neh. 13,12.
31. És ha valakimeg akar valamit váltani
az õ tizedébõl: adja hozzá annak ötödrészét.
32.Minden tizede a baromnak és juhnak,
mindabból, ami a vesszõ alatt átmegy,
a tizedik az Úrnak legyen szentelve.
33. Ne tudakozódjék, ha jó-e vagy hitvány,
és el se cserélje azt; de ha mégis elcseréli
azt, akkor az, és amit cserébe adott
azért, szent legyen, és meg se váltassék.
34. Ezek azok a parancsolatok, amelyeket
Mózes által parancsolt az Úr Izrael
fiainak a Sínai hegyen.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 177
Heti: 848
Havi: 5 250
Össz.: 861 261

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 12.A léviták egyházi szolgálatáról 21-27.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »